123456789

1 водопровід середнього мозку (aqueductus mesencephali; aqueductus cerebri).

1 гіпофіз.

1 глотка.

1 гортань.

1 дванадцятипала кишка.

1 діафрагма (дихальний м’яз).

1 жовчний міхур (vesica biliaris; vesica fellea).

1 загруднинна залоза (тимус).

1 калитка (scrotum).

1 клубова кишка.

1 легеневий стовбур (truncus pulmonalis).

1 матка.

1 мозок (encephalon).

1 мозочок (cerebellum).

1 ніс.

1 носова перегородка (septum nasi).

1 ободова кишка.

1 очеревинна порожнина (cavitas peritonealis).

1 передміхурова залоза (prostata).

1 печінка.

1 підшлункова залоза.

1 піхва (лат.-vagina; грец.-colpos)

1 порожня кишка.

1 пряма кишка.

1 селезінка (лат.-lien, грец.-splen).

1 серце.

1 сечівник.

1 сечовий міхур.

1 сліпа кишка.

1 статевий член (penis).

1 тазова порожнина (cavitas pelvis; cavitas pelvina).

1 трахея.

1 червоподібний відросток (appendix vermiformis).

1 черевна порожнина (cavitas abdominis; cavitas abdominalis).

1 шишкоподібна залоза.

1 шлунок.

1 щитоподібна залоза.

1 язик (lingua).

10 сегментів в кожній легені (segmenti pulmonis).

10 сегментних бронхів (bronchi segmentales) в кожній легені.

12 грудних хребців.

12 пар ребер.

14 пазух твердої оболони головного мозку: верхня стрілова (sinus sagittalis superior), нижня стрілова (sinus sagittalis inferior), пряма (sinus rectus), поперечна (sinus transversus), стік пазух (confluens sinuum), крайова (sinus marginalis), потилична (sinus occipitalis), верхня кам’яниста (sinus petrosus superior), нижня кам’яниста (sinus petrosus inferior), печериста (sinus cavernosus), передня міжпечериста (sinus intercavernosus anterior), задня міжпечериста (sinus intercavernosus posterior), клино-тім’яна (sinus sphenoparietalis),сигмоподібна (sinus sigmoideus).

2  губи.

2 000 000 яйцеклітин при народженні у кожної дитини жіночої статі.

2 брови.

2 великі присінкові залози (glandula vestibularis major).

2 великі соромітні губи (labia majora pudendi).

2 вуха.

2 головних бронхи: правий і лівий.

2 зубні дуги: верхньощелепна зубна дуга, або верхня зубна дуга та нижньощелепна зубна дуга, або нижня зубна дуга (arcus dentalis maxillaries seu arcus dentalis superior arcade; arcus dentalis mandibularis seu arcus dentalis inferior arcade).

2 кривини шлунка: велика та мала (curvature major et minor).

2 легені.

2 листки очеревини: пристінкова та нутрощева очеревина (peritoneum parietale et viscerale).

2 листки плеври: нутрощева, або легенева плевра та пристінкова плевра (pleura visceralis; pleura pulmonalis et pleura parietalis).

2 лімфатичні протоки: права лімфатична протока і грудна протока (ductus lymphaticus dexter et ductus thoracicus).

2 малі соромітні губи (labia minora pudendi).

2 маткові труби.

2 мигдалики парні (піднебінні і трубні) і 2 мигдалики непарні (глотковий і язиковий) утворюють лімфоепітеліальне кільце Пирогова- Вальдеєра – усього 6 мигдаликів.

2 надниркові залози: права та ліва (glandula suprarenalis dextra et sinistra).

2 нейрони в простій рефлекторній дузі: аферентний та еферентний.

2 нирки.

2 ніздрі (nares), через які повітря надходить в носову порожнину.

2 ока.

2 оливи в довгастому мозку (oliva).

2 очні ямки.

2 пазухи в осердній порожнині: поперечна і коса (sinus transversus pericardii, sinus obliguus pericardii).

2 півкулі великого мозку (hemispheriae cerebri).

2 плевральні порожнини (cavitas pleuralis).

2 пухирчасті (сім’яні) залози: права та ліва (glandula vesiculosa; glandula seminalis dextra et sinistra).

2 сечоводи.

2 сльозових залози.

2 хоани відмежовують носову порожнину від носової частини глотки.

2 цибулинно-сечівникові залози: права та ліва (glandula bulbourethralis dextra et sinistra).

2 частини носової порожнини: присінок і власне носова порожнина.

2 частини носової порожнини: присінок і власне носова порожнина.

2 частини печінки: права та ліва (pars hepatis dextra et sinistra).

2 частини ротової порожнини: присінок і власне ротова порожнина.

2 частини трахеї: шийна і грудна.

2 щоки.

2 яєчка.

2 яєчника.

20 молочних зубів (dentes decidui).

26 тижнів – вік плода коли він сердиться і посміхається.

3  частини глотки: носова, ротова і гортанна.

3 види колбочок у оці.

3 звуження стравоходу: глотково-стравохідне; бронхо-аортальне, або звуження грудної частини; діафрагмове звуження (constrictio pharyngooesophagealis; constrictio bronchoaortica seu constrictio partis thoracicae; constrictio phrenica (constrictio diaphragmatica)).

3 непарні хряща гортані (щитоподібний хрящ, надгортанник, перснеподібний хрящ) і 3 парні хряща гортані (черпакуватий, ріжкуватий, клиноподібний). (cartilago thyroidea, epiglottis, cartilago cricoidea) + (cartilago arytenoidea, corniculata, cuneiformis).

3 оболони головного та спинного мозку: тверда, павутинна та м’яка (dura mater, arachnoidea mater, pia mater).

3 оболонки стінки серця: ендокард, міокард, епікард (endocardium, myocardium, epicardium).

3 пари великих слинних залоз відкриваються в ротову порожнину: під’язикова, піднижньощелепна і привушна.

3 парні великі слинні залози: привушна, під’язикова, піднижньощелепна (glandulae salivariae majores: parotidea, sublingualis, submandibularis).

3 слухових кісточки: молоточок, коваделко і стремінце.

3 стрічки ободової кишки: брижово-ободовокишкова, чепцева та вільна стрічка (taenia mesocolica, taenia omentalis, taenia libera).

3 частини вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо.

3 частини грудної протоки: черевна, грудна, шийна (pars abdominalis, pars thoracica, pars cervicalis).

3 частини матки: дно, тіло, шийка (fundus, corpus, cervix uteri).

3 частини носової перегородки: перетинчаста, хрящова та кісткова (partes septi nasi: membranacea, cartilaginea, ossea).

3 частини порожнини гортані: присінок гортані, голосник, підголосникова порожнина (vestibulum laryngis, glottis, cavitas infraglottica).

3 частини прямої кишки: верхня, середня і нижня.

3 частини сечоводу: черевна, тазова і внутрішньостінкова (pars ureter: abdominalis, pelvica, intramuralis).

3 частини статевого члена: корінь, тіло, головка (radix, corpus, glans penis).

3 частини стравоходу: шийна, грудна і черевна.

3 частини товстої кишки: сліпа, ободова і пряма.

3 частини тонкої кишки: дванадцятипала, порожня і клубова.

3 частки правої легені: верхня, середня частка правої легені, нижня (lobus superior, lobus medius pulmonis dextri).

3 вуздечки в ротовій порожнині (верхньої і нижньої губи + вуздечка язика).

300-350 млн альвеол (alveola pulmonis) в кожній легені.

31 пара спинномозкових нервів (nervi spinales).

32 постійних зуби (dentes permanentes).

4 камери серця: праве і ліве передсердя, правий і лівий шлуночок (atrium dextrum et sinistrum, ventriculus dexter et sinister).

4 плевральні закутки: реброво-діафрагмовий, реброво-середостінний, хребтово-середостінний, діафрагмово-середостінний (recessus pleuralis: costodiaphragmaticus, costomediastinalis, vertebromediastinalis, phrenicomediastinalis).

4 приносові пазухи (sinus paranasales): лобова, решітчаста, клиноподібна і верхньощелепна (Гаймора).

4 прищитоподібні залози: 2 верхні прищитоподібні залози та 2 нижні прищитоподібні залози (glandula parathyroidea superior, glandula parathyroidea inferior).

4 частини дванадцятипалої кишки: верхня, низхідна, горизонтальна, висхідна.

4 частини маткової труби: лійка, ампула, перешийок та маткова частина (infundibulum, ampulla, isthmus tubae uterinae et pars uterina).

4 частини носа: корінь, спинка, кінчик і крила (partes nasi: radix, dorsum, apex et ala nasi).

4 частини ободової кишки: висхідна, поперечна, низхідна, сигмоподібна.

4 частини підшлункової залози: головка, шийка, тіло, хвіст (caput, collum, corpus et cauda pancreatis).

4 частини сечового міхура: верхівка, дно, шийка, тіло (apex, fundus, cervix, corpus vesicae).

4 частини шлунка: кардіальна, дно, тіло, воротарна.

4 частки печінки: права, ліва, квадратна та хвостата частки (lobi hepatis: dexter, sinister, guadratus et caudatus).

400 000 000 сперматозоїдів – одна еякуляція.

5 000 000 раз – збільшується плід від запліднення до народження.

5 відділів печінки: задня частина печінки, або хвостата частка; лівий бічний відділ; лівий присередній відділ; правий присередній відділ, правий бічний відділ (pars posterior hepatis seu lobus caudatus; divisio lateralis sinistra; divisio medialis sinistra; divisio medialis dextra; divisio lateralis dextra).

5 малих слинних залоз: губні, щічні, кутні, піднебінні, язикові (glandulae salivariae minores: labiales, buccales, molares, palatinae, linguales).

5 ниркових сегментів: верхній, верхній передній, нижній передній, нижній, задній (segmenta renalia: superius, anterius superius, anterius inferius, inferius, posterius).

5 носових ходів: верхній, середній, нижній, спільний та носоглотковий (meatus nasi superior, medius, inferior, communis et nasopharyngeus).

5 поперекових хребців.

5 часткових бронхів (bronchi lobares): 3 в правій легені та 2 в лівій легені.

6 видів язикових сосочків: ниткоподібні, конічні, грибоподібні, жолобуваті, листоподібні і сочевицеподібні (ppapillae linguales: filiformes, conicae, fungiformes, vallatae, foliatae, lentiformes).

6 відділів головного мозку: довгастий мозок, міст, середній мозок, проміжний мозок, кінцевий мозок, мозочок (myelencephalon, pons, mesencephalon, diencephalon, telencephalon, cerebellum).

6 втиснень печінки: ободовокишкове, ниркове, дванадцятипалокишкове, надниркове, стравохідне, шлункове втиснення (impressio colica, renalis, duodenalis, suprarenalis, oesophageale, gastrica).

6 часток головного мозку: лобова, скронева, тім’яна, потилична, острівець, лімбічна частка (lobus frontalis, lobus temporalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, insula, lobus limbicus).

6 шарів кори великого мозку: молекулярна пластинка, зовнішня зерниста пластинка, зовнішня пірамідна пластинка, внутрішня пірамідна пластинка, внутрішня зерниста пластинка, багатоформна пластинка (lamina molecularis, lamina granularis externa, lamina pyramidalis externa, lamina pyramidalis interna, lamina granularis interna, lamina multiformis).

6-7 місяців після народження дитина може одночасно дихати і ковтати.

7 оболонок яєчка: шкіра (cutis), м’ясиста оболонка (tunica dartos), зовнішня сім’яна фасція (fascia spermatica externa), фасція м’яза-підіймача яєчка (fascia cremasterica), м’яз-підіймач яєчка (m. cremaster), внутрішня сім’яна фасція (fascia spermatica interna), піхвова оболонка яєчка (tunica vaginalis testis).

7 шийних хребців.

8 шийних спинномозкових нервів.

800 часточок (lobuli) в кожній легені.

Півмільярда сперматозоїдів – чоловік продукує щодня.

 

Кількість Українською Latina English
1 1 Мозок Encephalon Brain
Гіпофіз Hypophysis Hypophysis
Шишкоподібна залоза Glandula pinealis Pineal gland
Мозочок Cerebellum Cerebellum
Язик Lingua Tongue
Щитоподібна залоза Glandula thyroidea Thyroid gland
Глотка Pharynx Pharynx
Гортань Larynx Larynx
Трахея Trachea Trachea
Загрудинна залоза (тимус) Thymus Thymus
Серце Cor Heart
Діафрагма Diaphragma Diaphragm
Печінка Hepar Liver
Шлунок Ventriculus Stomach
Дванадцятипала кишка Duodenum Duodenum
Порожня кишка Jejunum Jejunum
Клубова кишка Ileum Ileum
Сліпа кишка Caecum Caecum
Червоподібний відросток Appendix vermiformis Appendix
Ободова кишка Colon Colon
Пряма кишка Rectum Rectum
Підшлункова залоза Pancreas Pancreas
Матка Uterus Uterus
Сечовий міхур Vesica urinaria Urinary bladder
Сечівник Urethra Urethra
Передміхурова залоза Prostata Prostate
Статевий член Penis Penis
Калитка Scrotum Scrotum
Череп Cranium Skull
Міст Pons Pons
Головний мозок Encephalon Brain
Спинний мозок Medulla spinalis Spinal cord
Довгастий мозок Myelencephalon Medulla oblongata
Проміжний мозок Diencephalon Diencephalon
Середній мозок Mesencephalon Mesencephalon
Кінцевий мозок Telencephalon Cerebrum
1 Глотковий мигдатик Tonsilla pharyngea Pharyngeal tonsil
1 Язиковий мигдалик Tonsilla lingualis Lingual tonsil
2 2 Півкулі великого мозку Hemispheria cerebri Hemicerebrums
Брови Supercilium Eyebrow
Очні ямки Orbita Orbit
Око Oculus Eye
Сльозові залози Glandula lacrimalis Tear glands
Вуха Aures Ears
Губи Labii Lips
Щоки Buccae Cheeks
Легені Pulmonis Lungs
Сечоводи Ureter Ureter
Яєчники Ovarium Ovary
Нирки Ren Kidneys
Яєчка Testis Testicular
Маткові труби Tuba uterine Fallopian tubes
Частини носової порожнини: присінок і власне носова порожнина Pars cavitas nasi: vestibulum et cavitas nasi proprium Parts nasal cavity: vestibule and nasal cavity proper
Хоани Choana Choana
Піднебінні мигдалики Tonsilla palatina Palatine tonsils
Трубні мигдалики Tonsilla tubaria Trumpet tonsils
Частини трахеї: шийна і грудна Pars trachea: cervicalis et thoracica Parts trachea: neck and chest
Головні бронхи: правий і лівий Bronchus principalis: dexter et sinister main bronchi: right and left
Частини ротової порожнини: присінок і власне ротова порожнина Pars cavitas oris: vestibulum et cavitas oris proprium Parts oral cavity: vestibule and oral cavity proper
2 надниркові залози Glandulae suprarenalis Adrenal glands
3 3 слухові кісточки: молоточок, коваделко, стремінце Ossicula auditus: malleus, incus et stapes Auditory bones: malleus, incus et stirrup
3 вуздечки в ротовій порожнині: верхньої і нижньої губи та язика Frenulum cavitas oris: labii superior et inferior et lingua Bridle cavitas oris: upper and lower lips and tongue
3 частини глотки: носова, ротова і гортанна Pars pharynx: nasalis, oralis et laryngea Parts pharynx: nose, oral and laryngeal
3 частини стравоходу: шийна, грудна і черевна Pars oesophagus: cervacalis, thoracica et abdominalis Parts esophagus: neck, chest and abdominal
3 частини тонкої кишки: дванадцятипала, порожня і клубова Pars intestinum tenue: duodenum, jejunum et ileum Parts small intestine: duodenum, jejunum and  ileum
3 частини товстої кишки: сліпа, ободова і пряма Pars intestinum crassum: caecum, colon et rectum Parts large intestine: caecum, colon and rectum
3 частини прямої кишки: верхня, середня і нижня Pars rectum: superior, medialis et inferior Parts rectum: upper, middle and  lower
3 частини вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє Pars auris: externum, madialis et internum Parts ear: outer, middle and  inner
3 великі слинні залози: під’язикова, піднижньощелепна і привушна Glandulae salivaria majores: sublingualis, submandibularis et parotidea Major salivary glands: sublingual, submandibula and parotid
4 4 приносові пазухи: лобова, решітчаста, клиноподібна і верхньощелепна Sinus paranasales: frontalis, ethmoidalis, sphenoidalis et maxillaris Paranasal sinuses: frontal, ethmoid, maxillary and maxillary
4 частини шлунка: кардіальна, дно, тіло і воротарна Pars gaster:  cardiaca, fundus, corpus et pylorica Parts stomach: cardiac, bottom, body and pyloric
4 частини дванадцятипалої кишки: верхня, низхідна, горизонтальна і висхідна Pars duodenum:  superior, descendens. horizontalis et ascendens Parts duodenum: top, downward, horizontal and upward
4 частини ободової кишки: висхідна, поперечна, низхідна і сигмоподібна Pars colon: ascendens, transversum, descendens et sigmoideum Parts colon: upward, transverse, downward and sigmoid
5 Поперекові хребці Vertebrae lumbales Lumbar vertebrae
7 Шийні хребці Vertebrae cervacalis Cervical vertebrae
8 Шийні спинномозкові нерви Nervi spinals cervicalis Cervical spinal nerves
12 Грудні хребці Vertebrae thorecicae Thoracic vertebra
Черепні нерви Nervi craniales Cranial nerves

 

ДАЛІ БУДЕ)

Share