Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

INNERVATIO

INNERVATIO - українською

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
%%PERCENTAGE%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Вузлами якого рахунку (черги) є симпатичні вузли при ураженні яких у хворого наявні ціаноз кінцівок, підвищення виділення поту, раптові приливи жару (і відповідно - порушення ефекторної ланки симпатичного відділу вегетативної нервової системи)?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 1 Explanation: 
За ступенем віддалення від ЦНС і за топографією вегетативні вузли поділяють на: 1) розміщені з боків хребтового стовпа вузли першої черги, або прихребтові вузли (вузли симпатичного стовбура); 2) розміщені спереду хребтового стовпа вузли другої черги, або передхребтові вузли; 3) розміщені поблизу органів або в тканинах внутрішніх органів вузли ІІІ черги (відповідно, поза- та внутрішньоорганні).
Question 2
Де розташований центр симпатичного відділу вегетативної нервової системи?
A
Medulla spinalis
B
Mesencephalon
C
Prosencephalon
D
Medulla oblongata
E
Pons
Question 2 Explanation: 
Центральна частина симпатичного відділу міститься в бокових рогах сірої речовини спинного мозку — останнього шийного, всіх грудних та перших трьох поперекових сегментів (С8, Th1-Th12, L1-L3).
Question 3
Які симпатичні вузли отримують передвузлові волокна через rami communicantes albi?  
A
Ganglia cervicales inferiores
B
Ganglia cervicales superiores
C
Ganglion lumbalis inferiores
D
Ganglia sacrales
E
Ganglion thoracici inferiores et ganglia lumbales superiores I-II
Question 3 Explanation: 
Білі сполучні гілки (rr. communicantes albi) складаються з мієлінових передвузлових волокон, утворених аксонами нейронів nucleus intermediolateralis бічних рогів тораколюмбального відділу спинного мозку. Ці волокна йдуть у складі передніх корінців відповідних спинномозкових нервів (у межах від І грудного до ІІІ поперекового) і поблизу їх з’єднання із задніми корінцями відокремлюються, прямуючи до найближчого вузла симпатичного стовбура.
Question 4
Які вузли отримують передвузлові волокна через нутрощеві нерви?
A
ganglia thoracici
B
ganglia plexus aorticus abdominalis
C
ganglia lumbales
D
ganglia sacrales
E
ganglia cervicales
Question 4 Explanation: 
Великий нутрощевий нерв (n. splanchnicus major) та малий нутрощевий нерв (n. splanchnicus minor) містять велику кількість передвузлових нервових волокон (neurofibrae preganglionicae), які утворюють синаптичний зв’язок у черевних вузлах черевного сплетення (ganglia coeliaca plexus coeliaci) з тілами других нейронів, що розміщені у вузлах симпатичного стовбура.
Question 5
Які спинномозкові нерви мають парасимпатичні волокна?
A
Th8-Th12
B
L1-L3
C
S2-S4
D
Th1-Th5
Question 5 Explanation: 
До тазової частини центрального відділу парасимпатичної частини (pars pelvica divisionis centralis partis parasympathicae) належать крижові парасимпатичні ядра (nuclei parasympathici sacrales), які залягають у сірій речовині II-IV крижових сегментів спинного мозку
Question 6
Від яких вузлів симпатичного стовбура відходять гілки, які складають малий нутрощевий нерв (n. splanchnicus minor)?  
A
Th5-Th9
B
Th1-Th4
C
L1-L2
D
Th10-Th11
Question 6 Explanation: 
Малий нутрощевий нерв (n. splanchnicus minor) починається корінцями від X–XI грудних вузлів, іде латеральніше попереднього через діафрагму і досягає черевного сплетення.
Question 7
Які нерви мають парасимпатичні волокна і закінчуються в plexus hypogastricus inferior?
A
Nn. splanchnici majores.
B
Nn. splanchnici minores.
C
Nn. splanchnici sacrales.
D
Nn. splanchnici lumbales.
E
Nn. splanchnici pelvici.
Question 7 Explanation: 
Нижнє підчеревне сплетення (plexus hypogastricus inferior) утворене симпатичними волокнами підчеревного нерва, крижовими нутрощевими нервами та парасимпатичними волокнами тазових нутрощевих нервів.
Question 8
У складі яких спинномозкових нервів проходять парасимпатичні волокна?
A
Th12-L2.
B
L3-L5.
C
L4-S5.
D
S2-S4.
E
S3-S5.
Question 8 Explanation: 
До центральних сегментних структур вегетативної нервової системи належать парасимпатичні ядра ІІІ, VІI, IX, X пар черепних нервів, парасимпатичні нейрони крижового відділу спинного мозку, а також симпатичні нейрони, що містяться в бокових рогах тораколюмбального відділу спинного мозку. Всі ці центральні сегментні осередки (центри) внаслідок особливості їх організації та закономірності функціонування є справжніми автономними центрами.
Question 9
Які вузли не входять до складу plexus aorticus abdominalis?
A
Ganglia abdominales
B
Ganglion mesentericum superius
C
Ganglion mesentericum inferius
D
Ganglia aorticorenalia
E
Ganglia lumbalia
Question 9 Explanation: 
До черевної частини (pars abdominalis) нутрощевих сплетень належать численні сплетення та вузли; найважливішим з них є черевне аортальне сплетення (plexus aorticus abdominalis). Волокна черевного аортального сплетення розповсюджуються з гілками черевної частини аорти, утворюючи разом з гілками блукаючого та нутрощевих нервів інші сплетення черевної порожнини.
Question 10
В якому відділі ЦНС розташований центр парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, при порушенні якого підвищується кислотність шлункового соку, підсилюється перистальтика шлунка і кишок та виникає нудота?
A
Truncus encephali
B
Cerebellum
C
Diencephalon
D
Cerebrum
E
Medulla spinalis
Question 10 Explanation: 
Парасимпатична частина блукаючого нерва (pars parasympathica nervi vagi) складається із заднього ядра блукаючого нерва (nucleus posterior nervi vagi), яке розташовується на дні 4 шлуночка, що відноситься до стовбуру мозку.
Question 11
Скільки вузлів має шийний відділ симпатичного стовбура?  
A
2
B
4-5
C
6-7
D
5-6
E
3
Question 11 Explanation: 
Шийний відділ симпатичного стовбура вкритий fascia prevertebralis і містить три вузли: верхній, середній і нижній. Верхній шийний вузол (gangion cervicale superius) розташований попереду поперечних відростків С2-С3. Нерви верхнього шийного вузла: n. caroticus internus; nn.carotici externi; plexus caroticus communis; n.jugularis; rr.laryngopharyngei; n.cardiacus cervicalis superior. Середній шийний вузол (gangion cervicale medius) розташований на рівні поперечного відростка С6. Нерви середнього шийного вузла: n.cardiacus cervicalis medius; сірі сполучні гілки до С5-С7 спинномозкових нервів. Нижній шийний вузол (gangion cervicale inferius) розташований на рівні головки першого ребра позаду підключичної артерії. Нерви нижнього шийного вузла: ansa subclavia; n. cardiacus cervicalis inferior; n.vertebralis; сірі сполучні гілки до С7-С8 спинномозкових нервів.
Question 12
Які нутрощеві нерви йдуть від вузлів truncus sympathicus до plexus aorticus abdominalis і не мають передвузлових симпатичних волокон?  
A
Nn. splanchnici majores
B
Nn. splanchnici minores
C
Nn. splanchnici pelvici
D
Nn. splanchnici lumbales
E
Nn. splanchnici imus
Question 12 Explanation: 
Від поперекових вузлів у медіальному напрямі відходять поперекові нутрощеві нерви (nn. splanchnici lumbales), які лягають на передню поверхню поперекових хребців, утворюючи сплетення, і прямують далі до нутрощевих сплетень черевної порожнини.
Question 13
В яких сегментах спинного мозку розташований центр симпатичного відділу вегетативної нервової системи?  
A
C7-Th12.
B
Th1-L4.
C
S2-S4.
D
C8-L3.
E
C6-L1.
Question 13 Explanation: 
Сегментарні центри (парасимпатичні ядра III, VII, IX, X пара черепних нервів, крижові парасимпатичні ядра, що залягають в сегментах спинного мозку S2, - S4, симпатичні ядра - латеральні проміжні ядра в сегментах спинного мозку C8 - L3).
Question 14
Які нерви виходять через міжхребцеві отвори та мають парасимпатичні волокна?  
A
C8-L3
B
S2-S4
C
C7-L2
D
Th1-L2
E
Th8-L5
Question 14 Explanation: 
До тазової частини центрального відділу парасимпатичної частини (pars pelvica divisionis centralis partis parasympathicae) належать крижові парасимпатичні неври II-IV крижових сегментів спинного мозку
Question 15
Які симпатичні вузли отримують передвузлові волокна через поздовжні і поперечні rami interganglionares?  
A
L3-L4 et sacrales superiores
B
cervicales
C
thoracici superiores
D
thoracici inferiores
E
thoracici inferiores et L1-L2
Question 16
Які нерви мають чутливі, перед- і завузлові симпатичні волокна і закінчуються в черевному аортальному сплетенні?  
A
Nn. vagi
B
Nn. splanchnici sacrales
C
Nn. splanchnici lumbales
D
Nn. splanchnici majores
E
Nn. splanchnici pelvici
Question 16 Explanation: 
Великий нутрощевий нерв (n. splanchnicus major) починається від V–IX грудних вузлів корінцями, які, йдучи медіально і донизу по бічній поверхні хребців, з’єднуються один з одним у стовбур. Останній спускається попереду хребтового стовпа і разом з v. azygos проходить через поперекову частину діафрагми у черевну порожнину і входить до складу черевного сплетення. У товщі великого нутрощевого нерва на рівні IX грудного хребця розміщений грудний нутрощевий вузол (ganglion thoracicum splanchnicum).
Question 17
Plexus hypogastricus inferior отримує парасимпатичні волокна з?  
A
nn. vagi
B
plexus lumbalis
C
plexus sacralis
D
plexus cervicalis
E
plexus aorticus abdominalis
Question 17 Explanation: 
Нижнє підчеревне сплетення (plexus hypogastricus inferior) утворене симпатичними волокнами підчеревного нерва, крижовими нутрощевими нервами та парасимпатичними волокнами тазових нутрощевих нервів. Гілки нижнього підчеревного сплетення про- довжуються по ходу гілок a. iliaca interna, утворюючи численні періартеріальні та органні сплетення, які за- безпечують вегетативну іннервацію тазових органів. Від крижових вузлів відходять тонкі крижові нутрощеві нерви (nn. splanchnici sacrales), які беруть участь у формуванні нутрощевих сплетень тазової порожнини.
Question 18
Передні корінці яких спинномозкових нервів мають парасимпатичні волокна?  
A
L1-L5
B
Th1-Th6.
C
S2-S4
D
Th7-Th12.
Question 18 Explanation: 
Парасимпатичні волокна спинномозкових нервів мають тільки сегменти S2-S4.
Question 19
В яких сегментах спинного мозку лежить центр з якого виходять передвузлові парасимпатичні волокна у складі передніх корінців nn. spinales?  
A
S2-S4.
B
L3-L5.
C
Th1-L2.
D
S1-S5.
Question 19 Explanation: 
Парасимпатичні волокна спинномозкових нервів мають тільки сегменти S2-S4.
Question 20
Де знаходиться центр парасимпатичної іннервації органів малого таза?  
A
medulla spinalis
B
pons
C
mesencephalon
D
diencephalon
Question 20 Explanation: 
Центри парасимпатичної іннервації органів малого таза знаходяться в medulla spinalis, а саме в nuclei parasympathici sacrales, які залягають у сірій речовині II-IV крижових сегментів спинного мозку.
Question 21
Які вегетативні нерви йдуть разом з v. azygos і v. hemiazygos?
A
Nn. splanchnici lumbales.
B
Nn. splanchnici pelvici.
C
Nn. splanchnici sacrales.
D
Nn. vagi.
E
Nn. splanchnici major et minor.
Question 21 Explanation: 
Через щілини між дугоподібними звязками проходить напівнепарна вена (зліва) v. hemiazygos, з якою проходить малий нутрощевий нерв (n. splanchnicus minor ) і з правого боку разом з непарною веною (v. azygos) проходить великий нутрощевий нерв (n. splanchnicus major).
Question 22
Які  нерви виходять черех між хребцеві отвори, та мають передвузлові симпатичні волокна?
A
С4-С6.
B
S2-S4.
C
Th1-Th4.
D
L4-S2.
E
С1-С4.
Question 23
Який симпатичний вузол отримує передвузлові волокна тільки через поздовжні rami interganglionares?  
A
thoracici superiores
B
thoracici inferiores
C
cervicales
D
Th10-Th11 et L1-L2.
E
thoracici media
Question 24
Якими за топографією є симпатичні вузли І черги (порядку)?  
A
Paravertebralia.
B
Terminalia
C
Prevertebralia
D
Sensoria nn.spinales.
E
Vestibularia
Question 24 Explanation: 
Вегетативні (автономні) вузли лежать ближче до органа, що ними іннервується. Вони поділяються на вузли 1- 2- 3- порядку (черги). Вузли першого порядку це паравертебральні (біляхребетні), другого порядку – превертебральні (передхребтові), третього порядку – біляоргані і інтрамуральні (в стінці органа).
Question 25
Гілками яких вузлів симпатичного стовбура утворений правий великий нутрощевий нерв?  
A
Th5-Th9.
B
Th10-Th12.
C
Th1-Th4.
D
L1-L2.
Question 25 Explanation: 
Великий нутрощевий нерв починається кількома корінцями від 5-9-го грудних вузлів, які, з'єднуючись в один загальний стовбур, проходять між м'язовими пучками ніжок діафрагми, спускаються в очеревинну порожнину, де входять до черевного сплетення (plexus coeliacus).
Question 26
Які вузли симпатичного стовбура віддають серцеві нерви?
A
Ganglion thoracicus superior
B
Ganglia cervicales et 1-5 thoracici
C
Ganglia thoracici 7-12
D
Ganglia lumbales
E
Ganglia sacrales
Question 26 Explanation: 
Верхній шийний вузол віддає - верхній шийний серцевий нерв(n. cardiacus cervicalis superior); від середнього шийного вузла відходе середній шийний серцевий нерв(n. cardiacus cervicalis medius); Нижній шийний вузол віддає нижній шийний серцевий нерв; Грудні вузли віддають грудні серцеві гілки (rr. cardiaci thoracici) утворені завузловими симпатичними та аферентними (больовими) волокнами 1-5 грудних вузлів, приймають участь в утворенні серцевого сплетення.
Question 27
Яким ядром представлений центр симпатичного відділу вегетативної нервової системи, який лежить у спинному мозку?  
A
Nucleus intermediolateralis.
B
Nucleus intermediomedialis.
C
Nucleus thoracicus.
D
Nucleus proprius.
E
Substantia gelatinosa.
Question 27 Explanation: 
Центр симпатичного відділу вегетативної нервової системи розташований в бічних рогах спинного мозку (nucleus intermediolateralis) Th1-L3.
Question 28
В яку гілку спинномозкового нерва переходять парасимпатичні волокна з порушеного парасимпатичного центру?  
A
R. meningeus.
B
R. posterior.
C
R. anterior.
D
R. communicans albus.
E
R. communicans griseus.
Question 29
Які волокна відсутні у черевному аортальному сплетенні?  
A
Завузлових парасимпатичних волокон.
B
Завузлових симпатичних волокон.
C
Передвузлових симпатичних волокон.
D
Передвузлових парасимпатичних волокон.
E
Чутливих волокон.
Question 30
Який орган має рухові нервові волокна?  
A
Шлунок
B
Пряму кишку.
C
Печінку
D
Нирку
E
Сечовий міхур.
Question 31
Корінцем якого вузла є n. petrosus profundus?
A
Ganglion oticum
B
Ganglion sublinguale
C
Ganglion submandibulare
D
Ganglion ptherygopalatinum
E
Ganglion ciliare
Question 31 Explanation: 
Симпатичний корінець (radix sympathica) утворений завузловими симпатичними волокнами, які у вигляді глибокого кам'янистого нерва (n. petrosus profundus), що є гілкою внутрішнього сонного сплетення, досягають крилопіднебінного вузла йдучи до нього у складі нерва крилоподібного каналу (n. canalis pterygoidei).
Question 32
Як називається нерв, що є продовженням n. tympanicus і закінчується в ganglion oticum?  
A
N. petrosus major
B
N. petrosus minor
C
N. petrosus profundus
D
Radix oculomotoria
E
Chorda tympani
Question 32 Explanation: 
N. tympanicus є продовженням вегетативної гілки язико-глоткового нерва, який заходить в барабанну порожнину через барабанний каналець, там утворює сплетення , після виходу називається малий кам'янистий нерв (n. petrosus minor), який закінчується в ganglion oticum.
Question 33
Як називається симпатичний корінець, від якого відходить n. caroticus internus, що утворює plexus caroticus internus, від якого в ділянці foramen lacerum відходить симпатичний корінець до ganglion pterygopalatinum ?  
A
Chorda tympani.
B
Radix oculomotoria.
C
N. petrosus major.
D
N. petrosus profundus.
E
N. petrosus minor.
Question 33 Explanation: 
З гілок plexus caroticus internus відходе п. petrosus profundus, який приєднується до n. petrosus major і разом з ним утворює n. canalis pterygoidei, що підходить через однойменний канал до ganglion pterygopalatinum.
Question 34
Як називається корінець який є гілкою п. facialis, і приєднується до п. lingualis?
A
N. petrosus major.
B
N. petrosus profundus.
C
Chorda tympani.
D
Radix oculomotoria.
E
N. petrosus minor.
Question 34 Explanation: 
Барабанна струна (chorda tympani) відгалужується від лицевого нерва (nervus facialis) перед його виходом із шило–соскоподібного отвору (foramen stylomastoideum) через каналець барабанної струни (canaliculus chordae tympani) і входить у барабанну порожнину (cavitas tympani). З останньої цей нерв виходить через кам’янисто–барабанну щілину (fissura petrotympanica) і приєднується до язикового нерва – n.lingualis.
Question 35
Який орган іннервується від plexus aorticus abdominalis і truncus vagalis anterior?  
A
Oesophagus
B
Caecum
C
Pancreas
D
Ren
E
Gaster
Question 35 Explanation: 
Від черевної частини блукаючого нерва, який представлений переднім (truncus vagalis anterior) та заднім (truncus vagalis posterior) блукаючими стовбурами, відходять гілки до шлунка, печінки, селезінки, підшлункової залози, нирок, тонкої та товстої кишок (включаючи верхній відділ низхідної ободової кишки). При цьому гілки переднього стовбура іннервують шлунково-кишкову трубку до верхнього відділу прямої кишки, а гілки заднього стовбура заходять в черевне сплетення і разом з його волокнами іннервують органи черевної порожнини. У підслизовому прошарку стінки шлунка розташовані внутрішнє (Мейснера) і зовнішнє (Шабадаша) підслизові нервові сплетення, а між шарами м’язової оболонки – м’язове нервове сплетення (Ауербаха). Утворюють ці сплетення чутливі і парасимпатичні волокна блукаючих нервів (Х пара черепних нервів), а також симпатичні післявузлові нервові волокна, що супроводжують артерії шлунка. Передній стовбур (лівий блукаючий нерв) розгалужується в передній стінці шлунка, а задній блукаючий стовбур (правий блукаючий нерв) – у задній стінці шлунка. У нервових сплетеннях шлунка розміщені автономні внутрішньоорганні парасимпатичні вузли. По чутливих волокнах блукаючих нервів (Х пара черепних нервів) передається чутлива інформація від шлунка. По парасимпатичних післявузлових волокнах блукаючих нервів передається команда на посилення перистальтики шлунка та розслаблення воротарного м’яза-замикача, а також на виділення секрету шлунковими залозами. По симпатичних післявузлових волокнах передається протилежна команда, а також команда на звуження кровоносних судин та інформація про відчуття болю.
Question 36
Які вегетативні вузли лежать над pancreas з боків від непарної нутрощевої гілки черевної аорти?
A
Ganglia mesenterica.
B
Ganglia aorticorenalia.
C
Ganglia coeliaca.
D
Ganglia renalia.
E
Ganglia phrenica.
Question 37
Від якого нервового сплетення йдуть nn. splanchnici pelvici?
A
Plexus lumbalis
B
Plexus sacralis
C
Plexus mesentericus superior
D
Plexus mesentericus inferior
E
Plexus aorticus abdominalis
Question 37 Explanation: 
ПНС сакрального відділу ПСНС представлена волокнами, які в складі передніх корінців SII-IV і далі в складі їх передніх гілок, що утворюють plexus sacralis, входять в малий таз. Тут вони відокремлюються від сплетення і у вигляді nn. splanchnici pelvini направляються до plexus hypogastricus inferior,які іннервують тазові нутрощі. Симпатичні волокна, що відходять від вузлів крижового відділу симпатичного стовбура (постгангліонарні), приєднуються до статевого нерву в порожнині малого тазу і проходять через нижнє підчеревне сплетення до тазових органів.
Question 38
Який орган має чутливу, симпатичну, парасимпатичну і рухову іннервацію?  
A
Gaster
B
Ureter
C
Oesophagus
D
Vesica felea
E
Caecum
Question 38 Explanation: 
Іннервація стравоходу (шийного та грудного відділів): а) аферентних шлях іннервації: гілки поворотного горлового нерва блукаючого нерва; гілки грудного відділу блукаючого нерва; чутливі волокна спінальної природи (I нейрон – клітини спінальних гангліїв); б) руховий шлях іннервації: гілки поворотного горлового нерва блукаючого нерва іннервують довільну мускулатуру верхньої 1/3 органу; в) шлях парасимпатичної іннервації: I нейрон - клітини дорзального ядра блукаючого нерва (Х пара), прегангліонарних провідники проходять в складі стовбура нерва, потім переходять до складу його стравохідних гілок; II нейрон - клітини інтрамуральних вузлів стравоходу, постгангліонари яких іннервують залози слизової оболонки протягом всього органу (посилення секреції) і гладку мускулатуру середнього і нижнього відділів (посилення скорочень); г) шлях симпатичноїі інервації: I нейрон - клітини латеральних проміжних ядер спинного мозку; прегангліонарних провідники по білим з'єднувальним гілкам входять в симпатичний стовбур і по міжвузлових гілкам поширюються в його грудний відділ; II нейрон - клітини грудних вузлів симпатичного стовбура, постгангліонари яких іннервують залози слизової оболонки стравоходу (пригнічення секреції), судини і мимовільну мускулатуру середніх і нижніх відділів органу (ослаблення скорочення).
Question 39
До якого парасимпатичного вузла іде симпатичний корінець від plexus а. meningea media?
A
Ganglion pterygopalatinum
B
Ganglion sublinguale
C
Ganglion submandibulare
D
Ganglion oticum
E
Ganglion ciliare
Question 39 Explanation: 
Симпатичні волокна, що складають третій корінець ganglion oticum, представлені постгангліонарними волокнами від верхнього шийного вузла симпатичного ствола, що відійшли від симпатичного сплетення середньої артерії твердої мозкової оболони.
Question 40
До якого вузла іде парасимпатичний корінець, який утворений аксонами nuclei accessorii III пари черепних нервів?
A
Oticum
B
Pterygopalatinum
C
Sublinguale
D
Submandibulare
E
Ciliare
Question 40 Explanation: 
Від додаткового ядра окорухового нерва (nucleus accessorius nervi oculomotorii) – парасимпатичного ядра Якубовича – відходить гілка до війкового вузла (ramus ad ganglion ciliare), вона ще називається парасимпатичним корінцем війкового вузла (radix parasympathica ganglii ciliaris) – це передвузлові парасимпатичні волокна.
Question 41
Аксони якого ядра утворюють п. petrosus minor?  
A
Nucleus salivatorius inferior.
B
Nucleus salivatorius superior.
C
Nucleus dorsalis.
D
Nucleus accessorius.
E
Nucleus intermediolateralis.
Question 41 Explanation: 
Від (n. salivatorius inferior)відходять вегетативні волокна язикоглоткового нева які утворюють n. tympanicus який заходе в багабанну порожнину через барабанний каналець, там утворює сплетення , після виходу називається "малий кам'янистий нерв" (N. petrosus minor) який закінчується в ganglion oticum.
Question 42
Аксони якого ядра утворюють п. petrosus major?
A
Nucleus salivatorius inferior.
B
Nucleus salivatorius superior.
C
Nucleus dorsalis.
D
Nucleus accessorius.
E
Nucleus intermediolateralis.
Question 42 Explanation: 
Великий кам’янистий нерв, парасимпатичний корінець крило–піднебінного вузла (n. petrosus major; radix parasympathica ganglii pterygopalatini), що утворений передвузловими парасимпатичними волокнами, які йдуть від верхнього слиновидільного ядра (nucleus salivatorius superior).
Question 43
Аксони якого ядра утворюють п. petrosus profundus?
A
Nucleus salivatorius superior.
B
Nucleus salivatorius inferior.
C
Nucleus intermediolateralis.
D
Ganglion cervicale superior.
E
Ganglion cervicale inferior.
Question 43 Explanation: 
Від ganglion cervicale superior відходить внутрішній сонний нерв (n. caroticus internus) який направляється до однойменної артерії вздовж неї утворює сплетення яке входить в порожнину черепа через сонний канал. Після виходу із сонного каналу від (plexus caroticus internus) відходить симпатичний корінець крило–піднебінного вузла (radix sympathica ganglii pterygopalatini) – глибокий кам’янистий нерв (n. petrosus profundus), який з’єднується з (n. petrosus major), утворюючи нерв крилоподібного каналу (n. canalis pterygoidei).
Question 44
Від якого вегетативного сплетення в ділянці foramen lacerum, від нього відходять п. petrosus profundus - симпатичний корінець до ganglion pterygopalatinum ?  
A
А. meningeae mediae.
B
А. facialis.
C
А. vertebralis.
D
Caroticus externus.
E
Caroticus internus.
Question 45
Від якого вегетативного судинного сплетення ganglion oticum отримує симпатичний корінець?
A
Plexus caroticus communis.
B
Plexus caroticus internus.
C
Plexus a. facialis.
D
Plexus a. vertebralis.
E
Plexus a. meningea media
Question 45 Explanation: 
Симпатичний корінець g. oticum отримує від симпатичного сплетення середньої оболонкової артерії
Question 46
Який відділ травної системи іннервується з plexus mesentericus superior et inferior?  
A
Тонка кишка.
B
Шлунок
C
Стравохід
D
Товста кишка.
E
Нирки
Question 47
Які органи верхнього поверху очеревинної порожнини іннервуються з truncus vagalis anterior?
A
Lien, vesica biliaris
B
Lien, gaster
C
Lien, hepar
D
Lien, pancreas
E
Hepar, gaster
Question 47 Explanation: 
Передній блукаючий стовбур (truncus vagalis anterior) переходить з передньої поверхні стравоходу на передню стінку шлунка, розташовуючись вздовж його малої кривизни. Від переднього блукаючого стовбура до шлунку відходять передні шлункові гілки (rr.gastricianteriores) і печінкові гілки (rr. hepatici), які між листками малого чепця (omentum minus) ідуть до печінки.
Question 48
До якого парасимпатичного вузла іде симпатичний корінець від plexus а. facialis?
A
Ganglion submandibulare.
B
Ganglion coeliacum.
C
Ganglion ciliare.
D
Ganglion oticum.
E
Ganglion pterygopalatinum.
Question 49
Які нерви мають вегетативні парасимпатичні волокна?
A
Nn. splanchnici majores.
B
Nn. splanchnici pelvici.
C
Nn. splanchnici minores.
D
Nn. splanchnici lumbales.
E
Nn. splanchnici sacrales.
Question 50
Після інфекційної хвороби у жінки розвинулась сухість у ротовій порожнині внаслідок ураження дрібних слинних залоз. Як називається уражений нерв, що проходить з foramen lacerum у canalis pterygoideus і закінчується в ganglion pterygopalatinum?
A
Radix oculomotoria.
B
Chorda lympani.
C
N. petrosus minor.
D
N. petrosus profundus.
E
N. petrosus major.
Question 50 Explanation: 
Симпатичний корінець (radix sympathica) ganglion pterygopalatinum утворений завузловими симпатичними волокнами, які у вигляді глибокого кам’янистого нерва (n. petrosus profundus), що є гілкою внутрішнього сонного сплетення, досягають вузла, йдучи до нього у складі нерва крилоподібного каналу (n. canalis pterygoidei) або нерва Відія (n. Vidianus).
Question 51
Як називається парасимпатичний корінець ganglion pterygopalatinum, що проходить до вузла з foramen lacerum через canalis pterygoideus?
A
N. petrosus profundus
B
N. petrosus major
C
N. petrosus minor
D
Radix oculomotoria
E
Chorda tympani
Question 51 Explanation: 
Великий кам'янистий нерв, n. petrosus major бере початок в ділянці колінця, виходить через hiatus canalis n. petrosi majoris; потім прямує по sulcus n. petrosi majoris, проходить в canalis pterygoideus із симпатичним нервом n. petrosus profundus, утворює з ним спільний n. canalis pterygoidei, і досягає ganglion pterygopalatinum.
Question 52
Як називається корінець, парасимпатичний корінець якого ganglion sublinquale є гілкою п. facialis, яка проходить через барабанну порожнину
A
N. petrosus major.
B
N. petrosus minor.
C
N. petrosus profundus.
D
Chorda tympani.
E
Radix oculomotoria.
Question 52 Explanation: 
Барабанна струна (chorda tympani) відгалужується від лицевого нерва (nervus facialis) перед його виходом із шило–соскоподібного отвору (foramen stylomastoideum) через каналець барабанної струни (canaliculus chordae tympani) і входить у барабанну порожнину (cavitas tympani). З останньої цей нерв виходить через кам’янисто–барабанну щілину (fissura petrotympanica) і приєднується до язикового нерва – n.lingualis.
Question 53
Який орган іннервується від plexus aorticus abdominalis і truncus vagalis anterior?  
A
Печінка
B
Нирка
C
Сліпа кишка.
D
Стравохід
E
Підшлункова залоза.
Question 54
Яке нервове сплетення іннервує органи малого таза?  
A
Plexus aorticus abdominalis.
B
Plexus hypogastricus inferior dexter et sinister.
C
Plexus coeliacus.
D
Plexus mesentericus superior.
E
Plexus femoralis dexter et sinister.
Question 55
Який орган іннервується від сплетень: plexus mesentericus inferior, hypogastricus inferiores et sacrales?
A
Rectum
B
Uterus
C
Tuba uterina
D
Ovarium
E
Vagina
Question 55 Explanation: 
Симпатичні волокна, що виникають з нижнього брижових і аортального сплетень, досягають прямої кишки в основному двома шляхами: 1. У складі верхнього ректального сплетення, розташованого навколо однойменної артерії; 2. У складі правого і лівого nn.hypogastrici, що беруть участь в утворенні підчеревних (тазових) сплетінь. Які утворенні і за рахунок парасимпатичних волокон, що виникають з 2-4 крижових нервів nn.pelvici. Підчеревне сплетення дають гілки до прямої кишки переважно за ходом середніх ректальних артерій. У зазначених спинномозкових нервах містяться, крім парасимпатичних, і чутливі волокна; вони досягають прямої кишки, минаючи підчеревне сплетення, і передають імпульси, що виникають при наповненні прямої кишки. Промежинний відділ прямої кишки іннервується соромітним нервом, що містить і рухові і чутливі волокна.
Question 56
Від якого симпатичного вузла йдуть гілки С1-С4?
A
Верхнього грудного.
B
Нижнього шийного.
C
Середнього шийного.
D
Зірчатого
E
Верхнього шийного.
Question 57
У складі яких нервів ідуть передвузлові парасимпатичні волокна?
A
Nn. splanchnici pelvici.
B
Nn. splanchnici lumbales.
C
Nn. vagi.
D
Nn. splanchnici sacrales.
E
Nn. splanchnici majores.
Question 58
Який нерв ушкоджено при паралічі задньої групи м’язів плеча і передпліччя?
A
N. musculocutaneus
B
N. ulnaris
C
N. medianus
D
N. radialis
E
N. axillaris
Question 58 Explanation: 
Променевий нерв (n.radialis) проходить у каналі променевого нерва та іннервує усі м’язи задньої групи плеча і шкіру над ними. Променевий нерв віддає такі гілки: м’язові гілки,які іннервують усі задні м’язи плеча; задній шкірний нерв плеча;нижній бічний шкірний нерв плеча; задній шкірний нерв передпліччя; глибоку гілку,що розгалужується на м’язові гілки,які іннервують усі задні м’язи передпліччя, та короткий променевий м’яз-розгинач зап’ястка
Question 59
Який нерв ушкоджено, при втраті чутливості шкріи тильної ділянки кисті та тильних поверхонь I-го, ІІ-го і частково III-го пальців?
A
N. radialis
B
N. medianus
C
N. ulnaris
D
N. axillaris
Question 59 Explanation: 
При ураженні променевого нерва порушується чутливість великого та частково вказівного та середнього пальців з тильної сторони.
Question 60
Який нерв знаходиться в межах ліктьового краю передпліччя?
A
N. axillaris.
B
N. radialis.
C
N. medianus.
D
N. ulnaris.
E
N. musculocutaneus.
Question 61
Який нерв ушкоджено, при зниженні больової і температурної чутливості шкіри V і половини IV пальця долонної поверхні кисті?    
A
N. ulnaris
B
N. radialis
C
N. medianus
D
N. musculocutaneus
Question 62
Який із нервів уражений, при порушенні больової і температурної чутливості долоні і долонної поверхні І, II, III і частково четвертого пальців?  
A
Ліктьовий
B
Променевий
C
Серединний
D
М'язово-шкірний.
E
Присередній шкірний нерв передпліччя.
Question 63
Який нерв ушкоджено, при неможливості відведення правої руки та атрофії дельтоподібного м’яза?
A
N. axillaris
B
N. radialis
C
N. ulnaris
D
N. medianus
E
N. suprascapularis
Question 63 Explanation: 
Пахвовий нерв (n. axillaris, C5-C7) змішаний; іннервує дельтоподібний м'яз (m.deltoideus), який при скороченні відводить плече до горизонтального рівня і відводить його назад або вперед, а також малий круглий м'яз (m. teres minor), що обертає плече назовні. Чутлива його гілка - верхній зовнішній шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii lateralis superior) - іннервує шкіру над дельтоподібним м'язом, а також шкіру зовнішньої і частково задньої поверхні верхньої частини плеча. При ураженні пахвового нерва рука висить, як батіг, відведення плеча убік, вперед або назад виявляється неможливим.
Question 64
Який нерв ушкоджено, при зниженні больової і температурної чутливості в ділянці шкіри І,II та половини III пальців тильної ділянки кисті?
A
Пахвовий
B
Серединний
C
Ліктьовий
D
Променевий
E
М'язово-шкірний.
Question 65
Який нерв ушкоджено, якщо кисть має типовий вигляд “мавпячої лапи”?
A
n. medianus
B
n.ulnaris
C
n. cunateus antebrachi
D
n. radialis
Question 65 Explanation: 
При ураженні серединного нерва, виникають порушення чутливості в зоні іннервації, рухові порушення: порушення пронації, долонне згинання кисті та перших трьох пальців і розгинання дистальних фаланг другого та третього пальців. При цьому втрачається можливість згинати 1,2 та частково 3 пальці при стисканні пальців в кулак. В наслідок атрофії тенора 1 і 2 пальці встановлюються в одній площині і кисть набуває вигляду "мавпячої лапи"
Question 66
Функція якого нерва ушкоджена, при підвищеній больовій чутливості шкіри на долонній поверхні І, II, III і променевого краю IV-ro пальців, середньої частини долоні та підвищенні великого пальця?
A
N. ulnaris
B
N. medianus
C
N. radialis
D
N. musculocutaneus
Question 66 Explanation: 
При ушкодженні серединного нерва пронація кисті і згинання перших трьох пальців неможлива. Відмічається гіпестезія або анестезія I–III пальців і латеральної поверхні IV пальця, латеральної поверхні долоні. Кисть набуває вигляду «мавпячої лапи» через те, що великий палець не згинається і, відповідно, не може бути протиставлений. При невропатії серединного нерва: не згинаються частково І, II пальці в кулак (рука акушера); неможливе згинання кінцевих фаланг І, ІІ пальців при щільно лежачій на столі долоні ("подряпини"); неможливо утримати аркуш паперу між І й II пальцями (палець І випрямлений), атрофія м'язів підвищення І пальця.
Question 67
Вкажіть, з ушкодженням якого нерва пов'язана втрата чутливості шкіри присередньо на плечовій ділянці?
A
N. cutaneus brachii medialis
B
N. radialis
C
N. musculocutaneus
D
N. ulnaris
E
N. axillaris
Question 68
Який нерв постраждав, при неможливості з'єднати між собою IV і V пальці кисті, покладених на стіл?  
A
N. medianus
B
N. radialis
C
N. ulnaris
Question 68 Explanation: 
Найчастіше неврит ліктьового нерва розвивається внаслідок компресії нерва в області ліктьового суглоба, що виникає у осіб, які в процесі роботи спираються ліктями на верстат, стіл, на підлокітники крісла при тривалому сидінні. Клінічна картина: кисть звисає, відсутня супінація передпліччя, порушується функція міжкісткових м'язів кисті, у зв'язку з чим пальці кігтеподібно зігнуті, хворий не може брати й утримувати предмети. Наступає швидка атрофія міжкісткових м'язів пальців і м'язів долоні з боку мізинця; визначається перерозгибання основних фаланг пальців, згинання середніх і нігтьових фаланг; неможливе відведення і притиснення пальців.
Question 69
З яким нервом пов'язане порушення чутливості шкіри на передній передплічній ділянці в межах променевого краю?  
A
N. medianus
B
N. radialis
C
N. ulnaris
D
N. musculocutaneus
E
N. axillaris
Question 69 Explanation: 
N. musculocutaneus бере свій початок від сегментів С5-С7. Далі рухається в складі верхнього стовбура плечового сплетення разом з пахвовим нервом (n. axillaris). Потім нерв проходить у складі зовнішнього пучка плечового сплетення разом з волокнами серединного нерва. На рівні пахвової западини м'язово-шкірний нерв інервує клювовидно-плечовий м'яз (m. coracobrachialis). У нижній частині плеча нерв має назву зовнішній шкірний нерв передпліччя. М'язова інервація: m.biceps brachii, m.coracobrachialis. Чутлива іннервація n.cutaneus antebrachii lateralis r.anterior et r.posterior.
Question 70
Чим обмежений canalis humeromuscularis?
A
Sulcus nervi radialis facies posterior ossis humeri et m. triceps brachii.
B
facies anterior ossis humeri et m. triceps brachii.
C
facies posterior ossis humeri et m. coracobrachialis.
D
facies posterior ossis humeri et m. anconeus
E
facies posterior ossis humeri et m. anconeus.
Question 70 Explanation: 
Плечо-м'язовий канал (сanalis humeromuscularis) – щілина в задній області плеча, обмежена спереду – спіральною борозною плечової кістки, ззаду - головками триголового м'яза плеча; містить променевий нерв, глибоку артерію плеча з супутніми венами. Вхідний отвір каналу утворюється між внутрішніми краями медіальної і латеральної головок триголового м'яза плеча; Вихідний отвір каналу розташовується в латеральній міжм'язововій перегородці плеча, між плечовим м'язом і початковим відділом плечо-радіального м'яза. Стінки каналу утворені: борозною променевого нерва на діафізі плечової кістки; латеральною та медіальною головкою триголового м'яза плеча.
Question 71
Який нерв ушкоджено, при паралічі задньої групи м’язів плеча і передпліччя?  
A
Ліктьовий
B
Променевий
C
Серединний
D
М'язово-шкірний.
E
Пахвовий
Question 72
Який нерв постраждав, при можливості втримати лист папері між вказівним і великим пальцем тільки в тому випадку, якщо розігне і приведе великий палець (тест Деку)?
A
N. ulnaris
B
N. medianus
C
N. radialis
D
N. musculocutaneus
Question 72 Explanation: 
Метод виявлення парезу м'язів, що іннервуються серединним нервом, заснований на тому, що при спробі хворого взяти аркуш паперу I і II пальцями спостерігається мимовільне приведення I пальця.
Question 73
Який нерв уражений, якщо при втриманні листа паперу між великим і вказівним пальцями кисті, на хворій стороні замість приведення великого пальця відмічається згинання його кінцевої фаланги (тест Формана)?  
A
N. ulnaris.
B
N. radialis.
C
N. medianus.
D
N. axillaris.
E
N. musculocutaneus.
Question 74
Який нерв було ушкоджено, при втраті здатності згинати передпліччя в ліктьовому суглобі, та порушеній шкірній чутливості передньобічнох поверхні передпліччя?  
A
N. ulnaris.
B
N. radialis.
C
N. musculocutaneus.
D
N. medianus.
E
N. axillaris.
Question 75
Який нерв ушкоджено, при порушенні чутливості шкіри в присередній частині тильної та долонної ділянок кисті?
A
N. radialis
B
N. ulnaris
C
N. medianus
D
N. musculocutaneus
E
N. cutaneus antebrachii medialis
Question 75 Explanation: 
Ліктьовий нерв (n. ulnaris) складається з чутливих і рухових волокон і забезпечує чутливість в області кисті (присередня тильна і долонна поверхні кисті, в т.ч тильна і долонна поверхня V пальця і IV пальця), здійснює іннервацію м'язів кисті - м'язів гіпотенара (короткого долонного м'яза, м'яза, що відводить мізинець, короткого згинача мізинця та м'яза, протиставляє мізинець)
Question 76
З патологією якого нерва пов'язана гіперестезія (підвищена чутливість) шкіри присередньої поверхні плеча ?
A
Присереднього шкірного нерва плеча.
B
Серединного
C
Ліктьового
D
Променевого
E
Пахвового
Question 77
Який нерв ушкоджено, при затрудненому і болісному розгинанні пальців кисті, втраті чутливості шкіри на задній поверхні плеча, передпліччя і тильній поверхні І, II та променевої половини ІІІ-го пальців кисті?  
A
Бічний шкірний нерв передпліччя.
B
М'язово-шкірний нерв.
C
Серединний
D
Ліктьовий
E
Променевий
Question 78
Який нерв уражений при ослабленому долонному згинанні кисті і порушеній чутливості шкіри І, II і 111-го та променевої сторони IV-ro пальців на долонній поверхні та шкіри нігтьової та серединної фаланг II, III і IV-ro пальців на тильній поверхні?
A
Променевий нерв.
B
М'язово-шкірний нерв.
C
Присередній шкірний нерв передпліччя.
D
Ліктьовий нерв.
E
Серединний нерв.
Question 79
Який нерв ушкоджений, якщо при різаній рані передпліччя з’явились порушення рзгинання пальців кисті?  
A
Серединного нерва.
B
Ліктьового нерва.
C
М'язово-шкірного нерва.
D
Променевого нерва.
E
Присереднього шкірного нерва передпліччя.
Question 80
Уздовж бічного краю якого м'яза проходить ліктьовий нерв на передплічі?  
A
М. pronator teres.
B
М. flexor сагрі radialis.
C
М. flexor сагрі ulnaris.
D
М. flexor digitorum superficialis.
E
М. palmaris longus.
Question 81
Який нерв постраждав у хворого, при неможливості підняти руку до горизонтального рівня, та втратою чутливості дельтоподібної ділянки?  
A
N. ulnaris
B
N. axillaris
C
N. cutaneus brachii medialis
D
N. radialis
E
N. accessorius
Question 81 Explanation: 
Пахвовий нерв (n. axillaris, C5-C7) змішаний; іннервує дельтоподібний м'яз (m.deltoideus), який при скороченні відводить плече до горизонтального рівня і відводить його назад або вперед, а також малий круглий м'яз (m. teres minor), що обертає плече назовні. Чутлива його гілка - верхній зовнішній шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii lateralis superior) - іннервує шкіру над дельтоподібним м'язом, а також шкіру зовнішньої і частково задньої поверхні верхньої частини плеча. При ураженні пахвового нерва рука висить, як батіг, відведення плеча убік, вперед або назад виявляється неможливим.
Question 82
Який нерв уражено, при паралічі розгиначів передпліччя та кисті?  
A
N. axillaris.
B
N. medianus.
C
N. radialis.
D
N. ulnaris.
E
N. cutaneus antebrachii medialis.
Question 83
Який нерв уражено, при порушені згинання V, IV пальців кисті, функція м'язів hypothenar, м'яза, що приводить І палець («когтиста лапа»)?
A
N. axillaris
B
N. suprascapularis
C
N. radialis
D
N. ulnaris
E
N. musculocutaneus
Question 83 Explanation: 
Когтиста (пазуриста) лапа - при ураженні ліктьового нерва порушується згинання в п'ястно-фалангових суглобах і розвивається атрофія м'язів підвищень великого пальця і мізинця. Надалі деформація кисті може посилитися за рахунок м'язових контрактур. При цьому спостерігається випадання чутливості в зоні іннервації ліктьового нерва. Симптомами недуги є слабкість під час стиснення руки в кулак і утримування предметів пензлем, розлад чутливості шкірних покривів безіменного пальця і мізинця, атрофія маленьких м'язів кисті.
Question 84
Який нерв уражений, при порушенні функції більшості м'язів-згиначів кисті і пальців, м'язів- привертачів, протиставних м'язів великого пальця?  
A
N. ulnaris.
B
N. radialis.
C
N. musculocutaneus.
D
N. medianus.
E
N. axillaris.
Question 85
Який нерв ушкоджено, при порушеній чутливості шкіри нижньобічної частини задньої плечової ділянки?  
A
N. ulnaris.
B
N. radialis.
C
N. musculocutaneus.
D
N. medianus.
E
N. axillaris.
Question 86
Який нерв ушкоджено, при зниженій чутливості шкіри передньої передплічної ділянки над променевою кісткою ?
A
N. ulnaris.
B
N. radialis.
C
N. musculocutaneus.
D
N. medianus.
E
N. axillaris.
Question 87
Який нерв ушкоджено, при ускладненому привертанні передпліччя?  
A
N. ulnaris
B
N. radialis
C
N. musculocutaneus
D
N. medianus
E
N. axillaris
Question 87 Explanation: 
Круглий м'яз-привертач (m. pronator teres) — міцний короткий м'яз. Починається двома частинами: від присереднього надвиростка плечової кістки (плечова головка) та від горбистості ліктьової кістки (ліктьова головка), прямує донизу і вбік, прикріплюється до бічної поверхні променевої кістки в її середній третині. Функція: Привертає і згинає передпліччя. Іннервація: серединний нерв (CVI-CVII).
Question 88
Яка гілка шийного сплетення ушкоджена, при відсутності чутливості шкіри в передньому трикутнику шиї?
A
C3-C4
B
C2-C3
C
C5-C7
Question 88 Explanation: 
Поперечний нерв (n. transverses colli) (від С3—C4) йде наперед і у переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза ділиться на верхні й нижні гілки, іннервує шкіру переднього трикутника шиї.
Question 89
Які гілки утворюють шийне сплетення?
A
anterior
B
posterior
C
superior
D
inferior
Question 89 Explanation: 
Шийне сплетення (plexus cervicalis) – парна частина периферичної нервової системи, яка формується передніми гілками чотирьох верхніх шийних спинномозкових нервів (CI-CIV)
Question 90
Який шийний нерв забезпечує соматичну іннервацію осердя?
A
N. vagus
B
N. supraclavicularis
C
N. phrenicus
D
N. accessorius
E
N. glossopharyngeus
Question 90 Explanation: 
N. phrenicus — діафрагмовий нерв (СIII — CIV), спускається по m. scalenus anterior вниз в грудну порожнину, куда проходить між підключичною артерією і веною. Далі правий n. phrenicus спускається практично вертикально спереду корня пpaвої легені і йде по боковій поверхні перикарда до діафрагми.
Question 91
Блокаду якого нерва провів лікар, внаслідок якої ліквідувалися судомні скорочення діафрагми?
A
N. phrenicus.
B
N. transversus colli.
C
N. occipitalis minor.
D
Ansa cervicalis.
Question 91 Explanation: 
N. phrenicus — діафрагмальний нерв (СIII — CIV), спускається по m. scalenus anterior вниз в грудну порожнину, куда проходить між підключичною артерією і веною. Далі правий n. phrenicus спускається практично вертикально спереду корня npaвої легені і йде по боковій поверхні перикарда, до діафрагми.
Question 92
Скільки шийних спинномозкових нервів з одного (правого або лівого) боку?
A
4
B
5
C
6
D
7
E
8
Question 92 Explanation: 
Спиномозкових нервів в кожному відділі стільки, скільки й сегментів:8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 1 куприковий, відповідно вони парні, передні гілки яких утворюють сплетення.
Question 93
Який нерв ушкоджений, що призвело до зниження рухомості діафрагми?
A
n. vagus
B
n. phrenicus
C
n. accessorius
D
n. medianus
Question 93 Explanation: 
N. phrenicus — діафрагмальний нерв (СIII — CIV), спускається по m. scalenus anterior вниз в грудну порожнину, куда проходить між підключичною артерією і веною. Далі правий n. phrenicus спускається практично вертикально спереду корня npaвої легені і йде по боковій поверхні перикарда, до діафрагми
Question 94
Аксони яких за функцією нейронів уражені, якщо відбулося ураження переднього корінця п’ятого шийного спинномозкового нерва?
A
Тільки чутливих псевдоуніполярних.
B
Тільки соматичних рухових.
C
Чутливих псевдоуніполярних і соматичних рухових.
D
Чутливих псевдоуніполярних і вегетативних.
E
Соматичних рухових і вегетативних.
Question 95
Яка гілка шийного сплетення уражена, при підвищеній больовій чутливості шкіри вушної раковини та завнішнього слухового ходу?
A
N. auricularis magnus.
B
N. transversus colli.
C
N. occipitalis minor.
D
N. phrenicus.
Question 95 Explanation: 
Великий вушний нерв (n. auricularis magnus) з корінців СIII-CIV огинає задній край грудино-ключично-сосковий м'язи, прямує вгору до вушної раковини, розділяючись на дві гілки: передню і задню. Передня гілка закінчується в шкірі області привушної залози і увігнутої поверхні вушної раковини, задня - у шкірі опуклої поверхні вушної раковини і в шкірі за вухом. Нерв має непостійні зв'язку з малим потиличним нервом і заднім вушним нервом.
Question 96
Гілка якого черепного нерва разом з передніми гілками спинномозкових нервів утворює ansa cervicalis?
A
N. auricularis magnus
B
N. hypoglossus
C
N. phrenicus
D
N transversus colli
E
N. glossopharyngeus
Question 96 Explanation: 
Шийна петля (ansa cervicalis), яка утворюється при злитті верхнього (radix superior) та нижнього (radix inferior) корінців, що складаються з волокон С1–С3. Верхній корінець певний відрізок іде у складі під’язикового нерва, а потім відділяється від нього і з’єднується з нижнім корінцем. Від спільного з під’язиковим нервом відрізка верхнього корінця відходить щито-під’язикова гілка (r. thyrohyoideus), яка іннервує однойменний м’яз. Відгалуження шийної петлі іннервує групу м’язів, розміщених нижче під’язикової кістки, та m. geniohyoideus.
Question 97
При ураженні якого нерва, що виходить з-під заднього краю m. sternocleidomastoideus буде порушення чутливості шкіри потиличної ділянки?
A
N. transversus colli.
B
N. auricularis magnus.
C
Nn. supraclaviculares.
D
N. occipitalis minor.
E
N. phrenicus.
Question 97 Explanation: 
Малий потиличний нерв (n. occipitalis minor) складається з волокон С2 і С3. Піднімається вгору майже прямовисно і поділяється на дві гілки, які розгалужуються у шкірі позаду і над вушною раковиною, між ділянками іннервації великого потиличного (від задньої гілки ІІ шийного нерва) і великого вушного (від шийного сплетення) нервів.
Question 98
Які нервові волокна іннервують підпід’язикові м’язи?
A
N. auricularis magnus.
B
Ansa cervicalis.
C
N. phrenicus.
D
N. transversus colli.
E
N. glossopharyngeus.
Question 99
Який нерв прямує з-під заднього краю m. sternocleidomastoideus м'яза до вушної раковини?
A
N. facialis.
B
N. mandibularis.
C
N. occipitalis major.
D
N. transverses colli.
E
N. auricularis magnus.
Question 99 Explanation: 
Великий вушний нерв (n. auricularis magnus) з корінців СIII-CIV прямує вгору, косо перетинає m. sternocleidomastoideus і поділяється на дві гілки: задню, та передню. Задня гілка піднімається прямовисно вгору і іннервує шкіру вушної часточки, задню і зовнішню ділянки шкіри вушної раковини,а також, за допомогою гілок, які пронизують хрящ, - шкіру зовнішнього слухового ходу. Передня гілка піднімається вгору по косій лінії і іннервує шкіру ділянки привушної залози та вгнуту поверхню вушної раковини.
Question 100
Аксони яких за функцією нейронів здавлює пухлина, яка здавлює задній корінець VI шийного спинномозкового нерва?
A
Тільки соматичних рухових.
B
Тільки чутливих псевдоуніполярних.
C
Чутливих псевдоуніполярних і. соматичних рухових.
D
Чутливих псевдоуніполярних і вегетативних.
E
Соматичних рухових і вегетативних.
Question 101
Біля якої борозни спинного мозку проходять передні корінці спинномозкових нервів?
A
Sulcus posterolateralis.
B
Sulcus intermedius posterior.
C
Sulcus medianus posterior.
D
Sulcus anterolateralis.
E
Fissura mediana anterior.
Question 101 Explanation: 
Біля передньобічної борозни (sulcus anterolateralis) спинного мозку проходять передні корінці спинномозкових нервів. Із задньобічної борозни (sulcus posterolateralis) виходять задні корінці спиномозкових нервів.
Question 102
Функція якого м'яза порушилась, при запаленні передньої гілки четвертого шийного спинномозкового нерва, що вже викликало порушення функції дихання?
A
Diaphragma
B
M. serratus anterior
C
D
Mm. intercostales interni
E
Mm. intercostales externi
Question 102 Explanation: 
N. phrenicus — діафрагмовий нерв (СIII — CIV), спускається по m. scalenus anterior вниз в грудну порожнину, куда проходить між підключичною артерією і веною. Далі правий n. phrenicus спускається практично вертикально спереду корня npaвої легені і йде по боковій поверхні перикарда, до діафрагми (дихального м’яза).
Question 103
Який сегмент спинного мозку з відповідними йому передніми і задніми корінцями може бути ушкодженим, при переломі XI грудного хребця?
A
Th XI
B
Th IX
C
Th X
D
L I-III
E
Th XII
Question 103 Explanation: 
Правило Шипо - у дорослої людини в шийному і верхньогрудному відділах сегменти спинного мозку розташовані на один хребець вище відповідного їм за рахунком хребця, в середньогрудному - вище на два хребці, в нижньогрудному (Th10, Th 11, Th12) вище на три хребці.
Question 104
Які нерви можуть бути ушкоджені розрізами в межах надключичної ямки?
A
Nn. supraclaviculares.
B
N. transversus colli, n. auricularis magnus.
C
R. colli et r. marginalis mandibulae лицевого нерва.
D
N. mentalis, n. hypoglossus.
E
N. mylohyoideus, ansa cervicalis.
Question 105
Ураження яких спинномозкових нервів виявив лікар при запаленні гілок шийного сплетення?
A
C8-Th1.
B
Th2-Th3.
C
Th4-Th5.
D
C1-C4
Question 105 Explanation: 
Шийне сплетення (plexus cervicalis) – парна частина периферичної нервової системи, яка формується передніми гілками чотирьох верхніх шийних спинномозкових нервів (C1-C4) з’єднаних дугоподібними петлями. Розташовується збоку від поперечних відростків шийних хребців між предпозвоночной і хребетними м’язами.
Question 106
Який простір шиї використовують лікарі для визначення позитивного «френікус-симптомa» ?
A
Fossa supraclavicularis major
B
Fossa supraclavicularis minor
C
Spatium anterscalenum
D
Spatium intercalenum
E
Trigonum musculare
Question 106 Explanation: 
«Френікус-симптом» - це болючість при натискуванні між ніжками грудинно-ключично-соскоподібного м'яза в надключичній ділянці (fossa supraclavicularis minor) в проекції діафрагмального нерва на шиї. Виникає внаслідок подразнення гілок цього нерва при деяких гострих захворюваннях та пошкодженнях органів черевної, а також грудної порожнин.
Question 107
Функції яких м’язів іннервуються гілками ansa cervicalis?
A
mm. suboccipitales
B
mm. suprahyoidei
C
mm. palatinum molle
D
mm. infrahyoidei, m. geniohyoideus.
E
mm. glossi
Question 107 Explanation: 
Шийна петля (ansa cervicalis) іннервує підпід'язикові м'язи шиї. Вона утворена двома корінцями: переднім (radix anterior) та заднім (radix posterior), які йдуть від І-го - ІІІ-го шийних нервів.
Question 108
До порушення функції яких м'язів призвело ушкодження шийної петлі (ansa cervicalis)?
A
Mm. infrahyoidei, m. geniohyoideus.
Question 108 Explanation: 
Від ansa cervicalis відходять гілки, що іннервують м’язи: груднинно-під’язиковий, груднинно- щитоподібний, лопатково-щитоподібний та щито-під’язиковий
Question 109
Які гілки шийного сплетення виходять з-під заднього краю m. sternocleidomastoideus?
A
Гілок до m. sternocleidomastoideus і т. trapezius.
B
Гілок від шийної петлі.
C
Шкірних гілок.
D
Гілок до драбинчастих м'язів.
E
Гілок до довгих м'язів шиї і голови.
Question 110
При ураженні переднього корінця другого грудного спинномозкового нерва аксони яких за функцією нейронів уражені?
A
Тільки соматичних рухових.
B
Тільки чутливих псевдоуніполярних.
C
Чутливих псевдоуніполярних і соматичних рухових.
D
Чутливих псевдоуніполярних і вегетативних.
E
Соматичних рухових і вегетативних.
Question 111
Гілки якого шийного спинномозкового нерва іннервують потиличну ділянку біля protuberantia occipitalis externa?
A
N. suboccipitalis
B
N. phrenicus
C
N. occipitalis major
D
N. facialis
E
N. auricularis major
Question 111 Explanation: 
Великий потиличний нерв, (n. occipitalis major) (C2) є задньою гілкою ІІ-го шийного нерва. Проходить між атлантом та осьовим хребцем, пронизує трапецієподібний м'яз і іннервує напівостьовий м'яз голови та шкіру потиличної ділянки.
Question 112
Які гілки спинномозкових нервів уражені, при порушенні функції глибоких м’зів спини?
A
Передні
B
Задні
C
Оболонні
D
Сполучні білі.
E
Сполучні сірі.
Question 113
Порушення іннервації яких м'язів обумовило ускладнення згинання голови та шиї вперед і вбік, якщо відомо, що це спричинено ураженням деяких м’язових гілок шийного сплетення?
A
Підпід'язикових
B
М. trapezius, m. sternocleidomastoideus.
C
Надпід'язикових
D
Mm. longi colli et capitis, scaleni, recti capitis anterior et lateralis.
E
M. splenius capitis, m. splenius cervicis.
Question 114
Який нерв знаходиться на передній поверхні m. scalenus anterior?
A
N. phrenicus
B
Ansa cervicalis
C
N. transversus coli
D
N. vagus
E
N. hypoglossus
Question 114 Explanation: 
N. phrenicus — (СIII — CIV), спускається по m. scalenus anterior донизу в грудну порожнину, де проходить між підключичною артерією і веною. Далі правий n. phrenicus опускається майже вертикально спереду кореня npaвої легені і йде по боковій поверхні перикарда і до діафрагми .
Question 115
Які нерви ушкоджені, при втраті чутливості шкіри в ділянках малої та великої надключичних ямок і підключичної ділянки?
A
R. соІІІ et г. marginalis mandibulae лицевого нерва.
B
N. hypoglossus, п. mentalis.
C
Nn. supraclaviculares.
D
N. transversus colli, n. auricularis magnus.
E
N. mylohyoideus, ansa cervicalis.
Question 116
Який нерв іннервує підпотиличні м’язи голови та m. semispinalis capitis.
A
N. suboccipitalis
B
N. occipitalis minor
C
N. occipitalis major
D
Ansa cervicalis
E
N. auricularis magnus
Question 116 Explanation: 
Підпотиличний нерв(n. suboccipitalis) є задньою гілкою першого шийного нерва. Вона проходить назад, ідучи у борозні хребтової артерії атланта під хребтовою артерією та іннервує mm. recti capitis major et minor, mm. obliqui capitis superior et inferior, m. longissimus capitis. До шкіри потилиці нерв не дає. Його чутлива гілка іннервує тільки суглоби art. atlantooccipitalis et art. atlantoaxialis.
Question 117
Запалення яких нервових волокон спостерігається у хворого, при невралгії правого IX міжребрового простору?
A
Ramus dorsalis n. spinalis.
B
Ramus ventralis n. spinalis.
C
Ramus meningeus n. spinalis.
D
Radix ventralis.
E
Radix dorsalis.
Question 118
Які гілки грудних нервів подразнюються при виконанні плевральної пункції?
A
R. ventralis.
B
R. dorsalis.
C
R. meningeus.
D
R. communicans albus.
E
R. communicans grisei.
Question 119
Який грудний нерв відповідає грудному сегменту спинного мозку на рівні V грудного хребця?
A
N. thoracicus Th 6
B
N. thoracicus Th 5
C
N. thoracicus Th 3
D
N. thoracicus Th1
E
N. thoracicus Th 8
Question 119 Explanation: 
Правило Шипо - у дорослої людини в шийному і верхньогрудному відділах сегменти спинного мозку розташовані на один хребець вище відповідного їм за рахунком хребця, в середньогрудному - вище на два хребці, в нижньогрудному (Th10, Th 11, Th12) вище на три хребці. Тому стосовно цього правила восьмий грудний нерв виходить з спинномозкового каналу на рівні п’ятого грудного хребця( під ним)
Question 120
Блокаду яких шкірних гілок зробив хірург при абсцесі молочної залози в діляні верхньоприсереднього квадранта?
A
Rr. cutanei anterior Th 5-Th 6
B
Rr. cutanei anterior Th 2-Th 4
C
Rr. cutanei lateralis Th 5-Th 6
D
Rr. cutanei lateralis Th 2-Th 4
E
Rr. cutanei lateralis Th 4-Th 6
Question 120 Explanation: 
Чутливі нерви залоза отримує від II до V nn. intercostales. У іннервації шкіри, що покриває молочну залозу, беруть участь також гілки nn. pectorales medialis et lateralis з плечового сплетення і nn. supraclavicularis з шийного сплетення. Разом із судинами в залозу проникають і симпатичні нерви.
Question 121
Які грудні нерви подразнюються, при передочеревинному жировику (lypoma praeperitonaealis), який викликає різкий біль у шлунку рефлекторного характеру?
A
N.intercostalis Th 7-Th 9.
B
N.intercostalis Th 10.
C
N. intercostalis Th 5-Th 6.
D
N. intercostalis Th 12.
E
N. intercostalis Th 3-Th 4.
Question 122
Анестезію яких нервів проводить лікар, для зменшення болю, при проколюванні передньої черевної стінки по серединній лінії, на середині між пупком та лобком на рівні передніх верхній клубових остей?
A
N. intercostalis Th 7-Th 9
B
N. intercostalis Th 10
C
N. intercostalis Th 11
D
R. cutaneus lateralis n. iliohypogastricus
E
R. cutaneus anterior n. iliohypogastricus
Question 122 Explanation: 
Th12-L1- виходить з під m.psoas major і йде паралельно до XII міжребрового нерва вниз до поперечного м'яза живота, пронизує його над crista iliaca і йде між ним і внутрішнім косим м'язом і даючи йому та широким м'язам живота рухові гілочки. Від нерва відходять шкірні гілки: бічна шкірна гілка (r. cutaneus lateralis) до шкіри над m. gluteus medius et m. tensor fasciae latae; R. cutaneus anterior пронизує апоневроз зовнішнього косого м'яза живота над поверхневим пахвинним кільцем і іннервує n. iliohypogastricus.
Question 123
Гілки яких нервів іннервують прямий м'яз живота?
A
N. iliohypogastricus, n.intercostales Th Vl-Th XII.
B
N. ilioinguinalis.
C
N. genitofemoralis.
D
N. cutaneus femoris lateralis.
E
N. obturatorius.
Question 124
Гілки якого нерва подразнюються, при опіку шкіри кореня статевого члена і передніх відділів калитки?
A
N. iliohypogastricus
B
N. ilioinguinalis
C
N. genitofemoralis
D
N. cutaneus femoris lateralis
E
N. obturatorius
Question 124 Explanation: 
Клубово-пахвинний нерв (n. ilioinguinalis) з L1- виходить з під m.psoas major нижче n. iliohypogastricus і йде паралельно до нього нерва, іннервує бічні м'язи живота і заходить у пахвинний канал, виходить через поверхневе пахвинне кільце до шкіри внутрішньої частини стегна. У цій ділянці в жінок відгалужується: передні губні нерви до шкіри великих соромітних губ та лобка; у чоловіків передні калиткові нерви до шкіри кореня статевого члена та передніх відділів калитки.
Question 125
Гілки якого нерва при цьому подразнюються, при стегновій килі, свербінні шкіри, вип’ячуванні у ділянці підшкірного розтвору?
A
N. iliohypogastricus.
B
N. ilioinguinalis.
C
N. genitofemoralis.
D
N. cutaneus femoris lateralis.
E
N. obturatorius.
Question 126
У спортсмена після травми обмежене приведення стегна, турбує біль у кульшовому суглобі, спостерігаються парестезії шкіри передньоприсередньої поверхні стегна. Гілки якого нерва ушкоджені?
A
N. iliohypogastricus
B
N. ilioinguinalis
C
N. genitofemoralis
D
N. cutaneus femoris lateralis
E
N. obturatorius
Question 126 Explanation: 
N. obturatorius (затульний нерв) змішаний складається з волокон LIII и LIV корінців. Рухові волокна іннервують в групу привідних м'язів стегна (mm. adductores) и m. obturator externus. Чутливі волокна (г. cutaneus n. obturatorii) іннервують нижню половину медіальної поверхні стегна. При ураженні n. obturatorii приведення нижньої кінцівки затрудняється, неможливе накладання одної нижньої кінцівки на другу (mm. adductores); затруднений також поворот нижньої кінцівки на зовні (m. obturator externus).
Question 127
Який нерв ушкоджено, при порушеній чутливості на бічній поверхні гомілки і стопи та неможливості тильного згинання стопи?
A
Nervus tibialis.
B
Nervus cutaneus surae lateralis.
C
Nervus peroneus communis.
D
Nervus peroneus superficialis.
E
Nervus peroneus profundus.
Question 128
Ураження якого нерва відбулося, при неможливості розігнути гомілку, та відсутності шкірної чутливості на передній стегновій ділянці?
A
Сідничого
B
Верхнього сідничного.
C
Затульного
D
Статево-стегнового.
E
Стегнового
Question 129
Ураження якого нерва призвело до втрати чутливості шкіри задньої лівої стегнової ділянки?
A
Сідничого нерва.
B
Соромітного нерва.
C
Стегнового нерва.
D
Заднього шкірного нерва стегна.
E
Затульного нерва.
Question 130
Який нерв уражений, якщо шкіра на лрисередній поверхні правої гомілки мало чутлива і «мерзне» більш, ніж на лівій нозі?
A
Великогомілковий нерв.
B
Підшкірний нерв.
C
Малогомілковий загальний нерв.
D
Литковий нерв.
E
Поверхнева гілка малогомілкового нерва.
Question 131
Ушкодження якого нерва призвело до згасання кремастерного рефлекса (скорочення m. Cremaster), гіперестезії шкіри передньої стегнової ділянки в межах стегнового трикутника та калитки?
A
Стегнового
B
Клубово-пахвинного.
C
Сідничого
D
Статево-стегнового.
E
Затульного
Question 132
Ураження якого нерва має місце, при неможливості обертання стегна назовні та хитанні при ходьбі?
A
Нижнього сідничного нерва.
B
Соромітного нерва.
C
Великогомілкового нерва.
D
Верхнього сідничного нерва.
E
Затульного нерва.
Question 133
Про ураження якого нерва свідчать: стопа звисає, дещо повернена всередину, пальці її зігнуті ("кінська стопа"), розлад чутливості виявляється на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Хворий не може виконати розгинання стопи і пальців?
A
Глибокого малогомілкового нерва.
B
Поверхневого малогомілкового нерва.
C
Сідничого нерва.
D
Загального малогомілкового нерва.
E
Великогомілкового нерва.
Question 134
При ушкодженні якого нерва зникає колінний рефлекс?
A
Затульного
B
Стегнового
C
Соромітного
D
Великогомілкового
E
Литкового
Question 135
Цілісність якого нерва порушена, при відсутності розгинальних рухів в надп'ятково-гомілковому суглобі?
A
N. fibularis (peroneus) profundus
B
N. cutaneus surae lateralis
C
N. fibularis (peroneus) superficialis
D
N. cutaneus surae medialis
Question 136
Який нерв ушкоджено, при відсутності чутливості шкіри присередньої частини задньої гомілкової ділянки?
A
Малогомілковий нерв.
B
Великогомілковий нерв.
C
Литковий нерв.
D
Присередній шкірний нерв литки.
E
Бічний шкірний нерв литки.
Question 137
Функція якого нерва може бути порушена, при порушеній чутливості шкіри зовнішньої поверхні стегна?
A
N. ischiadicus.
B
N. obturatorius.
C
N. cutaneus femoris lateralis.
D
N. femoralis.
E
N. ilioinguinalis.
Question 138
Який нерв ушкоджений, при неможливості розгинання стопи?
A
N. ishiadicus
B
N. fibularis (peroneus) superficialis
C
N. tibialis
D
N. fibularis (peroneus) profundus
Question 139
Який нерв ушкоджений при введенні голки в сідничну ділянку, якщо післі ін’єкції в зовнішній верхній квадрант сідничної ділянки у хворого з’явився біль при відведенні стегна?
A
Верхній сідничний нерв.
B
Внутрішній затульний нерв.
C
Нижній сідничний нерв.
D
Сідничий нерв.
E
Соромітний нерв.
Question 140
Який нерв уражений, при порушеній чутливості шкіри передньої стегнової ділянки?
A
Сідничий нерв.
B
Стегновий нерв.
C
Соромітний нерв
D
Внутрішній затульний нерв.
E
Великий малогомілковий нерв.
Question 141
Який із перелічених нервів іннервує бічний край тилу стопи і V палець?
A
N. suralis.
B
N. saphenus.
C
N. fibularis (peroneus) superficialis.
D
N. fibularis (peroneus) profundus.
E
N. cutaneus surae lateralis.
Question 142
Який нерв ушкоджено, при болі в правій сідничній ділянці та в задніх ділянках правої нижньої кінцівки, особливо в підколінній ямці?
A
Сідничий
B
Затульний
C
Стегновий
D
Великогомілковий
E
Малогомілковий
Question 143
Вкажіть, який нерв ушкоджено, при відсутній шкірній чутливості на підошві та задньоприсередній поверхні гомілки?
A
Сідничий
B
Поверхневий малогомілковий.
C
Малогомілковий спільний.
D
Глибокий малогомілковий.
E
Великогомілковий
Question 144
Про ушкодження якого нерва може йти мова, при порушеній функції розгинання стопи?
A
N. cutaneus surae medialis.
B
N. peroneus superficialis.
C
N. peroneus profundus.
D
N. suralis.
E
N. tibialis.
Question 145
Який нерв уражений, при порушеній чутливості шкіри передньої гомілкової ділянки над велико-гомілковою кісткою?
A
N. suralis.
B
N. tibialis.
C
N. peroneus superficialis.
D
N. saphenus.
E
N. cutaneus surae medialis.
Question 146
Який нерв побачив лікар, в ділянці середини сідничної складки при глибокому розтині?
A
Сідничий нерв.
B
Стегновий нерв.
C
Затульний нерв.
D
Соромітний нерв.
E
Нижній сідничний нерв.
Question 147
Який нерв ушкоджений, при втраті можливості згинати стегно в кульшовому суглобі, розгинати гомілку в колінному суглобі?
A
Затульний нерв.
B
Клубово-пахвинний.
C
Статево-стегновий.
D
Клубово-підчеревний.
E
Стегновий нерв.
Question 148
Про ураження якого нерва йдеться мова, при онімінні зовнішньої поверхні стегна та болі, який підсилюється в вертикальному положенні?
A
N. femoralis.
B
N. cutaneus femoris lateralis.
C
N. ischiadicus.
D
N. obturatorius.
E
N. cutaneus femoris posterior.
Question 149
Який нерв уражено, при неможливості стояти на п’яті та розігнути стопу?
A
N. cutaneus femoris lateralis.
B
N. ischiadicus.
C
N. femoralis.
D
N. tibialis
E
N. peroneus communis.
Question 150
Знижений колінний рефлекс. Який нерв уражено, при порушеному розгинанні гомілки в колінному суглобі та згинання стегна?
A
N. tibialis.
B
N. femoralis.
C
N. ischiadicus.
D
N. peroneus communis.
E
N. cutaneus femoris lateralis
Question 151
Який нерв уражено, при болі в задній стегновій ділянці задньоприсередньої поверхні гомілки?
A
N. peroneus communis.
B
N. cutaneus femoris posterior.
C
N. gluteus inferior.
D
N. ischiadicus.
E
N. femoralis.
Question 152
Ушкодження якого провідного шляху може бути причиною відсутності пропріоцептивної чутливості нижньої половини тулуба та нижніх кінцівок?
A
Переднього спинномозковомозочкового (Говерса).
B
Клиноподібного пучка (Бурдаха).
C
Переднього спинноталамічного.
D
Латерального спинноталамічного.
E
Тонкого пучка (Голля).
Question 153
При невриті якого нерва може бути біль у передній стегновій ділянці та на внутрішній поверхні гомілки, що посилюється при натисканні на середню частину пахвинної зв'язки?
A
N. femoralis.
B
N. tibialis.
C
N. ischiadicus.
D
N. peroneus profundus.
E
N. genitofemoralis.
Question 153 Explanation: 
Стегновий нерв (n. femoralis), з L2–L4, виходить з-під бічного краю m. psoas major. Він є найтовщим з нервів поперекового сплетення, лежить у тазі між m. psoas major et m. iliacus, виходить з порожнини таза через м’язову затоку. На передній поверхні стегна n.femoralis йде вниз у межах стегнового трикутника збоку від стегнових судин і заходить у привідний канал під назвою підшкірний нерв. М’язові гілки стегнового нерва іннервують m. pectineus та передні м’язи стегна – m. sartorius etm. quadriceps femoris Передні шкірні гілки стегнового нерва пронизують широку фасцію стегна та іннервують шкіру його передньої поверхні.
Question 154
Де знаходиться еффекторнний нейрон?
A
Cornu posterius medulla spinalis
B
Cornu anterior medulla spinalis
C
Ganglion spinalis
D
Cornu lateralis medulla spinalis
E
Nuclei basales
Question 155
Як називаються три первинні мозкові пухирці?
A
Rhombencephalon, mesencephalon, telencephalon
B
Rhombencephalon, mesencephalon, diencephalon
C
Myelencephalon, mesencephalon, telencephalon
D
Rhombencephalon, mesencephalon, prosencephalon
E
Myelencephalon, mesencephalon, prosencephalon
Question 156
Які нейрони провідних шляхів розташовані в задніх рогах спинного мозку?
A
1, 2
B
1
C
2
D
3
E
1,3
Question 157
Чим утворенні передні корінці спинного мозку?
A
Cornu posterius
B
Cornu anterius et lateralis
C
Ganglion spinale
D
Ganglion spinale et cornu lateralis
E
Cornu anterius et lateralis
Question 158
Спинний мозок має потовщення:
A
Cervicalis, thoracalis
B
Thoracica, lumbosacralis
C
Lumbosacralis, coccygea
D
Sacrococcygea, cervicalis
E
Cervicalis, lumbosacralis
Question 159
Біла речовина спинного мозку утворює:
A
Radix
B
Cornu
C
Columna
D
Ganglia
E
Funiculus
Question 160
Сіра речовина спинного мозку утворює:
A
Radix
B
Cornu
C
Columna
D
Ganglia
E
Funiculus
Question 161
Де розташовані тіла вставних нейронів рефлекторної дуги симпатичної частини вегетативної системи?
A
Cornu posterius medulla spinalis
B
Cornu anterius medulla spinalis
C
Cornu lateralis medulla spinalis
D
Ganglia spinalis
E
Funiculus
Question 162
Де проходять передні і бічні пірамідні шляхи?
A
Funiculus posterius et anterior
B
Funiculus lateralis et posterior
C
Funiculus anterior et lateralis
D
Fasciculi proprii
E
Fasciculus gracilis et cuneatus
Question 163
В якому ядрі знаходиться тіло другого нейрона задньога спинно-мозочкового шляху?
A
Nucleus proprius
B
Nucleus thoracicus
C
Nucleus cuneatus
D
Substantia gelatinosa
E
Nucleus intermediomedialis
Question 164
Який із перерахованних шляхів проходить в задньому канатику спинного мозку?
A
Tractus spinocerebellaris anterior
B
Tractus spinocerebellaris posterior
C
Tractus rubrospinalis
D
Tractus bulbothalamicus
E
Tractus spinothalamicus lateralis
Question 165
Який із названних шляхів проводить почуття болі і температури?
A
Pyramidalis
B
Fasciculus gracilis
C
Spinothalamicus lateralis
D
Spinothalamicus anterior
E
Spinocerebellaris posterior
Question 166
Де знаходяться горбки тонкого і клиноподібного ядер?
A
Facies dorsalis medulla oblongata
B
Facies ventralis medulla oblongata
C
Facies dorsalis pontis
D
Pars cervicalis medulla spinalis
E
Isthmus rhombencephalon
Question 167
Де відбувається перехрещення медіальної петлі?
A
Medulla oblongata
B
Mesencephalon
C
Cerebellum
D
Isthmus rhombencephalon
E
Medulla spinalis
Question 168
Які частини мозку утворюють ромбоподібну ямку?
A
Facies dorsalis medulla oblongata, facies ventralis pontis
B
Facies ventralis pontis et medulla oblongata
C
Facies dorsalis medulla oblongata et facies dorsalis pontis
D
Facies dorsalis mesencephali, velum medullare superius
E
Pedunculi cerebri, facies dorsalis pontis
Question 169
Що входить до складу середнього мозку?
A
Chiasma opticum, corpora mamillaria, velum medullare superius
B
Tectum, pedunculi cerebri, aqueductus cerebri
C
Pedunculus cerebellaris medius, velum medullare superius, aqueductus cerebri
D
Corpora geniculata, aqueductus cerebri, pedunculi cerebri
E
Pedunculi cerebri, aquedctus cerebri, thalamus
Question 170
Що входить до складу середнього мозку?
A
Chiasma opticum, corpora mamillaria, velum medullare superius
B
Tectum, pedunculi cerebri, aqueductus cerebri
C
Pedunculus cerebellaris medius, velum medullare superius, aqueductus cerebri
D
Corpora geniculata, aqueductus cerebri, pedunculi cerebri
E
Pedunculi cerebri, aquedctus cerebri, thalamus
Question 171
Що входить до складу перешийка мозку?
A
Velum medullare superius, pons
B
Pedunculus cerebellaris superior et inferior
C
Brachium colliculi inferiores, velum medullare superius, trigonum lemnisci
D
Pedunculi cerebellares superior, velum medullare superius, trigonum lemnisci
E
Velum medullare superius, pedunculi cerebellares superiores, corpora geniculata
Question 172
З якими відділами мозку мозочок не пов'язанний ніжками?
A
Telencephalon
B
Diencephalon
C
Mesencephalon
D
Medulla oblongata
E
Medulla spinalis
Question 173
Які ядра належать мозочку?
A
Nucleus dentatus, nucleus emboliformis, nucleus globosus, nucleus ruber
B
Dentatus, nucleus fastigii, globosus, emboliformis
C
Ruber, nucleus fastigii, emboliformis
D
Dentatus, emboliformis, nuclei vestibularis lateralis et inferior
E
Nuclei vestibulares, globosus, emboliformis
Question 174
Ядра яких пар черепних нервів розташовані в довгастому мозку?
A
III-VII
B
VI-XII
C
IX-XII
D
V-VIII
E
VII-XII
Question 175
Що є порожниною середнього мозку?
A
Ventriculus tertius
B
Cavitas subarachnoidalis
C
Ventriculus quartus
D
Ventriculi laterales
E
Aqueductus cerebri
Question 176
Де знаходиться перехрест пірамід?
A
Cerebellum
B
Medulla oblongata
C
Medulla spinalis
D
Pons
E
Mesencephalon
Question 177
З допомогою чого IV шлуночок з'єднується з субарахноідальним простором?
A
Aqueductus cerebri
B
Foramen interventriculare
C
Cornu inferior ventriculi lateralis
D
Apertura laterales et mediana
E
Canalis centralis medulla spinalis
Question 178
Де розташована чорна речовина?
A
Pons
B
Medulla oblongata
C
Cerebellum
D
Diencephalon
E
Mesencephalon
Question 179
Ядра яких пар черепних нерв проектуються на ромбоподібну ямку?
A
V-XII
B
III-IX
C
III-XII
D
IV-XI
E
IV-VIII
Question 180
Куди проектується ядро під'язикового нерва?
A
Eminentia medialis
B
Colliculus facialis
C
Trigonum nervi vagi
D
Area vestibularis
E
Trigonum nervi hypoglossi
Question 181
Скільки отворів має дах четвертого шлуночка?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 182
Куди відкривається серединний отвір четвертого шлуночка?
A
Cavitas epidurale
B
Spatium supdurale
C
Cisterna chiasmaticus
D
Cisterna cerebellomedullaris
E
Cisterna interpeduncullaris
Question 183
Ядра яких нервів розташовані у мосту?
A
III-IV
B
IV-VII
C
V-VIII
D
V-IX
E
IV-VIII
Question 184
Який нерв іннервує шкіру медіальної поверхні стегна?
A
N. femoralis
B
N. obturatorius
C
N. saphenus
D
N. pudendus
E
N. ischiadicus
Question 185
Який із перерахованних м'язів іннервується двома нервами?
A
M. gluteus maximus
B
M. gluteus minimus
C
M. gluteus minimus
D
M. adductor longus
E
M. adductor magnus
Question 186
Який із названих м'язів іннервується двома нервами?
A
M. triceps brachii
B
M. eretor spinae
C
M. serratus anterior
D
M. flexor digitorum superficialis
E
M. flexor digitorum profundus
Question 187
Які спинномозкові нерви не утворюють  сплетення?
A
N. coccigeus
B
Nn. lumbales
C
Nn. thoracica
D
Nn. cervicales
E
Nn. sacrales
Question 188
Скільки м'язів іннервується м'язовошкірним нервом?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 189
Який нерв іннервує передню групу м'язів плеча?
A
N. medianus
B
N. ulnaris
C
N. musculocutaneus
D
N. radialis
E
N. axillaris
Question 190
Який нерв іннервує задню групу м'язів плеча?
A
M. medianus
B
N. ulnaris
C
N. radialis
D
N. axillaris
E
N. musculocutaneus
Question 191
Який нерв іннервує двоголовий м'яз плеча?
A
N. medianus
B
N. radialis
C
N. ulnaris
D
N. musculocutaneus
E
N. axillaris
Question 192
Який нерв іннервує трьохголовий м'яз плеча?
A
N. medianus
B
N. radialis
C
N. axillaris
D
N. musculocutaneus
E
N. ulnaris
Question 193
Який нерв іннервує плечовий нерв?
A
N. ulnaris
B
N. musculocutaneus
C
N, radialis
D
N, medianus
E
N, axillaris
Question 194
Який нерв іннервує пронатори передпліччя?
A
N. axillaris
B
N. medianus
C
N. radialis
D
N. ulnaris
E
N. musculocutaneus
Question 195
Який нерв іннервує згиначі пальців кисті?
A
N. medianus et radialis
B
N, ulnaris et axillaris
C
N. medianus et ulnaris
D
N. musculocutaneus et radialis
E
N. radialis et axillaris
Question 196
Які нерви іннервують поверхневі згиначі пальців кисті?
A
N. medianus
B
N. radialis
C
N. musculocutaneus
D
N. ulnaris
E
N. axillaris
Question 197
Які нерви іннервують розгиначі пальців кисті?
A
N, medianus
B
N. radialis
C
N. ulnaris
D
N. axillaris
E
N. musculocutaneus
Question 198
Які нерви іннервують передній зубчастий м'яз?
A
N. subclavius
B
N. thoracicus longus
C
N. thorocodorsalis
D
N. axillaris
E
N. subscapularis
Question 199
Які нерви іннервують міжреберні м'язи?
A
N. thoracicus longus
B
Nn. intercostales
C
N. suprascapularis
D
N. axillaris
E
N. subscapularis
Question 200
Який нерв іннервує великий і малий грудний м'яз?
A
N. pectoralis medialis
B
N. thoracicus longus
C
N. thoracodorsalis
D
N. axillaris
E
N. subscaoularis
Question 201
Який нерв іннервує ромбоподібні м'язи?
A
N. thoracicus longus
B
N. dorsalis scapulae
C
N. thoracodorsalis
D
N. subscapularis
E
N. subclavius
Question 202
Який нерв іннервує найширший м'яз спини?
A
N. thoracodorsalis
B
N. dorsalis scapulae
C
N. suprascapularis
D
N. axillaris
E
N. thoracicus longus
Question 203
Який нерв іннервує підлопатковий м'яз?
A
N. axillaris
B
N. thoracicus longus
C
N. subscapularis
D
N. suprascapularis
E
N. dorsalis scapulae
Question 204
Який нерв іннервує зовнішній косий м'яз?
A
N. phrenicus
B
N. thoracicus longus
C
N. iliohypogastricus
D
N. subscapularis
E
N. suprascapularis
Question 205
Який нерв іннервує чотирьохголовий м'яз стегна?
A
N. femoralis
B
N. obturatorius
C
N. ischiadicus
D
N. gluteus superior
E
N. gluteus inferior
Question 206
Який нерв іннервує кравецький м'яз?
A
N. femoralis
B
N. obturatorius
C
N. gluteus superior
D
N. gluteus inferior
E
N. ilioinguinalis
Question 207
Який нерв іннервує великий сідничний м'яз?
A
N. femoralis
B
N. gluteus superior
C
N. gluteus inferior
D
N. genitofemoralis
E
N. obturatorius
Question 208
Який нерв іннервує середній і малий сідничний м'яз?
A
Rr. musculares
B
N. gluteus superior
C
N. gluteus inferior
D
N. obturatorius
E
N. ischiadicus
Question 209
Який нерв іннервує півсухожилковий м'яз стегна?
A
N. femoralis
B
N. ischiadicus
C
N. obturatorius
D
N. iliohypogastricus
E
N. ilioinguinalis
Question 210
Який нерв іннервує середню групу м'язів стегна?
A
N. iliohypogastricus
B
N. ischiadicus
C
N. obturatorius
D
N. genitofemoralis
E
N. saphenus
Question 211
Який нерв іннервує передню групу м'язів гомілки?
A
N. tibialis
B
N. peroneus superficialis
C
N. peroneus profundus
D
N. saphenus
E
N. ischiadicus
Question 212
Який нерв іннервує латеральну групу м'язів гомілки?
A
N. tibialis
B
N. peroneus communis
C
N. peroneus superficialis
D
N. peroneus profundus
E
N. saphenus
Question 213
Які нерви іннервують задню групу м'язів гомілки?
A
N. tibialis
B
N. peroneus superficialis
C
N. peroneus profundus
D
N. peroneus communis
E
N. saphenus
Question 214
Який нерв іннервує трьохголовий м'яз гомілки?
A
N. tibialis
B
N. peroneus superficialis
C
N. peroneus profundus
D
N. peroneus communis
E
N, saphenus
Question 215
Який із перерахованних нервів поділяється на медіальний та латеральний підошвовий нерви стопи?
A
N. tibialis
B
N. peroneus superficialis
C
N. peroneus profundus
D
N. saphenus
E
N. suralis
Question 216
Який нерв віддає підшкірну гілку?
A
N. femoralis
B
N. ischiadicus
C
N. obturatorius
D
N. tibialis
E
N. peroneus communis
Question 217
Який нерв іннервує підшкірний м'яз?
A
N. facialis
B
N. hypoglossus
C
N. trigeminus
D
Nn. supraclavicularis
E
N. accessorius
Question 218
Який нерв іннервує м'язи промежини?
A
N. ischiadicus
B
N. pudendus
C
N. gluteus superior
D
N. gluteus inferior
E
N. obturatorius
Question 219
Який нерв відноситься до поперекового сплетення?
A
N. medianus
B
N. femoralis
C
N. obturatorius
D
N. gluteus superior
E
N. suralis
Question 220
Який нерв має у своєму складі парасимпатичні волокна?
A
N. gluteus superior
B
N. gluteus inferior
C
N. femoralis
D
N. pudendus
E
N. radialis
Question 221
Який нерв є гілкою стегнового нерва?
A
N. pudendus
B
N. suralis
C
N. saphenus
D
N. obturatorius
E
N. medianus
Question 222
У хворого після операції в підборідному трикутнику порушений рух язика. При ураженні якого нерва воно виникає?
A
n. glossopharingeus
B
n. hypoglossus
C
n. mandibularis
D
n. abducens
E
chorda tympani
Question 223
Після резекції щитоподібної залози у хворого з’явились порушення голосоутворення. Який нерв постраждав?
A
N. hypoglossus
B
Truncus vagus
C
Ansa cervicalis
D
N. reccurens laryngis
E
N. hypoglossus
Question 224
Які утворення проходять через над грушоподібний отвір?
A
A. ischiadica superior et inferior
B
N. ischiadicus et a,v. ischiadica superior
C
N. pudendus
D
N. saphenus
E
N. ischiadicus et a. pudenda interna
Question 225

Між якими м’язами проходить серединний нерв на передпліччі?

A
M. flexor carpi ulnaris et m. flexor carpi radialis
B
M. pronator teres et m. flexor carpi radialis
C
M. pronator teres et m. flexor digitorum superficialis
D
M. flexor digitorum profundus et m. flexor digitorum superficialis
E
M. brachioradialis et m. flexor digitorum superficialis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 225 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151152153154155
156157158159160
161162163164165
166167168169170
171172173174175
176177178179180
181182183184185
186187188189190
191192193194195
196197198199200
201202203204205
206207208209210
211212213214215
216217218219220
221222223224225
End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 4,099 total views,  13 views today

Exit mobile version