Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

MIOLOGIA

MIOLOGIA - українською

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start

Your answers are highlighted below.
Question 1
У хворого відламаний дзьобоподібний відросток лопатки. Який м'яз грудної клітки втратив свою функцію?
A
M. pectoralis major
B
M. serratus anterior
C
M. pectoralis minor
D
M. subclavius
Question 2
По якому навколосухожилковому утвору гнійний процес може поширитись з мізинця на кисть і до передпліччя?
A
Canalis carpi radialis
B
Vagina tendinis
C
Vagina tendinis m. flexoris pollicis longi
D
Vagina communis tendineum musculorum flexorum
Question 3
Після травми кисті у хворого виникло запалення сухожилків на долонній поверхні фаланг пальців. Від який пальців є загроза розповсюдження інфекції на передпліччя?
A
3 et 4
B
2 et 3
C
2 et 6
D
1 et 5
Question 4
Який м'яз міститься у м'язовій затоці стегна?
A
M. sartorius
B
M. vastus medialis
C
M. vastus lateralis
D
M. iliopsoas
Question 5
У хворого - різана рана обличчя в ділянці крило-нижньощелепного шва, що вкритий фасцією і зрощується з нею. Яка це фасція?
A
Fascia temporalis
B
Fascia parotidea
C
Fascia masseterica
D
Fascia buccopharyngea
Question 6
Які м'язи відводять плечо?
A
M. deltoideus, m. coracobrachialis
B
M. brachialis, m. teres major
C
M. deltoideus, m. supraspinatus
D
M. deltoideus, m. trapezius
E
M. teres major, m. teres minor
Question 7
Похідним апоневрозу якого м'язу  є пахвинна зв'язка?
A
M. pyramidalis
B
M. obliquus exernus abdominis
C
M. obliquus internus abdominis
D
M. rectus abdominis
Question 8
Якими структурами обмежений чотиросторонній отвір?
A
M. teres major, M. teres minor, m. triceps brachii, os. humeri
B
M. latissimus dorsi, M. teres major, M. teres minor, m. infraspinatus
C
M. teres major, m. latissimus dorsi, m. infraspinatus
D
M. teres major, m. latissimus dorsi, m. biceps brachii, m. brachialis
Question 9
У хворого різана рана вздовж правого І міжребрового простору. Який м'яз шиї ушкоджено?
A
M. scalenus anterior
B
M. scalenus posterior
C
M. scalenus medius
D
M. omohyoideus
Question 10
Які з м'язів розгинають стегно?
A
M. iliopsoas, m. rectus femoris , m. pectineus, m. sartorius
B
M. quadriceps femoris, m. sartorius, m. iliopsoas
C
M. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus
D
M. quadriceps et m. biceps femoris, m.semitendinosus, m. semimembranosus
E
M. glutei et m. piriformis
Question 11
В межах яких утворів діафрагми найчастіше виникає кила?
A
Foramen venae cavae
B
Trigonum lumbocostalis, trigonum sternocostalis
C
Fascia diafragmatica
D
Hiatus aorticus
Question 12
Який м'яз прикріплюється до виличної дуги?
A
M. masseter
B
M. biccinator
C
M. risorius
D
M. orbicularis oris
Question 13
Який утвір є вихідним отвором стегнового каналу?
A
Hiatus tendineus
B
Lacuna vasorum
C
Anulus femoralis
D
Lacuna musculorum
E
Hiatus saphenus
Question 14
Який м'яз є дихальним м'язом і м'язом черевного преса?
A
M. serratus anterior
B
M. phrenicus
C
Mm. intercostales externi
D
Mm. intercostales interni
E
M. pectoralis major
Question 15
Який м'яз є спільним для сонного і піднижньощелепного трикутників шиї?
A
M. sternocleidomastoideus
B
Venter posterior m. digastrici
C
Venter anterior m. digastrici
D
Venter superior m. digastrici
Question 16
При ушкодженні якого м'язу унеможливлюється відведення верхньої кінцівки від тулуба?
A
M. infraspinatus
B
M. latisimus dorsi
C
M. coracobrachialis
D
M. deltoideus
Question 17
Чим обмежений стегновий трикутник?
A
M. sartorius, m.gracilis, m. pectineus
B
M. gracilis, lig. inguinale, quadriceps femoris
C
M. sartorius, m. adductor longus, lig. inguinale
D
M. sartorius, m.gracilis, m. adductor longus
Question 18
Латинська номенклатурна назва привідного каналу?
A
Canalis femuropopliteus
B
Canalis pudendalis
C
Canalis spiralis
D
Canalis musculoperonealis
E
Canalis cruropopliteus
Question 19
При подразненні діафрагмового нерва, який простір шиї використовують лікарі для визначення симптому?
A
Spatium antescalenum
B
Spatium intescalenum
C
Fossa supraclavicularis major
D
Fossa supraclavicularis minor
Question 20
Які м'язи  згинають середню фалангу ІІ-ІV пальців?
A
M. interossei dorsales
B
M. flexor pollicis longus
C
M. flexor digitorum superficialis
D
M. flexor pollicis brevis
E
M. flexor digitorum profundus
Question 21
Чим обмежується привідний канал стегна?
A
M. vastus medius, m. adductor magnus, septum intermusculare vastoadductorium
B
M. vastus medius, m. abductor magnus, m. sartorius
C
m. vastus lateralis , m. sartorius, facia lata
D
M. vastus medius, m. adductor magnus, m. vastus lateralis
Question 22
Для якого м'яза утворює піхву, 3 фасція (за В.Н. Шевкуненко)?
A
M. platisma
B
M. prevertabralis
C
M. scaleni
D
M. infrahyoideus
E
M. sternocleidomastoideus
Question 23
Які м'язи беруть участь у рухах нижньої губи?
A
M. mentalis, m. orbisularis oris, m. depressor labii inferioris, m. depressor anguli oris
B
M. levator anguli oris, m. depressor labii inferioris, m. buccinator
C
M. buccinator, m. orbicularis oris, m. risorius, m. zygomaticua major
D
M. levator labii superioris et m. alaeque nasi, m. orbicularis oris
E
M. orbicularis oris, m. zygomaticus major, m. depressor anguli oris
Question 24
З якої зябрової дуги походять мімічні м'язи?
A
5
B
1
C
2
D
4
E
3
Question 25
При пошкодженні якого м'язу унеможливлюється приведення і в повному обсязі привертання плече?
A
M. infraspinatus
B
M. supraspinatus
C
M. teres minor
D
M. teres major
Question 26
Продовженням яких м'язів грудної клітки є membrana intercostalis externa?
A
Mm. intercostales interni
B
Mm. levatores costarum
C
Mm. intercostales externi
D
Mm. subcostales
Question 27
У хворого розірвано п'ятковий сухожилок. Який рух у надпятково-гомілковому суглобі буде порушений?
A
Flexio
B
Pronatio
C
Extensio
Question 28
Який трикутник шиї обмежений, ззаду грудниноключичнососкоподібним, зверху - заднім черевцем двочеревцевого, зпереду - верхнім черевцем лопатковопід'язикового м'яза?
A
Omotracheale
B
Caroticum
C
Omoclaviculare
D
Omotrapezoideum
E
Submandibulare
Question 29
Чим обмеженний надгрушеподібний отвір?
A
Ligamenta sacroiliaca interossea
B
Ligamentum sacroiliaca posteriora
C
Margo superior m. piriformis et incisura ischiadica major
D
Margo inferior m. piriformis et ligamentum sacrospinale
E
Incisura ischiadica major et minor
Question 30
Який м’яз покидає малий таз через великий сідничний отвір?
A
M. piriformis
B
M. iliopsoas
C
M. gluteus maximus
D
M. obturatorius externus
E
M. obturatorius internus
Question 31
Які м'язи обмежують spatium interscalenum?
A
mm. scalenus superior et posterior
B
mm. scalenus anterior et medius
C
mm. scalenus anterior et posterior
D
mm. scalenus medius et posterior
Question 32
Який канал є на плечі?
A
Canalis n. radialis
B
Inguinalis
C
Medianus
D
Adductorius
E
Canalis carpalis
Question 33
Які м'язи приводять плечо?
A
M. biceps brachii, m. coracobrachialis
B
M. brachialis, m. infraspinatus
C
M. teres minor, m. infraspinatus
D
M. triceps brachii, m. anconeus
E
M. teres major, m. subscapularis, m. latissimus dorsi
Question 34
Чим обмежене поверхневе кільце пахвинного каналу?
A
lig. reflexum, crus mediale, crus laterale, arcus iliopectineus.
B
Crus mediane, crus laterale, fibrae intercrurales, lig. reflexum
C
Margo falciformis, cornu superius, cornu inferius
Question 35
Чим обмежена ліктьова ямка?
A
M. brachialis, m. brachioradialis, m. pronator teres
B
M. biceps brachii, m. pronator teres, m. deltoideus
C
M. biceps brachii, m. pronator teres, m. flexor carpi ulnaris
D
M. brachioradialis, m.pronator teres, m. flexor carpi ulnaris
Question 36
Які м'язи утворюють трьохсторонній отвір?
A
M. serratus anterior, m. pectoralis minor, m. latissimus dorsi
B
M. trapezius, et m. triceps brachii
C
M. teres major et minor, m. triceps brachii
D
M. brachialis, m. brachioradialis, m. biceps brachii
E
M. anconeus, m. biceps brachii
Question 37
Який поверхневий м'яз спини опускає ребра і бере участь у вдиху?
A
M. serratus posterior inferior
B
M. serratus posterior superior
C
M. latissimus dorsi
D
M. trapezius
Question 38
Чим обмежений поперековий трикутник?
A
M. erector spinae, crista iliaca, m.obliquus internus abdominis
B
M. seratus posterior inferior, m. latissimus dorsi, m. obliquus externus abdominis
C
M. erector spinae, m.obliquus externus abdominis
D
M. transversus abdominis, m. latissimus dorsi
E
M.latissimus dorsi, m. obliquus exernus abdominis, crista iliaca
Question 39
В якій ямці на передній стінці живота розташоване глибоке пахвинне кільце?
A
Fossa supravesicalis
B
Fossa supravesicalis et inguinalis lateralis
C
Fossa inguinalis lateralis
D
Fossa supravesicalis et inguinalis medialis
E
Fossa inguinalis medialis
Question 40
Які  м'язи згинають дистальну фалангу ІІ-ІV пальців?
A
M. flexor pollicis longus
B
M. flexor pollicis brevis
C
M. flexor digitorum profundus
D
M. interossei palmares
E
M. interossei dorsales
Question 41
Якій фасції за Шовкуненко відповідає lamina superficialis (МАН, 2001р.)?
A
Fascia endocervicalis
B
lamina superficialis fasciae colli propriate
C
Fascia endocervicalis
D
Lamina profundae fascia colli propriae
Question 42
Яка група м'язів відноситься до трункопетальних та трункофугальних?
A
M. latissimus dorsi, m. levator scapulae, mm. rhomboidei
B
M. splenius capitis, m. splenius cervicis
C
M. iliocostalis
Question 43
У хворого виявлено ушкодження одного з м'язів таза, сухожилок якого виходить із порожнини малого таза через великий сідничний отвір. Функція якого м'язу порушена?
A
M. piriformis
B
M. gluteus medius
C
M. quadratus femoris
D
M. gluteus lateralis
Question 44
Який м'яз прикріплюється до crista tuberculi minoris ossis humeri?
A
M. rhomboideus major
B
M. latissimus dorsi
C
M. rhomboideus minor
D
M. trapezius
Question 45
При ушкодженні якого м'язу хворий не може повернути голову в сторону ушкодження?
A
M. longissimus capitis, m. splenius capitis
B
M. spinalis capitis, m. semispinalis capitis
C
M. Longissimus cervicis, m. splenius cervicis
D
M. Longissimus capitis, m. spinalis cervicis
E
M. iliocostalis, m. splenius capitis
Question 46
Які м'язи утворюють м'яз-підіймач яєчка?
A
M. obliquus internus abdominis
B
M. obliquus externus abdominis
C
M. transversus abdominis
D
M. rectus abdominis
E
M. quadratus lumborum
Question 47
Чим утворенна пахвова зв'язка?
A
Aponeurosis m. obliquus externus abdominis
B
M. rectus abdominis
C
M. transversus abdominis
D
M. quadratus lumborum
E
Aponeurosis m. obliquus internus abdominis
Question 48
Хворому з різаною раною плеча наклали шов. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції?
A
Cardiorrhaphia
B
Sectio caesarae
C
Laparosentesis
D
Angiorrhaphia
E
Enterostomia
Question 49
Чим обмеженний надгрушеподібний отвір?
A
Margo superior m. piriformis et incisura ischiadica major
B
Margo inferior m. piriformis et ligamentum sacrospinale
C
Ligamentum sacroiliaca posteriora
D
Ligamenta sacroiliaca interossea
E
Incisura ischiadica major et minor
Question 50
До чого прикріплюється скроневий м'яз?
A
Collum mandibulae
B
Incisura mandibulae
C
Fovea pterygoidea
D
Lingula mandibulae
E
Processus coronoideus
Question 51
При ушкодженні якого м'язу унеможливлюється відведення плеча?
A
M. teres minor et m. suraspinatus
B
M. teres major et m. deltoideus
C
M. deltoideus et m. suraspinatus
D
M. teres minor et m. deltoideus
Question 52
Який рух стопи буде порушений при ушкодженні м'язів передньої групи гомілки
A
Extensio
B
Pronatio
C
Abductio
D
Pronatio
E
Adductio
Question 53
Які м'язи відповідають за приведення і згинання стопи?
A
M. tibialis anterior, m. tibialis posterior
B
M. fibularis longus, m. fibularis brevis
C
M. fibularis brevis, m. tibialis posterior
D
M. fibularis longus, m. tibialis anterior
Question 54
У ділянці якого трикутника шиї хірург перев'язує язикову артерію?
A
Trigonum submadibulare
B
Trigonum omoclaviculare
C
Trigonum caroticum
D
Trigonum omotracheale
Question 55
Що є зовншнім отвором стегнового каналу?
A
Lacuna femoralis
B
Anulus femoralis
C
Lacuna vasorum
D
Hiatus tendineus
E
Hiatus saphenus
Question 56
При ушкодженні якого м'яза унеможливлюється розгинання верхньої кінцівки в ліктьовому й плечовому суглобі?
A
M. biceps brachii
B
M. brachialis
C
M. anconeus
D
M. triceps brachii
Question 57
Який м'яз грудної клітки бере участь у пронації та опускання руки?
A
m. subscapularis
B
m. pectoralis major
C
m. pectoralis minor
D
m.transversus thoracis
Question 58
В які ділянки живота проектується прямий м'яз живота?  
A
Regio epigastrica
B
Regio pubica, regiones hypochondriaca dextra et sinistra
C
Regio epigastrica, regio umbilicalis, regio pubica
D
Regiones hypochondriaca dextra et sinistra, regio epigastrica
Question 59
Трункопентальні м'язи:
A
M. subclavius et m. serratus anterior
B
M. pectoralis major et minor
C
M. intercostales externi et interni
D
M. transversus thoracis et m. subcostales
E
M. serratus posterior superior et inferior
Question 60
Які м'язи обертають плечо?
A
M. deltoideus, m. brachialis
B
M. teres minor, m. teres major, m. subscapularis, m. infraspinatus
C
M. caput breve, m. biceps brachii, m. coracobrachialis
D
M. deltoideus, caput longum m. triceps brachii
E
M. supraspinatus, m. brachialis
Question 61
Чим обмежене аортальний розтвір діафрагми?
A
Pars costale
B
Crus dextrum et sinistrum
C
Ligamentum arcuatum laterale
D
Pars sternalis
E
Fibrae centrum tendineum
Question 62
В якому трикутнику шиї знаходиться піднижньо0щелепна залоза?
A
Trigonum omotracheale
B
Trigonum omotrapezoideum
C
Trigonum caroticum
D
Trigonum submandibulare
Question 63
Назвіть  м'язи, які прикріплюються до великого вертлюга стегнової кістки?
A
M. gluteus maximus, m. quadratus femoris
B
M. gluteus maximus, m. iliopsoas
C
M. pectineus, m. sartorius
D
M. iliopsoas
E
M. obturatorius externus et m. obturatorius internus, m. gemeli, m. piriformis, m. gluteus medius et minimus
Question 64
Який  м'яз проходить через  м'язову затоку?
A
M. tensor fasciae latae
B
M. sartorius
C
M. quadratus femoris
D
M. iliopsoas
E
M. obturatorius externus
Question 65
Які стурктури відносяться до додаткового апарату м'язів?
A
Ossa sesamoidea, fasciae, aponeuroses
B
Fascia, vaginae et bursae sinoviales, ossa sesamoidea
C
Tendae, aponeurosis
D
Fasciae, tendae, aponeuroses, vaginae sinoviales
E
Vaginae synoviales? tendae, aponeuroses
Question 66
Ушкодження якого м'язу приводить до утворення кривошиї?
A
M. suboccipitales
B
Platysma
C
M. sternocleidomastoidus
Question 67
В якому каналі проходить променевий м'яз згинач зап'ястка?
A
Canalis carpi ulnaris
B
Canalis carpi
C
Canalis carpi radialis
D
Retinaculum flexorum
E
Canalis humeromuscularis
Question 68
Які м'язи шиї прикріплюються до першого ребра?
A
M. scalenus anterior et posterior
B
M. longus colli
C
M. scalenus posterior et medius
D
M. scalenus anterior et medius
E
M. sternocleidomastoideus
Question 69
Які м'язи згинають передпліччя?
A
M. brachialis, m. biceps brachii, m. brachioradialis, m. pronator teres
B
M. triceps, brachii, m. subscapularis
C
M. coracobrachialis, m. brachialis
D
M. pronator quadratus
E
M. biceps brachii, m. anconeus
Question 70
Одночасне скорочення яких м'язів приводить кисть?
A
M. flexor carpi radialis et m. extensor carpi ulnaris
B
M. flexor carpi ulnaris et m. extensor carpi radialis longus
C
M. flexor digitorum profundus, m. extensor digitorum
D
M. flexor carpi ulnaris et m. extensor carpi radialis brevis
E
M. flexor digitorum superficialis, m. pronator teres
Question 71
Хворий не може скласти губи трубочкою, не може видувати повітря через них. Про порушення якого м'язу свідчить данна симптоматика?
A
M. orbicularis oculi
B
M. buccalis
C
M.procerus
D
M. orbicularis oris
Question 72
Чим утворенна задня присередня ліктьова борозна?
A
M. triceps brachii
B
M. brachioradialis, olecranon
C
M. pronator teres
D
Olecranon, epicondilus medialis ossis humeri
Question 73
Місце зростання усіх частин діафрагми?
A
Hiatus oesophageus
B
Hiatus aorticus
C
Crus dextrum
D
Crus sinistrum
E
Centrum tendineum
Question 74
Які м'язи рухають нижню щелепу в сторону?
A
M. buccinator
B
M. masseter
C
M. temporalis
D
M. pterygoideus lateralis
E
M. zygomaticus major
Question 75
Між якими м’язами проходить судинно-нервовий пучок передньо-бокової стінки живота. Між якими м’язами він проходить?
A
M. transversus et obliquus externus abdominis
B
M. obliquus internus abdominis et m. transversus abdominis
C
M. rectus abdominis
D
M. obliquus internus et transversus abdominis
E
M. transversus abdominis et fascia visceralis
Question 76
Який м'яз відділяє задню область шиї від безпосередньо шиї?
A
M. trapezius
B
M. sternocleidomastoideus
C
M. levator scapulae
D
M. scalenus anterior
E
M. splenius cervicis
Question 77
Перерахуйте слабі місця черевної порожнини:
A
Linea alba abdominis, ligamentum inguinale
B
Canalis inguinalis, anulus umbilicalis, linea alba abdominis
C
Canalis inguinalis, anulus umbilicalis, vagina musculi recti abdominis
D
Canalis inguinalis, linea abdominis, fascia transversalis
E
Canalis inguinalis, linea alba abdominis, anulus femoris
Question 78
Які м'язи грудної клітки формують передню стінку пахвової ямки?
A
M. serratus anterior, m. subclavius
B
M.pectoralis minor, m. pectoralis major
C
M.pectoralis minor, m. subscapularis
D
M. serratus anterior, m. pectoralis major
Question 79
Чим обмежена судинна затока стегна?
A
Arcus iliopectineus, os ilium, v. femoralis
B
Lig. inguinale, os. pubis, arcus iliopectineus, lig. lacunare
C
M. pectineus, os pubis, a. femoralis
D
M. pectineus, os pubis, a. femoralis, os, ilium
Question 80
Який м'яз проходить позаду і знизу в першому каналі під retinaculum musculorum flexorum?
A
M. tibialis anterior
B
M. tibialis posterior
C
M. flexor hallucis longus
D
M. flexor digitorum longus
Question 81
Який м'яз відноситься до передньої групи гомілки?
A
M. soleus
B
M. extensor hallucis longus
C
M. extesor digitorum longus
D
M. flexor digitorum longus
Question 82
У хворого ушкодженні м'язи присередньої групи стегна. Який рух стегна не може виконувати хворий?
A
Abductio
B
Flexio
C
Rotatio lateralis
D
Adductio
E
Rotatio externa
Question 83
Який м'яз ушкоджено, якщо проксимальна фаланга великого пальця не згинається?
A
M. abductor pollicis brevis
B
M. flexor pollicis longus
C
M. opponens pollicis
D
M. flexor pollicis brevis
Question 83 Explanation: 
Короткий м’яз-згинач великого пальця (m. flexor pоllicis brеvis) має вигляд вузької пластинки, розташований на присередньому боці підвищення великого пальця, частково прикритий коротким відвідним м’язом великого пальця. М’яз має поверхневу і глибоку головки (cаput superficiаle et cаput profundum). Через щілину між обома головками проходить сухожилок довгого м’яза-згинача великого пальця. Початок: поверхнева головка – від тримача м’язів-згиначів; глибока головка – від кістки-трапеції, трапецієподібної кістки і основи I п’ясткової кістки. Прикріплення: поверхнева головка – до основи проксимальної фаланги великого пальця за допомогою бічної сесамоподібної кістки; глибока головка – до присереднього боку проксимальної фаланги великого пальця за допомогою присередньої та бічної сесамоподібних кісток. Функція: згинає проксимальну фалангу великого пальця. Крім того, пучки поверхневої головки беруть участь у протиставленні великого пальця, а пучки глибокої головки – у його відведенні.
Question 84
Які mm. flexor carpi ulnaris згинають середні фаланги ІІ-ІV пальців?
A
M. flexor digitorum superficialis
B
M. flexor digitorum profundus
C
M. flexor pollicis brevis
D
M. flexor pollicis longus
E
M. interossei dorsales
Question 85
Чим утворене стегнове кільце?
A
Lig. inguinale, os pubis, a. femoralis
B
M. iliosos, lig. pectineale, os pubis
C
Lig. inguinale, lig. pectinale, lig. lacunare
D
Lig. lacunare, a. femoralis m.iliopsoas
Question 86
Чим утворена передня стінка піхви прямого м'яза живота?
A
aponeurosis m. m. transversi abdominis, m. pyramidalis
B
aponeurosis m. transversi abdominis, m. obliqus internus abdominis , m. obliqus externus abdominis
C
m. transversi abdominis, m. obliqus internus abdominis
D
m. transversi abdominis, m. m. obliqus internus et externus abdominis
Question 87
У хворого виявлено порушення відведення великого пальця кисті. Функція якого м'яза ушкодженна?
A
M. flexor pollicis brevis
B
M. opponens pollicis
C
M. abductor pollicis brevis
Question 88
Який м'яз прикріплюється до суглобового диска скронево-нижньощелепного суглоба?
A
M. pterygoideus lateralis
B
M. pterygoideus medialis
C
M. buccinator
D
M. masseter
Question 89
При ушкодженні якого м'язу унеможливлюються згинання у плечовому і ліктьовому суглобі?
A
M. anconeus
B
M. brachialis
C
M. biceps brachii
D
M. brachioradialis
Question 90
Підпід'язиковими м'язами є всі крім:
A
M. thyrohyoideus
B
M. sternothyroideus
C
M. geniohyoideus
D
M. sternohyoideus
E
M. omohyoideus
Question 91
Який рух плеча буде обмеженим при пошкодженні малого круглого м'яза?
A
Flexio, Extensio
B
Adductio, Abductio
C
Abductio
D
Adductio
Question 92
У постраждалого вогнепальне поранення аорти в місці переходу грудної частини в черевну в межах отвору діафрагми. Чим утворений цей отвір
A
Triconum lumbocostale
B
Crus dextrum et crus sinistrum
C
Triconum lumboclaviculare
D
Foramen venae cavae
Question 93
Сухожилками яких м'язів обмежена променева борозна передпліччя?
A
M. flexor carpi ulnaris
B
M. flexor carpi radialis, m. flexor digitorum superfacialis
C
M. brachioradialis, m. flexor carpi radialis
D
M. brachioradialis, m. flexor ulnaris
Question 94
Чим обмежений canalis cruropopliteus?
A
M. flexor hullucis longus, m. soleus, m. tibialis anterior
B
M. soleus, m. tibialis anterior, m . flexor digitorum longus
C
M. gastrocnemius, m. soleus, m . flexor digitorum longus
D
M. soleus, m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus
Question 95
Сухожилки, якого м'яза проходять через капсулу плечового суглоба?
A
M. triceps brachii
B
M. brachialis
C
M. biceps brachii
D
M. deltoideus
E
M. coracobrachialis
Question 96
При ушкодженні якого м'язу людина не може зігнути пальці в кулак?
A
M. flexor digitorum profundus
B
M. flexor carpi radialis
C
M. flexor carpi ulnaris
D
M. pronator teres
Question 97
Хворий не може згинати кисть і проксимальні фаланги ІІ-V пальців. Який м'яз ушкоджений?
A
M. flexor carpi radialis
B
M. brachioradialis
C
M. flexor digitorum superfacialis
D
M. flexor carpi ulnaris
Question 98
Які м'язи нагинають та повертають голову?
A
M. rhomboidei, m. serratus, m. trapezius
B
M. splenius, m. trapezius, m. longissimus, m. obliquus et m. rectus capitis
C
M. longissimus, m. semispinalis, m. multifidi
D
M. spinalis, m. longissimus, m. iliocostalis
Question 99
У дитини внаслідок травми зламане праве XII ребро, ушкоджені поперечні відростки I та II поперекових хребців, що призвело до втрати функції м'яза живота. Функція якого м'яза втрачена?
A
M. transversus abdominis
B
M. quadratus lumborum
C
M. obliquus externus abdominis
D
M. pyramidalis
Question 100
У хворого обмежено підняття бічного краю стопи. Функція якого м'язку ушкоджена?  
A
M. peroneus longus
B
M. sartorii
C
M. triceps surae
D
M. quatriceps femoris
Question 101
Які м'язи розгинають передпліччя?
A
M. subscapularis, m. triceps brachii
B
M. triceps brachii, m. subscapularis
C
M. brachioradialis, m. anconeus
D
M. coracobrachialis, m. brachialis
E
M. triceps brachii, m. anconeus
Question 102
Де прикріплюється двоголовий м'яз плеча?
A
Tuberositas ulnae
B
Collum radii
C
Tuberositas radii
D
Incisura radialis
E
Olecranon
Question 103
Чим утворена linea alba?
A
aponeurosis m. rectus abdominis, fascia transversalis
B
aponeurosis mm. obliqus externus abdominis, mm. obliquus internus abdominis, mm. transversus abdominis
C
aponeurosis mm.obliquus externus abdominis, mm. obliquus internus abdominis.
Question 104
Який м'яз грудної клітки формує присередню стінку пахвової ямки?
A
M. pectoralis mjor
B
M. serratus anterior
C
M. serratus posterior
D
M. pectoralis minor
Question 105
Хворий не може висувати нижню щелепу вперед. Який м'яз ушкоджено?
A
M. mylohyoideus
B
M. buccinator
C
M.mentalis
D
M. masseter
Question 106
Які м'язи обертають хребці?
A
M. errector spinae
B
M. trapezius
C
M. intertransversarii
D
M. transversospinalis
E
M. interspinalis
Question 107
Який  м'яз проходить через великий сідничний отвір?
A
M. pectineus
B
M. psoas major
C
M. quadratus femoris
D
M. gemeli
E
M. piriformis
Question 108
Лікар проводив хірургічні втручання в  ділянці шиї яка  обмежена верхнім черевцем m. omohyoideus, m.sternoceidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику було проведене втручання?
A
Trigonum omotracheale
B
Trigonum submandimulare
C
Trigonum caroticum
D
Trigonum omoclaviculare
Question 109
При ушкодженні якого м'язу,  згинання стопи обмежене та унеможливлюється відвертання стопи?
A
M. flexor digitorum longus
B
M. tibialis anterior
C
M. tibialis posterior
D
M. fibularis brevis
Question 110
Який м'яз прикріплюється до поперечних відростків верхніх хребців?
A
M. rhombideus major
B
M. trapezius
C
M. rhombideus minor
D
M. levator scapule
Question 111
Похідним якого м'яза живота є m. cremaster?
A
M. obliqus internus abdominis
B
M. rectus abdominis
C
M. transversus abdominis
D
M. obliqus ext. abdominis
Question 112
Чим утворена задня стінка стегнового канала?
A
Vena femoralis
B
Ligamentum inguinale
C
Lamina profunda fasciae latae
D
Lamina superficialis fasciae latae
E
Cornu superius margo falciformis
Question 113
Які м'язи рухають нижню щелепу вперед?
A
M. buccinator, m. masseter, m. pterygoideus lateralis et medialis
B
M. temporalis, m. pterygoideus lateralis et medialis, m. buccinator
C
M. buccinator, m. temporalis, m. zygomaticus minor
D
M. temporalis, m. zygomaticus major, m. masseter
E
M. pterygoideus lateralis et medialis, m. masseter
Question 114
При ураженні якого із жувальних м'язів з'являється біль при русі щелепи назад?
A
M. temporalis (Fibrae anterior)
B
M. masseter
C
M. pterygoideus lateralis
D
M. pterygoideus medialis
E
M. temporalis (Fibrae posterior)
Question 115
Яким м'язом обмежений canalis humeromuscularis?
A
M. brachialis
B
M. anconeus
C
M. coracobrachialis
D
M.triceps brachii
Question 116
Які м'язи відділяют підключичну артерію від підключичної вени?
A
M. omohyoideus
B
M. scalenus medius
C
M. scalenus anterior
D
M. scalenus posterior
E
M. sternocleidomastoideus
Question 117
При ушкодженні дельтоподібного м'яза в місці початку його від ості лопатки. Які рухи в плечовому суглобі у нього будуть порушені?
A
Adductio
B
Flexio
C
Pronatio
D
Abductio
E
Extensio
Question 118
В якому топографічному просторі міститься стегнове кільце?
A
Lacuna vasorum
B
Canalis adductorius
C
Lacuna musculorum
D
Fossa poplitea
Question 119
Які м'язи трункофугальні?
A
M. subclavius et m. serratus anterior
B
M. pectoralis major et minor
C
M. transversus thoracis et m. levatores costarum
D
M. serratus posterior superior et inferior
E
M. intercostales externi et interni
Question 120
Які отвори обмежує крижово остиста і крижово-горбкова зв’язки?
A
Foramen ischiadicus major, suprapiriformis
B
Foramen infrapiriformis
C
Foramen obturatorius et ischiadicum major
D
Foramen suprapiriformis
E
Foramen ischiadicus minor et major
Question 121
Які м'язи обертають передплічча до середини?
A
M. anconeus, m. extensor carpi radialis longus
B
M. pronator teres, m. pronator quadratus
C
M. brachioradialis, m. biceps brachii
D
M. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris
E
M. adductor policis, m. extensor carpi ulnaris
Question 122
Які м'язи обертають передплічча назовні?
A
M. biceps brachii, m. supinator
B
M. flexor carpi ulnaris
C
M. brachioradialis
D
M. flexor digitorum profundus
E
M. flexor digitorum superficialis
Question 123
Сухожилки яких м'язів проходять у зап'ястному каналі?
A
M. flexor radialis pollicis longus, mm. flexor digitorum superficialis et profundus
B
M. flexor carpi radialis et ulnaris
C
M. palmaris longus et m. flexor digitorum profundus
D
M. brachioradialis, m. flexor carpi radialis
E
M. palmaris longus et m. flexor pollicis brevis
Question 124
Які м'язи беруть участь у відведення стегна?
A
M. gluteus maximus, m. gluteus minimus, m. gluteus medius
B
M. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. piriformis
C
M. gluteus maximus, m. gluteus minimus, m. piriformis
D
M. gluteus maximus, m. gluteus minimus, m. piriformis
Question 125
Які м'язи виконують акт вдиху?
A
Mm. subcostales
B
Mm. intercostales interni
C
Mm. intercostales intimi
D
Mm. intercostales externi
Question 126
На які м'язи поділяється м'яз випрямляч хребта?
A
M. intertransversarii cervicis, m. rotatore, m. multifidi
B
M. iliocostalis, m. longissimus, m. spinalis
C
M. longus colli, m. longissimus, m. spinalis
D
M. splenius cervicis, m. longissimus, m. semispinalis
E
M. semispinalis, m. spinalis, m. longissimus
Question 127
Які м'язи згинають проксимальну фалангу ІІ-ІV пальців?
A
M. flexor carpi ulnaris
B
M. lumbricales
C
M. interossea dorsales
D
M. flexor carpi radialis
E
M. flexor pollicis brevis
Question 128
Які м'язи відносяться до м'язів вентрального походження
A
M. latisimus dorsi, m. splenius cervicis
B
M. levator scapule, m. erector spinae
C
M. serratus posterior superior, m. seratus posterior inferior
D
M. rhomboideus, M.splenius capitis
Question 129
У хворого ушкодження нижньої третини задньої гомілкової ділянки, внаслідок чого стало неможливо згинати праву стопу. Ушкодження сухожилка якого м'яза виявив лікар?
A
M, tibialis anterior
B
M. biceps femoris
C
M. sartorius
D
M. triceps surae
Question 130
Який м'яз відповідає за відвертання стопи?
A
M. extensor hallucis brevis
B
M. tibialis posterior
C
M. tibialis anterior
D
M. extensor hallucis longus
Question 131
Чим обмежена м'язова затока?
A
Lig. inquinale,lig. lacunare, lig. pectinale
B
Lig. inquinale, lig. lacunare, os pubis
C
Lig. inquinale, os ilium, arcus ileopectineus
D
Lig. inquinale, lig. lacunare, os ilium
Question 132
Які м'язи рухають нижню щелепу назад?
A
M. pterygoideus lateralis
B
M. temporalis (Fibrae posterior)
C
M. pterygoideus medialis
D
M. temporalis
E
M. masseter
Question 133
Хворий не може згинати верхню кінцівку в ліктьовому суглобі. Який м'яз ушкодженно?
A
M. extensor carpi ulnaris
B
M. brachioradialis
C
M. extensor digiti minimi
D
M. extensor carpi radialis
Question 134
Хворий не може згинати ногу в колінному суглобі, в повному обсязі розгинати її в кульшовому і відвертати гомілку. Функція якого м'яза порушена?
A
M. adductor brevis
B
M. biceps femoris
C
M. gracilis
D
M. adductor longus
Question 135
При пошкодженні якого сухожилка якого м'язу унеможливлюється згинання правої стопи?
A
M. biceps femoris
B
M. sartorii
C
M. triceps surae
D
M. extensoris hallucis longi
Question 136
З якої зябрової дуги походять жувальні м'язи?
A
2
B
5
C
4
D
1
E
3
Question 137
Який м'яз формує рельєф сідничної ділянки?
A
M. gluteus minimus
B
M. obturatoris internus
C
M. obturatoris externus
D
M. gluteus maximus
E
M. gluteus medius
Question 138
Обстеження показало, у хворого перерізані: довгий і короткий променеві м'язи-розгиначі зап'ястка, плечо-променевий м'яз. Які рухи виконують ці м'язи при одночасному скороченні в нормі?
A
Adductio
B
Abductio
C
Extensio
D
Flexio
Question 139
Хворому з травмою гомілки наклали сухожильний шов. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції?
A
Punctio vesicae urinary
B
Tenorrhaphia
C
Laparrhaphia
D
Nephrectomia
E
Angiorrhaphia
Question 140
При ушкодженні якого м'язу хворий не може закинути хвору ногу на здорову в сидячому стані?
A
M. quadriceps femoris
B
M. gracilis
C
M. sartorius
D
M. semimembranosus
Question 141
Який м'яз виконує приведення стегна?
A
M. quadratus femoris
B
M. piriformis
C
M. pectineus
D
M. gemellus superior
Question 142
Назвіть фасції голови:
A
Deltoidea, prevertebralis
B
Temporalis, masseterica, buccopharingea, parotidea
C
Parotidea, profunda
D
Superficialis et profunda
E
Pretrachealis, superficialis
Question 143
Назвіть слабкі місця діафрагми:
A
Hiatus oesophageus
B
Trigonum lumbocostale
C
Foramen venae cavae inferioris
D
Hiatus aorticus
E
Trigonum sternocostales
Question 144
У хворого роздроблено наколінок. Функція якого м'яза у нього буде порушена?
A
M. semitendonosus
B
M. biceps femoris
C
M. sartorius
D
M.quadriceps femoris
Question 145
При ушкодженні якого м'язу, хворий не може розігнути верхню кінцівку у ліктьовому суглобі?
A
M. levator scapulae
B
M. triceps brachii
C
M. teres minor
D
M. pectoralis major
Question 146
Який м'яз прикріплюється до вінцевого відростка і виконує рухи в скронево-нижньощелепному суглобі?
A
M. levator anguli oris
B
M. temporalis
C
M. pterygoideus medialis
D
M. masseter
E
M. pterygoideus lateralis
Question 147
Чим утворений стегновий трикутник?
A
Lig. inguinale, m. sartorius, m. abductor femoris longus
B
Lig. inguinale, m. biceps femoris, m. semitendineus
C
M. pectineus, m. sartorius, m. abductor longus
D
Lig. arcuatum
E
Lig. onguinalis, m. gracilis
Question 148
Якому м'язу характерна така функція:
  • нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежну сторону
A
M. sternocleidomastoidus (sinister)
B
M. Platysma
C
M. suboccipitales (dexter)
Question 149
Який м'яз приводить лопатку до хребта?
A
M. levator scapulae
B
M. serratus posterior inferior
C
M. rhomboideus major
D
M. Latissimus dorsi
Question 150
Чим обмежена судинна лакуна?
A
Fascia cribrosa, trigonum femorale
B
Fascia iliaca, septum intermusculare femoris laterale
C
Lig. inguinale, lig/ lacunare, lig. pectineale et arcus iliopectineus
D
Margo falciformis, septum femorale
E
Cornusuperius et cornu inferius, margo falciformis, vena femoralis
Question 151
При ушкодженні m. adductor pillicis яка функція буде обмежена?
A
Flexio
B
Extensio
C
Abductio
D
Adductio
Question 152
При якому ушкодженні хворий не може підняти руку до горизонтального рівня?
A
M. deltoideus
B
M. biceps brachii
C
M. latissimus dorsi
D
M. triceps brachii
Question 153
Яка з фасцій шиї формує піхву трапецієподібного м’яза?
A
Сонна піхва шийної фасції
B
М’язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
C
Передхребтова пластинка шийної фасції
D
Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
E
Поверхнева пластинка шийної фасції
Question 154
Хворий не можу підняти брови, широко розплющити очі. Який м'яз ушкоджено?
A
M. occipitofrontalis (venter frontalis)
B
M. ocrbicularis oculi (pars orbitalis)
C
M. procerus
D
M. ocrbicularis oculi (pars palpebralis)
Question 155
Який трикутник шиї не обмежує грудинно-ключично-соскоподібний м'яз?
A
Trigonum caroticum
B
Trigonum omotracheale
C
Trigonum submandibulare
D
Trigonum omoclaviculare
Question 156
Який м'яз, крім двочеревцевого та лопатково-під'язикового обмежує сонний трикутник шиї?
A
M. scalenus anterior
B
M. sternohyoideus
C
M. sternothyroideus
D
M. sternocleidomastoideus
Question 157
Що утворюється на поверхневому листку широкої фасції в його верхньому відділі
A
Canalis odductorius
B
Septum femorale
C
Hiatus saphenus
D
Lacuna musculorum
E
Trigonum femorale
Question 158
Який м'яз  грудної клітки прикріплюється до cristae tuberculi majoris humeri?
A
M. subclavius
B
M. pectoralis major
C
M. pectoralis minor
D
M. transversus thoracis
Question 159
В якому топографічному просторі знаходиться підключична вена?
A
Spatium omotrapezoideum
B
Spatium pretracheale
C
Spatium intescalenum
Question 160
Хворому з плевритом виконали ріжучий прокол грудної стінки. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції?
A
Angiorrhaphia
B
Sectio caesarae
C
Laparocentesis
D
Cardiorrhaphia
E
Thoracocentesis
Question 161
Які  м'язи приводять стегно?
A
M. piriformis, m. gemeli, m. iliopsoas
B
M.adductor magnus, longus et brevis, m. obturatorius externus
C
M.adductor magnus, longus et brevis, m. gracilis, m. pectineus
D
M.adductor magnus, longus et brevis, m. gracilis, m. piriformis
E
M. gluteus medius et minimus
Question 162
Між якими м'язами проходить підключична артерія і плечове сплетення?
A
M. scalenus anterior et medius
B
M. sternocleidomastoideus, m. omohyoideus
C
M. sternohyoideus, m. sternothyroideus
D
M. scalenus medius et posterior
E
M. omohyoideus, m. scalenus anterior
Question 163
Який м'яз грудної клітки зміцнює грудинно-ключичний суглоб?
A
M. subclavius
B
M. transversus thoracis
C
M. serratus anterior
D
M. pectoralis minor
Question 164
Де розташований чотирьохсторонній отвір?
A
Ligamentum inguinalis
B
Regio lumbalis
C
Paries posterior fossae axillaris
D
Paries anterior fossae axillaris
E
Diaphragma
Question 165
Який м'яз пронизує протока привушної залози?
A
M. orbicularis oculi
B
M. masseter
C
M. buccinator
D
M. risorius
Question 166
Чим обмежене аортальний розтвір діафрагми?
A
Ligamentum arcuatum laterale
B
Pars sternalis
C
Pars costale
D
Crus dextrum et sinistrum
E
Fibrae centrum tendineum
Question 167
При ушкодженні якого м'язу унеможливлюється розгинання передпліччя?
A
M. triceps brachii
B
M. pronator teres
C
M. coracobrachialis
D
M. anconeus
Question 168
Через апоневроз якого м'яза проходить паховий канал?
A
M. obliquus internus et transversus
B
M. obliquus internus et externus abdominis
C
M. obliquus externus abdominis
D
M. transversus
E
M. obliquus transversus et externus
Question 169
У хворого -  неврит лицевого нерва. Очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого мімічного м'яза порушена?
A
M. masseter
B
M. biccinator
C
M. orbicularis oculi
D
M. orbicularis oris
E
M. risorius
Question 170
Сухожилок якого м'язу починається починається у підсуглобовому горбці лопатки?
A
Caput mediale m. tricipitis brachi
B
Caput laterale m. tricipitis brachi
C
Caput longum m. tricipitis brachi
D
Caput longum m. bicipitis brachi
Question 171
Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м'язи не виконують свою функцію?
A
Musculi cervicis
B
Musculi masticatorii
C
Musculi linguae
Question 172
При ушкодженні якого м'язу ускладнюється розгинання гомілки?
A
M. biceps femoris
B
M. gracilis
C
M. semitendinosus
D
M. quadriceps femoris
Question 173
Який з перелічених м'язів відноситься до м'язів задньої надп'ятково-гомілкової ділянки?
A
M. flexor digitorum
B
M. tibialis posterior
C
M. fibialis longus
D
M. triceps surae
Question 174
Який м'яз відноситься до аутохтонних м'язів спини?
A
M. serratus posterior superior
B
M. levator scapulae
C
M. erector spinae
D
M. serratus posterior inferior
Question 175
Які м'язи грудної клітки беруть участь у підняті верхньої кінцівки вище горизонтального рівня?
A
M. pectoralis major
B
M. serratus anterior
C
M. intercostales interni
D
M. intercostales externi
E
M. subclavius
Question 176
Чим утворенна нижня стінка пахвинного каналу?
A
Fascia transversalis
B
Lig. lacunare
C
Lig. piriformis
D
Lig. inguinale
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 176 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151152153154155
156157158159160
161162163164165
166167168169170
171172173174175
176End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 7,009 total views,  9 views today

Exit mobile version