Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

NERVI CRANIALES

NERVI CRANIALES - українською

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Ви завершили - %% QUIZ_NAME %%. Ви набрали %% SCORE %% з %% TOTAL %%. Оцінка -  %% RATING %
Your answers are highlighted below.
Question 1
Через який утвір волокна нюхового нерва потрапляють в передню черепну ямку?
A
Foramen incisivum
B
Foramen ethmoidale anterior
C
Foramen ethmoidale posterior
D
Lamina cribrosa ossis ethmoidalis
E
Foramen sphenopalatinum
Question 1 Explanation: 
N.olfactorius починається від слизової оболонки regio olfactoria нщсщвщї порожнини 15-2- тонкими безмієліновими нервами-нюховими нитками (fila olfactoria).Останні входять через дірчасті отвори дірчастої пластинки решітчастої кістки в порожнину черепа і закінчуються в парній нюховій цибулині (bulbus olfactorius).
Question 2
В якому мозку розміщений серцево-судинний та дихальний центри?          
A
В мосту.
B
В мозочку.
C
В проміжному мозку.
D
В середньому мозку.
E
В довгастому мозку.
Question 2 Explanation: 
У довгастому мозку розташовані серцево-судинни та дихальний центри. Головними у цьому плані є інспіраторні нейрони передньолатеральної частини ядра одинокого шляху , від цих нейронів починається tractussolitariospinalis.Важливими структурами дихального центру є також подвійне ядро і позаподвійне ядро. Дихальний центр продовжується з довгастого мозку в міст і середній мозок.
Question 3
В яких структурах знаходяться  підкіркові центри слуху?
A
Nucleus infundibularis
B
Colliculi superiores lamina tectimesencephali
C
Colliculi inferiores lamina tecti mesencephali, corpora geniculata mediale
D
Colliculi inferiores lamina tecti mesencephali, corpora geniculata laterale
E
Nucleus corporis mamillaris
Question 3 Explanation: 
У метаталамусі (зазгір’я) група специфічних ядер утворює медіальні та латеральні колінчасті тіла. Нейрони медіального тіла сприймають і опрацьовують звукову інформацію від слухових ядер довгастого ісереднього мозку. Тут локалізуюється підкірковий центр слуху.
Question 4
Який нерв виходить з нижньощелепного канала?
A
N. sublingualis
B
N. mentalis
C
N. facialis
D
N. lingualis
E
N. comunicans
Question 4 Explanation: 
Кінцевою гілкою n.alveolaris inferior є підборідний нерв( N. mentalis) ,який виходить через foramen mentale mandibulae в ділянці підборіддя.
Question 5
Який парасимпатичний вузол голови уражений при порушенні функції привушної залози?          
A
Ganglion ciliare.
B
Ganglion ptherygopalatinum.
C
Ganglion sublinguale.
D
Ganglion submandibulare.
E
Ganglion oticum.
Question 5 Explanation: 
Вушний вузол(ganglion oticum) розміщений овальним отвором присередньо від n.mandibularis, належить до парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи і відіграє важливу роль у секреторній іннервації привушної залози.
Question 6
При ушкоджені ядер IX, X, XI пар черепних нервів (порушено ковтання та фонація, їжа потрапляє в носову порожнину, виникає дисфонія, дисфагія, дизартрія), яке ядро черепних нервів ушкоджене?          
A
Nucleus salivatorius superior.
B
Nucleus impar.
C
Nucleus principalis.
D
Nucleus n. accessorius.
E
Nucleus ambiguus.
Question 6 Explanation: 
Рухове ядро nucleusambiguusє спільним для IX, X, XI пар черепних нервів.
Question 7
Хворий, 50 років, не може голосно говорити при збереженні шепітної мови через парез голосового м'яза. Ураження волокон якого черепного нерва викликало це порушення?
A
N. vagus.
B
N. facialis.
C
N. vestibulocochlearis.
D
N. accessorius.
E
N. glossopharyngeus.
Question 7 Explanation: 
При двобічному частковому ураженні блукаючого нерва (n.vagus) настає дисфонія або афонія ,тобто парез або параліч голосових зв’язок, голосового м’яза.
Question 8
Де лежить ядро від якого починається fasciculus longitudinalis medialis?
A
Brachium colliculi inferioris
B
Tegmentum mesencephali
C
Colliculus superior mesencephali
D
Basis pedunculi cerebri
E
Colliculus inferior mesencephali
Question 9
Який черепний нерв іннервує верхній косий м'яз ока?
A
N. abducens
B
N. oculomotorius
C
N. infraorbitalis
D
N. ophthalmicus
E
N. trochlearis
Question 9 Explanation: 
4 пара черепних нервів-блоковий нерв(N. trochlearis ) ,найтонший нерв,є суто руховим нервом. Він бере початок від рухового ядра – ядра блокового нерва (nucleus nervi trochlearis) і єдиний з усіх нерів виходить на дорсальній поверхні стовбура мозку позаду lamina tecti. Із порожнини черепа відвідний нерв виходить крізь верхню очноямкову щілину і в очній ямці іннервує m. Obliquus superior верхній косий м’яз очного яблука.
Question 10
Який нерв проходить через остистий і овальний отвір?  
A
N. vagus.
B
 N. hypoglossus.
C
 N. mandibularis.
D
N. maxillaris.
E
N. trochlearis.
Question 10 Explanation: 
N.mandibularis. Через овальний отвір(foramen ovale) — проходить нижньощелепний нерв(n. mandibularis - третя пара трійчастого нерву), остистий отвір (foramen spinosum) — розташовується в задньому гострому куті великого крила, поблизу ості клиноподібної кістки. Іноді овальний та остистий отвори зливаються в один загальний.
Question 11
У хворого спостерігається сльозотеча, підвищене слиновиділення. Цей стан, у поєднанні з іншими симптомами, розцінюється як подразнення волокон одного з черепних нервів. Подразнення парасимпатичних волокон якого нерва визначається?          
A
X
B
III
C
VII
D
V
Question 11 Explanation: 
Великий кам’янистий нерв,або парасимпатичний корінець крило-піднебінного вузла починається від лицевого нерва в ділянці колінця, виходить з черепа через рваний отвір. Далі з’єднується з глибоким кам’янистим нервом, який є симпатичним корінцем крило-піднебінного вузла. В результаті формується нерв Відія, або нерв крилоподібного каналу, який проходить через крилоподібний канал і досягає крило-піднебінного вузла. Там парасимпатичні волокна переключаються на за вузлові, які у складі гілок вузла забезпечують секреторну іннервацію сльозової залози, залоз слизової оболонки ротової та носової порожнини.
Question 12
Якому нерву належать довгі війкові нерви?
A
N. supratrochlearis
B
N. nasociliaris
C
N. frontalis
D
N. lacrimalis
E
N. supraorbitalis
Question 12 Explanation: 
N.nasociliaris вілноситься до очного нерва(n. ophthalmicus) ,який входить ло складу 5 пари черепних нервів(n.trigeminus). Він іде між зоровим нервом і m.rectus superior уздовж присередньої стінки очної ямки і віддає такі гілки : сполучну гілку з війковим вузлом,передній решітчастий нерв,заднй решітчастий нерв,під блоковий нерв,довгі війкові нерви(nn.ciliares longi). Останні йдуть до очного яблука .
Question 13
Волокна якого нерва утворюють radix parasympathica ganglion oticum?
A
N. glossopharingeus
B
N. hypoglossus
C
N. auricularismagnus
D
N. petrosus minor
E
N. petrosus major
Question 13 Explanation: 
Парасимпатичний корінець вушного вузла є відгалуженням гілки язико-глоткового вушного нерва, а саме малим камянистим нервом – гілкою n. tympanicus, і несе прегангліонарні парасимпатичні волокна, які переключаються у вушному вузлі.
Question 14
Де розташовані рецептори pars vestibularis n. vestibulocochlearis?
A
Organum spirale
B
Ganglion vestibulare
C
Cristae ampullaris ductus semicircularis, macula sacculi, macula utriculi
D
Ganglion spirale cochleae
E
Ganglion oticum
Question 15
Якими за складом волокон є зорові нерви?
A
Sympathicus
B
Sensorius
C
Parasymphaticus
D
Motorius
E
Mixtus
Question 15 Explanation: 
Друга пара черепних нервів – зоровий нерв (n. opticus) за функцією належить до нервів спеціальної чутливості, а за походженням є похідним проміжного мозку.
Question 16
В стінці якої пазухи твердої оболони мозку проходять волокна першої гілки трійчастого нерва?          
A
Sinus sagittalis superior
B
Sinus occipitalis
C
Sinus cavernosus
D
Sinus petrosus superior
E
Sinus transversus
Question 16 Explanation: 
Очний нерв лежить назовні від n.abducentі, пронизуючи бічну стінку sinus cavernosus, іде в очну ямку.
Question 17
Ядро якого черепного нерва проектується в нижню частину ромбоподібної ямки?          
A
Ядро додаткового нерва.
B
Ядро під'язикового нерва.
C
Рухове ядро трійчастого нерва.
D
Подвійне ядро язико-глоткового нерва.
E
Ядра лицевого нерва.
Question 17 Explanation: 
Під’язиковий нерв має одне рухове ядро – ядро під’язикового нерва (nucleusnervihypoglossi) , яке проектується на однойменний триктуник у нижній частині ромбоподібної ямки . Ядро під’язикового нерва продовжується у спинний мозок до рівня другого шийного сегмента, прилягаючи до ретикулярної формації.
Question 18
Гілки якого вегетативного вузла голови здавлені рубцем в привушній залозі?          
A
Ganglion pterygopalatinum.
B
Ganglion oticum.
C
Ganglion superiores n. vagi.
D
Ganglion ciliare.
E
Ganglion inferiores n. vagi.
Question 18 Explanation: 
Вушний вузол, ganglion oticum, розміщений під овальним отвором присередньо від нижньощелепного нерва, належить до перефирійної частини автономної нервової системи. Від вушного вузла відходять нерви до м’яза-натягувача піднебінної завіски і до м’яза-натягувача барабанної перетинки, які часто спочатку йдуть у складі сполучної гілки до присереднього крилоподібного нерва і відгалужуються до названих м’язів вже від нього.
Question 19
Який нерв розташований в барабанній порожнині?
A
N. petrosus profundus.
B
N. auriculotemporal.
C
N. petrosus major.
D
N. tympanicus.
E
Chorda tympani.
Question 19 Explanation: 
Барабанний нерв ( n. tympanicus) або нерв Якобсона іннервує слизову оболонку барабонної порожнини, слухової труби та комірки соскоподібного відростка.
Question 20
Який нерв утворює чутливий корінець ganglionciliare?  
A
infraorbitalis.
B
Nn. ciliareslongi.
C
Rr. ganglionares.
D
petrosusminor.
E
supraorbitalis.
Question 20 Explanation: 
. Очний нерв віддає 3 гілки ,одна з яких носовійковий нерв, носовійковий нерв віддає 2-3 гілки довгих війкових нервів (nn.ciliareslongi). Саме довгі війкові клітини утворюють війковий вузол, який має 3 корінці : парасимпатичний, чутливий, симпатичний. Чутливий корінець є сполучною гілкою носовійковогонерва з війковим вузлом.
Question 21
Який нерв ймовірно ушкоджений при травмі верхньої стінки правої очної ямки, втраті можливості піднімати верхню повіку правого ока і дивитися вгору?
A
R. inferior oculomotorius
B
N. abducens
C
N. ophthalmicus
D
N. trochlearis
E
R. superior n. oculomotorius
Question 21 Explanation: 
Ramus superior іннервує m.levator palpebrae superioris et m. rectus superior.
Question 22
Який пара черепних нервів іннервує всі мімічні м'язи та м'язи слухових кісточок?        
A
XII
B
XI
C
V
D
IX
E
VII
Question 22 Explanation: 
У товщі привушної залози лицевий нерв розгалужується на гілки, які утворюють внутрішньопривушне сплетення (plexus intraparotideus). Гілки, що відходять від цього сплетення, розходяться з-під вушної раковини вперед у радіальному напрямку, утворюючи так звану “велику гусячу лапку”, та іннервують мімічні м’язи. Від лицевої артерії відає гілки, одна з яких - стремінцевий нерв, що іннервує стремінцевий м’яз.
Question 23
У якому вузлі знаходяться тіла перших нейронів стато-кінетичного аналізатора?
A
Ganglion vestibulаre.
B
Ganglion trigeminale.
C
Ganglion spirale cochleae.
D
Ganglion ciliare.
E
Ganglion geniculi.
Question 23 Explanation: 
Ganglionvestibulare – у ньому лежить тіло 1-го нейрона шляху статокінетичного аналізатора.
Question 24
Гілки якого нерва іннервують слизову оболонку дна ротової порожнини?  
A
N. lingualis.
B
N. mentalis.
C
N. buccalis.
D
N. mylohyoideus.
E
N. auriculotemporalis.
Question 24 Explanation: 
N.lingualis Тому що під’язикова слинна залоза gl. sublingualis інервується rami sublinguales,що є гілкою n. lingualis.
Question 25
Сукупність тіл яких нейронів утворює трійчастий вузол?          
A
Тіл соматомотонейронів.
B
Тіл передвузлових парасимпатичних нейронів.
C
Тіл передвузлових симпатичних нейронів.
D
Тіл псевдоуніполярних нейронів.
E
Тіл завузловихметасимпатичних нейронів.
Question 25 Explanation: 
На виїмці кам’янистої частини скроневої кістки в impressiontrigemini розташований вузол Гассера або трійчастий вузол. Цей вузол півмісяцевої форми, він утворений тілами псевдоуніполярних чутливих нейронів . Аксони цих нейронів формують чутиливий корінець трійчастого нерва.
Question 26
У хворого артроз articulatiotemporomandibularis, пов'язаний з патологічним прикусом (синдром Костена). Клінічно: біль, що посилюється під час їди. Гілки якого нерва подразнюються?
A
N. auricularismagnus.
B
N. auriculotemporalis.
C
N. alveolaris inferior.
D
N. lingualis.
E
N. mylohyoideus.
Question 27
Який нерв іннервує бічний прямий м'яз ока?
A
R. inferior n. oculomotorius
B
N. abducens
C
N. ophthalmicus
D
R. superior n. oculomotorius
E
N. trochlearis
Question 27 Explanation: 
VI пара черепних нервів – відвідний нерв (n. abducens) є руховим нервом. Він має одне рухове ядро відвідного нерва. Він іннервує прямий м’яз очного яблука. При ураженні VI пари виникає парез або параліч бічного прямого м’яза, який проявляється обмеженням або неможливістю руху очного яблука назовні.
Question 28
Який нерв чутливими своїми волокнами іннервує шкіру обличчя та є провідником чутливості від рецепторів слизових оболонок рота, носа, вуха і кон’юнктиви ока?
A
glossopharyngeus.
B
facialis.
C
hypoglossus.
D
trigeminus.
E
vagus.
Question 28 Explanation: 
N. trigeminus. V пара черепнихнервів у людини. За функцією — змішаний, тобтоскладається з чутливих і руховихнервових волокон.[2] Чутливою іннервацією забезпечує шкіру передньо їполовини голови, а також слизові оболонки рота, носа, вуха, кон'юнктиву, частину твердої оболонки, скронево-нижньощелепнийсуглоб (поверхнева і глибока чутливість).
Question 29
У хворого з аневризмою правої підключичної артерії - сиплість голосу.  Порушена функція нерва, який стискується аневризмою. Який нерв стискується аневризмою?
A
N. laryngeus superior dexter.
B
N. laryngeusrecurrens dexter.
C
N. laryngeus inferior sinister.
D
N. laryngeus superior sinister.
E
N. laryngeusrecurrens sinister.
Question 29 Explanation: 
Поворотний гортанний нерв (n.laryngeusreccurrens) відгалужується від блукаючого нерва з правого боку на рівні перетинання нерва з arteriasubclaviadextra; з лівого боку – на рівні перетинання нерва з arcusaortae.
Question 30
Де знаходиться місце виходу відвідного нерва з мозгу?
A
Pedunculus cerebellaris inferior
B
Pons et pyramisis
C
Pars ventralis pontis
D
Pedunculus cerebellaris media
E
Sulcus basilaris pontis
Question 31
При виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи лікар-стоматолог ушкодив судину, що призвело до появи гематоми. Наступного дня у хворого з'явилось оніміння нижньої губи, шкіри підборіддя, ясен. Який нерв був стиснений гематомою?
A
N. infraorbitalis.
B
N. lingualis.
C
N. alveolaris inferior.
D
N. zygomaticus.
E
N. buccalis.
Question 31 Explanation: 
Нижній лунковий нерв (n. alveolaris inferior) входить в нижню щелепу через нижньощелепний отвір (foramen mandibulae) інервуючи всі зуби нижньої щелепи,потім прямує по кістковому каналу і покидає його через підборідний отвір(foramen mentale), називаючись далі уже подборідним нервом (n. mentalis) і інервує вестибулярну поверхню ясен в облас ти різців, кликів і премолярів, а також шкіру нижньої губи і підборіддя.
Question 32
Який нерв іннервує слизову оболонку щоки?
A
N. zygomaticus
B
N. alveolaris inferior
C
N. buccalis
D
N. massetericus
E
Rr. buccales n. facialis
Question 32 Explanation: 
До чутливих гілок n. mandibularis належать: вушно-скроневий нерв, щічний нерв та язиковий нерв. Щічний нерв (n. buccalis), вийшовши з-під переднього краю m. masseter, іде вперед до зовнішньої поверхні щічного м’яза, пронизує його і розгалужується у слизовій оболонці щоки. Щічний нерв іннервує шкіру та слизову оболонку щоки і кута рота, а також щічну поверхню ясен на рівні першого великого кутнього зуба.
Question 33
Чим утворений radix parasympathica ganglion pterygopalatini?
A
Chorda tympani
B
N. stapedius
C
N. petrosus major
D
N. petrosus minor
E
R. buccalis
Question 33 Explanation: 
N. petrosus major починається від лицевого нерва, виходить через рваний отвір, з'єднується з n.petrosus profundus і потім досягає крило-піднебінного вузла.
Question 34
При порушенні сприймання смаку в передній частині слизової оболонки язика, який нерв постраждає?  
A
N. vestibulocochlearis.
B
N. vagus.
C
N.intermedius.
D
N. trigeminus.
E
N. glossopharyngeus
Question 34 Explanation: 
Чутливою (смаковою) частиною лицевого нерва є проміжний нерв (n. Intermedius), гілками якого є барабанна струна та великий камянистий нерв.
Question 35
Через який анатомічний утвір гілки  вегетативного вузла який знаходиться у fossapterygopalatine потрапляють в очну ямку до сльозової залози?          
A
Canalis opticus.
B
Foramen rotundum.
C
Fissura orbitalis superior.
D
Foramen zygomaticoorbitale.
E
Fissura orbitalis inferior.
Question 36
Який нерв забезпечує іннервацію волокнистої оболонки очного яблука?
A
oculomotorius.
B
trochlears.
C
trigeminus.
D
abducens.
E
opticus.
Question 37
Якій гілці належать передні і задні решітчасті нерви?
A
N. lacrimalis
B
N. lingualis
C
N. nasociliaris
D
N. frontalis
E
N. zygomaticus
Question 38
Де знаходиться місце виходу трійчастого нерва з мозгу?
A
Linea trigeminofacialis
B
Medulla oblangata
C
Pedunculus cerebellaris inferior
D
Pedunculli cerebri media
E
Pedunculi cerebellaris superior
Question 38 Explanation: 
Трійчастий нерв виходить із стовбура мозку спереду від середньої ніжки мозочка двома корінцями: 1) товстим чутливим корінцем (radix sensoria); 2) тонким руховим корінцем (radix motoria).
Question 39
На які гілки поділяється верхньощелепнний нерв?
A
N. infraorbitalis
B
N. lingualis
C
N. parotideus
D
N. supraorbitalis
E
N. zygomaticus
Question 39 Explanation: 
N.maxillaris – друга гілка трійчастого нерва,відходить від опуклого краю n.trigeminale і через круглий отвір виходить з порожнини черепа в крило піднебінну ямку,там він розгалужується на : 1) підочноямковий нерв (N. infraorbitalis); 2) виличний нерв(n.zygomaticus); 3) візлові гілки до крило піднебінного вузла(Rr. gangleonares ad ganglion pterygopalatini).
Question 40
Де знаходиться місце виходу з мозку під'язикового нерва?          
A
Sulcus posterolateralis.
B
Angulus pontocerebellaris.
C
Sulcus anterolateralis.
D
Sulcus n. oculomotorii.
E
Sulcus bulbopontinus.
Question 40 Explanation: 
Під’язиковий нерв виходить з порожнини черепа у вигляді одного стовбура через canalis nervi hypoglossi.
Question 41
В якому відділі головного мозку проходять IX і X пари черепних нервів?          
A
Medulla oblongata
B
Mesencephalon
C
Pons
Question 41 Explanation: 
IX пара черепних нервів виходитьз речовини довгастого мозку 4-5 корінцями,які виходять по вертикальній лінії,розміщуючись один під одним ,із заоливної борозни позаду оливи(вище місце виходу блукаючого нерва). X пара черепних нервів виходить з речовини довгастого мозку в заоливній борозні 10-18 корінцями.
Question 42
На який утвір проектуються ядра окорухового нерва?
A
Colliculi inferiores mesencephali
B
Eminentia medialis fossae rhomboidei
C
Sulcus limitans fossae rhomboidei
D
Locus caeruleus fossae rhomboidei
E
Colliculi superiores mesencephali
Question 43
Від якого ядра починається fasciculus longitudinalis medialis?
A
Ядро Льюіса (nucleus subthalamicus).
B
Ядро Земмеринга (nucleus prestinalis).
C
Ядро Кахаля (nucleus intersticialis).
D
Ядро Мейнерта.
E
Ядро Даркшевича.
Question 43 Explanation: 
Даркшевича ядро - ядро медіального подовжнього пучка, розташоване вище ядра окорухового нерва; входить до складу екстрапірамідної системи.
Question 44
У хворого з пухлиною стовбура головного мозку порушенний акт ковтання внаслідок ураження ядра, спільного для IX і X пар черепних нервів. Яке ядро уражене?          
A
Nucleus spinalis n. trigemini.
B
Nucleus salivatorius inferior.
C
Nucleus dorsalis n. vagi.
D
Nucleus solitarius.
E
Nucleus ambiguus.
Question 44 Explanation: 
Nucleus ambiguus –рухове подвійне ядро, яке розташовне в речовині довгастого мозку, є спільним для IX іXпар черепних нервів.
Question 45
При запаленні барабанного нерва, гілка якої пари черепних нервів буде ураженою?          
A
XII.
B
 X.
C
XI.
D
VIII.
E
IX.
Question 45 Explanation: 
Барабанний нерв, або Нерв Якобсона, відходить від нижнього вузла IX пари черепних нервів (язико-глоткового нерва)
Question 46
Основною функцією якого нерва є рух очним яблуком?          
A
Трійчастий.
B
Відвідний.
C
Окоруховий.
D
Блоковий.
E
Зоровий.
Question 47
При ушкодженні нерва судинно-нервового пучка шиї, який черепний нерв пошкоджується?          
A
Лицевий (n. facialis).
B
Язико-глотковий (n. glossopharyngeus).
C
Додатковий (n. accessorius).
D
Блукаючий (n. vagus).
E
Діафрагмовий (n. phrenicus).
Question 47 Explanation: 
Блукаючий нерв на шиї спускається вниз у складі судинно-нервового пучка шиї, розміщуючись між внутрішньої яремною веною і внутрішньою сонною артерією.
Question 48
Які черепні нерви проходять в яремному отворі?
A
VIII, X, XI.
B
VIII, IX, X.
C
IX, X, XI.
D
VI, VII, X.
E
VII, VIII, IX.
Question 48 Explanation: 
Через яремний отвір ( foramen jugularе ) проходять n.glossopharyngeus , n.vagus , n.accessorius
Question 49
Які відділи має блукаючий нерв?
A
Thoracicus, abdominalis, pelvinus
B
Cervicalis, thoracicus, abdominalis, pelvinus
C
Capitis, cervicalis, thoracicus, abdominalis
D
Thoracicus, abdominalis, sacralis
E
Thoracicus, abdominalis, sacralis, coccygeus
Question 50
Функція якої пари черепних нервів є смакова чутливість у ділянці задньої третини язика?          
A
V
Question 50 Explanation: 
IX пара черепних нервів – язико-глотковий нерв (n. glossopharyngeus) – є змішаним нервом. Чутливі та передвузлові парасимпатичні волокна язико-глоткового нерва формують: • 2–3 глоткові гілки (rr. pharyngei) • мигдаликові гілки (rr. tonsillares) • барабанний нерв (n. tympanicus). • та язикові гілки (rr. linguales) – кінцеві гілки, які іннервують задню третину слизової оболонки язика; чутливі волокна в їх складі забезпечують загальну і смакову чутливість цієї ділянки
Question 51
Яким за складом волокон є трійчастий нерв?
A
Sensorius
B
Sympathicus
C
Mixtus
D
Parasympathicus
E
Motorius
Question 52
Які гілки крило-піднебінного вузла забезпечують іннервацію залоз носової порожнини?          
A
Rami ad n. zygomaticus.
B
Rr. nasales posteriores.
C
Nn. palatini minores.
D
Rr. ganglionares,
E
Rr. orbitalis.
Question 52 Explanation: 
Rr.nasales posteriores виходять до слизистої оболонки носа через клиноподібний отвір. Це є верхньощелепний нерв .
Question 53
Який вегетативний вузол голови розташований поблизу овального отвору?          
A
Ganglion pterygopalatinum.
B
Ganglion ciliare.
C
Ganglion oticum.
D
Ganglion submandibulare.
E
Ganglion sublinguale.
Question 53 Explanation: 
Вушний вузол (ganglion oticum) розміщений овальним отвором присередньо від n.mandibularis, належить до парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи і відіграє важливу роль у секреторній іннервації привушної залози.
Question 54
В якому відділі мозку знаходиться ядро відвідного нерва?
A
Pons
B
Cerebellum
C
Hypothalamus
D
Medulla oblongata
E
Pedunculus cerebellaris inferior
Question 54 Explanation: 
VI пара черепних нервів – відвідний нерв (n. abducens) є руховим нервом. Він має одне рухове ядро відвідного нерва (nucleus n. abducentis), яке розташоване в мосту і залягає в ділянці середніх відділів eminentia medialis ромбоподібної ямки під лицевим горбком. Нерв виходить з речовини мозку між заднім краєм мосту і пірамідою довгастого мозку (у цибулино-мостовій борозні).
Question 55
У хворого, 43 років, після переохолодження з'явився біль у ділянці соскоподібного відростка, за яким швидко розвинувся однобічний параліч мімічних мязів, відсутнє сльозовиділення. Діагностований неврит лицевого нерва. Де знаходиться місце виходу з мозку цього нерва?          
A
Sulcus postero lateralis.
B
Sulcus n.oculomotorii.
C
Sulcus bulbopontinus.
D
Sulcus antero lateralis.
E
Angulus ponto cerebellaris.
Question 55 Explanation: 
Лицевий нерв заходить крізь внутрішній слуховий отвір у внутрішній слуховий хід. Далі іде у лицевому каналі скроневої кістки і виходить з черепа через шило-соскоподібний отвір.
Question 56
Які гілки належать скронево-вушному нерву?
A
Rr. occipitalis
B
Rr. mandibularis
C
Rr. temporales profundi
D
Rr. temporales superficialis
Question 57
Який нерв забезпечує рухову іннервацію м'язів м'якого піднебіння , глотки , гортані , а також поперечно-смугастих м'язів стравоходу?
A
N. facialis.
B
N. vestibulocochlearis.
C
N. accessorius.
D
N.vagus.
E
N. glossopharyngeus
Question 57 Explanation: 
Двобічне часткове ураження блукаючого нерва викликає: втрату глоткового та піднебінного рефлексів; гугнявий відтінок голосу; попадання в дихальні шляхи рідкої їжі.
Question 58
Де знаходиться місце виходу з мозку під'язикового нерва?          
A
Angulus pontocerebellaris
B
Sulcus anterolateralis.
C
Sulcus n. oculomotor:
D
Sulcus bulbopontinus
E
Sulcus posterolateralis.
Question 58 Explanation: 
Ядро під’язикового нерва продовжується у спинний мозок , протяжність самого ядра обумовлює і протяжність місць виходу аксонів його нейронів по довжнику sulcus antero lateralis між пірамідою і оливою довгастого мозку
Question 59
Nervi craniales sensorii:
A
XI, XII
B
III, V, VII, IX, X, XII
C
I, II, VIII
D
III, V, VII, IX
Question 59 Explanation: 
Чутливими черепними нервами є I, II, VIII пари.
Question 60
Який нерв не є гілкою очного нерва?
A
N. frontalis
B
N. nasociliaris
C
N. occipitalis
D
N. auricularis
E
N. lacrimalis
Question 61
Який відділ головного мозку містить  ядра  IX, X і XI пар черепних нервів?          
A
Medulla oblongata.
B
Telencephalon.
C
Pons.
D
Diencephalon.
E
Mesencephalon.
Question 61 Explanation: 
У догастому мозку(medulla oblongata) розташовані ядра IX, X, XI пар черепних нервів ,які беруть участь в іннервації внутрішніх органів і зябровогу апарату.
Question 62
Який черепний нерв забезпечує парасимпатичну іннервацію гладких м'язів легень , стравоходу, шлунка і кишечника, а також м'язи серця .  
A
N. facialis.
B
N. accessorius.
C
N. vestibulocochlearis.
D
N. vagus.
E
N. glossopharyngeus.
Question 62 Explanation: 
Зона іннервації блукаючого нерва сягає від області голови до органів черевної порожнини включно.
Question 63
Де знаходиться місце виходу 2 гілки трійчастого нерва з черепа?
A
Fissura orbitalis superior
B
Foramen rotundum
C
Foramen spinosum
D
Foramen ovale
E
Fissura orbitalis inferior
Question 63 Explanation: 
Друга гілка трійчастого нерва (nervus trigeminus) верхньощелепний нерв (n.maxillaris) відходить від опуклого краю ganglion trigeminale і через круглий отвір (foramen rotundum) виходить з порожнини черепа в крилопіднебінну ямку.
Question 64
Де виходить з мозку блукаючий нерв?          
A
Sulcus posterolateralis.
B
Angulus pontocerebellars.
C
Sulcus bulbopontinus.
D
Sulcus anterolateralis.
E
Sulcus n.oculomotorii.
Question 64 Explanation: 
Блукаючий нерв(n.vagus) виходить з довгастого мозку ,а саме з sulcus posterolateralis
Question 65
Волокна якого парасимпатичного вегетативного вузла іннервують залози носової порожнини, піднебіння, сльозової залози?          
A
Ganglion oticum.
B
Ganglion pterygopalatinum.
C
Ganglion ciliare.
D
Ganglion sympathicus.
E
Ganglion trigeminale.
Question 66
У складі яких нервів секреторні завузлові волокна досягають сльозової залози?  
A
N. zygomaticuset n. lacrimalis.
B
 N. zygomaticus et n. frontalis
C
Nn. nasales posteriores et n. lacrimalis.
D
N.zygomaticuset n. supraorbitalis.
E
N. infraorbitalis et n. lacrimalis.
Question 66 Explanation: 
N.lacrimalis іннервує сльозову залозу , шкіру та кон'юнктиву бічної частини верхної повіки. N.zygomaticus іннервує шкіру в ділянці виличної кістки
Question 67
Яка частина зорового аналізатора зазнає патологічних змін при випадінні присереднього поля зору справа та бічного поля зору зліва?
A
Tractus opticus sinister
B
Tractus opticus dexter
C
Hiasma opticus
Question 67 Explanation: 
У порожнині черепа зорові нерви сполучаються та утворюють зорове перехрестя (chiasma opticum). Перехрестя волокон зорового нерва в chiasma opticum є неповним. Волокна від зовнішньої частини сітківки не перехрещуються і входять до складу зорових шляхів того самого боку. Волокна від внутрішньої частини сітківки перехрещуються в chiasma opticum, переходять на протилежний бік і входять до складу зорового шляху протилежного боку.
Question 68
Стоматолог при обстеженні 23-річного хворого встановив, що він не може висовувати нижню губу вперед. Який нерв уражено?
A
N.buccalis
B
R. marginalis mandibularis
C
N. infraorbitalis
D
N. sublingualis
E
N. mentalis
Question 68 Explanation: 
Нижньощелепна крайова гілка, r. marginalis mandibularis, іннервує мімічні м’язи, розташовані під ротовою щілиною.
Question 69
Де знаходиться місце виходу VIII пари черепних нервів з скроневої кістки?
A
Foramen caroticum externum
B
Porus acusticus internus
C
Foramen caroticum internum
D
Hiatus canalis n. petrosi majoris
E
Meatus acusticus externus
Question 69 Explanation: 
Присінково-завитковий нерв виходить з камянистоъ частини скроневої кістки через внутрішній слуховий отвір і вступає в мозкову речовину моста у мосто-мозочковому куті.
Question 70
У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов'язано?          
A
Язико-глоткового.
B
 Під'язикового.
C
Блукаючого.
D
Додаткового.
E
Лицевого.
Question 70 Explanation: 
Під’язиковий нерв виходить з мозку по довжнику sulcus antero lateralis між пірамідою і оливою довгастого мозку .
Question 71
Яким за складом волокон є додатковий нерв?
A
Parasympathicus
B
Sympathicus
C
Motorius
D
Sensorius
E
Mixtus
Question 71 Explanation: 
N. accessorius.- додатковий нерв, 11 пара черепних нервів,є руховим нервом. Після виходу з яремного отвору (foramen jugularis) поділяється на 2 гілки – r. Internus et r. Externus. Остання на рівні кута нижньої щелепи розгалужується на м’язові гілки (rr.muscularis) ,які іннервують m.sternocleidomastoideus et m.trapezius.
Question 72
Через який анатомічний утвір зоровий нерв потрапляє до порожнини черепа?
A
Canalis opticus
B
Fissura orbitalis inferior
C
Foramenethmoidale posterius
D
Foramen ethmoidale anterius
E
Fissura orbitalis superior
Question 72 Explanation: 
Зоровий нерв, nervus opticus, за функцією чутливий, проводить специфічну чутливість від сітківки ока. Являє собою сукупність аксонів гангліозних клітин, які пронизують склеру, жирове тіло очної ямки, проходить крізь зоровий канал і потрапляє до порожнини черепа.
Question 73
В якому відділі головного мозку проходять ядра  IX, X і XI пар черепних нервів?          
A
Diencephalon.
B
Mesencephalon.
C
Pons.
D
Telencephalon.
E
Medulla oblongata.
Question 74
Який нерв є супутником артерії в ділянці foramen infraorbitalе?
A
frontalis
B
infraorbitalis
C
supraorbitalis
D
facialis
E
lacrimalis
Question 74 Explanation: 
Підочноямковий нерв,n. infraorbitalis, - найбільша гілка верхньощелепного нерва, є його безпосереднім продовженням. Проходить в очну ямку крізь очноямкову щілину, де лягає на нижню стінку очної ямки у підочноямкову борозну. Далі нерв проходить через підочноямковий канал та підочноямковий отвір і розгалужується в ділянці іклової ямки на кінцеві гілки, утворюючи так звану «малу гусячу лапку».
Question 75
Ушкодження шийної петлі (ansacervicalis) до порушень функції яких м'язів це призвело?          
A
Підпід'язикових м'язів шиї.
B
М. longuscolli, m. longuscapitis.
C
Драбинчастих м'язів.
D
М. trapezius, m. sternocleidomastoideus.
E
Переднього та бічного прямих м'язів голови.
Question 75 Explanation: 
Шийна петля (ansa cervicalis) утворена злиттям двох корінців: верхнього та нижнього. Гілки шийної петлі іннервують м’язи шиї ,що лежать нижче під’язикової кістки , та m.geniohyoideus.
Question 76
Де розташований ganglion spirale cochleae?
A
Scala tympani
B
Canalis spiralis modioli
C
Apertura interna canaliculi cochleae
D
Basis modioli
E
Scala vestibuli
Question 77
Через який утвір друга гілка трійчастого нерва виходять із черепа на обличчя?          
A
Foramen lacerum
B
Foramen ovale
C
Foramen infraorbitalis
D
Foramen rotundum
E
Fissura orbitalis superior
Question 77 Explanation: 
Підочноямковий нерв (n. infraorbitalis) є другою гілкою верхньощелепного нерва і його безпосереднім продовженням. Він проходить в очну ямку через нижню очноямкову щілину, розташовується в однойменній борозні і каналі, і виходить через підочноямковий отвір на лицеву поверхню верхньої щелепи.
Question 78
Гілки якого нерва огинає а.subclavia?          
Question 78 Explanation: 
При переході у грудну порожнину правий блукаючи нерв проходить по передній поверхні правої підключичної артерії ,лівий- по передній поверхні дуг аорти.
Question 79
Який нерв буде ураженим при порушенні функції парасимпатичного корінця ganglion oticum?  
A
Chorda tympani
B
N. petrosus profundus
C
N. petrosus major
D
N. petrosus minor
E
N. canalis pterygoidei
Question 79 Explanation: 
N. petrosus minor складається з передвузлових парасимпатичних волокн,досягають привушної слинної залози і забеспечують ії секреторну іннервацію.
Question 80
Які м'язи піднімають нижню щелепу?          
A
M. orbicularis oris
B
M. epicranius
C
M. masticatorii
D
M. levator anguli oris
Question 80 Explanation: 
Жувальні м’язи, mm. mastocatorii, парні, рухають нижню щелепу у скронево-нижньощелепному суглобі. Інервуються жувальні м’язи нижньощелепним нервом ( гілка трійчастого нерва).
Question 81
В яких структурах знаходяться підкіркові центри зору?
A
Colliculi superiores lamina tecti mesencephali
B
Brachium colliculi inferior
C
Pedunculus cerebri
D
Brachium colliculi superior
E
Corpus geniculatum mediale
Question 81 Explanation: 
Зоровий шлях закінчується в підкіркових зорових центрах. У них розміщуються четверті нейрони провідного шляху зорового аналізатора.
Question 82
Функцією якого нерва є відчуття смаку в передній частині язика та слиновиділення?          
A
Під'язикового.
B
Нижньощелепного.
C
Верхньощелепного.
D
Проміжного.
E
Блукаючого.
Question 83
Гілки якого нерва іннервують тверду оболону передньої черепної ямки?
A
N. ethmoidalis anterior
B
R. meningeus n. maxillaris
C
N. oculomotorius.
D
R. meningeus n. mandibularis
E
R. meningeus n. vagi
Question 83 Explanation: 
В ділянці передньої черепної ямки тверду оболону мозку іннервують: симпатичні гілки нервів, супроводжуючі їх кровоносні судини; гілки носо-війкового нерва; гілки решітчастого нерва або передні решітчасті нерви, описані Фроманом.
Question 84
Ушкодження нервових волокон одного з черепних нервів, що входять в груднинно-кпючично-соскоподібний м'яз. Гілки якого нерва ушкоджені?
A
N. abducens.
B
N. vagus.
C
N. facialis.
D
N. glossopharyngeus.
E
N. accessorius.
Question 84 Explanation: 
Одинадацята пара черепних нервів(n. accessorius) після виходу з яремного отвору поділяється на дві гілки : - внутрішню ,яка приєднюється до блукаючого нерва; - зовнішню, яка розгалужується на м’язові гілки ,які іннервують m. sternocleidomastoideusetm.trapezius;
Question 85
Які гілки належать поворотному гортанному нерву?
A
Tracheales
B
Pharyngeales
C
Oesophageales
D
Tonsillares
E
Linguales
Question 85 Explanation: 
N.Laryngeus recurrens – поворотний гортанний нерв є вілією грудного відділу блукаючого нерва містить чутливі ,рухові і парасимпатичні волокна. Відгалужується від блукаючого нерва з правого боку на рівні перетинання нерва з a.subclavia,а з лівого – на рівні перетинання нерва з arcus aortae ,латеральніше артеріальної зв’язки.Від нього відгалужуються: 1) трахейні гілки(rr.tracheales) ;2) стравохідні гілки(rr.oesophagei) ;3) нижній гортанний нерв (n.laryngeus inferior)
Question 86
Подразнення якої гілки VII пари черепних нервів є основою синдрома «крокодилових сліз» (однобічне сльозовиділення під час їди)?
A
N. auricularis posterior.
B
Chorda tympani.
C
N. stapedius.
D
N. petrosus major.
E
N. intraparotidea.
Question 86 Explanation: 
Великий камянистий нерв починається від лицевого нерва в ділянці колінця, виходить на передню поверхню камянистої частини скроневої кістки через розтвір каналу великого камянистого нерва, лягає в однойменну борозну і виходить з порожнини черепа через рваний отвір.
Question 87
Які гілки належать виличному нерву?
A
Ramus auricularis
B
Ramus zygomaticotemporalis
C
Ramus parotideus
D
Ramus zigomaticofacialis
E
Ramus infratemporalis
Question 87 Explanation: 
Виличний нерв (n. zygomaticus) відходить від n. maxillaris у крилопіднебінній ямці, йде разом з n. infraorbitalis через fissura orbitalis inferior в очну ямку, проникає у товщу виличної кістки через вилично-очноямковий отвір і ділиться на вилично-скроневу (r. zygomaticotemporale) та вилично-лицеву гілки (r. zygomaticofacialis).
Question 88
Які гілки належать язиковому нерву?
A
Rami mediales
B
Rami linguales
C
Rami posteriores
D
Rami anteriores
E
Rami ganglionares
Question 88 Explanation: 
Язиковий нерв (n. lingualis) залягає між присереднім та бічним крилоподібними м’язами, де до нього приєднується барабанна струна (гілка VII пари черепних нервів). По ходу язиковий нерв віддає гілки: • гілки зіва (rr. isthmi faucium) – до слизової оболонки зіва; • язикові гілки (rr. linguales), які досягають передніх двох третин язика і складаються з волокон, що проводять загальну чутливість (волокна V пари черепних нервів) та смакову чутливість (волокна барабанної струни, яка є гілкою VII пари черепних нервів); • сполучні гілки з під’язиковим нервом (rr. communicantes cum nervo hypoglosso); • під’язиковий нерв (n. sublingualis).
Question 89
Які нерви є змішаними?
A
IX, VII, XI, XII
B
VIII, X, XI, VII
C
V, VII, IX, X
D
II, III, IV, VI, VII
E
I, II, VIII
Question 89 Explanation: 
До змішаних нервів належать V, VII, IX, X пари черепних нервів.
Question 90
Який нерв утворює "велику гусячу лапку"?
A
IX
B
VII
C
V
D
VIII
E
XI
Question 90 Explanation: 
У товщі привушної залози лицевий нерв n.facialis (7 пара черепних нервів ) розгалужується на гілки ,які утворюють внутрішньо привушне сплетення (plexus intraparotideus).Гілки ,що відходять від цього сплетення ,розходяться з-під вушної раковини вперед у радіальному напрямку ,утворюючи так звану «велику гусячу лапку» ,та іннервують мімічні м’язи.
Question 91
Гілки якого нерва виходять через foramen infraorbitale?
A
buccalis.
B
facialis.
C
maxillaris.
D
alveolarisposterioressuperiores.
E
mandibularis.
Question 91 Explanation: 
Підочноямковий нерв є гілкою верхньощелепного нерва(n.maxillaris) . Підочноямковий нерв проходить в очну ямку через нижню очноямкову щілину,лягає в однойменній борозні і каналі, виходить через підочноямковий отвір(forameninfraorbitalis) на лицеву поверхню верхньої щелепи.
Question 92
Гілками якого вузла іннервуються м'язи corpusciliare?          
A
Ganglion submandibulare.
B
Ganglion pterygopalatinum.
C
Ganglion trigeminale.
D
Ganglion ciliare.
E
Ganglion oticum.
Question 93
Якими за складом волокон є нюхові нерви?
A
Symphaticus
B
Sensorius
C
Motorius
D
Mixtus
E
Parasympathicus
Question 94
Nervi craniales motorii:
A
II, V, VII, IX, X
B
IV, VI, XI, XII
C
I, II, VIII
D
V, VIII, IX, X, XI
E
VII, X, XI, XII
Question 94 Explanation: 
До рухових нервів належать IV, VI, XI, XII пари черепних нервів.
Question 95
Яке ядро уражене при ушкодженні вегетативного ядра довгастого мозку, що призвело до порушень дихання і серцевої діяльності?          
A
Nucleus accessoriin.oculomotorii.
B
Серединне непарне ядро n. oculomotorii.
C
Nucleus dorsalis n. vagi.
D
Nucleus salivatorius superior.
E
Nucleus salivatorius inferior.
Question 95 Explanation: 
Парасимпатичне заднє ядро блукаючого нерва (nucleus dorsalis nervi vagi) розташоване в довгастому мозку, проектується на дно ромбоподібної ямки і відповідає за дихальну і серцеву діяльність.
Question 96
Який пара черепних нервів забезпечує чутливість на обличчі?          
A
X
B
V
C
VII
D
XII
E
IX
Question 96 Explanation: 
V пара черепних нервів ,кожна з гілок цієї пари ,а саме n.ophtalmicus , n.maxillaris , n.mandibularis віддають гілки до різних частин обличчя. Чутливі волокна сприймають подразнення з шкіри обличчя.
Question 97
У хворого після застудного захворювання порушилося сльозовиділення. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?          
A
Піднижньощелепний.
B
Вушний.
C
Під'язиковий.
D
Війковий.
E
Крило-піднебінний.
Question 98
Які структури відносяться до периферійного відділу rhinencephalon?
A
Trigonum olfactorium, uncus
B
Filla olfactoria, tractus olfactorius, trigonum olfactorium, uncus
C
Filla olfactoria, bulbus olfactorius, tractus olfactorius, trigonum olfactorium
D
Bulbus olfactorius, tractus olfactorius, trigonum olfactorium, uncus
E
Bulbus olfactorium, tractusolfactorius, trigonum olfactorium, gyrus olfactorius medialis et lateralis, aria septalis
Question 98 Explanation: 
Нюховий мозок (лат. rhinencephalon) вважається філогенетично найстарішою частиною кінцевого мозку.До нюховогомозкувходятьтакіструктури: нюховий нерв та нюховацибулина, які є по сутіпериферичнимпродовженняммозку, нюховізвивини, нюховийтрикутник, передня пронизана речовина. Знюховиммозкомпов'язанийлатеральний плащ (палеокортекс).
Question 99
На які гілки поділяється окоруховий нерв?
A
Inferior
B
Posterior
C
Anterior
D
Superior
E
Medialis
Question 100
При гематомі правої скроневої ділянки. Хворий не може підняти брову справа. Яка гілка лицевого нерва ушкоджена?  
A
R. buccalis.
B
R. marginalismandibulae.
C
R. zygomaticus.
D
R. temporalis.
E
R. colli.
Question 100 Explanation: 
Скроневі гілки (rr.temporales) іннервують mm.auriculares anterior et superior , venter frontalis m.epicranii, m.corrugator supercilii , m.orbicularis colli.
Question 101
Функція якого ядра черепного нерва буде порушена при уповільненні реакції на світло у лівому оці?
A
Ядра відвідного нерва
B
Ядра блокового нерва
C
Ядро трійчастого нерва
D
Ядер нижніх горбків пластинки покрівлі середнього мозку
E
Додаткового ядра окорухового нерва
Question 102
Від якого нерва відходять виличний нерв, верхні коміркові нерви, піднебінні нерви, задні носові гілки?  
A
N. ophthalmicus
B
N. vagus
C
N. maxillaris
D
N. mandibularis
E
N. glossopharyngeus
Question 102 Explanation: 
Верхньощелепний нерв (n. maxillaris) – друга гілка трійчастого нерва, відходить від опуклого краю g. trigeminale i через круглий отвір виходить з порожнини черепа в крилопіднебінну ямку. Ще до виходу з порожнини черепа верхньощелепний нерв віддає тонку оболонну гілку (r. meningeus), яка іннервує тверду оболону головного мозку і анастомозує з оболонною гілкою нижньощелепного нерва. У крилопіднебінній ямці верхньощелепний нерв розгалужується на: 1) підочноямковий нерв; 2) виличний нерв; 3) вузлові гілки до крилопіднебінного вузла.
Question 103
Який нерв іннервує під'язикову залозу?
A
N. maxillaris.
B
N. buccalis.
C
N. glossopharyngeus.
D
N. lingualis.
E
N. auricolotemporalis.
Question 103 Explanation: 
N.lingualis Тому що під’язикова слинна залоза gl. sublingualis інервується rami sublinguales,що є гілкою n. lingualis.
Question 104
У хворого після гнійного запалення правої привушної залози виник параліч m. buccinator справа. Яка пара нервів постраждала?        
A
V.
B
VII.
C
IV.
D
XI.
Question 104 Explanation: 
Другий відрізок лицевого нерва нижче шило-соскоподібного отвору віддає тільки рухові гілки ,які утворюють plexus intraparotideus ,та два рухових нерви- задній вушний нерв і двочеревцеву гілку. Від plexus intraparotideus радіально відходять : 1) rr.temporales – іннервують mm. Auriculares anterior et superior; venter frontalis m.epicranii, m.corrugator supercilii, m.orbicularis oculi. 2) rr.zygomatici – іннервують m.orbicularis oculi , m.zygomaticus major. 3) rr.buccales – іннервують m.zygomaticus major , m.risorius , m.buccinator , m.depressor anguli oris , m.depressor labii inferioris , m. levator labii superioris alaque nasi. 4)r.marginalis mandibularis – іннервують m.depressor labii inferioris, m. mentalis. 5) r.colli – іннервують platysma.
Question 105
У відділення щелепно-лицевої хірургії прийнято чоловіка, 76 років, з гнійним запаленням лімфатичних вузлів, що оточують ротову частину глотки. Запалення ускладнилося ураженням язикових гілок язико-глоткового нерва, що призвело до порушенням іннервації язика. Який вид іннервації і якої частини язика порушився?          
A
Рухова іннервація власних м'язів язика.
B
Рухова іннервація скелетних м'язів язика.
C
Дотикова, температурна і больова іннервація передніх двох третин язика.
D
Смакова іннервація слизової оболонки передніх двох тритин язика.
E
Смакова, дотикова, температурна і больова іннервація задньої третини язика.
Question 106
В якому середостінні розміщенні блукаючі нерви?          
A
Передньому.
B
Верхньому.
C
Середньому. 
D
Нижньому.
E
Задньому.
Question 106 Explanation: 
Пройшовши у грудну порожнину через верхній отвір грудної клітки , блукаючі нерви огинають корінь легень позаду, підходять до стравоходу і разом з ним розміщуються у задньому середостінні(між задньою стінкою осердя і хребтом). По стінці стравоходу спускаються вниз, лівий нерв попереду, а правий – позаду) .
Question 107
Які утвори є рецепторами слухового аналізатора?
A
Ganglion spirale cochleae
B
Organum spirale
C
Cristae ampullaris ductus semicirculares
D
Macula sacculi
E
Macula utriculi
Question 107 Explanation: 
На нижній стінці завиткової протоки розміщений спіральний орган (Organum spirale). Він побудований з потрійного роду клітин : 1) внутрішніх та зовнішніх волоскових клітин; 2) внутрішніх та зовнішніх фалангових клітин; 3) підтримуючих клітин. Клітини спірального органа вкриті сітчастою перетинкою (membrana reticularis), яка сформована маленькими відростками фалангових клітин. У перфорації сітчастої перетинки заходять волоски волоскових клітин.Над спіральним органом розташована покривна мембрана. В її основі є отвори, які містять нерви,що йдуть від волоскових клітин до спірального вузла завитка.
Question 108
Яке з вказаних ядер має відношення до слухового аналізатора?
A
Nucleus ambiguus
B
Nucleus accessorius
C
Nucleus tractus solitarius
D
Nucleus salivatorius superior
E
Nucleus cochlearis anterior
Question 108 Explanation: 
Завиткові ядра, nucleus cochlearis (переднє/заднє завиткове ядро, nucleus cochlearis anterior/ posterior), проектуються збоку від пристінкового поля в ділянці бічних закутків. До цих ядер підходять волокна, що йдуть від завитки внутрішнього вуха.
Question 109
Який нерв іннервує привушну залозу?
A
N. alveolaris inferior.
B
N. auricolotemporalis.
C
N. glossopharyngeus.
D
N. hypoglossus.
E
N. lingualis.
Question 109 Explanation: 
Привушна залоза розташована в привушно-жувальній ділянці обличчя. Від переднього краю привушної залози виходить вивідний проток (ductus parotideus). В тканині привушної залози проходять: лицевий нерв (n. facialis), вушно-скроневий нерв (n. auriculotemporalis).
Question 110
Який нерв виходить з порожнини черепа через foramen rotundum в крило-піднебінну ямку?
A
N. vagus
B
N. mandibularis
C
N. glossopharyngeus
D
N. maxillaris
E
N. ophthalmicus
Question 110 Explanation: 
Верхньощелепний нерв (n. maxillaris) – друга гілка трійчастого нерва, відходить від опуклого краю g. trigeminale і через круглий отвір виходить з порожнини черепа в крилопіднебінну ямку, де розгалужується на : підочноямковий нерв, виличний нерв, вузлові гілки до крилопіднебінного вузла.
Question 111
Волокна якого парасимпатичного вузла забезпечують вегетативну іннервацію сльозової залози?          
A
Ganglion trigeminale.
B
Ganglion sympathicus.
C
Ganglion anglionciliare.
D
Ganglion pterygopalatinum.
E
Ganglion oticum.
Question 111 Explanation: 
Крилопіднебінний вузол, gamglion pterygopalatinum, розміром близько 5 мм, розміщений у крилопіднебінній ямці збоку від клино-піднебінного отвору.
Question 112
Виявлено великий фурункул біля носа та нижньої повіки. Який нерв іннервує цю ділянку шкіри?
A
buccalis
B
infraorbitalis
C
supraorbitalis
D
facialis
E
zygomaticus
Question 112 Explanation: 
Підочноямковий нерв (n. infraorbitalis) – це гілка верхньощелепного нерва. Саме нижні повікові гілки підочноямкового нерва іннервують шкіру нижньої повіки.
Question 113
В якій частині головного мозку локалізується підкірковий центр зору, слуху, ядер черепних нервів?
Question 113 Explanation: 
У tegmentum mesencephali містяться ядра 3 пари черепних нервів- окорухоого нерва (n.oculomotorius): 1)ядро окорухового нерва- рухове ядро ; 2) додаткове ядро окорухового нерва –вегетативне парасимпатичне ядро. Крім того,в цьому відділі середнього мозку визначається рухове ядро блокового нерва- 4 пара черепних нервів.
Question 114
Гілки якого нерва утворюють radix sensoria ganglion pterygopalatini?
A
N. petrosus minor.
B
Rr. buccales.
C
Rr. gangleonares ad ganglion pterygopalatini.
D
N. zygomaticus.
E
N. infraorbitalis.
Question 114 Explanation: 
Rr. gangleonares ad ganglion pterygopalatini у вигляді 2-3 коротких нервів відходять від n.maxillaris y fossa pterygopalatina , з’єднуються з ganglion pterygopalatinum, і тому називаються чутливим корінцем крило-піднебінного вузла (radix sensorial ganglia pterygopalatini).
Question 115
Яка пара черепних нервів передає сенсорну інформацію від органів слуху і рівноваги?
A
IX
B
VI
C
X
D
VIII
E
V
Question 115 Explanation: 
VІII пара черепних нервів (n.vestibulocochlearis) є чутливим нервом. Виходить з мозку позаду моста попереду оливи.
Question 116
У хворого після розриву a. carotis interna в печеристій пазусі, спостерігається пульсуючий екзофтальм (синхронно пульсує), вислуховується дуючий шум (через очне яблуко), розширення очної щілини і зіниці. Які черепні нерви стиснені гематомою?  
A
IV, VI, 1 гілка V.
B
Іll, IV, VI, 1 гілка V.
C
Ill, IV, 1 гілка V.
D
VII.
E
VI.
Question 117
Де знаходиться місце виходу з мозку  відвідного нерва?
A
Angulus pontocerebellaris
B
Sulcus posterolateralis
C
Sulcus n. oculomotorii
D
Sulcus anterolateralis
E
Sulcus bulbopontinus
Question 117 Explanation: 
Відвідний нерв (лат. n. abducens) — VI пара черепно-мозкорих нервів, відноситься до рухових нервів. VI пара виходить з стовбура мозку між заднім краєм моста і пірамідою довгастого мозку.
Question 118
Ураження якого нерва може призвести до  парезу  жувальних м'язів, болі і зниження чутливості шкіри у ділянці нижньої губи, підборіддя, зубів і ясен нижньої щелепи справа?          
A
Другої гілки трійчастого нерва.
B
Першої гілки трійчастого нерва.
C
Лицевого нерва.
D
Третьої гілки трійчастого нерва.
E
Під'язикового нерва.
Question 118 Explanation: 
Третьої гілки трійчастого нерва Нижньощелепний нерв (n. mandibularis) є однією з трьох гілок трійчастого нерва і є змішаним,тобто має ядро поверхневої (больової і тактильної) чутливості (nucleus tractus spinalis n.trigemini),ядро глибокої (пропріоцептивної) чутливості (nucleus sensorius principalis n.trigemini),рухливе ядро(nucleus masticatorius (motorius) n.trigemini). І саме його гілки забеспечують чутливість в області верхньої губи,підборіддя,нижньої щелепи,ясен та зубів так і рухливість жувальних м'язів.
Question 119
Де локалізований підкірковий центр слуху?
A
Верхні горбки пластинки покрівлі середнього мозку, присереднє колінчасте тіло
B
Нижні горбки пластинки покрівлі середнього мозку, присереднє колінчасте тіло
C
Верхні горбки пластинки покрівлі середнього мозку, бічне колінчасте тіло
D
Нижні горбки пластинки покрівлі середнього мозку, бічне колінчасте тіло
E
Бічне колінчасте тіло
Question 120
Які гілки належать додатковому нерву?
A
R. ympathicus
B
R. parasympathicus
C
Rr. usculares
D
Rr. sensorius et sympathicus
E
Rr. postganglionares
Question 120 Explanation: 
Додатковий нерв поділяється на дві гілки – внутрішню та зовнішню. Внутрішня гілка (r. internus) тонша, містить волокна черепних корінців і приєднується до блукаючого нерва. Зовнішня гілка (r. externus) складається з волокон спинномозкових корінців, спускається між внутрішньою сонною артерією і внутрішньою яремною веною. На рівні кута нижньої щелепи вона відхиляється дещо назад і розгалужується на м’язові гілки (rr. musculares), які іннервують m. sternocleidomastoideus et m. trapezius.
Question 121
В якому утворі черепа проходить під'язиковий нерв?          
A
Foramen ovale.
B
Canalis n. hypoglossi.
C
Foramen spinosum.
D
Canaliscondylaris.
E
Foramen mastoideum.
Question 121 Explanation: 
Під’язиковий нерв (n. hypoglossus) проходить у canalis nervi hypoglossi потиличної кістки.
Question 122
Яка пара черепних нерві відповідає за загальну чутливість слизової оболонки   передніх 2/3 язика?          
A
V
B
IX
C
XII
D
VII
E
X
Question 122 Explanation: 
Язиковий нерв трійчастого нерва до його з'єднання з барабанною струною!
Question 123
Який нерв забезпечує  рух очей та  регулює опуклість кришталика?
A
Nervus trigeminus
B
Nervus opticus
C
Nervus trochlearis
D
Nervus abducens
E
Nervus oculomotorius
Question 123 Explanation: 
Nervus oculomotorius III пара черепних нервів є руховим нервом. Потрапляє через fissura orbitalis superior в очну ямку, де поділяється на дві гілки: 1) верхню гілку (r.superior) 2) нижню гілку (r.inferior) Верхня гілка іннервує m.levator palpebrae superioris, m. rectus superior. Верхня гілка іннервує m.rectus inferior, m.rectus medialis, m.obliquus inferior. Також від нижньої гілки до парасимпатичного війкового вузла (g.ciliare) прямує парасимпатичний корінець війкового вузла (radix parasympathica ganglion ciliare), який несе парасимпатичні перед вузлові волокна. У розташованому в очній ямці війковому вузлі ці волокна переключаються на завузлові волокна, які у складі коротких війкових нервів досягають очного яблука, де іннервують m.ciliare et m.sphincter papillae.
Question 124
Після травми обличчя y хворого спостерігається підшкірна гематома щічної ділянки. У хворого кут рота опушений донизу, він не може надути щоки. Яка гілка nervusfacialis при цьому ушкоджена?          
A
Rr. temporales.
B
Rr. zygomatici.
C
Rr. marginalis mandibulars.
D
Rr. buccales.
E
Rr. colli.
Question 124 Explanation: 
Другий відрізок лицевого нерва нижче шило-соскоподібного отвору віддає тільки рухові гілки ,які утворюють plexus intraparotideus ,та два рухових нерви- задній вушний нерв і двочеревцеву гілку. Від plexus intraparotideus радіально відходять : 1) rr.temporales – іннервують mm. Auriculares anterior et superior; venter frontalis m.epicranii, m.corrugator supercilii, m.orbicularis oculi. 2) rr.zygomatici – іннервують m.orbicularis oculi , m.zygomaticus major. 3) rr.buccales – іннервують m.zygomaticus major , m.risorius , m.buccinator , m.depressor anguli oris , m.depressor labii inferioris , m. levator labii superioris alaque nasi. 4)r.marginalis mandibularis – іннервують m.depressor labii inferioris, m. mentalis. 5) r.colli – іннервують platysma.
Question 125
Аксони яких нейронів утворюють зоровий нерв?
A
Тіл IV нейронів
B
Мультиполярних (гангліозних) нейронів
C
Фоторецепторних клітин
D
Біполярних нейронів
E
Горизонтальних клітин
Question 126
У чоловіка, 45 років, з пухлиною щитоподібної залози хірург видалив більшу частину цієї залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається сиплість голосу внаслідок порушення функції м'язів гортані. Встановлено, що під час операції ушкоджено гілку черепного нерва в місці її розташування поблизу задньої поверхні щитоподібної залози. Який нерв ушкоджений?          
A
Підборідний.
B
Язиковий.
C
Під'язиковий.
D
Верхній гортанний.
E
Зворотній гортанний.
Question 126 Explanation: 
Двобічне часткове ураження блукаючого нерва викликає: втрату глоткового та піднебінного рефлексів; гугнявий відтінок голосу; попадання в дихальні шляхи рідкої їжі. Повне двобічне ураження вегетативних волокон блукаючих нервів несумісне з життям в результаті виключення функцій серця і дихання
Question 127
Гілки якого нерва  ушкоджені при втраті чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи?          
A
Очного нерва.
B
Нижньощелепного нерва.
C
Великого кам'янистого нерва.
D
Верхньощелепного нерва.
E
Барабанної струни.
Question 127 Explanation: 
Очний нерв віддає 3 гілки ,одна з яких носовійковий нерв, носовійковий нерв віддає 2-3 гілки довгих війкових нервів (nn.ciliareslongi). Саме довгі війкові клітини утворюють війковий вузол, який має 3 корінці : парасимпатичний, чутливий, симпатичний. Чутливий корінець є сполучною гілкою носовійкового нерва з війковим вузлом.
Question 128
У хворого пухлина стовбура головного мозку. У пацієнта спостерігається косоокість, парез мімічних м'язів, нижня щелепа опущена донизу, знижена гострість слуху. В якій частині стовбура головного мозку розташований патологічний процес?          
Question 128 Explanation: 
У мосту (pons) містяться ядра черепних нервів V, VI, VII, VIII.
Question 129
Які із перерахованних гілок належать до язикоглоткового нерва?
A
Tonsillaris
B
Superior
C
Auricularis
D
Lingualis
E
Inferior
Question 129 Explanation: 
До язикоглоткового нерва належать такі гілки: 1) 2-3 глоткові гілки (rr. pharyngei); 2) мигдаликові гілки (rr. tonsillares); 3) язикові гілки (rr.linguales); 4) барабанний нерв (n.tympanicus)
Question 130
Які нервові утвори ушкоджені при травмі бічної стінки очниці , що призвело до оніміння шкіри щоки та передньої частини скроневої ділянки? .  
A
Nn. pterygopalatini
B
zygomaticus.
C
lacrimalis.
D
Rr. alveolares superioresanteriores.
E
infraorbitalis.
Question 130 Explanation: 
N. zigomaticus. Є філією верхньощелепного нерва (гілка трійчастого нерва) робить вхід в орбіту і допомагає забезпечити шкіру над виличною і скроневою кістками.
Question 131
У жінки, 46 років виявлено гнійне запалення шийних лімфатичних вузлів, подразнюючи при цьому гілку черепного нерва, який іннервує м'язи гортані нижче голосової щілини. Волокна якого нерва подразнюються ураженними лімфатичними вузлами?          
A
Верхньго гортанного.
B
Зворотнього гортанного.
C
Підборідного.
D
Під'язикового.
E
Язикового.
Question 131 Explanation: 
Одна з гілок поворотного гортанного нерва – нижній гортанний нерв, іннервує всі м’язи гортані і слизову оболонку гортані нижче голосової щілини.
Question 132
Гілки якого вегетативного вузла іннервують m. sphincterpupillaeта m. dilatatorpupillae?          
A
Ganglion ciliare.
B
Ganglion sublinguale.
C
Ganglion pterygopalatinum.
D
Ganglionsubmandibulare.
E
Ganglion oticum.
Question 132 Explanation: 
Війковий вузол(ganglionciliare )має 3 корінці:парасимпатичний, чутливий, симпатичний. Симпатичний корінець утворений симпатичними волокнами ,які відходять від верхнього шийного вузла. Симпатичні волокна цього корінця забезпечують іннервацію m.dilitatorpupillae.
Question 133
Який нерв проникає у верхню частину привушної залози і йде в скроневу область, супроводжуючи a. temporalis superficialis?
A
N. lingualis.
B
N. auriculotemporalis.
C
N. mylohyoideus.
D
N. alveolaris inferior.
E
N. auricularismagnus
Question 133 Explanation: 
Вушно-скроневий нерв, n. auriculotemporalis, починається від нижньощелепного нерва двома корінцями, які охоплюють з боків середню оболонну артерію; піднімається вгору по внутрішній поверхні виросткового відростка нижньої щелепи та по капсулі скронево-нижньощелепного суглоба, розташовуючися під привушною залозою.
Question 134
Який шлях ЦНС пов'язує гіпоталамус з вегетативними ядрами стовбура головного мозку і спинного мозку?
A
Tractus mamillothalamicus
B
Fasciculus longitudinalis dorsalis
C
Tractus thalamocorticalis
D
Fasciculus longitudinalis medialis
E
Tractus thalamospinalis
Question 135
Який нерв проходить в великому піднебінному каналі?
A
n. lingualis
B
n.ethmoidalis posterior
C
n.palatinus major
D
n.nasopalatinus
E
n.palatinus minor
Question 135 Explanation: 
Великий піднебінний нерв (n. palatinus major) виходить із великого піднебінного каналу через великий піднебінний отвір у ротову порожнину і іннервує слизову оболонку піднебіння.
Question 136
Який нерв виходить з черепа через foramen stylomastoideus?
A
N. glossopharyngeus.
B
N. alveolaris inferior.
C
N. hypoglossus.
D
N. facialis.
E
N. vagus.
Question 136 Explanation: 
N.fascialis лицевий нерв,7 пара черепних нервів. Він віходить з речовини мозку у мосто-мозочковому куті і разом з присінкові-завитковим нервом заходить крізь внутрішній слуховий отвір у внутрішній слуховий хід. Далі лицевий нерв іде у лицевому каналі скроневої кістки ,утворює колінце (geniculum) і виходить через шило-соскоподібний (foramen stylo-mastoideus) отвір на зовнішню основу черепа.
Question 137
Які гілки належать лицевому нерву?
A
Rr, parietalis
B
Rr. zygomaticis
C
Rr. linguales
D
Rr. temporales
E
Rr. occipitalis
Question 137 Explanation: 
Лицевий нерв (n. facialis) виходить з речовини мозку у мосто-мозочковому куті і разом з присінково-завитковим нервом, ідучи вперед і латерально, заходить крізь внутрішній слуховий отвір у внутрішній слуховий хід. Далі лицевий нерв іде у лицевому каналі скроневої кістки, утворює колінце (geniculum) і виходить через шило-соскоподібний отвір на зовнішню основу черепа. У лицевому нерві розрізняють два відділи: перший відрізок – на шляху в однойменному каналі; другий відрізок від шило-соскоподібного отвору до кінцевих розгалужень нерва. Перший відрізок лицевого нерва, що йде в однойменному каналі скроневої кістки, віддає великий кам’янистий нерв (секреторний нерв), стремінцевий нерв (руховий нерв) та барабанну струну (змішаний нерв). Другий відрізок лицевого нерва нижче шилососкоподібного отвору віддає тільки рухові гілки, які утворюють plexus intraparotideus, та два рухових нерви – задній вушний нерв і двочеревцеву гілку.
Question 138
Який м'яз повертає очне яблуко донизу і вбік?
A
M. obliquus superior
B
M. rectus medialis
C
M. rectus lateralis
D
M. rectus inferior
E
M. obliquus inferior
Question 138 Explanation: 
Верхній косий м’яз (m. obliquus superior) проходить між m. rectus superior i m. rectus medialis і біля fovea trochlearis переходить в сухожилок. Останній, перекинувшись через spina trochlearis, змінює напрям і йде під гострим кутом назад та латерально. Цей м’яз обертає передній полюс очного яблука вниз і латерально.
Question 139
Які гілки утворює трійчастий нерв?
A
Ophtalmicus, maxillaris, mandibularis
B
Meningeus, facialis, zigomaticus
C
Auricularis, ophtalmicus, occipitalis
D
Nasalis, alveolaris, lingualis
E
Mentalis, ophtalmicus, maxillaris
Question 139 Explanation: 
V пара черепних нервів – трійчастий нерв (n. trigemіnus) – є змішаним нервом. Трійчастий нерв розгалужується на 3 основні гілки: - очний нерв (n. ophthalmicus); - верхньощелепний нерв (n. maxillaris); - нижньощелепний нерв (n. mandibularis).
Question 140
Який нерв іннервує m.sternocleidomastoideus та m.trapezius?          
A
Трійчастий (n. trigeminus).
B
Додатковий (n. accessorius).
C
Лицевий (n. facialis).
D
Блукаючий (n. vagus).
E
Язико-глотковий (n.glossopharyngeus).
Question 140 Explanation: 
Додатковий нерв (nervus accessorius) іннервує m. sternocleidomastoideusetm.trapezius, при ураженнні цього нерва розвивається параліч цих м’язів.
Question 141
Яке ядро має блоковий нерв?
A
Extrapiramidalis
B
Sensorius
C
Parasympathicus
D
Motorius
E
Sympathicus
Question 141 Explanation: 
Nervus trochlearis –блоковий нерв ,4 пара черепних нервів. Він є суто руховим нервом і тому бере початок від рухового ядра блокового нерва (nucleus nervi trochlearis ).
Question 142
Де виходить 3 гілка трійчастого нерва з черепа?
A
Fissura orbitalis inferior
B
Foramen rotundum
C
Foramen spinosum
D
Fissura orbitalis superior
E
Foramen ovale
Question 142 Explanation: 
Нижньощелепний нерв є найбільшою гілкою трійчастого нерва. Він виходить з порожнини черепа у підскроневу ямку через овальний отвір.
Question 143
Хворому проведена провідникова (туберальна) анестезія при необхідності видалення верхнього правого великого кутнього зуба. Анестезію яких нервів провів лікар?  
A
N. zygomaticus.
B
Rr. alveolares superioresanteriores.
C
R. alveolarissuperiormedius.
D
Rr. alveolares superioresposteriores.
E
N. alveolaris inferior.
Question 143 Explanation: 
Rr. alveolares superioresposteriores гілки підочноямкового нерва(nervus infraorbitalis) ,що входять до складу верхньощелепного нерва (nervus maxillaris) 5 пари печерних нервів. Вони іннервують верхні великі кутні зуби ,та входять до складу верхнього зубного склепіння (plexus dentalis superior).
Question 144
Якими клітинами представлені тіла третіх нейронів зорового шляху?            
A
BIPOLARNYMI
B
GORIZONTALNYMI
C
GANGLIOZNYMI
Question 144 Explanation: 
Тіла перших нейронів зорового шляху представлені паличками і колбочками, тіла других нейронів представлені біполярними клітинами, тіло третіх нейронів – гангліозними. Тіло ІІІ нейрона зорового шляху утворене гангліозними клітинами сітківки, що утворюють зоровий нерв.
Question 145
Гілки якого нерва входять в т. trapezius?
A
N. hypoglossus.
B
N. vagus.
C
N. facialis.
D
N. accessorius.
E
N. Glossopharyngeus.
Question 145 Explanation: 
N. accessorius.- додатковий нерв, 11 пара черепних нервів,є руховим нервом. Після виходу з яремного отвору (foramen jugularis) поділяється на 2 гілки – r. Internus et r. Externus. Остання на рівні кута нижньої щелепи розгалужується на м’язові гілки (rr.muscularis) ,які іннервують m.sternocleidomastoideus et m.trapezius.
Question 146
Гілка якого черепного нерва разом з передніми гілками спинномозкових нервів утворює ansa cervicalis?
A
N. hypoglossus.
B
N. glossopharyngeus.
C
N. auricularismagnus.
D
N. transversuscolli.
E
N. phrenicus.
Question 146 Explanation: 
Шийна петля (ansa cervicalis)утворюється злиттям верхнього та нижнього корінців під’язикового нерва
Question 147
Якими за складом волокон є блокові нерви?
A
Mixtus
B
Sympathicus
C
Sensorius
D
Parasympathicus
E
Motorius
Question 147 Explanation: 
4 пара черепних нервів-блоковий нерв(N. trochlearis ) ,найтонший нерв,є суто руховим нервом. Він бере початок від рухового ядра – ядра блокового нерва (nucleus nervi trochlearis) і єдиний з усіх нерів виходить на дорсальній поверхні стовбура мозку позаду lamina tecti. Із порожнини черепа відвідний нерв виходить крізь верхню очноямкову щілину і в очній ямці іннервує m. Obliquus superior верхній косий м’яз очного яблука.
Question 148
Яким за складом волокон є пристінково-завитковий нерв?
A
Mixtus
B
Sensorius
C
Sympathicus
D
Parasympathicus
E
Motorius
Question 148 Explanation: 
8 пара черепних нервів – присінково-завитковий нерв N.vestibulocochlearis є чутливим нервом. До скоаду його входять два різнохарактерні нерви : 1) присінковий нерв (n.vestibularis),якомі зв’язок з ядрами мозочка надає особливі функції підтримання рівноваги тіла; 2)завитковий нерв (n.cochlearis) фізіологічно пов’язаний з функцією слухі.
Question 149
До якого нерва приєднується барабанна струна?
A
N. buccalis
B
N. lingualis
C
N. mylohypideus
D
N. sublimgualis
E
N. zygomaticus
Question 149 Explanation: 
Язиковий нерв (n. lingualis) залягає між присереднім та бічним крилоподібними м’язами, де до нього приєднується барабанна струна (гілка VII пари черепних нервів).
Question 150
Чим іннервуються жувальні м'язи?
A
N. trigeminus
B
N. facialis
C
N. vagus
D
N. hypoglossus
E
N, infraorbitalis
Question 150 Explanation: 
N. mandibularis – найбільша гілка трійчастого нерва , віддає рухові нерви до однойменних жувальних м’язів : -жувальний нерв(n.massetericus), глибокі скроневі нерви(n.temporalis profundi),бічний крилоподібний нерв(n.pterygoideus lateralis),при середній крилоподібний нерв(n. pterygoideus medialis).
Question 151
Яке ядро розташовано в ретикулярній формації довгастого мозку та є спільним для IX, X та XI пар черепних нервів?          
A
Nucleus ambiguus.
B
Nucleus accessorius.
C
Nucleus motorius n. trigemini.
D
Nucleus salivatorius inferior.
E
Nucleus tractussolitarii.
Question 151 Explanation: 
Подвійне ядро, nucleus ambiguus, розміщене у довгастому мозку і є спільним для ІХ, Х та ХІ пар черепних нервів.
Question 152
Де знаходиться місце виходу з мозку блокового нерва?
A
Crus cerebri
B
Frenulum veli medullaris superius
C
Sulcus posterolateralis medulla oblangata
D
Pedunculli cerebellaris media
E
Sulcus anterolateralis medulla oblangata
Question 152 Explanation: 
4 пара черепних нервів-блоковий нерв(N. trochlearis ) ,найтонший нерв,є суто руховим нервом. Він бере початок від рухового ядра – ядра блокового нерва (nucleus nervi trochlearis) і єдиний з усіх нерів виходить на дорсальній поверхні стовбура мозку позаду lamina tecti,з’являючись з боків від вуздечки верхнього мозкового паруса(Frenulum veli medullaris superius).
Question 153
Який нерв обмежує трикутник Пирогова?  
A
N. glossopharyngeus.
B
N. hypoglossus.
C
Ansa cervicalis.
D
N. lingualis.
E
N. sublingualis.
Question 153 Explanation: 
Після виходу з черепа під’язиковий нерв (n. hypoglossus) спускається вниз між внутрішньою соннною артерією та внутрішньою яремною веною, потім вигинається вперед і проходить під черевцем двочеревцевого м’яза в ділянку піднижньощелепного трикутника, утворюючи верхню сторону трикутника Пирогова
Question 154
Які функції організму порушені при крововиливі у потиличну ділянку кори великого мозку в зоні острогової борозни?
A
Vidsutnii Niukh
B
Vidsutnia Zahalna Chutlyvist
C
Vidsutnii Slukh
D
Vidsutni Rukhy
E
Vidsutnii Zir
Question 154 Explanation: 
Потилична частка розміщується позаду тім’янопотиличної борозни; її кора містить зоровий центр. Провідний шлях зорового аналізатора: зоровий нерв (n. opticus) – зорове перехрестя – верхні горбки пластинки покрівлі середнього мозку – бічне колінчасте тіло – кіркові зорові центри у ділянці острогової борозни.
Question 155
Які нерви ушкоджені якщо порушився слух і виник парез мімічних м'язів?    
A
IX, X пари черепних нервів.
B
V, VI пари черепних нервів.
C
VIII, IX пари черепних нервів.
D
 VII, VIII пари черепних нервів.
E
 XI, XII пари черепних нервів.
Question 155 Explanation: 
VII, VIIIпари черепних нервів VII пара черепних нервів (лицевий нерв) іннервує мімічні мязи обличчя, а VIIIпара черепних нервів (присінкові-завитковий нерв) фізіологічно пов'язаний з функцією слуху.
Question 156
Які стовбури утворює блукаючий нерв?
A
Posterior
B
Intermedius
C
Lateralis
D
Anterior
E
Medialis
Question 157
Ядра якої пари черепних нервів іннервують чотири м'язи, що забезпечують рух очей, м'яз-звужувач зіниці та війковий м'яз?
A
V
B
VI
C
IV
D
III
E
VII
Question 157 Explanation: 
III пара черепних нервів (n. oculomotorius) є еферентним (руховим) нервом. Має такі ядра: ядро окорухового нерва (n. nervioculomotorii) та додаткове ядро окорухового нерва (n.accessoriesnervioculomotorii).
Question 158
У хворого з гнійним ураженням зовнішнього слухового ходу запалення розповсюдилось на один з вегетативних вузлів голови, що викликало порушення слиновиділення привушною залозою. На який вегетативний вузол перейшло запалення?          
A
Ganglion ciliare
B
Ganglion pterygopalatinum
C
Ganglion sublinguale
D
Ganglion submandibulare
E
Ganglion oticum
Question 158 Explanation: 
Вушний вузол (ganglion oticum) розміщений у підскроневій ямці присередньо від n.mandibularis під овальним отвором. Вушний вузол має три корінці: 1) парасимпатичний корінець (radix parasympathica) – утворений малим кам’янистим нервом (n. petrosus minor); 2) симпатичний корінець (radix sympathica); 3) чутливий корінець (radix sensoria) – утворений вузловими гілками піднижньощелепного нерва (rr. ganglionares n. mandibularis). Завузлові парасимпатичні волокна цього вузла забезпечують секреторну іннервацію привушної слинної залози.
Question 159
Якою за складом волокон є IX пара черепних нервів?
A
Parasympathicus
B
Sensorius
C
Motorius
D
Mixtus
E
Sympathicus
Question 159 Explanation: 
9 пара черепних нервів- язиково-глотковий нерв (n. glossopharyngeus) є змішаним нервом,який іннервує похідні 3 зябрової дуги. Виходить з порожнини черепа через яремний отвір.
Question 160
Місце входа нюхового нерва у головний мозок?
A
Trigonum olfactorium
B
Tractus olfactorius
C
Bulbus olfactorius
D
Sulcus hypothalamicus
E
Sulcus olfactorius
Question 161
Яка венозна пазуха твердої оболони головного мозку відповідає за м'язи ока, форми зіниць та  за ходом трійчастого нерва?          
A
Sinus sagittalis superior.
B
Sinus petrosus superior.
C
Sinus cavernosus.
D
Sinus transversus.
E
Sinus occipitalis.
Question 162
У хворого спостерігається кила стравохідного розтвору діафрагми. Які з зазначених структур можуть бути защемлені киловим мішком?          
A
Грудна протока.
B
Півнепарна вена.
C
Правий симпатичний стовбур.
D
Стовбури блукаючих нервів.
E
Непарна вена.
Question 162 Explanation: 
Тому що обидва стовбури блукаючих нервів разом із стравоходом проходять у черевну порожнину крізь стравохідний розтвір діафрагми і потім лягають на малу крививну шлунка.
Question 163
В яких структурах знаходяться підкіркові центри слуху?
A
Pedunculus cerebri
B
Brachium colliculi superioris
C
Brachium colliculi inferioris
D
Colliculus superior, corpus geniculatum laterale
E
Corpus geniculatum mediale, colliculus inferior
Question 164
Ядра яких черепних нервів лежать в pars dorsalis pontis?          
A
V, VI, VII, VIII
B
IV, VI, VII
C
III, IV
D
Ill, IV, VI.
E
III, IV, VI
Question 164 Explanation: 
У мості (pons) містяться ядра V, VI, VII, VIII черепних нервів.
Question 165
Ядра яких пар черепних нервів розташовані в tegmentum pontis?          
A
III - IV.
B
IX-XII.
C
III-VIII.
D
V - XII.
E
V-VIII.
Question 165 Explanation: 
V-VIII. V. Найтовстіший з усіх черепних нервів, за функцією є мішаним нервом.Чутливі ядра трійчастого нерва розміщені в середньому мозку, у покриві мосту у довгастому та спинному мозку. VI. Є руховим нервом. Він має одне ядро відвідного нерва, яке розміщене у покриві мосту. Із порожнини черепа відвідний нерв виходить крізь верхню очноямкову щілину і в очній ямці іннервує бічний прямий мяз очного яблука. VII. Мішаний нерв, розвивається у звязку зIIзябровою дугою. Має ядра: nucleus n. facialis, nucleus tractus solitaries, nucleus salivatorius superior, nucleus lacrimalis. VIII. Є чутливим нервом, має присінкові і завиткові ядра, що розміщені у покриві мосту.
Question 166
Чим утворений radix sympathica ganglion pterygopalatini?  
A
N. petrosus major
B
N. petrosusprofundus
C
N. petrosus minor
D
Rr. buccales
E
Chorda tympani
Question 166 Explanation: 
Крило-піднебінний вузол (ganglion pterygopalatinum) належить до парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи і відіграє важливу роль у секреторній іннервації сльозової залози, слизових оболонок носа, піднебіння та частково глотки. Крило-піднебінний вузол має три корінці: чутливий; симпатичний; парасимпатичний. Симпатичний корінець (radix sympathica) утворений завузловими симпатичними волокнами, які у вигляді глибокого кам’янистого нерва (n. petrosus profundus), що є гілкою внутрішнього сонного сплетення, досягають вузла, йдучи до нього у складі нерва крилоподібного каналу (n. canalis pterygoidei) або нерва Відія (n. Vidianus).
Question 167
Яке ядро уражене якщо порушено акт ковтання?        
A
Nucleus ambiguus.
B
Nucleus dorsalisn.vagi.
C
Nucleus salivatorius inferior.
D
Nucleus solitarius.
E
Nucleus spinalis n. trigemini.
Question 167 Explanation: 
Nucleus ambiguus- рухове подвійне ядро язиково-глоткового нерва (9пара черепних нервів). Рухові волокна цього нерва формують гілку шило-глоткового м’яза(r. Musculi stylopharyngei) ,яка іннервує однойменний м’яз.
Question 168
З якого отвору черепа виходять IX, X, XI черепні нерви?          
A
Foramen rotundum.
B
Forame novale.
C
Foramen spinosum.
D
Foramen jugulare.
E
Foramen lacerum.
Question 168 Explanation: 
Через яремний отвір ( foramen jugularе ) проходять n.glossopharyngeus , n.vagus , n.accessorius
Question 169
Симпатичний корінець якого вегетативного вузла, функція якого порушена, формують завузлові волокна верхнього шийного симпатичного вузла?          
A
Gangliontrigeminal.
B
Ganglion pterygopalatinum.
C
Ganglion sympathicus.
D
Ganglion ciliare.
E
Ganglion oticum.
Question 169 Explanation: 
Війковий вузол(ganglionciliare)має 3 корінці:парасимпатичний, чутливий, симпатичний. Симпатичний корінець утворений симпатичними волокнами ,які відходять від верхнього шийного вузла. Симпатичні волокна цього корінця забезпечують іннервацію m.dilitatorpupillae.
Question 170
Де знаходиться місце виходу лицевого нерва з мозку?
A
Fissura mediana anterior
B
Linea trigeminofacialis
C
Sulcus anterolateralis medulla oblongata
D
Sulcus posterolateralis
E
Pedunculus cerebellaris media
Question 170 Explanation: 
Трійчасто – лицева лінія (linea trigeminofacialis) - умовна лінія, що з'єднує місця виходу трійчастого і лицьового нервів з мозку. Вважається бічним краєм моста.
Question 171
Які м'язи іннервує лицевий нерв?
A
M. masticatorii
B
M.m. infrahyoidei
C
M.m. faciales
D
M. m. scaleni
E
M. longus colli
Question 172
Який нерв забезпечує іннервацію шкіри в ділянці обличчя?  
A
Окоруховий.
B
Лицевий.
C
Язико-глотковий.
D
Блукаючий.
E
Трійчастий.
Question 172 Explanation: 
Трійчастий нерв являєтся головним чутливим нервом обличчя і має ядро поверхневої (больової і тактильної)чутливості( nucleus tractus spinalis n.trigemini).Сама при захворюванні трійчастого нерва виникає так званий лицевий біль(тригеминальна невралгія) що характерезується пароксизмальними атаками гострого болю.
Question 173
Який нерв проходить по задній стінці барабанної порожнини?
A
N. vagus.
B
N. auriculotemporalis.
C
N. auricularismagnus.
D
N. trigeminus.
E
N. facialis.
Question 174
Від чого відходять піднебінні нерви?
A
N. infraorbitalis
B
Rr. nasales posteriores
C
Ganglion pterygopalatinum
D
N. nasopalatinus
E
N. maxillaris
Question 174 Explanation: 
Крило-піднебінний вузол (ganglion pterygopalatinum ) належить до парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нерової системи і відіграє важливу роль у секреторній іннервації сльозової залози, сльозових оболонок носа,піднебіння та частково глотки. Гілки : rr.orbitales, rr.nasales posteriores superiores laterales et mediales, rr.nasales posteriores inferiores, n.nasopalatinus, n palatinus major, n.palatini minores, rr.tonsillares, n.pharyngeus.
Question 175
У хворого з ботулізмом двоїння в очах, параліч аккомодації, розширення і деформація зіниці, відсутня реакція зіниці на світло. Гілки якого вегетативного вузла паралізовані?          
A
Ganglion trigeminale
B
Ganglion oticum
C
Ganglion ciliare
D
Ganglion sympathicus
E
Ganglion pterygopalatinum
Question 175 Explanation: 
Ganglion ciliare. Маленький продовгуватий парасимпатичний вузол (розмір 1-2 мм) розташований в ділянці орбіти.
Question 176
Яка гілка не належить нижньощелепному нерву?
A
N. palatinus major
B
N. massetericus
C
Nn. temporales profundus
D
N. pterygoideus lateralis
Question 176 Explanation: 
N.mandibularis (одна з гілок 5 пари черепних нервів),її гілки : n.lingualis , n.alveolaris inferior , n.buccalis , n.auricotemporalis , rr.musculorum. N.palatinus major належть до гілок крило-піднебінного вузла.
Question 177
Яка частина блукаючого нерва має верхній і нижній вузли?
A
Sympathicus
B
Parasympathicus
C
Sensorius
D
Motorius
E
Mixtus
Question 178
Гілками якого вегетативного вузла іннервуєтьсяm. sphincterpupillae?          
A
Ganglion sympathicus.
B
Ganglion submandibulare.
C
Ganglion oticum.
D
Ganglion ciliare.
E
Ganglion pterygopalatinum.
Question 179
У хворого пухлина стовбура головного мозку. У пацієнта спостерігається косоокість, парез мімічних м'язів, нижня щелепа опущена донизу, знижена гострість слуху. В якій частині головного мозку розташований патологічний процес?          
A
Міст.
B
Мозочок.
C
Спинний мозок.
D
Довгастий мозок.
E
Середній мозок.
Question 180
Гілки якого нерва іннервують бічну стінку носової порожнини?
A
mandibularis, n. maxillaris.
B
facialis, n. maxillaris.
C
lacrimalis, п. maxillaris.
D
ethmoidalisposterior, п. maxillaris.
E
ethmoidalisanterior, п. maxillaris.
Question 180 Explanation: 
N. Ethmoidalis anterior. Це нерв, який іннервує сенсорні гілки до носової порожнини. N. maxillaris. Є одним з трьох гілок або відділів трійчастого нерва, п'ятий (5) черепних нервів.
Question 181
Який нерв іннервує шкіру верхньої повіки?
A
ophtalmicus.
B
infraorbitalis.
C
abducens.
D
trochlearis.
E
oculomotorius.
Question 181 Explanation: 
Nervus ophtalmicus. Є першим з трьох головних гілок п'ятого черепно-мозкових нервів, трійчастого нерва. Він несе відповідальність за сенсорні іннервації в області очей. Він заходить в порожнину черепа через верхню очноямкову щілини і, таким чином, входить в орбіту за очі.
Question 182
Гілка якого нерва відповідає за відчуття болі, температури та дотику ?        
A
 Верхній гортанний нерв блукаючого нерва.
B
Язикові гілки під'язикового нерва.
C
Язикові гілки язико-глоткового нерва.
D
Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва.
E
Нижній гортанний нерв блукаючого нерва
Question 182 Explanation: 
Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва. Передні 2/3 слизової оболонки язика інервують гілки язикового нерва(n. lingualis) який в свою чергу є гілкою нижньощелепного нерва (n. mandibularis) що належить до третьої гілки трійчастого нерва.
Question 183
У жінки, ЗО років, після гнійного запалення барабанної порожнини, розвинувся неврит лицевого нерва, який призвів до парезу м'язів, що діють на слухові кісточки. У хворої виявлено зниження гостроти слуху. Яка гілка VII пари уражена?
A
Chorda tympani.
B
N. auricularis posterior.
C
N. stapedius.
D
N. petrosus major.
E
N. auricularis posterior.
Question 183 Explanation: 
Stapedius бере початок від низхідної частини лицевого нерва і іннервує стремінцевий м'яз
Question 184
Де знаходиться місце виходу з мозку n. glossopharyngeus?          
A
Sulcus antero lateralis
B
Angulus pontocerebellaris
C
Sulcus bulbopontines
D
Sulcus medialis pedunculi cerebri
E
Sulcus posterolateralis
Question 184 Explanation: 
IX пара черепних нервів – язико-глотковий нерв (n. glossopharyngeus) – є змішаним нервом. Його корінці виходять із задньобічної борозни (sulcus posterolateralis), що відділяє продовження бічних канатиків спинного мозку,що піднімаються по бічній поверхні збоку від заднього канатика довгастого мозку.
Question 185
Де знаходиться місце виходу з мозку n. oculomotorius?
A
Angulus pontocerebellaris
B
Sulcus lateralis anterior
C
Fossa interpeduncularis
D
Sulcus lateralis posterior
E
Sulcus bulbopontinus
Question 186
В якій частині мозку локалізований кірковий центр нюхового аналізатора?
A
Gyrus frontalis superior
B
Gyrus supramarginalis
C
Gyrus postcentralis
D
Uncus
E
Thalamus
Question 186 Explanation: 
Кірковий центр нюхового аналізатора – гачок (uncus) - передній загнутий кінець приморськоконикової звивини і обмежований морськокониковою борозною та носовою борозною.
Question 187
Який нерв іннервує скроневий м'яз?            
A
Під'язиковий нерв.
B
Друга гілка трійчастого нерва.
C
Третя гілка трійчастого нерва.
D
Перша гілка трійчастого нерва.
E
Лицевий нерв.
Question 187 Explanation: 
Третя гілка трійчастого нерва. Функція скроневого м'язу ( musculus temporalis)піднімання опущеної нижньої щелепи; відтягування назад виставлену вперед нижню щелепу. Інервація якого здійснюється nn. temporales profundi (n. trigeminus) передні і задні глибокі скроневі нерви від трійчастого нерва(нижньощелепна гілка).
Question 188
Яким за складом волокон є лицевий нерв?
A
Sensorius
B
Motorius
C
Parasympathicus
D
Sympathicus
E
Mixtus
Question 189
Яка пара черепних нервів відповідає за  больову і температурну чутливість  слизової оболонки  передніх 2/3 язика?          
A
VII
B
X
C
V
D
XII
Question 189 Explanation: 
Язиковий нерв (n. lingualis), який входить до складу верхньощелепного нерва (n. maxillaris) V пари печерного нерва (n. trigeminus). Він залягає між присереднім та бічним крилоподібними м’язами, де до нього приєднується барабанна струна. Дугуватим згином він проходить над піднижньощелепною слинною залозою, діафрагмою рота і перехрещується з піднижньощелепною протокою, лягаючи на зовнішню поверхню шило-язикового м’яза. Далі нерв проходить вздовж краю язика під його слизовою оболонкою. По ходу віддає гілки: гілки зіва - до слизової оболонки зіва; язикові гілки, які досягають передніх двох третин язика і складають з волокон, що проводять загальну чутливість та смакову чутливість.
Question 190
Який нерв  уражений при неможливості відведення очного яблука на травмованому боці?
A
N. oculomotorius
B
N. abducens.
C
N. ophthalmicus
D
N. trochlearis.
E
N. infraorbitalis
Question 190 Explanation: 
N. abducens – шоста пара черепних нервів, є руховим нервом. Має одне рухове ядро відвідного нерва (n.abducentis). Виходить з мозку між мостом і довгастим мозком.
Question 191
Який нерв забезпечує рух очей та  регулює опуклість кришталика?
A
N. abducens
B
N. trochlearis
C
N. oculomotorius
D
N. opticus
Question 191 Explanation: 
Кришталик укладений в капсулу, яка по краях його переходить в фіксуючу зв'язку кришталика (циннова зв'язка). Остання в свою чергу сполучена з волокнами війкового (циліарного) м'яза. При скороченні циліарного м'яза напруження циннових зв'язок зменшується, а кришталик внаслідок своєї еластичності стає більш опуклим. Іннервація війкового м'яза здійснюється симпатичними і парасимпатичними нервами окорухового нерва.
Question 192
Який нерв іннервує всі мімічні м'язи та м'язи слухових кісточок, забезпечує секреторну іннервацію більшості екзокринних залоз голови?
A
abducens dexter.
B
glossopharyngeus sinister.
C
trigeminus dexter.
D
vagusdexter.
E
facialis dexter.
Question 192 Explanation: 
Лицевий нерв(n. facialis ) іннервує всі мімічні м'язи обличчя. Від привушного сплетення відходять наступні гілки лицевого нерва : скроневі гілки(rr. temporales) вони інервують круговий м'яз ока що зморщює брову; скроневі гілки( rr. zygomatici) що підходят до виличних м'язів і до кругового м'яза ока; щічні гілки( rr. buccales) які інервують великий виличний м'яз,м'яз сміху, щічний, м'яз який піднімає і опускаяє верхню і нижню губу, м'яз піднімач і опускач кута рота та круговий м'яз рота; крайня гілка нижньої щелепи( r. marginalis mandibulae) яка інервує м'язи що опускають кут рота і нижню губу та підборідні м'язи.
Question 193
Волокна якого нерва утворюють radix parasympathica ganglion sublinguale?
A
Chorda tympani.
B
N. petrosus minor.
C
N. lingualis.
D
N. petrosus profundus.
E
N. petrosus major.
Question 194
Чим утворений radix sympathica ganglion pterygopalatini?
A
petrosus profundus.
B
Chorda tympani.
C
R. buccalis.
D
petrosus minor.
E
petrosus major.
Question 194 Explanation: 
Симпатичний корінець(radix sympathica) утворений завузловими симпатичними волокнами, які у вигляді глибокого камянистого нерва (n. petrosus profundus) досягають вузла, йдучи до нього у складі нерва крилоподібного каналу.
Question 195
Яким за складом волокон є під'язиковий нерв?
A
Parasympathicus
B
Motorius
C
Sympathicus
D
Mixtus
E
Sensorius
Question 195 Explanation: 
12 пара черепних нервів - під'язиковий нерв(n.hypoglossus) за складом волокон є руховим нервом,який іннервує похідні постбранхіальних міотомів.
Question 196
Які із перерахованних гілок не належать блукаючому нерву?
A
Auricularis
B
Uterinus
C
Pharyngeus
D
Prostaticus
E
Meningeus
Question 196 Explanation: 
За топографією виділяють 4 відділи блукаючого нерва: головний, шийний, грудний та черевний. Головний відділ блукаючого нерва є найкоротшим і має тільки дві гілки: оболонну і вушну. Шийний відділ блукаючого нерва віддає: глоткові гілки, верхній гортанний нерв, верхні та нижні шийні серцеві гілки. Грудний відділ блукаючого нерва віддає: поворотний гортанний нерв, грудні серцеві гілки, бронхові гілки. Черевний відділ блукаючого нерва представлений переднім та заднім блукаючими стовбурами, які містять тільки чутливі та парасимпатичні волокна.
Question 197
Гілки якого нерва іннервують шкіру носо- губного трикутника?
A
n. ethmoidalisposterior
B
n.infraorbitalis.
C
n.facialis
D
n. supraorbitalis
E
n. alveolaris inferior
Question 197 Explanation: 
Підочноямковий нерв(n. infraorbitalis)в глибині fossacaninaрозгалужується віялом на 4 кінцеві гілки ,утворюючи так звану ‘’малу гусячу лапку’’. Саме ці гілки іннервують шкіру носо-губного трикутника.
Question 198
Які нервові волокна подразнюються запальним процесом в sinus maxillaris?
A
Rr. alveolares superiores posteriores.
B
N. zygomaticus.
C
N. alveolaris inferior.
D
Rr. alveolares superiores anteriores.
E
R. alveolaris superio rmedius.
Question 199
Якій парі черепних нервів належить задній вушний нерв?
A
VII
B
X
C
XII
D
IX
Question 199 Explanation: 
Задній вушний нерв (n. auricularis posterior) відходить від лицевого нерва біля шило-соскоподібного отвору, піднімається вгору по передній поверхні соскоподібного відростка скроневої кістки й кінцевими гілками r. occipitalis et r. auricularis іннервує venter occipitalis m. epicranii et m. auricularis posterior.
Question 200
Якими за складом волокон є окорухові нерви?
A
Motorius
B
Sensorius
C
Sympathycus
D
Mixtus
E
Parasymphaticus
Question 200 Explanation: 
Від нижньої гілки n. oculomotorius до парасимпатичного війкового вузла (g. ciliare) прямує гілка до війкового вузла, або парасимпатичний чи окоруховий корінець війкового вузла (ramus ad ganglion ciliare seu radix parasympathica ganglion ciliare seu radix oculomotoria), який несе передвузлові парасимпатичні волокна.
Question 201
Які волокна входять до складу барабанного нерва?
A
Sensorius
B
Sympathicus preganglionares
C
Parasympathicus preganglionares
D
Motorius
E
Parasympathicus postganglionares
Question 202
Який нерв потрапляє в барабанну порожнину через fossula petrosa?
A
R. auricularis nervi vagi
B
N. sinus carotici
C
N. petrosus profundus
D
N. tympanicus
E
Chorda tympani
Question 202 Explanation: 
Кам'яниста ямочка (fossula petrosa) розташована на кістковому гребені між зовнішнім отвором сонного каналу і яремною ямкою в глубині ямочки знаходится отвір - хід в барабанний каналець (canaliculus tympanicus) в ньому проходять барабанний нерв (n. tympanicus) і нижня барабанна артерія.
Question 203
Клінічні прояви (біль, жар, тиск у вухах при жуванні) пов'язані з подразненням нерва, що виходить з барабанної порожнини до суглобової заглибини крізь fissura petrotympanica. Яка гілка n. facialis подразнюється?
A
N. stapedius
B
N. petrosus major
C
N. auricularis posterior
D
Chorda tympani
E
N. stylohyoideus
Question 203 Explanation: 
Барабанна струна (chorda tympani) відходить від лицевого нерва перед виходом останнього з лицевого каналу під гострим кутом вгору і через canaliculus chordae tympani потрапляє в барабанну порожнину. Барабанна струна, яка прикрита слизовою оболонкою, проходить між ручкою молоточка та довгою ніжкою коваделка і через fissura petrotympanica залишає скроневу кістку. По виходу зі щілини барабанна струна спускається вниз і під гострим кутом з’єднується з n. lingualis.
Question 204
В якому відділі головного мозку лежать ядра блокового нерва?
A
Diencephalon
B
Pons
C
Mesencephalon
D
Myelencephalon
E
Metencephalon
Question 205
Який нерв входить до соскоподібного канальця (canaliculus mastoideus)?
A
N. petrosus profundus
B
N. tympanicus
C
Chorda tympani
D
N. auricularis nervi vagi
E
N. sinus caroticus
Question 205 Explanation: 
R.auricularis nervi vagi – це чутлива вушна гілка, яка відходить від блукаючого нерва, а саме від верхнього вузла, проходить через соскоподібний каналець скроневої кістки до заднього краю кісткової частини зовнішнього слухового проходу.
Question 206
Біля яких утворів пухлина стискує нерви, які впливають на функції привушної та сльозової залоз, в місці їх виходу на передній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки?          
A
Porus acusticus internus
B
Hiatus canaliculi nn. petrosi major et minor
C
Foramina canaliculi cochleae
D
Foramen stylomastoideum
Question 206 Explanation: 
Продовженням барабанного нерва є малий камянистий нерв. Він виходить з барабанної порожнини через розтвір каналу малого камянистого нерва. Сльзова і привушна залози іннервуються nn. petrosi major et minor, які виходять выходят з однойменних ростворів скроневої кістки.
Question 207
Порушена функція слинної залози внаслідок ураження вушного вузла (ganglion oticum). Функція якої залози порушена?
A
Glandulae palatinae
B
Glandula sublingualis
C
Glandula parotidea
D
Glandula submandibularis
E
Glandulae buccales
Question 207 Explanation: 
Вушний вузол (ganglion oticum) розміщений овальним отвором присередньо від n.mandibularis, належить до парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи і відіграє важливу роль у секреторній іннервації привушної залози.
Question 208
У якому вузлі знаходяться тіла перших нейронів слухового аналізатора?
A
Ganglion vestibulare.
B
Ganglion ciliare.
C
Ganglion geniculi.
D
Ganglion spirale cochleae
E
Ganglion trigeminale.
Question 208 Explanation: 
Ganglion spirale cochleae – у ньому лежить тіло 1-го слухового аналізатора.
Question 209
Що за ядро IX пари черепних нервів розташовано в formatioreticularis довгастого мозку між nucleusambiguus та ядром оливи?          
A
Nucleus salivatorius inferior.
B
Nucleus salivatorius superior
C
Nucleus tractussolitarii.
D
Nucleus thoracicus.
E
Nucleus ambiguus.
Question 209 Explanation: 
IXпара черепних нервів – язико-глотковий нерв має 3 ядра: -чутливе ядро одинокого шляху (nucleus tractus solitarii); -рухове подвійне ядро (nucleusambiguous); -парасимпатичне нижнє слиновидільне ядро (nucleus salivatorius inferior).
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 209 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151152153154155
156157158159160
161162163164165
166167168169170
171172173174175
176177178179180
181182183184185
186187188189190
191192193194195
196197198199200
201202203204205
206207208209End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Слабенько
Поганенько
Задовільно
Добре
Відмінно!

 5,445 total views,  1 views today

Exit mobile version