Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

ORGANA SENSUUM

ORGANA SENSUUM - українською

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Ви завершили - %% QUIZ_NAME %%. Ви набрали %% SCORE %% з %% TOTAL %%. Оцінка -  %% RATING %%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Які функції організму порушуються при крововиливі у потиличну частку в ділянці острогової борозни?
A
Відсутній нюх
B
Відсутній зір
C
Відсутній слух
D
Відсутні рухи
E
Відсутня загальна чутливість
Question 2
Як називається передня стінка барабанної порожнини?
A
Paries labyrinthicus
B
Paries caroticus
C
Paries tegmentalis
D
Paries jugularis
E
Paries membranaceus
Question 3
При ушодженні якого нерва спостерігається опущення повіки, розбіжна косоокість, розширення зіниці та обмежена рухливість очного яблука?
A
Окоруховий
B
Зоровий
C
Відвідний
D
Блоковий
E
Очний
Question 4
Які частини має судинна оболонка очного яблука?
A
Iris, corpus ciliare, choroidea
B
Corpus vitreum, iris, corpus ciliare
C
Iris, corpus ciliare, sclera
D
Cornea, iris, corpus ciliare
E
Iris, lens, corpus ciliare
Question 5
Яка із перерахованих структур складає волокнисту оболонку очного яблука?
A
Кришталик
B
Склисте тіло
C
Рогівка
D
Райдужка
E
Війкове тіло
Question 6
Через який анатомічний утвір після травми ока гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку? Через:
A
верхню очноямкову щілину
B
вилично-очноямковий отвір
C
задній решітчастий отвір
D
нижню очноямкову щілину
E
передній решітчастий отвір
Question 7
Частиною якої структури є cornea?
A
Organa oculi accessoria
B
Tunica vasculosa bulbi oculi
C
Corpus vitreum
D
Retina
E
Tunica fibrosa bulbi oculi
Question 8
Яким шляхом розповсюджується інфекція на привушну залозу при гнійному ураженні зовнішнього слухового ходу?
A
Через incisurae cartilaginis meatus acusticus externi
B
В місці з'єднання хрящової і кісткової частин
C
Paries posterior meatus acusticus externus
D
Біля барабанної вирізки
E
Paries anterior meatus acusticus externus
Question 9
Яка частина вушної раковини не містить хряща?
A
Lobulus auriculae
B
Tragus
C
Antihelis
D
Antitragus
E
Helix
Question 10
Де розташований ganglion spirale cachleae?
A
Basis modioli
B
Canalis spiralis modioli
C
Apetura interna canaliculi cochleae
D
Scala tympani
E
Scala vestibuli
Question 11
При ураженні якої стінки барабанної порожнини інфекція може поширитись на ganglion trigeminale?
A
Присередньої
B
Бічної
C
Передньої
D
Нижньої
E
Верхньої
Question 12
При ураженні якого нерву унеможливлюється відведення очного яблука латерально?
A
N. ophthalmicus
B
N. abducens
C
N. infraorbitalis
D
N. trochlearis
E
N. oculomotorius
Question 13
Параліч якого утвору призведе до погіршення слуху у хворого?
A
Носового м'яза
B
Переднього вушного м'яза
C
Стремінцевого м'яза
D
Заднього вушного м'яза
E
Верхнього вушного м'яза
Question 14
Яка пазуха може бути тромбована при мастоїдиті?
A
Сигмоподібна пазуха
B
Пряма пазуха
C
Верхня стрілова пазуха
D
Поперечна пазуха
E
Нижня кам'яниста пазуха
Question 15
Яка ділянка кори великого мозку уражається при нездатності до впізнавання знайомих звуків (шум води, спів птахів) їх гучністі та висоти (при цьому слух зберігається)?
A
Gyrus temporalis transversus anterior
B
Gyrus temporalis transversus posterior
C
Gyrus supramarginalis
D
Lobus angularis
E
Gyrus temporalis superior
Question 16
Яка ділянка сітківки найбільш чутлива до світла?
A
Fovea centralis
B
Pars caeca retinae
C
Discus nervi optici
D
Ora serata
E
Macula lutea
Question 17
Яка з стінок барабанної порожнини зруйнована при поширенні гною до печери соскоподібного відростка?
A
Paries mastoideus
B
Paries membranaceus
C
Paries tegmentalis
D
Paries labyrintchicus
E
Paries jugularis
Question 18
Якими клітинами представлені тіла третіх нейронів зорового шляху?
A
Паличками, колбочками
B
Віковими
C
Біполярними
D
Остеоцитами
E
Гангліозними
Question 19
Тонус якого м'яза  характеризується послабленням з віком акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м'язів судинної оболонки очного яблука?
A
M. sphincter pupilae
B
M. obliquus inferior
C
M. ciliaris
D
M. obliquus superior
E
M. dilatator pupilae
Question 20
При пошкодженні якого м'яза очного яблука унеможливлюється повертання ока латерально донизу?
A
M. rectus inferior
B
M. obliquus superior
C
M. rectus lateralis
D
M. rectus medialis
E
M. obliquus inferior
Question 21
Яке із вказаних ядер має відношення до слухового аналізатора?
A
Nucleus solitarius
B
Nucleus ambiguus
C
Nucleus cochlearis anterior
D
Nucleus salivatorius superior
E
Nucleus accessorius
Question 22
Куди відкриваються протоки сльозової залози?
A
Rivus lacrimalis
B
Ductus nasolacrimalis
C
Punctum lacrimale
D
Saccus conjunctivalis
E
Saccus lacrimalis
Question 23
Функція якого ядра порушена при уповільненій реакції на світло у лівому оці?
A
Окорухового ядра
B
Додаткового ядра окорухового нерва
C
Ядра блокового нерва
D
Ядра верхніх горбків покрівлі
E
Ядра відвідного нерва
Question 24
Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крило-піднебінну ямку? Через:
A
круглий отвір
B
вилично-очноямковий отвір
C
клино-піднебінний отвір
D
верхню очноямкову щілину
E
нижню очноямкову щілину
Question 25
Через який утвір можливе поширення інфекції до очної ямки при гнійному процесі в ділянці верхньої губи?
A
Fissura orbitalis inferior
B
Foramen infraorbitale
C
Canalis nasolacrimalis
D
Canalis pterygoideus
E
Сanalis incisivus
Question 26
З якого утвору може потрапити інфекція до відділу носової порожнини після перенесенного запалення носо-сльозової протоки?
A
З клино-решітчастого закутка
B
З нижнього носового ходу
C
З загального носового ходу
D
З середнього носового ходу
E
З верхнього носового ходу
Question 27
Який анатомічний утвір  не відноситься до paries labyrinthicus барабанної порожнини?
A
Promontorium
B
Fenestra cochleae
C
Eminentia pyramidalis
D
Fenestra vestibuli
E
Prominentia canalis facialis
Question 28
В яку черепну ямку пошириться гній із барабанної порожнини при руйнуванні її верхньої стінки?
A
У задню черепну ямку
B
У крило-піднебінну ямку
C
В очну ямку
D
У середню черепну ямку
E
У передню черепну ямку
Question 29
Яка кісточка при патології барабанної перетинки  приймає більш горизонтальне положення і її ручка пов'язана з membrana tympani?
A
Malleus
B
Stapes
C
Processus mastoideus
D
Incus
E
Squama os temporale
Question 30
Які м'язи забезпечують ступінь натягування барабанної перетинки і зміщення стремінця?
A
M. tensor tympani, m. stapedius
B
M. palatoglossus
C
M. uvulae
D
M. palatopharyngeus
E
M. tensor veli palatini
Question 31
У якому вузлі знаходяться тіла перших нейронів стато-кінетичного аналізатора?
A
Ganglion spirale cochleae
B
Ganglion trigeminale
C
Ganglion ciliare
D
Ganglion geniculi
E
Ganglion vestibulare
Question 32
До якої оболонки очного яблука відноситься  райдужка?
A
Волокнистої
B
Слизової
C
М'язової
D
Чутливої
E
Судинної
Question 33
Де розташовані рецептори pars cochlearis n. vestibulocochlearis?
A
Macula uticuli
B
Macula sacculi
C
Organum spirale
D
Ganglion spirale cochleae
E
Cristae ampullaris ductus semicirculares
Question 34
Через які утвори відтікає humor aquosus з камер очного яблука?
A
Canalis opticus
B
Canaliculus lacrimalis
C
Spatium episclerale
D
Lamina cribrosa
E
Spatia anguli iridocornealis
Question 35
Через який анатомічний  утвір зоровий нерв потрапляє до порожнини черепа?
A
Foramen ethmoidale posterius
B
Fissura orbitalis superior
C
Foramen ethmoidale anterius
D
Canalis opticus
E
Fissura orbitalis inferior
Question 36
Яка венозна пазуха знаходиться біля комірок соскоподібного відростка?
A
Печериста
B
Верхня стрілова
C
Поперечна
D
Нижня стрілова
E
Cигмоподібна
Question 37
Яка структура є анатомічною границею між рогівкою і білковою оболонкою ока?
A
Limbus cornea
B
Sinus venosus sclerae
C
Sulcus sclerae
D
Lamina cribrosae sclerae
E
Lamina episcleralis
Question 38
Через який канал скроневої кістки інфекція може проникнути із носової частини глотки  до барабанної порожнини?
A
Барабанний каналець
B
Сонно-барабанні канальці
C
Каналець барабанної струни
D
Сонний
E
М'язово-трубний
Question 39
У якій звивині кори півкуль великого мозку виникне порушення звукопровідного та звукосприймаючого апаратів?
A
Середній скроневій
B
Верхній лобовій
C
Надкрайовій
D
Верхній скроневій
E
Кутовій
Question 40
При ушкодженні якої структури очного яблука хворий втрачає зір?
A
Кришталика
B
Рогівки
C
Склистого тіла
D
Райдужки
E
Сітківки
Question 41
Яка стінка барабанної порожнини зруйнована при ушкодженні барабанної перетинки?
A
Paries labyrinthicus
B
Paries caroticus
C
Paries jugularis
D
Paries tegmentalis
E
Paries membranaceus
Question 42
Які структури входять до складу внутрішнього ядра ока?
A
Camerae bulbi, lens, corpus vitreum
B
Camerae bulbi, lens, sclera
C
Lens, corpus vitreum, corpus ciliare
D
Camerae bulbi, corpus vitreum, cornea
E
Lens, corpus vitreum, iris
Question 43
Де розташована венозна пазуха білкової оболонки (sinus venosum sclera)?
A
В ділянці limbus cornea
B
В ділянці angulus iridocornealis
C
В ділянці sulcus sclerae
D
В ділянці angulus conjunctivae
E
В ділянці lamina cribrosa sclera
Question 44
Чим утворена нижня стінка очної ямки?
A
Facies orbitalis ossis sphenoidalis, facies orbitalis corpuoris maxillae
B
Facies orbitalis os zygomatici, lamina orbitalis ossis ethmoidalis
C
Facies orbitalis corporis maxillae, ala minor ossis sphenoidalis
D
Facies orbitalis os frontale, processus orbitalis maxillae
E
Facies orbitalis corporis maxillae, facies orbitalis ossis zygomatici, processus orbitalis ossis palatinae
Question 45
Де у вусі утворюється та розташовується сірчаста пробка?
A
В ділянці вушної часточки
B
Біля барабанної перетинки
C
Біля козелка
D
В місці з'єднання хрящової і кісткової частин
E
Біля барабанної вирізки
Question 46
Який м'яз очного яблука забезпечує процес акомодаційного напруження під час зору зблизька?
A
М'яз-звужувач зіниці
B
М'яз-розширювач зіниці
C
Верхній прямий м'яз
D
Нижній прямий м'яз
E
Війковий м'яз
Question 47
При дисфункції якого м'язу очного яблука порушується зіничний рефлекс?
A
M. dilatator pupillae
B
M. obliquus inferior
C
M. sphincter pupillae
D
M. ciliaris
E
M. obliquus superior
Question 48
Де знаходяться підкіркові центри слуху?
A
Верхні горбки пластинки покрівлі середнього мозку, присереднє колінчасте тіло
B
Верхні горбки пластинки покрівлі середнього мозку, бічне колінчасте тіло
C
Нижні горбки пластинки покрівлі середнього мозку, бічне колінчасте тіло
D
Нижні горбки пластинки покрівлі середнього мозку, присереднє колінчасте тіло
E
Бічне колінчасте тіло
Question 49
В яку черепну ямку розповсюдилась інфекція, якщо у хворого гній поширився у комірки соскоподібного відростка?
A
У крило-піднебінну
B
У задню черепну
C
У середню черепну
D
У передню черепну
E
В очну
Question 50
Вкажіть послідовність відтоку сльози від сльозової залози?
A
Сльозовий струмок, сльозовий мішок, сльозові канальці, нижній носовий хід, носо-сльозова протока
B
Сльозовий мішок, сльозовий струмок, сльозове озеро, сльозові канальці, нижній носовий хід, носо-сльозова протока
C
Носо-сльозова протока, нижній носовий хід, сльозовий струмок, сльозовий мішок, сльозові канальці
D
Сльозовий струмок, сльозові канальці, носо-сльозова протока, нижній носовий хід
E
Сльозовий струмок, сльозове озеро, сльозові канальці, сльозовий мішок, носо-сльозова протока, нижній носовий хід
Question 51
Вивідні проточки яких залоз відкриваються вздовж переднього краю повік  та разташовуються поряд з коренями вік?
A
Glandulae sebeceae (Zeis)
B
Glandulae lacrimalis
C
Glandulae tasales (Meibol)
D
Glandulae lacrimalis conjunctavae (Krause)
E
Glandulae sudoriferae ciliares (Molli)
Question 52
Куди відкриваються glantulae tarsales?
A
Вільний край повік біля limbus palpebralis anterior
B
Raphe palpebralis lateralis
C
Canalis nasolacrimalis
D
Вільний край повік біля limbus palpebralis posterior
E
Caruncula lacrimalis
Question 53
Скільки частин у вусі?
A
2
B
4
C
4
D
1
E
3
Question 54
У яких структурах знаходяться підкіркові центри слуху?
A
Pedunculus cerebri
B
Corpora geniculata medialis, colliculi inferiores
C
Brachium colliculi superiores
D
Colliculus superior, corpus geniculatum laterale
E
Brachium colliculi inferiores
Question 55
При порушенні зіничного рефлексу функція якого м'яза очного яблука порушенна?
A
M. sphincter pupillae
B
M. obliquus inferior
C
M. obliquus superior
D
M. dilatator pupillae
E
M. ciliaris
Question 55 Explanation: 
Завузлові парасимпатичні нервові волокна (neurofibrae postganglionicae parasympathicae) – аксони других нейронів від війкового вузла (ganglion ciliare) – йдуть у складі коротких війкових нервів (nervi ciliares breves) до: – м’яза-звужувача зіниці (m. sphincter pupillae); – війкового м’яза (m. ciliaris). Повне ураження окорухового нерва патологічним процесом викликає розширення зіниці (мідріаз) за рахунок паралічу m. sphincter pupillae i переваги симпатичної іннервації m. dilatator pupillae.
Question 56
Через який анатомічний утвір інфекція потрапить до барабанної порожнини при запальному процесі у носовій частині глотки?
A
Tubae auditive
B
Cellulae mastoideae
C
Canalis caroticus
D
Fenestra cochleae
E
Fenestra vestibuli
Question 57
При порушенні якого з мімічних м'язів повікова щілина одного ока помітно більша ніж інша?
A
M. procerus
B
M. corrugator supercilii
C
M. zygomaticus major
D
M. occipitofrontalis (venter frontalis)
E
M. orbirularis oculi
Question 58
Яка частина провідного шляху зорового аналізатора ушкоджена при випадінні присереднього поля зору справа та бічного поля зору зліва?
A
Лівий зоровий нерв
B
Лівий зоровий шлях
C
Правий зоровий шлях
D
Правий зоровий нерв
E
Зорове перехрестя
Question 59
Про ураження якої венозної пазухи можна говорити при паралічі м'язів ока, порушенні форми зіниць, болем за ходом трійчастого нерва?
A
Sinus petrosus superior
B
Sinus sagittalis superior
C
Sinus cavernosus
D
Sinus transversus
E
Sinus occipitalis
Question 60
Яку стінку барабанної порожнини утворює барабанна перетинка?
A
Бічну
B
Верхню
C
Передню
D
Задню
E
Нижню
Question 61
Аксони яких нейронів утворюють зоровий нерв?
A
Горизонтальних клітин
B
Тіл IV нейронів
C
Фоторецепторних клітин
D
Мультиполярних нейронів
E
Біполярних нейронів
Question 62
Де розташовані рецептори pars vestibularis n. vestibulocochlearis?
A
Ganglion spirale cochleae
B
Ganglion oticum
C
Cristae ampullaris ductus semicirculares, macula sacculi, macula utriculi
D
Organum spirale
E
Ganglion vestibulare
Question 63
Яка структура очного яблука продукує водянисту вологу?
A
M. ciliares
B
Retina
C
Processus ciliares
D
Corpus vitreum
E
Iris
Question 64
У якому вузлі знаходяться тіла перших нейронів слухового аналізатора?
A
Ganglion vestibulare
B
Ganglion trigeminale
C
Ganglion geniculi
D
Ganglion ciliare
E
Ganglion spirale cochleae
Question 65
При блокуванні якого м'яза спостерігається розширення діаметру зіниць та порушення зіничного рефлексу?
A
M. sphincter pupilae
B
M. dalatator pupilae
C
M. rectus inferior
D
M. ciliaris
E
M. rectus superior
Question 66
Яка структура продукує humor aquosus?
A
Leans
B
Corpus vitreum
C
Cornea
D
Processus ciliares
E
Glandula lacrimalis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 66 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
66End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Поганенько
Слабенько 🙁
Задовільно
Добре
Відмінно!

 5,240 total views,  1 views today

Exit mobile version