Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

OSTEOLOGIA

OSTEOLOGIA

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed OSTEOLOGIA. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Скільки зєднань має крилоподібна ямка?
A
7
B
4
C
8
D
6
E
3
Question 2
Який зовнішній розмір таза треба виміряти, щоб відняти від нього 10 см. і визначити розмір conjugata vera?
A
Conjugata externa
B
Distantia interspinosa
C
Distantia intertrochanterica
D
Conjugata mediana
E
Distantia intercristalis
Question 3
В яку ямку черепа запалення може поширитись із соскоподібного відростка?
A
Fissura petrooccipitalis
B
Fossa cranii anterior
C
Fossa cranii posterior
D
Fossa cranii media
Question 4
У хворого лінія перелому проходить по щелепно-під'язиковій лінії (linea mylohyoidea). Яка кістка травмована?
A
os temporale
B
maxilla
C
os lacrimale
D
mandibulla
Question 5
Які кістки утворюють грудну клітину?
A
VII cervicalis, 12 vertebrae thoracicae, costae, sternum
B
VII cervicalis, 12 vertebrae thoracicae et I vertebrae lumbales, 12 costae
C
Vertebrae, thoracicae, costae, scapula, sternum
D
Vertebrae thoracicae, costae, sternum
E
Vertebrae thoracicae, costae, clavicula, sternum
Question 5 Explanation: 
Грудна клітка обмежена 12 грудними хребцями, 12 парами ребер та груднинною кісткою.
Question 6
На рентгенограмі виявлено наявність ядер скостеніння os capitatum, os hamatum, os triquetrum, os lunatum. B os scaphoideum ядро скостеніння відсутнє. Скільки років дитині?
A
1
B
5
C
3
D
4
Question 6 Explanation: 
Оскільки в човноподібній кістці ядро скостеніння відсутнє, дитині не більше 5 років.
Question 7
Через який отвір fossa pterigopalatina зєднується з порожниною рота cavitas oris?
A
Zygomaticoorbitale
B
Fissura orbutalis inferior
C
Rotundum
D
Canalis palatinus major
E
Lacerum
Question 7 Explanation: 
Крило-піднебінна ямка(fossa pterygopalatina) з’єднуються з ротовою порожниною через великий та малі піднебінні канали.
Question 8
Який зовнішній розмір таза треба виміряти акушеру, щоб відняти від нього 14-15 см., чи поділити навпіл, щоб отримати розмір diametr transversa?
A
Distantia interotrochanterica
B
Distantia intercristalis
C
Distantia interspinosa
D
Conjugata externa
Question 9
Які кістки відносяться до поясу верхньої кінцівки?
A
Scapula, clavicula
B
Scapula, clavicula, costa I
C
Scapula, humerus, clavicula
D
Sternum, scapula, humerus
E
Scapula, clavicula, sternum
Question 10
Яка з кісток має fossa radialis?
A
Humerus
B
Scapula
C
Clavicula
D
Ulna
E
Radius
Question 10 Explanation: 
Променева ямка (fossa radialis) присутня на передній поверхні дистального епіфіза плечової кістки.
Question 11
Os  lunatum et os scaphoideum, відносяться до
A
Ossa carpi distalis et proximalis
B
Ossa sesamoidea
C
Metacarpus
D
Ossa carpi distalis
E
Ossa carpi proximalis
Question 12
Яка пазуха твердої оболони мозку проходить у місці прилягання соскоподібного відростка до тім'яної кістки?
A
Sinus sigmoidei
B
Sinus petrosi superiroris
C
Sinus frontalis
D
Sinus saggitalis superioris
Question 12 Explanation: 
Sinus sigmoidei розміщується у місці прилягання соскоподібного відростка до тім'яної кістки
Question 13
Частиною якої кістки є середня носова раковина (conha nasalis media)?
A
os occipitale
B
os parietale
C
os frontale
D
os temporale
E
os ethmoidale
Question 13 Explanation: 
Верхня та середня носові раковини утворені решітчастою кісткою(os ethmoidale), а нижня носова раковина утворена одноіменною кісткою(concha nasalis inferior).
Question 14
Яка кістка має присередню кісточку (malleolus medialis)?
A
Talus
B
Femur
C
Fibula
D
Navicularis
E
Tibia
Question 14 Explanation: 
Присередня кісточка (malleolus medialis) розміщена на присередній поверхні дистального епіфізу великогомілкової кістки (tibia).
Question 15
Яка з кісток ossa anterbrachii розміщена медіально?
A
Ulna
B
Radius
C
Ulna et radius
D
Ulna et humerus
E
Humerus
Question 15 Explanation: 
З присереднього боку передпліччя розташована ліктьова кістка(ulna).
Question 16
Які частини має потилична кістка?
A
Basilaris, condylaris, squama, lateralis
B
Basilaris, processus jugulares, foramen magnum
C
Lateralis, basilaris, squama
D
Basilaris, eminentia cruciformis, tuberculum pharyngeum
E
Basilaris, squama, processus ossis occipitalis
Question 16 Explanation: 
До частин потиличної кістки(os occipitale) належать: основна частина(pars basilaris),бічні частини(partes laterales) та потилична луска(squama occipitalis).
Question 17
Яка кістка має остистий відросток?
A
Ulna
B
Os temporale
C
Humerus
D
Os sphenoidale
E
Vertebrae
Question 17 Explanation: 
Остистий відросток є частиною хребця (vertebra).
Question 18
Через який утвір можливе поширення інфекції з підочноямкового отвору до очної ямки?
A
Meatus nasi inferior
B
Fissura orbitalis superior
C
Canalis infraorbitalis
D
Fissura orbitalis inferior
Question 19
Що зєднує каналець барабанної струни?
A
Canalis facialis et canalis pterygoideus
B
Canalis facialis et cavum tympani
C
Cavum tympani et orbitae
D
Cavum tympani et canalis caroticus
E
Cavum tympani et labyrinthus
Question 19 Explanation: 
Каналець барабанної струни(canalis chordae tympani) – починається від каналу лицевого нерва і проходить усередині барабанної порожнини.
Question 20
Які з ребер є vera?
A
I-VII
B
I-XII
C
I-IX
D
I-X
E
II-VII
Question 20 Explanation: 
Лише справжні ребра(costae verae,I-VII) безпосередньо сполучаються з грудниною(sternum).
Question 21
Які частини має груднина?
A
Manubrium, collum, corpus, pr. xiphoideus
B
Manubrium, corpus, pr. xiphoideus
C
Diaphysis et epiphysis
D
Manubrium, diaphysis, epiphysis
E
Corpus et manubrium sterni
Question 22
Хребці якого відділа мають роздвоєний остистий відросток?
A
Cervicalis
B
Thoracicae
C
IV, V lumbales
D
Sacralis et V lumbalis
E
Lumbalis
Question 22 Explanation: 
II-VI шийні хребці мають роздвоєний остистий відросток(processus spinosus).
Question 23
Eminentia arcuata знаходиться:
A
Fossa jugularis
B
Pars tympanica ossis temporalis
C
Cavum tympani
D
Squama ossis temporalis
E
Pars petrosa ossis temporalis
Question 24
Яка кістка ушкоджена при переломі по лінії надочноямкового краю (margo supraorbitalis) ?
A
Mandibula
B
Os frontale
C
Os ethmoidale
D
Os sphenoidale
Question 24 Explanation: 
Надочноямковий край(margo supraorbitalis) відділяє очну частину лобової кістки(pars orbitalis ossis frontalis) від луски(squama frontalis).
Question 25
У хворого тріщина на задній поверхі діафіза плечової кістки в місці борозни, до якої прилягає довга гілка плечового сплетення. В ділянці якої борозни ушкодженна плечова кістка?
A
Sulcus ulnaris anterolateralis
B
Sulcus nervi ulnaris
C
Sulcus nervi radialis
D
Sulcus intertubercularis
Question 25 Explanation: 
Sulcus nervi radialis = sulcus humeromuscularis = sulcus spiralis
Question 26
Яка частина клиноподібної кістки уражена пухлиною, яка розташована між клиноподібною і потиличною кістками в місці їх зрощення?
A
Ala minor
B
Ala major
C
Corpus
Question 26 Explanation: 
Тіло клиноподібної кістки (corpus ossis sphenoidalis) зростається із основною частиною потиличної кістки.
Question 27
Що знаходиться в acetabulum?
A
Fossa iliaca, facies lunata, labrum glenoidale
B
Acetabulum, foramen obturatum, incisura acetabuli
C
Acetabulum, linea arcuata, foramen obturatum
D
acetabulum, facies lunata, labrum glenoidale
E
Fossa iliaca, incisura acetabuli, facies auricularis
Question 28
Яка кістка має мечоподібний відросток?
A
Scapula
B
Sternum
C
VII vertebrae cervicalis
D
Os temporale
E
IV vertebrae cervicalis
Question 28 Explanation: 
Груднина(sternum) має три частини : ручку(manubrium sterni),тіло(corpus sterni) та мечоподібний відросток(processus xiphoideus).
Question 29
Яка пазуха прилягає до місця з'єднання стрілових країв тім'яних кісток і утворює на них борозну?
A
Sulcus sinus transversi
B
Sulcus sinus sigmoidei
C
Sulcus sinus saggitalis inferioris
D
Sulcus sinus saggitalis superioris
Question 29 Explanation: 
Борозна верхньої стрілової пазухи(sulcus sinus sagittalis superioris) простягається вздовж стрілового шва від потиличної кістки (os occipitale) до лобової(os frontale).
Question 30
Які з ребер називають fluctuantes?
A
IX-X
B
XI-XII
C
VIII-XII
D
X-XII
E
VII-XII
Question 31
Який утвір верхньої щелепи є місцем виходу нервів з підскроневої ямки через foramina alveolaria до задніх зубних комірок?
A
sinus maxillaris
B
processus palatinus
C
Tuber maxillae
D
processus frontalis
Question 31 Explanation: 
Верхньощелепний горб(tuber maxillae) є місцем виходу нервів з підскроневої ямки до зубних комірок.
Question 32
Яка кістка має хірургічну шийку?
A
Femur
B
Humerus
C
Talus
D
Radius
Question 32 Explanation: 
Хірургічна шийка (collum chirurgicum)розташована у верхній частині діафіза плечової кістки(humerus),це – найчастіше місце переломів.
Question 33
Яка кістка травмована при переломі черепа по лінії crista occipitalis externa?
A
Os temporale
B
Os frontale
C
Os occipitale
D
Os ethmoidale
Question 33 Explanation: 
Зовнішній потиличний гребінь (crista occipitalis externa) знаходиться на зовнішній поверхні луски потиличної кістки (os occipitale).
Question 34
До якої кістки відносяться малі піднебінні отвори?
A
os frontale
B
maxilla
C
os ethmoidale
D
os palatinum
Question 34 Explanation: 
Великі та малі піднебінні отвори(foramina palatina majores et minores) розташовані на горизонтальній пластинці піднебінної кістки(lamina horizontalis ossis palatini) .
Question 35
У у скільки років ядра скостеніння зливаються в єдину головку плечової кістки?
A
1-2
B
6-8
C
4-6
D
2-3
Question 35 Explanation: 
В головці плечової кістки(сaput humeri) наявні декілька ядер костеніння, що зливаються в єдиний центр скостеніння у 4-6 років.
Question 36
Чим обмежена межа між великим і малим тазом?
A
Linea arcuata
B
Linea terminalis
C
Linea mediana
D
Linea alba
Question 36 Explanation: 
Великий таз відмежований від малого таза (pelvis minor) межовою лінією (linea terminalis), яка проходить через: – мис (promontorium); – дугоподібну лінію клубової кістки (linea arcuata ossis ilii); – гребені лобкових кісток (pectines ossium pubis); – верхній край симфізу (margo superior symphysis).
Question 37
Які кістки містять medulla ossium rubra?
A
Sternum, ossa pelvis, ossa mixtum, ossa tubulares longa
B
Sternum, costae, vertebrae, ossa cranii, epiphysis ossei
C
Ossa plana, ossa spongiosa, epiphysis et diaphysis ossei
D
Costae, ossa cranii, vertebrae, ossa tubulares long
E
Sternum, ossa tubulares, ossa pelvis
Question 38
Ключиця належить до:
A
Ossa spongiosa
B
Ossa plana
C
Ossa tubularia
D
Ossa mixta
E
Ossa secundaria
Question 38 Explanation: 
Ключиця (clavicula) належить до змішаних кісток.
Question 39
До якого відділу скелета відноситься куприк?
A
Membri superioris
B
Truncus
C
Pars lumbalis columnae vertebralis
D
Compages thoracis
E
Membri inferioris
Question 40
Основний етап операції був здійснений в ділянці трійчастого втиснення (impressio trigeminalis). На якій кістці проходили  хірургічні втручання?
A
Os frontale
B
Os sphenoidale
C
Os temporale
D
Os occipitale
Question 40 Explanation: 
Трійчасте втиснення розташоване на верхівці піраміди кам’янистої частини скроневої кістки (pars petrosa ossis temporalis).
Question 41
Яка кістка травмована при видаленні її фрагменту у ділянці надочноямкового отвору (foramen supraorbitale) ?
A
Os sphenoidale
B
Os frontale
C
Mandibula
D
Maxilla
Question 41 Explanation: 
Надочноямковий край(margo supraorbitalis) відділяє очну частину лобової кістки(pars orbitalis ossis frontalis) від луски(squama frontalis). Foramen supraorbitale знаходиться на margo supraorbitalis.
Question 42
Який отвір виходить із скроневої кістки на зовнішню поверхню основи черепа?
A
Porus acusticus internus
B
Foramen mastoideum
C
Foramen rotundum
D
Foramen stylomastoideum
Question 42 Explanation: 
Канал лицевого нерва(canalis nervi facialis) виходить із скроневої кістки на зовнішню поверхню основи черепа через шило-соскоподібний отвір(foramen stylomastoideum).
Question 43
Через який утвір носової порожнини можливе розповсюдження інфекції в верхньощелепну пазуху (пазуха Гаймора)?
A
Foramen sphenopalatinum
B
Infundibulum ethmoidale
C
Cellulae ethmoidales
D
Hiatus semilunaris
Question 43 Explanation: 
лизова оболонка бічної стінки носової порожнини в ділянці середнього носового ходу утворює випинання – решітчастий пухир (bulla ethmoidalis), попереду і знизу якого добре помітний півмісяцевий розтвір (hiatus semilunaris). У цей розтвір відкриваються через верхньощелепний розтвір верхньощелепна пазуха (sinus maxillaris) – пазуха Гаймора, а також передні і середні решітчасті комірки (cellulae ethmoidales anteriores et mediae) лабіринту решітчастої кістки.
Question 44
Які ряди кісток запястка мають горохоподібну та трапецієподібну кістку?
A
Proxymalis
B
Distalis
C
Ossa metacarpi
D
Ossa carpi
E
Distalis et proximalis
Question 44 Explanation: 
Горохоподібна кістка(os pisiforme) належить до проксимального ряду кісток, а трапецієподібна(os trapezoideum) – до дистального.
Question 45
Що знаходиться на головках II-X ребер?
A
Crista capitis, cartilago articularis, tuberculum
B
Facies articulares, crista capitis, cartilago, tuberculum
C
Tuberculum, crista, fovea
D
Cartilago costalis, tuberculum
E
Tuberculum, sulcus
Question 45 Explanation: 
На головках цих ребер є facies articulares, crista capitis, cartilago, tuberculum.
Question 46
Чим утворенний у жінок великий таз?
A
Alae ossis ilii et corpus LIV
B
Alae ossis ilii et corpus SI
C
Alae ossis ilii et corpus LVI
D
Alae ossis ilii et corpus LV
Question 46 Explanation: 
Вхід у великий таз(pelvis major) обмежений крилами клубових кісток(alae ossis ilii) та тілом V поперекового хребця.
Question 47
Частиною якої кістки є глотковий горбок (tuberculum pharyngeum)?
A
Os occipitale
B
Os temporale
C
Os sphenidale
D
Os frontale
Question 47 Explanation: 
Посередині на нижній поверхні основної частини потиличної кістки розташований глотковий горбок (tuberculum pharyngeum), до якого кріпиться склепіння та задня стінка глотки.
Question 48
Частиною якої кістки є дірчаста пластинка (lamina cribrosa)?
A
Решітчаста кістка (os ethmoidale)
B
Скронева кістка (os temporale)
C
Тім'яна кістка (os parietale)
D
Потилична кістка (os occipitale)
E
Лобова кістка (os frontale)
Question 49
Яка кістка має trochanteres?
A
Navicularis
B
Fibula
C
Femur
D
Tibia
E
Talus
Question 49 Explanation: 
На проксимальному епіфізі стегнової кістки (femur) є три вертлюги – великий (trochanter major), малий(trochanter minor) та інколи - третій (trochanter tertius).
Question 50
Які хребці мають отвір в поперековому відростку?
A
Cervicalis krim I
B
Thoracicae
C
Cervicalis
D
Cervicalis krim 7
E
Lumbales
Question 51
Скільки склепінь укріплюють стопу людини?
A
4
B
2
C
6
D
3
Question 51 Explanation: 
6 склепінь(дуг) укріплюють стопу людини.
Question 52
Рентгелогічно встановлено внутрішньосуглобовий перелом проксимального епіфіза плечової кістки. Яка структура плечової кістки ушкодженна?  
A
Collum chirurgicum
B
Tuberculum majus
C
Corpus humeri
D
Caput humeri
Question 52 Explanation: 
Головка плечової кістки(caput humeri) утворює проксимальний епіфіз.
Question 53
В якій кістці проходить канал під'язикового нерва?
A
Os temporale
B
Os ethmoidale
C
Os occipitale
D
Os frontale
Question 53 Explanation: 
Канал під’язикового нерва(canalis nervi hypoglosii) проходить крізь потиличний виросток на зовнішній поверхні потиличної кістки.
Question 54
Який хребець не має тіла?
A
V lumbalis
B
VI cervicalis
C
I thoracicae
D
I cervicalis
E
II cervicalis
Question 54 Explanation: 
Особливістю першого шийного хребця ,або атланта(atlas), є відсутність тіла,остистого і суглобових відростків.
Question 55
Яка кістка травмована при переломі, лінія якого проходить через верхню каркову лінію (linea nuchalis superior)?
A
Os occipitale
B
Os parietale
C
Os frontale
D
Os sphenoidale
E
Os temporale
Question 55 Explanation: 
На потиличній кістці (os occipitale) є три каркові лінії – linea nuchalis suprema, linea nuchalis superior, linea nuchalis inferior.
Question 56
На якому місяці в нормі з'являється центр скостеніння в клубовій кістці?
A
7
B
5
C
6
D
8
Question 56 Explanation: 
В нормі центр скостеніння в клубовій кістці з’являється на 6 місяці.
Question 57
Яка кістка  обмежує верхній край грушоподібного отвору кісткової носової порожнини?
A
Os frontale
B
Os nasale
C
Maxilla
D
Os lacrimalis
Question 58
В якій кістці розташована сьозова залоза (glandula lacrimalis)?
A
Os sphenoidale
B
Os frontale
C
Os nasale
D
Os lacrimale
Question 58 Explanation: 
Сльозова залоза розташована у ямці в лобовій кістці.
Question 59
Через яке утворення черепа може поширитись запалення з ділянки іклової ямки в очну ямку?
A
Foramen ethmoidalis anterior
B
Fissura orbitalis superior
C
Fissura orbitalis inferior
D
Canalis infraorbitalis
Question 60
Частиною якої кістки є півнячий гребінь (crista galli)?
A
Os temporale
B
Os sphenoidale
C
Os parietale
D
Os ethmoidale
Question 60 Explanation: 
Півнячий гребінь (crista galli) розміщений посередині над дірчастою пластинкою (lamina cribrosa) решітчастої кістки(os ethmoidale).
Question 61
Де починається соскоподібний каналець?
A
Fossa jugularis
B
Foramen stylomastoideum
C
Meatus acusticus internus
D
Fossula petrosa
E
Cavum tympani
Question 61 Explanation: 
Соскоподібний каналець (canalis mastoideus) – канал скроневої кістки, що починається на дні яремної ямки (fossa jugularis),закінчується в барабанно-соскоподібній щілині,у ньому проходить вушна гілка блукаючого нерва.
Question 62
Яка з кісток має борозну sulcus n. radialis?
A
Ulna
B
Humerus
C
Radius
D
Sternum
E
Clavicula
Question 62 Explanation: 
Борозна променевого нерва(sulcus n.radialis) розміщена на задній поверхні плечової кістки(humerus).
Question 63
Який із шийних хребців має ямку зуба?
A
I cervicalis
B
I thoracicae
C
III cervicalis
D
XII thoracicae
E
II cervicalis
Question 63 Explanation: 
На атланті, першому шийному хребці, наявна ямка зуба для з’єднання із зубом епістрофею, другого шийного хребця.
Question 64
Виявлено пухлину, яка вросла в кістку біля круглого отвору.  Яка кістка уражена пухлиною?
A
Maxilla
B
Os sphenoidale
C
Os frontale
D
Os temporale
Question 64 Explanation: 
На великому крилі клиноподібної кістки(ala major ossis sphenoidalis) є три отвори : круглий(foramen rotundum),овальний(foramen ovale) та остистий(foramen spinosum).
Question 65
В яку кісткову пазуху може врости пухлина гіпофіза при руйнуванні гіпофізної ямки?
A
Sinus sphenoidalis
B
Sinus frontalis
C
Sinus maxillaris
D
Sinus ethmoidalis
Question 65 Explanation: 
Гіпофізна ямка, в якій розміщений гіпофіз, розташована на верхній поверхні тіла клиноподібної кістки, всередині якого є порожнина (повітроносна пазуха) – клиноподібна пазуха (sinus sphenoidalis).
Question 66
Стегнова кістка має на facies posterior:
A
Linea aspera
B
Linea m. solei
C
Linea intertrochanterica
D
Linea intercondylaris
Question 66 Explanation: 
Передня поверхня тіла стегнової кістки (facies anterior corporis femoris) гладка, а на задній поверхні (facies posterior) розташована шорстка лінія (linea aspera).
Question 67
На якій кістці розташована верхня скронева лінія (linea temporalis superior) ?
A
Os parietale
B
Os temporale
C
Os frontale
D
Os occipitale
Question 67 Explanation: 
На зовнішній поверхні тім’яної кістки(facies externa ossis parietalis) наявні дві скроневі лінії(linea temporalis superior et inferior).
Question 68
Яка кількість кісток входить до складу твердої основи стопи?
A
8
B
5
C
12
D
10
Question 68 Explanation: 
Комплекс кісток стопи, з'єднаних майже нерухомо за допомогою тугих суглобів, утворює так звану тверду основу стопи, до складу якої входить 10 кісток: os naviculare, ossa cuneiformia mediale, intermedium, laterale, os cuboideum, ossa metatarsalia I, II, III, IV, V.
Question 69
Як називається відстань між обома клубовими гребенями і чому вона дорівнює в нормі?
A
Distantia intercristalis (28-30 cm.)
B
Distantia interspinosa (25-27 cm.)
C
Diametr oblique (12 cm.)
D
Conjugata externa (20-21 cm.)
Question 69 Explanation: 
Міжгребенева лінія(distantia intercristalis) – найбільша відстань між клубовими гребенями, в нормі дорівнює 28-30 см.
Question 70
В якій площині розміщені суглобові відростки поперековиї хребців?
A
Inter sagittalis et frontalis
B
Frontalis
C
Sagittalis
D
Horizontalis
E
Inter frontalis et horizontalis
Question 71
Який відросток межує з блоковою вирізкою?
A
Processus ulnaris
B
Tuberositas ulnae
C
Processus styloideus
D
Processus coronoideus
Question 71 Explanation: 
Вінцевий відросток(processus coronoideus) межує з блоковою вирізкою(incisura trochlearis) ліктьової кістки(ulna).
Question 72
Через який канал скроневої кістки інфекція може потрапити в барабанну порожнину?
A
Canaliculus chordae tympani
B
Canalis tympatis
C
Canalis musculotubarius
D
Canalis caroticus
Question 72 Explanation: 
Через м’язово-трубний канал (canalis musculotubarius) інфекція може потрапити в барабанну порожнину.
Question 73
Talus має всі поверхні крім:
A
facies articularis calcanea anterioris
B
facies articularis calcanea posterioris
C
facies articularis navicularis
D
facies articularis talaris posterioris
E
facies articularis calcanea media
Question 73 Explanation: 
Надп‘яткова кістка (talus) має верхню, човноподібну, присередню та бічну кісточкові, передню, середню і задні п’яткові поверхні.
Question 74
Пухлина стискує нерви в лівому внутрішньому слуховому ході, яка кістка уражена?
A
Os parietale sinistrum
B
Os ethmoidale
C
Os sphenoidale
D
Os temporale sinistrum
Question 74 Explanation: 
Внутрішній слуховий хід розміщений в скроневій кістці(os temporale).
Question 75
Вирізка груднини відповідає хрящая:
A
X, XI, XII costae
B
IX, X costae
C
I-VII costae
D
VIII-X costae
E
IV-XI costae
Question 76
З якого носового ходу можливе поширення інфекції з носової порожнини до лобової пазухи?
A
Meatus nasi medius
B
Meatus nasi superior
C
Meatus nasi communis
D
Meatus nasi inferior
Question 76 Explanation: 
Лобова пазуха(sinus frontalis) сполучається із середнім носовим ходом(meatus nasi medius).
Question 77
При запаленні верхньощелепної пазухи (sinus maxillaris) в якому носовому ході може розміщуватись гній?
A
Meatus nasopharyngeus
B
Meatus nasi superior
C
Meatus nasi inferior
D
Meatus nasi medius
Question 78
Що знаходиться на верхній поверхні першого ребра?
A
Tuberculum m. scaleni anteriores
B
Sulci arteriae et venae vertebrales et tuberculum costae
C
Sulci arteriae et venae vertebrales et tuberculum musculi scaleni anterioris
D
Sulci arteriae et venae vertebrales
E
Tuberculum costae
Question 78 Explanation: 
На верхній поверхні першого ребра (costa prima) міститься горбок переднього драбинчастого м’яза (tuberculum musculi scaleni anterioris), попереду якого проходить борозна підключичної вени (sulcus venae subclaviae), а позаду – борозна підключичної артерії (sulcus arteriae subclaviae).
Question 79
Лінія перелому кістки черепа проходить через підборідний виступ (protuberantia mentale). Яка кістка травмована?
A
Maxilla
B
Os zygomaticum
C
vomer
D
Mandibula
Question 79 Explanation: 
Підборідний виступ(protuberantia mentale) розташований на передній поверхні гілки нижньої щелепи(mandibula).
Question 80
Через яке сполучення підскроневої ямки з очною ямкою може поширитись інфекція?
A
Fissura orbitalis superior
B
Ala major
C
Fissura orbitalis inferior
D
Foramen ovale
Question 80 Explanation: 
Нижня очноямкова щілина (fissura orbitalis inferior) сполучає орбіту з підскроневою ямкою(fossa infratemporalis).
Question 81
Які дві кістки між собою з"єднуються сагітальним швом, а з потиличною - ламбдоподібним ?
A
Os frontale
B
Os parietale
C
Os tempotale
D
Os zygomaticum
Question 81 Explanation: 
Дві тім’яні кістки з’єднуються між собою стріловими краями з утворенням стрілового шва.
Question 82
Які з грудних хребців мають по одній повній ребровій ямці, на тілі?
A
I, XI, XII
B
I,X,XI,XII
C
X, XII
D
I, II, XII
E
I, X, XI
Question 82 Explanation: 
Повні реброві ямки на тілі хребця для сполучення із ребрами мають лише I,XI i XII грудні хребці,інші мають верхню на нижню пів’ямки.
Question 83
Ilium (os ilium) має ості крім:
A
Glutea
B
Anterior superior
C
Posterior superior
D
Anteroror inferior
E
Posterior inferior
Question 83 Explanation: 
Клубова кістка має 4 ості: - spina anterior superior, - spina anterior inferior, - spina posterior superior, - spina posterior inferior.
Question 84
Який канал починаєтся в камянистій ямці?
A
Canalis facialis
B
Chordae tympani
C
Caroticus
D
Mastoideus
E
Tympanicus
Question 84 Explanation: 
Барабанний канадець(canaliculus tympanis) скроневої кістки починається в кам’янистій ямці(fossula petrosa).
Question 85
У хворої встановлено перелом кістки черепа біля її лампопоібного краю. Яка кістка травмована?
A
Потилична кістка (os occipitale)
B
Тім'яна кістка (os parietale)
C
Лобова кістка (os frontale)
D
Решітчаста кістка (os ethmoidale)
E
Скронева кістка (os temporale)
Question 86
Пухлина зруйнувала покрівлю барабанної порожнини (tegmen tympani). В якій черепній ямці розташована пухлина?
A
Fossa cranii media
B
Fossa cranii posterior
C
Fossa temporalis
D
Fossa cranii anterior
Question 86 Explanation: 
Топографічно покрівля барабанної порожнини (tegmen tympani)розташована в середній черепній ямці (fossa cranii media).
Question 87
Частиною якої кістки є спинка сідла (dorsum sellae)?
A
Os sphenoidale
B
Os occipitale
C
Os frontale
D
Os temporale
Question 87 Explanation: 
Спинка сідла розташована позаду гіпофізної ямки на тілі клиноподібної кістки. Крім спинки в гіпофізній ямці є горбок сідла.
Question 88
Використовуючи тазомір, акушер визначив між верхнім краєм лобкового симфізу і остистим відростком V поперекового хребця. Який розмір визначив лікар і чому він дорівнює в нормі?
A
Distantia interspinosa (25-27 cm.)
B
Conjugata externa (20-21 cm.)
C
Distantia interotrochanterica (30-32 cm.)
D
Distantia intercristalis (28-30 cm.)
Question 88 Explanation: 
Зовнішня кон’югата (conjugata externa) – відстань від верхнього краю лобкового симфізу до остистого відростка V поперекового хребця, вона на 10 см більша за справжню кон’югату.
Question 89
В якій площині розміщені суглобові відростки шийних хребців?
A
Saggitalis
B
Inter sagittalis et frontalis
C
Frontalis
D
Inter frontalis et horizontalis
E
Horizontalis
Question 89 Explanation: 
Суглобові відростки шийних хребців розташовані в серединній площині, що нахилена під кутом 45 градусів до фронтальної та горизонтальної площин
Question 90
Які кістки мають вушкоподібну поверхність?
A
Sternum et sacralis
B
Os temporale et ilium
C
Sacralis et temporalis
D
Scapula et sacrum
E
Sacrum et ilium
Question 90 Explanation: 
Вушкоподібні поверхні (faciei auriculares) мають клубові та крижова кістки, які з’єднані між собою крижово-клубовим суглобом.
Question 91
Чим закінчується канал лицевого нерву?
A
Fossa scaphoidea
B
Canalis nervi petrosi minoris
C
Porus acusticus externus
D
Foramen stylomastoideum
E
Canalis condylaris
Question 91 Explanation: 
Канал лицевого нерву(canalis nervi facialis) закінчується в шило-соскоподібному отворі(foramen stylomastoideum) на зовнішній поверхні скроневої кістки.
Question 92
Перерахуйте основні частини кістки як органа
A
Medulla ossium, diaphysis, periosteum, syndesmosis
B
Textus osseus, periostenum, diaphysis, tendo
C
Diaphysis, epiphysis, metaphysys, vasa, nerves, synovia
D
Textus ossium, periostenum, cartilago articularis, vasa, nerves
E
Apophysis, metaphysis, cartilago articularis, symphysis
Question 92 Explanation: 
Розрізняють окістя та власне кістку,в якій виділяють щільну та компактну кісткову речовину.
Question 93
Який кістковий мозок, medulla ossium, у новонароджених?
A
Flava
B
Net
C
Rubra et flava
D
Ne sformirovan
E
Rubra
Question 93 Explanation: 
В новонароджених переважає червоний кістковий мозок(medulla ossium rubra),в якому активно відбуваються процеси гемопоезу.
Question 94
Яка частина скроневої кістки має канал сонної артерії?
A
Pars tympanica
B
Squama,
C
Processus mastoideus
D
Pars petrosa
E
Eminentia arcuata
Question 94 Explanation: 
Канали скроневої кістки розміщені в кам’янистій частині (pars petrosa).
Question 95
Що знаходиться на задній дузі атланта?
A
Fovea dentis, sulcus a. vertebralis
B
Massa lateralis, fovea articularis inf
C
Sulcus a. vertebralis, tuberculum post.
D
Fovea articularis inf., Tuberculum post
E
Fovea articularis sup., tuberculum post.
Question 95 Explanation: 
На задній дузі атланта розміщений задній горбок( tuberculum posterior).
Question 96
Які є гребені на крижовій кістці?
A
Crista iliaca, lateralis, mediana
B
Cristae mediana, intermedia, lateralis
C
Cristae lateralis, pubis, intermedia
D
Cristae mediana, lateralis, pubis
E
Cristae iliaca, intermedia, lateralis
Question 96 Explanation: 
На дорсальній спинній поверхні (facies dorsalis) внаслідок зрощення відростків (processus) утворилося п’ять гребенів (cristae): – серединний крижовий гребінь (crista sacralis mediana) – непарний; – присередній крижовий гребінь (crista sacralis medialis) – парні; – бічний крижовий гребінь (crista sacralis lateralis) – парні.
Question 97
В ділянці якої борозни ушкоджена пазуха твердої оболони мозку в місці де вона прилягає до борозни на внутрішній поверхні лобової луски (squama frontalis)?
A
sulcus sinus sagittalis superioris
B
sulcus sinus transversus
C
sulcus sinus petrosi superior
D
sulcus sinus sigmoidea
Question 97 Explanation: 
Борозна верхньої стрілової пазухи (sulcus sinus sagittalis superioris) простягається вздовж стрілового шва від потиличної кістки (os occipitale) до лобової (os frontale).
Question 98
Ренгологічно встановлено пошкодження кістки, що обмежує переднє тім'ячко спереду. Яка кістка ушкоджена?
A
Os frontale
B
Os parietale
C
Os occipitalis
D
Os temporale
Question 98 Explanation: 
Переднє тім’ячко(fonticulus anterior) розташоване між лобовою та тім’яними кістками.
Question 99
Який утвір os occipitalis має суглобову поверхню?
A
Clivus
B
Eminentia cruciformis
C
Tuberculum jugulare
D
Processus condylaris
Question 99 Explanation: 
На потиличних виростках (processus condylaris) є суглобові поверхні для з’єднання із верхніми суглобовими поверхнями атланта.
Question 100
В якій площині знаходяться фізіологічні згиби хребта?
A
Frontalis
B
Horizontalis et sagittalis
C
Frontalis et sagittalis
D
Horizontalis et frontalis
E
Sagittalis
Question 101
Лінія перелому проходить через підочноямковий край. Яка кістка травмована?
A
os lacrimale
B
maxilla
C
os nasale
D
mandibula
Question 101 Explanation: 
Підочноямковий край (margo infraorbitalis) присутній на верхньощелепній кістці (maxilla).
Question 102
Перерахуйте частини кисті?
A
Carpus, metacarpus, phalanges digitorum distalis, metatarsus
B
Carpus, metacarpus, phalanges digitorum
C
Carpus, phalanges digitorum, ossa sesamoidea, metatarsus
D
Carpus, basis durum, manus, tarsus
E
Carpus, I-IV ossa metacarpi, tarsus
Question 102 Explanation: 
До частин кисті відносять зап‘ясток,п‘ясток та фаланги пальців.
Question 103
Tibia має поверхні всі крім:
A
Lateralis
B
Facies articularis superioris
C
Popliteae
D
Posterioris
E
Medialis
Question 103 Explanation: 
Підколінна поверхня є на стегновій кістці, а не на великогомілковій.
Question 104
У хворого виявлено пухлину, що вросла в покрівлю барабанної порожнини (tegmen tympani). Яка частина скроневої кістки зруйнована пухлиною?
A
pars petrosa ossis temporalis
B
pars squamosa ossis temporalis
C
pars tympanica ossis temporalis
Question 104 Explanation: 
Покрівля барабанної порожнини (tegmen tympani) розташована на верхній поверхні кам’янистої частини скроневої кістки (pars petrosa ossis temporalis).
Question 105
Вкажить кістки, що мають шилоподібні відростки?
A
Sternum, clavicula, temporale
B
Temporale, radius, ulna
C
Temporale, radius, humerus
D
Ulna, radius, pisiformis
E
Radius, humerus, ulna
Question 105 Explanation: 
Шилоподібні відростки(processus styloideus) присутні в складі скроневої, ліктьової та променевої кісток.
Question 106
Який утвір скроневої кістки розташований спереду від нижньощелепної ямки і під основою виличного відростка?
A
Соскоподібний відросток
B
Шилоподібний відросток
C
Дугове підвищення
D
Барабанне кільце
E
Суглобовий горбок
Question 107
Гінекологічна кон’югата таза знаходиться між:
A
Promontorium et margo inf. symphysis pubica
B
Promontorium et margo superior symphysis pubica
C
Promontorium et spina iliaca anterior, superior
D
Promontorium et facies interna symphysis pubica
E
Promontorium et linea terminalis
Question 108
Які відділи має стопа?
A
Metacarpus, metatarsus, phalanges digitorum
B
Tarsus, metatarsus, phalanges digitorum
C
Carpus, metacarpus, metatarsus
D
Metatarsus, carpus, phalanges digitorum
E
Phalanges digitorum, metacarpus, metatarsus
Question 108 Explanation: 
Cтопа має три частини : заплесно(tarsus),плесно(metatarsus), фаланги пальців(phalanges digitorum).
Question 109
В якій площині розміщені суглобові відростки грудних хребців?
A
Horizontalis
B
Inter frontalis et horizontalis
C
Frontalis
D
Sagittalis
E
Inter sagittalis et frontalis
Question 109 Explanation: 
Верхні та нижні суглобові відростки грудних хребців розташовані в лобовій площині.
Question 110
Лінія перелому проходить через виростковий відросток (processus condylaris). Яка кістка травмована?
A
mandibulla
B
os palatinum
C
os zygomaticus
D
maxilla
Question 110 Explanation: 
Виростковий відросток (processus condylaris) розташований на гілці нижньої щелепи(ramus mandibulae).
Question 111
До якого виду з'єднань відноситься переднє тім'ячко?
A
Sutura
B
Synchondrosis
C
Syndesmosis
D
Synarthrosis
Question 111 Explanation: 
Переднє тім‘ячко (fonticulus anterior) – розміщене між лобовою та тім’яними кістками і є яскравим прикладом синдесмозу.
Question 112
Скільки поверхонь має велике крило клиноподібної кістки?
A
6
B
5
C
7
D
2
E
3
Question 112 Explanation: 
Велике крило клиноподібної кістки(ala major ossis sphenoidalis) має 5 поверхонь : мозкова(facies cerebralis),верхньощелепна(facies maxillaris),скронева(facies temporalis),підскронева(facies infratemporalis),очноямкова(facies orbitalis).
Question 113
Рентгелогічно виявлено перелом плечової кістки в типовому місці. Що найчастіше зазнає перелому?
A
Tuberositas deltoidea
B
Collum anatomicum humeri
C
Collum scapulae
D
Collum chirurgicum humeri
Question 114
В скільки років з'являються ядра скостеніння в os capitatum, os hamatum, os triquetrum?
A
5
B
3
C
6
D
4
Question 114 Explanation: 
Ядра скостеніння в цих кістках зап’ястя у нормі з’являються у віці 3 років.
Question 115
Fibula має поверхні всі крім:
A
facies articularis
B
facies lateralis
C
facies posteriores
D
facies interosseus
E
facies medialis
Question 115 Explanation: 
Малогомілкова кістка (fibula) має три поверхні: задню, бічну та присередню. Суглобові поверхні також є на малогомілковій кістці.
Question 116
Через яке утворення кісткової носової порожнини може поширитись запалення лобової пазухи (фронтит)?
A
Recessus sphenoethmoidalis
B
Foramen semilunaris
C
Foramen sphenopalatinum
D
Infundibulum ethmoidale
Question 116 Explanation: 
Лобова пазуха (sinus frontalis) сполучається з середнім носовим ходом (meatus nasi medius) через решітчасту лійку(infundibulum ethmoidale) .
Question 117
З якого носового ходу можливе поширення інфекції з носової порожнини до лобової пазухи?
A
Meatus nasi superior
B
Meatus nasi inferior
C
Meatus nasi communis
D
Meatus nasi medius
Question 117 Explanation: 
Лобова пазуха(sinus frontalis) сполучається із середнім носовим ходом(meatus nasi medius).
Question 118
Через який анатомічний утвір гнійний  процес може поширитись з очної у крило-піднебінну ямку?
A
Fissura orbitalis inferior
B
Cavitas nasalis ossea
C
Fissura orbitalis superior
D
Foramen rotundum
Question 119
У який з носових ходів спочатку буде прямувати гній, при запаленні верхньо-щелепної пазухи?
A
Meatus nasi communis
B
Meatus nasi medius
C
Meatus nasi superior
D
Meatus nasi inferior
Question 120
Яка з кісток має fossa coronoidea?
A
Sternum
B
Radius
C
Ulna
D
Scapula
E
Humerus
Question 121
Скільки кутів має тім'яна кістка?
A
5
B
3
C
2
D
1
E
4
Question 121 Explanation: 
Тім‘яна кістка має 4 кути : 2 верхні - angulus frontalis,angulus occipitalis та 2 нижні - angulus sphenoidalis,angulus mastoideus.
Question 122
Який розмір малого таза є найбільшим?
A
Diameter transversa introitus pelvis minor
B
Conjugata vera
C
Conjugata anatomica
D
Conjugata diagonalis
E
Diameter oblique
Question 122 Explanation: 
Поперечний діаметр (diameter transversa) – найбільша відстань між двома межовими лініями.
Question 123
Що знаходиться на нижній поверхні ключиці?
A
Impressio lig. costoclavicularis, tuberculum supraglenoidale
B
Linea trapezoidea, facies costalis
C
Tuberculum conoideum, facies costalis
D
Linea trapezoidea, tuberculum infraglenoidale
E
Impressio lig. costoclavicularis, tuberculum conoideum, linea trapezoidea
Question 123 Explanation: 
Ключиця (clavicula) має дві поверхні – верхню та нижню. На нижній поверхні помітні такі утвори: втиснення реброво-ключичної зв’язки (impressio lig. costoclavicularis), конусоподібний горбик (tuberculum conoideum), трапецієподібна лінія (linea trapezoidea).
Question 124
Що забазпечує ріст кісток в довжину?
A
Periostenum
B
Epiphysis
C
Diaphysis
D
Cartilago metaphysis
E
Cavitas diaphysialis
Question 125
Верхня носова раковина (concha nasalis superior) є частиною:
A
Meatus nasopharyngeus
B
Meatus nasi communis
C
Meatus nasi inferior
D
Meatus nasi superior
Question 125 Explanation: 
Верхня та середня носові раковини (concha nasalis superior et medius) знаходяться в meatus nasi superior, нижня носова раковина (concha nasalis inferior) - в середньому носовому ході.
Question 126
Хірург розрізав кістку одразу перед вінцевим швом. Яку кістку розрізав хірург?
A
Os occipitale
B
os sphenoidale
C
os temporale
D
Os frontale
Question 126 Explanation: 
Вінцевий шов (sutura coronaria) – з’єднує лобову та тім’яні кістки.
Question 127
При запаленні носової порожнини, через який анатомічний утвір інфекція може розповсюдитись у передню черепну ямку?
A
Foramen rotundum
B
Foramina cribrosa
C
Foramen magnum
D
Foramen ovale
Question 128
На якій кістці знаходиться звужена ділянка внутрішньої сонної артерії в місці її розташування в соній борозні (sulcus caroticus)?
A
Os frontale
B
Os occipitale
C
Os temporale
D
Os sphenoidale
Question 128 Explanation: 
Сонна борозна (sulcus caroticus) для внутрішньої сонної артерії розміщена на тілі клиноподібної кістки.
Question 129
Яка кістка ушкоджується при переломі шилоподібного відростка (processus styloideus)?
A
Mandibula
B
Os temporale
C
Os sphenoidale
D
Os frontale
Question 129 Explanation: 
Шилоподібний відросток (processus styloideus) – частина скроневої кістки (os temporale).
Question 130
Скільки пястних кісток на одній кисті?
A
5
B
14
C
7
D
12
E
8
Question 130 Explanation: 
В кожній кисті є 5 п’ястних кісток(ossa metacarpalia).
Question 131
Яка кістка утворює задньонижню частину кісткової носової перегородки?
A
maxilla
B
mandibula
C
os zygomaticum
D
vomer
Question 132
У хворого пухлина зруйнувала передню половину верхньої стінки очної ямки. Яка кістка ушкодженна пухлиною?
A
Os frontale
B
Os sphenoidale
C
Os temporale
D
Os lacrimalis
Question 132 Explanation: 
Орбітальна частина лобової кістки (pars orbitalis ossis frontalis) утворює передню частину верхньої стінки очної ямки.
Question 133
Чому дорівнює розмір conjugata vera в нормі?
A
9-9,5 cm.
B
9.5-10 cm.
C
7-8 cm.
D
10.5-11 cm.
Question 133 Explanation: 
Справжня,або гінекологічна,кон’югата (conjugata vera) – відстань між мисом найбільш виступаючою частиною лобкового симфізу.В середньому вона дорівнює 10,5-11 см.
Question 134
У хворого внаслідок травми виник розрив стінки пазух в тому місці, де вона прилягає до борозни на внутрішній поверхні соскоподібного відростка. В ділянці якої борозни ушкодженна пазуха твердої оболони мозку?
A
sinus sagittalis inferior
B
sinus sigmoideum
C
sinus sagittalis superior
Question 134 Explanation: 
До внутрішнішньої поверхні соскоподібного відростка прилягає сигмоподібна пазуха (sinus sigmoideum).
Question 135
У якій кістці проходить внутрішній слуховий хід?
A
Скронева кістка (os temporale)
B
Решітчаста кістка (os ethmoidale)
C
Потилична кістка (os occipitale)
D
Лобова кістка (os frontale)
E
Тім'яна кістка (os parietale)
Question 136
Лінія перелому черепа проходить через її стріловий край. Яка кістка травмована?
A
Потилична кістка (os occipitale)
B
Лобова кістка (os frontale)
C
Тім'яна кістка (os parietale)
D
Решітчаста кістка (os ethmoidale)
E
Скронева кістка (os temporale)
Question 137
Яка кістка бере участь в утворенні бічної та нижньої стінок очної ямки?
A
os zygomaticum
B
os frontale
C
Processus frontalis
D
maxilla
Question 137 Explanation: 
Вилична кістка (os zygomaticum) частково утворює бічну та нижню стінки орбіти.
Question 138
Встановлено ушкодження шийки нижньої щелепи (collum mandibulae). Який відросток нижньої щелепи ушкоджений?
A
Spina mentalis inferior
B
Processus coronoideus
C
Spina mentalis superior
D
Processus condylaris
Question 138 Explanation: 
Ушкодження відбулось у верхній частині виросткового відростка (processus condylaris) нижньої щелепи.
Question 139
В який із носових ходів буде спрямована запальна рідина з лобової пазухи?
A
Meatus nasi medius
B
Meatus nasi communis
C
Meatus nasi superior
D
Meatus nasi inferior
Question 139 Explanation: 
Лобова пазуха(sinus frontalis) сполучається із середнім носовим ходом(meatus nasi medius).
Question 140
Яка з кісток ossa anterbrachii розміщена латерально?
A
Radius
B
Humerus
C
Ulna et humerus
D
Ulna
E
Ulna et radius
Question 140 Explanation: 
Променева кістка (radius)в передпліччі розміщена латерально.
Question 141
Між якими кістками черепа знаходиться звуження яремного отвору?
A
Os temporale et os occipitalis
B
Os occipitalis et sphenoidale
C
Os temporale et os sphenoidale
D
Os frontale et os occipitalis
Question 141 Explanation: 
Яремний отвір (fossa jugularis) знаходиться між скроневою та потиличною кістками.
Question 142
Чому дорівнює розмір поперечного діаметра входу в малий таз у нормі?
A
13-15 sm
B
10,5-11 sm
C
8-9 sm
D
9-9,5 sm
Question 142 Explanation: 
Чому дорівнює розмір поперечного діаметра входу в малий
Question 143
Через який анатомічний утвір гній може поширитись з очної ямки до підскроневої ямки?
A
Canalis nasolacrimalis
B
Fissura orbitalis inferior
C
Fissura orbitalis superior
D
Sulcus lacrimalis
Question 143 Explanation: 
Нижня очноямкова щілина (fissura orbitalis inferior) сполучає очну ямку (orbita) з підскроневою ямкою (fossa infratemporalis).
Question 144
Клиноподібна кістка - це:
A
Os pneumaticum
B
Os primarium
C
Os tubulare
D
Os spongiosum
E
Os planum
Question 145
Скільки хребців, включає в себе хребцевий стовп?
A
34-36
B
33-34
C
35-38
D
31-40
E
30-32
Question 145 Explanation: 
Хребетний стовп є частиною осьового скелету людини і складається з 33-34 хребців.
Question 146
На якій кістці є остистий і овальний отвори?
A
Os parietale
B
Maxilla
C
Os frontale
D
Os sphenoidale
Question 146 Explanation: 
На великому крилі клиноподібної кістки(ala major ossis sphenoidalis) є три отвори : круглий(foramen rotundum),овальний(foramen ovale) та остистий(foramen spinosum).
Question 147
Лінія перелому черепа проходить через надперенісся (glabella). Яка кістка травмована?
A
os temporale
B
os occipitale
C
os parietale
D
os ethmoidale
E
os frontale
Question 147 Explanation: 
Надперенісся(glabella) знаходиться на передній поверхні лобової луски(squama frontalis).
Question 148
У хворого порушений відплив сльози. Який анатомічний утвір, що сполучає орбіту з нижнім носовим ходом зазнав ушкодження?
A
Foramen ethmoidale posterius
B
Canalis nasolacrimalis
C
Apertura piriformis
D
Foramen ethmoidale anterius
Question 148 Explanation: 
Носо-сльозовий канал (canalis nasolacrimalis) – проходить по медіальній стінці орбіти і сполучає її з нижнім носовим ходом, забезпечуючи відтік сліз.
Question 149
Що з'єднує fossa pterygopalatina з cavitas nasi?
A
Foramen rotundum
B
Foramen sphenopalatinum
C
Fissura orbitalis inferior
D
Canalis palatinus major
E
Canalis pterygoideus
Question 150
Що забезпечує ріст кісток в ширину?
A
Stratum cambiale periostei
B
Cartilago epiphysialis
C
Cavitas medullaris
D
Apophysis
E
Diaphysis et metaphysis
Question 150 Explanation: 
Ріст кісток в товщину забезпечується остеогенним камбіальним шаром періосту(stratum cambiale periostei).
Question 151
Як називається відстань між великими вертлюгами стегнових кісток і чому вона дорівнює?
A
Distantia intercristalis (28-30 cm.)
B
Conjugata externa (20-21 cm.)
C
Distantia intertrochanterica (30-32 cm.)
D
Distantia interspinosa (25-27 cm.)
Question 151 Explanation: 
Міжвертлюгова відстань (distantia intertrochanterica) - відстань між великими вертлюгами стегнових кісток, в середньому становить 30-32 см.
Question 152
Які отвори має верхня щелепа?
A
Foramina frontalis, zygomaticus, palatinus, alveolaris, infraorbitalis, incisiva
B
Foramina frontalis, pterigoideus, spinosus
C
Foramina zygomaticus, nasalis, alveoilaris, frontalis
D
Foramina frontalis, mandibularis, palatinus
E
Foramina frontalism maxillaris, palatinus, nasalis
Question 152 Explanation: 
На верхній щелепі (maxilla) наявні такі отвори: foramina frontalis, zygomaticus, palatinus, alveolaris, infraorbitalis, incisiva.
Question 153
Кінці яких ребер безпосередньо зєднані з грудниною?
A
VIII-XI
B
VIII-IX
C
I-VII
D
VII-X
E
IX-X
Question 153 Explanation: 
Лише справжні ребра (costae verae,I-VII) безпосередньо сполучаються з грудниною (sternum).
Question 154
Яка кістка буде уражена при запаленні верхньощелепної пазухи (гайморит)?
A
maxilla
B
Mandibula
C
Os ethmoidale
D
Os frontale
Question 154 Explanation: 
Пазуха Гаймора - sinus maxillaris
Question 155
Які поверхні має велике крило клиноподібної кістки?
A
Cerebralis, orbitalis, maxillaris, sphenoidalis
B
Cerebralis, orbitalis, maxillaris, temporalis, infratemporalis
C
Cerebralis, temporalis, maxillaris, palatinus
D
Orbitalis, nasalis, infratemporalis, cerebralis
E
Cerebralis, orbitalis, sphenoidalis, temporalis
Question 155 Explanation: 
Велике крило клиноподібної кістки(ala major ossis sphenoidalis) має 5 поверхонь : мозкова(facies cerebralis),верхньощелепна(facies maxillaris),скронева(facies temporalis),підскронева(facies infratemporalis),очноямкова(facies orbitalis).
Question 156
Чим утворена linea terminalis, яка розділяє таз на два відділа - великий і малий?
A
Linea arcuata, promontorium, margo superior symphysis pubis
B
Cornu sacrale, linea arcuata, symphysis pubis
C
Linea arcuata, margo inferior symphysis pubis, promontorium
D
Linea arcuata, sulcus limitans, promontorium
Question 157
Яка відстань між передніми верхніми остями клубових кісток?
A
30-32 cm.
B
20-21 cm.
C
12 cm.
D
28-30 cm.
E
25-27 cm.
Question 157 Explanation: 
Міжостьова лінія(distantia interspinosa) в середньому у жінок становить 25-27 см.
Question 158
Лобова кістка це:
A
Os mixtum
B
Os tubulare
C
Os sesamoideum
D
Os spongiosum
E
Os pneumaticum
Question 159
Борозди яких синусів має потилична кістка?
A
Petrosi superioris, sagittalis inferioris, tranversus
B
Petrosi superiores, cavernosi
C
Petrosi inferioris, transversus, sagittalis superiores, sigmoidei
D
Petrosi superioris et inferioris
E
Petrosi superiores, sagittalis superiores, transversus
Question 159 Explanation: 
На внутрішній поверхні потиличної кістки розташовані борозни кількох пазух, а саме сигмоподібної(sinus sigmoideus),верхньої стрілової(sinus sagittalis superior), поперечної(sinus transversus) та нижньої кам’янистої(sinus petrosus inferior).
Question 160
До якого типу кісток відноситься нижня щелепа?
A
Tubulares
B
Mixta
C
Sesamoidea
D
Spongiosa
E
Plana
Question 160 Explanation: 
Нижня щелепа(mandibula) належить до плоских кісток.
Question 161
Які кістки формують скелет грудної клітини?
A
Costae verae, sternum, clavicula
B
Costae, sternum, vertebrae thoracicae
C
24 costae, sternum, clavicula
D
Costae verae, sternum, vertebrae lumbales
E
Sternum, vertebrae cervicalis, costae
Question 161 Explanation: 
Грудна клітка обмежена 12 грудними хребцями(vertebrae thoracicae), 12 парами ребер(costae) та груднинною кісткою(sternum).
Question 162
Який утвір клиноподібної кістки має очноямкову поверхню (facies orbitalis)?
A
Ala major
B
Processus pterygoideus
C
Corpus
D
Ala minor
Question 162 Explanation: 
Велике крило клиноподібної кістки (ala major ossis sphenoidalis) має 5 поверхонь, одна з яких – очноямкова(facies orbitalis).
Question 163
Які кістки відносяться до лицевого черепа?
A
Vomer, os lacrimale, os nasale, os palatinum, maxilla, mandibula
B
Ethmoidale, sphenoidale,
C
Concha nasalis inferior, vomer, os zygomaticum, os sphenoidale
D
Nasale, zygomaticum, temporale
E
Palatinum, lacrimale, mandibula, temporale,
Question 163 Explanation: 
Лицевий череп(viscerocranium) утворюють такі кістки: носова(os nasale) ,сльозова (os lacrimale) ,вилична(os zygomaticum),верхньощелепна(maxilla),піднебінна(os palatinum),нижня носова раковина(concha nasalis inferior),леміш(vomer) та нижня щелепа(mandibula).
Question 164
Утвором якої кістки є соскоподібний відросток (processus mastoideus)?
A
Os ethmoidale
B
Os frontale
C
Os temporale
D
Os occipitale
Question 164 Explanation: 
Соскоподібний відросток(processus mastoideus) є одним з утворів скроневої кістки(os temporale).
Question 165
Частину якої кістки вилучив хірург при виділенні крилоподібного відростка (processus pterygoideus)?
A
Os parietale
B
Os zygomaticum
C
Os ethmoidale
D
Os sphenoidale
Question 165 Explanation: 
Крилоподібний відросток(processus pterygoideus) – частина клиноподібної кістки(os sphenoidale).
Question 166
У чоловіка встановлено стиснення chorda tympani в місці її виходу з барабанної порожнини в підскроневу ямку чрез одну з щілин скроневої кістки. В ділянці якої щілини стистута chorda tympani?
A
Fissura pterotympanica
B
Fissura petrosguamosa
C
Fissura sphenopetrosa
D
Fissura petroocipitalis
E
Fissura tympanomastoidea
Question 167
Яка частина клиноподібної кістки має круглий отвір?
A
Corpus
B
Sella turcica
C
Alae minora
D
Alae major
E
Processus pterygoideus
Question 167 Explanation: 
На великому крилі клиноподібної кістки(ala major ossis sphenoidalis) є три отвори : круглий(foramen rotundum),овальний(foramen ovale) та остистий(foramen spinosum).
Question 168
Між якими утворами акушер розміщує тазомір при вимірі поперечного діаметра виходу з малого таза?
A
Linea terminalis
B
Tuber ischiadicum
C
Ramus ossis pubis inferior
D
Ramus ossis pubis superior
Question 168 Explanation: 
Поперечний діаметр виходу з малого таза – це відстань між внутрішніми краями сідничних горбів.
Question 169
Який хребець має сонний горбок?
A
VII cervicalis
B
II cervicalis
C
V cervicalis
D
VI cervicalis
E
I thiracicae
Question 169 Explanation: 
Передній горбок VI шийного хребця збільшений і називається сонним горбком (tuberculum caroticum),оскільки біля нього проходить сонна артерія і шляхом притискання її до цього горбка можливо зупинити кровотечу.
Question 170
Яка кістка черепа містить вінцевий відросток?
A
Os zygomaticum
B
Mandibula
C
Os lacrimale
D
Maxilla
Question 170 Explanation: 
Зверху гілка закінчується двома відростками. Попереду розташований вінцевий відросток (processus coronoideus), до якого прикріплюється скроневий м’яз, а позаду – виростковий відросток (processus condylaris), який за допомогою головки суглоба сполучається з нижньощелепною ямкою скроневої кістки.
Question 171
Os ilii має лінії крім:
A
Aspera
B
Glutea anterior
C
Glutea posterior
D
Glutea inferior
E
Arcuata
Question 171 Explanation: 
Шорстка лінія(linea aspera) знаходиться на передній поверхні стегнової кістки(femur).
Question 172
Яка кістка має сліпий отвір?
A
Os nasale
B
Os zygomaticum
C
Processus palatinus maxillae
D
Os sphenoidale
E
Os frontale
Question 172 Explanation: 
На внутрішній поверхні лобової луски посередині проходить лобовий гребінь, який закінчується знизу сліпим отвором(foramen caecum).
Question 173
Який простір обмежений великим і малим  крилами клиноподібної кістки ?
A
Foramen rotundum
B
Foramen jugulare
C
Fissura orbitalis superior
D
Canalis opticus
Question 173 Explanation: 
Верхня очноямкова щілина(fissura orbitalis superior),обмежена малим та великим крилами клиноподібної кістки, сполучає орбіту із середньою черепною ямкою.
Question 174
В якому віці відбувається повне зрощення кісток, що утворюють кульшову западину?
A
9-10
B
5-6
C
13-16
D
11-13
Question 174 Explanation: 
Повне зрощення клубової,сідничної та лобкової кісток у єдину кульшову кістку(os coxae) зазвичай відбувається у 13-16 років.
Question 175
Яка кістка розташована під нижньою щелепою і має такий утвір -  cornu majus?
A
Os lacrimale
B
Os zygomaticum
C
Maxilla
D
Os hyoideum
Question 175 Explanation: 
Під’язикова кістка(os hyoideum) має великі та малі роги(cornu majus et minus).
Question 176
Пухлина звужує один із носових ходів в ділянці проекції canalis incisivus. Який носовий хід звужений в данному випадку?
A
Meatus nasi inferior
B
Meatus nasi superior
C
Meatus nasi communis
D
Meatus nasi medius
Question 176 Explanation: 
Різцевий канал(canalis incisivus) відкривається в загальний носовий хід(meatus nasi communis).
Question 177
Лікар встановив перелом кістки біля підборідного отвору (foramen mentale). Яка кістка уражена?
A
Maxilla
B
Os lacrimale
C
Mandibula
D
Os zygomaticum
Question 177 Explanation: 
Підборідний отвір (foramen mentale)розміщений на внутрішній поверхні тіла нижньої щелепи(mandibula).
Question 178
В яку частину порожнини носу спочатку потрапляє рідина з клиноподібної пазухи?
A
Meatus nasi medius
B
Meatus nasi communis
C
Meatus nasi superior
D
Recessus sphenoethmoidalis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 178 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151152153154155
156157158159160
161162163164165
166167168169170
171172173174175
176177178End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 12,629 total views,  54 views today

Exit mobile version