Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

GLANDULAE ENDOCRINAE

GLANDULAE ENDOCRINAE

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed GLANDULAE ENDOCRINAE. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1

До чого прилягає загрудинна залоза? / What does the thyroid gland adjoin to?

A
Pericardium
B
Pulmo sinister
C
Glandula thyroidea
D
Epiglottis
E
Pulmo dexter
Question 1 Explanation: 
Загруднинна залоза,або тимус(thymus) лежить у передній частині верхнього середостіння(pars anterior mediastini superioris) , а перикард із серцем усередині знаходяться у середньому середостінні(mediastinum medium).
Question 2

Скільки звичайно буває прищитоподібних залоз? / How many parathyroid glands exist?

 
A
4
B
6
C
8
D
10
E
2
Question 2 Explanation: 
Дві пари невеликих прищитоподібних залоз (glandulae parathyroideae) розташовані на задній поверхні правої та лівої часток щитоподібної залози між її волокнистою капсулою і фасціальною пластинкою. Зазвичай з кожного боку є верхня прищитоподібна залоза (glandula parathyroidea superior) і нижня прищитоподібна залоза (glandula parathyroidea inferior).
Question 3

Розвинулась тетанія - напади довільного скорочення м'язів верхньої кінцівки, лиця. При цьому виникає характерне положення кисті та міміки (так звані «рука акушера» та «сардонічна посмішка»).

Патологія якої залози у хворого виникає внаслідок дефіциту паратгормона? / Developed tetany - random contraction attacks of the muscles of the upper limb, face. This raises the typical position of the hand and facial expressions (so-called "hand obstetrician" and "sardonic smile"). Pathology of which gland  is caused by deficiency of PTH?

 
A
Glandula thyroidea
B
Glandula pinealis
C
Glandula parathyroidea
D
Pancreas
Question 3 Explanation: 
Паратгормон (паратирин) регулює концентрацію кальцію й опосередковано фосфору в крові, впливаючи таким чином на збудливість нервової і м’язової систем. Після видалення прищитоподібних залоз вміст кальцію в крові знижується, а фосфору підвищується. Паратгормон діє на кісткову тканину, активуючи остеобласти, обумовлюючи демінералізацію кісток і виділення іонів кальцію та фосфору в кров. Надлишок фосфору під впливом паратгормону виводиться нирками. Одночасно паратгормон посилює реабсорбцію іонів кальцію в канальцях нефронів, сприяючи зменшенню його виділення з сечею і підвищенню його вмісту в крові. Окрім того, паратгормон підвищує всмоктування іонів кальцію в кишці за умов надходження в організм необхідної кількості вітаміну D. Антагоністом паратгормону є гормон кальцитонін, що виробляється парафолікулярними клітинами (кальцитоніноцитами) щитоподібної залози. Він гальмує виведення кальцію з кісток, тому знижується його вміст у крові.
Question 4

Рівень цукру у хворого значно перевищує норму. Функція якого гормону знижена? / Sugar level of the patient is much higher than normal. Which hormone function is decreased?

A
Insulinum
B
Parathyrinum
C
Glucagonum
D
Calcitoninum
Question 4 Explanation: 
Інсулін(insulinum) – гормон, що синтезується бета-клітинами підшлункових острівців Лангерганса.Основна його функція – зниження концентрації глюкози у крові, шляхом збільшення проникності плазматичних мембран для глюкози та активації ферментів гліколізу.
Question 5

Якої будови паренхіма щитоподібної залози в нормі? / Which structure does the normal parenchyma of the thyroid gland have?

 
A
Trabecularis
B
Follicularis
C
Alveolaris
D
Acynus
Question 5 Explanation: 
Щитоподібна залоза має фолікулярну будову, прищитоподібна - трабекулярну!
Question 6

Патологію якого органа повинен запідозрити лікар у дівчинки з проявами несправжнього жіночого гермафродитизму (поява вторинних чоловічих ознак)? / Which organ pathology should be suspected by the doctor if the girl has the manifestations of the false female hermaphroditism (appearance of secondary male characteristics)?

 
A
Uterus
B
Ovarium
C
Glandula thyroidea
D
Glandula suprarenalis
E
Hypophysis
Question 6 Explanation: 
В кірковій речовині надниркових залоз у жінок виробляється тестостерон, який при гіперпродукції може призвести до маскулінізації.
Question 7

Яких поверхонь і країв не мають надниркові залози? / Which surfaces and edges are absent in the subrenal gland?

A
Facies anterior
B
Facies posterior
C
Facies renalis
D
Facies diaphragmatica
Question 7 Explanation: 
У надниркової залози є передня, задня і ниркова поверхні; два краї - верхній і присередній.
Question 8

Яка залоза проміжного мозку виробляє гормон, що гальмує передчасне статеве дозрівання? / Which gland of the diencephalon produces the hormone that stops the premature puberty?

   
A
Epiphysis
B
Hypophysis
C
Glandula suprarenalis
D
Mesencephalon
Question 8 Explanation: 
Пінеалоцити як нейросекреторні клітини виробляють приблизно 40 регуляторних пептидів, серед яких особливо добре досліджені серотонін і мелатонін. За допомогою останніх шишкоподібна залоза регулює фотоперіодичність роботи органів і систем організму: вночі синтезується і виділяється мелатонін, вдень – серотонін (метаболічний попередник мелатоніну). Мелатонін впливає також на функцію статевих залоз і гальмує секрецію гонадоліберину гіпоталамусом, що затримує передчасне статеве дозрівання.
Question 9

До якого відділу великого мозку відноситься гіпоталамус? / Which department of the brain does the hypothalamus belong to?

   
A
Mesencephalon
B
Pons
C
Medulla oblongata
D
Telencephalon
E
Diencephalon
Question 9 Explanation: 
Частинами проміжного мозку(diencephalon) є таламус(thalamus),гіпоталамус(hypothalamus),метаталамус(metathalamus) та епіталамус(epithalamus).
Question 10

Пухлина якої ендокринної залози може викликати збільшення розмірів турецького сідла і деформацію нахилених відростків? /  Which endocrine gland's tumor can cause an increase in the size of the Turkish saddle and angled deformation processes?

 
A
Epiphysis
B
Hypophysis
C
Glandula suprarenales
D
Glandula thyroidea
Question 10 Explanation: 
Гіпофіз розміщений у турецькому сідлі клиноподібної кістки.
Question 11

Який гормон продукує клубочкова зона кіркової речовини надниркових залоз? / What hormone is produced by glomerular zone of adrenal cortex?

A
Aldosteronum
B
Cordisolum
C
Androstendiolum
D
Adrenalin, Noradrenalin
Question 11 Explanation: 
Альдостерон посилює реабсорбцію іонів натрію в нирках, слинних залозах і кишковошлунковому тракті, тобто затримує іони натрію в організмі. Альдостерон змінює проникність клітинних мембран для іонів натрію і калію, посилює запальні процеси й утворення колагену. Секрецію альдостерону ендокриноцитами регулює концентрація іонів натрію і калію в плазмі крові й ангіотензин.
Question 12

Чим представлена паренхіма надниркових залоз? / What is the parenchyma of the adrenal glands presented by ?

 
A
Folliculum
B
Trabeculum
C
Cortex, medulla
D
Insulae
E
Lobulus
Question 12 Explanation: 
Паренхіма надниркових залоз складається з кіркової та мозкової речовин.
Question 13

Яке ядро гіпоталамуса в нормі продукує вазопресин? / What nucleus of the hypothalamus normally produces vasopressin?

 
A
Nucleus paraventricularis
B
Nucleus preopticus
C
Nucleus supraopticus
D
Nucleus mamillaris
E
Nucleus infundibularis
Question 13 Explanation: 
В передньому гіпоталамусі розташовуються парні супраоптичні і паравентрикулярні ядра. В обох ядрах нейросекреторні клітини продукують білкові нейрогормони – вазопресин або антидіуретичний гормон (АДГ) і окситоцин.
Question 14

Порушення функції якого гормона призводить до цукрового діабету? / Dysfunction of which hormone causes the diabetes?

A
Insulin
B
Glucagon
C
Estrogen
D
Calcitonin
Question 14 Explanation: 
Інсулін виробляється клітинами (B-інсулоцитами) острівців Лангерганса ендокринної частини підшлункової залози.
Question 15

Дисфункція яких клітин призводить до відсутності вторинних статевих ознак у хлопців-підлітків(відсутнє волосся на статевих органах і тулубі, слаборозвинені мязи, відсутній сперматогенез)? / Dysfunction of which cells leads to a lack of secondary sexual characteristics in adolescent boys (no hair on the genitals and torso, underdeveloped muscles, absent spermatogenesis)?

A
Leydig cellulae
B
Insulocytes
C
Endocrynocytes zonae fasciculatae
D
Endocrynocytes zonae reticulares
Question 15 Explanation: 
У юнаків сім’яні трубочки стають звивистими, діаметр подвоюється, в них утворюються численні первинні і вторинні сперматозоїди та сперматиди. Дозрівають клітини Сертолі, розвиваються прямі сім’яні трубочки, сітка яєчка, виносні проточки яєчка, розмножуються ендокриноцити (клітини Лейдіга). У дорослих чоловіків діаметр звивистих сім’яних трубочок яєчок збільшується утричі в порівнянні з немовлятами.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 15 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 2,792 total views,  2 views today

Exit mobile version