Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

SYSTEMA RESPIRATORIUM

SYSTEMA RESPIRATORIUM

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed SYSTEMA RESPIRATORIUM . You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
На якій поверхні легені входять головні бронхи?
A
facies diaphragmatica
B
Facies costalis
C
Facies mediastinalis
Question 1 Explanation: 
Головні бронхи (bronchi principales) входять у легені у ділянці їх воріт (hilum pulmonis), що розташовані на середостінній поверхні (facies mediastinalis).
Question 2
Які структурно-функціональні одиниці утворюють паренхіму легені?
A
Segmenta bronchopulmonalia
B
subegmenta bronchopulmonalia
C
Lobus
D
Lobuli
E
acinus
Question 2 Explanation: 
Структурно-функціональною одиницею легені,що утворює її паренхіму, є ацинус(acinus).
Question 3
Під час оперативного втручання, лікар планує обстежити корінь легені і бере до уваги, що він входить у ворота легені.  Яку ділянку легені буде буде обстежувати лікар?
A
basis pulmonis
B
radix pulmo
C
Facies mediastinalis
D
Facies diaphragmatica
Question 3 Explanation: 
Ворота легені(hilum pulmonis),обмежені легеневою зв’язкою(lig.pulmonis), розташовані на середостінній поверхні легені(facies mediastinalis).
Question 4
У якому з перерахованих анатомічних утворів в основному накопичується серозна рідина?  
A
Sinus ibliquus pericardii
B
Recessus costodiaphragmaticus pleurae.
C
Recessus phrenicomedistinalis pleurae.
D
Sinus transversus pericardi
E
Recessus costomediastinalis pleurae.
Question 4 Explanation: 
Найбільшим парним закуток реброво-діафрагмовий закуток (recessus costodiaphragmaticus), обмежований нижніми краями ребрової та діафрагмової частин пристінкової плеври. По середній пахвовій лінії він має найбільшу глибину (до 9 см) від VIII до X ребер. Реброво-діафрагмовий закуток не заповнюється легеневою тканиною навіть при глибокому вдиху. Він є місцем накопичення ексудату чи крові і тому використовується для плевральної пункції.
Question 5
У якому середостінні розташована загрудинна залоза.  
A
superior
B
inferior
C
anterior
D
posterior
Question 5 Explanation: 
Загруднинна залоза,або тимус(thymus) розташована у верхньому середостінні (mediastinum superior).
Question 6
У ділянці якого утвору стінка трахеї межує з стравоходом?  
A
Paries membranaceus.
B
Carina tracheae
C
Lig. cricotracheale
D
Ligg. anularia
E
Cartilagines tracheales
Question 6 Explanation: 
Для того, щоб не заважати проходженню їжі у стравоході,задня стінка трахеї є мембранною, а не хрящово-волокнистою.
Question 7
При патологічному процесі у при середньому сегменті. Яка частина і якої легені ушкоджена у хворого?  
A
Lobus medius pulmonis dextri
B
Lobus lateralis pulmonis dextri
C
Lobus medialis pulmonis sinistri
D
Lobus lateralis pulmonis sinistri
Question 7 Explanation: 
Присередній сегмент(segmentum mediale) – частина середньої частки(lobus medius). А середня частка є лише у правій легені(pulmo dexter).
Question 8
При видаленні верхнього язичкового сегменту. Ділянки якої легені у чоловіка видаляє лікар?  
A
Lobus inferior dexter
B
Lobus superior dexter
C
Lobus medius pulmonis dextri
D
Lobus superior sinister
Question 8 Explanation: 
Язичкові сегменти(верхній та нижній) – складові верхньої частки лівої легені(lobus superior sinister).Вони розміщені під серцевою вирізкою(incisura cardiaca).
Question 9
Які сегменти будуть видалені при видаленні середньоі частки правоі легені?  
A
Segmentum laterale at mediale.
B
Segmentum anterius et posterius
C
Segmentum lingulare superius et inferius
D
Segmentum basale mediale et laterale
Question 9 Explanation: 
Лише у правої легені є середня частка. До її складу входять при середній та бічний сегмент(segmentum laterale at mediale).
Question 10
При обстеженні нижніх дихальних шляхів. З якого органа лікар починає обстеження?
A
Bronchi lobares
B
Bronchi segmentales
C
larynx
D
trachea
Question 10 Explanation: 
До нижніх дихальних шляхів відносять гортань(larynx),трахею(trachea),бронхи(bronchi).Найвище розташована гортань,тому обстеження починають із неї.
Question 11
Який бронх уражений пухлиною яка лежить під легеневою артерією в воротах легені?  
A
Bronchus principalis dexter
B
Bronchus principalis sinister
C
Bronchus segmentalis posterior
D
Bronchus principalis sinister
Question 11 Explanation: 
У лівій легені найвище у воротах легені розташована легенева артерія, а у правій – головний бронх.
Question 12
Який бронх уражений пухлиною яка лежить під легеневою артерією в воротах легені?  
A
Bronchus principalis dexter
B
Bronchus principalis sinister
C
Bronchus segmentalis posterior
D
Bronchus principalis sinister
Question 12 Explanation: 
Важливу роль у забезпеченні імунітету відіграють лімфатичні вузли(noduli lymphatici),які є і у легенях,вони входять у паренхіму через легеневі ворота.
Question 13
Які утвори кореня легені першими реагують на туберкульоз ленені?  
A
Glandulae bronchiales
B
Noduli lymphatyci
C
Bronchus principalis dexter
D
Bronchus principalis sinister
Question 13 Explanation: 
Над верхнім сегментом міститься невеликий закуток плевральної порожнини, що виступає на 2-3 см на рівнем ключиць – купол плеври(cupula pleurae).
Question 14
В якій ділянці знаходяться спайки які з’єднують пристінкову плевру з верхнім сегментом?  
A
Cupula pleurae.
B
Recessus costomediastinalis
C
Recessus phrenicomediastinalis
Question 14 Explanation: 
Дуга аорти перетинає лівий головний бронх(bronchus principalis sinister).
Question 15
Який бронх перетинає аорта?
A
Bronchus principalis sinister
B
Bronchus principalis dexter
C
Bronchi lobares et segmentales
D
Bronchus principalis sinister
Question 15 Explanation: 
Дуга аорти перетинає лівий головний бронх(bronchus principalis sinister).
Question 16
З яких відділів складається вся дихальна система?  
A
Alveolus et Bronchioli
B
cavitas nasi, pars nasalis pharyngis, pars oralis pharyngis, larynx, bronchi, trachea
C
cavitas nasi, pars nasalis pharyngis, pars oralis pharyngis, larynx, pleura, bronchi, trachea
D
larynx, pleura, bronchi, trachea
Question 16 Explanation: 
Дихальна система(systema respiratorium) складається з верхніх(cavitas nasi,pars nasalis pharyngis,pars oralis pharyngis) та нижніх дихальних шляхів(larynx,trachea,bronchi) та легень(pulmones).
Question 17
Дитина вдихнула маленький ґудзик. При обстеженні встановив, що він знаходиться у нижніх дихальних шляхах справа і нижче від кіля трахеї. Де знаходиться ґудзик у дитини?  
A
larynx
B
oris
C
Bronchus principalis dexter
D
Bronchus principalis sinister
Question 17 Explanation: 
На рівні IV грудного хребця трахея розгалужується на два головні бронхи – лівий та правий.На внутрішній поверхні розгалуження у слизовій оболонці розташований кіль(сarina).Тому, відповідно, справа від нього знаходиться правий головний бронх.
Question 18
Яка стінка трахеї, межує зі стравоходом?
A
anterior
B
posterior
C
superior
D
inferior
Question 18 Explanation: 
Для того, щоб не заважати проходженню їжі у стравоході,задня стінка трахеї є мембранною, а не хрящово-волокнистою.
Question 19
Яка зв'язка зєднує трахею з проксимально розташованим органом дихання?
A
Lig. anulare
B
Lig. cricotracheale.
C
Lig. cricothyroideum medianum
D
Lig. thyrohyoideum medianum
Question 19 Explanation: 
Вище від початку трахеї розташований перснеподібний хрящ гортані(cartilago cricoidea), що з’єднується із першим трахейним хрящом за допомогою lig.cricotracheale.
Question 20
Який утвір лежить між вічком правого і вічком лівого головних бронхів?  
A
Carina.
B
Valva
C
Valvula
D
Tuberculum
Question 21
Як визначається в анатомії такий утвір як середостіння?  
A
Complexus organum
B
Cavitas
C
Complexus vasa cordis
D
Complexus musculorum
Question 22
В якому просторі знаходиться верхня порожниста вена як орган?
A
Mediastinum posterius
B
Mediastinum medium
C
Mediastinum anterius
D
Mediastinum inferius
Question 23
У якому утворі легенева вена переходить у пристінкову плевру?
A
radix pulmonis
B
Recessus costomediastinalis
C
Lig. pulmonale
D
Recessus vertebromediastinalis
Question 23 Explanation: 
Легенева вена виходить з легень через ворота(hilum pulmonis),які обмежені легеневою зв’язкою (lig.pulmonale).
Question 24
Яка частина плевральної порожнини не заповнюється легенею навіть при самому глибокому вдиху?
A
Recessus costodiaphragmaticus
B
Recessus costomediastinalis
C
Recessus phrenicomediastinalis
D
Recessus vertebromediastinalis
Question 25
Легеня має такі поверхні, крім:
A
cardiaca
B
costalis
C
diaphragmatica
D
interlobulares
Question 26
У хворого виявлено крововилив у ділянці серцевого втиснення. На якій поверхні легені він знаходиться?  
A
Facies mediastinalis pulmonis dexter
B
Facies mediastinalis pulmonis sinister
C
Facies diaphragmatica pulmonis dexter
D
Facies diaphragmatica pulmonis sinister
Question 27
Де знаходяться лімфатичні вузли кореня легені у дитини 8 років?
A
Apex pulmonis
B
Facies costalis
C
Facies mediastinalis
D
Facies diaphragmatica
Question 28
Хірург видаляє язичок легені. Яку ділянку  якої легені видаляє хірург?
A
regio inferior pulmonis sinister
B
regio inferior pulmonis dexter
C
regio superior pulmonis dexter
D
regio superior pulmonis sinister
Question 28 Explanation: 
Язичок – частина верхньої частки лівої легені(lobus superior pulmonis dextri). Він розміщений під серцевою вирізкою(incisura cardiaca).
Question 29
До верхніх дихальних шляхів не відносяться:
A
Cavitas oris
B
Cavitas nasi
C
Pars nasalis pharyngis
D
Pars oralis pharyngis
E
Larinx
Question 29 Explanation: 
До верхніх дихальних шляхів відносять:носову порожнину(cavitas nasi),носову частину глотки(pars nasalis pharyngis),ротову частину глотки(pars oralis pharyngis).
Question 30
Які частини має зовнішній ніс?
A
Radix, fundus, dorsum, alae
B
Fundus, radix, alae, collum
C
Radix, dorsum, alae, apex
D
Collum, apex, tuberculum, radix
E
Dorsum, radix, collum, corpus
Question 31
Які хрящі утворюють зовнішній ніс?
A
Cartilagines alares minores et major, thyroidea
B
Cricoidea, cartilago alaris major, arytenoidea
C
Cartilago nasi lateralis, cartilagines alares minores et major
D
Arytenoidea, cartilagines alares minores et major
E
Thyroidea, cricoidea, cartilago nasi lateralis
Question 32
Які пазухи не відносяться до навколоносових?
A
Maxillaris
B
Cavernosus
C
Spheroidalis
D
Frontalis
E
Occipitalis
Question 33
Які утворення з'єднують sinus frontalis з meatus nasi medius?
A
Hiatus semilunaris
B
Foramen sphenopalatinum
C
Apertura periformis
D
Infundibulum
E
Recessus spheno-ethmoidalis
Question 34
Куди відкривається hiatus semilunaris?
A
Meatus nasi superior
B
Meatus nasi inferior
C
Meatus nasi medius
D
Meatus nasopharyngeus
E
Sinus sphenoidalis
Question 35
Яка пазуха відкривається через півмісяцевий розтвір?
A
Sphenoidalis
B
Frontalis
C
Maxillaris
D
Transversus
E
Sigmoideum
Question 36
Куди відкривається лобова пазуха?
A
Meatus nasi superior
B
Meatus nasi inferior
C
Meatus nasi medius
D
Meatus nasopharyngealis
E
Vestibulum nasi
Question 37
Куди відкривається верхньощеоепна пазуха?
A
Meatus nasi superior
B
Meatus nasi inferior
C
Meatus nasi medius
D
Meatus nasopharyngelis
E
Vestibulum nasi
Question 38
З чим з'єднується гортань?
A
Trachea
B
Oesophagus
C
Pars oralis pharyngis
D
Pars laryngea pharyngis
E
Choanae
Question 38 Explanation: 
Позаду до гортані прилягає гортанна частина глотки(pars laryngea pharyngis).
Question 39
Якими отворами гортань з'єднується з глоткою?
A
Choanae
B
Fauces
C
Aditus laryngis
D
Rima glottidis
E
Rima vestibuli
Question 39 Explanation: 
Вхід до гортані(aditus laryngis) відкривається на межі між ротовою та гортанною частиною глотки.
Question 40
Як називається частина гортані, яка з'єднується з глоткою?
A
Glottis
B
Vestibulum
C
Ventriculus
D
Rima glottidis
E
Cavitas infraglottica
Question 40 Explanation: 
Присінок гортані(vestibulum laryngis) починається входом до гортані(aditus laryngis), що з’єднується з ротовою частиною глотки(pars laryngea pharyngis).
Question 41
Як називається частина гортані, яка з'єднується з трахеєю?
A
Glottis
B
Vestibulum
C
Ventriculus
D
Rima glottidis
E
Cavitas infraglottica
Question 41 Explanation: 
Дистальна частина порожнини гортані – підголосникова порожнина(cavitas infraglottica) – з’єднується з трахеєю(trachea).
Question 42
Яка частина гортані має міжперетинчасту та міжхрящову частини?
A
Vestibulum
B
Ventriculus
C
Rima glottidis
D
Rima vestibuli
E
Aditus laryngis
Question 42 Explanation: 
Голосова щілина(rima glottis) , що розташована в голоснику(glottis) між голосовими складками,має дві частини: міжперетинчасту та міжхрящову.Відповідно, міжперетинчаста розміщена між голосовими складками слизової, а міжхрящова – між голосовими відростками черпакуватого хряща.
Question 43
До еластичних утворень гортані належить все, крім:
A
Membrana quandrangularis
B
Conus elasticus
C
Lig. vocale
D
Lig. vestibularae
E
Rima glottidis
Question 43 Explanation: 
Голосова щілина(rima glottis) – порожнина, а не еластичне утворення.
Question 44
Еластині хрящі гортані всі, крім:
A
Thyroidea
B
Cricoidea
C
Cuneiformis
D
Epiglottis
E
Corniculata
Question 44 Explanation: 
Гортань утворюють такі еластичні хрящі : надгортанник(epiglottis), ріжкуваті(cart. corniculatae),клиноподібні(cart.cuneiformes).
Question 45
Які гіалінові хрящі має гортань?
A
Thyroidea
B
Cricoidea
C
Cuneiformis
D
Epiglottis
E
Corniculata
Question 45 Explanation: 
До гіалінових хрящів гортані відносять : щитоподібний хрящ (cart.thyroidea),черпакуватий хрящ(cart.arytenoidea) та перснеподібний(cart.cricoidea).
Question 46
Який гіаліновий хрящ має еластичні утворення?
A
Thyroidea
B
Cricoidea
C
Arytenoidea
D
Epiglottis
E
Cuneiformis
Question 46 Explanation: 
Черпакуватий хрящ(cart.arytenoidea) належить до гіалінових хрящів гортані, проте він має еластичне утворення – еластичний конус(сonus elasticus).
Question 47
На якому хрящі є коса лінія?
A
Thyroidea
B
Cricoidea
C
Arytenoidea
D
Cuneiformis
E
Corniculata
Question 47 Explanation: 
Коса лінія(linea obliqua) – місце прикріплення груднинно-щитоподібного м’яза
Question 48
Виберіть м'язи-констріктори голосової щілини?
A
Cricothyroidea
B
Cricoarytenoideus posterior
C
Cricoarytenoideus lateralis
D
Aryepiglotticus
E
Arytenoideus transversus
Question 48 Explanation: 
До м’язів-звужувачів голосової щілини належать: бічний персне-черпакуватий м’яз,щито-черпакуватий м’яз,поперечний черпакуватий,косий черпакуватий та черпакувато-нагортанний м’яз.
Question 49
Виберіть м'язи-розширювачі голосової щілини?
A
Cricoarytenoideus posterior
B
Aryepiglottica
C
Cricothyroideus
D
Thyroarytenoideus
E
Arytenoideus obliquus
Question 49 Explanation: 
До м’язів-розширювачів голосової щілини належать : задній персне-черпакуватий та щито-надгортанний м’язи.
Question 50
Відділи порожнини гортані всі, крім:
A
Choanae
B
Pars intermembranacea
C
Vestibulum
D
Cavitas infraglottica
E
Fauces
Question 50 Explanation: 
Порожнина гортані має три відділи: присінок(vestibulum),голосник(glottis) та підголосникова порожнина(cavitas infraglottica).
Question 51
Які частини має голосова щілина?
A
Vestibularis
B
Intermembranacea
C
Intercartilaginea
D
Ventricularis
E
Infraglottica
Question 51 Explanation: 
Голосова щілина(rima glottis) , що розташована в голоснику(glottis) між голосовими складками,має дві частини: міжперетинчасту та міжхрящову.Відповідно, міжперетинчаста розміщена між голосовими складками слизової, а міжхрящова – між голосовими відростками черпакуватого хряща.
Question 52
Яку частину гортані обмежує чотирикутна мембрана?
A
Glottis
B
Ventrivculus
C
Cavitas infraglottica
D
Rima glottidis
E
Vestibulum
Question 52 Explanation: 
Чотирикутна мембрана(membrana quadrangularis) розташована у верхньому відділі гортані і бере участь в утворенні стінки її присінка, тому що нижній вільний край її називають присінковою зв’язкою.
Question 53
Яку частину гортані обмежує еластичний конус?
A
Ventriculus
B
Vestibulum
C
Aditus
D
Cavitas infraglottica
E
Rima vestibuli
Question 53 Explanation: 
Нижній край еластичного конуса(conus elasticus) є межею між голосником(glottis) та підголосниковою порожниною(cavitas infraglottica).
Question 54
Чим утворена голосова зв'язка?
A
Membrana quandrangularis
B
Conus elasticus (margo superior)
C
Membrana thyroidea
D
Membrana quandrangularis
E
Conus elasticus (margo inferior)
Question 54 Explanation: 
Верхній вільний край еластичного конуса(conus elasticus) називається голосовою зв’язкою (lig.vocale).
Question 55
Які зв'язки утворюють еластичний конус?
A
Lig. vestibulare
B
Thyrohyoideum
C
Cricopharyngeum
D
Cricothyroidea
E
Vocale
Question 55 Explanation: 
Верхній вільний край еластичного конуса(conus elasticus) називається голосовою зв’язкою (lig.vocale),а нижній край прикріплюється до дуги перснеподібного хряща.
Question 56
Яка стінка є у трахеї?
A
Membranacea
B
Medialis
C
Anterior
D
Posterior
E
Lateralis
Question 57
Які частини має трахея?
A
Circularis
B
Muscularis
C
Cervicalis
D
Thoracica
E
Cartilaginea
Question 58
На рівні яких грудних хребців може знаходитися біфуркація трахеї?
A
I
B
II
C
V
D
VI
E
IV
Question 59
Які бронхи входять у ворота легені?
A
Lobulares
B
Lobares
C
Principales
D
Segmentalis
E
Eparterialis
Question 60
В якій легені є середня частка?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 61
В якій легені є нижня частка?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 62
В якій легені є тільки дві частки?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 63
Поверхні легені всі, крім:
A
Costalis
B
Medialis
C
Interlobaris
D
Cardiaca
E
Diaphragmatica
Question 64
Поверхні легені всі, крім:
A
Costalis
B
Medialis
C
Interlobaris
D
Cardiaca
E
Diaphragmatica
Question 65
Що має легеня?
A
Apex
B
Radix
C
Hilum
D
Basis
E
Collum
Question 66
Куди входить корінь легені?
A
Basis
B
Apex
C
Hilum
D
Margo anterior
E
Margo inferior
Question 67
Де лежать ворота легені?
A
Basis
B
Apex
C
Margo anterior
D
Facies medialis
E
Facies interlobaris
Question 68
Що не входить до складу кореня легені?
A
Arteriae et venae bronchiales
B
Arteriae et venae pulmonales
C
Bronchus principalis, nervi
D
Nodi et vasa lymphatici
E
Bronchi segmentales
Question 69
На якій легені є серцева вирізка?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 70
На якій легені є серцева вирізка?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 71
Яка легеня має язичок?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 72
Яка легеня має косу щілину?
A
Sinister
B
Dexter
C
Sinister et dexter
Question 73
Яка легеня має горизонтальну щілину?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 74
Скільки сегментів є у верхній частці правої легені?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 75
Скільки сегментів є у середній частці правої легені?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 76
Скільки сегментів є у нижній частці правої легені?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 77
Скільки сегментів є у верхній частці лівої легені?
A
1-2
B
2-3
C
3-4
D
4-5
E
5-6
Question 78
Скільки сегментів є у нижній частці лівої легені?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 79
Який сегмент легені не виходить на реброву поверхню?
A
Posterius
B
Basale posterius
C
Basale mediale
D
Mediale
E
Apicale
Question 80
До повітроносних шляхів відноситься все, крім:
A
Ductus alveolaris
B
Bronchus principalis
C
Bronchus segmentalis
D
Bronchus terminalis
E
Bronchiolus lobularis
Question 81
Що із перерахованого не відноситься до газообмінних структур?
A
Bronchioli respiratorii
B
Bronchioli terminali
C
Ductuli alveolaris
D
Sacculi alveolares
E
Bronchioli lobulares
Question 82
Що із перерахованого не створює ацинус легені?
A
Bronchioli lobulares
B
Bronchioli respiratorii
C
Bronchioli terminales
D
Ductuli alveolares
E
Sacculi alveolares
Question 83
Що із перерахованого не відноситься до бронхіального дерева?
A
Bronchi lobares
B
Bronchi principales
C
Bronchioli respiratorii
D
Bronchioli terminales
E
Bronchioli lobulares
Question 84
Чим починається бронхіальне дерево?
A
Bronchioli lobularis
B
Bronchiolus terminalis
C
Bronchus principalis
D
Bronchus lobaris
E
Bronchus segmentalis
Question 85
В які повітроносні шляхи прееходять часткові бронхіоли?
A
Bronchi segmentalis
B
Bronchi principales
C
Bronchi subsegmentalis
D
Bronchioli terminalis
E
Bronchioli resperatorii
Question 86
В які повітроносні шляхи переходять часткові бронхи?
A
Bronchi segmentalis
B
Bronchi subsegmentalis
C
Bronchioli terminales
D
Bronchi principalis
E
Bronchi lobulares
Question 87
В які повітроносні шляхи переходить головний бронх?
A
Bronchioli lobulares
B
Bronchioli terminales
C
Bronchioli respiratorii
D
Bronchi lobares
E
Bronchi segmentalis
Question 88
Через який головний бронх перекидається непарна вена?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 89
Через який головний бронх перекидається аорта?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 90
Який головний бронх пересікається з стравоходом?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 91
Де починається різниця границь лівої і правої легені?
A
III costa
B
IV costa
C
V costa
D
VI costa
E
VII costa
Question 92
Границя переднього краю якої легені не повторює преедню границю плеври?
A
Dexter
B
Sinister
C
Dexter et sinister
Question 93
Які синуси має плевральна порожнина?
A
Costodiaphragmaticus et obliquus
B
Obliquus et transversus
C
Transversus et costodiaphragmaticus
D
Costomediastinalis et costodiaphragmatica
E
Transversus et costomediatinalis
Question 94
Що із перерахованного не розташоване у задньому середостінні?
A
Pars thoracica aortae et ductus thoracicus
B
Cor et pericardium
C
Truncus symphaticus, v. azygos, v. hemiazygos
D
Esophagus et nervi vagi
E
N. splanchnici major et minor
Question 95
Що із перерахованого знаходиться у передньому середостінні?
A
Esophagus
B
Cor et pericardium
C
Thymus
D
Thruncus symphaticus
E
Pars descendens aortae
Question 96
Хворому з множинними абсцесами правої легені показано оперативне втручання. В якому порядку зверху вниз розташовані елементи кореня легені?
A
Arteria, bronchus, vena
B
Vena, arteria, bronchus
C
Bronchus, arteria, vena
D
Vena, bronchus, arteria
E
Bronchus, vena, arteria
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 96 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 5,594 total views,  3 views today

Exit mobile version