Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

SYSTEMA URINARIUM

SYSTEMA URINARIUM

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed SYSTEMA URINARIUM. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1

Які утвори не входять до складу ниркової ніжки? / Which formations are not the parts of the renal leg?

A
arteria renalis medius
B
venae renalis
C
urethra
D
noduli lymphatyci
Question 1 Explanation: 
У межах воріт нирки формується ниркова ніжка. До її складу входять: артерія, вени, лімфатичні судини, нерви і ниркова миска. При вході у ворота нирки ниркова артерія розділяється на передню і задню гілки. Передня гілка кровопостачає передні 2/3 частини нирки, а задня гілка – задні частини.
Question 2

Яких утворів, в тому числі і кровоносних, немає у системі нефрона? / Which formations, including cardiovascular formations, are absent in nephron?

A
Arteriola glomerularis afferens
B
Arteriola glomerularis efferens
C
Glomerus corpusculi renalis
D
A. arcuata
Question 2 Explanation: 
Нефрон має клубочок ниркового тільця (Glomerus corpusculi renalis) в якому знаходиться приносна клубочкова артеріола (Arteriola glomerularis afferens) і виносна клубочкова артеріола (Arteriola glomerularis efferens). Дугоподібна артерія (a. arcuata) є продовженням міжчастокової артерії і залягає над основою ниркових пірамід.
Question 3

Які утвори не входять до складу нефрона? / Which formations are not the parts of nephron?

A
Ansa nephroni
B
Glomerulus corpusculi renalis
C
Corpusculum renis
D
Ductulli papillares
Question 3 Explanation: 
Збірні ниркові протоки звиваються і утворюють сосочкову протоку (ductus papilaris) – протоку Беліні. Сосочкові протоки відкриваються через сосочкові отвори на нирковому сосочку. Через ці отвори сеча потрапляє в малі ниркові чашечки.
Question 4

Яких структур стінки сечового міхура немає у ділянці трикутника міхура? / Which structures of the urinary bladder walls are absent in the region of the bladder's triangle?

A
Tunica mucosa
B
Lamina propria mucosae
C
Lamina muscularis mucosae
D
Tela submucosa
Question 4 Explanation: 
В ділянці трикутника міхура слизова оболонка щільно зрощена з м’язовою оболонкою і не утворює складок, які формуються через наявність підслизового прошарку (tela submucosa) в усіх інших частинах сечового міхура.
Question 5

Що знаходиться в нирковій пазусі? / What is located in the renal sinus?

A
Calices renales minores, calices renales majores, pelvis renalis
B
Corpusculum renis
C
Tubulus proximalis, tubulus contortus distalis
D
Ductus renalis colligens, ductus papillaris
Question 5 Explanation: 
У нирковій пазусі розміщені малі і великі чашечки, ниркова миска, початок сечоводу, ниркова клітковина, кровоносні і лімфатичні судини, нерви.
Question 6

Як називається м'яз при скороченні якого сечовий міхур зменшується в об'ємі і сеча виходить через сечівник назовні? / What is the name of the muscle that makes the urinary bladder decrease in volume and the urine comes out of the urethra?

A
M. detrusor vesicae
B
M. pibovesicalis
C
M. rectovesicalis
D
M. vesicoprostaticus
Question 6 Explanation: 
М’яз-випорожнювач міхура ( m. detrusor vesicae ) є м’язовою оболонкою міхура.
Question 7

Чим представлені світлі ділянки кіркової речовини нирки? / What are light areas of the kidney cortex?

A
Pars convoluta
B
Pars radiate (radii medullaris)
C
Pyramides renales
D
Colimneae renales
Question 7 Explanation: 
Кіркова речовина нирки не гемогенна, а складається зі світлих і темних ділянок. Світліші ділянки називаються променистою частиною, в них розміщені прямі ниркові канальці нефронів і початкові відділи збірних ниркових канальців. За міжнародною анатомічною номенклатурою ця структура називається мозковими променями( Pars radiate (radii medullaris)).
Question 8

Куди потраплятиме сеча в черевній частині під час розриву задньої стінки сечовода? / Which part of the abdomen does the urine reach in case of rupture of the back wall of the  ureter?

A
Spatium retroperitoneale
B
Spatium extraperitoneale
C
bursa hepaticus
D
Columna vertebralis
Question 8 Explanation: 
Сечовід в черевній порожнині розташований заочеревинно (retroperitoneale).
Question 9

Де розміщений уражений компонент нефрона при гломерулонефриті? / Where is the affected during glomerulonephritis component of the nephron  located?

A
Pars radiata
B
Pars convolutia
C
Lobus renalis
D
Columnae renales
Question 9 Explanation: 
Гломерулонефрит – захворювання нирок, що характеризуються ураженням ниркових клубочків (glomerula). Клубочки знаходяться в капсулі, а капсула в нирковому тільці, що розташоване в згорнутій частині (pars convoluta) кіркової речовини.
Question 10

Що включають кіркові часточки нирки? / What do the cortical parts of the kidney include?

A
Pyramides renales
B
Pars radiata et pars convoluta
C
Pelvis renalis
Question 10 Explanation: 
Кіркові часточки нирки включають: pars radiata et pars convoluta. Мозкові часточки нирки включають: pyramides renales et pelvis renalis.
Question 11

Яка структура не є частиною сечового міхура? / Which structure is not the part of the urinary bladder?

A
Apex vesicae
B
Corpus vesicae
C
Fundus vesicae
D
Cervix vesicae
Question 11 Explanation: 
В сечовому міхурі розрізняють тіло (corpus vesicae), дно (fundus vesicae) і шийку (cervix vesicae). Верхівка (apex vesciae) чітко визначається в порожньому сечовому міхурі від якої тягнеться догори серединна пупкова зв'язка (lig. umbilicate medianum), що є залишком ембріонального сечового протоку.
Question 12

Між якими отворами розміщена plica interureterica? / Between which ostiums is plica interureterica located?

A
Ostium ureteris dextrum et sinistrum
B
Ostium ureteris dextrum i ostium urethrae internum
C
Ostium ureteris sinistrum i ostium urethrae internum
D
Ostium urethrae internum i ostium urethrae
Question 12 Explanation: 
В сечовому міхурі є трикутник міхура (trigonum vesicae) – трикутник Льєто. Основа трикутника відповідає поперечній лінії, що з’єднує обидва вічка сечоводів (ostium ureteris dextrum et sinistrum). Вздовж цієї лінії слизова оболонка сечового міхура утворює міжсечовідну складку (plica interureterica).
Question 13

Який анатомічний утвір може бути орієнтиром для знаходження вічок сечоводів при внутрішньому обстеженні сечового міхура? / Which anatomical formation can be a sign for finding the ureters' eyelets during the internal investigation of the urinary bladder?

A
Trigonum vesicae
B
Apex vesicae
C
Corpus vesicae
D
Fundus vesicae
Question 13 Explanation: 
В сечовому міхурі є трикутник міхура (trigonum vesicae) – трикутник Льєто. Вершина цього трикутника обернена вниз до внутрішнього вічка сечівника (ostium urethrae internum) , а основа трикутника відповідає поперечній лінії , що з’єднує обидва вічка сечоводів (оstium ureteris dextrum et sinistrum).
Question 14

Якого органу немає біля правої нирки? / Which organ is not located near the kidney?

A
glandula suprarenalis
B
pancreas
C
hepar
D
duodenum
Question 14 Explanation: 
Підшлункова залоза (pancreas) розташована заочеревинно на задній стінці черевної порожнини в надчерев’ї , простягаючись поперечно від дванадцятипалої кишки до воріт селезінки. Попереду від залози розміщений шлунок, позаду – тіла І і ІІ поперекових хребців, нижня порожниста вена , черевна аорта, автономне черевне сплетення, ліва нирка та ліва надниркова залоза.
Question 15

Скільки частин сечовода? / ? How many parts of the ureter are there?

A
3
B
2
C
4
D
5
Question 15 Explanation: 
3 частини сечоводу: 1) черевна частина (pars abdominalis) , 2) тазова частина (pars pelvica) , 3) внутрішньостінкова частина (pars intramuralis).
Question 16

Спереду від передниркового листка ниркової фасції знаходиться: / In front of the prerenal layer of the renal fascia is located:

A
peritonium parietalis
B
m. rhomboideus
C
m. rectus abdominis
D
m. transversus abdominis
Question 16 Explanation: 
Переднирковий листок ниркової фасції, покриваючи попереду ліву нирку, ниркові судини, черевну частину аорти і нижню порожнисту вену, попереду хребта переходить на передню поверхню правої нирки. До передниркового листка ниркової фасції попереду прилягає пристінкова очеревина (peritonium parietalis).
Question 17

Які компоненти не входять до складу нефрона? / Which components are not included into the nephron?

A
Tubulus proximalis
B
Tubulus contortus distalis
C
Papilla renalis
D
Ansa nephroni
Question 17 Explanation: 
Нефрон складається з: - ниркового тільця (corpusculum renis), - проксимального канальця (tubulus proximalis), - петлі нефрона (ansa nephroni), - дистального звивистого канальця (tubulus contortus distalis).
Question 18

На якому рівні розташована нирка? / On which level is the kidney located?

A
ThX-LII
B
ThXI-LIII
C
ThXI-LII
D
ThXII-LIII
E
ThX-LI
Question 18 Explanation: 
Нирки розташовані заочеревинно (ретроперитонеально) по обидві сторони від хребта, причому права нирка дещо нижче лівої. Верхній кінець лівої нирки розташований на рівні середини тіла ХІ грудного хребця, нижній кінець - на рівні нижнього краю тіла II поперекового хребця. Верхній кінець правої нирки розміщений на рівні верхнього краю тіла ХІІ грудного хребця, а нижній кінець - на рівні нижнього краю ІІІ поперекового хребця
Question 19

В утворенні ниркової ніші (ниркового ложе) беруть участь: / The renal niche ( renal bed) formation includes:

A
M. obliquus internus abdominis et m. psoas minor
B
M. psoas minor et major, m. obliquus internus abdominis
C
M. psoas major, m. obliquus internus abdominis
D
M. quadratus lumborum et m. psoas major
E
M. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis
Question 19 Explanation: 
Нирки розміщуються у заочеревинному просторі, в ніші (ложе), яка утворена квадратним м'язом попереку (m. quadratus lumborum) та великим поперековим м'язом ( m. psoas major); нирка покрита з усіх боків нирковою фасцією.
Question 20

Ліва нирка межує з усіма органами, крім: / Left kidney borders with all the organs except:

A
Lien
B
Gaster
C
Hepar
D
Pancreas
E
Glandula suprarenalis
Question 20 Explanation: 
Печінка (hepar) розташована у верхній, переважно правій частині черевної порожнини під діафрагмою.
Question 21

Права нирка межує з усіма органами, крім: /

Right kidney borders with all the organs except:

A
Hepar
B
Lien
C
Duodenum
D
Glandula suprarenalis
E
Flexura coli dextra
Question 21 Explanation: 
Cелезінка (lien) розташована в лівій частині черевної порожнини.
Question 22

Скільки малих чашечок у нирці? / How many small cups are there in the kidney?

A
1-2
B
10-15
C
3-5
D
8-9
E
20-30
Question 22 Explanation: 
У нирковій пазусі розміщена ниркова миска, до складу якої входять малі ниркові чашечки і великі ниркові чашечки. Зазвичай є 6-8 малих ниркових чашечок.
Question 23

До оболонок нирки належить все, крім: / Kidney's covering includes everything, except:

A
Capsula fibrosa
B
Capsula adiposa
C
Lamina retrorenalis fasciae renalis
D
Adventitia
E
Lamina prerenalis fasciae renalis
Question 23 Explanation: 
Оболонки нирки: - волокниста капсула (capsula fibrosa), - жирова капсула (capsula adiposa), - ниркова фасція (fascia renalis).
Question 24

Які поверхні має нирка? / Which surfaces does the kidney have?

A
anterior et posterior
B
superior et inferior
C
medialis et lateralis
D
superficialis et profundus
E
externus et internus
Question 24 Explanation: 
У нирці розрізняють: - дві опуклі поверхні – передню поверхню (facies anterior) і задню поверхню ( facies posterior); - два краї - опуклий бічний край ( margo lateralis) і увігнутий присередній край (margo medialis); - два кінці – верхній кінець , або верхній полюс (extremitas superior; polus superior) і нижній кінець, або нижній полюс ( extremitas inferior; polus inferior).
Question 25

Які кінці має нирка? / Which ends does the kidney have?

A
anterior et posterior
B
superior et inferior
C
medialis et lateralis
D
superficialis et profundus
E
externus et internus
Question 25 Explanation: 
У нирці розрізняють: - дві опуклі поверхні – передню поверхню (facies anterior) і задню поверхню ( facies posterior); - два краї - опуклий бічний край ( margo lateralis) і увігнутий присередній край (margo medialis); - два кінці – верхній кінець , або верхній полюс (extremitas superior; polus superior) і нижній кінець, або нижній полюс ( extremitas inferior; polus inferior).
Question 26

Що входить до складу кіркової частки нирки? / What does the cortex part of the kidney include?

A
Pyramides et corpusculum renalis
B
Pars radiata et convoluta
C
Cortex renalis et pyramides
D
Pars convoluta et pyramides
E
Pars radiata et pyramides
Question 26 Explanation: 
На розтині кіркової речовини видно чергування світліших і темніших ділянок, які розташовані радіально. Світліші ділянки називаються променистою частиною (pars radiate), в них розміщені прямі ниркові канальні нефронів і початкові відділи збірних ниркових канальців. Темніші ділянки називаються згорнутою частиною (pars convolute) , оскільки в них розташовані ниркові тільця та звивисті канальні нефронів.
Question 27

Де розташовані ниркові тільця? / Where are the renal corpuscles located?

A
Pyramides
B
Pars radiata
C
Pars convoluta
D
Sinus renalis
E
Calyces renales minores
Question 27 Explanation: 
Темніші ділянки кіркової речовини називаються згорнутою частиною (pars convoluta) оскільки в них розташовані ниркові тільця та звивисті канальні нефронів.
Question 28

До складу ниркового тільця входять: / Renal corpuscles include:

A
Glomerulus et capsula glomerularis
B
Glomerulus, tubulus contortus proximalis
C
Tubulus contortus proximalis et ansa nephroni
D
Ansa nephroni et capsula glomerularis
E
Vas afferens et vas efferens, capsula glomerularis
Question 28 Explanation: 
Ниркове тільце ( corpusculum renis) – тільце Мальпігі, складається з двох частин – з капсули клубочка (capsula glomeruli) – капсула Шумлянського – Боумена й судинного клубочка ниркового тільця (glomerulus corpusculi renalis; glomerulus).
Question 29

Куди відкриваються сосочкові протоки? / Where do papillary ducts open?

A
Pelvis renalis
B
Calyces renales majores
C
Calyces renales minores
D
Corpusculum renale
E
Ureter
Question 29 Explanation: 
Сосочкові протоки відкриваються через сосочкові отвори на нирковому сосочку. Ниркові сосочки входять у малі ниркові чашечки (calices renales minores).
Question 30

Сечовід має звуження всі, крім: / Ureter has all the restrictions, except:

A
Pars abdominalis
B
Pars abdominalis et pars pelvina
C
Pars pelvina
D
Pars intramularis
Question 30 Explanation: 
Сечовід має три звуження: 1) у місці переходу з ниркової миски, 2) при переході черевної частини в тазову, 3) перед впаданням в сечовий міхур.
Question 31

В ділянці сечоміхурового трикутника знаходяться: / In the area of the urinary bladder's triangle are located:

A
Ostium ureteres et ostium urethrae externum
B
Ostium ureteres et ostium urethrae internum
C
Ostium ureteres et ductus deferens
D
Ostium ureteres internum et ductus deferens
E
Ostium ureteres, ostium urethrae internum
Question 31 Explanation: 
сечоміхуровий трикутник (trigonum vesicae) – трикутник Льєто, розташований так, що вершина цього трикутника обернена вниз до внутрішнього вічка сечівника (ostium urethrae internum) , а основа трикутника відповідає поперечній лінії, що з’єднує обидва вічка сечоводів (оstium ureteris dextrum et sinistrum).
Question 32

Сечовий міхур розвивається з:

A
Allantois et pronephros
B
Ductus mesonephricus et pars posterior cloacae
C
Ductus paramesonephricus
D
Allantois
E
Pars anterior cloacae
Question 32 Explanation: 
На ранніх стадіях ембріонального розвитку всіх хребетних тварин утворюється переднирка, що складається з декількох канальців – протонефридій , що відкриваються одним кінцем – лійкою в первинну порожнину тіла, а протилежним – у парну протонефральну протоку, що перетворюється надалі в мезонефральну протоку ( протоку Вольфа). Протонефральні протоки(Ducti paramesonephricii) у хвостовій (каудальній) ділянці тіла відкриваються в кінцевий відділ задньої кишки (у клоаку). Розвиток сечового міхура і сечівників пов'язаний з перебудовою клоаки. Клоака в процесі розвитку розділена поперечною сечово-прямокишковою перетинкою, що проходить у лобовій площині, на передній і задній відділи. З переднього відділу, що називається сечово-статевою пазухою, надалі розвиваються тіло і верхівка сечового міхура.
Question 33

Які частини має сечовий міхур? / Which parts does the urinary bladder have?

A
Corpus, fundus, caput
B
Corpus, fundus, cervix, caput
C
Corpus, fundus, cervix, apex
D
Corpus, fundus, cervix, basis
E
Corpus, fundus, basis, apex
Question 33 Explanation: 
В сечовому міхурі розрізняють тіло (corpus vesicae), дно (fundus vesicae) і шийку (cervix vesicae). В порожньому сечовому міхурі чітко визначається верхівка (apex vesciae).
Question 34

Яке відношення до очеревини сечового міхура в наповненому стані? / Which location to the peritoneum does the full urinary bladder have?

A
Extraperitonealis
B
Retroperitonealis
C
Intraperitonealis
D
In cavitas peritonei
E
Mesoperitonealis
Question 34 Explanation: 
Порожній сечовий міхур покритий очеревиною лише зверху, позаду і дещо з боків, тобто екстраперитонеально. При наповненні міхура сечею його верхівка піднімається, очеревина покриває частину передньої, верхню, бічні й задню поверхні – мезоперитонеально (mesoperitonealis).
Question 35

В яких органах знаходиться "чудесна сітка" судин? / In which organs is the "wonderful net" located?

A
Lien et musculi
B
Medulla et ren
C
Hepar et medull
D
Lien et ren
E
Ren et hepar
Question 35 Explanation: 
Печінка (hepar): синусоїдні капіляри часточок печінки розташовані між двома венозними системами – ворітною веною і печінковими венами, що впадають в нижню порожнисту вену, тому сукупність синусоїдних капілярів називається чудесною венозною капілярною сіткою печінки. Нирка (ren): ділянка судинного русла клубочка ниркового тільця, що складається з приносної клубочкової артеріоли, петель гемокапілярів і виносної клубочкової артеріоли, називається чудесною артеріальною сіткою (rete mirabilis arteriosum).
Question 36

Яка послідовність стадій розвитку нирок? / What is the sequence of the kidneys' development?

A
Pronephros, metanephros, mesonephros
B
Pronephros, mesonephros, metanephros
C
Mesonephros, pronephros, metanephros
D
Pronephros, metanephros
E
Mesonephros, pronephros
Question 36 Explanation: 
В онтогенезі тварин послідовно змінюють одна одну три стадії розвитку нирки: 1) передня нирка, або переднирка (pronephros) ; 2) первинна нирка (mesonephros); 3) постійна, або остаточна нирка (metanephros).
Question 37

Які частини має сечовід? / Which parts does the ureter have?

A
Partes vesicalis, supravesicalis et abdominalis
B
Partes abdominalis et renalis
C
Partes abdominalis, pelvica et intramuralis
Question 37 Explanation: 
У сечоводі розрізняють: - черевну частину (pars аbdominalis), - тазову частину (pars pelvica), - внутрішньостінкову частину (pars intramuralis).
Question 38

Яку кількість звужень має чоловічий сечівник? / How many restrictions does the male ureter have?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 38 Explanation: 
При катетеризації чоловічого сечівника потрібно пам'ятати, що сечывник має три звуження : 1) біля внутрішнього сфінктера 2) біля зовнішнього сфінктера (найвужча частина ) 3) біля зовнішнього отвору сечівника. Однак стінки сечівника еластичні і пропускають інструмент діаметром до 10 мм (буж, катетер).
Question 39

Міжсечовідна складка розташована: / Interureter fold is located:

A
Apex vesicae urinariae
B
Paries anterior vesicae urinariae
C
Paries posterior vesicae urinariae
D
Cervix vesicae urinariae
E
Trigonum vesicae
Question 39 Explanation: 
Основа трикутника сечового міхура відповідає поперечній лінії, що з’єднує обидва вічка сечоводів. Вздовж цієї лінії слизова оболонка сечового міхура утворює міжсечовідну складку (plica interuretherica).
Question 40

Хворому з коралоподібним каменем сечівника виконали розріз стінки сечівника і видалення конкремента. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції? / A patient with staghorn stone of urethra was performed the wall incision  and concrement removal. Which Latin terms correspond to the executed operation?

A
Nephrostomia
B
Pielotomia
C
Lithouretherotomia
D
Nephropexia
E
Nephrotomia
Question 40 Explanation: 
від лат. lithos - камінь; tomia - розтин
Question 41

Хворому виконано часткове видалення верхнього полюса лівої нирки в межах здорової тканини. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції? / The patient was made a partial removal of the upper pole of the left kidney within healthy tissue. Which Latin term corresponds to the executed operation?

A
Resectio renis
B
Pielotomia
C
Nephrostomia
D
Nephropexia
E
Nephrotomia
Question 41 Explanation: 
Нефректомія буває двох типів: часткова (резекція) і радикальна. При резекції (Resectio renis) видаляють тільки пошкоджену частину органу або нирку без «оточуючих» органів. Радикальна нефректомія включає в себе видалення не тільки нирки, але і сечоводу, жирової тканини і надниркових залоз.
Question 42

Хірург видалив праву нирку. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції? / The surgeon removed the right kidney. Which Latin term corresponds to the executed operation?

A
Nephrostomia
B
Pielotomia
C
Nephrectomia
D
Nephropexia
E
Nephrotomia
Question 42 Explanation: 
Операція з видалення нирки (повного або часткового) називається нефректомія (Nephrectomia). Часто нефректомія є єдиним ефективним способом лікування ниркової патології або раку. Необхідність оперативного втручання може бути викликана: • розвитком пухлини (як доброякісної, так і злоякісної); • втратою функціоналу при захворюваннях; • пошкодженням (наприклад, травма); • донорством органів.
Question 43

Хворому виконали розріз сечового міхура. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції? / The patient was done the section of the bladder. Which Latin term corresponds to the executed operation?

A
Cystotomia
B
Cholecystotomia
C
Choledochotomia
D
Nephrectomia
E
Choledochostomia
Question 43 Explanation: 
Високий розріз сечового міхура (суstotomia) Показання: камені, сторонні тіла та новоутворення сечового міхура; звуження, ушкодження сечівника; як доступ до передміхурової залози.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 43 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 606 total views,  5 views today

Exit mobile version