Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

SYSTEMA IMMUNITAS

ORGANA LIMPHOIDEA

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed ORGANA LIMPHOIDEA. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1

Які органи входять до складу центральних органів імунної системи? / Which organs belong to the central organs of the immune system?

A
Medulla osseum, thymus
B
Lien
C
Noduli lymphoidei solitarii
D
Tonsillae
E
Noduli lymphoidei aggregati
Question 1 Explanation: 
- До первинних(центральних) органів імунної системи належать червоний кістковий мозок(medulla osseum rubra),в якому відбувається проліферація та диференціація В-лімфоцитів, та загруднинна залоза , або тимус(thymus), де відбувається проліферація та диференціація Т-лімфоцитів.
Question 2

Який орган не відноситься до переферійних органів імунної системи? / Which organ does not belong to the peripheral organs of the immune system?

 
A
Noduli lymphoidei solitarii
B
Thymus
C
Tonsillae
D
Noduli lymphoidei aggregati
E
Lien
Question 2 Explanation: 
- До вторинних(периферійних) органів імунної системи належать лімфатичні вузли(nodi lymphatici),мигдалики(tonsillae),одинокі та скупчені лімфатичні вузлики(noduli lymphoidei solitarii et aggregatici),селезінка(splen,lien) та червоподібний відросток(appendix vermiformis).
Question 3

Як ще називають аденоїди? / What is the other name for the adenoids?

A
Tonsilla tubaria dextra
B
Tonsilla tubaria sinistra
C
Tonsilla pharyngealis
D
Tonsilla palatina
E
Tonsilla lingualis
Question 3 Explanation: 
- Глотковий мигдалик(tonsilla pharyngea) також називають аденоїдним мигдаликом.
Question 4

Де продукуються стовбурові клітини імунної системи? / Where are the stem cells of the immune system produced?

 
A
Medulla ossium rubra
B
Medulla ossium flava
C
Thymus
D
Splen
E
Noduli lymphoidei aggregati
Question 4 Explanation: 
- Поліпотентні стовбурові клітини утворюються у червоному кістковому мозку,а потім дають початок усім субпопуляціям Т- і В-лімфоцитів,оскільки частина стовбурових клітин виселяється у тимус, де вони диференціюються у Т-лімфоцити.
Question 5

В якому органі продукуються Т-лімфоцити? / Which organ are the T-lymphocytes produced in?

 
A
Splen
B
Hepar
C
Tonsilla
D
Thymus
E
Noduli lymphoidei aggregati
Question 5 Explanation: 
- У загруднинній залозі , або тимусі(thymus), відбувається проліферація та диференціація Т-лімфоцитів.
Question 6

Який орган продукує B-лімфоцити і претимичні лімфоцити? / Which organ produces the B-lymphocytes?

 
A
Tonsilla
B
Splen
C
Medulla ossium
D
Noduli lymphatici
E
Hepar
Question 6 Explanation: 
- Усі поліпотентні стовбурові клітини утворюються у червоному кістковому мозку, де з них розвиваються В-лімфоцити та гемопоетичні клітини. Частина стовбурових клітин виселяється у тимус, де вони диференціюються у Т-лімфоцити.
Question 7

Де знаходиться загрудинна залоза? / Where is thymus located?

 
A
Pars anterior mediastinum superius
B
Pars posterior mediastinum inferius
C
Pars anterior mediastinum inferius
D
Pars posterior mediastinum superius
E
Pars medium mediastinum inferius
Question 7 Explanation: 
- Загруднинна залоза , або тимус(thymus), розташована у передній частині верхнього середостіння(pars anterior mediastini superioris).
Question 8

Де знаходяться ворота селезінки? / Where is the hilus lienis located?

A
Facies visceralis
B
Facies diaphragmatica
C
Extremitas anterior
D
Extremitas posterior
E
Margo inferior
Question 8 Explanation: 
- На увігнутій нутрощевій поверхні селезінки(facies visceralis) розміщені селезінкові ворота(hilum splenicum),через які проходять судини та нерви.
Question 9

Між якими ребрами знаходиться селезінка? / Which ribs is the spleen located between?

 
A
IX-XI
B
X-XI
C
XI-XII
D
IX-X
E
X-XII
Question 9 Explanation: 
- Скелетотопія селезінки відповідає рівню IX-XI ребер.
Question 10

Cелезінка вкрита: / The spleen is covered with:

 
A
Intraperitonealis
B
Retroperitonealis
C
Mesoperitonealis
D
Extraperitonealis
E
Spatium retroperitoneale
Question 10 Explanation: 
- Селезінка(lien,splen) відноситься до інтраперитонеальних органів черевної порожнини,оскільки вона вкрита очеревиною з усіх боків.
Question 11

Що складає паренхіму селезінки? / What does the parenchyma of the spleen consist of?

A
Pulpa rubra et alba
B
Pulpa rubra et flava
C
Corpus rubrum et album
D
Corpus rubrum et flavum
E
Substantia corticalis et compacta
Question 11 Explanation: 
- Паренхіма селезінки складається із червоної пульпи(pulpa rubra),що складає близько 75-80% маси селезінки , та білої пульпи(pulpa alba).
Question 12

Яких структур не повинно бути в червоній пульпі? / Which structures should not be included into the red pulp?

 
A
Noduli lymphoidei
B
Erythrocytus
C
Leycocytus
D
Lymphocytus
Question 12 Explanation: 
- Червона пульпа складається із клітин крові,оточених ретикулоцитами.
Question 13

Яких структур не повинно бути в білій пульпі? / Which structures should not be included in the white pulp?

A
Noduli lymphoidei
B
Vagina periarteriosum
C
Medulla ossium
D
Stroma reticularis
E
Arteriae noduli centralis
Question 13 Explanation: 
- Біла пульпа виконує функції вторинного лімфоїдного органа,адже вона складається із лімфоцитів,плазмоцидів,макрофагів,дендритних та інтердигітуючих клітин.Також структурними компонентами білої пульпи є лімфоїдні селезінкові вузлики та навколо артеріальні лімфоїдні піхви.
Question 14

Яка связка не приймає участі в фіксації селезінки? / Which ligament takes part in the spleen fixation?

 
A
Lig.phrenicosplenicum
B
Lig. hepatorenale
C
Lig. lienorenale
D
Lig. splenocolicum
E
Lig. gastrolienale
Question 14 Explanation: 
- Очеревина утворює зв’язки, що фіксують селезінку до відповідних прилеглих органів.До них належать шлунково-селезінкова,діафрагмово-селезінкова,селезінково-ободовокишкова та селезінково-ниркова зв’язки.
Question 15

Які органи не прилягають до селезінки? / Which organs do not adjoin to the spleen?

 
A
Hepar
B
Gaster
C
Ren sinister
D
Flexura coli sinister
E
Pancreas
Question 15 Explanation: 
- Селезінка прилягає до шлунка,лівого згину ободової кишки,хвоста підшлункової залози,лівої нирки та діафрагми,але селезінка не межує із печінкою(hepar).
Question 16

Що утворює строму селезінки? / What forms the stroma of the spleen?

A
Peritoneum
B
Pulpa rubra
C
Pulpa alba
D
Tunica fibrosa et trabecula lienalis
E
Musculus
Question 16 Explanation: 
- Строма селезінки утворена сполучнотканинною капсулою , від якої всередину органа відходять селезінкові перекладки,або трабекули.
Question 17

Що продукує кістковий мозок для забезпечення гуморального імунітету? / What produces the bone marrow for the humoral immunity providing?

 
A
B-lymphocytus
B
T-lymphocytus
C
Leucocytus
D
Erythrocytus
E
Monocytus
Question 17 Explanation: 
- У червоному кістковому мозку(medulla oseum rubra) відбувається проліферація та диференціація В-лімфоцитів.
Question 18

Що не входить  до складу лімфоїдного кільця глотки? / What is not the part of the pharynx lymphoid ring?

A
Tonsilla tubaria
B
Tonsilla palatina
C
Tonsilla lingualis
D
Tonsilla pharyngea
E
Nodi linguales
Question 18 Explanation: 
- Лімфоїдне кільце глотки(anulus lymphoideus pharyngealis),або кільце Пирогова-Вальдельйєра, утворене із шести мигдаликів: одного язикового(tonsilla lingualis),одного глоткового (tonsilla pharyngea), парних трубних (tonsillae tubariae) та піднебінних мигдаликів(tonsillae palatinae).
Question 19

Які елементи переферійної системи входять до складу червоподібного відростка? / Which elementsof the peripheral system are the parts of the appendix?

 
A
Noduli lymphoidei aggregati
B
Noduli lymphoidei solitarii
C
Noduli lymphoidei solitarii
D
Nodi pancreaticoduodenales
E
Nodi hepatici
Question 19 Explanation: 
- Червоподібний відросток (appendix vermiformis) утворений із численних кільцеподібно розташованих скупчених лімфоїдних вузликів(noduli lymphoidei aggregati).
Question 20

З чим топографічно зв'язаний трубний мигдалик? / What is topographically associated with the pipe tonsil?

A
Ampulla tubae uterinae
B
Infundibulum tubae uterinae
C
Ostium pharyngeum tubae auditivae
D
Meatus nasi superior
E
Meatus nasi communis
Question 20 Explanation: 
- Трубний мигдалик розташований у слизовій оболонці глотки поблизу глоткового отвору слухової (Євстахієвої) труби(ostium pharyngeum tubae auditivae).
Question 21

Чим представлена паренхіма загрудинної залози? / What is the parenchyma of the thymus presented by?

 
A
Pulpa rubra et alba
B
Cortex thymi, medulla thymi, lobuli thymi
C
Corpus rubrum et album
D
Corpus flavum et album
Question 21 Explanation: 
- Паренхіма загруднинної залози складається із часточок(lobuli thymi), що утворені із кіркової (cortex thymi) та мозкової речовини(medulla thymi).
Question 22

Які елементи мають мигдалики? / Which elements do the tonsils have?

A
Cryptae tonsillares
B
Sinus tonsillares
C
Tuber tonsillares
D
Sulcus tonsillares
E
Fossa tonsillares
Question 22 Explanation: 
- Структурними компонентами мигдаликів є мигдаликові крипти та ямочки.
Question 23

Де знаходяться скупчення лімфоїдних вузликів шлунково-кишкового тракту? / Where are the clusters of lymphoid nodules of the digestive tract located?

A
Caecum
B
Colon
C
Ileum
D
Jejunum
E
Ampulla recti
Question 23 Explanation: 
- В слизовій оболонці клубової кишки розміщені численні скупчені лімфоїдні вузлики, які ще називають бляшками Пейєра.
Question 24

Які мигдалики знаходяться в мигдаликових ямках? / Which tonsils are located in the tonsilar holes?

A
Tonsilla pharyngea
B
Tonsilla tubaria
C
Tonsilla lingualis
D
Tonsilla palatina
Question 24 Explanation: 
- Піднебінні мигдалики(tonsillae palatinae) розміщені у мигдаликових ямках , що обмежені піднебінно-язиковою та піднебінною глотковою дугами.
Question 25

Де розташовани скупчення лімфоїдних вузликів в клубовій кишці? / Where is the accumulation of lymphoid nodules of the ileum located?

A
Tunica mucosa
B
Tunica serosa
C
Tela subserosa
D
Tunica muscularis
E
Tunica adventitia
Question 25 Explanation: 
- В слизовій оболонці(tunica mucosa) клубової кишки(ileum) розміщені численні скупчені лімфоїдні вузлики, які ще називають бляшками Пейєра.
Question 26

Де знаходиться глотковий мигдалик ? / Where is the pharyngeal tonsil located?

 
A
Paries posterior partis nasalis pharyngis
B
Plica salpingopharyngea
C
Plica salpingopalatina
D
Pars laryngea pharyngis
E
Pars oralis pharyngis
Question 26 Explanation: 
- Глотковий,або аденоїдний,мигдалик(tonsilla pharyngea) розміщений між склепінням та задньою стінкою глотки , що відповідає її носовій частині.
Question 27

В якій ділянці лікар повинен проводити пульпацію селезінки? / Where should a doctor conduct the palpation of the spleen?

A
Hypochondrium dexter
B
Hypochondrium sinister
C
Regio lateralis sinister
D
Regio lateralis dexter
E
Regio umbilicalis
Question 27 Explanation: 
- Голотопічно селезінка розміщена у лівому підребер’ї (hypochondrium sinister).
Question 28

Яких поверхонь немає на селезінці? / Which surfaces are absent in the spleen?

A
Facies diaphragmatica
B
Facies visceralis
C
Facies renalis
D
Facies gastrica
E
Facies jejuni
Question 28 Explanation: 
- Селезінка має дві поверхні : опуклу діафрагмову та увігнуту нутрощеву, на якій містяться втиснення від прилеглих до селезінки органів.
Question 29

Після тупої травми живота хворому за показаннями видалили селезінку. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції? / After a blunt abdominal trauma a patient was removed the spleen, for indications . Which Latin term corresponds to executed operation?

A
Splenectomia
B
Cholecystectomia
C
Nephrectomia
D
Pielotomia
E
Neurotomia
Question 29 Explanation: 
- Із латинської мови «splen» - це селезінка, а кінцевий терміноелемент «-ectomia» - видалення.
Question 30

Дитині за показаннями повністю видалили червоподібний відросток. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції? / The child was completely removed an appendix. Which Latin term corresponds to the executed operation?

A
Cholecystectomia
B
Splenectomia
C
Appendectomia
D
Nephrectomia
E
Pielectomia
Question 30 Explanation: 
- Із латинської мови «appendix» - червоподібний відросток, а кінцевий терміноелемент «-ectomia» - видалення.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 30 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 3,450 total views,  1 views today

Exit mobile version