САПІН Михайло Романович

Михаил_Романович_Сапин

Михайло Романович Сапін (19.10.1925 – 20.03.2015) – академік, доктор медичних наук, професор кафедри анатомії Першого Московського державного медичного університету імені І.М. Сеченова.

Народився в м. Середина-Буда Сумської області (Україна), середню школу закінчив у Сумах. Учасник Великої Вітчизняної війни (в 1944-му році нагороджений орденом Червоної Зірки та медаллю «За відвагу»). У 1956-му році закінчив 1-й Московський медичний інститут ім. Сеченова, в 1959-му – аспірантуру. з 1972 – завідувач лабораторії функціональної анатомії Інституту морфології людини АМН. Автор більш ніж 400 наукових праць, 12 монографій і посібників з проблем функціональної анатомії лімфатичної системи і залоз внутрішньої секреції. Створив цілу наукову школу анатомів, під його керівництвом захищено більше 100 дисертацій, в тому числі 40 докторських.

Михайло Романович був великим фахівцем в області лімфології, ангіології, іммуноморфології, в області вивчення ендокринних і екзокринних залоз. За його підручниками, атласами, навчальними посібниками для медичних, біологічних та педагогічних вузів, медичних училищ та загальноосвітніх шкіл вивчало і вивчає анатомію не одне покоління радянських, російських та іноземних медиків.

Більше тридцяти років керував кафедрою анатомії людини.

Академік РАМН, РАПН, Міжнародної академії наук Вищої школи, Нью-Йоркської академії наук, почесний член багатьох міжнародних та національних наукових товариств, заслужений діяч науки, доктор медичних наук, професор, лауреат премії.

Помер 20 березня 2015 року під час лекції в Першому МГМУ ім. І. М. Сеченова.

25 березня 2015 року відбулося прощання і похорони на Троєкуровському кладовищі міста Москва.

razdelitel

Mykhailo Romanovych Sapin (October 15, 1925 – March 20, 2015) – academician, Doctor of Medical Sciences, and Professor of the Department of Anatomy at I.M.Sechenov First Moscow State Medical University.

He was born in the town of Seredyna-Buda, Sumy region (Ukraine), finished the secondary school in Sumy. Mykhailo Sapin participated in the Great Patriotic War (in 1944 he was awarded the Order of Red Star and the medal “For Bravery”). In 1956 he graduated from Sechenov First Moscow Medical Institute, in 1959 – completed postgraduate studies. From 1972 he worked as chief of the laboratory of functional anatomy at the Institute of Human Morphology of AMS. He is an author of more than 400 scientific works, 12 monographs and textbooks on the problems of functional anatomy of lymphatic system and internal secretion glands. He has created a scientific school of anatomists; more than 100 theses (including 40 doctoral theses) were defended under his direction.

Mykhailo Romanovych was a great specialist in the sphere of lymphology, angiology, immunomorphology, in the studies of endocrine and exocrine glands. Several generations of Soviet, Russian and foreign doctors studied and still study anatomy on the basis of his textbooks, atlases, study guides for medical, biological and pedagogical higher educational establishments, medical colleges and secondary schools.

He headed the Department of Human Anatomy for more than thirty years.

He was an academician of RAMS, RAPS, of the International Higher Education Academy of Sciences and New York Academy of Sciences; he was also an honored member of many international and national scientific societies, Honored Worker of Science, Doctor of Medical Sciences, Professor.

Mykhailo Sapin passed away on March 20, 2015 during a lecture at Sechenov First Moscow State Medical University. On March 25, 2015 the public farewell and funeral took place at Troyekurovskoye cemetary of Moscow.

 

Loading