ГОЛОВАЦЬКИЙ Андрій Степанович

Доктор медичних наук (1990), професор (1991).

Заслужений працівник освіти України (2006).

Голова Закарпатського обласного осередку наукового товариства АГЕТ України (з 1989).

Голова редколегії фахового збірника наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету», серія «Медицина».

Член спеціалізованої вченої ради Д 20.601.02 при Івано-Франківському національному медичному університеті зі спеціальностей: 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки); 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Академік громадської академії «Української академії наук».

Народився  21 листопада 1936 року у селищі Брошнів-Осада Івано-Франківської області.

Освіта: Читинський державний медичний інститут (1961)

Місце роботи та посада: професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету.

Досвід професійної діяльності:

 • аспірант кафедри гістології Івано-Франківського державного медичного інституту (1966–1969);

 • викладач, старший викладач, доцент кафедри біофізики фізичного факультету Ужгородського державного університету (1969–1974);

 • доцент кафедри анатомії людини медичного факультету Ужгородського державного університету (1974–1980), завідувач кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету (1980–2017);

 • професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету (з 2017).

Тема кандидатської дисертації: «Вивчення клініко-лабораторного значення біофізичного дослідження формених елементів периферійної крові у хворих на туберкульоз легень» (1970, Воронеж).

Тема докторської дисертації: «Системний аналіз морфофункціональних особливостей лімфатичних вузлів, лімфоцитів лімфи і крові при дії антигенів» (1989, Москва).

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.16 – гістологія, цитологія, ембріологія

Опублікував понад 240 робіт, у тому числі: 8 підручників, 34 навчальні посібники, автор 3 патентів України і 14 раціоналізаторських пропозицій, серед них:

СТАТТІ
 • Harapko T.V. The features of arterial thymus at nalbuphine action // T.V. Harapko, A.S. Holovatsky // Eureka: Health Sciences. – № 2. – 2016. – P. 30–37.
 • Головацький А.С. Морфофункціональні зміни в лімфатичних вузлах при дії на організм хімічних і фізичних чинників / А.С. Головацький, О.О. Валько // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2016. – Вип. 1 (53). – С. 131–136.
 • Головацький А.С. Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїду / А.С. Головацький, Т.В. Гарапко // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2017. – Вип. 1 (55). – С. 15–21.
 • Гарапко Т.В. Субмікроскопічні зміни структурних компонентів тимуса при дії на організм налбуфіну / Т.В. Гарапко, А.С. Головацький // Патологія. – 2017. – Том 14. – № 3 (41). – С. 353–357. DOI14739/2310-1237.2017.3.118760.
 • Валько О.О. Структурні зміни лімфатичних вузлів білих щурів при двотижневому та чотиритижневому опіоїдному впливі / О.О. Валько, А.С. Головацький, З.М. Небесна, К.С. Волков, С.Б. Крамар // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2017. – Вип. 2 (56). – С. 10–17.
 • Татарчук Л.В. Деякі особливості анатомічної будови малих кутніх зубів нижньощелепної зубної дуги / Л.В. Татарчук, А.С. Головацький, О.Б. Ясіновський // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2017. – Вип. 2 (56). – С. 42–44.
 • Harapko T.V. Nalbuphine-induced submicroscopic changes in the components of the thymus vascular bed / T.V. Harapko, A.S. Holovatskyi // Мир Медицины и Биологии» – 2017. – № 4 (62) – 111–116. DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-111-116.
ПІДРУЧНИКИ
 • Анатомія людини. У трьох томах. / Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І., Ковальчук О.І. // Вінниця: Нова книга, видання 5-е, 2017. – 1200 с. Рекомендований МОН і МОЗ України, як єдиний національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
 • Анатомія людини: у 3 томах, Том 3: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В.Г. Ковешніков, І.І. Бобрик, А.С. Головацький [та ін.] // Луганськ: Вид-во «Шико» ТОВ «Віртуальна реальність», 2008. – 400 с.
 • Human anatomy. In three volumes. Vol. 3 / V.G. Koveshnikov, I.I. Bobryk, A.S. Golovatsky [еt аl.] // Lugansk:  LTD «Virtualnaya realnost», 2009. – 384 p. – (Recommended by the Central methodical committee on higher medical education of MPN Ukraine as a textbook for the students of higher educational establishments of IV level of accreditation).
 • Human Anatomy : textbook / Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., Kovalchuk O. I. [et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 464 p.
ПОСІБНИКИ
 • Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат): в 2-х т. Т.1, ч 2: Запитання і відповіді до рисунків: навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III–IV рівнів акредитації / Я.І. Федонюк, В.З. Сікора, А.С. Головацький [та ін.]; за ред. Я.І. Федонюка. – Т.: Укрмедкнига, 2004. – 504 с.
 • Функціональна анатомія з’єднань кісток у схемах: метод. рек. для самостійної роботи студ. І–ІІ курсів мед. ф-ту / А.С. Головацький, Б.В. Гавата, Л.К. Головінська [та ін.]; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, мед. ф-т, каф. анатомії людини та гістології. – видання 2-ге. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2007. –  72 с.
 • Функціональна анатомія лімфатичної системи людини: навч. посіб. для студ. мед., стомат., біологіч. ф-тів та ф-ту фізично-го виховання і спорту вищ. навч. закл. України / А.С. Головацький, Т.А. Александрович, Т.А. Головацький; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, мед. ф-т, каф. анатомії людини та гістології; ф-т фізичного виховання і спорту, каф. фізичної реабілітації. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2008. – 59 с.
 • Альбом-посібник з гістології. Ч. I: Цитологія, ембріологія, загальна гістологія: для студ. мед. і стомат. ф-тів / А.С. Головацький, В.Й. Палапа; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, мед. ф-т, каф. анатомії людини та гістології. Вид. 7-ме. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2017. – 110 с.
 • Альбом-посібник з гістології. Ч. ІI: спеціальна гістологія: для студ. мед. ф-ту / А.С. Головацький, В.Й. Палапа; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, мед. ф-т, каф. анатомії людини та гістології. – Вид. 7-ме. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2017. —100 с.
 • Функціональна анатомія проекційних провідних шляхів центральної нервової системи і черепних нервів у схемах: навч.-метод. посіб. для студ. мед. і стомат. ф-тів та ф-ту здоров’я людини / А.С. Головацький, М.Ю. Кочмарь, Т.А. Александрович, Т.А. Головацький; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», мед. ф-т, каф. анатомії людини та гістології; ф-т здоров’я людини, каф. фізичної реабілітації. – Вид. 6-те. – Ужгород:ТОВ «Спектраль», 2017. – 64 с.

Підготував 14 кандидатів медичних наук.

Напрями наукових інтересів: «Особливості структурної організації лімфоїдних органів і судинного русла в онтогенезі в нормі та закономірності їх перебудови при дії на організм антигенів, хімічних і фізичних факторів» 

 Робоча адреса: 88000, м. Ужгород, площа Народна, 1, медичний факультет УжНУ, кафедра анатомії людини та гістології.

Електронна адреса:  holand36@ukr.net

Мобільний телефон: 050 939 77 99

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 

Loading