NA

#NOMINA ANATOMICA

Ignoratis terminis ignoratur et ars

#АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Без знання термінів невідома і сама наука

#АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Без знания терминов неизвестна и сама наука

#ANATOMICAL TERMINOLOGY

 Without knowledge of the terms, science itself is unknown

 

Термінологія – це перелік назв, які прийняті в певній галузі науки.

Анатомічна номенклатура – перелік латинських (частково грецьких) термінів, які використовуються в медицині у різних країнах і затверджені на анатомічних конгресах, а також є основою медичного спілкування.

BNA – Базельська анатомічна номенклатура – 1855 рік

PNA – Паризька анатомічна номенклатура – 1955 рік

S-PNA – Сучасна анатомічна номенклатура (Сан-Пауло) – 1997 рік

Anatomia generalis Загальна анатомія Общая анатомия General anatomy
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Verticalis Вертикальний, прямовисний Вертикальный Vertical
Horizontalis Горизонтальний, поземний Горизонтальный Horizontal
Medianus Серединний Срединный Median
Coronalis Вінцевий Венечный Coronal
Sagittalis Стріловий, cагітальний Сагиттальный Sagittal
Dexter Правий Правый Right
Sinister Лівий Левый Left
Intermedius Проміжний Промежуточный Intermediate
Medialis Присередній, медіальний Медиальный Medial
Lateralis Бічний, латеральний Латеральный; боковой Lateral
Anterior Передній Передний Anterior
Posterior Задній Задний Posterior
Ventralis Черевний, вентральний Передний; вентральный Ventral
Dorsalis Спинний, тильний, дорсальний Задний; дорсальный Dorsal
Frontalis Лобовий, фронтальний Фронтальный; лобный Frontal
Occipitalis Потиличний Затылочный Occipital
Superior Верхній Верхний Superior
Inferior Нижній Нижний Inferior
Cranialis Черепний, краніальний Краниальный Cranial
Caudalis Хвостовий, каудальний Каудальный Caudal
Rostralis Дзьобовий, ростральний Ростральный Rostral
Apicalis Верхівковий Верхушечный Apical
Basalis Основний, базальний Базальный Basal
Basilaris Основний Базилярный Basilar
Medius Середній Средний Middle
Transversus Поперечний Поперечный Transverse
Transversalis Поперечний Поперечный Transeverse
Longitudinalis Поздовжній Продольный Longitudinal
Axialis Осьовий, аксіальний Осевой; аксиальный Axial
Internus Внутрішній Внутренний Internal
Externus Зовнішній Наружный External
Luminals Просвітковий, люмінальний Люминальный Luminal
Superficialis Поверхневий Поверхностный Superficial
Profundus Глибокий Глубокий Deep
Proximalis Ближчий, проксимальний Проксимальный Proximal
Distalis Дальший, кінцевий, дистальний Дистальный Distal
Centralis Центральний Центральный Central
Periphericus; Periferalis Периферійний Периферический Peripheral
Radialis Променевий Лучевой Radial
Ulnaris Ліктьовий Локтевой Ulnar
Fibularis, Peronealis Малогомілковий Малоберцовый Fibular, Peroneal
Tibialis Великогомілковий Большеберцовый Tibial
Palmaris, Volaris Долонний Ладонный Palmar, Volar
Plantaris Підошвовий Подошвенный Plantar
Flexor Згинач Сгибатель Flexor
Extensor Розгинач Разгибатель Extensor
Partes corporis humani Частини тіла людини Части тела человека Parts of human body
Caput Голoва Голова Head
  Sinciput   Лоб   Лоб   Forehead
  Occiput   Потилиця   Затылок   Occiput
  Tempora   Скроня   Висок   Temple
  Auris   Вухо   Ухо   Ear
  Facies   Лице, обличчя   Лицо   Face
   Oculus     Око     Глаз     Eye
    Bucca     Щока     Щека     Check
    Nasus     Ніс     Нос     Nose
    Os     Рот     Рот     Mouth
    Mentum     Підборіддя     Подбородок     Chin
Collum; Cervix Шийка; Шия Шея Neck
Truncus Стовбур Ствол Trunk
  Thorax   Грудна клітка   Грудная клетка   Thorax
    Pectus      Груди     Груди     Front of chest
  Abdomen    Живіт   Живот   Abdomen
  Pelvis    Таз   Таз   Pelvis
  Dorsum    Спина   Спина   Back
Membrum superius Верхня кінцівка Верхняя конечность Upper limb
  Cingulum pectorale; Cinguli membri superioris   Грудний пояс; Пояс верхніх кінцівок   Плечевой пояс; Пояс верхних конечностей   Pectoral girdle; Shoulder  girdle
  Axilla   Пахва   Подмышка   Axilla
  Brachium   Плече   Плечо   Arm
  Cubitus   Лікоть   Локоть   Elbow
  Antebrachium   Передпліччя   Предплечье   Forearm
  Manus   Рука   Кисть   Hand
    Carpus     Зап’ясток     Запястье     Wrist
    Metacarpus     П’ясток     Пясть     Metacarpus
    Palma; Vola     Долоня     Ладонь     Palm
    Dorsum manus     Тил кисті     Тыл кисти     Dorsum of palm
    Digiti manus     Пальці кисті     Пальцы кисти     Fingers including thumb
Membrum inferius Нижня кінцівка Нижняя конечность Lower limb
  Cingulum pelvicum; Cingulum membri inferioris    Тазовий пояс; Пояс нижніх кінцівок   Тазовый пояс; Пояс нижних конечностей   Pelvic girdle
  Nates; Clunes    Сідниці   Ягодицы   Buttocks
  Coxa    Кульша   Верхняя часть бедра   Hip
  Femur    Стегно   Бедро   Thigh
  Genu    Коліно   Колено   Knee
    Poples     Підколінок     Задняя часть колена     Posterior part of knee
  Crus   Гомілка   Голень   Leg
    Sura     Литка     Икра     Calf
  Pes   Стопа   Стопа Foot
    Tarsus     Заплесно     Предплюсна     Ankle
    Calx     П’ята     Пятка     Heel
    Metatarsus     Плесно     Плюсна     Metatarsus
    Planta     Підошва     Подошва     Sole
    Dorsum pedis     Тил стопи     Тыл стопы     Dorsum of foot
    Digiti pedis     Пальці стопи     Пальцы стопы     Toes
Cavitates Порожнини Полости Cavities
  Cavitas cranii   Порожнина черепа   Полость черепа   Cranial cavity
  Cavitas thoracis   Порожнина грудної клітки   Грудная полость; Полость груди   Thoracic cavity
  Cavitas abdominis et pelvis   Порожнина живота і таза   Полость живота и таза   Abdominopelvic cavity
     Cavitas abdominis     Порожнина живота     Брюшная полость; Полость живота      Abdominal cavity
     Cavitas pelvis     Порожнина таза     Тазовая полость; Полость таза      Pelvic cavity
Plana, lineae et regiones Площини, лінії та ділянки Плоскости, линии и области Planes, lines and regiones
Plana frontalia; Plana coronalia Лобові площини; Вінцеві площини Фронтальные плоскости; Венечные плоскости Frontal planes; Coronal planes
Plana horizontalia Горизонтальні площини Горизонтальные плоскости Horizontal planes
Plana sagittalia Стрілові площини Сагиттальная плоскость Sagittal planes
  Planum medianum   Серединна площина   Срединная плоскость   Median plane; Median sagittal plane
  Plana paramediana   Присерединні площини   Парамедиальные плоскости; Околосрединные плоскости   Paramedian plane
Plana transversalia Поперечні площини Поперечные плоскости Transverse plane
  Planum transpyloricum   Черезворотарна площина   Транспилорическая плоскость   Transpyloric plane
  Planum subcostale   Підреброва площина   Подреберная плоскость   Subcostal plane
  Planum supracristale   Надгребенва площина   Надгребневая плоскость   Supracristal plane
  Planum intertuberculare   Міжгорбикова площина   Межгребневая плоскость   Intertubercular plane
  Planum interspinale   Міжостьова площина   Межостевая плоскость   Interspinous plane
Linea mediana anterior Передня серединна лінія Передняя срединная линия Anterior median line
Linea parasternalis Пригруднинна лінія Окологрудинная линия Parasternal line
Linea mediaclavicularis Середньоключична лінія Среднеключичная линия Medclavicular line
Linea mammilaris Соскова лінія Сосковая линия Mammilary line; Nipple line
Linea axillaris anterior Пeредня пахвова лінія Передняя подмышечная линия Anterior axillary line
Linea axillaris media Середня пахвова лінія Средняя подмышечная линия Midaxillary line
Linea mediana posterior Задня серединна лінія Задняя подмышечная линия Postrerior median line
Linea scapularis Лопаткова лінія Лопаточная линия Scapular line
Linea paravertebralis Прихребтова лінія Околопозвоночная линия Paravertebral line
Linea mediana posterior Задня серединна лінія Задняя срединная линия Posterior median line
Regiones capitis Ділянки голови Области головы Regions of head
Regio frontalis Лобова ділянка Лобная область Frontal region
Regio parietalis Тім’яна ділянка Теменная область Parietal region
Regio occipitalis Потилична ділянка Затылочная область Occipital region
Regio temporalis Скронева ділянка Височная область Temporal region
Regio auricularis Слухова ділянка Область ушной раковины Auricular region
Regio mastoidea Соскоподібна ділянка Область сосцевидного отростка Mastoid region
Regio facialis Лицева ділянка Область лица Facial region
  Sulcus suprapalpebralis   Надповікова борозна   Борозда верхнего века   Suprapalpebral sulcus
  Regio orbitalis   Очноямкова ділянка   Область глазницы   Orbital region
  Sulcus infrapalpebralis   Підповікова борозна   Борозда нижнего века   Infrapalpebral sulcus
  Regio infraorbitalis   Підочноямкова ділянка   Подглазничная область   Infra-orbital region
  Regio buccalis   Щічна ділянка   Щечная область   Buccal region
  Regio paratidomasseterica   Привушно-жувальна ділянка   Околоушно-жевательная область   Parotid region
  Regio zygomatica   Вилична ділянка   Скуловая область   Zygomatic region
  Regio nasalis   Носова ділянка   Область носа   Nasal region
  Sulcus nasolabialis   Носо-губна борозна   Носогубная борозда   Nasolabial sulcus
  Regio oralis   Ротова ділянка   Область рта   Oral region
  Sulcus mentolabialis   Підборідно-губна борозна   Подбородочно-губная борозда   Mentolabial sulcus
  Regio mentalis   Підборідна ділянка   Подбородочная область   Mental region
Regiones cervicales Ділянки шиї Области шеи Regions of neck
Regio cervicalis anterior; Trigonum cervicalis anterius; Trigonum colli anterius Передня шийна ділянка; Передній шийний трикутник Передняя область шеи; Передний треугольник шеи Anterior cervical region; Anterior triangle
  Trigonum   submandibulare   Піднижньощелепний трикутник   Поднижнечелюстной  треугольник   Submandibular triangle
  Trigonum caroticum   Сонний трикутник   Сонный треугольник   Carotid triangle
  Trigonum musculare;   Trigonum omotracheale   М’язовий трикутник; Лопатково-трахейний трикутник   Лопаточно-трахеальный треугольник   Muscular triangle; Omotracheal triangle
  Trigonum submentale   Підборідний трикутник   Подподбородочный   треугольник   Submental triangle
Regio sternocleidomastoidea Грудинно-ключично-сокоподібна ділянка Грудино-ключично-сосцевидная область Sternocleidomastoid region
  Fossa supraclavicularis minor   Мала надключична ямка   Малая надключичная ямка    Leser surpaclavicular fossa
Regio cervicalis lateralis; Trigonum cervicalis posterius; Trigonum colli Бічна шийна ділянка; Задній шийний трикутник; Бічний шийний трикутник Латеральная область шеи; Задний треугольник шеи Lateral cervical region; Posterior triangle
  Trigonum omoclaviculare   Лопатково-ключичний трикутник   Лопаточно-ключичный треугольник   Omoclavicular triangle; Subclavian triangle
  Fossa supraclavicularis major   Велика надключична ямка   Большая надключичная ямка   Greater supraclavicular fossa
Regio cervicalis posterior; Regio colli posterior Задня шийна ділянка Задняя область шеи Posterior cervical region
Regiones thoracicae anteriores et laterales Передні та бічні ділянки грудної клітки Передние и латеральные области груди Anterior and lateral thoracic regions
Regio prestemalis Передгрудинна ділянка Подгрудинная область Presternal region
Fossa infraclavicularis Підключична ямка Подключичная ямка Infraclavicular fossa
Trigonum clavipectorale; Trigonum deltopectorale Ключично-грудний трикутник; Дельто-грудний трикутник Ключично-грудной треугольник; Дельтовидно-грудной треугольник Clavipectoral triangle; Deltopectoral triangle
Regio pectoralis Грудна ділянка Грудная область Pectoral region
  Regio pectoralis lateralis   Бічна ділянка грудної клітки   Латеральная область груди   Lateral pectoral region
  Regio mammaria   Грудна ділянка   Грудная область   Mammary region
  Regio inframammaria   Підгрудна ділянка   Подгрудная область   Inframammary region
Regio axillaris Пахвова ділянка Подмышечная область Axillary region
Fossa axillaris Пахвова ямка Подмышечная ямка Axillary fossa
Regiones abdominales Ділянки живота Области живота Abdominal regions
Hypochondrium; Regio hypochondriaca Підребер’я; Підреброва ділянка Подреберье; Подреберная область Hypochondrium; Epigastric region
Epigastrium; Regio epigastrica; Fossa epigastrica Надчерев’я; Надчеревна ділянка; Надчеревна ямка Надчревье; Надчревная область; Надчревная ямка Epigastric fossa
Latus; Regio lateralis Бік; Бічна ділянка Бок; Боковая область Flank; Lateral region
Umbilicus; Regio umbilicalis Пупок; Пупкова ділянка Пупок; Пупочная область Umbilical region
Inguen; Regio inguinalis Пахвина; Пахвинна ділянка Пах; Паховая область Groin; Inguinal region
Hypogastrium; Regio  pubica Підчерев’я; Лобкова ділянка Подчревье; Лобковая область Pubic region
Regiones dorsales; Regiones dorsi Спинні ділянки Области спины Regions of back
Regio vertebralis Хребтова ділянка Позвоночная область Vertebral region
Regio sacralis Крижова ділянка Крестцовая область Sacral region
  (Foveola coccygea)   (Куприкова ямочка)   (Копчиковая ямочка)   (Coccygeal foveola)
Regio scapularis Лопаткова ділянка Лопаточная область Scapular region
Trigonum auscultationis Трикутник вислуховування Аускультативный треугольник Anscultatory triangle; Triangle of auscultation
Regio infrascapularis Підлопаткова ділянка Подлопаточная область Infrascapular region
Regio lumbalis Поперекова ділянка Поясничная область Lumbar region
   (Trigonum lumbale inferius)   (Нижній поперековий трикутник)   (Нижний поясничный треугольник)   (Inferior lumbar triangle)
  (Trigonum lumbale superius)   (Верхній поперековий  трикутник)   (Верхний поясничный треугольник)   (Superior lumbar triangle)
Regio perinealis Промежинна ділянка Область промежности Perineal region
Regio analis Відхідникова ділянка Заднепроходная область Anal triangle
Regio urogenitalis Сечо-статева ділянка Мочеполовая область Urogenital triangle
Regiones membri Ділянки верхньої кінцівки Области верхней конечности Regions of upper limb
Regio deltoidea Дельтоподібна ділянка Дельтоподібная область Deltoid region
Regio brachialis Плечова ділянка Область плеча Brachial region
  Regio brachii anterior; Regio brachialis anterior   Передня плечова ділянка   Передняя область плеча   Anterior region of arm
    Sulcus bicipitalis lateralis; Sulcus bicipitalis radialis     Бічна двоголова борозна; Променева двоголова борозна     Латеральная локтевая борозда     Lateral bicipital groove
    Sulcus bicipitalis medialis; Sulcus bicipitalis ulnaris     Присередня двоголова борозна; Ліктьова двоголова борозна     Медиальная локтевая борозда     Medial bicipital groove
 Regio brachii posterior; Regio brachialis posterior   Задня плечова ділянка   Задняя область плеча   Posterior region of arm
Regio cubitalis Ліктьова ділянка Область локтя; Локтевая область Cubital region
  Regio cubitalis anterior   Передня ліктьова ділянка   Передняя локтевая область   Anterior region of elbow
    Fossa cubitalis     Ліктьова ямка     Локтевая ямка     Cubital fossa
  Regio cubitalis posterior   Задня ліктьова ділянка   Задняя локтевая область   Posterior region of elbow
Regio antebrachialis Передплічна ділянка Область предплечья Antebrachial region
  Regio antebrachii anterior; Regio antebrachialis anterior   Передня передплічова ділянка   Передняя область предплечья   Anterior region of forearm
  Regio antebrachii posterior; Regio antebrachialis posterior   Задня передплічова ділянка   Задняя область предплечья   Posterior region of forearm
  Margo radialis; Margo lateralis   Променевий край; Бічний край   Лучевой край; Латеральный край   Radial border; Lateral border
  Margo ulnaris; Margo medialis   Ліктьовий край; Присередній край   Локтевой край; Медиальный край   Ulnar border; Medial border
Regio manus Ділянка кисті Область кисти Hand region
  Regio carpalis   Зап’ясткова ділянка   Область запястья   Carpal region
    Regio carpalis anterior     Передня зап’ясткова ділянка     Передняя область запястья      Anterior region of wrist
    Regio carpalis posterior     Задня зап’ясткова ділянка     Задняя область запястья      Posterior region of wrist
  Regio dorsalis manus   Тильна ділянка кисті   Тыл кисти   Dorsum of hand
  Palma; Vola; Regio palmaris   Долоня; Долонна ділянка   Ладонь; Ладонная область   Palm; Palmar region
  Thenar; Eminentia thenaris   Тенар; Підвищення великого пальця   Тенар; Возвышение большого пальца   Thenar eminence
  Hypothenar; Eminentia hypothenaris   Гіпотенар; Підвищення мізинця   Гипотенар; Возвышение мизинца   Hypothenar eminence
  Regio metacarpalis   П’ясткова ділянка   Пясть   Metacarpal region
  Digiti manus   Пальці кисті   Пальцы кисти   Digits of hand; Fingers including thumb
    Pollex; Digitus primus [I]     Великий палець кисті; Перший палець [I]     Большой палец [I]   Thumb
    Index; Digitus secundus [II]     Вказівний палець; Другий палець (ІІ)     Указательный палец [IІ]   Index finger
    Digitus medius; Digitus tertius [III]     Середній палець; Третій палець (ІІІ)   Средний палец [IІІ]   Middle finger
    Digitus anularis; Digitus quartus [IV]     Перстневий палець; Четвертий палець (IV)   Безымянный палец [IV]   Ring finger
    Digitus minimus; Digitus quintus [V]     Мізинець; П’ятий палець (V)   Мизинец [V]   Little finger
    Facies palmares digitorum     Долонні поверхні пальців     Ладонные поверхности пальцев     Palmar surfaces of fingers
    Facies dorsales digitorum     Тильні поверхні пальців     Тыльные поверхности пальцев     Dorsal surfaces of fingers
Regiones membri infererioris Ділянки нижньої кінцівки Области нижней конечности Regions of lower limb
Regio glutealis Сіднична ділянка Ягодичная область Gluteal region
  Crena analis; Crena ani; Crena interglutealis   Відхідникова щілина; Міжсіднична щілина   Анальная щель; Межъягодичная щель   Intergluteal cleft; Natal cleft
  Sulcus glutealis   Сіднична борозна   Ягодичная складка   Gluteal fold
Regio coxae Кульшова ділянка Тазобедренная область Hip region
Regio femoris Стегнова ділянка Область бедра Femoral region
  Regio femoris anterior   Передня стегнова ділянка   Передняя область бедра   Anterior region of thigh
    Trigonum femoris     Стегновий трикутник     Бедренный треугольник     Femoral triangle
  Regio femoris posterior   Задня стегнова ділянка   Задняя область бедра   Posterior region of thigh
Regio genus Колінна ділянка Область колена Knee region
  Regio genus anterior   Передня колінна ділянка   Передняя область колена   Anterior region of knee
  Regio genus posterior   Задня колінна ділянка   Задняя область колена   Posterior region of knee
     Fossa poplitea     Підколінна ямка     Подколенная ямка     Popliteal fossa
Regio cruris Гомілкова ділянка Область голени Leg region
   Regio cruris anterior   Передня гомілкова ділянка   Передняя область голени   Anterior region of leg
   Regio cruris posterior   Задня гомілкова ділянка   Задняя область голени   Posterior region of leg
    Regio surae     Литкова ділянка     Икроножная область     Sural region
  Regio talocruralis anterior   Передня надп’ястково-гомілкова ділянка   Передняя голеностопная область   Anterior talocrural region; Anterior ankle region
  Regio talocruralis posterior   Задня надп’ястково-гомілкова ділянка   Задняя голеностопная область   Posterior talocrural region; Posterior ankle region
    Regio retromalleolaris lateralis     Бічна закісточкова ділянка     Боковая позадилодыжечная область     Lateral retromalleolar region
    Regio retromalleolaris medialis     Присередня закісточкова ділянка     Медиальная позадилодыжечная область     Medial retromalleolar region
Regio pedis Ділянка стопи Области стопы Foot region
  Regio calcanea   П’яткова ділянка   Пяточная область   Heel region
  Dorsum pedis; Regio dorsalis pedis   Тил стопи; Тильна ділянка  стопи   Тыл стопы; Тыльная область стопы   Dorsum of foot; Dorsal region of foot
  Planta; Regio plantaris   Підошва; Підошвова ділянка   Подошва; Подошвенная область   Sole; Plantar region
  Margo lateralis pedis; Margo fibularis pedis   Бічний край стопи; Малогомілковий край стопи   Латеральный край стопы; Малоберцовый край стопы   Lateral border of foot; Fibular border of foot; Peroneal border of foot
  Margo medialis pedis; Margo tibialis pedis   Присередній край стопи; Великогомілковий край стопи   Медиальный край стопы; Большеберцовый край стопы   Medial border of foot; Tibial border of foot
  Arcus pedis longitudinalis   Поздовжнє склепіння стопи   Продольный свод стопы   Longitudinal arch of foot
    Pars lateralis     Бічна частина     Латеральная часть     Lateral part
    Pars medialis     Присередня частина     Медиальная часть     Medial part
  Arcus pedis transversus proximalis   Проксимальне поперечне склепіння стопи   Проксимальный поперечный свод стопы   Proximal transverse arch of  foot
  Arcus pedis transversus distalis   Дистальне поперечне склепіння стопи   Дистальный поперечный свод стопы   Distal transverse arch of foot
  Regio tarsalis   Заплеснова ділянка   Область предплюсны   Ankle region
  Regio metatarsalis   Плеснова ділянка   Область плюсны   Metatarsal region
  Digiti pedis   Пальці стопи   Пальцы стопы   Digits of foot; Toes
    Hallux; Digitus primus [I]     Великий палець стопи; Перший палець [I]     Большой палец [I]     Great toe [I]
    Digitus secundus [II]     Другий палець [IІ]     Второй палец [IІ]     Second toe [II]
    Digitus tertius [III]     Третій палець [IІІ]     Третий палец [IІІ]     Third toe [III]
    Digitus quartus [IV]     Четвертий палець [IV]     Четвертый палец [IV]     Fourth toe [ІV|
    Digitus minimus; Digitus quintus [V]     Мізинець; П’ятий палець [V]     Мизинец [V]     Little toe; Fifth toe [V]
    Facies plantares digitorum     Підошвові поверхні пальців     Подошвенные поверхности пальцев     Plantar surfaces of toes
    Facies dorsales digitorum     Тильні поверхні пальців     Тыльные поверхности пальцев     Dorsal surfaces of toes
Anatomia systemica Системна анатомія Систематическая анатомия Systemic anatomy
Ossa; Systema skeletale Кістки; Система скелета Кости; Система скелета Bones; Skeletal system
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Pars ossea Кісткова частина Костная часть Bony part
  Substantia corticalis   Кіркова речовина   Корковое вещество   Cortical bone
  Substantia compacta   Щільна речовина   Компактное вещество   Compact bone
  Substantia spongiosa; Substantia trabecularis   Губчаста речовина; Трабекулярна речовина   Губчатое вещество; Трабекулярное вещество   Spongy bone; Trabecular bone
Pars cartilaginea Хрящова частина Хрящевая часть Cartilaginous part
Pars membranacea Перетинчаста частина Перепончатая часть Membranous part
  Periosteum   Окістя   Периост; Надкостница   Periosteum
  Perichondrium   Охрястя   Перихондрий; Надхрящница   Perichondrium
Skeleton axiale Осьовий скелет Осевой скелет Axial skeleton
Skeleton appendiculare Додатковий скелет Добавочный скелет Appendicular skeleton
Os longum Довга кістка Длинная кость Long bone
Os breve Коротка кістка Короткая кость Short bone
Os planum Плоска кістка Плоская кость Flat bone
Os irregulare Атипова кістка Неправильная кость Irregular bone
Os pneumaticum Повітроносна кістка Воздухоносная кость Pneumatized bone
Os sesamoideum Сесамоподібна кістка Сесамовидная кость Sesamoid bone
Diaphysis Тіло кістки, діафіз Диафиз Diaphysis
Epiphysis Наросток, епіфіз Эпифиз Epiphysis
  Cartilago epiphysialis   Наростковий хрящ   Эпифизарный хрящ   Epiphysial cartilage
  Lamina epiphysialis   Наросткова пластина   Эпифизарная пластинка   Epiphysial plate; Growth plate
  Linea epiphysialis   Наросткова лінія   Эпифизарная линия   Epiphysial line
Metaphysis Метафіз Метафиз Metaphysis
Apophysis Приросток, апофіз Апофиз Apophysis
Tuber Горб Бугор Tuber; Tuberosity
Tuberculum Горбок Бугорок Tubercle
Tuberositas Горбистість Бугристость Tuberosity
Eminentia Підвищення Возвышение Eminence
Processus Відросток Отросток Process
Condylus Виросток Мыщелок Condyle
Epycondylus Надвиросток Надмыщелок Epicondyle
Crista Гребінь Гребень Crest; Ridge
Linea Лінія Линия Line
Incisura Вирізка Вырезка Notch
Fossa Ямка Ямка Fossa
Sulcus Борозна Борозда Groove
Facies articularis Суглобова поверхня Суставная поверхность Articular surface
Cavitas medullaris Кістковомозкова порожнина Костно-мозговая полость Medullary cavity; Marrow cavity
Endosteum Середкістя, ендост Эндост Endosteum
Medulla ossium flava Жовтий кістковий мозок Желтый костный мозг Yellow bone marrow
Medulla ossium rubra Червоний кістковий мозок Красный костный мозг Red bone marrow
Foramen nutricium Живильний отвір Питательное отверствие Nutrient foramen
Canalis nutricius; Canalis nutriens Живильний канал Питательный канал Nutrient canal
Centrum ossificationis Центр скостеніння Центр окостенения; Точка окостенения Ossification centre ▲
  Primarium   Первинний   Первичный   Primary
  Secundarium   Вторинний   Вторичный   Secondary
Cranium Череп Череп Cranium
Norma facialis; Norma frontalis Лицева норма; Лобова норма Лицевая норма; Лобная норма Facial aspect; Frontal aspect
Norma superior; Norma verticalis Верхня норма; Вертикальна норма Верхняя норма; Вертикальная норма Superior aspect; Vertical aspect
Norma occipitalis Потилична норма Затылочная норма Occipital surface
Norma lateralis Бічна норма Латеральная норма Lateral surface
Norma inferior; Norma basalis Нижня норма; Основна норма Нижняя норма; Базальная норма Inferior surface
Neurocranium Мозковий череп Мозговой череп; Нейрокраниум Neurocranium; Brain box
Viscerocranium Лицевий череп; Вісцеральний череп Лицевой череп; Висцерокраниум Viscerocranium; Facial skeleton
Chondrocranium Хрящовий череп Хрящевой череп; Хондрокраниум Chondrocranium
Desmocranium Перетинчастий череп Перепончатый череп; Десмокраниум Desmocranium
Pericranium; Periosteum externum cranii Окістя черепа; Зовнішнє окістя черепа Надкостница черепа; Перикраниум Pericranium
Cavitas cranii Порожнина черепа Полость черепа Cranial cavity
Frons Лоб, чоло Лоб Forehead
Occiput Потилиця Затылок Occiput
Nasion Назіон Назион Nasion
Bregma Брегма Брегма Bregma
Lambda Ламбда Ламбда Lambda
Inion Ініон Инион Inion
Pterion Птеріон Птерион Pterion
Asterion Астеріон Астерион Asterion
Gonion Гоніон Гонион Gonion
Fossa temporalis Скронева ямка Височная ямка Temporal fossa
Arcus zygomaticus Вилична дуга Скуловая дуга Zygomatic arch
Fossa infratemporalis Підскронева ямка Подвисочная ямка Infratemporal fossa
Fossa pterygopalatina Крило-піднебінна ямка Крыловидно-небная ямка Pterygopalatine fossa
Fissura pterygomaxillaris Крило-верхньощелепна  щілина Крыловидно-верхнечелюсная щель Pterygomaxillary fissure
Fonticuli cranii Тім’ячка черепа Роднички Fontanelles
  Fonticulus anterior   Переднє тім’ячко   Передний родничок   Anterior fontanelle
  Fonticulus posterior   Заднє тім’ячко   Задний родничок   Posterior fontanelle
  Fonticulus sphenoidalis; Fonticulus anterolateralis   Клинопіднебінне тім’ячко; Передньобічне тім’ячко   Клиновидный родничок; Переднелатеральный родничок   Sphenoidal fontanelle
  Fonticulus mastoideus; Fonticulus posterolateralis   Соскоподібне тім’ячко; Задньобічне тім’ячко   Сосцевидный родничок; Заднелатеральный родничок   Mastoid fontanelle
Calvaria Склепіння черепа Свод черепа Calvaria
  Vertex   Тім’я   Темя   Vertex
  Lamina externa   Зовнішня пластина   Наружная пластинка   External table
  Diploe   Губчатка, діплое   Диплоэ Diploe
    Canales diploici     Канали губчатки     Диплоические каналы     Diploic canals
Lamina interna Внутрішня пластинка   Внутренняя пластинка Internal table
    Sulcus sinus sagittalis superioris     Борозна верхньої стрілової пазухи     Борозда верхнего сагиттального синуса     Groove for superior sagittal sinus
    Foveolae granulares     Зернисті ямочки     Ямочки грануляций     Granular foveolae
    Impressiones gyrorum; Impressiones digitatae; Juga cerebralia     Втиснення звивин; Пальцеподібні втиснення; Мозкові випини     Вдавления извилин; Пальцевидные вдавления; Мозговые возвышения     Impressions of cerebral gyri
    Sulci venosi     Венозні борозни     Венозные борозды     Venous grooves
    Sulci arteriosi     Артеріальні борозни     Артериальные борозды     Arterial grooves
    (Os suturale)    (Кістка шва)     (Кость шва)     (Sutural bone)
Basis cranii Основа черепа Основа черепа Cranial base; Basicranium
  Basis cranii interna   Внутрішня основа черепа   Внутренняя основа черепа   Cranial base, internal surface
    Fissura sphenopetrosa     Клино-кам’яниста щілина     Клиновидно-каменистая щель     Petrosphenoidal fissure; Sphenopetrosal fissure
    Fissura petrooccipitalis     Кам’янисто-потилична щілина     Каменисто-затылочная щель     Petro-occipital fissure
    Fossa cranii anterior    Передня черепна ямка     Передняя черепная ямка     Anterior cranial fossa
    Fossa cranii media    Середня черепна ямка     Средняя черепная ямка     Middle cranial fossa
    Fossa cranii posterior    Задня черепна ямка     Задняя черепная ямка     Posterior cranial fossa
      Clivus       Схил        Скат        Clivus
      Sulcus sinus petrosi inferioris       Борозна нижньої кам’яної пазухи        Борозда нижнего каменистого синуса        Groove for inferior petrosal sinus
  Basis cranii externa Зовнішня основа черепа   Наружное основание черепа   Cranial base, external surface
    Foramen jugulare    Яремний отвір     Яремное отверстие     Jugular foramen
    Foramen lacerum    Рваний отвір     Рваное отверстие     Foramen lacerum
    Palatum osseum    Кісткове піднебіння     Костное небо     Bony palate
    Canalis palatinus major    Великий піднебінний канал     Большой небный канал     Greater palatine canal
    Foramen palatinum majus    Малий піднебінний канал     Малый небный канал    Lesser palatine foramen
    Foramina palatina minora    Малі піднебінні отвори     Малые небные отверстия     Lesser palatine foramina
    Fossa incisiva    Різцева ямка     Резцовая ямка     Incisive fossa
    Canalis incisivus    Різцевий канал     Резцовый канал     Incisive canal
    Foramen incisiviim    Різцевий отвір     Резцовое отверстие     Incisive foramen
    (Torus palatinus)    (Піднебінний валок)     (Небный валик)     (Palatine torus)
    Canalis palatovaginalis     Піднебінно-піхвовий канал     Небно-влагалищный канал      Palatovaginal canal
    Canalis vomerovaginalis    Лемешево-піхвовий канал     Сошниково-влагалищный канал     Vomerovaginal canal
   Canalis vomerorostralis    Лемешево-дзьобовий канал     Сошниково-клювовидный канал     Vomerorostral canal
Orbita Очна ямка, орбіта Глазница Orbit
  Cavitas orbitalis   Очноямкова порожнина   Полость глазницы    Orbital cavity
    Aditus orbitalis     Очноямковий вхід     Вход в глазницу      Orbital opening
    Margo orbitalis     Очноямковий край     Глазничный край      Orbital margin
      Margo supraorbitalis       Надочноямковий край       Надглазничный край        Supra-orbital margin
      Margo infraorbitalis       Підочноямковий край       Подглазничный край        Infra-orbital margin
      Margo lateralis       Бічний край       Латеральный край        Lateral margin
      Margo medialis       Присередній край       Медиальный край        Medial margin
  Paries superior   Верхня стінка   Верхняя стенка   Roof
  Paries inferior   Нижня стінка   Нижняя стенка   Floor
  Paries lateralis   Бічна стінка   Латеральная стенка   Lateral wall
  Paries medialis   Присередня стінка   Медиальная стенка   Medial wall
    Foramen ethmoidale anterius      Передній решітчастий отвір     Переднее решетчатое отверстие      Anterior ethmoidal foramen
    Foramen ethmoidale posterius      Задній решітчастий отвір     Заднее решетчатое отверстие      Posterior ethmoidal foramen
    Sulcus lacrimalis     Сльозова борозна     Слезная борозда      Lacrimal groove
    Fossa sacci lacrimalis     Ямка сльозового мішка     Ямка слезного мешка      Fossa for lacrimal sac
  Fissura orbitalis superior   Верхня очноямкова щілина   Верхняя глазничная щель   Superior orbital fissure
  Fissura orbitalis inferior   Нижня очноямкова щілина   Нижняя глазничная щель   Inferior orbital fissure
Canalis nasolacrimalis Носо-сльозовий канал Носо-слезный канал Nasolacrimal canal
Cavitas nasalis ossea Кісткова носова порожнина Костная носовая полость Bony nasal cavity
  Septum nasi osseum   Кісткова носова перегородка   Костная перегородка носа    Bony nasal septum
  Apertura piriformis   Грушоподібний отвір   Грушевидная апертура   Piriform aperture
  Meatus nasi superior   Верхній носовий хід   Верхний носовой ход   Superior nasal meatus
  Meatus nasi medius   Середній носовий хід   Средний носовой ход   Middle nasal meatus
  Meatus nasi inferior   Нижній носовий хід   Нижний носовой ход   Inferior nasal meatus
    Ostium canalis nasolacrimalis     Отвір носо-сльозового каналу     Отверстие носослезного канала     Opening of nasolacrimal сanal
  Meatus nasi communis   Спільний носовий хід   Общий носовой ход   Common nasal meatus
  Recessus sphenoethmoidalis   Клино-решітчастий закуток   Клиновидно-решетчатое углубление   Spheno-ethmoidal recess
  Meatus nasopharyngeus   Носо-глотковий хід   Носоглоточный ход   Nasopharyngeal meatus
  Choana; Apertura nasalis posterior   Хоана; Задній носовий отвір   Хоана; Заднее носовое отверстие   Choana; Posterior nasal aperture
  Foramen sphenopalatinum   Клино-піднебінний отвір   Клиновидно-небное отверстие   Sphenopalatine foramen
Ossa cranii Кістки черепа Кости черепа Bones of cranium
Os parietale Тім’яна кістка Теменная кость Parietal bone
Facies interna Внутрішня поверхня Внутренняя поверхность Internal surface
  Sulcus sinus sigmoidei   Борозна сигмоподібної пазухи   Борозда сигмовидного синуса   Groove for sigmoid sinus
  Sulcus sinus sagittalis superioris   Борозна верхньої стрілової пазухи   Борозда верхнего сагиттального синуса   Groove for superior sagittal sinus
  Sulcus arteriae meningeae mediae   Борозна середньої оболонної   артерії   Борозда средней менингеальной артерии   Groove for middle meningeal artery
  Sulci arteriosi   Артеріальні борозни   Артериальные борозды   Grooves for arteries
Facies externa Зовнішня поверхня Наружная поверхность External surface
  Linea temporalis superior   Верхня скронева лінія   Верхняя височная линия   Superior temporal line
  Linea temporalis inferior   Нижня скронева лінія   Нижняя височная линия   Inferior temporal line
  Tuber parietale; Eminentia parietalis   Тім’яний горб; Тім’яне підвищення   Теменной бугор; Теменное возвышение   Parietal tuber; Parietal eminence
Margo occipitalis Потиличний край Затылочный край Occipital border
Margo squamosus Лусковий край Чешуйчастый край Squamosal border
Margo sagittalis Стріловий край Сагиттальный край Sagittal border
Margo frontalis Лобовий край Лобный край Frontal border
Angulus frontalis Лобовий кут Лобный угол Frontal angle
Angulus occipitalis Потиличний кут Затылочный угол Occipital angle
Angulus sphenoidalis Клиноподібний кут Клиновидный угол Sphenoidal angle
Angulus mastoideus Соскоподібний кут Сосцевидный угол Mastoid angle
Foramen parietale Тім’яний отвір Теменное отверстие Parietal foramen
Os frontale Лобова кістка Лобная кость Frontal bone
Squama frontalis Лобова луска Лобная чешуя Squamous part
  Facies externa   Зовнішня поверхня   Наружная поверхность   External surface
    Tuber frontale; Eminentia frontalis     Лобовий горб; Лобове підвищення     Лобный бугор; Лобное возвышение Frontal tuber; Frontal eminence
    Arcus superciliaris     Надбрівна дуга     Надбровная дуга Superciliary arch
    Glabella     Надперенісся     Глабелла Glabella
    (Sutura frontalis persistens; Sutura metopica)     (Постійний лобовий шов; Метопічний шов)     (Лобный шов; Метопический шов) (Frontal suture; Metopic suture)
    Margo supraorbitalis     Надочноямковий край     Надглазничный край Supra-orbital margin
      Incisura supraorbitalis / Foramen supraorbitale        Надочноямкова вирізка / Надочноямковий отвір       Надглазничная вырезка / Надглазничное отверстие         Supra-orbital notch / Supra-orbital foramen
      Incisura frontalis / Foramen frontale        Лобова вирізка / Лобовий отвір       Лобная вырезка / Лобное отверстие         Frontal notch / Frontal foramen
  Facies temporalis   Скронева поверхня   Височная поверхность   Temporal surface
    Margo parietalis    Тім’яний край     Теменной край     Parietal margin
    Linea temporalis    Скронева лінія     Височная линия     Temporal line
    Processus zygomaticus    Виличний відросток     Скуловой отросток     Zygomatic process
  Facies interna   Внутрішня поверхня   Внутренняя поверхность   Internal surface
    Crista frontalis     Лобовий гребінь     Лобный гребень     Frontal crest
    Sulcus sinus sagittalis superior     Борозна верхньої стрілової пазухи     Борозда верхнего сагиттального синуса     Groove for superior sagittal sinus
    Foramen caecum     Сліпий отвір     Слепое отверстие     Foramen caecum ▲
  Pars nasalis   Носова частина   Носовая часть   Nasal part
    Spina nasalis     Носова ость     Носовая ость     Nasal spine
    Margo nasalis     Носовий край     Носовой край     Nasal margin
Pars orbitalis Очноямкова частина Глазничная часть Orbital part
Facies orbitalis    Очноямкова поверхня   Глазничная поверхность   Orbital surface
      (Spina trochlearis)      (Блокова ость)     (Блоковая ость)      (Trochlear spine)
      Fovea trochlearis      Блокова ямка     Блоковая ямка      Trochlear fovea
      Fossa glandulae lacrimalis      Ямка сльозової залози     Ямка слезной железы      Fossa for lacrimal gland; Lacrimal fossa
Margo sphenoidalis Клиноподібний край Клиновидный край Sphenoidal margin
Incisura ethmoidalis Решітчаста вирізка Решетчатая вырезка Ethmoidal notch
Sinus frontalis Лобова пазуха Лобная пазуха Frontal sinus
  Apertura sinus frontalis   Отвір лобової пазухи   Апертура лобной пазухи   Opening of frontal sinus
  Septum sinuum frontalium   Перегородка лобових пазух   Перегородка лобных пазух   Septum of frontal sinuses
Os occipitale Потилична кістка Затылочная кость Occipital bone
Foramen magnum Великий отвір Большое отверстие Foramen magnum
  Basion   Базіон   Базион   Basion
  Opisthion   Опістіон   Опистион   Opisthion
Pars basilaris Основна частина Базилярная часть Basilar part
  Clivus   Схил   Скат   Clivus
  Tuberculum pharyngeum   Глотковий горбок   Глоточный бугорок   Pharyngeal tubercle
  Sulcus sinus petrosi inferioris   Борозна нижньої кам’янистої пазухи   Борозда нижнего каменистого синуса   Groove for inferior petrosal sinus
Pars lateralis Бічна частина Латеральная часть Lateral part
Squama occipitalis Потилична луска Затылочная часть Squamous part of occipital bone
   Margo mastoideus   Соскоподібний край   Сосцевидный край   Mastoid border
   Margo lambdoideus   Ламбдоподібний край   Ламбдовидный край   Lambdoid border
   (Os interparietale)   (Міжтім’яна кістка)   (Межтеменная кость)   (Interparietal bone)
Condylus occipitalis Потиличний виросток Затылочный мыщелок Occipital condyle
Canalis condylaris Виростковий канал Мыщелковый канал Condylar canal
Canalis nervi hypoglossi Канал під’язикового нерва Канал подъязычного нерва Hypoglossal canal
Fossa condylaris Виросткова ямка Мыщелковая ямка Condylar fossa
Tuberculum jugulare Яремний горбок Яремный бугорок Jugular tubercle
Incisura jugularis Яремна вирізка Яремная вирезка Jugular notch
Processus jugularis Яремний відросток Яремный отросток Jugular process
Processus intrajugulans Внутрішньояремний відросток Внутрияремный отросток Intrajugular process
Protuberantia occipitalis еxterna Зовнішній потиличний виступ Наружный затылочный выступ External occipital protuberance
(Crista occipitalis externa) (Зовнішній потиличний гребінь) (Наружный затылочный гребень) (External occipital crest)
Linea nuchalis suprema Найвища каркова лінія Наивысшая выйная линия Highest nuchal line
Linea nuchalis superior Верхня каркова лінія Верхняя выйная линия Superior nuchal line
Linea nuchalis inferior Нижня каркова лінія Нижняя выйная линия Inferior nuchal line
Planum occipitale Потилична площина Затылочная площадка Occipital plane
Eminentia cruciformis Хрестоподібне підвищення Крестообразное возвышение Cruciform eminence
Protuberantia occipitalis interna Внутрішній потиличний виступ Внутренний затылочный выступ Internal occipital protuberance
(Crista occipitalis interna) (Внутрішній потиличний гребінь) (Внутренний затылочный гребень) (Internal occipital crest)
Sulcus sinus transversi Борозна поперечної пазухи Борозда поперечного синуса Groove for transverse sinus
Sulcus sinus sigmoidei Борозна сигмоподібної пазухи Борозда сигмовидного синуса Groove for sigmoid sinus
Sulcus sinus occipitalis Борозна потиличної пазухи Борозда затылочного синуса Groove for occipital sinus
Sulcus sinus marginalis Борозна крайової пазухи Борозда краевого синуса Groove for marginal sinus
(Processus paramastoidcus) (Присоскоподібний відросток) (Околососцевидный отросток) (Paramastoid process)
Fossa cerebralis Мозкова ямка Мозговая ямка Cerebral fossa
Fossa cerebellaris Мозочкова ямка Мозжечковая ямка Cerebellar fossa
Os sphenoidale Клиноподібна кістка Клиновидная кость Sphenoid; Sphenoidal  bone
Corpus Тіло Тело Body
  Jugum sphenoidale   Клиноподібний випин   Клиновидное возвышение   Jugum sphenoidale; Sphenoidal yoke
  Limbus sphenoidalis   Клиноподібний кант   Клиновидный край   Limbus of sphenoid
  Sulcus prechiasmaticus   Передперехресна борозна   Передперекрестная борозда   Prechiasmatic sulcus
  Sella turcica   Турецьке сідло   Турецкое седло   Sella turcica
    Tuberculum sellae     Горбок сідла     Бугорок седла     Tuberculum sellae
    (Processus clinoideus medius)     (Середній нахилений відросток)     (Средний наклоненный отросток)     (Middle clinoid process)
    Fossa hypophysialis     Гіпофізна ямка     Гипофизарная ямка     Hypophysial fossa
    Dorsum sellae     Спинка сідла     Спинка седла     Dorsum sellae
    Processus clinoideus posterior     Задній нахилений відросток     Задний наклоненный отросток     Posterior clinoid process
  Sulcus caroticus   Сонна борозна   Сонная борозда   Carotid sulcus
  Lingula sphenoidalis   Клиноподібний язичок   Клиновидный язычок   Sphenoidal lingula
  Crista sphenoidalis   Клиноподібний гребінь   Клиновидный гребень   Sphenoidal crest
  Rostrum sphenoidale   Клиноподібний дзьоб   Клиновидный клюв   Sphenoidal rostrum
  Sinus sphenoidalis   Клиноподібна пазуха   Клиновидная пазуха   Sphenoidal sinus
    Septum sinuum sphenoidalium    Перегородка клиноподібних пазух     Перегородка клиновидных пазух     Septum of sphenoidal sinuses
    Apertura sinus sphenoidalis    Отвір клиноподібної пазухи     Апертура клиновидной пазухи     Opening of sphenoidal sinus
  Concha sphenoidalis   Клиноподібна раковина   Клиновидная раковина   Sphenoidal concha
Ala minor Мале крило Малое крыло Lesser wing
  Canalis opticus   Зоровий канал   Зрительный канал   Optic canal
  Processus clinoideus anterior   Передній нахилений відросток   Передний наклоненный отросток   Anterior clinoid process
  Fissura orbitalis superior   Верхня очноямкова щілина   Верхняя глазничная щель   Superior orbital fissure
Ala major Велике крило Большое крыло Greater wing
  Facies cerebralis   Мозкова поверхня   Мозговая поверхность   Cerebral surface
  Facies temporalis   Скронева поверхня   Височная поверхность   Temporal surface
  Facies infratemporalis   Підскронева поверхня   Подвисочная поверхность   Infratemporal surface
  Crista infratemporalis   Підскроневий гребінь   Подвисочный гребень   Infratemporal crest
  Facies maxillaris   Верхньощелепна поверхня   Верхнечелюстная поверхность   Maxillary surface
  Facies orbitalis   Очноямкова поверхня   Глазничная поверхность   Orbital surface
  Margo zygomaticus   Виличний край   Скуловой край   Zygomatic margin
  Margo frontalis   Лобовий край   Лобный край   Frontal margin
  Margo parietalis   Тім’яний край   Теменной край   Parietal margin
  Margo squamosus   Лусковий край   Чешуйчатый край   Squamosal margin
  Foramen rotundum   Круглий отвір   Круглое отверстие   Foramen rotundum
  Foramen ovale   Овальний отвір   Овальное отверстие   Foramen ovale
  (Foramen venosum)   (Венозний отвір)   (Венозное отверстие)   (Sphenoidal emissary foramen)
  Foramen spinosum   Остистий отвір   Остистое отверстие   Foramen spinosum
  (Foramen petrosum)   (Кам’янистий отвір)   (Каменистое отверстие)   (Foramen petrosum)
  Spina ossis sphenoidalis   Ость клиноподібної кістки   Ость клиновидной кости   Spine of sphenoid bone
  Sulcus tubae auditivae; Sulcus tubae auditoriae   Борозна слухової труби   Борозда слуховой трубы   Sulcus of auditory tube
Processus pterygoideus Крилоподібний відросток Крыловидный отросток Pterygoid process
  Lamina lateralis   Бічна пластинка   Латеральная пластинка   Lateral plate
  Lamina mеdialis   Присередня пластинка   Медиальная пластинка   Medial plate
Incisura pterygoidea Крилоподібна вирізка Крыловидная вырезка Pterygoid notch
Fossa pterygoidea Крилоподібна ямка Крыловидная ямка Pterygoid fossa
Fossa scaphoidea Човноподібна ямка Ладьевидная ямка Scaphoid fossa
Processus vaginalis Піхвовий відросток Влагалищный отросток Vaginal process
  Sulcus palatovaginalis   Піднебінно-піхвова борозна   Небно-влагалищная борозда   Palatovaginal groove
  Sulcus vomerovaginalis   Лемешево-піхвова борозна   Сошниково-влагалищная борозда   Vomerovaginal groove
Hamulus pterygoideus Крилоподібний гачок Крыловидный крючок Pterygoid hamulus
  Sulcus hamuli pterygoidei   Борозна крилоподібного гачка   Борозда крыловидного крючка   Groove of pterygoid hamulus
Canalis pterygoideus Крилоподібний канал Крыловидный канал Pterygoid canal
Processus pterygospinosus Крило-остистий відросток Крыловидно-остистый отросток Pterygospinous process
Os temporale Скронева кістка Височная кость Temporal bone
Pars petrosa Кам’яниста частина Пирамида; Каменистая часть Petrous part
  Margo occipitalis   Потиличний край   Затылочный край   Occipital margin
  Processus mastoideus   Соскоподібний відросток   Сосцевидный отросток   Mastoid process
  Incisura mastoidea   Соскоподібна вирізка   Сосцевидная вырезка   Mastoid notch
  Sulcus sinus sigmoidei   Борозна сигмоподібної пазухи   Борозда сигмовидного синуса   Groove for sigmoid sinus
  Sulcus arteriae occipitalis   Борозна потиличної артерії   Борозда затылочной артерии   Occipital groove
  Foramen mastoideum   Соскоподібний отвір   Сосцевидное отверстие   Mastoid foramen
  Canalis nervi facialis   Канал лицевого нерва   Канал лицевого нерва   Facial canal
    Geniculum canalis nervi facialis     Колінце каналу лицевого нерва     Коленце лицевого канала     Geniculum of facial canal
  Canaliculus chordae tympani   Каналець барабанної струни   Каналец барабанной струны   Canaliculus for chorda tympani
  Apex partis petrosaе   Верхівка кам’янистої частини   Верхушка пирамиды   Apex of petrous part
    Canalis caroticus     Сонний канал     Сонный канал     Carotid canal
      Apertura externa canalis carotici       Зовнішній отвір сонного каналу       Наружная апертура сонного канала         External opening of carotid canal
      Apertura interna canalis carotici      Внутрішній отвір сонного каналу       Внутренняя апертура сонного канала         Internal opening  of carotid canal
  Canaliculi caroticotympanici   Сонно-барабанні канальці   Сонно-барабанные канальцы   Caroticotympanic canaliculi
  Canalis musculotubarius   М’язово-трубний канал   Мышечно-трубный канал   Musculotubal canal
    Semicanalis musculi tensoris tympani     Півканал м’яза-натягувача барабанної перетинки     Полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку     Canal for tensor tympani
    Semicanalis tubae auditivae; Semicanalis tubae auditoriae     Півканал слухової труби     Полуканал слуховой трубы     Canal for auditory tube
    Septum canalis musculotubarii     Перегородка м’язово-трубного каналу     Пергородка мышечно-трубного канала     Septum of musculotubal canal
  Facies anterior partis petrosae   Передня поверхня кам’янистої частини   Передняя поверхность пирамиды   Anterior surface of petrous part
    Tegmen tympani     Покрівля барабанної порожнини     Крыша барабанной полости     Tegmen tympani
    Eminentia arcuata     Дугове підвищення     Дугообразное возвышение     Arcuate eminence
    Hiatus canalis nervi petrosi majoris     Розтвір каналу великого кам’янистого нерва     Расщелина канала большого каменистого нерва Hiatus for greater  petrosal nervе
    Sulcus nervi petrosi majoris     Борозна великого кам’янистого нерва     Борозда большого каменистого нерва     Groove for greater petrosal nerve
    Hiatus canalis nervi  petrosi     Розтвір каналу малого кам’янистого нерва     Расщелина канала малого каменистого нерва     Hiatus for lesser petrosal nerve
    Sulcus nervi petrosi minoris     Борозна малого кам’янистого нерва     Борозда канала малого каменистого нерва     Groove for lesser petrosal nerve
Impressio trigeminalis Трійчасте втиснення     Тройничное вдавление     Trigeminal impression
  Margo superior partis petrosae   Верхній край кам’янистої частини   Верхний край пирамиды   Superior border of petrous part
    Sulcus sinus petrosi superioris     Борозна верхньої кам’янистої пазухи     Борозда верхнего каменистого синуса     Groove for superior  petrosal sinus
  Facies posterior partis petrosae   Задня поверхня кам’янистої  частини   Задняя поверхность пирамиды   Posterior surface of petrous part
    Porus acusticus internus     Внутрішній слуховий отвір     Внутреннее слуховое отверстие     Internal acoustic opening
    Meatus acusticus internus     Внутрішній слуховий хід     Внутренний слуховой проход     Internal acoustic meatus
    Fossa subarcuata     Піддугова ямка     Поддуговая ямка     Subarcuate fossa
    Canaliculus vestibuli     Kаналець присінка     Каналец преддверия     Vestibular canaliculus
    Apertura canaliculi vestibuli     Отвір канальця присінка     Апертура канальца преддверия     Opening of vestibular canaliculus
  Margo posterior partis petrosae   Задній край кам’янистої частини   Задний край пирамиды   Posterior border of petrous part
    Sulcus sinus petrosi inferioris     Борозна нижньої кам’янистої пазухи     Борозда нижнего каменистого синуса     Groove for inferior petrosal sinus
    Incisura jugularis     Яремна вирізка     Яремная вырезка     Jugular notch
  Facies inferior  partis petrosae   Нижня поверхня кам’янистої частини   Нижняя поверхность пирамиды   Inferior surface of petrous part
    Fossa jugularis     Яремна ямка     Яремная ямка     Jugular fossa
      Canaliculus cochleae       Каналець завитки       Каналец улитки       Cochlear canaliculus
      Apertura canaliculi cochleae       Отвір канальця завитки       Апертура канальца улитки       Opening of cochlear canaliculus
      Canaliculus mastoideus       Соскоподібний каналець       Сосцевидный каналец       Mastoid canaliculus
      Incisura jugularis       Яремна вирізка       Яремная вырезка       Jugular notch
    Processus intrajugularis     Внутрішньояремний відросток     Внутрияремный отросток     Intrajugular process
    Processus styloideus     Шилоподібний відросток     Шиловидный отросток     Styloid process
    Foramen stylomastoideum     Шило-соскоподібний отвір     Шилососцевидное отверстие     Stylomastoid foramen
    Canaliculus tympanicus     Барабанний каналець     Барабанный каналец     Tympanic canaliculus
    Fossula petrosa     Кам’яниста ямочка     Каменистая ямочка     Petrosal fossula
  Cavitas tympani   Барабанна порожнина   Барабанная полость   Tympanic cavity
Pars tympanica Барабанна частина Барабанная часть Tympanic part
  Anulus tympanicus   Барабанне кільце   Барабанное кольцо   Tympanic ring
  Porus acusticus externus   Зовнішній слуховий отвір   Наружное слуховое отверстие   External acoustic opening
  Meatus acusticus externus   Зовнішній слуховий хід   Наружный слуховой проход   External acoustic meatus
  Spina tympanica major   Велика барабанна ость   Большая барабанная ость   Greater tympanic spine
  Spina tympanica minor   Мала барабанна ость   Малая барабанная ость   Lesser tympanic spine
  Sulcus tympanicus   Барабанна борозна   Барабанная борозда   Tympanic sulcus
  Incisura tympanica   Барабанна вирізка   Барабанная вырезка   Tympanic notch
  Vagina processus styloidei   Піхва шилоподібного відростка   Влагалище шиловидного отростка   Sheath of styloid process
Pars squamosa Лускова частина Чешуйчатая часть Squamous part
  Margo parietalis   Тім’яний край   Теменной край   Parietal border
  Incisura parietalis   Тім’яна вирізка   Теменная вырезка   Parietal notch
  Margo sphenoidalis   Клиноподібний край   Клиновидный край   Sphenoidal margin
  Facies temporalis   Скронева поверхня   Височная поверхность   Temporal surface
  Sulcus arteriae temporalis mediae   Борозна середньої скроневої артерії   Борозда средней височной артерии   Groove for middle temporal artery
  Processus zygomaticus   Виличний відросток   Скуловой отросток   Zygomatic process
    Crista supramastoidea     Надсоскоподібний гребінь     Надсосцевидный гребень      Supramastoid crest
    Foveola suprameatica; Foveola suprameatalis     Надходова ямочка     Надпроходная ямочка      Suprameatal triangle
    (Spina suprameatica; Spina suprameatalis)     (Надходова ость)     (Надпроходная ость)      (Suprameatal spine)
Fossa mandibuiaris Нижньощелепна ямка Нижнечелюстная ямка Mandibular fossa
  Facies articularis   Суглобова поверхня   Суставная поверхность   Articular surface
Tuberculum articulare Суглобовий горбок Суставной бугорок Articular tubercle
   Fissura petrotympanica   Кам’янисто-барабанна щілина   Каменисто-барабанная щель   Petrotympanic fissure
   Fissura petrosquamosa   Кам’янисто-лускова щілина   Каменисто-чешуйчатая щель   Petrosquamous fissure
   Fissura tympanosquamosa   Барабанно-лускова щілина   Барабанно-чешуйчатая щель   Tympanosquamous fissure
   Fissura tympanomastoidea   Барабанно-соскоподібна щілина   Барабанно-сосцевидная щель   Tympanomastoid fissure
Facies cerebralis Мозкова поверхня Мозговая поверхность Cerebral surface
Os ethmoidale Решітчаста кістка Решетчатая кость Ethmoid; Ethmoidal bone
Lamina cribrosa Дірчаста пластинка Решетчатая пластинка Cribriform plate
Foramina cribrosa Дірчасті отвори Решетчатые отверстия Cribriform foramina
Crista galli Півнячий гребінь Петушиный гребень Crista galli
  Ala cristae galli   Крило півнячого гребеня   Крыло петушиного гребня   Ala of crista galli
Lamina perpendicularis Перпендикулярна пластинка Перпендикулярная пластинка Perpendicular plate
Labyrinthus ethmoidalis Решітчастий лабіринт Решетчатый лабиринт Ethmoidal labyrinth
  Cellulae ethmoidales аnteriores   Передні решітчасті комірки   Передние решетчатые ячейки   Anterior ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales mediae   Середні решітчасті комірки   Средние решетчатые ячейки   Middle ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales posteriores   Задні решітчасті комірки   Задние решетчатые ячейки   Posterior ethmoidal cells
  Lamina orbitalis   Очноямкова пластинка   Глазничная пластинка   Orbital plate
  Concha nasalis suprema   Найвища носова раковина   Наивысшая носовая раковина   Supreme nasal concha
  Concha nasalis superior   Верхня носова раковина   Верхняя носовая раковина   Superior nasal concha
  Concha nasalis media   Середня носова раковина   Средняя носовая раковина   Middle nasal concha
  Bulla ethmoidalis   Решітчастий пухир   Решетчатый пузырек   Ethmoidal bulla
  Processus uncinatus   Гачкуватий відросток   Крючковидный отросток   Uncinate process
  Infundibulum ethmoidale   Решітчаста лійка   Решетчатая воронка   Ethmoidal infundibulum
  Hiatus semilunaris   Півмісяцева щілина   Полулунная расщелина   Hiatus semilunaris
Concha nasalis inferior Нижня носова раковина Нижняя носовая раковина Inferior nasal concha
Processus lacrimalis Сльозовий відросток Слезный отросток Lacrimal process
Processus maxillaris Верхньощелепний відросток Верхнечелюстной отросток Maxillary process
Processus ethmoidalis Решітчастий відросток Решетчатый отросток Ethmoidal process
Os lacrimale Сльозова кістка Слезная кость Lacrimal bone
Crista lacrimalis posterior Задній сльозовий гребінь Задний слезный гребень Posterior lacrimal crest
Sulcus lacrimalis Сльозова борозна Сльозная борозда Lacrimal groove
Hamulus lacrimalis Сльозовий гачок Слезный крючок Lacrimal hamulus
Os nasale Носова кістка Носовая кость Nasal bone
Sulcus ethmoidalis Решітчаста борозна Решетчатая борозда Ethmoidal groove
Foramina nasalia Носові отвори Носовые отверстия Nasal foramina
Vomer Леміш Сошник Vomer
Ala vomeris Крило леміша Крыло сошника Ala of vomer
Sulcus vomeris Борозна леміша Борозда сошника Vomerine groove
Crista choanalis vomeris Хоанний гребінь леміша Хоанный гребень сошника Vomerine crest of choana
Pars cuneiformis vomeris Клиноподібна частина леміша Крыловидная часть сошника Cuneiform part of vomer
Maxilla Верхня щелепа Верхняя челюсть Maxilla
Corpus maxillae Тіло верхньої щелепи Тело верхней челюсти Body of maxilla
  Facies orbitalis   Очноямкова поверхня   Глазничная поверхность   Orbital surface
    Canalis infraorbitalis     Підочноямковий канал     Подглазничный канал     Infra-orbital canal
    Sulcus infraorbitalis     Підочноямкова борозна     Подглазничная борозда     Infra-orbital groove
  Margo infraorbitalis   Підочноямковий край   Подглазничный край   Infra-orbital margin
  Facies anterior   Передня поверхня   Передняя поверхность   Anterior surface
     Foramen infraorbitale     Підочноямковий отвір     Подглазничное отверстие     Infra-orbital foramen
     Fossa canina     Іклова ямка     Клыковая ямка     Canine fossa
     Incisura nasalis     Носова вирізка     Носовая вырезка     Nasal notch
     Spina nasalis anterior     Передня носова ость     Передняя носовая ость     Anterior nasal spine
     Sutura zygomaticomaxillaris; Sutura infraorbitalis     Вилично-верхньощелепний шов; Підочноямковий шов     Скуловерхнечелюстной шов; Подглазничный шов     Zygomaticomaxillary suture
  Facies infratemporalis   Підскронева поверхня   Подвисочная поверхность   Infratemporal surface
     Foramina alveolaria     Коміркові отвори     Альвеолярные отверстия     Alveolar foramina
     Canales alveolares     Коміркові канали     Альвеолярные каналы     Alveolar canals
     Tuber maxillae; Eminentia maxillae     Горб верхньої щелепи; Підвищення верхньої щелепи     Бугор верхней челюсти     Maxillary tuberosity
  Facies nasalis   Носова поверхня   Носовая поверхность   Nasal surface
    Sulcus lacrimalis      Сльозова борозна     Слезная борозда      Lacrimal groove
      Crista conchalis         Раковинний гребінь        Раковинный гребень        Conchal crest
      Margo lacrimalis         Сльозовий край        Слезный край        Lacrimal margin
      Hiatus maxillaris         Верхньощелепний розтвір        Верхнечелюстная расщелина        Maxillary  hiatus
  Sulcus palatinus major   Велика піднебінна борозна   Большая небная борозда   Greater palatine groove
  Sinus maxillaris   Верхньощелепна пазуха   Верхнечелюстная пазуха   Maxillary sinus
Processus frontalis Лобовий відросток Лобный отросток Frontal process
  Crista lacrimalis anterior   Передній сльозовий гребінь   Передний слезный гребень   Anterior lacrimal crest
  Incisura lacrimalis   Сльозова вирізка   Слезная вырезка   Lacrimal notch
  Crista ethmoidalis   Решітчастий гребінь   Решетчатый гребень   Ethmoidal crest
Processus zygomaticus Виличний відросток Скуловой отросток Zygomatic process
Processus palatinus Піднебінний відросток Небный отросток Palatine process
  Crista nasalis   Носовий гребінь   Носовой гребень   Nasal crest
  (Os incisivum; Premaxilla)   (Різцева кістка; Предньо-верхньощелепна кістка)   (Резцовая кость)   (Incisive bone; Premaxilla)
  Canales incisivi   Різцеві канали   Резцовые каналы   Incisive canals
  (Sutura incisiva)   (Різцевий шов)   (Резцовый шов)   (Incisive suture)
  Spinae palatinae   Піднебінні ості   Небные ости   Palatine spines
  Sulci palatini   Піднебінні борозни   Небные борозды   Palatine grooves
Processus alveolaris Комірковий відросток Альвеолярный отросток Alveolar process
  Arcus alveolaris   Коміркова дуга   Альвеолярная дуга   Alveolar arch
  Alveoli dentales   Зубні комірки   Зубные альвеолы   Dental alveoli
  Septa interalveolaria   Міжкоміркові перегородки   Межальвеолярные перегородки   Interalveolar septa
  Septa interradicularia   Міжкореневі перегородки   Межкорневые перегородки   Interradicular septa
  Juga alveolaria   Коміркові випини   Альвеолярные возвышения   Alveolar yokes
  Foramina incisiva   Різцеві отвори   Резцовые отверстия   Incisive foramina
Os palatinum Піднебінна кістка Небная кость Palatine bone
Lamina perpendicularis Перпендикулярна пластинка Перпендикулярная пластинка Perpendicular plate
  Facies nasalis   Носова поверхня   Носовая поверхность   Nasal surface
  Facies maxillaris   Верхньощелепна поверхня   Верхнечелюстная поверхность   Maxillary surface
  Incisura sphenopalatina   Клино-піднебінна вирізка   Клиновидно-небная вырезка   Sphenopalatine notch
  Sulcus palatinus major   Велика піднебінна борозна   Большая небная борозда   Greater palatine groove
  Processus pyramidalis   Пірамідний відросток   Пирамидальный отросток   Pyramidal process
  Canales palatini minores   Малі піднебінні канали   Малые небные каналы   Lesser palatine canals
  Crista conchalis   Раковинний гребінь   Раковинный гребень   Conchal crest
  Crista ethmoidalis   Решітчастий гребінь   Решетчатый гребень   Ethmoidal crest
  Processus orbitalis   Очноямковий відросток   Глазничный отросток   Orbital process
  Processus sphenoidalis   Клиноподібний відросток   Клиновидный отросток   Sphenoidal process
Lamina horizontalis Горизонтальна пластинка Горизонтальная пластинка Horizontal plate
  Facies nasalis   Носова поверхня   Носовая поверхность   Nasal surface
  Facies palatina   Піднебінна поверхня   Небная поверхность   Palatine surface
  Foramina palatina minora   Малі піднебінні отвори   Малые небные отверстия   Lesser palatine foramina
  Spina nasalis posterior   Задня носова ость   Задняя носовая ость   Posterior nasal spine
  Crista nasalis   Носовий гребінь   Носовой гребень   Nasal crest
  Crista palatina   Піднебінний гребінь   Небный гребень   Palatine crest
Os zygomaticum Вилична кістка Скуловая кость Zygomatic bone
Facies lateralis Бічна поверхня Латеральная поверхность Lateral surface
Facies temporalis Скронева поверхня Височная поверхность Temporal surface
Facies orbitalis Очноямкова поверхня Глазничная поверхность Orbital surface
Processus temporalis Скроневий відросток Височный отросток Temporal process
Processus frontalis Лобовий відросток Лобный отросток Frontal process
Tuberculum orbitale Очноямковий горбок Глазничный бугорок Orbital tubercle
(Tuberculum marginale) (Крайовий горбок) (Краевой бугорок) (Marginal tubercle)
Foramen zygomaticoorbitale Вилично-очноямковий отвір Скуловоглазничное отверстие Zygomatico-orbital foramen
Foramen zygomaticofaciale Вилично-лицевий отвір Скуловолицевое отверстие Zygomaticofacial foramen
Foramen zygomaticotemporale Вилично-скроневий отвір Скулововисочное отверстие Zygomaticotemporal foramen
Mandibula Нижня щелепа Нижняя челюсть Mandible
Corpus mandibulae Тіло нижньлої щелепи Тело нижней челюсти Body of mandible
  Basis mandibulae   Основа нижньої щелепи   Основание нижней челюсти  Base of mandible
  (Symphysis mandibulae)   (Симфіз нижньої щелепи)   (Нижнечелюстной симфиз)  (Mandibular symphysis)
  Protuberantia mentalis   Підборідний виступ   Подбородочный выступ   Mental protuberance
  Tuberculum mentale   Підборідний горбок   Подбородочный бугорок   Mental tubercle
  Foramen mentale   Підборідний отвір   Подбородочное отверстие   Mental foramen
  Linea obliqua   Коса лінія   Косая линия   Oblique line
  Fossa digastrica   Двочеревцева ямка   Двобрюшная ямка   Digastric fossa
  Spina mentalis superior; Spina gеni superior   Верхня підборідна ость   Верхняя подбородочная ость   Superior mental spine; Superior genial spine
  Spina mentalis inferior; Spina geni inferior   Нижня підборідна ость   Нижняя подбородочная ость   Inferior mental spine; Inferior genial spine
  Linea mylohyoidea   Щелепно-під’язикова лінія   Челюстно-подъязычная линия   Mylohyoid line
  (Torus mandibularis)   (Нижньощелепний валок)   (Нижнечелюстной валик)   (Mandibular torus)
  Fovea sublingualis   Під’язикова ямка   Подъязычная ямка   Sublingual fossa
  Fovea submandibularis   Піднижньощелепна ямка   Поднижнечелюстная ямка   Submandibular fossa
  Pars alveolaris   Коміркова частина   Альвеолярная часть   Alveolar part
    Arcus alveolaris     Коміркова дуга     Альвеолярная дуга     Alveolar arch
    Alveoli dentales     Зубні комірки     Зубные альвеолы     Dental alveoli
    Septa interalveolaria     Міжкоміркові перегородки     Межальвеолярные перегородки     Interalveolar septa
    Septa interradicularia     Міжкореневі перегородки     Межкорневые перегородки     Interradicular septa
    Juga alveolaria     Коміркові випини     Альвеолярные возвышения     Alveolar yokes
    Trigonum retromolare     Замолярний трикутник     Позадимолярный треугольник     Retromolar triangle
    Fossa retromolaris     Замолярна ямка     Позадимолярная ямка     Retromolar fossa
Ramus mandibulae Гілка нижньої щелепи Ветвь нижней челюсти Ramus of mandible
  Angulus mandibulae   Кут нижньої щелепи   Угол нижней челюсти   Angle of mandible
 (Tuberositas masseterica)   (Жувальна горбистість)   (Жевательная бугристость)   (Masseteric tuberosity)
 (Tuberositas pterygoidea)   (Крилоподібна горбистість)   (Крыловидная бугристость)   (Pterygoid tuberosity)
 Foramen mandibulae   Отвір нижньої щелепи   Отверстие нижней челюсти   Mandibular foramen
    Lingula mandibulae      Язичок нижньої щелепи     Язычок нижней челюсти     Lingula
    Canalis mandibulae      Канал нижньої щелепи     Канал нижней челюсти     Mandibular canal
  Sulcus mylohyoideus   Щелепно-під’язикова борозна   Челюстно-подъязычная борозда   Mylohyoid groove
  Processus coronoideus   Вінцевий відросток   Венечный отросток   Coronoid process
  Crista temporalis   Скроневий гребінь   Височный гребень   Temporal crest
  Incisura mandibulae   Вирізка нижньої щелепи   Вырезка нижней челюсти   Mandibular notch
  Processus condylaris   Виростковий відросток   Мыщелковый отросток   Condylar process
    Caput mandibulae; Condylus mandibulae     Головка нижньої щелепи; Виросток нижньої щелепи     Головка нижней челюсти     Head of mandible
    Collum mandlbulae     Шийка нижньої щелепи     Шейка нижней челюсти     Neck of mandible
    Fovea pterygoidea     Крилоподібна ямка     Криловидная ямка     Pterygoid fovea
Os hyoideum Під’язикова кістка Подъязычная кость Hyoid bone
Corpus ossis hyoidei Тіло під’язикової кістки Тело подъязычной кости Body of hyoid bonе
  Cornu minus   Малий ріг   Малый рог   Lesser horn
  Cornu majus   Великий ріг   Большой рог   Greater horn
Ossicula auditus; Ossicula auditoria Слухові кісточи Слуховые косточки Auditory ossicles
Columna vertebralis Хребтовий стовп, хребет Позвоночный столб Vertebral column
Curvatura primaria Первинна кривина Первичный изгиб Primary curvature
  Kyphosis thoracica   Грудний кіфоз   Грудной кифоз   Thoracic kyphosis
  Kyphosis sacralis   Крижовий кіфоз   Крестцовый кифоз   Sacral kyphosis
Curvaturae secundariae  Вторинні кривини Вторичный изгиб Secondary curvatures
  Lordosis cervicis; Lordosis colli    Шийний лордоз   Шейный лордоз   Cervical lordosis
  Lordosis lumbalis    Поперековий лордоз   Поясничный лордоз   Lumbar lordosis
Scoliosis Сколіоз Сколиоз Scoliosis
Canalis vertebralis Хребтовий канал Позвоночный канал Vertebral canal
Vertebra Хребець Позвонок Vertebra
Corpus vertebrae Тіло хребця Тело позвонка Vertebral body
  Facies intervertebralis   Міжхребцева поверхня   Межпозвоночная поверхность   Intervertebral surface
  Epiphysis anularis   Кільцевий наросток   Кольцевой апофиз   Anular epiphysis
Arcus vertebrae Дуга хребця Дуга позвоночника Vertebral arch
  Pediculus arcus  vertebrae   Ніжка дуги хребця   Ножка дуги позвоночника   Pedicle
  Lamina arcus vertebrae   Пластинка дуги хребця   Пластинка дуги позвонка   Lamina
Foramen intervertebrale Міжхребцевий отвір Межозвоночное отверстие Intervertebral foramen
Incisura vertebralis superior Верхня хребцева вирізка Верхняя позвоночная вырезка Superior vertebral notch
Incisura vertebralis inferior Нижня хребцева вирізка Нижняя позвоночная вырезка Inferior vertebral notch
Foramen vertebrale Хребцевий отвір Позвоночное отверстие Vertebral foramen
Processus spinosus Остистий відросток Остистый отросток Spinous process
Processus transversus Поперечний відросток Поперечный отросток Transverse process
Processus articularis superior; Zygapophysis superior Верхній суглобовий відросток; Верхній дугоапофіз Верхний суставной отросток Superior articular process
  Facies articularis superior   Верхня суглобова поверхня   Верхняя суставная поверхность   Superior articular facet
Processus articularis inferior; Zygapophysis inferior Нижній суглобовий відросток; Нижній дугоапофіз Нижний суставной отросток Inferior articular process
  Facies articularis inferior   Нижня суглобова поверхня   Нижняя суставная поверхность   Inferior articular facet
Vertebrae cervicales [C I – C VII] Шийні хребці [C I – C VII] Шейные позвонки [C I – C VII] Cervical vertebrae [C I – C VII]
Uncus corporis; Processus uncinatus Гачок тіла; Гачкуватий відросток Крючок тела; Крючковидный отросток Uncus of body; Uncinate process
Foramen transversarium Поперечний отвір Поперечное отверстие Foramen transversarium
Tuberculum anterius Передній горбок Передний бугорок Anterior tubercle
Tuberculum caroticum Сонний горбок Сонный бугорок Carotid tubercle
Tuberculum posterius Задній горбок Задний бугорок Posterior tubercle
Sulcus nervi spinalis Борозна спинномозкового нерва Борозда спинномозгового нерва Groove for spinal nerve
Atlas [C I] Атлант [C I], перший шийний хребець Атлант [CI] Atlas [C I]
Massa lateralis atlantis Бічна маса атланта Латеральная масса Lateral mass
  Facies articularis superior   Верхня суглобова поверхня   Верхняя суставная поверхность   Superior articular surface
  Facies articularis inferior   Нижня суглобова поверхня   Нижняя суставная поверхность   Inferior articular surface
Arcus anterior atlantis Передня дуга атланта Передняя дуга атланта Anterior arch
  Fovea dentis   Ямка зуба   Ямка зуба   Facet for dens
  Tuberculum anterius   Передній горбок   Передний бугорок   Anterior tubercle
Arcus posterior atlantis Задня дуга атланта Задняя дуга атланта Posterior arch
  Sulcus arteriae vertebralis   Борозна хребтової артерії   Борозда позвоночной артерии   Groove for vertebral artery
  (Canalis arteriae vertebralis)   (Канал хребтової артерії)   (Канал позвоночной артерии)   (Canal for vertebral artery)
  Tuberculum posterius   Задній горбок   Задний бугорок   Posterior tubercle
Axis [C II] Осьовий хребець[C II], другий шийний хребець Осевой позвонок [CII] Axis [C II]
Dens axis Зуб осьового хребця Зуб Dens
  Apex dentis   Верхівка зуба   Верхушка зуба   Apex
  Facies articularis anterior   Передня суглобова поверхня   Передняя суставная поверхность   Anterior articular facet
  Facies articularis posterior   Задня суглобова поверхня   Задняя суставная поверхность   Posterior articular facet
Vertebra prominens [C VII] Виступний хребець [C VII] Выступающий позвонок [CVII] Vertebra prominens [C VII]
Vertebrae thoracicae [T I – T XII] Грудні хребці [T I – T XII] Грудные позвонки [TI – TXII] Thoracic vertebrae [T I – T XII]
Fovea costalis superior Верхня реброва ямка Верхняя реберная ямка Superior costal facet
Fovea costalis inferior Нижня реброва ямка Нижняя реберная ямка Inferior costal facet
Fovea costalis processus transversi Реброва ямка поперечного відростка Реберная ямка поперечного отростка Transverse costal facet
Uncus corporis; Processus uncinatus Гачок тіла; Гачкуватий відросток Крючок тела первого (І) грудного позвонка; Крючковидный отросток первого (І) грудного позвонка Uncus of body; Uncinate process
Vertebrae lumbales [L I-L V] Поперекові хребці [L I-L V] Поясничные позвонки [LI-LV] Lumbar vertebrae [L I – L V]
Processus accessorius Додатковий відросток Добавочный отросток Accessory process
Processus costiformis; Processus costalis Реброподібний відросток; Ребровий відросток Реберный отросток Costal process
Processus mamillaris Соскоподібний відросток Сосцевидный отросток Mamillary process
Os sacrum [Vertebrae sacrales I – V] Крижова кістка [Крижові хребці I – V] Крестец [Крестцовые позвонки SI – SV] Sacrum [Sacral vertebrae I – V]
Basis ossis sacri Основа крижової кістки Основание крестца Base
  Promontorium    Мис   Мыс   Promontory
  Ala ossis sacri    Крило крижової кістки   Крестцовое крыло   Ala; Wing
  Processus articularis superior    Верхній суглобовий  відросток   Верхний суставной отросток   Superior articular process
Pars lateralis Бічна частина Латеральная часть Lateral part
  Facies auricularis   Вушкоподібна поверхня   Ушковидная часть   Auricular surface
  Tuberositas ossis sacri   Горбистість крижової кістки   Крестцовая бугристость   Sacral tuberosity
  Facies pelvica   Тазова поверхня   Тазовая поверхность   Pelvic surface
     Lineae transversae      Поперечні лінії     Поперечные линии     Transverse ridges
     Foramina intervertebralia      Міжхребцеві отвори     Межпозвоночные отверстия     Intervertebral foramina
     Foramina sacralia anteriora      Передні крижові отвори     Передние крестцовые отверстия     Anterior sacral foramina
Facies dorsalis Спинна поверхня Дорсальная поверхность Dorsal surface
  Crista sacralis mediana   Серединний крижовий гребінь   Срединный крестцовый гребень   Median sacral crest
  Foramina sacralia posteriora   Задні крижові отвори   Задние крестцовые отверстия   Posterior sacral foramina
  Crista sacralis medialis   Присередній крижовий гребінь   Медиальный крестцовый гребень   Intermediate sacral crest
  Crista sacralis lateralis   Бічний крижовий гребінь   Латеральный крестцовый гребень   Lateral sacral crest
  Cornu sacrale   Крижовий ріг   Крестцовый рог   Sacral cornu; Sacral horn
  Canalis sacralis   Крижовий канал   Крестцовый канал   Sacral canal
    Hiatus sacralis     Крижовий розтвір     Крестцовая щель     Sacral hiatus
Apex ossis sacri; Apex ossis sacralis Верхівка крижової кістки Верхушка крестца Apex
Os coccygis; Coccyx [Vertebrae coccygeae I – IV] Куприкова кістка; Куприк [Куприкові хребці I – ІV] Копчик [Копчиковые позвонки СоI – CoІV] Coccyx [Coccygeal vertebrae I – IV]
Cornu coccygeum Куприковий ріг Копчиковый рог Coccygeal cornu
Skeleton thoracis Скелет грудної клітки Скелет грудной клетки Thoracis skeleton
Costae [I-XII] Ребра [I-XII] Ребра [I-XII] Ribs [I-XII]
Costae verae [I-VII] Справжні ребра [I-VII] Истинные ребра [I-VII] True ribs [I-VII]
Costae spuriae [VIII-XII] Несправжні ребра [VIII-XII] Ложные ребра [VIII-XII] False ribs [VIII-XII]
  Costae fluctuantes [XI-XII]   Коливні ребра [XI-XII]   Колеблющиеся ребра [XI-XII]   Floating ribs [XI-XII]
Cartilago costalis Ребровий хрящ Реберный хрящ Costal cartilage
Costa Ребро Ребро Rib
Caput costae Головка ребра Головка ребра Head
  Facies articularis capitis costae   Суглобова поверхня головки ребра   Суставная поверхность головки ребра   Articular facet
  Crista capitis costae   Гребінь головки ребра   Гребень головки ребра   Crest
Collum costae Шийка ребра Шейка ребра Neck
  Crista colli costae   Гребінь шийки ребра   Гребень шейки ребра   Crest
Corpus costae Тіло ребра Тело ребра Body; Shaft
  Tuberculum costae   Горбок ребра   Бугорок ребра   Tubercle
    Facies articularis tuberculi costae     Суглобова поверхня горбка ребра     Суставная поверхность бугорка ребра     Articular facet
  Angulus costae   Кут ребра   Угол ребра   Angle
  Sulcus costae   Борозна ребра   Борозда ребра   Costal groove
  Crista costae   Гребінь ребра   Гребень ребра   Crest
(Costa cervicalis; Costa colli) (Шийне ребро) (Шейное ребро) (Cervical rib)
Costa prima [I] Перше ребро [I] Первое [I] ребро First rib [I]
  Tuberculum musculi scaleni anterioris   Горбок переднього драбинчастого м’яза   Бугорок передней лестничной мышцы   Scalene tubercle
  Sulcus arteriae subclaviae   Борозна підключичної артерії   Борозда подключичной артерии   Groove for subclavian artery
  Sulcus venae subclaviae   Борозна підключичної вени   Борозда подключичной вены   Groove for subclavian vein
Costa secunda [II] Друге ребро [II] Второе ребро [II] Second rib [II]
  Tuberositas musculi serrati anterioris   Горбистість переднього зубчастого м’яза   Бугристость передней зубчатой мышцы   Tuberosity for serratus anterior
(Costa lumbalis) (Поперекове ребро) (Поясничное ребро) (Lumbar rib)
Sternum Груднина Грудина Sternum
Manubrium sterni Ручка груднини Рукоятка грудины Manubrium of sternum
  Incisura clavicularis   Ключична вирізка   Ключичная вырезка   Clavicular notch
  Incisura jugularis   Яремна вирізка   Яремная вырезка   Jugular notch; Suprasternal notch
Angulus sterni Кут груднини Угол грудины Sternal angle
Corpus sterni Тіло груднини Тело грудины Body of sternum
Processus xiphoideus Мечоподібний відросток Мечевидный отросток Xiphoid process
Incisurae costales Реброві вирізки Реберные вырезки Costal notches
(Ossa suprastenialia) (Надгруднинні кістки) (Надгрудинные кости) (Suprasternal bones)
Vertebrae thoracicae [T I – T XII] Грудні хребці [T I – T XII] Грудные позвонки [ThI – ThXII] Thoracic vertebrae [T I – T XII]
Cavea thoracis Порожняви грудної клітки Грудная клетка Thoracic cage
Cavitas thoracis Порожнина грудної клітки Грудная полость Thoracic cavity
Apertura thoracis superior Верхній отвір грудної клетки Верхняя апертура грудной клетки Superior thoracic aperture; Thoracic inlet
Apertura thoracis inferior Нижній отвір грудної клетки Нижняя апертура грудной клетки Inferior thoracic aperture; Thoracic outlet
Sulcus pulmonalis Легенева борозна Легочная борозда Pulmonary groove
Arcus costalis Реброва дуга Реберная дуга Costal margin; Costal arch
Spatium intercostale Міжребровий простір Межреберье Intercostal space
Angulus infrasternalis Підгруднинний кут Подгрудинный угол Infrasternal angle; Subcostal angle
Ossa membri superioris Кістки верхньої кінцівки Кости верхней конечности Bones of upper limb
CINGULUM PECTORALE; CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS ГРУДНИЙ ПОЯС; ПОЯС ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ ПОЯС ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ PECTORAL GIRDLE; SHOULDER GIRDLE
Scapula Лопатка Лопатка Scapula
Facies costalis; Facies anterior Реброва поверхня; Передня поверхня Реберная поверхность; Передняя поверхность Costal surface
  Fossa subscapularis    Підлопаткова ямка    Подлопаточная ямка   Subscapular fossa
Facies posterior Задня поверхня Задняя поверхность Posterior surface
  Spina scapulae    Ость лопатки    Ость лопатки   Spine of scapula
    Tuberculum deltoideum      Дельтоподібний горбок      Дельтовидный бугорок     Deltoid tubercle
  Fossa supraspinata    Надостьова ямка    Надостная ямка   Supraspinous fossa
  Fossa infraspinata    Підостьова ямка    Подостная ямка   Infraspinous fossa
Acromion Надплечовий відросток; Акроміон Акромион Acromion
  Facies articularis clavicularis   Ключична суглобова поверхня   Ключичная суставная поверхность   Clavicular facet
  Angulus acromii   Кут надплечового відростка   Угол акромиона   Acromial angle
Margo medialis Присередній край Медиальный край Medial border
Margo lateralis Бічний край Латеральный край Lateral border
Margo superior Верхній край Верхний край Superior border
  Incisura scapulae   Вирізка лопатки   Вырезка лопатки   Suprascapular notch
Angulus inferior Нижній кут Нижний угол Inferior angle
Angulus lateralis Бічний кут Латеральный угол Lateral angle
Angulus superior Верхній кут Верхний угол Superior angle
Cavitas glenoidalis Суглобова западина Суставная впадина Glenoid cavity
Tuberculum supraglenoidale Надсуглобовий горбок Надсуставной бугорок Supraglenoid tubercle
Tuberculum infraglenoidale Підсуглобовий горбок Подсуставной бугорок Infraglenoid tubercle
Collum scapulae Шийка лопатки Шейка лопатки Neck of scapula
Processus coracoideus Дзьобоподібний відросток Клювовидный отросток Coracoid process
Clavicula Ключиця Ключица Clavicle
Extremitas sternalis Груднинний кінець Грудинный конец Sternal end
  Facies articularis sternalis   Груднинна суглобова поверхня   Грудинная суставная поверхность   Sternal facet
  Impressio ligamenti costoclaviculans   Втиснення реброво-ключичиної зв’язки   Вдавление реберно-ключичной связки   Impression for costoclavicular ligament
Corpus claviculae Тіло ключиці Тело ключицы Shaft of clavicle; Body of clavicle
  Sulcus musculi subclavii   Борозна підключичного м’яза   Борозда подключичной мышцы   Subclavian groove; Groove for subclavius
Extremitas acromialis Надплечовий кінець Акромиальный конец Acromial end
  Facies articularis acromialis    Надплечова суглобова  поверхня   Акромиальная суставная поверхность   Acromial facet
  Tuberositas ligamenti coracoclavicularis    Горбистість дзьобо-ключичиної зв’язки   Бугристость клювовидно-ключичной связки   Tuberosity for сoracoclavicular ligament
      Tuberculum conoideum      Конусоподібний горбок     Конусовидный бугорок      Conoid tubercle
      Linea trapezoidea      Трапецієподібна лінія     Трапециевидная линия      Trapezoid line
PARS LIBERA MEMBRI SUPERIORIS ВІЛЬНА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ СВОБОДНАЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ FREE PART OF UPPER LIMB
Humerus Плечова кістка Плечевая кость Humerus
Caput humeri Головка плечової кістки Головка плечевой кости Head
Collum anatomicum Анатомічна шийка Анатомическая шейка Anatomical neck
Collum chirurgicum Хірургічна шийка Хирургическая шейка Surgical neck
Tuberculum majus Великий горбок Большой бугорок Greater tubercle
Tuberculum minus Малий горбок Малый бугорок Lesser tubercle
  Sulcus intertubercularis   Міжгорбкова борозна   Межбугорковая борозда   Intertubercular sulcus; Bicipital groove
     Crista tuberculi majoris; Labium laterale      Гребінь великого горбка; Бічна губа     Гребень большого бугорка      Crest of greater tubercle; Lateral lip
     Crista tuberculi minoris; Labium mediale      Гребінь малого горбка; Присередня губа     Гребень малого бугорка      Crest of lesser tubercle; Medial lip
Corpus humeri Тіло плечової кістки Тело плечевой кости Shaft of humerus; Body of  humerus
  Facies anteromedialis   Передньоприсередня поверхня   Переднемедиальная поверхность   Anteromedial surface
  Facies anterolateralis   Передньобічна поверхня   Переднелатеральная поверхность   Anterolateral surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
    Sulcus nervi radialis     Борозна променевого нерва     Борозда лучевого нерва     Radial groove; Groove for radial nerve
  Margo medialis   Присередній край   Медиальный край   Medial border
    Crista supraepicondylaris medialis; Crista supracondylaris medialis       Присередній наднадвиростковий гребінь     Медиальный надмыщелковый гребень     Medial supraepicondylar ridge; Medial supracondylar ridge
    (Processus supracondylaris)      (Надвиростковий відросток)     (Надмыщелковый отросток)     (Supracondylar process)
  Margo lateralis   Бічний край   Латеральный край  Lateral margin
    Crista supraepicondylaris lateralis; Crista supracondylaris lateralis      Бічний наднадвиростковий гребінь     Латеральный надмыщелковый гребень     Medial supraepicondylar ridge; Medial supracondylar ridge
  Tuberositas deltoidea   Дельтоподібна горбистість   Дельтовидная бугристость   Deltoid tuberosity
Condylus humeri Виросток плечової кістки Мыщелок плечевой кости Condyle of humerus
  Capitulum humeri   Головочка плечової кістки   Головка мыщелка плечевой кости   Capitulum
  Trochlea humeri   Блок плечової кістки   Блок плечевой кости   Trochlea
  Fossa olecrani   Ліктьова ямка   Ямка локтевого отростка   Olecranon fossa
  Fossa coronoidea   Вінцева ямка   Венечная ямка   Coronoid fossa
  Fossa radialis   Променева ямка   Лучевая ямка   Radial fossa
Epicondylus medialis Присередній надвиросток Медиальный надмыщелок Medial epicondyle
  Sulcus nervi ulnaris   Борозна ліктьового нерва   Борозда локтевого нерва   Groove for ulnar nerve
Epicondylus lateralis Бічний надвиросток Латеральный надмыщелок  Lateral epicondyle
Radius Променева кістка Лучевая кость Radius
Caput radii Головка променевої кістки Головка лучевой кости Head
  Fovea articularis   Суглобова ямка   Суставная ямка  Articular facet
  Circumferentia articularis   Суглобовий обвід   Суставная окружность   Articular circumference
Collum radii Шийка променевої кістки Шейка лучевой кости Neck
Corpus radii Тіло променевої кістки Тело лучевой кости Shaft; Body
  Tuberositas radii   Горбистість променевої кістки   Бугристость лучевой кости   Radial tuberosity
  Facies anterior   Передня поверхня   Передняя поверхность   Anterior surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
  Facies lateralis   Бічна поверхня   Латеральная поверхность   Lateral surface
  Tuberositas pronatoria   Горбистість м’яза-привертача   Бугристость пронатора   Pronator tuberosity
  Margo interosseus   Міжкістковий край   Межкостный край   Interosseous border
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo posterior   Задній край   Задний край   Posterior border
Processus styloideus radii Шилоподібний відросток променевої кістки Шиловидный отросток лучевой кости Radial styloid process
Crista suprastyloidea Надшилоподібний гребінь Надшиловидный гребень Suprastyloid crest
Tuberculum dorsale Дорсальний горбок Дорсальный бугорок Dorsal tubercle
Sulci tendinum musculorum extensonim Борозни сухожилків м’язів-розгиначів Борозды сухожилий мышц-разгибателей Groove for extensor muscle tendons
Incisura ulnaris Вирізка ліктьвої кістки Локтевая вырезка Ulnar notch
Facies articularis carpalis Зап’ясткова суглобова поверхня Запястная суставная поверхность Carpal articular surface
Ulna Ліктьова кістка Локтевая кость Ulna
Olecranon Ліктьовий відросток Локтевой отросток Olecranon
Processus coronoideus Вінцевий відросток Венечный отросток Coronoid process
  Tuberositas ulnae    Горбистість ліктьової кістки   Бугристость локтевой кости   Tuberosity of ulna
  Incisura radialis    Вирізка променевої кістки   Локтевая вырезка   Radial notch
Incisura trochlearis Блокова вирізка Блоковидная вырезка Trochlear notch
Corpus ulnae Тіло ліктьової кістки Тело локтевой кости Shaft; Body
  Facies anterior   Передня поверхня   Передняя поверхность   Anterior surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
  Facies medialis   Присередня поверхня   Медиальная поверхность   Medial surface
  Margo interosseus   Міжкістковий край   Межкостный край   Interosseous border
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo posterior   Задній край   Задний край   Posterior border
  Crista musculi supinatoris   Гребінь м’яза-відвертача   Гребень-супинатора   Supinator crest
Caput ulnae Головка ліктьової кістки Головка локтевой кости Head
  Circumferentia articularis   Суглобовий обвід   Суставная окружность   Articular circumference
  Processus styloideus ulnae   Шилоподібний відросток ліктьової кістки   Шиловидный отросток локтевой кости   Ulnar styloid process
Ossa manus Кістки кисті Кости кисти Bones of hand
Ossa carpi; Ossa carpalia Зап’ясткові кістки Кости запястья Carpal bones
(Os centrale) (Центральна кістка) (Центральная кость) (Os centrale)
Os scaphoideum Човноподібна кістка Ладьевидная кость Scaphoid
  Tuberculum ossis scaphoidei   Горбок човноподібної кістки   Бугорок ладьевидной кости   Tubercle
Os lunatum Півмісяцева кістка Полулунная кость Lunate
Os triquetrum Тригранна кістка Трехгранная кость Triquetrum
Os pisiforme Горохоподібна кістка Гороховидная кость Pisiform
Os trapezium Кістка-трапеція Кость-трапеция Trapezium
  Tuberculum ossis trapezii   Горбок кістки-трапеції   Бугорок кости-трапеции   Tubercle
Os trapezoideum Трапецієподібна кістка Трапециевидная кость Trapezoid
Os capitatum Головчаста кістка Головчатая кость Capitate
Os hamatum Гачкувата кістка Крючковидная кость Hamate
  Hamulus ossis hamati   Гачок гачкуватої кістки   Крючок крючковидной кости   Hook of hamate
Sulcus carpi Борозна зап’ястка Борозда запястья Carpal groove
Ossa metacarpi; Ossa metacarpalia [I-V] П’ясткові кістки [I-V] Пястные кости [I-V] Metacarpals [I-V]
Basis ossis metacarpi Основа п’яcткової кістки Основание пястной кости  Base
Corpus ossis metacarpi Тіло п’яcткової кістки Тело пястной кости Shaft; Body
Caput ossis metacarpi Головка п’ясткової кістки Головка пястной кости  Head
Processus styloideus ossis metacarpi tertii [III] Шилоподібний відросток третьої п’ясткові кістки [ІІІ] Шиловидный отросток третьей [ІІІ] пястной кости Styloid process of third metacarpal [ІІІ]
Ossa digitorum; Phalanges Кістки пальців; Фаланги Кости пальцев; Фаланги Phalanges
Phalanx proximalis Проксимальна фаланга Проксимальная фаланга Proximal phalanx
Phalanx media Середня фаланга Средняя фаланга Middle phalanx
Phalanx distalis Кінцева фаланга Дистальная фаланга Distal phalanx
  Tuberositas phalangis distalis   Горбистість кінцевої фаланги   Бугристость дистальной фаланги   Tuberosity of distal phalanx
Basis phalangis Основа фаланги Основание фаланги Base of phalanx
Corpus phalangis Тіло фаланги Тело фаланги Shaft of phalanx; Body of phalanx
Caput phalangis Головка фаланги Головка фаланги Head of phalanx
  Trochlea phalangis   Блок фаланги   Блок фаланги   Trochlea of phalanx
Ossa sesamoidea Сесамоподібні кістки Сесамовидные кости Sesamoid bones
Ossa membri inferioris Кістки нижньої кінцівки Кости нижней конечности Bones of lower limb
CINGULUM PELVICUM; CINGULUM MEMBRI INFERIORIS ТАЗОВИЙ ПОЯС; ПОЯС НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ТАЗОВЫЙ ПОЯС; ПОЯС НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ PELVIC GIRDLE
Os sacrum [Vertebrae sacrales I-V] Крижова кістка [Крижові хребці I-V] Крестец [Крестцовые позвонки I – V] Sacrum [Sacral vertebrae I-V]
Os coxae Кульшова кістка Тазовая кость Hip bone; Coxal bone; Pelvic bone
Acetabulum Кульшова западина Вертлужая впадина Acetabulum
  Limbus acetabuli; Margo acetabuli   Кант кульшової западини; Край кульшової западини   Край вертлужой впадины   Acetabular margin
  Fossa acetabuli   Ямка кульшової западини   Ямка вертлужной впадины   Acetabular fossa
  Incisura acetabuli   Вирізка кульшової западини   Вырезка вертлужной впадины   Acetabular notch
  Facies lunata   Півмісяцева поверхня   Полулунная поверхность   Lunate surface
R. ischiopubicus Сідничо-лобкова гілка Седалищно-лобковая ветвь Ischiopubic ramus
Foramen obturatum Затульний отвір Запирательное отверстие Obturator foramen
Incisura ischiadica major Велика сіднича вирізка Большая седалищная вырезка Greater sciatic notch
Os ilium; Ilium Клубова кістка Подвздошная кость Ilium
Corpus ossis ilii Тіло клубової кістки Тело подвздошной кости Body of ilium
  Sulcus supraacetabularis   Надкульшова борозна   Надвертлужная борозда   Supra-acetabular groove
Ala ossis ilii Крило клубової кістки Крыло подвздошной кости Ala of ilium; Wing of ilium
Linea arcuata Дугоподібна лінія Дугообразная линия Arcuate line
Crista iliaca Клубовий гребінь Подвздошный гребень Iliac crest
  Labium extemum   Зовнішня губа   Наружная губа  Outer lip
    Tuberculum iliacum     Клубовий горбок     Подвздошный бугорок     Tuberculum of iliac crest
  Linea intermedia   Проміжна лінія   Промежуточная линия   Intermediate zone
  Labium internum   Внутрішня губа   Внутренняя губа   Inner lip
  Spina iliaca anterior superior   Верхня передня клубова ость   Верхняя передняя подвздошная ость   Anterior superior iliac spine
  Spina iliaca anterior inferior   Нижня передня клубова ость   Нижняя передняя подвздошная ость   Anterior inferior iliac spine
  Spina iliaca posterior superior   Верхня задня клубова ость   Верхняя задняя подвздошная ость   Posterior superior iliac spine
  Spina iliaca posterior inferior   Нижня задня клубова ость   Нижняя задняя подвздошная ость   Posterior inferior iliac spine
  Fossa iliaca   Клубова ямка   Подвздошная ямка   Iliac fossa
Facies glutea Сіднична поверхня Ягодичная поверхность Gluteal surface
  Linea glutea anterior   Передня сіднична лінія   Передняя ягодичная линия   Anterior gluteal line
  Linea glutea posterior   Задня сіднична лінія   Задняя ягодичная линия   Posterior gluteal line
  Linea glutea inferior   Нижня сіднична лінія   Нижняя ягодичная линия   Inferior gluteal line
Facies sacropelvica Крижово-тазова поверхня Крестцово-тазовая поверхность Sacropelvic surface
  Facies auricularis   Вушкоподібна поверхня   Ушковидная поверхность   Auricular surface
  Tuberositas iliaca   Клубова горбистість   Подвздошная бугристость   Iliac tuberosity
Os ischii; Ischium Сіднича кістка Седалищная кость Ischium
Corpus ossis ischii Тіло сідничої кістки Тело седалищной кости Body
Ramus ossis ischii Гілка сідничої кістки Ветвь седалищной кости Ramus
  Tuber ischiadicum   Сідничий горб   Седалищный бугор   Ischial tuberosity
Spina ischiadica Сіднича ость Седалищная ость Ischial spine
Incisura ischiadica minor Мала сіднича вирізка Малая седалищная вырезка Lesser sciatic notch
Os pubis; Pubis Лобкова кістка Лобковая кость Pubis
Corpus ossis pubis Тіло лобкової кістки Тело лобковой кости Body
  Tuberculum pubicum   Лобковий горбок   Лобковый бугорок   Pubic tubercle
  Facies symphysialis   Симфізна поверхня   Симфизиальная поверхность   Symphysial surface
  Crista pubica   Лобковий гребінь   Лобковый грерень   Pubic crest
Ramus superior ossis pubis Верхня гілка лобкової кістки Верхняя ветвь лобковой кости Superior pubic ramus
  Eminentia iliopubica   Клубово-лобкове підвищення   Подвздошно-лобковое возвышение   Iliopubic ramus
  Pecten ossis pubis   Гребінь лобкової кістки   Гребень лобковой кости   Pecten pubis; Pectineal line
  Crista obturatoria   Затульний гребінь   Запирательный гребень   Obturator crest
  Sulcus obturatorius   Затульна борозна   Запирательная борозда   Obturator groove
  Tuberculum obturatonum anterius   Передній затульний горбок   Передний запирательный бугорок   Anterior obturator tubercle
  (Tuberculum obturatorium posterius)   (Задній затульний горбок)   (Задний запирательный  бугорок)   ( Posterior obturator tubercle)
Ramus inferior ossis pubis Нижня гілка лобкової кістки Нижняя ветвь лобковой кости Inferior pubic ramus
Pelvis Таз Таз Pelvis
Cavitas pelvis Тазова порожнина Полость таза Pelvic cavity
Arcus pubicus Лобкова дуга Лобковая дуга Pubic arch
Angulus subpubicus Підлобковий кут Подлобковый угол Subpubic angle
Pelvis major Великий таз Большой таз Greater pelvis; False pelvis
Pelvis minor Малий таз Малый таз Lesser pelvis; True pelvis
Linea terminalis Межова лінія Пограничная линия Linea terminalis
Apertura pelvis superior Верхній отвір таза Верхняя апертура таза Pelvic inlet
Apertura pelvis inferior Нижній отвір таза Нижняя апертура таза Pelvic outlet
Axis pelvis Тазова вісь Ось таза Axis of pelvis
Diameter transversa Поперечний діаметр Поперечный диаметр Transverse diameter
Diameter obliqua Косий діаметр Косой диаметр Oblique diameter
Conjugata anatomica Анатомічна кон’югата Анатомическая конъюгата Anatomical conjugate
Conjugata vera Справжня кон’югата Истинная конъюгата True conjugate
Conjugata diagonalis Діагональна кон’югата Диагональная конъюгата Diagonal conjugate
Conjugata recta Пряма кон’югата Прямая конъюгата Straight conjugate
Conjugata mediana Серединна кон’югата Срединная конъюгата Median conjugate
Conjugata externa Зовнішня кон’югата Наружная конъюгата External conjugate
Distantia interspinosa Міжостьова відстань Межостистое расстояние Interspinous distance;
Distantia intercristalis Міжгребенева відстань Межгребневое расстояние Intercristal distance; Intercristal diameter
Distantia intertrochanterica Міжвертлюгова відстань Межвертельное расстояние Intertrochanteric distance; Intertrochanteric diameter
Inclinatio pelvis Нахил таза Наклон таза Pelvic inclination
PARS LIBERA MEMBRI INFERIORIS ВІЛЬНА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ СВОБОДНАЯ НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ FREE PART OF LOWER LIMB
Femur; Os femoris Стегнова кістка Бедренная кость Femur; Thigh bone
Caput femoris Головка стегнової кістки Головка бедренной кости Head
  Fovea capitis femoris   Ямка головки стегнової кістки   Ямка головки бедренной кости   Fovea for ligament of head
Collum femoris Шийка стегнової кістки Шейка бедренной кости Neck
Trochanter major Великий вертлюг Большой вертел Greater trochanter
Fossa trochanterica   Вертлюгова ямка   Вертельная ямка Trochanteric fossa
Trochanter minor Малий вертлюг Малый вертел Lesser trochanter
(Trochanter tertius) (Третій вертлюг) (Третий вертел) (Third trochanter)
Linea intertrochanterica Міжвертлюгова лінія Межвертельная линия Intertrochanteric line
Crista intertrochanterica Міжвертлюговий гребінь Межвертельный гребень Intertrochanteric crest
  Tuberculum quadratum   Квадратний горбок   Квадратный бугорок   Quadrate tubercle
Corpus femoris Тіло стегнової кістки Тело бедренной кости Shaft of femur; Body of femur
  Linea aspera   Шорстка лінія   Шероховатая линия   Linea aspera
    Labium laterale     Бічна губа     Латеральная губа     Lateral lip
    Labium mediale     Присередня губа     Медиальная губа     Medial lip
  Linea pectinea   Гребінчаста лінія   Гребенчатая линия   Pectineal line; Spiral line
  Tuberositas glutea   Сіднична горбистість   Ягодичная бугристость   Gluteal tuberosity
  Facies poplitea   Підколінна поверхня   Подколенная поверхность   Popliteal surface
  Linea supracondylaris medialis   Присередня надвиросткова лінія   Медиальная надмыщелковая линия   Medial supracondylar line
  Linea supracondylaris lateralis   Бічна надвиросткова лінія   Латеральная надмыщелковая линия   Lateral supracondylar line
Condylus medialis Присередній виросток Медиальный мыщелок Medial condyle
  Epicondylus medialis   Присередній надвиросток   Медиальный надмыщелок   Medial epicondyle
  Tuberculum adductorium   Привідний горбок   Приводящий бугорок   Adductor tubercle
Condylus lateralis Бічний виросток Латеральный мыщелок Lateral condyle
  Epicondylus lateralis   Бічний надвиросток   Латеральный надмыщелок   Lateral epicondyle
Sulcus popliteus   Підколінна борозна   Подколенная борозда Groove for popliteus
Facies patellaris Наколінкова поверхня Надколенниковая поверхность Patellar surface
Fossa intercondylaris Міжвиросткова ямка Межмыщелковая ямка Intercondylar fossa
Linea intercondylaris Міжвиросткова лінія Межмыщелковая линия Intercondylar line
Patella Наколінок Надколенник Patella
Basis patellae Основа наколінка Основание надколенника Base of patella
Apex patellae Верхівка наколінка Верхушка надколенника Apex of patella
Facies articularis Суглобова поверхня Суставная поверхность Articular surface
Facies anterior Передня поверхня Передняя поверхность Anterior surface
Tibia Великогомілкова кістка Большеберцовая кость Tibia
Facies articularis superior Верхня суглобова поверхня Верхняя суставная поверхность Superior articular surface
Condylus medialis Присередній виросток Медиальный мыщелок Medial condyle
Condylus lateralis Бічний виросток Латеральный мыщелок Lateral condyle
  Facies articularis fibularis   Малогомілкова суглобова поверхня   Малоберцовая суставная поверхность   Fibular articular facet
Area intercondylaris anterior Переднє міжвиросткове поле Переднее межмыщелковое поле Anterior intercondylar area
Area intercondylaris posterior Заднє міжвиросткове поле Заднее межмыщелковое поле Posterior intercondylar area
Eminentia intercondylaris Міжвиросткове підвищення Межмыщелковое возвышение Intercondylar eminence
  Tuberculum intercondylare mediale   Присередній міжвиростковий горбок   Медиальный межмыщелковый бугорок   Medial intercondylar tubercle
  Tuberculum intercondylare laterale   Бічний міжвиростковий горбок   Латеральный межмыщелковый бугорок   Lateral intercondylar tubercle
Corpus tibiae Тіло великогомілкової кістки Тело большеберцовой кости Shaft; Body
  Tuberositas tibiae   Горбистість великогомілкової кістки   Бугристость большеберцовой кости   Tibial tuberosity
  Facies medialis   Присередня поверхня   Медиальная поверхность   Medial surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
    Linea musculi solei    Лінія камбалоподібного м’яза     Линия камбаловидной мышцы     Soleal line
  Facies lateralis   Бічна поверхня   Латеральная поверхность   Lateral surface
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo medialis   Присередній край   Медиальный край   Medial border
  Margo interosseus   Міжкістковий край   Межкостный край   Interosseous border
Malleolus medialis Присередня кісточка Медильная лодыжка Medial malleolus
  Sulcus malleolaris   Кісточкова борозна   Лодыжковая борозда   Malleolar groove
  Facies articularis malleoli medialis   Суглобова поверхня присередньої кісточки   Суставная поверхность медиальной лодыжки   Articular facet
Incisura fibularis Малогомілкова вирізка Малоберцовая вырезка Fibular notch
Facies articularis inferior Нижня суглобова поверхня Нижняя суставная поверхность Inferior articular surface
Fibula Малогомілкова кістка Малоберцовая кость Fibula
Caput fibulae Головка малогомілкової кістки Головка малоберцовой кости Head
  Facies articularis capitis fibulae   Суглобова поверхня головки малогомілкової кістки   Суставная поверхность головки малоберцовой кости   Articular facet
  Apex capitis fibulae   Верхівка головки малогомілкової кістки   Верхушка головки малоберцовой кости   Apex of head
Collum fibulae Шийка головки малогомілкової кістки Шейка малоберцовой кости Neck
Corpus fibulae Тіло малогомілкової кістки Тело малоберцовой кости Shaft; Body
  Facies lateralis   Бічна поверхня   Латеральная поверхность   Lateral surface
  Facies medialis   Присередня поверхня   Медиальная поверхность   Medial surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
    Crista medialis     Присередній гребінь     Медиальный гребень     Medial crest
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo interosseus   Міжкістковий край   Межкостный край   Interosseous border
  Margo posterior   Задній край   Задний край   Posterior border
Malleolus lateralis Бічна кісточка Латеральная лодыжка Lateral malleolus
  Facies articularis malleoli lateralis   Суглобова поверхня бічної кісточки   Суставная поверхность латеральной лодыжки   Articular facet
  Fossa malleoli lateralis   Ямка бічної кісточки   Ямка латеральной лодыжки   Malleolar fossa
  Sulcus malleolaris   Кісточкова борозна   Лодыжковая борозда   Malleolar groove
Ossa pedis Кістки стопи Кости стопы Bones of foot
Ossa tarsi; Ossa tarsalia Заплеснові кістки Кости предплюсны Tarsal bones
Talus Надп’ясткова кістка Таранная кость Talus
Caput tali Головка над’ясткової кістки Головка таранной кости Head
  Facies articularis navicularis    Човноподібна суглобова  поверхня   Ладьевидная суставная поверхность   Navicular articular surface
  Facies articularis  ligamenti calcaneonavicularis  plantaris    Суглобова поверхня підошвової п’ятково-човноподібної зв’язки   Суставная поверхность подошвенной пяточно-ладьевидной связки   Facet for plantar calcaneonavicular ligament
  Facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti   Суглобова поверхня  п’ятково-човноподібної роздвоєної зв’язки   Суставная поверхность пяточно-ладьевидной части раздвоенной связки   Facet for calcaneonavicular part of bifurcate ligament
  Facies articularis calcanеa anterior   Передня п’яткова суглобова поверхня   Передняя пяточная суставная поверхность   Anterior facet for calcaneus
Collum tali Шийка надп’яткової кістки Шейка таранной кости Neck
  Facies articularis calcanea media   Середня п’яткова суглобова поверхня   Средняя пяточная суставная поверхность   Middle facet for calcaneus
Sulcus tali Борозна надп’яткової кістки Борозда таранной кости Sulcus tali
Corpus tali Тіло надп’яткової кістки Тело таранной кости Body
  Trochlea tali   Блок надп’яткової кістки   Блок таранной кости   Trochlea of talus
   Facies superior      Верхня поверхня     Верхняя поверхность      Superior facet
  Facies malleolaris lateralis   Бічна кісточкова поверхня   Латеральная лодыжковая поверхность   Lateral malleolar facet
    Processus lateralis tali      Бічний відросток надп’яткової кістки       Латеральный отросток таранной кости     Lateral process
  Facies malleolaris medialis    Присередня кісточкова поверхня   Медиальная лодыжковая поверхность   Medial malleolar facet
  Processus posterior tali    Задній відросток надп’яткової кістки   Задний отросток таранной кости   Posterior process
    Sulcus tendmis musculi flexoris hallucis longi        Борозна сухожилка довгого м’яза-згинача великого пальця     Борозда сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы     Groove for tendon of flexor hallucis longus
      Tuberculum laterale        Бічний горбок       Латеральный бугорок     Lateral tubercle
      Tuberculum mediate        Присередній горбок       Медиальный бугорок     Medial tubercle
  Facies articularis calcanea posterior    Задня п’яткова суглобова поверхня   Задняя пяточная суставная поверхность   Posterior calcaneal articular facet
(Os trigonum) (Трикутна кістка) (Треугольная кость) (Os trigonum)
Calcaneus П’яткова кістка Пяточная кость Calcaneus
Tuber calcanei П’ятковий горб Бугор пяточной кости Calcaneal tuberosity
  Processus medialis tuberis calcanei   Присередній відросток п’яткового горба   Медиальный отросток бугра пяточной кости   Medial process
  Processus lateralis tuberis calcanei   Бічний відросток п’яткового горба   Латеральный отросток бугра пяточной кости   Lateral process
Tuberculum calcanei П’ятковий горбок Пяточный бугорок Calcaneal tubercle
Sustentaculum tali Підпора надп’яткової кістки Опора таранной кости Sustentaculum tali; Talar shelf
  Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi   Борозна сухожилка довгого м’яза-згинача великого пальця   Борозда сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы   Groove for tendon of flexor hallucis longus
Sulcus calcanei Борозна п’яткової кістки Борозда пяточной кости Calcaneal sulcus
Sinus tarsi Пазуха заплесна Пазуха предплюсны Tarsal sinus
Facies articularis talaris anterior Передня надп’яткова суглобова поверхня Передняя таранная суставная поверхность Anterior talar articular surface
Facies articularis talaris media Середня надп’яткова суглобова поверхня Средняя таранная суставная поверхность Middle talar articular surface
Facies articularis talaris posterior Задня надп’яткова суглобова поверхня Задняя таранная суставная поверхность Posterior talar articular surface
Sulcus tendinis musculi fibularis longi; Sulcus tendinis musculi peronei longi Борозна сухожилка довгого малогомілкового м’яза Борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы Groove for tendon of  fibularis longus; Groove for tendon of peroneus longus
Trochlea fibularis; Trochlea peronealis Малогомілковий блок Малоберцовый блок Fibular trochlea; Peroneal trochlea; Peroneal tubercle
Facies articularis cuboidea Кубоподібна суглобова поверхня Кубовидная суставная поверхность Articular surface for cuboid
Os naviculare Човоноподібна кістка Ладьевидная кость Navicular
Tuberositas ossis navicularis Горбистість човноподібної кістки Бугристость ладьевидной кости Tuberosity
Os cuneiforme mediale Присередня клиноподібна кістка Медиальная клиновидная кость Medial cuneiform
Os cuneiforme intermedium Проміжна клиноподібна кістка Промежуточная клиновидная кость Intermediate cuneiform; Middle cuneiform
Os cuneiforme laterale Бічна клиноподібна кістка Латеральная клиновидная кость Lateral cuneiform
Os cuboideum Кубоподібна кістка Кубовидная кость Cuboid
Sulcus tendinis musculi flbularis longi; Sulcus tendinis musculi peronei longi Борозна сухожилка довгого малогомілкового м’яза Борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы Groove for tendon of  fibularis longus; Groove for tendon of peroneus longus
Tuberositas ossis cuboidei Горбистість кубоподібної кістки Бугристость кубовидной кости Tuberosity
Processus calcaneus П’ятковий відросток Пяточный отросток Calcaneal process
Ossa metatarsi; Ossa metatarsalia [I-V] Плеснові кістки [I-V] Плюсневые кости [I-V] Metatarsals [I-V]
Basis ossis metatarsi Основа плеснової кістки Основание плюсневой кости Base
Corpus ossis metatarsi Тіло плеснової кістки Тело плюсневой кости Shaft; Body
Caput ossis metatarsi Головка плеснової кістки Головка плюсневой кости Head
Tuberositas ossis metatarsi primi [I] Горбистість першої плеснової кістки  [I] Бугристость первой [I] плюсневой кости Tuberosity of first metatarsal bone [I]
Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] Горбистість п’ятої плеснової кістки  [V] Бугристость пятой [V] плюсневой кости Tuberosity of fifth metatarsal bone [V]
Ossa digitorum; Phalanges Кістки пальців; Фаланги Кости пальцев; Фаланги Phalanges
Phalanx proximalis Проксимальна фаланга Проксимальная фаланга Proximal phalanx
Phalanx media Середня фаланга Средняя фаланга Middle phalanx
Phalanx distalis Кінцева фаланга Дистальная фаланга Distal phalanx
  Tuberositas phalangis distalis   Горбистість кінцевої фаланги   Бугристость дистальной фаланги   Tuberosity of distal phalanx
Basis phalangis Основа фаланги Основание фаланги Base of phalanx
Corpus phalangis Тіло фаланги Тело фаланги Shaft of phalanx; Body of phalanx
Caput phalangis Головка фаланги Головка фаланги Head of phalanx
  Trochlea phalangis   Блок фаланги   Блок фаланги   Trochlea of phalanx
Ossa sesamoidea Сесамоподібні кістки Сесамовидные кости Sesamoid bones
Juncturae; Systema articulare З’єднання; Система з’єднань Соединения; Система соединений Joints; Articular system
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Junctura З’єднання Соединения Joint
Juncturae ossium З’єднання кісток Соединения костей Bony joints
  Synarthrosis   Синартроз   Синартроз; непрерывное соединение   Synarthrosis
    Junctura fibrosa     Волокнисте з’єднання     Фиброзное соединение      Fibrous joint
      Syndesmosis       Синдесмоз       Синдесмоз         Syndesmosis
        Gomphosis          Вклинення, гомфоз         Зубоальвеолярный синдесмоз           Gomphosis; Socket
      Membrana interossea       Міжкісткова перетинка       Межкостная перепонка         Interosseous membrane
      Sutura       Шов       Шов         Suture
          Sutura plana         Плоский шов         Плоский шов          Plane suture
          Sutura squamosa         Лусковий шов         Чешуйчатый шов          Squamous suture
            Sutura limbosa           Кантовий шов           Окаймленный шов            Limbous suture
          Sutura serrata         Зубчастий шов         Зубчатый шов          Serrate suture
          Sutura denticulata         Зубчастий шов         Зазубренный шов          Denticulate suture
          Schindylesis         Схіндельоз         Схинделез; Расщепление          Schindylesis
   Junctura cartilaginea     Хрящове з’єднання     Хрящевое соединение    Cartilaginous joint
       Synchondrosis         Синхондроз       Синхондроз          Synchondrosis
       Symphysis         Суглобова порожнина       Симфиз          Symphysis; Secondary cartilaginous joint
       Cartilago epiphysialis         Епіфізний хрящ       Эпифизарный хрящ          Epiphysial cartilage; Primary cartilaginous
    Junctura ossea; Synostosis     З’єднання кісток; Синостоз     Костное соединение; Синостоз     Bony union; Synostosis
  Junctura synovialis; Articulatio; Diarthrosis   Синовіальні з’єднання; Суглоб; Діартроз   Синовиальное соединение; Сустав; Диартроз; Прерывное соединение   Synovial joint; Diarthrosis
     Facies articularis  Суглобова поверхня     Суставная поверхность     Articular surface
     Cavitas articularis  Суглобова порожнина     Суставная полость     Articular cavity
     Fossa articularis  Суглобова ямка     Суставная ямка     Articular fossa
     (Caput articulare)  (Головка суглоба)     (Суставная головка)     (Articular head)
     Labrum articulare  Суглобова губа     Суставная губа      Labrum
    Capsula articularis  Суглобова капсула     Суставная капсула      Joint capsule; Articular capsule
       Membrana fibrosa; Stratum fibrosum          Волокниста перертинка; Волокнистий шар       Фиброзная мембрана; Фирбозный слой       Fibrous layer; Fibrous membrane
       Membrana synovialis; Stratum synoviale          Синовіальна перетинка; Синовіальний шар       Синовиальная мембрана; Синовиальный слой       Synovial membrane; Synovial layer
            Plicae synoviales      Синовіальні складки         Синовиальные складки          Synovial folds
            Villi synoviales      Синовіальні ворсинки         Синовиальные ворсинки          Synovial villi
            Synovia      Зв’язки         Синовиальная жидкость; Синовия          Synovial fluid
    Discus articularis   Суглобовий диск   Суставной диск   Articular disc
    Meniscus articularis   Суглобовий меніск   Суставной мениск   Meniscus
    Ligamenta   Зв’язки   Связки   Ligaments
      Ligg. intracapsularia     Внутрішньокапсульні зв’язки     Внутрикапсульные связки       Intracapsular ligaments
      Ligg. capsularia     Капсульні зв’язки     Капсульные связки       Capsular ligaments
      Ligg. extracapsularia     Позакапсульні зв’язки     Внекапсульные связки       Extracapsular ligaments
    Recessus articularis   Суглобовий закуток   Суставной карман    Articular recess
    Bursa synovialis   Синовіальна сумка   Синовиальная сумка    Synovial bursa
    Vagina synovialis   Синовіальна піхва   Синовиальное влагалище    Synovial sheath
    Articulatio simplex   Простий суглоб   Простой сустав    Simple joint
    Articulatio composita   Складний суглоб   Сложный сустав    Complex joint
    Articulatio plana   Плоский суглоб   Плоский сустав    Plane joint
    Articulatio cylindrica   Циліндричний суглоб   Цилиндрический сустав    Cylindrical joint
      Articulatio trochoidea     Обертовий суглоб     Вращательный сустав        Pivot joint
      Ginglymus     Блокоподібний суглоб     Блоковидный сустав        Hinge joint
   Articulatio bicondylaris   Двовиростковий суглоб   Мыщелковый сустав   Bicondylar joint
   Articulatio sellaris   Сідлоподібний суглоб   Седловидный сустав   Saddle joint
   Articulatio ellipsoidea   Еліпсоподібний суглоб   Эллипсовидный сустав   Condylar joint; Ellipsoid joint
   Articulatio spheroidea; Enarthrosis   Кулястий суглоб   Шаровидный сустав   Ball and socket joint; Spheroidal joint
      Articulatio cotylica       Чашоподібний суглоб      Чашеобразный сустав       Cotyloid joint
  Amphiarthrosis  Малорухомий суглоб   Амфиартроз  Amphiarthrosis
Abductio Відведення Отведение Abduction
Adductio Приведення Приведение Adduction
Rotatio externa; Exorotatio; Rotatio lateralis Обертання назовні; Бічне обертання Вращение наружу; Латеральное вращение Lateral rotation; External rotation
Rotatio interna; Endorotatio; Rotatio medialis Обертання до середини; Присереднє обертання Вращение внутрь; Медиальное вращение Medial rotation; Internal rotation
Circumductio Колове обертання Круговое движение Circumduction
Flexio Згинання Сгибание Flexion
Extensio Розгинання Разгибание Extension
Pronatio Привертання Пронация Pronation
Supinatio Відвертання Супинация Supination
Oppositio Протиставлення Противоставление Opposition
Repositio Зіставлення Сопоставление Reposition
Juncturae cranii З’єднання черепа Соединения черепа Joints of skull
Juncturae fibrosae cranii Волокнисті з’єднання черепа Фиброзные соединения черепа Cranial fibrous joints
Syndesmoses cranii Синдесмози черепа Синдесмозы черепа Cranial syndesmoses
Lig. pterygospinale Крило-остьова зв’язка Крыловидно-остистая связка Pterygospinous ligament
Lig. stylohyoideum Шило-під’язикова зв’язка Шилоподъязычная связка Stylohyoid ligament
Suturae cranii Шви черепа Швы черепа Cranial sutures
Sutura coronalis Вінцевий шов Венечный шов Coronal suture
Sutura sagittalis Стріловий шов Сагиттальный шов Sagittal suture
Sutura lambdoidea Ламбдоподібний шов Ламбдовидный шов Lambdoid suture
Sutura occipitomastoidea Потилично-соскоподібний шов Затылочно-сосцевидный шов Occipitomastoid suture
Sutura sphenofrontalis Клино-лобовий шов Клиновидно-лобный шов Sphenofrontal suture
Sutura sphenoethmoidalis Клино-решитчастий шов Клиновидно-решетчатый шов Spheno-ethmoidal suture
Sutura sphenosquamosa Клино-лусковий шов Клиновидно-чешуйчатый шов Sphenosquamous suture
Sutura sphenoparietalis Клино-тім’яний шов Клиновидно-теменной шов Sphenoparietal suture
Sutura squamosa Лусковий шов Чешуйчатый шов Squamous suture
(Sutura frontalis persistens; Sutura metopica) (Постійне лобовий шов; Метопічний шов) (Лобный шов; Метопический шов) (Frontal suture; Metopic suture)
Sutura parietomastoidea Тім’яно-соскоподібний шов Теменно-сосцевидный шов Parietomastoid suture
(Sutura squamomastoidea) (Луско-подібний шов) (Чешуйчато-сосцевидный шов) (Squamomastoid suture)
Sutura frontonasalis Лобово-носовий шов Лобно-носовой шов Frontonasal suture
Sutura frontoethmoidalis Лобово-решітчастий шов Лобно-решетчатый шов Fronto-ethmoidal suture
Sutura frontomaxillaris Лобово-верхньощелепний шов Лобно-верхнечелюстной шов Frontomaxillary suture
Sutura frontolacrimalis Лобово-сльозовий шов Лобно-слезный шов Frontolacrimal suture
Sutura frontozygomatica Лобово-виличний шов Лобно-скуловой шов Frontozygomatic suture
Sutura zygomaticomaxillaris Вилично-верхньощелепний шов Скуловерхнечелюстной шов Zygomaticomaxillary suture
Sutura ethmoidomaxillaris Решітчасто-верхньощелепний шов Решетчато-верхнечелюстной шов Ethmoidomaxillary suture
Sutura ethmoidolacrimalis Решітчасто-сльозовий шов Решетчато-слезный шов Ethmoidolacrimal suture
Sutura sphenovomeralis Клино-лемешевий шов Клиновидно-сошниковый шов Sphenovomerine suture
Sutura sphenozygomatica Клино-виличний шов Клиновидно-скуловой шов Sphenozygomatic suture
Sutura sphenomaxillaris Клино-верхньощелепний шов Клиновидно-верхнечелюстной шов Sphenomaxillary suture
Sutura temporozygomatica Скронево-виличний шов Височно-скуловой шов Temporozygomatic suture
Sutura interaasalis Міжносовий шов Межносовой шов Internasal suture
Sutura nasomaxillaris Носо-верхньощелепний шов Носоверхнечелюстной шов Nasomaxillary suture
Sutura lacrimomaxillaris Сльозово-верхньощелепний шов Слезно-верхнечелюстной шов Lacrimomaxillary suture
Sutura lacrimoconchalis Сльозово-раковинний шов Слезно-раковинный шов Lacrimoconchal suture
Sutura intermaxillaris Міжверхньощелепний шов Межверхнечелюстной шов Intermaxillary suture
Sutura palatomaxillaris Піднебінно-верхньощелепний шов Небно-верхнечелюстной шов Palatomaxillary suture
Sutura palatoethmoidalis Піднебінно-решітчастий шов Небно-решетчатый шов Palato-ethmoidal suture
Sutura palatina mediana Серединне піднебінний шов Срединный небный шов Median palatine suture
Sutura palatina transversa Поперечне піднебінний шов Поперечный небный шов Transverse palatine suture
Syndesmosis dentoalveolaris; Gomphosis Зубо-комірковий синдесмоз; Вклинення Зубоальвеолярный синдесмоз; Вколачивание Dento-alveolar syndesmosis; Gomphosis
Periodontium Періодонт Периодонт Periodontium; Periodontal membrane
Gingiva Ясна Десна Gingiva
Periodontium protectionis Прикритий періодонт Периодонт десневой Gum; Gingiva
Periodontium insertionis Прикріплений періодонт Периодонт прикрепленный Inserting periodontium
  Desmodontium   Десмодонт   Десмодонт   Desmodentium; Periodontal fibre
Cementum Цемент Цемент Cement; Cementum
Alveoli dentales Зубні комірки Зубные альвеолы Dental alveoli
Juncturae cartilaginae cranii Хрящові з’єднання черепа Хрящевые соединения черепа Cranial cartilaginous joints
Synchondroses cranii Синхондрози черепа Синхондрозы черепа Cranial synchondroses
Synchondrosis sphenooccipitalis Клинопотиличний синхондроз Клиновидно-затылочный синхондроз Spheno-occipital synchondrosis
Synchondrosis sphenopetrosa Клино-кам’янистий синхондроз Клиновидно-каменистый синхондроз Sphenopetrosal synchondrosis
Synchondrosis petrooccipitalis Кам’янисто-потиличний синхондроз Каменисто-затылочный синхондроз Petro-occipital synchondrosis
(Synchondrosis intraoccipitalis posterior) (Задній внутрішньопотиличний синхондроз) (Задный внутризатылочный синхондроз) (Posterior intra-occipital synchondrosis)
(Synchondrosis intraoccipitalis anterior) (Передній внутрішньопотиличний синхондроз) (Передний внутризатылочный синхондроз) (Anterior intra-occipital synchondrosis)
Synchondrosis sphenoethmoidalis Клино-решітчастий синхондроз Клиновидно-решетчатый синхондроз Spheno-ethmoidal synchondrosis
Articulationes cranii Суглоби черепа Суставы черепа Cranial synovial joints
Articulatio temporomandibularis Скронево-нижньощелепний суглоб Височно-нижнечелюстной сустав Temporomandibular joint
Discus articularis Суглобовий диск Суставной диск Articular disc
Lig. laterale Бічна зв’язка Латеральная связка Lateral ligament
Lig. mediale Присередня зв’язка Медиальная связка Medial ligament
Membrana synovialis superior Верхня синовіальна перетинка Верхняя синовиальная мембрана Superior synovial membrane
Membrana synovialis inferior Нижня синовіальна перетинка Нижняя синовиальная мембрана Inferior synovial membrane
Lig. sphenomandibulare Клино-нижньощелепна зв’язка Клиновидно-нижнечелюстная связка Sphenomandibular ligament
Lig. stylomandibulare Шило-нижньощелепна зв’язка Шилонижнечелюстная связка Stylomandibular ligament
Articulatio atlantooccipitalis Атланто-потиличний суглоб Атлантозатылочный сустав Atlanto-occipital joint
Membrana atlantooccipitalis anterior Передня атланто-потилична перетинка Передняя атлантозатылочная мембрана Anterior atlanto-occipital membrane
(Lig. atlantooccipitale anterius) (Передня атланто-потилична зв’язка) (Передняя атлантозатылочная связка) (Anterior atlanto-occipital ligament)
Membrana atlantooccipitalis posterior Задня атланто-потилична перетинка Задняя атлантозатылочная мембрана Posterior atlanto-occipital membrane
Lig. atlantooccipitale laterale Бічна атланто-потилична зв’язка Латеральная атлантозатылочная связка Lateral atlanto-occipital ligament
Juncturae columnae vertebralis З’єднання хребтового стовпа Соединения позвоночного столба Vertebral joints
Syndesmoses columnae vertebralis Синдесмози хребтового стовпа Синдесмозы позвоночного столба Syndesmoses of vertebral column
Ligg. interspinalia Міжостьові зв’язки Межостистые связки Interspinous ligaments
Ligg. flava Жовті зв’язки Желтые связки Ligamenta flava
Ligg. intertransversaria Міжпоперечні зв’язки Межпоперечные связки Intertransverse ligaments
Lig. supraspinale Надостьова зв’язка Надостистая связка Supraspinous ligament
Lig. nuchae Каркова зв’язка Выйная связка Ligamentum nuchae; Nuchal ligament
Lig. longitudinale anterius Передня поздовжня зв’язка Передняя продольная связка Anterior longitudinal ligament
Lig. longitudinale posterius Задня поздовжня зв’язка Задняя продольная связка Posterior longitudinal ligament
Ligg. transversa Поперечні зв’язки Поперечные связки Transverse ligaments
Synchondroses columnae vertebralis Синхондрози хребтового стовпа Синхондрозы позвоночного столба Synchondroses of vertebral column
Symphysis intervertebralis Міжхребцевий симфіз Межпозвоночный симфиз Intervertebral joint
  Discus intervertebralis   Міжхребцевий диск   Межпозвоночный диск   Intervertebral disc
    Anulus fibrosus     Волокнисте кільце     Фиброзное кольцо      Anulus fibrosus
    Nucleus pulposus     Драглисте ядро     Студенистое ядро      Nucleus pulposus
Articulationes columnae vertebralis Суглоби хребтового стовпа Суставы позвоночного столба Vertebral synovial joints
Articulatio atlantoaxialis mediana Серединний атланто-осьовий суглоб Срединный атлантоосевой сустав Median atlanto-axial joint
Ligg. alaria Крилоподібні зв’язки Криловидные связки Alar ligaments
Lig. apicis dentis Зв’язка верхівки зуба Связка верхушки зуба Apical ligament of dens
Lig. cruciforme atlantis Хрестоподібна зв’язка атланта Крестообразная связка атланта Cruciate ligament of atlas
  Fasciculi longitudinales   Поздовжні пучки   Продольные пучки   Longitudinal bands
  Lig. transversum atlantis   Поперечна зв’язка атланта   Продольная связка атланта   Transverse ligament of atlas
Membrana tectoria Покрівельна перетинка Покровная мембрана Tectorial membrane
Articulatio atlantoaxialis lateralis Бічний атланто-осьовий суглоб Латеральный атлантоосевой сустав Lateral atlanto-axial joint
Articulationes zygapophysiales Дуговідросткові суглоби Дугоотростчатые суставы Zygapophysial joints
Articulatio lumbosacralis Попереково-крижовий суглоб Поперечно-крестцовый сустав Lumbosacral joint
Lig. iliolumbale Клубово-поперкова зв’язка Подвздошно-поперечная связка Iliolumbar ligament
Articulatio sacrococcygea Крижово-куприковий суглоб Крестцово-копчиковый сустав Sacrococcygeal joint
Lig. sacrococcygeum posterius superficiale; Lig. sacrococcygeum dorsale superficiale Поверхнева задня крижово-куприкова зв’язка; Поверхнева дорсальна крижово-куприкова зв’язка Поверхностная задняя крестцово-копчиковая связка Superficial posterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum posterius profundum; Lig.sacrococcygeum dorsale profundum Глибока задня крижово-куприкова зв’язка; Глибока дорсальна крижово-куприкова зв’язка Глубокая задняя крестцово-копчиковая связка Deep posterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum  anterius; Lig. sacrococcygeum ventrale Передня крижово-куприкова зв’язка; Вентральна крижово-куприкова зв’язка Передняя крестцово-копчиковая связка Anterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum laterale Бічна крижово-куприкова зв’язка Латеральная крестцово-копчиковая связка Lateral sacrococcygeal ligament
Juncturae thoracis З’єднання грудної клітки Соединения грудной клетки Thoracic joints
Syndesmoses thoracis Синдесмози грудної клітки Синдесмозы грудной клетки Syndesmoses of thorax
Membrana intercostalis externa Зовнішня міжреброва перетинка Наружная межреберная мембрана External intercostal membrane
Membrana intercostalis interna Внутрішня міжреброва перетинка Внутренняя межреберная мембрана Internal intercostal membrane
Synchondroses thoracis Синхондрози грудної клітки Синхондрозы грудной клетки Synchondroses of thorax
Synchondrosis costosternalis Реброво-груднинний синхондроз Реберно-грудинный синхондроз Costostemal joint
Synchondrosis costae primae Синхондроз першого ребра Синхондроз первого ребра Synchondrosis of first rib
Synchondroses sternales Груднинні синхондрози Синхондрозы грудины Sternal Synchondroses
  Symphysis xiphosternalis   Груднинний мечоподібний симфіз   Симфиз мечевидного отростка   Xiphisternal joint
  Symphysis manubriosternalis   Ручко-груднинний симфіз   Симфиз рукоятки грудины   Manubriosternal joint
  (Synchondrosis manubriosternalis)   (Ручко-груднинний синхондроз)   (Синхондроз рукоятки грудины)   (Manubriosternal syhondrosis)
Articulationes thoracis Суглоби грудної клітки Суставы грудной клетки Synovial joints of thorax
Articulationes costovertebrales Реброво-хребцеві суглоби Реберно-позвоночные суставы Costovertebral joints
Articulatio capitis costae Суглоб головки ребра Сустав головки ребра Joint of head of rib
  Lig. capitis costae radiatum   Промениста зв’язка головки ребра   Лучистая связка головки ребра   Radiate ligament of head of rib
  Lig. capitis costae intraarticulare   Внутрішньосуглобова зв’язка головки суглоба   Внутрисуставная связка головки сустава   Intra-articular ligament of head of rib
Articulatio costotransversaria Реброво-поперечний суглоб Реберно-поперечный сустав Costotransverse joint
  Lig. costotransversarium   Реброво-поперечна зв’язка   Реберно-поперечная связка Costotransverse ligament
    Lig. costotransversarium superius     Верхня реброво-поперечна зв’язка     Верхняя реберно-поперечная связка   Superior costotransverse ligament
    Lig. costotransversarium laterale     Бічна реброво-поперечна зв’язка     Латеральная реберно-поперечная связка   Lateral costotransverse ligament
  Lig. lumbocostale   Попереково-реброва зв’язка   Поперечно-реберная связка   Lumbocostal ligament
  Foramen costotransversarium   Реброво-поперечний отвір   Реберно-поперечное отверстие   Costotransverse foramen
Articulationes sternocostales Груднинно-реброві суглоби Грудино-реберные суставы Sternocostal joints
Lig. sternocostale intraarticulare Внутрішньосуглобова груднинно-реброва зв’язка Внутрисуставная грудинно-реберная связка Intra-articular sternocostal ligament
Ligg. sternocostalia radiata Променисті груднинно-реброві зв’язки Лучистые грудинно-реберные связки Radiate sternocostal ligaments
Membrana sterni Перетинка груднини Мембрана грудины Sternal membrane
Ligg. costoxiphoidea Реброво-мечеподібні зв’язки Реберно-мечевидные связки Costoxiphoid ligaments
Articulationes costochondrales Реброво-хрящові суглоби Реберно-хрящевые суставы Costochondral joints
Articulationes interchondrales Міжхрящові суглоби Межхрящевые суставы Interchondral joints
Juncturae cinguli pelvis З’єднання тазового пояса Соединения тазового пояса Joints of pelvis
Juncturae membri superioris З’єднання верхньої кінцівки Соединения верхней конечности Joints of upper limb
JUNCTURAE CINGULI PECTORALIS З’ЄДНАННЯ ГРУДНОГО ПОЯСА СОЕДИНЕНИЯ ПОЯСА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ JOINTS OF PECTORAL GIRDLE
Syndesmoses cinguli pectoralis; Syndesmoses cinguli membri superioris Синдесмози грудного пояса; Синдесмози пояса верхньої кінцівки Синдесмозы пояса верхней конечности Syndesmoses of pectoral girdle; Syndesmoses of shoulder girdle
Lig. coracoacromiale Дзьобо-надплечова зв’язка Клювовидно-акромиальная связка Coraco-acromial ligament
Lig. transversum scapulae superius Верхня поперечна зв’язка лопатки Верхняя поперечная связки лопатки Superior transverse scapular ligament
(Lig. transversum scapulae inferius) (Нижня поперечна зв’язка лопатки) (Нижняя поперечная связка лопатки) (Inferior transverse scapular ligament)
Articulationes cinguli pectoralis; Articulationes cinguli membri superioris Суглоби грудного пояса; Суглоби пояса верхньої кінцівки Суставы пояса верхней конечности Synovial joints of pectoral girdle; Synovial joints of shoulder girdle
Articulatio acromioclavicularis Надплечово-ключичний суглоб Акромиально-ключичный сустав Acromioclavicular joint
Lig. acromioclaviculare Надплечово-ключична зв’язка Акромиально-ключичная связка Acromioclavicular ligament
(Discus articularis) (Суглобовий диск) (Суставной диск) (Articular disc)
Lig. coracoclaviculare Дзьобо-ключична зв’язка Клювовидно-ключичная связка Coracoclavicular ligament
  Lig. trapezoideum   Трапецієподібна зв’язка   Трапециевидная связка   Trapezoid ligament
  Lig. conoideum   Конічна зв’язка   Коническая связка   Conoid ligament
Articulatio sternoclavicularis Груднинно-ключичний суглоб Грудино-ключичный сустав Sternoclavicular joint
Discus articularis Суглобовий диск Суставной диск Articular disc
Lig. sternoclaviculare anterius Передня груднинно-ключична зв’язка Передняя грудино-ключичная связка Anterior sternoclavicular ligament
Lig. sternoclaviculare posterius Задня груднинно-ключична зв’язка Задняя грудино-ключичная связка Posterior sternoclavicular ligament
Lig. costoclaviculare Реброво-ключична зв’язка Реберно-ключичная связка Costoclavicular ligament
Lig. interclaviculare Міжключична зв’язка Межключичная связка Interclavicular ligament
JUNCTURAE MEMBRI SUPERIORIS LIBERI З’ЄДНАННЯ ВІЛЬНОЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ СОЕДИНЕНИЯ СВОБОДНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ JOINTS OF FREE UPPER LIMB
Syndesmosis radioulnaris Променево-ліктьвоий синдесмоз Лучелоктевой синдесмоз Radio-ulnar syndesmosis
Membrana interossea antebrachii Міжкісткова перетинка передпліччя Межкостная перепонка предплечья Interosseous membrane of forearm
Chorda obliqua Коса струна Косая хорда Oblique cord
Articulationes membri superioris liberi Суглоби вільної верхньої кінцівки Суставы свободной верхней конечности Synovial joints of free upper limb
Articulatio humeri; Articulatio glenohumeralis Плечовий суглоб Плечевой сустав Glenohumeral joint; Shoulder joint
Labrum glenoidale Губа суглобової западини Суставная губа Glenoid labrum
Ligg. glenohumeralia Суглобовозападинно-плечові зв’язки Суставно-плечевые связки Glenohumeral ligaments
Lig. coracohumerale Дзьобо-плечова зв’язка Клювовидно-плечевая связки Coracohumeral ligament
Lig. transversum humeri Поперечна зв’язка плечової кістки Поперечная связка плеча Transverse humeral ligament
Articulatio cubiti Ліктьовий суглоб Локтевой сустав Elbow joint
Articulatio humeroulnaris Плечо-ліктьвий суглоб Плечелоктевой сустав Humero-ulnar joint
Articulatio humeroradialis Плечо-променевий суглоб Плечелучевой сустав Humeroradial joint
Articulatio radioulnaris proximalis Проксимальний променево-ліктьвий суглоб Проксимальный лучелоктевой сустав Proximal radio-ulnar joint
Lig. collateral ulnare Обхідна ліктьова зв’язка Локтевая коллатеральная связка Ulnar collateral ligament
Lig. collateral radiale Обхідна променева зв’язка Лучевая коллатеральная связка Radial collateral ligament
Lig. anulare radii Кільцева зв’язка променевої кістки Кольцевая связка лучевой кости Anular ligament of radius
Lig. quadratum Квадратна зв’язка Квадратная связка Quadrate ligament
Recessus sacciformis Мішкоподібний закуток Мешкообразное углубление Sacciform recess
Articulatio radioulnaris distalis Дистальний променево-ліктьовий суглоб Дистальный лучелоктевой сустав Distal radio-ulnar joint
Discus articularis Суглобовий диск Суставной диск Articular disc
Recessus sacciformis Мішкоподібний закуток Мешкообразное углубление Sacciform recess
Articulationes manus Суглоби кисті Суставы кисти Joints of hand
Articulatio radiocarpalis Променево-зап’ястковий суглоб Лучезапястный сустав Wrist joint
  Lig. radiocarpale dorsale   Тильна променево-зап’ясткова зв’язка   Тыльная лучезапястная связка   Dorsal radiocarpal ligament
  Lig. radiocarpale palmare   Долонна променево-зап’ясткова зв’язка   Ладонная лучезапястная связка   Palmar radiocarpal ligament
  Lig. ulnocarpale dorsale   Тильна ліктьова-зап’ясткова зв’язка   Тыльная локтевозапястная связка   Dorsal ulnocarpal ligament
  Lig. ulnocarpale palmare   Долонна ліктово-зап’ясткова зв’язка   Ладонная локтевозапястная связка   Palmar ulnocarpal ligament
  Lig. collaterale carpi ulnare   Ліктьова обхідна зв’язка зап’ястка   Локтевая коллатеральная связка запястья   Ulnar collateral ligament of wrist joint
  Lig. collaterale carpi radiale   Променева обхідна зв’язка зап’ястка   Лучевая коллатеральная связка запястья   Radial collateral ligament of wrist joint
Articulationes carpi; Articulationes intercarpales Зап’ясткові суглоби; Міжзап’ясткові суглоби Суставы запястья; Межзапястные суставы Carpal joints; Intercarpal joints
  Articulatio mediocarpalis   Середньозап’яткові суглоб   Среднезапястный сустав   Midcarpal joint
  Lig. carpi radiatum   Променева зв’язка зап’ястка   Лучистая связка запястья   Radiate carpal ligament
  Ligg. intercarpalia dorsalia   Тильні міжзап’ясткові зв’язки   Тыльные межзапястные связки   Dorsal intercarpal ligaments
  Ligg. intercarpalia palmaria   Долонні міжзап’ясткові зв’язки   Ладонные межзапястные связки   Palmar intercarpal ligaments
  Ligg. intercarpalia interossea   Міжкісткові міжзап’ясткові зв’язки   Межкостные межзапястные связки   Interosseous intercarpal ligaments
  Articulatio ossis pisiformis   Суглоб горохоподібної кістки   Сустав гороховидной кости   Pisiform joint
     Lig. pisohamatum      Горохово-гачкувата зв’язка     Горохово-крючковая связка     Pisohamate ligament
     Lig. pisometacarpale      Горохово-п’ясткова зв’язка     Горохово-пястная связка     Pisometacarpal ligament
Canalis carpi Канал зап’ястка Канал запястья Carpal tunnel
Canalis ulnaris Ліктьовий канал Локтевой канал Ulnar canal
Articulationes carpometacarpales Зап’ястково-п’ясткові суглоби Запястно-пястные суставы Carpometacarpal joints
  Ligg. carpometacarpalia dorsalia   Тильні зап’ястково-п’ясткові суглоби   Тыльные запястно-пястные суставы   Dorsal carpometacarpal ligaments
  Ligg. carpometacarpalia palmaria   Долонні зап’ястково-п’ясткові суглоби   Ладонные запястно-пястные суставы   Palmar carpometacarpal ligaments
  Articulatio carpometacarpalis pollicis   Зап’ястко-п’ястковий суглоб великого пальця   Запястно-пястный сустав большого пальца кисти   Carpometacarpal joint of thumb
Articulationes intermetacarpales Міжп’ясткові суглоби Межпястные суставы Intermetacarpal joints
  Ligg. metacarpalia dorsalia   Тильні п’ясткові суглоби   Тыльные пястные суставы   Dorsal metacarpal ligaments
  Ligg. metacarpalia palmaria   Долонні п’ясткові суглоби   Ладонные пястные суставы   Palmar metacarpal ligaments
  Ligg. metacarpalia interossea   Міжкісткові п’ясткові зв’язки   Межкостные пястные связки   Interosseous metacarpal ligaments
  Spatia interossea metacarpi   Міжкісткові проміжки п’ястка   Межкостные промежутки пястья   Interosseous metacarpal spaces
Articulationes metacarpophalangeae П’ястково-фалангові суглоби Пястно-фаланговые суставы Metacarpophalangeal joints
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки   Коллатеральные связки   Collateral ligaments
  Ligg. palmaria   Долонні зв’язки   Ладонные связки   Palmar ligaments
  Lig. metacarpale transversum profundum   Глибока поперечна п’ясткова зв’язка   Глубокая поперечная пястная связка   Deep transverse metacarpal ligament
Articulationes interphalangeae manus Міжфалангові суглоби кисті Межфаланговые суставы кисти Interphalangeal joints of hand
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки   Коллатеральные связки Collateral ligaments
  Ligg. palmaria   Долонні зв’язки   Ладонные связки Palmar ligaments
Juncturae membri inferioris З’єднання нижньої кінцівки Соединения нижней конечности Joints of lower limb
JUNCTURAE CINGULI PELVICI З’ЄДНАННЯ ТАЗОВОГО ПОЯСА СОЕДИНЕНИЯ ТАЗОВОГО ПОЯСА JOINTS OF PELVIC GIRDLE
Syndesmoses cinguli pelvici Синдесмози тазового пояса Синдесмозы тазового пояса Syndesmoses of pelvic girdle
Membrana obturatoria Затульна перетинка Запирательная мембрана Obturator membrane
Canalis obturatorius Затульний канал Запирательный канал Obturator canal
Symphysis pubica Лобковий симфіз Лобковый симфиз Pubic symphysis
Discus interpubicus; Fibrocartilago interpubica Міжлобковий диск; Міжлобковий волокнистий хрящ Межлобковый диск Interpubic disc; Interpubic fibrocartilage
Lig. pubicum superius Верхня лобкова зв’язка Верхняя лобковая связка Superior pubic ligament
Lig. pubicum inferius Нижня лобкова зв’язка Нижняя лобковая связка Inferior pubic ligament
Articulatio sacroiliaca Крижово-клубовий суглоб Крестцово-подвздошный суглоб Sacro-iliac joint
Lig. sacroiliacum anterius Передня крижово-клубова зв’язка Передняя крестцово-подвздошная связка Anterior sacro-iliac ligament
Lig. sacroiliacum interosseum Міжкісткова крижово-клубова зв’язка Межкостная крестцово-подвздошная связка Interosseous sacro-iliac ligament
Lig. sacroiliacum posterius Задня крижово-клубова зв’язка Задняя крестцово-подвздошная связка Posterior sacro-iliac ligament
Lig. sacrotuberale Крижово-горбова зв’язка Крестцово-бугорная связка Sacrotuberous ligament
  Processus falciformis   Серподібний відросток   Серповидный отросток   Falciform process
Lig. sacrospinale Крижово-остьова зв’язка Крестцово-остистая связка Sacrospinous ligament
Foramen ischiadicum majus Великий сідничий отвір Большое седалищное отверстие Greater sciatic foramen
Foramen ischiadicum minus Малий сідничий отвір Малое седалищное отверстие Lesser sciatic foramen
JUNCTURAE MEMBRI INFERIORIS  LIBERI З’ЄДНАННЯ ВІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ СОЕДИНЕНИЯ СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ JOINTS OF FREE LOWER LIMB
Syndesmosis tibioflbularis Велико-малогомілковий синдесмоз Межберцовый синдесмоз Tibiofibular syndesmosis;
Membrana interossea cruris Міжкісткова перетинка гомілки Межкостная перепонка голени Interosseous membrane of leg
Lig. tibiofibulare anterius Передня велико-малогомілкова зв’язка Передняя межберцовая связка Anterior tibiofibular ligament
Lig. tibiofibulare posterius Задня велико-малогомілкова зв’язка Задняя межберцовая связка Posterior tibiofibular ligament
Articulationes membri inferioris liberi Суглоби вільної нижньої кінцівки Суставы свободной нижней конечности Synovial joints of free lower limb
Articulatio coxae; Articulatio coxofemoralis Кульшовий суглоб Тазобедренный сустав Hip joint
Zona orbicularis Коловий пояс Круговая зона Zona orbicularis
Lig. iliofemorale Клубово-стегнова зв’язка Подвздошно-бедренная связка Iliofemoral ligament
  Pars transversa   Поперечна частина   Поперечная часть   Transverse part
  Pars descendens   Низхідна частина   Низходящая часть   Descending part
Lig. ischiofemorale сідничо-стегнова зв’язка Седалищно-бедренная связка Ischiofemoral ligament
Lig. pubofemorale Лобково-стегнова зв’язка Лобково-бедренная связка Pubofemoral ligament
Labrum acetabuli Губа кульшової западини Вертлужая губа Acetabular labrum
Lig. transversum acetabuli Поперечна зв’язка кульшової западини Поперечная связка вертлужой впадины Transverse acetabular ligament
Lig. capitis femoris Зв’язка головки стегнової кістки Связка головки бедренной кости Ligament of head of femur
Articulatio genus Колінний суглоб Коленный сустав Knee joint
Meniscus lateralis Бічний меніск Латеральный мениск Lateral meniscus
  Lig. meniscofemorale anterius   Передня меніско-стегнова зв’язка   Передняя менискобедренная связка   Anterior meniscofemoral ligament
  Lig. meniscofemorale posterius   Задня меніско-стегнова зв’язка   Задняя менискобедренная связка   Posterior meniscofemoral ligament
Meniscus medialis Присередній меніск Медиальный мениск Medial meniscus
Lig. transversum genus Поперечна зв’язка коліна Поперечная связка колена Transverse ligament of knee
Lig. cruciatum anterius Передня схрещена зв’язка коліна Передняя крестообразная связка Anterior cruciate ligament
Lig. cruciatum posterius Задня схрещена зв’язка Задняя крестообразная связка Posterior cruciate ligament
Plica synovialis infrapatellaris Піднадколінкова синовіальна складка Поднадколенниковая синовиальная складка Infrapatellar synovial fold
  Plicae alares   Крилоподібні складки   Крыловидные складки   Alar folds
Lig. collaterale fibulare Обхідна малогомілкова зв’язка Малоберцовая коллатеральная связка Fibular collateral ligament
Lig. collaterale tibiale Обхідна великогомілкова зв’язка Большеберцовая коллатеральная связка Tibial collateral ligament
Lig. popliteum obliquum Коса підколінна зв’язка Косая подколенная связка Oblique popliteal ligament
Lig. popliteum arcuatum Дугоподібна підколінна зв’язка Дугообразная подколенная связка Arcuate popliteal ligament
Lig. patellae Зв’язка наколінка Связка надколенника Patellar ligament
Retinaculum patellae mediale Присередній тримач наколінка Медиальная поддерживающая связка надколенника Medial patellar retinaculum
Retinaculum patellae laterale Бічний тримач наколінка Латеральная поддерживающая связка надколенника Lateral patellar retinaculum
Corpus adiposum infrapatellare Піднадколінкове жирове тіло Поднадколенниковое жировое тело Infrapatellar fat pad
Articulatio tibiofibularis Великомалогомілковий суглоб Межберцовый сустав Tibiofibular joint; Superior tibiofibular joint
Lig. capitis fibulae anterius Передня зв’язка головки малогомілкової кістки Передняя связка головки малоберцовой кости Anterior ligament of fibular head
Lig. capitis fibulae posterius Задня зв’язка головки малогомілкової кістки Задняя связка головки малоберцовой кости Posterior ligament of fibular head
Articulationes pedis Суглоби стопи Суставы стопы Joints of foot
Articulatio talocruralis Надп’ятково-гомілковий суглоб Голеностопный сустав Ankle joint
  Lig. collaterale mediale; Lig. deltoideum   Присередня обхідна зв’язка; Дельтоподібна зв’язка   Медиальная коллатеральная связка; Дельтовидная связка   Medial ligament; Deltoid ligament
    Pars tibionavicularis      Великогомілково-човноподібна частина     Большеберцово-ладьевидная часть     Tibionavicular part
    Pars tibiocalcanea      Великогомілково-п’яткова частина     Большеберцово-пятковая часть     Tibiocalcaneal part
    Pars tibiotalaris anterior      Передня великогомілково-надп’яткова частина     Передняя большеберцово-таранная часть     Anterior tibiotalar part
    Pars tibiotalaris posterior      Задня великогомілково-надп’яткова частина     Задняя большеберцово-таранная часть     Posterior tibiotalar part
  Lig. collaterale laterale  Бічна обхідна зв’язка   Латеральная коллатеральная связка   Lateral ligament
     Lig. talofibulare anterius      Передня надп’ятково-малогомілкова зв’язка     Передняя таранно-малоберцовая связка     Anterior talofibular ligament
     Lig. talofibulare posterius      Задня надп’ятково-малогомілкова зв’язка     Задняя таранно-малоберцовая связка     Posterior talofibular ligament
     Lig. calcaneofibulare      П’ятково-малогомілкова зв’язка     Пяточно-малоберцовая связка     Calcaneofibular ligament
Articulatio subtalaris; Articulatio talocalcanea Піднадп’ятковий суглоб; Надп’ятково-п’ятковий суглоб Подтаранный сустав; Таранно-пяточный сустав Subtalar joint; Talocalcaneal joint
  Lig. talocalcaneum laterale   Бічна надп’ятково-п’яткова зв’язка   Латеральная таранно-пяточная связка   Lateral talocalcaneal ligament
  Lig. talocalcaneum mediale   Присередня надп’ятково-п’яткова зв’язка   Медиальная таранно-пяточная связка   Medial talocalcaneal ligament
  Lig. talocalcaneum posterius   Задня надп’ятково-п’яткова зв’язка   Задняя таранно-пяточная связка   Posterior talocalcaneal ligament
Articulatio tarsi transversa Поперечний суглоб заплесна Поперечный сустав предплюсны Transverse tarsal joint
  Articulatio talocalcaneonavicularis   Надп’ятково-п’ятково-  човноподібний суглоб   Таранно-пяточно-ладьевидный сустав   Talocalcaneonavicular joint
     Lig. calcaneonaviculare plantare     Підошвова п’ятково-човноподібна зв’язка     Подошвенная пяточно-ладьевидная связка      Plantar calcaneonavicular ligament; Spring ligament
  Articulatio calcaneocuboidea   П’ятково-кубоподібний суглоб   Пяточно-кубовидный сустав   Calcaneocuboid joint
Articulatio cuneonavicularis Клино-човноподібний суглоб Клиноладьевидный сустав Cuneonavicular joint
Articulationes intercuneiformes Міжклиноподібні суглоби Межклиновидные суставы Intercuneiform joints
Ligamenta tarsi Зв’язки плесна Связки предплюсны Tarsal ligaments
  Ligg. tarsi interossea   Міжкісткові зв’язки плесна   Межкостные связки предплюсны   Tarsal interosseous ligaments
    Lig. talocalcaneum interosseum      Міжкісткова надп’ястково-п’яткова зв’язка     Межкостная таранно-пяточная связка     Talocalcaneal interosseous ligament
    Lig. cuneocuboideum interosseum      Міжкісткова клино-кубоподібна зв’язка     Межкостная клинокубовидная связка     Cuneocuboid interosseous ligament
    Ligg. intercuneiformia interossea      Міжкісткові міжклиноподібні зв’язки     Межкостные межклиновидные связки     Intercuneiform interosseous ligaments
  Ligg. tarsi dorsalia   Тильні зв’язки заплесна   Тыльные связки предплюсны   Dorsal tarsal ligaments
    Lig. talonaviculare     Надп’ятково-човноподібна зв’язка     Таранно-ладьевидная связка      Talonavicular ligament
    Ligg. intercuneiformia dorsalia     Тильні міжклиноподібні зв’язки     Тыльные межклиновидные связки      Dorsal intercuneiform ligament
    Lig. cuneocuboideum dorsale     Тильна клино-кубоподібна зв’язка     Тыльная клинокубовидная связка      Dorsal cuneocuboid ligament
    Lig. cuboideonaviculare dorsale     Тильна кубо-човноподібна зв’язка     Тыльная кубовидно-ладьевидная связка      Dorsal cuboideonavicular ligament
    Lig. bifurcatum     Роздвоєна зв’язка     Раздвоенная связка   Bifurcate ligament
      Lig. calcaneonaviculare        П’ятково-човноподібна зв’язка       Пяточно-ладьевидная связка     Calcaneonavicular ligament
      Lig. calcaneocuboideum        П’ятково-кубоподібна зв’язка       Пяточно-кубовидная связка     Calcaneocuboid ligament
  Ligg. cuneonavicularia dorsalia   Тильні клино-човноподібні зв’язки   Тыльные клиноладьевидные связки   Dorsal cuneonavicular ligament
    Lig. calcaneocuboideum dorsale       Тильна п’ятково-кубоподібна зв’язка     Тыльная пяточно-кубовидная связка      Dorsal calcaneocuboid ligament
  Ligg. tarsi plantaria   Підошвові зв’язки заплесна   Подошвенные связки предплюсны   Plantar tarsal ligaments
    Lig. plantare longum      Довга підошвова зв’язка     Длинная подошвенная связка      Long plantar ligament
    Lig. calcaneocuboideum dorsale      Підошвова п’ятково-кубоподібна зв’язка     Подошвенная пяточно-кубовидная связка      Plantar calcaneocuboid ligament; Short plantar ligament
    Lig. calcaneonaviculare plantare      Підошвова пятково-човноподібна зв’язка     Подошвенная пяточно-ладьевидная связка      Plantar calcaneonavicular ligament; Spring ligament
    Ligg. cuneonavicularia plantaria      Підошвові клино-човноподібні зв’язки     Подошвенные клиноладьевидные связки      Plantar cuneonavicular ligaments
    Lig. сuboideonaviculare plantare      Підошвова кубо-човноподібна зв’язка     Подошвенная кубовидно-ладьевидная связка      Plantar cuboideonavicular ligament
    Ligg. intercuneiformia plantaria      Підошвові міжклиноподібні зв’язки     Подошвенные межклиновидные связки      Plantar intercuneiform ligaments
    Lig. cuneocuboideum plantare      Підошвова клино-кубоподібна зв’язка     Подошвенная клинокубовидная связка      Plantar cuneocuboid ligament
Articulationes tarsometatarsales Заплесно-плеснові суглоби Предплюсне-плюсневые суставы Tarsometatarsal joints
  Ligg. tarsometatarsalia dorsalia   Тильні заплесно-плеснові  зв’язки   Тыльные предплюсне-плюсневые связки    Dorsal tarsometatarsal ligaments
  Ligg. tarsometatarsalia plantaria   Підошвові заплесно-плеснові  зв’язки   Подошвенные предплюсне-плюсневые связки    Plantar tarsometatarsal ligaments
  Ligg. cuneometatarsalia interossea   Міжкісткові клино-плеснові  зв’язки   Межкостные клиноплюсневые связки    Cuneometatarsal interosseous ligaments
Articulationes intermetatarsales Міжплеснові суглоби Межплюсневые суставы Intermetatarsal joints
  Ligg. metatarsalia interossea   Міжкісткові плеснові зв’язки   Межкостные плюсневые связки   Metatarsal interosseous ligaments
  Ligg. metatarsalia dorsalia   Тильні плеснові зв’язки   Тыльные плюсневые связки   Dorsal metatarsal ligaments
  Ligg. metatarsalia plantaria   Підошвові плеснові зв’язки   Подошвенные плюсневые связки   Plantar metatarsal ligaments
Spatia interossea metatarsi Міжкісткові плеснові проміжки Межкостные промежутки плюсны Intermetatarsal spaces
Articulationes metatarsophalangeae Плесно-фалангові суглоби Плюснефаланговые суставы Metatarsophalangeal joints
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки   Коллатеральные связки   Collateral ligaments
  Ligg. plantaria   Підошвові зв’язки   Подошвенные связки   Plantar ligaments
  Lig. metatarsale transversum profundum   Глибока поперечна плеснова зв’язка   Глубокая поперечная плюсневая связка   Deep transverse metatarsal ligament
Articulationes interphalangea pedis Міжфалангові суглоби стопи Межфаланговые суставы стопы Interphalangeal joints of foot
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки   Коллатеральные связки   Collateral ligaments
  Ligg. plantaria   Підошвові зв’язки   Подошвенные связки   Plantar ligaments
Musculi; Systema musculare М’язи; М’язова система Мышцы; Мышечная система Muscles; Muscular system
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Caput Головка Головка Head
Venter Черевце Брюшко Belly
Insertio Прикріплення Прикрепление Attachment
Punctum fixum Точка фіксації Фиксированная точка Fixed end
Punctum mobile Рухома точка Подвижная точка Mobile end
M. fusiformis Веретеноподібний м’яз Веретенообразная мышца Fusiforni muscle
M. planus Плоский м’яз Плоская мышца Fiat muscle
M. rectus Прямий м’яз Прямая мышца Straight muscle
M. triangularis Трикутний м’яз Треугольная мышца Triangular muscle
M. quadratus Квадратний м’яз Квадратная мышца Quadrate muscle
M. biventer Двочеревцевий м’яз Двубрюшная мышца Two-bellied muscle
M. biceps Двоголовий м’яз Двуглавая мышца Two-headed muscle
M. triceps Триголовий м’яз Трехглавая мышца Thrce-headed muscle
M. quadriceps Чотириголовий м’яз Четырехглавая мышца Four-headed muscle
M. semipennatus; M. unipennatus Напівперистий м’яз;                   Одноперистий м’яз Полуперистая мышца; Одноперистая мышца Semipennate muscle; Unipennate muscle
M. pennatus; M. bipennatus Перистий м’яз; Двоперистий м’яз Перистая мышца; Двуперистая мышца Pennate muscle; Bipennate muscle
M. multipennatus Багатоперистий м’яз Многоперистая мышца Multipennate muscle
M. orbicularis Коловий м’яз Круговая мышца Orbicular muscle
M. cutaneus Шкірний м’яз Кожная мышца Cutaneous muscle
M. abductor Відвідний м’яз Отводящая мышца Abductor muscle
M. adductor Привідний м’яз Приводящая мышца Adductor muscle
M. rotator М’яз-обертач Мышца-вращатель Rotator muscle
M. flexor М’яз-згинач Мышца-сгибатель Flexor muscle
M. extensor М’яз-розгинач Мышца-разгибатель Extensor muscle
M. pronator М’яз-привертач Мышца-пронатор Pronator muscle
M. supinator М’яз-відвертач Мышца-супинатор Supinator muscle
M.opponens Протиставний м’яз Противопоставляющая мышца Opponens muscle
М. sphincter М’яз-замикач Сфинктер Sphincter muscle
М. dilatator М’яз-розширювач Дилататор Dilator muscle
Compartimentum Відділ Группы мышц; Подразделение Compartment
Fascia Фасція Фасция Fascia
  Fascia capitis et colli   Фасція голови та шиї   Фасция головы и шеи   Fascia of head and neck
  Fascia trunci   Фасція тулуба   Фасция туловища   Fascia of trunk
    Fascia parietalis     Пристінкова фасція     Париетальная фасция     Parietal fascia
    Fascia extraserosalis     Позасерозна фасція     Засерозная фасция     Extraserosal fascia
    Fascia visceralis     Нутрощева фасція     Висцеральная фасция     Visceral fascia
  Fasciae membrorum   Фасції кінцівок   Фасции конечностей   Fascia of limbs
  Fasciae musculorum   Фасції м’язів   Фасции мышц   Fascia of muscles
    Fascia investiens     Обгортальна фасція     Фасциальные влагалища     Investing layer
    Fascia propria musculi     Власна фасція м’язів     Собственная фасция мышцы     Fascia of individualmuscle; Muscle shealh
Ephnysium Епімізій Эпимизий Epimysium
Perimysium Перимізій Перимизий Perimysium
Endomysium Ендомізій Эндомизий Endomysium
Tendo Сухожилок Сухожилие Tendon
  Tendo intermedius   Проміжний сухожилок   Промежуточное сухожилие   Intermediate tendon
  Intersectio tendinea   Сухожилкова переділка   Сухожильная перемычка   Tendinous intersection
Aponeurosis Апоневроз Апоневроз Aponeurosis
Arcus tendineus Сухожилкова дуга Сухожильная дуга Tendinous arch
Trochlea muscularis М’язовий блок Мышечный блок Muscular trochlea
Bursa synovialis Синовіальна сумка Синовиальная сумка Synovial bursa
Vagina synovialis Синовіальна піхва Синовиальное влагалище Synovial sheath

 

Musculi capitis М’язи голови Мышцы головы Muscle of head
Musculi externi bulbi oculi Зовнішні м’язи очного яблука Наружные мышцы глазного яблока Extra-ocular muscles
Musculi ossiculorum auditus М’язи слухових кісточок Мышцы слуховых косточек Muscles of auditory ossicles
Musculi faciei М’язи лиця Мышцы лица Facial muscles
М. epicranius Надчерепний м’яз Надчерепная мышца Epicranius
  М. occipitofrontalis   Потилично-лобовий м’яз   Затылочно-лобная мышца   Occipitofrontalis
    Venter frontalis      Лобове черевце     Лобное брюшко     Frontal belly
    Venter occipitalis      Потиличне черевце     Затылочное брюшко     Occipital belly
  M. temporoparietalis   Скронево-тім’яний м’яз   Височно-теменная мышца   Temporoparietalis
  Galea aponeurotica; Aponeurosis epicranialis   Апоневротичний шолом; Надчерепний апоневроз   Сухожильный шлем; Надчерепной апоневроз   Epicranial aponeurosis
M. procerus М’яз гордіїв Мышца гордецов Procerus
M. nasalis Носовий м’яз Носовая мышца Nasalis
  Pars transversa   Поперечна частина   Поперечная часть   Transverse part
  Pars alaris   Крилова частина   Крыльная часть   Alar part
M. depressor septi nasi м’яз-опускач носової перегородки Мышца, опускающая перегородку носа Depressor septi nasi
M. orbicularis oculi Коловий м’яз ока Круговая мышца глаза Orbicularis oculi
  Pars palpebrals   Повікова частина   Вековая часть   Palpebral part
    Fasciculus ciliaris     Війковий пучок     Ресничный пучок     Ciliary bundle
    Pars profunda     Глибока частина     Глубокая часть     Deep part
  Pars orbitalis   Очноямкова частина   Глазничная часть   Orbital part
M. corrugator supercilii М’яз-зморщувач брови Мышца, сморщивающая бровь Corrugator supercilii
M. depressor supercilii М’яз-опускач брови Мышца, опускающая бровь Depressor supercilii
M. auricularis anterior Передній вушний м’яз Передняя ушная мышца Auricularis anterior
M. auricularis superior Верхній вушний м’яз Верхняя ушная мышца Auricularis superior
M. auricularis posterior Задній вушний м’яз Задняя ушная мышца Auricularis posterior
M. orbicularis oris Коловий м’яз рота Круговая мышца рта Orbicularis oris
  Pars marginalis   Крайова частина   Краевая часть   Marginal part
  Pars labialis   Губна частина   Губная часть   Labial part
M. depressor anguli oris М’яз-опускач кута рота Мышца, опускающая угол рта Depressor anguli oris
M. transversus menti Поперечний м’яз підборіддя Поперечная мышца подбородка Transversus menti
M. risorius М’яз сміху Мышца смеха Risorius
M. zygomaticus major Великий виличний м’яз Большая скуловая мышца Zygomaticus major
M. zygomaticus minor Малий виличний м’яз Малая скуловая мышца Zygomaticus minor
M. levator labii superioris м’яз-підіймач верхньої губи Мышца, поднимающая верхнюю губу Levator labii superioris
М. levator labii superioris alaeque nasi м’яз-підіймач верхньої губи і крила носа Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыла носа Levator labii superioris alaeque nasi
M. depressor labii inferioris м’яз-опускач нижньої губи Мышца, опускающая нижнюю губу Depressor labii inferioris
M. levator anguli oris м’яз-підіймач кута рота Мышца, поднимающая угол рта Levator anguli oris
Modiolus anguli oris Тримач кута рота Узел угла глаза Modiolus
M. buccinator Щічний м’яз Щечная мышца Buccinator
M. mentalis Підборідний м’яз Подбородочная мышца Mentalis
Musculi masticatorii Жувальні м’язи Жевательные мышцы Masticatory muscles
M. masseter Жувальний м’яз Жевательная мышца Masseter
  Pars superficialis   Поверхнева частина   Поверхностная часть   Superficial part
  Pars profunda   Глибока частина   Глубокая часть   Deep part
M. temporalis Скроневий м’яз Височная мышца Temporalis; Temporal muscle
M. pterygoideus lateralis Бічний крилоподібний м’яз Латеральная крыловидная мышца Lateral pterygoid
  Caput superius   Верхня головка   Верхняя головка   Upper head; Superior head
  Caput inferius   Нижня головка   Нижняя головка   Lower head; Inferior head
M. pterygoideus medialis Присередній крилоподібний м’яз Медиальная крыловидная мышца Medial pterygoid
Fascia buccopharyngea Щічно-глоткова фасція Щечно-глоточная фасция Buccopharyngeal fascia
Fascia masseterica Жувальна фасція Жевательная фасция Masseteric fascia
Fascia parotidea Привушна фасція Фасция околоушной железы Parotid fascia
Fascia temporalis Скронева фасція Височная фасция Temporal fascia
Lamina superficialis Поверхнева пластинка Поверхностная пластинка Superficial layer
Lamina profunda Глибока пластинка Глубокая пластинка Deep layer
Musculi linguae М’язи язика Мышцы языка Muscles of tongue
Musculi palati mollis et faucium М’язи м’якого піднебіння та зіва Мышцы мягкого неба и зева Muscles of soft palate and fauces
       
Musculi colli; Musculi cervicis М’язи шиї Мышцы шеи Muscle of neck
Platysma Підшкірний м’яз шиї Подкожная мышца шеи Platysma
М. longus capitis Довгий м’яз голови Длинная мышца головы Longus colli
М. scalenus anterior Передній драбинчастий м’яз Передняя лестничная мышца Longus capitis
М. scalenus medius Середній драбинчастий м’яз Средняя лестничная мышца Scalenus anterior; Anterior scalene
M. scalenus posterior Задній драбинчастий м’яз Задняя лестничная мышца Scalenus medius, Middle scalene
(M. scalenus minimus) (Найменший драбинчастий м’яз) (Наименьшая лестничная мышца) Scalenus posterior, Posterior scalene (Scalenus minimus)
M. sternocleidomastoideus Груднинно-ключично-cоско-подібний м’яз Грудино-ключично-сосцевидная мышца Sternocleidomastoid
Musculi suboccipitales Підпотиличні м’язи Подзатылочные мышцы Suboccipital muscles
M. rectus capitis anterior Передній прямий м’яз голови Передняя прямая мышца головы Rectus capitis anterior
M. rectus capitis lateralis Бічний прямий м’яз голови Латеральная прямая мышца головы Rectus capitis lateralis
M. rectus capitis posterior major Задній великий прямий м’яз голови Большая задняя прямая мышца головы Rectus capitis posterior major
M. rectus capitis posterior minor Задній малий прямий м’яз голови Малая задняя  прямая мышца головы Rectus capitis posterior minor
M. obliquus capitis superior Верхній косий м’яз голови Верхняя косая мышца головы Obliquus capitis superior
M. obliquus capitis inferior Нижній косий м’яз голови Нижняя косая мышца головы Obliquus capitis inferior
Musculi suprahyoidei Надпід’язикові м’язи Надподъязычные мышцы Suprahyoid muscles
M. digastricus Двочеревцевий м’яз Двубрюшная мышца Digastric
  Venter anterior   Переднє черевце   Переднее брюшко   Anterior belly
  Venter posterior   Заднє черевце   Заднее брюшко   Posterior belly
M. stylohyoideus Шило-під’язиковий м’яз Шилоподъязычная мышца Stylohyoid
M. mylohyoideus Щелепно-під’язиковий м’яз Челюстно-подъязычная мышца Mylohyoid
M. geniohyoideus Підборідно-під’язиковий м’яз Подбородочно-подъязычная мышца Geniohyoid
Musculi infrahyoidei Підпід’язикові м’язи Подподъязычные мышцы Infrahyoid muscles
M. sternohyoideus Груднинно-під’язиковий м’яз Грудино-подъязычная мышца Sternohyoid
M. omohyoideus Лопатково-під’язиковий м’яз Лопаточно-подъязычная мышца Omohyoid
  Venter superior   Верхнє черевце   Верхнее брюшко   Superior belly
  Venter inferior   Нижнє черевце   Нижнее брюшко   Inferior belly
M. sternothyreoideus Груднинно-щитоподібний м’яз Грудино-щитовидная мышца Sternothyroid
M. thyrohyoideus Щито-під’язиковий м’яз Щитоподъязычная мышца Thyrohyoid
(M. levator glandulae thyroideae) (М’яз-підіймач щитоподібної залози) (Мышца, поднимающая щитовидную железу) (Levator glandulae thyroideae)
Fascia cervicalis; Fascia colli Шийна фасція Фасция шеи Cervical fascia
Lamina superficialis Поверхнева пластинка Поверхностная пластинка Investing layer, Superficial layer
  Spatium suprastemale   Надгруднинний простір   Надгрудинное пространство   Suprasternal space
Lamina pretrachealis Передтрахейна пластинка Предтрахеальная пластинка Pretracheal layer
  Lig. suspensorium glandulae thyroideae   Підвішувальна зв’язка щитоподібної залози   Связка, поддерживающая щитовидную железу   Suspensory ligament of thyroid gland
Lamina prevertebralis Передхребтова пластинка Предпозвоночная пластинка Prevertebral layer
Vagina carotica Сонна піхва Сонное влагалище Carotid sheath
Musculi pharyngis М’язи глотки Мышцы глотки Pharyngeal muscles
Musculi laryngis М’язи гортані Мышцы гортани Laryngeal muscles
Musculi dorsi М’язи спини Мышцы спины Muscles of back
M. trapezius Трапецієподібний м’яз Трапециевидная мышца Trapezius
  Pars descendens   Низхідна частина   Низходящая часть   Descending part, Superior part
  Pars transversa   Поперечна частина   Поперечная часть   Transverse part, Middle part
  Pars ascendens   Висхідна частина   Восходящая часть   Ascending part, Inferior part
(M. transversus nuchae) (Поперечний карковий м’яз) (Поперечная мышца затылка) (Transversus nuchae)
M. latissimus dorsi Найширший м’яз спини Широчайшая мышца спины Latissimus dorsi
M. rhomboideus major Великий ромбоподібний м’яз Большая ромбовидная мышца Rhomboid major
M. rhomboideus minor Малий ромбоподібний м’яз Малая ромбовидная мышца Rhomboid minor
M. levator scapulae м’яз-підіймач лопатки Мышца, поднимающая лопатку Levator scapulae
M. serratus posterior inferior Нижній задній зубчастий м’яз Нижняя задняя зубчастая мышца Serratus posterior inferior
M. serratus posterior superior Верхній задній зубчастий м’яз Верхняя задняя зубчастая мышца Serratus posterior superior
Mm. intertransversarii anteriores cervicis; Mm. intertransversarii anteriores colli Передні міжпоперечні м’язи шиї Передние межпоперечные мышцы шеи Anterior cervical intertransversarii
Mm. intertransversarii posteriores laterale cervicis; Mm. intertransversarii posteriores laterales colli Задні бічні міжпоперечні м’язи шиї Латеральные задние межпоперечные мышцы шеи Lateral posterior cervical intertransversarii
Mm. intertransversarii laterales lumborum Бічні міжпоперечні м’язи попереку Латеральные межпоперечные мышцы поясницы Intertransversarii lateralis lumborum
  Partеs dorsales   Спинні частини   Задние части   Dorsal parts
  Partes ventrales   Черевні частини   Передние части   Ventral parts
Fascia nuchae Каркова фасція Выйная фасция Nuchal fascia
Musculi dorsi proprii Власні м’язи спини Собственные мышцы спины Muscles of back proper
Musculus erector spinae М’яз-випрямляч хребта Мышца, выпрямляющая позвоночник Elector spinae
Aponeurosis m. erectoris spinae Апоневроз м’яза – випрямляча хребта Апоневроз мышцы, выпрямляющей позвоночник Elector spinae aponeurosis
  Septum intermusculare   Міжм’язова перегородка   Межмышечная перегородка   Intermuscular septum
M. iliocostalis Клубово-ребровий м’яз Подвздошно-реберная мышца Iliocostalis
  M. iliocostalis lumborum   Клубово-ребровий м’яз попереку   Подвздошно-реберная мышца поясницы   Iliocostalis lumborum
    Pars lumbalis; Divisio lateralis m.erectoris spinae lumborum     Поперекова частина; Бічна частина м’яза-випрямляча попереку     Поясничная часть; Латеральный отдел мышцы, выпрямляющей позвоночник     Lumbar part; Lateral division of lumbar erector spinae
    Pars thoracalis     Грудна частина     Грудная часть     Thoracic part
  M. iliocostalis cervicis; M. iliocostalis colli   Клубово-ребровий м’яз шиї   Подвздошно-реберная мышца шеи   Iliocostalis cervicis
M. longissimus Найдовший м’яз Длиннейшая мышца Longissimus
  M. longissimus thoracis   Найдовший м’яз грудної клітки   Длиннейшая мышца груди   Longissimus thoracis
    Pars lumbalis; Divisio medialis m. erectoris spinae lumborum     Поперекова частина; Присередня частина м’яза-випрямляча попереку     Поперечная часть; Медиальная часть мышцы, выпрямляющей позвоночник     Lumbar part; Medial division of lumbar erector spinae
  M. longissimus cervicis; M. longissimus colli   Найдовший м’яз шиї   Длиннейшая мышца шеи   Longissimus cervicis
  M. longissimus capitis   Найдовший м’яз голови   Длиннейшая мышца головы   Longissimus capitis
M. spinalis Остьовий м’яз Остистая мышца Spinalis
  M. spinalis thoracis   Остьовий м’яз грудної клітки   Остистая мышца груди   Spinalis thoracis
  M. spinalis cervicis; M. spinalis colli   Остьовий м’яз шиї   Остистая мышца шеи   Spinalis cervicis
  M. spinalis capitis   Остьовий м’яз голови   Остистая мышца головы   Spinalis capitis
Musculi spinotransversales Остьово-поперечні м’язи Остисто-поперечные мышцы Spinotransversales
M. splenius Ремінний м’яз Ременная мышца Splenius
  M. splenius capitis   Ремінний м’яз голови   Ременная мышца головы   Splenius capitis
  M. splenius cervicis; M. splenius colli   Ремінний м’яз шиї   Ременная мышца шеи   Splenius cervicis
Musculi transversospinales Поперечно-остьові м’язи Поперечно-остистые мышцы Transversospinales
Mm. multifidi Багатороздільні м’язи Многораздельные мышцы Multifidus
  М. multifidus lumborum   Багатороздільний м’яз попереку   Многораздельная мышца поясницы   Multifidus lumborum
  М. multifidus thoracis   Багатороздільний м’яз грудної клітки   Многораздельная мышца груди   Multifidus thoracis
  М. multifidus cervicis; M. multifidus colli   Багатороздільний м’яз шиї   Многораздельная мышца шеи   Multifidus cervicis
M. semispinalis Півостьовий м’яз Полуостистая мышца Semispinalis
  M. semispinalis thoracis   Півостьовий м’яз грудної клітки   Полуостистая мышца груди   Semispinalis thoracis
  M. semispinalis cervicis; M. semispinalis colli   Півостьовий м’яз шиї   Полуостистая мышца шеи   Semispinalis cervicis
  M. semispinalis capitis   Півостьовий м’яз голови   Полуостистая мышца головы   Semispinalis capitis
Mm. rotatores М’язи-обертачі Мышцы-вращатели Rotatores
  (Mm. rotatores lumborum)   (М’язи-обертачі попереку)   (Мышцы, вращатели поясницы)   (Rotatores lumborum)
  Mm. rotatores thoracis   М’язи-обертачі грудної клітки   Мышцы, вращатели груди   Rotatores thoracis
  Mm. rotatores cervicis; Mm. rotatores colli   М’язи-обертачі шиї   Мышцы, вращатели шеи  Rotatores cervicis
Musculi interspinales Міжостьові м’язи Межостистые мышцы Interspinales
Mm. interspinales lumborum Міжостьові м’язи попереку Межостистые мышцы поясницы Interspinales lumborum
Mm. interspinales thoracis Міжостьові м’язи грудної клітки Межостистые мышцы груди Interspinals thoracis
Mm. interspinales cervicis; Mm. interspinales colli Міжостьові м’язи шиї Межостистые мышцы шеи Interspinales cervicis
Musculi intertransversarii Міжпоперечні м’язи Межпоперечные мышцы Intertransversarii
Mm. intertransversarii mediales lumborum Присередні міжпоперечні м’язи попереку Медиальные межпоперечные мышцы поясницы Medial lumbar intertransversarii
Mm. intertransversarii thoracis Міжпоперечні м’язи грудної клітки Межпоперечные мышцы груди Thoracic intertransversarii
Mm. intertransversarii posteriors mediales cervicis; Mm. intertransversarii posteriores mediales colli Задні присередні міжпоперечні м’язи шиї Задние медиальные межпоперечные мышцы шеи Medial posterior cervical intertransversarii
Fascia thoracolumbar Грудо-поперекова фасція Пояснично-грудная фасция Thoracolumbar fascia
Lamina posterior; Lamina superficialis Задня пластинка; Поверхнева пластинка Задняя пластинка; Поверхностная пластинка Posterior layer
Lamina media Середня пластинка Средняя пластинка Middle layer
Lamina anterior; Lamina profunda; Fascia musculi quadrati lumborum Передня пластинка; Глибока пластинка; Фасція квадратного м’яза попереку Передняя пластинка; Глубокая пластинка; Фасция квадратной мышцы поясницы Anterior layer; Quadratus lumborum fascia
       
Musculi thoracis М’язи грудної клітки Мышцы груди Muscles of thorax
(M. sternalis) (Груднинний м’яз) (Грудинная мышца) (Sternalis)
M. pectoralis major Великий грудний м’яз Большая грудная мышца Pectoralis major
  Pars clavicularis   Ключична частина   Ключичная часть   Clavicular head
  Pars sternocostalis   Груднинно-реброва частина   Грудинно-реберная часть   Sternocostal head
  Pars abdominalis   Черевна частина   Брюшная часть   Abdominal part
M. pectoralis minor Малий грудний м’яз Малая грудная мышца Pectoralis minor
M. subclavius Підключичний м’яз Подключичная мышца Subclavius
M. serratus anterior Передній зубчастий м’яз Передняя зубчастая мышца Serratus anterior
Mm. levatores costarum М’язи-підіймачі ребер Мышцы, поднимающие ребра Levatores costarum
  Mm. levatores costarum longi   Довгі м’язи-підіймачі ребер   Длинные мышцы, поднимающие ребра   Levatores costarum longi
  Mm. levatores costarum breves   Короткі м’язи-підіймачі ребер   Короткие мышцы, поднимающие ребра   Levatores costarum breves
Mm. intercostales externi Зовнішні міжреброві м’язи Наружные межреберные мышцы External intercostal muscle
Membrana intercostalis externa Зовнішня міжреброва перетинка Наружная межреберная мембрана External intercostal membrane
Mm. intercostales interni Внутрішні міжреброві м’язи Внутренние межреберные мышцы Internal intercostal muscle
Membrana intercostalis interna Внутрішня міжреброва перетинка Внутренняя межреберная мембрана Internal intercostal membiane
Mm. intercostales intimi Найглибші міжреброві м’язи Самые внутренние межреберные мышцы Innermost intercostal muscle
Mm. subcostales Підреброві м’язи Подреберные мышцы Subcostales
M. transversus thoracis Поперечний м’яз грудної клітки Поперечная мышца груди Transversus thoracis
Fascia pectoralis Грудна фасція Грудная фасция Pectoral fascia
Fascia clavipectoralis Ключично-грудна фасція Ключично-грудная фасция Clavipectoral fascia
Fascia thoracica Грудна фасція Собственно грудная фасция Thoracic fascia
Fascia endothoracica; Fascia parietalis thoracis Внутрішньогрудна фасція; Пристінкова фасція грудної клітки Внутригрудная фасция; Париетальная фасция груди Endothoracic fascia; Parietal fascia of thorax
Diaphragma Діафрагма Диафрагма Diaphragm
Pars lumbalis diaphragmatis Поперекова частина діафрагми Поясничная часть диафрагмы Lumbar part
  Crus dextrum   Права ніжка   Правая ножка   Right crus
  Crus sinistrum   Ліва ніжка   Левая ножка   Left crus
  Lig. arcuatum medianum   Серединна дугоподібна зв’язка   Срединная дугообразная связка   Median arcuate ligament
  Lig. arcuatum mediale   Присередня дугоподібна зв’язка   Медиальная дугообразная связка   Medial arcuate ligament
  Lig. arcuatum laterale Бічна дугоподібна зв’язка   Латеральная дугообразная связка   Lateral arcuate ligament
Pars costalis diaphragmatis Реброва частина діафрагми Реберная часть диафрагмы Costal part
Pars sternalis diaphragmatis Груднинна частина діафрагми Грудинная часть диафрагмы Sternal part
Hiatus aorticus Аортальний розтвір Аортальное отверстие Aortic hiatus
Hiatus oesophageus Стравохідний розтвір Пищеводное отверстие Oesophageal hiatus ▲
Lig. phrenicooesophagealis Діафрагмово-стравохідна зв’язка Диафрагмально-пищеводная связка Phrenico-oesophageal ligament ▲
Centrum tendineum Сухожилковий центр Сухожильный центр Central tendon
Foramen venae cavae Отвір порожнистої вени Отверстие нижней полой вены Caval opening
Trigonum sternocostal Груднинно-ребровий трикутник Грудино-реберный треугольник Sternocostal triangle
Trigonum lumbocostale Попереково-ребровий трикутник Пояснично-реберный треугольник Lumbocostal triangle
Fascia diaphragmatica Діафрагмова фасція Диафрагмовая фасция Diaphragmatic fascia
       
Musculi abdominis М’язи живота Мышцы живота Muscles of abdomen
M. rectus abdominis Прямий м’яз живота Прямая мышца живота Rectus abdominis
  Intersectiones tendineae   Сухожилкові переділки   Сухожильные перемычки   Tendinous intersections
  Vagina musculi recti abdominis   Піхва прямого м’яза живота   Влагалище прямой мышцы живота   Rectus sheath
    Lamina anterior     Передня пластинка     Передняя пластинка     Anterior layer
    Lamina posterior     Задня пластинка     Задняя пластинка     Posterior layer
    Linea arcuata     Дугоподібна лінія     Дугообразная линия     Arcuate line
M. pyramidalis Пірамідний м’яз Пирамидальная мышца Pyramidalis
M. obliquus externus abdominis Зовнішній косий м’яз живота Наружная косая мышца живота External oblique
  Lig inguinale, Arcus inguinalis   Пахвинна зв’язка, Пахвинна дуга   Паховая связка, Паховая дуга   Inguinal ligament
    Lig. lacunare     Затокова зв’язка     Лакунарная связка     Lacunar ligament
    Lig. pectincum     Гребінна зв’язка     Гребенчастая связка     Pectineal ligament
    Lig. reflexum     Повернена зв’язка     Загнутая связка     Reflected ligament
Anulus inguinalis superficialis Поверхневе пахвинне кільце Поверхностное паховое кольцо Superficial inguinal ring
  Crus mediale   Присередня ніжка   Медиальная ножка   Medial crus
  Crus laterale   Бічна ніжка   Латеральная ножка   Lateral crus
  Fibrae intercrurales   Міжніжкові волокна   Межножковые волокна   Intercrural fibres
М. obliquus internus abdominis Внутрішній косий м’яз живота Внутренняя косая мышца живота Internal oblique
  M. cremaster ♂   М’яз-підіймач яєчка ♂   Мышца, поднимающая яичко ♂   Cremaster ♂
M. transversus abdominis Поперечний м’яз живота Поперечная мышца живота Transversus abdominis; Transverse abdominal
  Falx inguinalis; Tendo conjunctivus   Пахвинний серп; Сполучний сухожилок   Паховый серп; Соединительное сухожилие   Inguinal falx; Conjoint tendon
  Anulus inguinalis profundus   Глибоке пахвинне кільце   Глубокое паховое кольцо   Deep inguinal ring
Linea alba Біла лінія Белая линия Linea alba
  Anulus umbilicalis   Пупкове кільце   Пупочное кольцо   Umbilical ring
  Adminiculum lineae albae   Підпора білої лінії   Подпора белой линии   Posterior attachment of linea alba
Linea semilunaris Півмісяцева лінія Полулунная линия Linea semilunaris
Canalis inguinalis Пахвинний канал Паховый канал Inguinal canal
M. quadratus lumborum Квадратний м’яз попереку Квадратная мышца поясницы Quadratus lumborum
Fascia abdominis Фасція живота Фасция живота Abdominal fascia
Fascia abdominis visceralis Нутрощева фасція живота Висцеральная фасция живота Visceral abdominal fascia
  Fascia propria organi   Власна фасція органа   Собственная фасция органа   Fascia of individual organ
Fascia extraperitonealis Заочеревинна фасція Забрюшинная фасция Extraperitoneal fascia
  Lig. extraperitoneale   Заочеревинна зв’язка   Забрюшинная связка   Extraperitoneal ligament
Fascia abdominis parietalis; Fascia endoabdominalis Пристінкова фасція живота; Внутрішньочеревна фасція Париетальная фасция живота; Внутрибрюшная фасция Parietal abdominal fascia; Endo-abdominal fascia
  Fascia propria organi   Власна фасція органа   Собственная фасция органа   Fascia of individual organ
  Fascia iliopsoas; Fascia iliaca   Попереково-клубова фасція; Клубова фасція   Подвздошно-поясничная фасция; Подвздошная фасция   Iliopsoas fascia; Fascia iliaca
    Pars psoatica     Поперекова частина     Поясничная часть     Psoas fascia
    Pars iliaca     Клубова частина     Подвздошная часть     Iliac fascia
      Arcus iliopectineus       Клубово-гребінна дуга       Подвздошно-гребенчатая дуга       Iliopectineal arch
  Fascia transversalis   Поперечна фасція   Поперечная фасция   Transversalis fascia
    Lig. interfoveolare     Між’ямочкова зв’язка     Межъямочная связка     Interfoveolar ligament
    Tractus iliopubicus     Клубово-лобковий шлях     Подвздошно-лобковый путь     Iliopubic tract
    Fascia umbilicalis     Пупкова фасція     Пупочная фасция     Umbilical fascia
  Fascia investiens abdominis   Обгортальна фасція живота   Выстилающая фасция живота   Investing abdominal fascia
    Fascia investiens profunda     Глибока обгортальна фасція     Глубокая выстилающая фасция     Deep investing fascia
    Fasciae investientes intermediae     Проміжні обгортальні фасції     Промежуточные выстилающие фасции     Intermediate investing fascia
    Fascia investiens superficialis     Поверхнева обгортальна фасція     Поверхностная выстилающая фасция     Superficial investing fascia
      Lig. suspensorium clitoridis ♀       Підвішувальна зв’язка клітора ♀       Связка, подвешивающая клитор ♀       Suspensory ligament of clitoris ♀
      Lig. suspensorium penis ♂       Підвішувальна зв’язка статевого члена ♂       Связка, подвешивающая половой член ♂       Suspensory ligament of penis ♂
Textus connectivus laxus Пухка сполучна тканина Рыхлая соединительная ткань Loose connective tissue
Tela subcutanea abdominis Підшкірна основа живота Подкожная ткань живота Subcutaneous tissue of abdomen
  Stratum membranosum   Перетинчастий шар   Перепончатая пластинка   Membranous layer
    Lig. fundiforme clitoridis ♀     Пращоподібна зв’язка клітора ♀     Пращевидная связка клитора ♀     Fundiform ligament of clitoris ♀
    Lig. fundiforme penis ♂     Пращоподібна зв’язка статевого члена ♂     Пращевидная связка полового члена ♂     Fundiform ligament of penis ♂
  Panniculus adiposus   Підшкірна жирова клітковина   Жировой слой   Fatty layer
Fascia pelvis; Fascia pelvica Тазова фасція Фасция таза Pelvic fascia
Fascia pelvis visceralis Нутрощева тазова фасція Висцеральная фасция таза Visceral pelvic fascia
  Fascia propria organi   Власна фасція органа   Собственная фасция органа   Fascia of individual organ
  Fascia rectoprostatica; Septum rectovesicale ♂   Прямокишково-передміхурова фасція; Прямокишково-міхурова перегородка ♂   Прямокишечно-простатическая фасция; Прямокишечно-пузырная перегородка ♂   Rectoprostatic fascia; Rectovesical septum ♂
  Fascia rectovaginalis; Septum rectovaginale ♀   Прямокишково-піхвова фасція; Прямокишково-піхвова перегородка ♀   Прямокишечно-влагалищная фасция; Прямокишечно-влагалищная перегородка ♀   Rectovaginal fascia; Rectovaginal septum ♀
Fascia extraperitonealis Заочеревинна фасція Забрюшинная фасция Extraperitoneal fascia
  Lig. extraperitoneale   Заочеревинна зв’язка   Забрюшинная связка    Extraperitoneal ligament
Fascia pelvis parietalis; Fascia endopelvina Пристінкова фасція таза; Внутрішньотазова фасція * Париетальная фасция таза Parietal pelvic fascia;  Endopelvic fascia
  Fascia propria organi   Власна фасція органа   Собственная фасция органа   Fascia of individual organ
  Fascia obturatoria   Затульна фасція   Запирательная фасция   Obturator fascia
    Arcus tendineus fasciae pelvis     Сухожилкова дуга тазової фасції     Сухожильная дуга фасции таза      Tendinous arch of pelvic fascia
  Fascia musculi piriformis   Фасція грушоподібного м’яза   Фасция грушевидной мышцы   Piriformis fascia
  Fascia superior diaphragmatis pelvis   Верхня фасція тазової діафрагми   Верхняя фасция диафрагмы таза   Superior fascia of pelvic diaphragm
    Lig. pubovesicale; Lig. mediale puboprostaticum ♂     Лобково-міхурова зв’язка; Присередня лобково-передміхурова зв’язка ♂     Лобково-пузырная связка; Медиальная лобково-простатическая связка ♂     Pubovesical ligament; Medial puboprostatic ligament ♂
    Lig. mediale pubovesicale♀     Присередня лобково-міхурова зв’язка ♀     Медиальная лобково-пузырная связка ♀     Medial pubovesical ligament ♀
    М. pubovesicalis     Лобково-міхуровий м’яз     Лобково-пузырная мышца     Pubovesicalis
    Lig. puboprostaticum; Lig.laterale puboprostaticum ♂     Лобково-передміхурова зв’язка; Бічна лобково-передміхурова зв’язка ♂     Лобково-простатическая связка; Латеральная лобково-простатическая связка ♂     Puboprostatic ligament; Lateral puboprostatic ligament ♂
    Lig. laterale pubovesicale ♀     Бічна лобково-міхурова зв’язка ♀     Латеральная лобково-пузырная связка ♀     Lateral pubovesical ligament ♀
    Lig. laterale vesicale     Бічна міхурова зв’язка     Латеральная связка мочевого пузыря     Lateral ligament of bladder
      M. rectovesicalis       Прямокишково-міхуровий м’яз       Прямокишечно-пузырная мышца       Rectovesicalis
  Fascia praesacralis   Передкрижова фасція   Предкрестцовая фасция   Presacral fascia
  Fascia rectosacralis   Прямокишково-крижова фасція   Прямокишечно-крестцовая фасция   Rectosacral fascia
  Fascia inferior diaphragmatis pelvis   Нижня фасція тазової діафрагми   Нижняя фасция диафрагмы таза   Inferior fascia of pelvic diaphragm
Diaphragma pelvis Тазова діафрагма Диафрагма таза Pelvic diaphragm; Pelvic floor
Fascia superior diaphragmatis pelvis Верхня фасція тазової діафрагми Верхняя фасция диафрагмы таза Superior fascia of pelvic diaphragm
Fascia inferior diaphragmatis pelvis Нижня фасція тазової діафрагми Нижняя фасция диафрагмы таза Inferior fascia of pelvic diaphragm
M. levator ani М’яз-підіймач відхідника Мышца, поднимающая задний проход Levator ani
  M. pubococcygeus   Лобково-куприковий м’яз   Лобково-копчиковая мышца   Pubococcygeus
    M. puboperinealis     Лобково-промежинний м’яз     Лобково-промежностная мышца     Puboperineales
    M. puboprostaticus; M. levator prostatae ♂     Лобково-передміхуровий м’яз; М’яз-підіймач передміхурової залози ♂     Лобково-простатичестая мышца; Мышца, поднимающая простату ♂     Puboprostaticus; Levator prostatae ♂
    M. pubovaginalis ♀     Лобково-піхвовий м’яз ♀     Лобково-влагалищная мышца ♀     Pubovaginalis ♀
    M. puboanalis     Лобково-відхідниковий м’яз     Лобково-заднепроходная мышца     Pubo-analis
  M. puborectalis   Лобково-прямокишковий м’яз   Лобково-прямокишечная мышца   Puborectalis
  M. iliococcygeus   Клубово-куприковий м’яз   Подвздошно-копчиковая мышца   Iliococcygeus
  (Arcus tendineus musculi levatoris ani)   (Сухожилкова дуга м’яза-підіймача відхідника)   (Сухожильная дуга мышцы, поднимающей задний проход)   (Tendinous arch of levator ani)
Hiatus urogenitalis Сечо-статевий розтвір Мочеполовая щель Urogenital hiatus
M. ischiococcygeus; M. coccygeus Сідничо-куприковий м’яз; Куприковий м’яз Седалищно-копчиковая мышца; Копчиковая мышца Ischiococcygeus; Coccygeus
M. sphincter ani externus Зовнішній м’яз-замикач відхідника Наружный сфинктер заднего прохода External anal sphincter
  Pars subcutanea   Підшкірна частина   Подкожная часть   Subcutaneous part
  Pars superficialis   Поверхнева частина   Поверхностная часть   Superficial part
  Pars profunda   Глибока частина   Глубокая часть   Deep part
Corpus anococcygeum;

Lig. anococcygeum

Відхідниково-куприкове тіло; Відхідниково-куприкова зв’язка Заднепроходно-копчиковое тело; Заднепроходно-копчиковая связка Anococcygeal body;

Anococcygeal ligament

  Tendo musculi pubococcygei   Сухожилок лобково-куприкового м’яза   Сухожилие лобково-копчиковой мышцы   Pubococcygeal tendon
  Raphe musculi iliococcygei   Шов клубово-куприкового м’яза   Шов подвздошно-копчиковой мышцы   Iliococcygeal raphe
  Insertio partis superficialis musculi sphincteris ani externi   Прикріплення поверхневої частини зовнішнього м’яза-замикача відхідника   Прикрепление поверхностной части наружного сфинктера заднего прохода   Attachment of superficial external anal sphincter
Mm. perinei М’язи промежини Мышцы промежности Perineal muscles
       
Musculi membri superioris М’язи верхньої кінцівки Мышцы верхней конечности Muscles of upper limb
Compartimenta Відділи Фасциальные ложа Compartments
Compartimentum brachii anterius; Compartimentum brachii flexorum Передній відділ плеча; Відділ згиначів плеча Переднее фасциальное ложе плеча; Фасциальное ложе сгибателей Anterior compartment of arm; Flexor compartment of arm
Compartimentum brachii posterius; Compartimentum brachii extensorum Задній відділ плеча; Відділ розгиначів плеча Заднее фасциальное ложе плеча; Фасциальное ложе разгибателей Posterior compartment of arm; Extensor of arm
Compartimentum antebrachii anterius; Compartimentum antebrachii flexorum Передній в%

 102 total views,  3 views today