123456789

1 водопровід середнього мозку (aqueductus mesencephali; aqueductus cerebri).

1 гіпофіз.

1 глотка.

1 гортань.

1 дванадцятипала кишка.

1 діафрагма (дихальний м’яз).

1 жовчний міхур (vesica biliaris; vesica fellea).

1 загруднинна залоза (тимус).

1 калитка (scrotum).

1 клубова кишка.

1 легеневий стовбур (truncus pulmonalis).

1 матка.

1 мозок (encephalon).

1 мозочок (cerebellum).

1 ніс.

1 носова перегородка (septum nasi).

1 ободова кишка.

1 очеревинна порожнина (cavitas peritonealis).

1 передміхурова залоза (prostata).

1 печінка.

1 підшлункова залоза.

1 піхва (лат.-vagina; грец.-colpos)

1 порожня кишка.

1 пряма кишка.

1 селезінка (лат.-lien, грец.-splen).

1 серце.

1 сечівник.

1 сечовий міхур.

1 сліпа кишка.

1 статевий член (penis).

1 тазова порожнина (cavitas pelvis; cavitas pelvina).

1 трахея.

1 червоподібний відросток (appendix vermiformis).

1 черевна порожнина (cavitas abdominis; cavitas abdominalis).

1 шишкоподібна залоза.

1 шлунок.

1 щитоподібна залоза.

1 язик (lingua).

10 сегментів в кожній легені (segmenti pulmonis).

10 сегментних бронхів (bronchi segmentales) в кожній легені.

12 грудних хребців.

12 пар ребер.

14 пазух твердої оболони головного мозку: верхня стрілова (sinus sagittalis superior), нижня стрілова (sinus sagittalis inferior), пряма (sinus rectus), поперечна (sinus transversus), стік пазух (confluens sinuum), крайова (sinus marginalis), потилична (sinus occipitalis), верхня кам’яниста (sinus petrosus superior), нижня кам’яниста (sinus petrosus inferior), печериста (sinus cavernosus), передня міжпечериста (sinus intercavernosus anterior), задня міжпечериста (sinus intercavernosus posterior), клино-тім’яна (sinus sphenoparietalis),сигмоподібна (sinus sigmoideus).

2  губи.

2 000 000 яйцеклітин при народженні у кожної дитини жіночої статі.

2 брови.

2 великі присінкові залози (glandula vestibularis major).

2 великі соромітні губи (labia majora pudendi).

2 вуха.

2 головних бронхи: правий і лівий.

2 зубні дуги: верхньощелепна зубна дуга, або верхня зубна дуга та нижньощелепна зубна дуга, або нижня зубна дуга (arcus dentalis maxillaries seu arcus dentalis superior arcade; arcus dentalis mandibularis seu arcus dentalis inferior arcade).

2 кривини шлунка: велика та мала (curvature major et minor).

2 легені.

2 листки очеревини: пристінкова та нутрощева очеревина (peritoneum parietale et viscerale).

2 листки плеври: нутрощева, або легенева плевра та пристінкова плевра (pleura visceralis; pleura pulmonalis et pleura parietalis).

2 лімфатичні протоки: права лімфатична протока і грудна протока (ductus lymphaticus dexter et ductus thoracicus).

2 малі соромітні губи (labia minora pudendi).

2 маткові труби.

2 мигдалики парні (піднебінні і трубні) і 2 мигдалики непарні (глотковий і язиковий) утворюють лімфоепітеліальне кільце Пирогова- Вальдеєра – усього 6 мигдаликів.

2 надниркові залози: права та ліва (glandula suprarenalis dextra et sinistra).

2 нейрони в простій рефлекторній дузі: аферентний та еферентний.

2 нирки.

2 ніздрі (nares), через які повітря надходить в носову порожнину.

2 ока.

2 оливи в довгастому мозку (oliva).

2 очні ямки.

2 пазухи в осердній порожнині: поперечна і коса (sinus transversus pericardii, sinus obliguus pericardii).

2 півкулі великого мозку (hemispheriae cerebri).

2 плевральні порожнини (cavitas pleuralis).

2 пухирчасті (сім’яні) залози: права та ліва (glandula vesiculosa; glandula seminalis dextra et sinistra).

2 сечоводи.

2 сльозових залози.

2 хоани відмежовують носову порожнину від носової частини глотки.

2 цибулинно-сечівникові залози: права та ліва (glandula bulbourethralis dextra et sinistra).

2 частини носової порожнини: присінок і власне носова порожнина.

2 частини носової порожнини: присінок і власне носова порожнина.

2 частини печінки: права та ліва (pars hepatis dextra et sinistra).

2 частини ротової порожнини: присінок і власне ротова порожнина.

2 частини трахеї: шийна і грудна.

2 щоки.

2 яєчка.

2 яєчника.

20 молочних зубів (dentes decidui).

26 тижнів – вік плода коли він сердиться і посміхається.

3  частини глотки: носова, ротова і гортанна.

3 види колбочок у оці.

3 звуження стравоходу: глотково-стравохідне; бронхо-аортальне, або звуження грудної частини; діафрагмове звуження (constrictio pharyngooesophagealis; constrictio bronchoaortica seu constrictio partis thoracicae; constrictio phrenica (constrictio diaphragmatica)).

3 непарні хряща гортані (щитоподібний хрящ, надгортанник, перснеподібний хрящ) і 3 парні хряща гортані (черпакуватий, ріжкуватий, клиноподібний). (cartilago thyroidea, epiglottis, cartilago cricoidea) + (cartilago arytenoidea, corniculata, cuneiformis).

3 оболони головного та спинного мозку: тверда, павутинна та м’яка (dura mater, arachnoidea mater, pia mater).

3 оболонки стінки серця: ендокард, міокард, епікард (endocardium, myocardium, epicardium).

3 пари великих слинних залоз відкриваються в ротову порожнину: під’язикова, піднижньощелепна і привушна.

3 парні великі слинні залози: привушна, під’язикова, піднижньощелепна (glandulae salivariae majores: parotidea, sublingualis, submandibularis).

3 слухових кісточки: молоточок, коваделко і стремінце.

3 стрічки ободової кишки: брижово-ободовокишкова, чепцева та вільна стрічка (taenia mesocolica, taenia omentalis, taenia libera).

3 частини вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо.

3 частини грудної протоки: черевна, грудна, шийна (pars abdominalis, pars thoracica, pars cervicalis).

3 частини матки: дно, тіло, шийка (fundus, corpus, cervix uteri).

3 частини носової перегородки: перетинчаста, хрящова та кісткова (partes septi nasi: membranacea, cartilaginea, ossea).

3 частини порожнини гортані: присінок гортані, голосник, підголосникова порожнина (vestibulum laryngis, glottis, cavitas infraglottica).

3 частини прямої кишки: верхня, середня і нижня.

3 частини сечоводу: черевна, тазова і внутрішньостінкова (pars ureter: abdominalis, pelvica, intramuralis).

3 частини статевого члена: корінь, тіло, головка (radix, corpus, glans penis).

3 частини стравоходу: шийна, грудна і черевна.

3 частини товстої кишки: сліпа, ободова і пряма.

3 частини тонкої кишки: дванадцятипала, порожня і клубова.

3 частки правої легені: верхня, середня частка правої легені, нижня (lobus superior, lobus medius pulmonis dextri).

3 вуздечки в ротовій порожнині (верхньої і нижньої губи + вуздечка язика).

300-350 млн альвеол (alveola pulmonis) в кожній легені.

31 пара спинномозкових нервів (nervi spinales).

32 постійних зуби (dentes permanentes).

4 камери серця: праве і ліве передсердя, правий і лівий шлуночок (atrium dextrum et sinistrum, ventriculus dexter et sinister).

4 плевральні закутки: реброво-діафрагмовий, реброво-середостінний, хребтово-середостінний, діафрагмово-середостінний (recessus pleuralis: costodiaphragmaticus, costomediastinalis, vertebromediastinalis, phrenicomediastinalis).

4 приносові пазухи (sinus paranasales): лобова, решітчаста, клиноподібна і верхньощелепна (Гаймора).

4 прищитоподібні залози: 2 верхні прищитоподібні залози та 2 нижні прищитоподібні залози (glandula parathyroidea superior, glandula parathyroidea inferior).

4 частини дванадцятипалої кишки: верхня, низхідна, горизонтальна, висхідна.

4 частини маткової труби: лійка, ампула, перешийок та маткова частина (infundibulum, ampulla, isthmus tubae uterinae et pars uterina).

4 частини носа: корінь, спинка, кінчик і крила (partes nasi: radix, dorsum, apex et ala nasi).

4 частини ободової кишки: висхідна, поперечна, низхідна, сигмоподібна.

4 частини підшлункової залози: головка, шийка, тіло, хвіст (caput, collum, corpus et cauda pancreatis).

4 частини сечового міхура: верхівка, дно, шийка, тіло (apex, fundus, cervix, corpus vesicae).

4 частини шлунка: кардіальна, дно, тіло, воротарна.

4 частки печінки: права, ліва, квадратна та хвостата частки (lobi hepatis: dexter, sinister, guadratus et caudatus).

400 000 000 сперматозоїдів – одна еякуляція.

5 000 000 раз – збільшується плід від запліднення до народження.

5 відділів печінки: задня частина печінки, або хвостата частка; лівий бічний відділ; лівий присередній відділ; правий присередній відділ, правий бічний відділ (pars posterior hepatis seu lobus caudatus; divisio lateralis sinistra; divisio medialis sinistra; divisio medialis dextra; divisio lateralis dextra).

5 малих слинних залоз: губні, щічні, кутні, піднебінні, язикові (glandulae salivariae minores: labiales, buccales, molares, palatinae, linguales).

5 ниркових сегментів: верхній, верхній передній, нижній передній, нижній, задній (segmenta renalia: superius, anterius superius, anterius inferius, inferius, posterius).

5 носових ходів: верхній, середній, нижній, спільний та носоглотковий (meatus nasi superior, medius, inferior, communis et nasopharyngeus).

5 поперекових хребців.

5 часткових бронхів (bronchi lobares): 3 в правій легені та 2 в лівій легені.

6 видів язикових сосочків: ниткоподібні, конічні, грибоподібні, жолобуваті, листоподібні і сочевицеподібні (ppapillae linguales: filiformes, conicae, fungiformes, vallatae, foliatae, lentiformes).

6 відділів головного мозку: довгастий мозок, міст, середній мозок, проміжний мозок, кінцевий мозок, мозочок (myelencephalon, pons, mesencephalon, diencephalon, telencephalon, cerebellum).

6 втиснень печінки: ободовокишкове, ниркове, дванадцятипалокишкове, надниркове, стравохідне, шлункове втиснення (impressio colica, renalis, duodenalis, suprarenalis, oesophageale, gastrica).

6 часток головного мозку: лобова, скронева, тім’яна, потилична, острівець, лімбічна частка (lobus frontalis, lobus temporalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, insula, lobus limbicus).

6 шарів кори великого мозку: молекулярна пластинка, зовнішня зерниста пластинка, зовнішня пірамідна пластинка, внутрішня пірамідна пластинка, внутрішня зерниста пластинка, багатоформна пластинка (lamina molecularis, lamina granularis externa, lamina pyramidalis externa, lamina pyramidalis interna, lamina granularis interna, lamina multiformis).

6-7 місяців після народження дитина може одночасно дихати і ковтати.

7 оболонок яєчка: шкіра (cutis), м’ясиста оболонка (tunica dartos), зовнішня сім’яна фасція (fascia spermatica externa), фасція м’яза-підіймача яєчка (fascia cremasterica), м’яз-підіймач яєчка (m. cremaster), внутрішня сім’яна фасція (fascia spermatica interna), піхвова оболонка яєчка (tunica vaginalis testis).

7 шийних хребців.

8 шийних спинномозкових нервів.

800 часточок (lobuli) в кожній легені.

Півмільярда сперматозоїдів – чоловік продукує щодня.

 

Кількість

Українська   Latina English

Deutsch

1 1 Мозок Encephalon Brain das Gehirn
Гіпофіз Hypophysis Hypophysis die Hypophyse
Шишкоподібна залоза Glandula pinealis Pineal gland die Zibeldrüse
Мозочок Cerebellum Cerebellum das Kleinhirn
Язик Lingua Tongue die Zunge
Щитоподібна залоза Glandula thyroidea Thyroid gland die Schilddrüse
Глотка Pharynx Pharynx der Schlund
Гортань Larynx Larynx der Kehlkopf
Трахея Trachea Trachea die Luftröhre
Загрудинна залоза (тимус) Thymus Thymus der Thymus
Серце Cor Heart das Herz
Діафрагма Diaphragma Diaphragm das Zwerchfell
Печінка Hepar Liver die Leber
Шлунок Ventriculus Stomach der Magen
Дванадцятипала кишка Duodenum Duodenum der Zwölffingerdarm
Порожня кишка Jejunum Jejunum der Leerdarm
Клубова кишка Ileum Ileum der Krummdarm
Сліпа кишка Caecum Caecum der Blinddarm
Червоподібний відросток Appendix vermiformis Appendix der Wurmfortsatz(die Appendix)
Ободова кишка Colon Colon der Grimmdarm
Пряма кишка Rectum Rectum der Enddarm
Підшлункова залоза Pancreas Pancreas die Bauchspeicheldrüse
Матка Uterus Uterus die Gwbärmutter
Сечовий міхур Vesica urinaria Urinary bladder die Harnblase
Сечівник Urethra Urethra die Harnröhre
Передміхурова залоза Prostata Prostate die Prostata
Статевий член Penis Penis der Schwanz
Калитка Scrotum Scrotum der Hodensack
Череп Cranium Skull der Schädel
Міст Pons Pons der Pons
Головний мозок Encephalon Brain das Gehirn
Спинний мозок Medulla spinalis Spinal cord die Medulla dorsalis das Rückenmark
Довгастий мозок Myelencephalon Medulla oblongata die Medulla oblongata
Проміжний мозок Diencephalon Diencephalon das Zwischenhirn
Середній мозок Mesencephalon Mesencephalon das Mittelhirn
Кінцевий мозок Telencephalon Cerebrum das Endhirn
1 Глотковий мигдатик Tonsilla pharyngea Pharyngeal tonsil die Tonsilla pharyngealis
1 Язиковий мигдалик Tonsilla lingualis Lingual tonsil die Tonsilla lingualis
2 2 Півкулі великого мозку Hemispheria cerebri Hemicerebrums die Halbkgeln des Gehirns
Брови Supercilium Eyebrow die Augenbrauen
Очні ямки Orbita Orbit die Augenhöhle
Око Oculus Eye das Auge
Сльозові залози Glandula lacrimalis Tear glands die Tränendrüse
Вуха Aures Ears die Ohren
Губи Labii Lips die Lippe
Щоки Buccae Cheeks die Wangen
Легені Pulmonis Lungs die Lunge
Сечоводи Ureter Ureter die Harnleiter
Яєчники Ovarium Ovary der Eierstock
Нирки Ren Kidneys die Niere
Яєчка Testis Testicular die Hoden
Маткові труби Tuba uterine Fallopian tubes die Eileiter
Частини носової порожнини: присінок і власне носова порожнина Pars cavitas nasi: vestibulum et cavitas nasi proprium Parts nasal cavity: vestibule and nasal cavity proper die Teile von der Nasenhöhle sind Nasenvorraum und Nasenraum
Хоани Choana Choana die Choanen
Піднебінні мигдалики Tonsilla palatina Palatine tonsils die Gaumenmandel
Трубні мигдалики Tonsilla tubaria Trumpet tonsils die Tubenmandel
Частини трахеї: шийна і грудна Pars trachea: cervicalis et thoracica Parts trachea: neck and chest die Teile von der Luftröhre sind Halsteil und Brustteil
Головні бронхи: правий і лівий Bronchus principalis: dexter et sinister main bronchi: right and left Hauptbronchien

rechts und links

Частини ротової порожнини: присінок і власне ротова порожнина Pars cavitas oris: vestibulum et cavitas oris proprium Parts oral cavity: vestibule and oral cavity proper Teile von der Mundhöhle

der Mundvorhof und die eigentliche Mundhöhle

2 надниркові залози Glandulae suprarenalis Adrenal glands die Nabenniere
3 3 слухові кісточки: молоточок, коваделко, стремінце Ossicula auditus: malleus, incus et stapes Auditory bones: malleus, incus et stirrup die Gehörknöchelchen

Hammer, Amboss,Steigbügel

3 вуздечки в ротовій порожнині: верхньої і нижньої губи та язика Frenulum cavitas oris: labii superior et inferior et lingua Bridle cavitas oris: upper and lower lips and tongue Frenulum

Lippenbändchen

ober und unter

Wangenbändchen

3 частини глотки: носова, ротова і гортанна Pars pharynx: nasalis, oralis et laryngea Parts pharynx: nose, oral and laryngeal Teile des Rachens nasal,oral und larzngeal
3 частини стравоходу: шийна, грудна і черевна Pars oesophagus: cervacalis, thoracica et abdominalis Parts esophagus: neck, chest and abdominal Teile der Speiseröhre

Halssteil,Burstteil und Magenteil

3 частини тонкої кишки: дванадцятипала, порожня і клубова Pars intestinum tenue: duodenum, jejunum et ileum Parts small intestine: duodenum, jejunum and  ileum Teile des Dünndarmes

Zwölffingerdarm, Leerdarm und Krummdarm

3 частини товстої кишки: сліпа, ободова і пряма Pars intestinum crassum: caecum, colon et rectum Parts large intestine: caecum, colon and rectum Teile des Dickdarms

Blinddarm, Colon, Enddarm

3 частини прямої кишки: верхня, середня і нижня Pars rectum: superior, medialis et inferior Parts rectum: upper, middle and  lower Teile des Enddrmes
3 частини вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє Pars auris: externum, madialis et internum Parts ear: outer, middle and  inner Teile des Ohres

Außenohr,Mittelohr,Innenohr

3 великі слинні залози: під’язикова, піднижньощелепна і привушна Glandulae salivaria majores: sublingualis, submandibularis et parotidea Major salivary glands: sublingual, submandibula and parotid Speicheldrüsen

Glandla parotidea,Glandula submabdibularis,Glandula sublingualis

4 4 приносові пазухи: лобова, решітчаста, клиноподібна і верхньощелепна Sinus paranasales: frontalis, ethmoidalis, sphenoidalis et maxillaris Paranasal sinuses: frontal, ethmoid, maxillary and maxillary Nasennebenhöhle

frontalis,ethmodalimaxillaris,sphenoidalis

4 частини шлунка: кардіальна, дно, тіло і воротарна Pars gaster:  cardiaca, fundus, corpus et pylorica Parts stomach: cardiac, bottom, body and pyloric Magenteile

Kardia,Fundus,Korpus,Sphinterpylori

4 частини дванадцятипалої кишки: верхня, низхідна, горизонтальна і висхідна Pars duodenum:  superior, descendens. horizontalis et ascendens Parts duodenum: top, downward, horizontal and upward
4 частини ободової кишки: висхідна, поперечна, низхідна і сигмоподібна Pars colon: ascendens, transversum, descendens et sigmoideum Parts colon: upward, transverse, downward and sigmoid Teile des Grimmdarms (Colon)

aufsteigendes Colon,Quercolon,absteigendes Colon,Colon sigmoideum

5 Поперекові хребці Vertebrae lumbales Lumbar vertebrae die Lendenwirbel
7 Шийні хребці Vertebrae cervacalis Cervical vertebrae die Halswirbel
8 Шийні спинномозкові нерви Nervi spinals cervicalis Cervical spinal nerves die zervikale Spinalnerven
12 Грудні хребці Vertebrae thorecicae Thoracic vertebra die Brustwirbel
Черепні нерви Nervi craniales Cranial nerves die Hirnnerven

 

 © Полуцыганова Мария & Ковальчук А.И,

ДАЛІ БУДЕ)

Loading