NOMINA ANATOMICA

Youtube.com/c/AnatomUa

Ignoratis terminis ignoratur et ars /

Без знання термінів невідома і сама наука

 

#АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Термінологія – це перелік назв, які прийняті в певній галузі науки.

Анатомічна номенклатура – перелік латинських (частково грецьких) термінів, які використовуються в медицині у різних країнах і затверджені на анатомічних конгресах, а також є основою медичного спілкування.

BNA – Базельська анатомічна номенклатура – 1855 рік

PNA – Паризька анатомічна номенклатура – 1955 рік

S-PNA – Сан-Пауло анатомічна номенклатура – 1997 рік

Terminologia Anatomica (2nd edition, 2019; approved by IFAA, 2020)

 

S-PNA (1997 рік):

Anatomia generalis
Загальна анатомія
Общая анатомия
General anatomy
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Verticalis Вертикальний, прямовисний Вертикальный Vertical
Horizontalis Горизонтальний, поземний Горизонтальный Horizontal
Medianus Серединний Срединный Median
Coronalis Вінцевий Венечный Coronal
Sagittalis Стріловий, cагітальний Сагиттальный Sagittal
Dexter Правий Правый Right
Sinister Лівий Левый Left
Intermedius Проміжний Промежуточный Intermediate
Medialis Присередній, медіальний Медиальный Medial
Lateralis Бічний, латеральний Латеральный; боковой Lateral
Anterior Передній Передний Anterior
Posterior Задній Задний Posterior
Ventralis Черевний, вентральний Передний; вентральный Ventral
Dorsalis Спинний, тильний, дорсальний Задний; дорсальный Dorsal
Frontalis Лобовий, фронтальний Фронтальный; лобный Frontal
Occipitalis Потиличний Затылочный Occipital
Superior Верхній Верхний Superior
Inferior Нижній Нижний Inferior
Cranialis Черепний, краніальний Краниальный Cranial
Caudalis Хвостовий, каудальний Каудальный Caudal
Rostralis Дзьобовий, ростральний Ростральный Rostral
Apicalis Верхівковий Верхушечный Apical
Basalis Основний, базальний Базальный Basal
Basilaris Основний Базилярный Basilar
Medius Середній Средний Middle
Transversus Поперечний Поперечный Transverse
Transversalis Поперечний Поперечный Transeverse
Longitudinalis Поздовжній Продольный Longitudinal
Axialis Осьовий, аксіальний Осевой; аксиальный Axial
Internus Внутрішній Внутренний Internal
Externus Зовнішній Наружный External
Luminals Просвітковий, люмінальний Люминальный Luminal
Superficialis Поверхневий Поверхностный Superficial
Profundus Глибокий Глубокий Deep
Proximalis Ближчий, проксимальний Проксимальный Proximal
Distalis Дальший, кінцевий, дистальний Дистальный Distal
Centralis Центральний Центральный Central
Periphericus; Periferalis Периферійний Периферический Peripheral
Radialis Променевий Лучевой Radial
Ulnaris Ліктьовий Локтевой Ulnar
Fibularis, Peronealis Малогомілковий Малоберцовый Fibular, Peroneal
Tibialis Великогомілковий Большеберцовый Tibial
Palmaris, Volaris Долонний Ладонный Palmar, Volar
Plantaris Підошвовий Подошвенный Plantar
Flexor Згинач Сгибатель Flexor
Extensor Розгинач Разгибатель Extensor
Partes corporis humani
Частини тіла людини
Части тела человека
Parts of human body
Caput Голoва Голова Head
  Sinciput   Лоб   Лоб   Forehead
  Occiput   Потилиця   Затылок   Occiput
  Tempora   Скроня   Висок   Temple
  Auris   Вухо   Ухо   Ear
  Facies   Лице, обличчя   Лицо   Face
   Oculus     Око     Глаз     Eye
    Bucca     Щока     Щека     Check
    Nasus     Ніс     Нос     Nose
    Os     Рот     Рот     Mouth
    Mentum     Підборіддя     Подбородок     Chin
Collum; Cervix Шийка; Шия Шея Neck
Truncus Стовбур Ствол Trunk
  Thorax   Грудна клітка   Грудная клетка   Thorax
    Pectus      Груди     Груди     Front of chest
  Abdomen    Живіт   Живот   Abdomen
  Pelvis    Таз   Таз   Pelvis
  Dorsum    Спина   Спина   Back
Membrum superius Верхня кінцівка Верхняя конечность Upper limb
  Cingulum pectorale; Cinguli membri superioris   Грудний пояс; Пояс верхніх кінцівок   Плечевой пояс; Пояс верхних конечностей   Pectoral girdle; Shoulder  girdle
  Axilla   Пахва   Подмышка   Axilla
  Brachium   Плече   Плечо   Arm
  Cubitus   Лікоть   Локоть   Elbow
  Antebrachium   Передпліччя   Предплечье   Forearm
  Manus   Рука   Кисть   Hand
    Carpus     Зап’ясток     Запястье     Wrist
    Metacarpus     П’ясток     Пясть     Metacarpus
    Palma; Vola     Долоня     Ладонь     Palm
    Dorsum manus     Тил кисті     Тыл кисти     Dorsum of palm
    Digiti manus     Пальці кисті     Пальцы кисти     Fingers including thumb
Membrum inferius Нижня кінцівка Нижняя конечность Lower limb
  Cingulum pelvicum; Cingulum membri inferioris    Тазовий пояс; Пояс нижніх кінцівок   Тазовый пояс; Пояс нижних конечностей   Pelvic girdle
  Nates; Clunes    Сідниці   Ягодицы   Buttocks
  Coxa    Кульша   Верхняя часть бедра   Hip
  Femur    Стегно   Бедро   Thigh
  Genu    Коліно   Колено   Knee
    Poples     Підколінок     Задняя часть колена     Posterior part of knee
  Crus   Гомілка   Голень   Leg
    Sura     Литка     Икра     Calf
  Pes   Стопа   Стопа Foot
    Tarsus     Заплесно     Предплюсна     Ankle
    Calx     П’ята     Пятка     Heel
    Metatarsus     Плесно     Плюсна     Metatarsus
    Planta     Підошва     Подошва     Sole
    Dorsum pedis     Тил стопи     Тыл стопы     Dorsum of foot
    Digiti pedis     Пальці стопи     Пальцы стопы     Toes
Cavitates Порожнини Полости Cavities
  Cavitas cranii   Порожнина черепа   Полость черепа   Cranial cavity
  Cavitas thoracis   Порожнина грудної клітки   Грудная полость; Полость груди   Thoracic cavity
  Cavitas abdominis et pelvis   Порожнина живота і таза   Полость живота и таза   Abdominopelvic cavity
     Cavitas abdominis     Порожнина живота     Брюшная полость; Полость живота      Abdominal cavity
     Cavitas pelvis     Порожнина таза     Тазовая полость; Полость таза      Pelvic cavity
Plana, lineae et regiones Площини, лінії та ділянки Плоскости, линии и области Planes, lines and regiones
Plana frontalia; Plana coronalia Лобові площини; Вінцеві площини Фронтальные плоскости; Венечные плоскости Frontal planes; Coronal planes
Plana horizontalia Горизонтальні площини Горизонтальные плоскости Horizontal planes
Plana sagittalia Стрілові площини Сагиттальная плоскость Sagittal planes
  Planum medianum   Серединна площина   Срединная плоскость   Median plane; Median sagittal plane
  Plana paramediana   Присерединні площини   Парамедиальные плоскости; Околосрединные плоскости   Paramedian plane
Plana transversalia Поперечні площини Поперечные плоскости Transverse plane
  Planum transpyloricum   Черезворотарна площина   Транспилорическая плоскость   Transpyloric plane
  Planum subcostale   Підреброва площина   Подреберная плоскость   Subcostal plane
  Planum supracristale   Надгребенва площина   Надгребневая плоскость   Supracristal plane
  Planum intertuberculare   Міжгорбикова площина   Межгребневая плоскость   Intertubercular plane
  Planum interspinale   Міжостьова площина   Межостевая плоскость   Interspinous plane
Linea mediana anterior Передня серединна лінія Передняя срединная линия Anterior median line
Linea parasternalis Пригруднинна лінія Окологрудинная линия Parasternal line
Linea mediaclavicularis Середньоключична лінія Среднеключичная линия Medclavicular line
Linea mammilaris Соскова лінія Сосковая линия Mammilary line; Nipple line
Linea axillaris anterior Пeредня пахвова лінія Передняя подмышечная линия Anterior axillary line
Linea axillaris media Середня пахвова лінія Средняя подмышечная линия Midaxillary line
Linea mediana posterior Задня серединна лінія Задняя подмышечная линия Postrerior median line
Linea scapularis Лопаткова лінія Лопаточная линия Scapular line
Linea paravertebralis Прихребтова лінія Околопозвоночная линия Paravertebral line
Linea mediana posterior Задня серединна лінія Задняя срединная линия Posterior median line
Regiones capitis Ділянки голови Области головы Regions of head
Regio frontalis Лобова ділянка Лобная область Frontal region
Regio parietalis Тім’яна ділянка Теменная область Parietal region
Regio occipitalis Потилична ділянка Затылочная область Occipital region
Regio temporalis Скронева ділянка Височная область Temporal region
Regio auricularis Слухова ділянка Область ушной раковины Auricular region
Regio mastoidea Соскоподібна ділянка Область сосцевидного отростка Mastoid region
Regio facialis Лицева ділянка Область лица Facial region
  Sulcus suprapalpebralis   Надповікова борозна   Борозда верхнего века   Suprapalpebral sulcus
  Regio orbitalis   Очноямкова ділянка   Область глазницы   Orbital region
  Sulcus infrapalpebralis   Підповікова борозна   Борозда нижнего века   Infrapalpebral sulcus
  Regio infraorbitalis   Підочноямкова ділянка   Подглазничная область   Infra-orbital region
  Regio buccalis   Щічна ділянка   Щечная область   Buccal region
  Regio paratidomasseterica   Привушно-жувальна ділянка   Околоушно-жевательная область   Parotid region
  Regio zygomatica   Вилична ділянка   Скуловая область   Zygomatic region
  Regio nasalis   Носова ділянка   Область носа   Nasal region
  Sulcus nasolabialis   Носо-губна борозна   Носогубная борозда   Nasolabial sulcus
  Regio oralis   Ротова ділянка   Область рта   Oral region
  Sulcus mentolabialis   Підборідно-губна борозна   Подбородочно-губная борозда   Mentolabial sulcus
  Regio mentalis   Підборідна ділянка   Подбородочная область   Mental region
Regiones cervicales Ділянки шиї Области шеи Regions of neck
Regio cervicalis anterior; Trigonum cervicalis anterius; Trigonum colli anterius Передня шийна ділянка; Передній шийний трикутник Передняя область шеи; Передний треугольник шеи Anterior cervical region; Anterior triangle
  Trigonum   submandibulare   Піднижньощелепний трикутник   Поднижнечелюстной  треугольник   Submandibular triangle
  Trigonum caroticum   Сонний трикутник   Сонный треугольник   Carotid triangle
  Trigonum musculare;   Trigonum omotracheale   М’язовий трикутник; Лопатково-трахейний трикутник   Лопаточно-трахеальный треугольник   Muscular triangle; Omotracheal triangle
  Trigonum submentale   Підборідний трикутник   Подподбородочный   треугольник   Submental triangle
Regio sternocleidomastoidea Грудинно-ключично-сокоподібна ділянка Грудино-ключично-сосцевидная область Sternocleidomastoid region
  Fossa supraclavicularis minor   Мала надключична ямка   Малая надключичная ямка    Leser surpaclavicular fossa
Regio cervicalis lateralis; Trigonum cervicalis posterius; Trigonum colli Бічна шийна ділянка; Задній шийний трикутник; Бічний шийний трикутник Латеральная область шеи; Задний треугольник шеи Lateral cervical region; Posterior triangle
  Trigonum omoclaviculare   Лопатково-ключичний трикутник   Лопаточно-ключичный треугольник   Omoclavicular triangle; Subclavian triangle
  Fossa supraclavicularis major   Велика надключична ямка   Большая надключичная ямка   Greater supraclavicular fossa
Regio cervicalis posterior; Regio colli posterior Задня шийна ділянка Задняя область шеи Posterior cervical region
Regiones thoracicae anteriores et laterales Передні та бічні ділянки грудної клітки Передние и латеральные области груди Anterior and lateral thoracic regions
Regio prestemalis Передгрудинна ділянка Подгрудинная область Presternal region
Fossa infraclavicularis Підключична ямка Подключичная ямка Infraclavicular fossa
Trigonum clavipectorale; Trigonum deltopectorale Ключично-грудний трикутник; Дельто-грудний трикутник Ключично-грудной треугольник; Дельтовидно-грудной треугольник Clavipectoral triangle; Deltopectoral triangle
Regio pectoralis Грудна ділянка Грудная область Pectoral region
  Regio pectoralis lateralis   Бічна ділянка грудної клітки   Латеральная область груди   Lateral pectoral region
  Regio mammaria   Грудна ділянка   Грудная область   Mammary region
  Regio inframammaria   Підгрудна ділянка   Подгрудная область   Inframammary region
Regio axillaris Пахвова ділянка Подмышечная область Axillary region
Fossa axillaris Пахвова ямка Подмышечная ямка Axillary fossa
Regiones abdominales Ділянки живота Области живота Abdominal regions
Hypochondrium; Regio hypochondriaca Підребер’я; Підреброва ділянка Подреберье; Подреберная область Hypochondrium; Epigastric region
Epigastrium; Regio epigastrica; Fossa epigastrica Надчерев’я; Надчеревна ділянка; Надчеревна ямка Надчревье; Надчревная область; Надчревная ямка Epigastric fossa
Latus; Regio lateralis Бік; Бічна ділянка Бок; Боковая область Flank; Lateral region
Umbilicus; Regio umbilicalis Пупок; Пупкова ділянка Пупок; Пупочная область Umbilical region
Inguen; Regio inguinalis Пахвина; Пахвинна ділянка Пах; Паховая область Groin; Inguinal region
Hypogastrium; Regio  pubica Підчерев’я; Лобкова ділянка Подчревье; Лобковая область Pubic region
Regiones dorsales; Regiones dorsi Спинні ділянки Области спины Regions of back
Regio vertebralis Хребтова ділянка Позвоночная область Vertebral region
Regio sacralis Крижова ділянка Крестцовая область Sacral region
  (Foveola coccygea)   (Куприкова ямочка)   (Копчиковая ямочка)   (Coccygeal foveola)
Regio scapularis Лопаткова ділянка Лопаточная область Scapular region
Trigonum auscultationis Трикутник вислуховування Аускультативный треугольник Anscultatory triangle; Triangle of auscultation
Regio infrascapularis Підлопаткова ділянка Подлопаточная область Infrascapular region
Regio lumbalis Поперекова ділянка Поясничная область Lumbar region
   (Trigonum lumbale inferius)   (Нижній поперековий трикутник)   (Нижний поясничный треугольник)   (Inferior lumbar triangle)
  (Trigonum lumbale superius)   (Верхній поперековий  трикутник)   (Верхний поясничный треугольник)   (Superior lumbar triangle)
Regio perinealis Промежинна ділянка Область промежности Perineal region
Regio analis Відхідникова ділянка Заднепроходная область Anal triangle
Regio urogenitalis Сечо-статева ділянка Мочеполовая область Urogenital triangle
Regiones membri Ділянки верхньої кінцівки Области верхней конечности Regions of upper limb
Regio deltoidea Дельтоподібна ділянка Дельтоподібная область Deltoid region
Regio brachialis Плечова ділянка Область плеча Brachial region
  Regio brachii anterior; Regio brachialis anterior   Передня плечова ділянка   Передняя область плеча   Anterior region of arm
    Sulcus bicipitalis lateralis; Sulcus bicipitalis radialis     Бічна двоголова борозна; Променева двоголова борозна     Латеральная локтевая борозда     Lateral bicipital groove
    Sulcus bicipitalis medialis; Sulcus bicipitalis ulnaris     Присередня двоголова борозна; Ліктьова двоголова борозна     Медиальная локтевая борозда     Medial bicipital groove
 Regio brachii posterior; Regio brachialis posterior   Задня плечова ділянка   Задняя область плеча   Posterior region of arm
Regio cubitalis Ліктьова ділянка Область локтя; Локтевая область Cubital region
  Regio cubitalis anterior   Передня ліктьова ділянка   Передняя локтевая область   Anterior region of elbow
    Fossa cubitalis     Ліктьова ямка     Локтевая ямка     Cubital fossa
  Regio cubitalis posterior   Задня ліктьова ділянка   Задняя локтевая область   Posterior region of elbow
Regio antebrachialis Передплічна ділянка Область предплечья Antebrachial region
  Regio antebrachii anterior; Regio antebrachialis anterior   Передня передплічова ділянка   Передняя область предплечья   Anterior region of forearm
  Regio antebrachii posterior; Regio antebrachialis posterior   Задня передплічова ділянка   Задняя область предплечья   Posterior region of forearm
  Margo radialis; Margo lateralis   Променевий край; Бічний край   Лучевой край; Латеральный край   Radial border; Lateral border
  Margo ulnaris; Margo medialis   Ліктьовий край; Присередній край   Локтевой край; Медиальный край   Ulnar border; Medial border
Regio manus Ділянка кисті Область кисти Hand region
  Regio carpalis   Зап’ясткова ділянка   Область запястья   Carpal region
    Regio carpalis anterior     Передня зап’ясткова ділянка     Передняя область запястья      Anterior region of wrist
    Regio carpalis posterior     Задня зап’ясткова ділянка     Задняя область запястья      Posterior region of wrist
  Regio dorsalis manus   Тильна ділянка кисті   Тыл кисти   Dorsum of hand
  Palma; Vola; Regio palmaris   Долоня; Долонна ділянка   Ладонь; Ладонная область   Palm; Palmar region
  Thenar; Eminentia thenaris   Тенар; Підвищення великого пальця   Тенар; Возвышение большого пальца   Thenar eminence
  Hypothenar; Eminentia hypothenaris   Гіпотенар; Підвищення мізинця   Гипотенар; Возвышение мизинца   Hypothenar eminence
  Regio metacarpalis   П’ясткова ділянка   Пясть   Metacarpal region
  Digiti manus   Пальці кисті   Пальцы кисти   Digits of hand; Fingers including thumb
    Pollex; Digitus primus [I]     Великий палець кисті; Перший палець [I]     Большой палец [I]   Thumb
    Index; Digitus secundus [II]     Вказівний палець; Другий палець (ІІ)     Указательный палец [IІ]   Index finger
    Digitus medius; Digitus tertius [III]     Середній палець; Третій палець (ІІІ)   Средний палец [IІІ]   Middle finger
    Digitus anularis; Digitus quartus [IV]     Перстневий палець; Четвертий палець (IV)   Безымянный палец [IV]   Ring finger
    Digitus minimus; Digitus quintus [V]     Мізинець; П’ятий палець (V)   Мизинец [V]   Little finger
    Facies palmares digitorum     Долонні поверхні пальців     Ладонные поверхности пальцев     Palmar surfaces of fingers
    Facies dorsales digitorum     Тильні поверхні пальців     Тыльные поверхности пальцев     Dorsal surfaces of fingers
Regiones membri infererioris Ділянки нижньої кінцівки Области нижней конечности Regions of lower limb
Regio glutealis Сіднична ділянка Ягодичная область Gluteal region
  Crena analis; Crena ani; Crena interglutealis   Відхідникова щілина; Міжсіднична щілина   Анальная щель; Межъягодичная щель   Intergluteal cleft; Natal cleft
  Sulcus glutealis   Сіднична борозна   Ягодичная складка   Gluteal fold
Regio coxae Кульшова ділянка Тазобедренная область Hip region
Regio femoris Стегнова ділянка Область бедра Femoral region
  Regio femoris anterior   Передня стегнова ділянка   Передняя область бедра   Anterior region of thigh
    Trigonum femoris     Стегновий трикутник     Бедренный треугольник     Femoral triangle
  Regio femoris posterior   Задня стегнова ділянка   Задняя область бедра   Posterior region of thigh
Regio genus Колінна ділянка Область колена Knee region
  Regio genus anterior   Передня колінна ділянка   Передняя область колена   Anterior region of knee
  Regio genus posterior   Задня колінна ділянка   Задняя область колена   Posterior region of knee
     Fossa poplitea     Підколінна ямка     Подколенная ямка     Popliteal fossa
Regio cruris Гомілкова ділянка Область голени Leg region
   Regio cruris anterior   Передня гомілкова ділянка   Передняя область голени   Anterior region of leg
   Regio cruris posterior   Задня гомілкова ділянка   Задняя область голени   Posterior region of leg
    Regio surae     Литкова ділянка     Икроножная область     Sural region
  Regio talocruralis anterior   Передня надп’ястково-гомілкова ділянка   Передняя голеностопная область   Anterior talocrural region; Anterior ankle region
  Regio talocruralis posterior   Задня надп’ястково-гомілкова ділянка   Задняя голеностопная область   Posterior talocrural region; Posterior ankle region
    Regio retromalleolaris lateralis     Бічна закісточкова ділянка     Боковая позадилодыжечная область     Lateral retromalleolar region
    Regio retromalleolaris medialis     Присередня закісточкова ділянка     Медиальная позадилодыжечная область     Medial retromalleolar region
Regio pedis Ділянка стопи Области стопы Foot region
  Regio calcanea   П’яткова ділянка   Пяточная область   Heel region
  Dorsum pedis; Regio dorsalis pedis   Тил стопи; Тильна ділянка  стопи   Тыл стопы; Тыльная область стопы   Dorsum of foot; Dorsal region of foot
  Planta; Regio plantaris   Підошва; Підошвова ділянка   Подошва; Подошвенная область   Sole; Plantar region
  Margo lateralis pedis; Margo fibularis pedis   Бічний край стопи; Малогомілковий край стопи   Латеральный край стопы; Малоберцовый край стопы   Lateral border of foot; Fibular border of foot; Peroneal border of foot
  Margo medialis pedis; Margo tibialis pedis   Присередній край стопи; Великогомілковий край стопи   Медиальный край стопы; Большеберцовый край стопы   Medial border of foot; Tibial border of foot
  Arcus pedis longitudinalis   Поздовжнє склепіння стопи   Продольный свод стопы   Longitudinal arch of foot
    Pars lateralis     Бічна частина     Латеральная часть     Lateral part
    Pars medialis     Присередня частина     Медиальная часть     Medial part
  Arcus pedis transversus proximalis   Проксимальне поперечне склепіння стопи   Проксимальный поперечный свод стопы   Proximal transverse arch of  foot
  Arcus pedis transversus distalis   Дистальне поперечне склепіння стопи   Дистальный поперечный свод стопы   Distal transverse arch of foot
  Regio tarsalis   Заплеснова ділянка   Область предплюсны   Ankle region
  Regio metatarsalis   Плеснова ділянка   Область плюсны   Metatarsal region
  Digiti pedis   Пальці стопи   Пальцы стопы   Digits of foot; Toes
    Hallux; Digitus primus [I]     Великий палець стопи; Перший палець [I]     Большой палец [I]     Great toe [I]
    Digitus secundus [II]     Другий палець [IІ]     Второй палец [IІ]     Second toe [II]
    Digitus tertius [III]     Третій палець [IІІ]     Третий палец [IІІ]     Third toe [III]
    Digitus quartus [IV]     Четвертий палець [IV]     Четвертый палец [IV]     Fourth toe [ІV|
    Digitus minimus; Digitus quintus [V]     Мізинець; П’ятий палець [V]     Мизинец [V]     Little toe; Fifth toe [V]
    Facies plantares digitorum     Підошвові поверхні пальців     Подошвенные поверхности пальцев     Plantar surfaces of toes
    Facies dorsales digitorum     Тильні поверхні пальців     Тыльные поверхности пальцев     Dorsal surfaces of toes

Anatomia systemica

Системна анатомія

Систематическая анатомия

Systemic anatomy

Ossa; Systema skeletale Кістки; Система скелета Кости; Система скелета Bones; Skeletal system
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Pars ossea Кісткова частина Костная часть Bony part
  Substantia corticalis   Кіркова речовина   Корковое вещество   Cortical bone
  Substantia compacta   Щільна речовина   Компактное вещество   Compact bone
  Substantia spongiosa; Substantia trabecularis   Губчаста речовина; Трабекулярна речовина   Губчатое вещество; Трабекулярное вещество   Spongy bone; Trabecular bone
Pars cartilaginea Хрящова частина Хрящевая часть Cartilaginous part
Pars membranacea Перетинчаста частина Перепончатая часть Membranous part
  Periosteum   Окістя   Периост; Надкостница   Periosteum
  Perichondrium   Охрястя   Перихондрий; Надхрящница   Perichondrium
Skeleton axiale Осьовий скелет Осевой скелет Axial skeleton
Skeleton appendiculare Додатковий скелет Добавочный скелет Appendicular skeleton
Os longum Довга кістка Длинная кость Long bone
Os breve Коротка кістка Короткая кость Short bone
Os planum Плоска кістка Плоская кость Flat bone
Os irregulare Атипова кістка Неправильная кость Irregular bone
Os pneumaticum Повітроносна кістка Воздухоносная кость Pneumatized bone
Os sesamoideum Сесамоподібна кістка Сесамовидная кость Sesamoid bone
Diaphysis Тіло кістки, діафіз Диафиз Diaphysis
Epiphysis Наросток, епіфіз Эпифиз Epiphysis
  Cartilago epiphysialis   Наростковий хрящ   Эпифизарный хрящ   Epiphysial cartilage
  Lamina epiphysialis   Наросткова пластина   Эпифизарная пластинка   Epiphysial plate; Growth plate
  Linea epiphysialis   Наросткова лінія   Эпифизарная линия   Epiphysial line
Metaphysis Метафіз Метафиз Metaphysis
Apophysis Приросток, апофіз Апофиз Apophysis
Tuber Горб Бугор Tuber; Tuberosity
Tuberculum Горбок Бугорок Tubercle
Tuberositas Горбистість Бугристость Tuberosity
Eminentia Підвищення Возвышение Eminence
Processus Відросток Отросток Process
Condylus Виросток Мыщелок Condyle
Epycondylus Надвиросток Надмыщелок Epicondyle
Crista Гребінь Гребень Crest; Ridge
Linea Лінія Линия Line
Incisura Вирізка Вырезка Notch
Fossa Ямка Ямка Fossa
Sulcus Борозна Борозда Groove
Facies articularis Суглобова поверхня Суставная поверхность Articular surface
Cavitas medullaris Кістковомозкова порожнина Костно-мозговая полость Medullary cavity; Marrow cavity
Endosteum Середкістя, ендост Эндост Endosteum
Medulla ossium flava Жовтий кістковий мозок Желтый костный мозг Yellow bone marrow
Medulla ossium rubra Червоний кістковий мозок Красный костный мозг Red bone marrow
Foramen nutricium Живильний отвір Питательное отверствие Nutrient foramen
Canalis nutricius; Canalis nutriens Живильний канал Питательный канал Nutrient canal
Centrum ossificationis Центр скостеніння Центр окостенения; Точка окостенения Ossification centre ▲
  Primarium   Первинний   Первичный   Primary
  Secundarium   Вторинний   Вторичный   Secondary
Cranium
Череп
Череп
Cranium
Norma facialis; Norma frontalis Лицева норма; Лобова норма Лицевая норма; Лобная норма Facial aspect; Frontal aspect
Norma superior; Norma verticalis Верхня норма; Вертикальна норма Верхняя норма; Вертикальная норма Superior aspect; Vertical aspect
Norma occipitalis Потилична норма Затылочная норма Occipital surface
Norma lateralis Бічна норма Латеральная норма Lateral surface
Norma inferior; Norma basalis Нижня норма; Основна норма Нижняя норма; Базальная норма Inferior surface
Neurocranium Мозковий череп Мозговой череп; Нейрокраниум Neurocranium; Brain box
Viscerocranium Лицевий череп; Вісцеральний череп Лицевой череп; Висцерокраниум Viscerocranium; Facial skeleton
Chondrocranium Хрящовий череп Хрящевой череп; Хондрокраниум Chondrocranium
Desmocranium Перетинчастий череп Перепончатый череп; Десмокраниум Desmocranium
Pericranium; Periosteum externum cranii Окістя черепа; Зовнішнє окістя черепа Надкостница черепа; Перикраниум Pericranium
Cavitas cranii Порожнина черепа Полость черепа Cranial cavity
Frons Лоб, чоло Лоб Forehead
Occiput Потилиця Затылок Occiput
Nasion Назіон Назион Nasion
Bregma Брегма Брегма Bregma
Lambda Ламбда Ламбда Lambda
Inion Ініон Инион Inion
Pterion Птеріон Птерион Pterion
Asterion Астеріон Астерион Asterion
Gonion Гоніон Гонион Gonion
Fossa temporalis Скронева ямка Височная ямка Temporal fossa
Arcus zygomaticus Вилична дуга Скуловая дуга Zygomatic arch
Fossa infratemporalis Підскронева ямка Подвисочная ямка Infratemporal fossa
Fossa pterygopalatina Крило-піднебінна ямка Крыловидно-небная ямка Pterygopalatine fossa
Fissura pterygomaxillaris Крило-верхньощелепна  щілина Крыловидно-верхнечелюсная щель Pterygomaxillary fissure
Fonticuli cranii Тім’ячка черепа Роднички Fontanelles
  Fonticulus anterior   Переднє тім’ячко   Передний родничок   Anterior fontanelle
  Fonticulus posterior   Заднє тім’ячко   Задний родничок   Posterior fontanelle
  Fonticulus sphenoidalis; Fonticulus anterolateralis   Клинопіднебінне тім’ячко; Передньобічне тім’ячко   Клиновидный родничок; Переднелатеральный родничок   Sphenoidal fontanelle
  Fonticulus mastoideus; Fonticulus posterolateralis   Соскоподібне тім’ячко; Задньобічне тім’ячко   Сосцевидный родничок; Заднелатеральный родничок   Mastoid fontanelle
Calvaria Склепіння черепа Свод черепа Calvaria
  Vertex   Тім’я   Темя   Vertex
  Lamina externa   Зовнішня пластина   Наружная пластинка   External table
  Diploe   Губчатка, діплое   Диплоэ Diploe
    Canales diploici     Канали губчатки     Диплоические каналы     Diploic canals
Lamina interna Внутрішня пластинка   Внутренняя пластинка Internal table
    Sulcus sinus sagittalis superioris     Борозна верхньої стрілової пазухи     Борозда верхнего сагиттального синуса     Groove for superior sagittal sinus
    Foveolae granulares     Зернисті ямочки     Ямочки грануляций     Granular foveolae
    Impressiones gyrorum; Impressiones digitatae; Juga cerebralia     Втиснення звивин; Пальцеподібні втиснення; Мозкові випини     Вдавления извилин; Пальцевидные вдавления; Мозговые возвышения     Impressions of cerebral gyri
    Sulci venosi     Венозні борозни     Венозные борозды     Venous grooves
    Sulci arteriosi     Артеріальні борозни     Артериальные борозды     Arterial grooves
    (Os suturale)    (Кістка шва)     (Кость шва)     (Sutural bone)
Basis cranii Основа черепа Основа черепа Cranial base; Basicranium
  Basis cranii interna   Внутрішня основа черепа   Внутренняя основа черепа   Cranial base, internal surface
    Fissura sphenopetrosa     Клино-кам’яниста щілина     Клиновидно-каменистая щель     Petrosphenoidal fissure; Sphenopetrosal fissure
    Fissura petrooccipitalis     Кам’янисто-потилична щілина     Каменисто-затылочная щель     Petro-occipital fissure
    Fossa cranii anterior    Передня черепна ямка     Передняя черепная ямка     Anterior cranial fossa
    Fossa cranii media    Середня черепна ямка     Средняя черепная ямка     Middle cranial fossa
    Fossa cranii posterior    Задня черепна ямка     Задняя черепная ямка     Posterior cranial fossa
      Clivus       Схил        Скат        Clivus
      Sulcus sinus petrosi inferioris       Борозна нижньої кам’яної пазухи        Борозда нижнего каменистого синуса        Groove for inferior petrosal sinus
  Basis cranii externa Зовнішня основа черепа   Наружное основание черепа   Cranial base, external surface
    Foramen jugulare    Яремний отвір     Яремное отверстие     Jugular foramen
    Foramen lacerum    Рваний отвір     Рваное отверстие     Foramen lacerum
    Palatum osseum    Кісткове піднебіння     Костное небо     Bony palate
    Canalis palatinus major    Великий піднебінний канал     Большой небный канал     Greater palatine canal
    Foramen palatinum majus    Малий піднебінний канал     Малый небный канал     Greater palatine foramen
    Foramina palatina minora    Малі піднебінні отвори     Малые небные отверстия     Lesser palatine foramina
    Fossa incisiva    Різцева ямка     Резцовая ямка     Incisive fossa
    Canalis incisivus    Різцевий канал     Резцовый канал     Incisive canal
    Foramen incisiviim    Різцевий отвір     Резцовое отверстие     Incisive foramen
    (Torus palatinus)    (Піднебінний валок)     (Небный валик)     (Palatine torus)
    Canalis palatovaginalis     Піднебінно-піхвовий канал     Небно-влагалищный канал      Palatovaginal canal
    Canalis vomerovaginalis    Лемешево-піхвовий канал     Сошниково-влагалищный канал     Vomerovaginal canal
   Canalis vomerorostralis    Лемешево-дзьобовий канал     Сошниково-клювовидный канал     Vomerorostral canal
Orbita Очна ямка, орбіта Глазница Orbit
  Cavitas orbitalis   Очноямкова порожнина   Полость глазницы    Orbital cavity
    Aditus orbitalis     Очноямковий вхід     Вход в глазницу      Orbital opening
    Margo orbitalis     Очноямковий край     Глазничный край      Orbital margin
      Margo supraorbitalis       Надочноямковий край       Надглазничный край        Supra-orbital margin
      Margo infraorbitalis       Підочноямковий край       Подглазничный край        Infra-orbital margin
      Margo lateralis       Бічний край       Латеральный край        Lateral margin
      Margo medialis       Присередній край       Медиальный край        Medial margin
  Paries superior   Верхня стінка   Верхняя стенка   Roof
  Paries inferior   Нижня стінка   Нижняя стенка   Floor
  Paries lateralis   Бічна стінка   Латеральная стенка   Lateral wall
  Paries medialis   Присередня стінка   Медиальная стенка   Medial wall
    Foramen ethmoidale anterius      Передній решітчастий отвір     Переднее решетчатое отверстие      Anterior ethmoidal foramen
    Foramen ethmoidale posterius      Задній решітчастий отвір     Заднее решетчатое отверстие      Posterior ethmoidal foramen
    Sulcus lacrimalis     Сльозова борозна     Слезная борозда      Lacrimal groove
    Fossa sacci lacrimalis     Ямка сльозового мішка     Ямка слезного мешка      Fossa for lacrimal sac
  Fissura orbitalis superior   Верхня очноямкова щілина   Верхняя глазничная щель   Superior orbital fissure
  Fissura orbitalis inferior   Нижня очноямкова щілина   Нижняя глазничная щель   Inferior orbital fissure
Canalis nasolacrimalis Носо-сльозовий канал Носо-слезный канал Nasolacrimal canal
Cavitas nasalis ossea Кісткова носова порожнина Костная носовая полость Bony nasal cavity
  Septum nasi osseum   Кісткова носова перегородка   Костная перегородка носа    Bony nasal septum
  Apertura piriformis   Грушоподібний отвір   Грушевидная апертура   Piriform aperture
  Meatus nasi superior   Верхній носовий хід   Верхний носовой ход   Superior nasal meatus
  Meatus nasi medius   Середній носовий хід   Средний носовой ход   Middle nasal meatus
  Meatus nasi inferior   Нижній носовий хід   Нижний носовой ход   Inferior nasal meatus
    Ostium canalis nasolacrimalis     Отвір носо-сльозового каналу     Отверстие носослезного канала     Opening of nasolacrimal сanal
  Meatus nasi communis   Спільний носовий хід   Общий носовой ход   Common nasal meatus
  Recessus sphenoethmoidalis   Клино-решітчастий закуток   Клиновидно-решетчатое углубление   Spheno-ethmoidal recess
  Meatus nasopharyngeus   Носо-глотковий хід   Носоглоточный ход   Nasopharyngeal meatus
  Choana; Apertura nasalis posterior   Хоана; Задній носовий отвір   Хоана; Заднее носовое отверстие   Choana; Posterior nasal aperture
  Foramen sphenopalatinum   Клино-піднебінний отвір   Клиновидно-небное отверстие   Sphenopalatine foramen
Ossa cranii Кістки черепа Кости черепа Bones of cranium
Os parietale Тім’яна кістка Теменная кость Parietal bone
Facies interna Внутрішня поверхня Внутренняя поверхность Internal surface
  Sulcus sinus sigmoidei   Борозна сигмоподібної пазухи   Борозда сигмовидного синуса   Groove for sigmoid sinus
  Sulcus sinus sagittalis superioris   Борозна верхньої стрілової пазухи   Борозда верхнего сагиттального синуса   Groove for superior sagittal sinus
  Sulcus arteriae meningeae mediae   Борозна середньої оболонної   артерії   Борозда средней менингеальной артерии   Groove for middle meningeal artery
  Sulci arteriosi   Артеріальні борозни   Артериальные борозды   Grooves for arteries
Facies externa Зовнішня поверхня Наружная поверхность External surface
  Linea temporalis superior   Верхня скронева лінія   Верхняя височная линия   Superior temporal line
  Linea temporalis inferior   Нижня скронева лінія   Нижняя височная линия   Inferior temporal line
  Tuber parietale; Eminentia parietalis   Тім’яний горб; Тім’яне підвищення   Теменной бугор; Теменное возвышение   Parietal tuber; Parietal eminence
Margo occipitalis Потиличний край Затылочный край Occipital border
Margo squamosus Лусковий край Чешуйчастый край Squamosal border
Margo sagittalis Стріловий край Сагиттальный край Sagittal border
Margo frontalis Лобовий край Лобный край Frontal border
Angulus frontalis Лобовий кут Лобный угол Frontal angle
Angulus occipitalis Потиличний кут Затылочный угол Occipital angle
Angulus sphenoidalis Клиноподібний кут Клиновидный угол Sphenoidal angle
Angulus mastoideus Соскоподібний кут Сосцевидный угол Mastoid angle
Foramen parietale Тім’яний отвір Теменное отверстие Parietal foramen
Os frontale Лобова кістка Лобная кость Frontal bone
Squama frontalis Лобова луска Лобная чешуя Squamous part
  Facies externa   Зовнішня поверхня   Наружная поверхность   External surface
    Tuber frontale; Eminentia frontalis     Лобовий горб; Лобове підвищення     Лобный бугор; Лобное возвышение Frontal tuber; Frontal eminence
    Arcus superciliaris     Надбрівна дуга     Надбровная дуга Superciliary arch
    Glabella     Надперенісся     Глабелла Glabella
    (Sutura frontalis persistens; Sutura metopica)     (Постійний лобовий шов; Метопічний шов)     (Лобный шов; Метопический шов) (Frontal suture; Metopic suture)
    Margo supraorbitalis     Надочноямковий край     Надглазничный край Supra-orbital margin
      Incisura supraorbitalis / Foramen supraorbitale        Надочноямкова вирізка / Надочноямковий отвір       Надглазничная вырезка / Надглазничное отверстие         Supra-orbital notch / Supra-orbital foramen
      Incisura frontalis / Foramen frontale        Лобова вирізка / Лобовий отвір       Лобная вырезка / Лобное отверстие         Frontal notch / Frontal foramen
  Facies temporalis   Скронева поверхня   Височная поверхность   Temporal surface
    Margo parietalis    Тім’яний край     Теменной край     Parietal margin
    Linea temporalis    Скронева лінія     Височная линия     Temporal line
    Processus zygomaticus    Виличний відросток     Скуловой отросток     Zygomatic process
  Facies interna   Внутрішня поверхня   Внутренняя поверхность   Internal surface
    Crista frontalis     Лобовий гребінь     Лобный гребень     Frontal crest
    Sulcus sinus sagittalis superior     Борозна верхньої стрілової пазухи     Борозда верхнего сагиттального синуса     Groove for superior sagittal sinus
    Foramen caecum     Сліпий отвір     Слепое отверстие     Foramen caecum ▲
  Pars nasalis   Носова частина   Носовая часть   Nasal part
    Spina nasalis     Носова ость     Носовая ость     Nasal spine
    Margo nasalis     Носовий край     Носовой край     Nasal margin
Pars orbitalis Очноямкова частина Глазничная часть Orbital part
Facies orbitalis    Очноямкова поверхня   Глазничная поверхность   Orbital surface
      (Spina trochlearis)      (Блокова ость)     (Блоковая ость)      (Trochlear spine)
      Fovea trochlearis      Блокова ямка     Блоковая ямка      Trochlear fovea
      Fossa glandulae lacrimalis      Ямка сльозової залози     Ямка слезной железы      Fossa for lacrimal gland; Lacrimal fossa
Margo sphenoidalis Клиноподібний край Клиновидный край Sphenoidal margin
Incisura ethmoidalis Решітчаста вирізка Решетчатая вырезка Ethmoidal notch
Sinus frontalis Лобова пазуха Лобная пазуха Frontal sinus
  Apertura sinus frontalis   Отвір лобової пазухи   Апертура лобной пазухи   Opening of frontal sinus
  Septum sinuum frontalium   Перегородка лобових пазух   Перегородка лобных пазух   Septum of frontal sinuses
Os occipitale Потилична кістка Затылочная кость Occipital bone
Foramen magnum Великий отвір Большое отверстие Foramen magnum
  Basion   Базіон   Базион   Basion
  Opisthion   Опістіон   Опистион   Opisthion
Pars basilaris Основна частина Базилярная часть Basilar part
  Clivus   Схил   Скат   Clivus
  Tuberculum pharyngeum   Глотковий горбок   Глоточный бугорок   Pharyngeal tubercle
  Sulcus sinus petrosi inferioris   Борозна нижньої кам’янистої пазухи   Борозда нижнего каменистого синуса   Groove for inferior petrosal sinus
Pars lateralis Бічна частина Латеральная часть Lateral part
Squama occipitalis Потилична луска Затылочная часть Squamous part of occipital bone
   Margo mastoideus   Соскоподібний край   Сосцевидный край   Mastoid border
   Margo lambdoideus   Ламбдоподібний край   Ламбдовидный край   Lambdoid border
   (Os interparietale)   (Міжтім’яна кістка)   (Межтеменная кость)   (Interparietal bone)
Condylus occipitalis Потиличний виросток Затылочный мыщелок Occipital condyle
Canalis condylaris Виростковий канал Мыщелковый канал Condylar canal
Canalis nervi hypoglossi Канал під’язикового нерва Канал подъязычного нерва Hypoglossal canal
Fossa condylaris Виросткова ямка Мыщелковая ямка Condylar fossa
Tuberculum jugulare Яремний горбок Яремный бугорок Jugular tubercle
Incisura jugularis Яремна вирізка Яремная вирезка Jugular notch
Processus jugularis Яремний відросток Яремный отросток Jugular process
Processus intrajugulans Внутрішньояремний відросток Внутрияремный отросток Intrajugular process
Protuberantia occipitalis еxterna Зовнішній потиличний виступ Наружный затылочный выступ External occipital protuberance
(Crista occipitalis externa) (Зовнішній потиличний гребінь) (Наружный затылочный гребень) (External occipital crest)
Linea nuchalis suprema Найвища каркова лінія Наивысшая выйная линия Highest nuchal line
Linea nuchalis superior Верхня каркова лінія Верхняя выйная линия Superior nuchal line
Linea nuchalis inferior Нижня каркова лінія Нижняя выйная линия Inferior nuchal line
Planum occipitale Потилична площина Затылочная площадка Occipital plane
Eminentia cruciformis Хрестоподібне підвищення Крестообразное возвышение Cruciform eminence
Protuberantia occipitalis interna Внутрішній потиличний виступ Внутренний затылочный выступ Internal occipital protuberance
(Crista occipitalis interna) (Внутрішній потиличний гребінь) (Внутренний затылочный гребень) (Internal occipital crest)
Sulcus sinus transversi Борозна поперечної пазухи Борозда поперечного синуса Groove for transverse sinus
Sulcus sinus sigmoidei Борозна сигмоподібної пазухи Борозда сигмовидного синуса Groove for sigmoid sinus
Sulcus sinus occipitalis Борозна потиличної пазухи Борозда затылочного синуса Groove for occipital sinus
Sulcus sinus marginalis Борозна крайової пазухи Борозда краевого синуса Groove for marginal sinus
(Processus paramastoidcus) (Присоскоподібний відросток) (Околососцевидный отросток) (Paramastoid process)
Fossa cerebralis Мозкова ямка Мозговая ямка Cerebral fossa
Fossa cerebellaris Мозочкова ямка Мозжечковая ямка Cerebellar fossa
Os sphenoidale Клиноподібна кістка Клиновидная кость Sphenoid; Sphenoidal  bone
Corpus Тіло Тело Body
  Jugum sphenoidale   Клиноподібний випин   Клиновидное возвышение   Jugum sphenoidale; Sphenoidal yoke
  Limbus sphenoidalis   Клиноподібний кант   Клиновидный край   Limbus of sphenoid
  Sulcus prechiasmaticus   Передперехресна борозна   Передперекрестная борозда   Prechiasmatic sulcus
  Sella turcica   Турецьке сідло   Турецкое седло   Sella turcica
    Tuberculum sellae     Горбок сідла     Бугорок седла     Tuberculum sellae
    (Processus clinoideus medius)     (Середній нахилений відросток)     (Средний наклоненный отросток)     (Middle clinoid process)
    Fossa hypophysialis     Гіпофізна ямка     Гипофизарная ямка     Hypophysial fossa
    Dorsum sellae     Спинка сідла     Спинка седла     Dorsum sellae
    Processus clinoideus posterior     Задній нахилений відросток     Задний наклоненный отросток     Posterior clinoid process
  Sulcus caroticus   Сонна борозна   Сонная борозда   Carotid sulcus
  Lingula sphenoidalis   Клиноподібний язичок   Клиновидный язычок   Sphenoidal lingula
  Crista sphenoidalis   Клиноподібний гребінь   Клиновидный гребень   Sphenoidal crest
  Rostrum sphenoidale   Клиноподібний дзьоб   Клиновидный клюв   Sphenoidal rostrum
  Sinus sphenoidalis   Клиноподібна пазуха   Клиновидная пазуха   Sphenoidal sinus
    Septum sinuum sphenoidalium    Перегородка клиноподібних пазух     Перегородка клиновидных пазух     Septum of sphenoidal sinuses
    Apertura sinus sphenoidalis    Отвір клиноподібної пазухи     Апертура клиновидной пазухи     Opening of sphenoidal sinus
  Concha sphenoidalis   Клиноподібна раковина   Клиновидная раковина   Sphenoidal concha
Ala minor Мале крило Малое крыло Lesser wing
  Canalis opticus   Зоровий канал   Зрительный канал   Optic canal
  Processus clinoideus anterior   Передній нахилений відросток   Передний наклоненный отросток   Anterior clinoid process
  Fissura orbitalis superior   Верхня очноямкова щілина   Верхняя глазничная щель   Superior orbital fissure
Ala major Велике крило Большое крыло Greater wing
  Facies cerebralis   Мозкова поверхня   Мозговая поверхность   Cerebral surface
  Facies temporalis   Скронева поверхня   Височная поверхность   Temporal surface
  Facies infratemporalis   Підскронева поверхня   Подвисочная поверхность   Infratemporal surface
  Crista infratemporalis   Підскроневий гребінь   Подвисочный гребень   Infratemporal crest
  Facies maxillaris   Верхньощелепна поверхня   Верхнечелюстная поверхность   Maxillary surface
  Facies orbitalis   Очноямкова поверхня   Глазничная поверхность   Orbital surface
  Margo zygomaticus   Виличний край   Скуловой край   Zygomatic margin
  Margo frontalis   Лобовий край   Лобный край   Frontal margin
  Margo parietalis   Тім’яний край   Теменной край   Parietal margin
  Margo squamosus   Лусковий край   Чешуйчатый край   Squamosal margin
  Foramen rotundum   Круглий отвір   Круглое отверстие   Foramen rotundum
  Foramen ovale   Овальний отвір   Овальное отверстие   Foramen ovale
  (Foramen venosum)   (Венозний отвір)   (Венозное отверстие)   (Sphenoidal emissary foramen)
  Foramen spinosum   Остистий отвір   Остистое отверстие   Foramen spinosum
  (Foramen petrosum)   (Кам’янистий отвір)   (Каменистое отверстие)   (Foramen petrosum)
  Spina ossis sphenoidalis   Ость клиноподібної кістки   Ость клиновидной кости   Spine of sphenoid bone
  Sulcus tubae auditivae; Sulcus tubae auditoriae   Борозна слухової труби   Борозда слуховой трубы   Sulcus of auditory tube
Processus pterygoideus Крилоподібний відросток Крыловидный отросток Pterygoid process
  Lamina lateralis   Бічна пластинка   Латеральная пластинка   Lateral plate
  Lamina mеdialis   Присередня пластинка   Медиальная пластинка   Medial plate
Incisura pterygoidea Крилоподібна вирізка Крыловидная вырезка Pterygoid notch
Fossa pterygoidea Крилоподібна ямка Крыловидная ямка Pterygoid fossa
Fossa scaphoidea Човноподібна ямка Ладьевидная ямка Scaphoid fossa
Processus vaginalis Піхвовий відросток Влагалищный отросток Vaginal process
  Sulcus palatovaginalis   Піднебінно-піхвова борозна   Небно-влагалищная борозда   Palatovaginal groove
  Sulcus vomerovaginalis   Лемешево-піхвова борозна   Сошниково-влагалищная борозда   Vomerovaginal groove
Hamulus pterygoideus Крилоподібний гачок Крыловидный крючок Pterygoid hamulus
  Sulcus hamuli pterygoidei   Борозна крилоподібного гачка   Борозда крыловидного крючка   Groove of pterygoid hamulus
Canalis pterygoideus Крилоподібний канал Крыловидный канал Pterygoid canal
Processus pterygospinosus Крило-остистий відросток Крыловидно-остистый отросток Pterygospinous process
Os temporale Скронева кістка Височная кость Temporal bone
Pars petrosa Кам’яниста частина Пирамида; Каменистая часть Petrous part
  Margo occipitalis   Потиличний край   Затылочный край   Occipital margin
  Processus mastoideus   Соскоподібний відросток   Сосцевидный отросток   Mastoid process
  Incisura mastoidea   Соскоподібна вирізка   Сосцевидная вырезка   Mastoid notch
  Sulcus sinus sigmoidei   Борозна сигмоподібної пазухи   Борозда сигмовидного синуса   Groove for sigmoid sinus
  Sulcus arteriae occipitalis   Борозна потиличної артерії   Борозда затылочной артерии   Occipital groove
  Foramen mastoideum   Соскоподібний отвір   Сосцевидное отверстие   Mastoid foramen
  Canalis nervi facialis   Канал лицевого нерва   Канал лицевого нерва   Facial canal
    Geniculum canalis nervi facialis     Колінце каналу лицевого нерва     Коленце лицевого канала     Geniculum of facial canal
  Canaliculus chordae tympani   Каналець барабанної струни   Каналец барабанной струны   Canaliculus for chorda tympani
  Apex partis petrosaе   Верхівка кам’янистої частини   Верхушка пирамиды   Apex of petrous part
    Canalis caroticus     Сонний канал     Сонный канал     Carotid canal
      Apertura externa canalis carotici       Зовнішній отвір сонного каналу       Наружная апертура сонного канала         External opening of carotid canal
      Apertura interna canalis carotici      Внутрішній отвір сонного каналу       Внутренняя апертура сонного канала         Internal opening  of carotid canal
  Canaliculi caroticotympanici   Сонно-барабанні канальці   Сонно-барабанные канальцы   Caroticotympanic canaliculi
  Canalis musculotubarius   М’язово-трубний канал   Мышечно-трубный канал   Musculotubal canal
    Semicanalis musculi tensoris tympani     Півканал м’яза-натягувача барабанної перетинки     Полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку     Canal for tensor tympani
    Semicanalis tubae auditivae; Semicanalis tubae auditoriae     Півканал слухової труби     Полуканал слуховой трубы     Canal for auditory tube
    Septum canalis musculotubarii     Перегородка м’язово-трубного каналу     Пергородка мышечно-трубного канала     Septum of musculotubal canal
  Facies anterior partis petrosae   Передня поверхня кам’янистої частини   Передняя поверхность пирамиды   Anterior surface of petrous part
    Tegmen tympani     Покрівля барабанної порожнини     Крыша барабанной полости     Tegmen tympani
    Eminentia arcuata     Дугове підвищення     Дугообразное возвышение     Arcuate eminence
    Hiatus canalis nervi petrosi majoris     Розтвір каналу великого кам’янистого нерва     Расщелина канала большого каменистого нерва Hiatus for greater  petrosal nervе
    Sulcus nervi petrosi majoris     Борозна великого кам’янистого нерва     Борозда большого каменистого нерва     Groove for greater petrosal nerve
    Hiatus canalis nervi  petrosi     Розтвір каналу малого кам’янистого нерва     Расщелина канала малого каменистого нерва     Hiatus for lesser petrosal nerve
    Sulcus nervi petrosi minoris     Борозна малого кам’янистого нерва     Борозда канала малого каменистого нерва     Groove for lesser petrosal nerve
Impressio trigeminalis Трійчасте втиснення     Тройничное вдавление     Trigeminal impression
  Margo superior partis petrosae   Верхній край кам’янистої частини   Верхний край пирамиды   Superior border of petrous part
    Sulcus sinus petrosi superioris     Борозна верхньої кам’янистої пазухи     Борозда верхнего каменистого синуса     Groove for superior  petrosal sinus
  Facies posterior partis petrosae   Задня поверхня кам’янистої  частини   Задняя поверхность пирамиды   Posterior surface of petrous part
    Porus acusticus internus     Внутрішній слуховий отвір     Внутреннее слуховое отверстие     Internal acoustic opening
    Meatus acusticus internus     Внутрішній слуховий хід     Внутренний слуховой проход     Internal acoustic meatus
    Fossa subarcuata     Піддугова ямка     Поддуговая ямка     Subarcuate fossa
    Canaliculus vestibuli     Kаналець присінка     Каналец преддверия     Vestibular canaliculus
    Apertura canaliculi vestibuli     Отвір канальця присінка     Апертура канальца преддверия     Opening of vestibular canaliculus
  Margo posterior partis petrosae   Задній край кам’янистої частини   Задний край пирамиды   Posterior border of petrous part
    Sulcus sinus petrosi inferioris     Борозна нижньої кам’янистої пазухи     Борозда нижнего каменистого синуса     Groove for inferior petrosal sinus
    Incisura jugularis     Яремна вирізка     Яремная вырезка     Jugular notch
  Facies inferior  partis petrosae   Нижня поверхня кам’янистої частини   Нижняя поверхность пирамиды   Inferior surface of petrous part
    Fossa jugularis     Яремна ямка     Яремная ямка     Jugular fossa
      Canaliculus cochleae       Каналець завитки       Каналец улитки       Cochlear canaliculus
      Apertura canaliculi cochleae       Отвір канальця завитки       Апертура канальца улитки       Opening of cochlear canaliculus
      Canaliculus mastoideus       Соскоподібний каналець       Сосцевидный каналец       Mastoid canaliculus
      Incisura jugularis       Яремна вирізка       Яремная вырезка       Jugular notch
    Processus intrajugularis     Внутрішньояремний відросток     Внутрияремный отросток     Intrajugular process
    Processus styloideus     Шилоподібний відросток     Шиловидный отросток     Styloid process
    Foramen stylomastoideum     Шило-соскоподібний отвір     Шилососцевидное отверстие     Stylomastoid foramen
    Canaliculus tympanicus     Барабанний каналець     Барабанный каналец     Tympanic canaliculus
    Fossula petrosa     Кам’яниста ямочка     Каменистая ямочка     Petrosal fossula
  Cavitas tympani   Барабанна порожнина   Барабанная полость   Tympanic cavity
Pars tympanica Барабанна частина Барабанная часть Tympanic part
  Anulus tympanicus   Барабанне кільце   Барабанное кольцо   Tympanic ring
  Porus acusticus externus   Зовнішній слуховий отвір   Наружное слуховое отверстие   External acoustic opening
  Meatus acusticus externus   Зовнішній слуховий хід   Наружный слуховой проход   External acoustic meatus
  Spina tympanica major   Велика барабанна ость   Большая барабанная ость   Greater tympanic spine
  Spina tympanica minor   Мала барабанна ость   Малая барабанная ость   Lesser tympanic spine
  Sulcus tympanicus   Барабанна борозна   Барабанная борозда   Tympanic sulcus
  Incisura tympanica   Барабанна вирізка   Барабанная вырезка   Tympanic notch
  Vagina processus styloidei   Піхва шилоподібного відростка   Влагалище шиловидного отростка   Sheath of styloid process
Pars squamosa Лускова частина Чешуйчатая часть Squamous part
  Margo parietalis   Тім’яний край   Теменной край   Parietal border
  Incisura parietalis   Тім’яна вирізка   Теменная вырезка   Parietal notch
  Margo sphenoidalis   Клиноподібний край   Клиновидный край   Sphenoidal margin
  Facies temporalis   Скронева поверхня   Височная поверхность   Temporal surface
  Sulcus arteriae temporalis mediae   Борозна середньої скроневої артерії   Борозда средней височной артерии   Groove for middle temporal artery
  Processus zygomaticus   Виличний відросток   Скуловой отросток   Zygomatic process
    Crista supramastoidea     Надсоскоподібний гребінь     Надсосцевидный гребень      Supramastoid crest
    Foveola suprameatica; Foveola suprameatalis     Надходова ямочка     Надпроходная ямочка      Suprameatal triangle
    (Spina suprameatica; Spina suprameatalis)     (Надходова ость)     (Надпроходная ость)      (Suprameatal spine)
Fossa mandibuiaris Нижньощелепна ямка Нижнечелюстная ямка Mandibular fossa
  Facies articularis   Суглобова поверхня   Суставная поверхность   Articular surface
Tuberculum articulare Суглобовий горбок Суставной бугорок Articular tubercle
   Fissura petrotympanica   Кам’янисто-барабанна щілина   Каменисто-барабанная щель   Petrotympanic fissure
   Fissura petrosquamosa   Кам’янисто-лускова щілина   Каменисто-чешуйчатая щель   Petrosquamous fissure
   Fissura tympanosquamosa   Барабанно-лускова щілина   Барабанно-чешуйчатая щель   Tympanosquamous fissure
   Fissura tympanomastoidea   Барабанно-соскоподібна щілина   Барабанно-сосцевидная щель   Tympanomastoid fissure
Facies cerebralis Мозкова поверхня Мозговая поверхность Cerebral surface
Os ethmoidale Решітчаста кістка Решетчатая кость Ethmoid; Ethmoidal bone
Lamina cribrosa Дірчаста пластинка Решетчатая пластинка Cribriform plate
Foramina cribrosa Дірчасті отвори Решетчатые отверстия Cribriform foramina
Crista galli Півнячий гребінь Петушиный гребень Crista galli
  Ala cristae galli   Крило півнячого гребеня   Крыло петушиного гребня   Ala of crista galli
Lamina perpendicularis Перпендикулярна пластинка Перпендикулярная пластинка Perpendicular plate
Labyrinthus ethmoidalis Решітчастий лабіринт Решетчатый лабиринт Ethmoidal labyrinth
  Cellulae ethmoidales аnteriores   Передні решітчасті комірки   Передние решетчатые ячейки   Anterior ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales mediae   Середні решітчасті комірки   Средние решетчатые ячейки   Middle ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales posteriores   Задні решітчасті комірки   Задние решетчатые ячейки   Posterior ethmoidal cells
  Lamina orbitalis   Очноямкова пластинка   Глазничная пластинка   Orbital plate
  Concha nasalis suprema   Найвища носова раковина   Наивысшая носовая раковина   Supreme nasal concha
  Concha nasalis superior   Верхня носова раковина   Верхняя носовая раковина   Superior nasal concha
  Concha nasalis media   Середня носова раковина   Средняя носовая раковина   Middle nasal concha
  Bulla ethmoidalis   Решітчастий пухир   Решетчатый пузырек   Ethmoidal bulla
  Processus uncinatus   Гачкуватий відросток   Крючковидный отросток   Uncinate process
  Infundibulum ethmoidale   Решітчаста лійка   Решетчатая воронка   Ethmoidal infundibulum
  Hiatus semilunaris   Півмісяцева щілина   Полулунная расщелина   Hiatus semilunaris
Concha nasalis inferior Нижня носова раковина Нижняя носовая раковина Inferior nasal concha
Processus lacrimalis Сльозовий відросток Слезный отросток Lacrimal process
Processus maxillaris Верхньощелепний відросток Верхнечелюстной отросток Maxillary process
Processus ethmoidalis Решітчастий відросток Решетчатый отросток Ethmoidal process
Os lacrimale Сльозова кістка Слезная кость Lacrimal bone
Crista lacrimalis posterior Задній сльозовий гребінь Задний слезный гребень Posterior lacrimal crest
Sulcus lacrimalis Сльозова борозна Сльозная борозда Lacrimal groove
Hamulus lacrimalis Сльозовий гачок Слезный крючок Lacrimal hamulus
Os nasale Носова кістка Носовая кость Nasal bone
Sulcus ethmoidalis Решітчаста борозна Решетчатая борозда Ethmoidal groove
Foramina nasalia Носові отвори Носовые отверстия Nasal foramina
Vomer Леміш Сошник Vomer
Ala vomeris Крило леміша Крыло сошника Ala of vomer
Sulcus vomeris Борозна леміша Борозда сошника Vomerine groove
Crista choanalis vomeris Хоанний гребінь леміша Хоанный гребень сошника Vomerine crest of choana
Pars cuneiformis vomeris Клиноподібна частина леміша Крыловидная часть сошника Cuneiform part of vomer
Maxilla Верхня щелепа Верхняя челюсть Maxilla
Corpus maxillae Тіло верхньої щелепи Тело верхней челюсти Body of maxilla
  Facies orbitalis   Очноямкова поверхня   Глазничная поверхность   Orbital surface
    Canalis infraorbitalis     Підочноямковий канал     Подглазничный канал     Infra-orbital canal
    Sulcus infraorbitalis     Підочноямкова борозна     Подглазничная борозда     Infra-orbital groove
  Margo infraorbitalis   Підочноямковий край   Подглазничный край   Infra-orbital margin
  Facies anterior   Передня поверхня   Передняя поверхность   Anterior surface
     Foramen infraorbitale     Підочноямковий отвір     Подглазничное отверстие     Infra-orbital foramen
     Fossa canina     Іклова ямка     Клыковая ямка     Canine fossa
     Incisura nasalis     Носова вирізка     Носовая вырезка     Nasal notch
     Spina nasalis anterior     Передня носова ость     Передняя носовая ость     Anterior nasal spine
     Sutura zygomaticomaxillaris; Sutura infraorbitalis     Вилично-верхньощелепний шов; Підочноямковий шов     Скуловерхнечелюстной шов; Подглазничный шов     Zygomaticomaxillary suture
  Facies infratemporalis   Підскронева поверхня   Подвисочная поверхность   Infratemporal surface
     Foramina alveolaria     Коміркові отвори     Альвеолярные отверстия     Alveolar foramina
     Canales alveolares     Коміркові канали     Альвеолярные каналы     Alveolar canals
     Tuber maxillae; Eminentia maxillae     Горб верхньої щелепи; Підвищення верхньої щелепи     Бугор верхней челюсти     Maxillary tuberosity
  Facies nasalis   Носова поверхня   Носовая поверхность   Nasal surface
    Sulcus lacrimalis      Сльозова борозна     Слезная борозда      Lacrimal groove
      Crista conchalis         Раковинний гребінь        Раковинный гребень        Conchal crest
      Margo lacrimalis         Сльозовий край        Слезный край        Lacrimal margin
      Hiatus maxillaris         Верхньощелепний розтвір        Верхнечелюстная расщелина        Maxillary  hiatus
  Sulcus palatinus major   Велика піднебінна борозна   Большая небная борозда   Greater palatine groove
  Sinus maxillaris   Верхньощелепна пазуха   Верхнечелюстная пазуха   Maxillary sinus
Processus frontalis Лобовий відросток Лобный отросток Frontal process
  Crista lacrimalis anterior   Передній сльозовий гребінь   Передний слезный гребень   Anterior lacrimal crest
  Incisura lacrimalis   Сльозова вирізка   Слезная вырезка   Lacrimal notch
  Crista ethmoidalis   Решітчастий гребінь   Решетчатый гребень   Ethmoidal crest
Processus zygomaticus Виличний відросток Скуловой отросток Zygomatic process
Processus palatinus Піднебінний відросток Небный отросток Palatine process
  Crista nasalis   Носовий гребінь   Носовой гребень   Nasal crest
  (Os incisivum; Premaxilla)   (Різцева кістка; Предньо-верхньощелепна кістка)   (Резцовая кость)   (Incisive bone; Premaxilla)
  Canales incisivi   Різцеві канали   Резцовые каналы   Incisive canals
  (Sutura incisiva)   (Різцевий шов)   (Резцовый шов)   (Incisive suture)
  Spinae palatinae   Піднебінні ості   Небные ости   Palatine spines
  Sulci palatini   Піднебінні борозни   Небные борозды   Palatine grooves
Processus alveolaris Комірковий відросток Альвеолярный отросток Alveolar process
  Arcus alveolaris   Коміркова дуга   Альвеолярная дуга   Alveolar arch
  Alveoli dentales   Зубні комірки   Зубные альвеолы   Dental alveoli
  Septa interalveolaria   Міжкоміркові перегородки   Межальвеолярные перегородки   Interalveolar septa
  Septa interradicularia   Міжкореневі перегородки   Межкорневые перегородки   Interradicular septa
  Juga alveolaria   Коміркові випини   Альвеолярные возвышения   Alveolar yokes
  Foramina incisiva   Різцеві отвори   Резцовые отверстия   Incisive foramina
Os palatinum Піднебінна кістка Небная кость Palatine bone
Lamina perpendicularis Перпендикулярна пластинка Перпендикулярная пластинка Perpendicular plate
  Facies nasalis   Носова поверхня   Носовая поверхность   Nasal surface
  Facies maxillaris   Верхньощелепна поверхня   Верхнечелюстная поверхность   Maxillary surface
  Incisura sphenopalatina   Клино-піднебінна вирізка   Клиновидно-небная вырезка   Sphenopalatine notch
  Sulcus palatinus major   Велика піднебінна борозна   Большая небная борозда   Greater palatine groove
  Processus pyramidalis   Пірамідний відросток   Пирамидальный отросток   Pyramidal process
  Canales palatini minores   Малі піднебінні канали   Малые небные каналы   Lesser palatine canals
  Crista conchalis   Раковинний гребінь   Раковинный гребень   Conchal crest
  Crista ethmoidalis   Решітчастий гребінь   Решетчатый гребень   Ethmoidal crest
  Processus orbitalis   Очноямковий відросток   Глазничный отросток   Orbital process
  Processus sphenoidalis   Клиноподібний відросток   Клиновидный отросток   Sphenoidal process
Lamina horizontalis Горизонтальна пластинка Горизонтальная пластинка Horizontal plate
  Facies nasalis   Носова поверхня   Носовая поверхность   Nasal surface
  Facies palatina   Піднебінна поверхня   Небная поверхность   Palatine surface
  Foramina palatina minora   Малі піднебінні отвори   Малые небные отверстия   Lesser palatine foramina
  Spina nasalis posterior   Задня носова ость   Задняя носовая ость   Posterior nasal spine
  Crista nasalis   Носовий гребінь   Носовой гребень   Nasal crest
  Crista palatina   Піднебінний гребінь   Небный гребень   Palatine crest
Os zygomaticum Вилична кістка Скуловая кость Zygomatic bone
Facies lateralis Бічна поверхня Латеральная поверхность Lateral surface
Facies temporalis Скронева поверхня Височная поверхность Temporal surface
Facies orbitalis Очноямкова поверхня Глазничная поверхность Orbital surface
Processus temporalis Скроневий відросток Височный отросток Temporal process
Processus frontalis Лобовий відросток Лобный отросток Frontal process
Tuberculum orbitale Очноямковий горбок Глазничный бугорок Orbital tubercle
(Tuberculum marginale) (Крайовий горбок) (Краевой бугорок) (Marginal tubercle)
Foramen zygomaticoorbitale Вилично-очноямковий отвір Скуловоглазничное отверстие Zygomatico-orbital foramen
Foramen zygomaticofaciale Вилично-лицевий отвір Скуловолицевое отверстие Zygomaticofacial foramen
Foramen zygomaticotemporale Вилично-скроневий отвір Скулововисочное отверстие Zygomaticotemporal foramen
Mandibula Нижня щелепа Нижняя челюсть Mandible
Corpus mandibulae Тіло нижньлої щелепи Тело нижней челюсти Body of mandible
  Basis mandibulae   Основа нижньої щелепи   Основание нижней челюсти  Base of mandible
  (Symphysis mandibulae)   (Симфіз нижньої щелепи)   (Нижнечелюстной симфиз)  (Mandibular symphysis)
  Protuberantia mentalis   Підборідний виступ   Подбородочный выступ   Mental protuberance
  Tuberculum mentale   Підборідний горбок   Подбородочный бугорок   Mental tubercle
  Foramen mentale   Підборідний отвір   Подбородочное отверстие   Mental foramen
  Linea obliqua   Коса лінія   Косая линия   Oblique line
  Fossa digastrica   Двочеревцева ямка   Двобрюшная ямка   Digastric fossa
  Spina mentalis superior; Spina gеni superior   Верхня підборідна ость   Верхняя подбородочная ость   Superior mental spine; Superior genial spine
  Spina mentalis inferior; Spina geni inferior   Нижня підборідна ость   Нижняя подбородочная ость   Inferior mental spine; Inferior genial spine
  Linea mylohyoidea   Щелепно-під’язикова лінія   Челюстно-подъязычная линия   Mylohyoid line
  (Torus mandibularis)   (Нижньощелепний валок)   (Нижнечелюстной валик)   (Mandibular torus)
  Fovea sublingualis   Під’язикова ямка   Подъязычная ямка   Sublingual fossa
  Fovea submandibularis   Піднижньощелепна ямка   Поднижнечелюстная ямка   Submandibular fossa
  Pars alveolaris   Коміркова частина   Альвеолярная часть   Alveolar part
    Arcus alveolaris     Коміркова дуга     Альвеолярная дуга     Alveolar arch
    Alveoli dentales     Зубні комірки     Зубные альвеолы     Dental alveoli
    Septa interalveolaria     Міжкоміркові перегородки     Межальвеолярные перегородки     Interalveolar septa
    Septa interradicularia     Міжкореневі перегородки     Межкорневые перегородки     Interradicular septa
    Juga alveolaria     Коміркові випини     Альвеолярные возвышения     Alveolar yokes
    Trigonum retromolare     Замолярний трикутник     Позадимолярный треугольник     Retromolar triangle
    Fossa retromolaris     Замолярна ямка     Позадимолярная ямка     Retromolar fossa
Ramus mandibulae Гілка нижньої щелепи Ветвь нижней челюсти Ramus of mandible
  Angulus mandibulae   Кут нижньої щелепи   Угол нижней челюсти   Angle of mandible
 (Tuberositas masseterica)   (Жувальна горбистість)   (Жевательная бугристость)   (Masseteric tuberosity)
 (Tuberositas pterygoidea)   (Крилоподібна горбистість)   (Крыловидная бугристость)   (Pterygoid tuberosity)
 Foramen mandibulae   Отвір нижньої щелепи   Отверстие нижней челюсти   Mandibular foramen
    Lingula mandibulae      Язичок нижньої щелепи     Язычок нижней челюсти     Lingula
    Canalis mandibulae      Канал нижньої щелепи     Канал нижней челюсти     Mandibular canal
  Sulcus mylohyoideus   Щелепно-під’язикова борозна   Челюстно-подъязычная борозда   Mylohyoid groove
  Processus coronoideus   Вінцевий відросток   Венечный отросток   Coronoid process
  Crista temporalis   Скроневий гребінь   Височный гребень   Temporal crest
  Incisura mandibulae   Вирізка нижньої щелепи   Вырезка нижней челюсти   Mandibular notch
  Processus condylaris   Виростковий відросток   Мыщелковый отросток   Condylar process
    Caput mandibulae; Condylus mandibulae     Головка нижньої щелепи; Виросток нижньої щелепи     Головка нижней челюсти     Head of mandible
    Collum mandlbulae     Шийка нижньої щелепи     Шейка нижней челюсти     Neck of mandible
    Fovea pterygoidea     Крилоподібна ямка     Криловидная ямка     Pterygoid fovea
Os hyoideum Під’язикова кістка Подъязычная кость Hyoid bone
Corpus ossis hyoidei Тіло під’язикової кістки Тело подъязычной кости Body of hyoid bonе
  Cornu minus   Малий ріг   Малый рог   Lesser horn
  Cornu majus   Великий ріг   Большой рог   Greater horn
Ossicula auditus; Ossicula auditoria Слухові кісточи Слуховые косточки Auditory ossicles
Columna vertebralis
Хребтовий стовп, хребет
Позвоночный столб
Vertebral column
Curvatura primaria Первинна кривина Первичный изгиб Primary curvature
  Kyphosis thoracica   Грудний кіфоз   Грудной кифоз   Thoracic kyphosis
  Kyphosis sacralis   Крижовий кіфоз   Крестцовый кифоз   Sacral kyphosis
Curvaturae secundariae  Вторинні кривини Вторичный изгиб Secondary curvatures
  Lordosis cervicis; Lordosis colli    Шийний лордоз   Шейный лордоз   Cervical lordosis
  Lordosis lumbalis    Поперековий лордоз   Поясничный лордоз   Lumbar lordosis
Scoliosis Сколіоз Сколиоз Scoliosis
Canalis vertebralis Хребтовий канал Позвоночный канал Vertebral canal
Vertebra Хребець Позвонок Vertebra
Corpus vertebrae Тіло хребця Тело позвонка Vertebral body
  Facies intervertebralis   Міжхребцева поверхня   Межпозвоночная поверхность   Intervertebral surface
  Epiphysis anularis   Кільцевий наросток   Кольцевой апофиз   Anular epiphysis
Arcus vertebrae Дуга хребця Дуга позвоночника Vertebral arch
  Pediculus arcus  vertebrae   Ніжка дуги хребця   Ножка дуги позвоночника   Pedicle
  Lamina arcus vertebrae   Пластинка дуги хребця   Пластинка дуги позвонка   Lamina
Foramen intervertebrale Міжхребцевий отвір Межозвоночное отверстие Intervertebral foramen
Incisura vertebralis superior Верхня хребцева вирізка Верхняя позвоночная вырезка Superior vertebral notch
Incisura vertebralis inferior Нижня хребцева вирізка Нижняя позвоночная вырезка Inferior vertebral notch
Foramen vertebrale Хребцевий отвір Позвоночное отверстие Vertebral foramen
Processus spinosus Остистий відросток Остистый отросток Spinous process
Processus transversus Поперечний відросток Поперечный отросток Transverse process
Processus articularis superior; Zygapophysis superior Верхній суглобовий відросток; Верхній дугоапофіз Верхний суставной отросток Superior articular process
  Facies articularis superior   Верхня суглобова поверхня   Верхняя суставная поверхность   Superior articular facet
Processus articularis inferior; Zygapophysis inferior Нижній суглобовий відросток; Нижній дугоапофіз Нижний суставной отросток Inferior articular process
  Facies articularis inferior   Нижня суглобова поверхня   Нижняя суставная поверхность   Inferior articular facet
Vertebrae cervicales [C I – C VII] Шийні хребці [C I – C VII] Шейные позвонки [C I – C VII] Cervical vertebrae [C I – C VII]
Uncus corporis; Processus uncinatus Гачок тіла; Гачкуватий відросток Крючок тела; Крючковидный отросток Uncus of body; Uncinate process
Foramen transversarium Поперечний отвір Поперечное отверстие Foramen transversarium
Tuberculum anterius Передній горбок Передний бугорок Anterior tubercle
Tuberculum caroticum Сонний горбок Сонный бугорок Carotid tubercle
Tuberculum posterius Задній горбок Задний бугорок Posterior tubercle
Sulcus nervi spinalis Борозна спинномозкового нерва Борозда спинномозгового нерва Groove for spinal nerve
Atlas [C I] Атлант [C I], перший шийний хребець Атлант [CI] Atlas [C I]
Massa lateralis atlantis Бічна маса атланта Латеральная масса Lateral mass
  Facies articularis superior   Верхня суглобова поверхня   Верхняя суставная поверхность   Superior articular surface
  Facies articularis inferior   Нижня суглобова поверхня   Нижняя суставная поверхность   Inferior articular surface
Arcus anterior atlantis Передня дуга атланта Передняя дуга атланта Anterior arch
  Fovea dentis   Ямка зуба   Ямка зуба   Facet for dens
  Tuberculum anterius   Передній горбок   Передний бугорок   Anterior tubercle
Arcus posterior atlantis Задня дуга атланта Задняя дуга атланта Posterior arch
  Sulcus arteriae vertebralis   Борозна хребтової артерії   Борозда позвоночной артерии   Groove for vertebral artery
  (Canalis arteriae vertebralis)   (Канал хребтової артерії)   (Канал позвоночной артерии)   (Canal for vertebral artery)
  Tuberculum posterius   Задній горбок   Задний бугорок   Posterior tubercle
Axis [C II] Осьовий хребець[C II], другий шийний хребець Осевой позвонок [CII] Axis [C II]
Dens axis Зуб осьового хребця Зуб Dens
  Apex dentis   Верхівка зуба   Верхушка зуба   Apex
  Facies articularis anterior   Передня суглобова поверхня   Передняя суставная поверхность   Anterior articular facet
  Facies articularis posterior   Задня суглобова поверхня   Задняя суставная поверхность   Posterior articular facet
Vertebra prominens [C VII] Виступний хребець [C VII] Выступающий позвонок [CVII] Vertebra prominens [C VII]
Vertebrae thoracicae [T I – T XII] Грудні хребці [T I – T XII] Грудные позвонки [TI – TXII] Thoracic vertebrae [T I – T XII]
Fovea costalis superior Верхня реброва ямка Верхняя реберная ямка Superior costal facet
Fovea costalis inferior Нижня реброва ямка Нижняя реберная ямка Inferior costal facet
Fovea costalis processus transversi Реброва ямка поперечного відростка Реберная ямка поперечного отростка Transverse costal facet
Uncus corporis; Processus uncinatus Гачок тіла; Гачкуватий відросток Крючок тела первого (І) грудного позвонка; Крючковидный отросток первого (І) грудного позвонка Uncus of body; Uncinate process
Vertebrae lumbales [L I-L V] Поперекові хребці [L I-L V] Поясничные позвонки [LI-LV] Lumbar vertebrae [L I – L V]
Processus accessorius Додатковий відросток Добавочный отросток Accessory process
Processus costiformis; Processus costalis Реброподібний відросток; Ребровий відросток Реберный отросток Costal process
Processus mamillaris Соскоподібний відросток Сосцевидный отросток Mamillary process
Os sacrum [Vertebrae sacrales I – V] Крижова кістка [Крижові хребці I – V] Крестец [Крестцовые позвонки SI – SV] Sacrum [Sacral vertebrae I – V]
Basis ossis sacri Основа крижової кістки Основание крестца Base
  Promontorium    Мис   Мыс   Promontory
  Ala ossis sacri    Крило крижової кістки   Крестцовое крыло   Ala; Wing
  Processus articularis superior    Верхній суглобовий  відросток   Верхний суставной отросток   Superior articular process
Pars lateralis Бічна частина Латеральная часть Lateral part
  Facies auricularis   Вушкоподібна поверхня   Ушковидная часть   Auricular surface
  Tuberositas ossis sacri   Горбистість крижової кістки   Крестцовая бугристость   Sacral tuberosity
  Facies pelvica   Тазова поверхня   Тазовая поверхность   Pelvic surface
     Lineae transversae      Поперечні лінії     Поперечные линии     Transverse ridges
     Foramina intervertebralia      Міжхребцеві отвори     Межпозвоночные отверстия     Intervertebral foramina
     Foramina sacralia anteriora      Передні крижові отвори     Передние крестцовые отверстия     Anterior sacral foramina
Facies dorsalis Спинна поверхня Дорсальная поверхность Dorsal surface
  Crista sacralis mediana   Серединний крижовий гребінь   Срединный крестцовый гребень   Median sacral crest
  Foramina sacralia posteriora   Задні крижові отвори   Задние крестцовые отверстия   Posterior sacral foramina
  Crista sacralis medialis   Присередній крижовий гребінь   Медиальный крестцовый гребень   Intermediate sacral crest
  Crista sacralis lateralis   Бічний крижовий гребінь   Латеральный крестцовый гребень   Lateral sacral crest
  Cornu sacrale   Крижовий ріг   Крестцовый рог   Sacral cornu; Sacral horn
  Canalis sacralis   Крижовий канал   Крестцовый канал   Sacral canal
    Hiatus sacralis     Крижовий розтвір     Крестцовая щель     Sacral hiatus
Apex ossis sacri; Apex ossis sacralis Верхівка крижової кістки Верхушка крестца Apex
Os coccygis; Coccyx [Vertebrae coccygeae I – IV] Куприкова кістка; Куприк [Куприкові хребці I – ІV] Копчик [Копчиковые позвонки СоI – CoІV] Coccyx [Coccygeal vertebrae I – IV]
Cornu coccygeum Куприковий ріг Копчиковый рог Coccygeal cornu
Skeleton thoracis
Скелет грудної клітки
Скелет грудной клетки
Thoracis skeleton
Costae [I-XII] Ребра [I-XII] Ребра [I-XII] Ribs [I-XII]
Costae verae [I-VII] Справжні ребра [I-VII] Истинные ребра [I-VII] True ribs [I-VII]
Costae spuriae [VIII-XII] Несправжні ребра [VIII-XII] Ложные ребра [VIII-XII] False ribs [VIII-XII]
  Costae fluctuantes [XI-XII]   Коливні ребра [XI-XII]   Колеблющиеся ребра [XI-XII]   Floating ribs [XI-XII]
Cartilago costalis Ребровий хрящ Реберный хрящ Costal cartilage
Costa Ребро Ребро Rib
Caput costae Головка ребра Головка ребра Head
  Facies articularis capitis costae   Суглобова поверхня головки ребра   Суставная поверхность головки ребра   Articular facet
  Crista capitis costae   Гребінь головки ребра   Гребень головки ребра   Crest
Collum costae Шийка ребра Шейка ребра Neck
  Crista colli costae   Гребінь шийки ребра   Гребень шейки ребра   Crest
Corpus costae Тіло ребра Тело ребра Body; Shaft
  Tuberculum costae   Горбок ребра   Бугорок ребра   Tubercle
    Facies articularis tuberculi costae     Суглобова поверхня горбка ребра     Суставная поверхность бугорка ребра     Articular facet
  Angulus costae   Кут ребра   Угол ребра   Angle
  Sulcus costae   Борозна ребра   Борозда ребра   Costal groove
  Crista costae   Гребінь ребра   Гребень ребра   Crest
(Costa cervicalis; Costa colli) (Шийне ребро) (Шейное ребро) (Cervical rib)
Costa prima [I] Перше ребро [I] Первое [I] ребро First rib [I]
  Tuberculum musculi scaleni anterioris   Горбок переднього драбинчастого м’яза   Бугорок передней лестничной мышцы   Scalene tubercle
  Sulcus arteriae subclaviae   Борозна підключичної артерії   Борозда подключичной артерии   Groove for subclavian artery
  Sulcus venae subclaviae   Борозна підключичної вени   Борозда подключичной вены   Groove for subclavian vein
Costa secunda [II] Друге ребро [II] Второе ребро [II] Second rib [II]
  Tuberositas musculi serrati anterioris   Горбистість переднього зубчастого м’яза   Бугристость передней зубчатой мышцы   Tuberosity for serratus anterior
(Costa lumbalis) (Поперекове ребро) (Поясничное ребро) (Lumbar rib)
Sternum Груднина Грудина Sternum
Manubrium sterni Ручка груднини Рукоятка грудины Manubrium of sternum
  Incisura clavicularis   Ключична вирізка   Ключичная вырезка   Clavicular notch
  Incisura jugularis   Яремна вирізка   Яремная вырезка   Jugular notch; Suprasternal notch
Angulus sterni Кут груднини Угол грудины Sternal angle
Corpus sterni Тіло груднини Тело грудины Body of sternum
Processus xiphoideus Мечоподібний відросток Мечевидный отросток Xiphoid process
Incisurae costales Реброві вирізки Реберные вырезки Costal notches
(Ossa suprastenialia) (Надгруднинні кістки) (Надгрудинные кости) (Suprasternal bones)
Vertebrae thoracicae [T I – T XII] Грудні хребці [T I – T XII] Грудные позвонки [ThI – ThXII] Thoracic vertebrae [T I – T XII]
Cavea thoracis Порожняви грудної клітки Грудная клетка Thoracic cage
Cavitas thoracis Порожнина грудної клітки Грудная полость Thoracic cavity
Apertura thoracis superior Верхній отвір грудної клітки Верхняя апертура грудной клетки Superior thoracic aperture; Thoracic inlet
Apertura thoracis inferior Нижній отвір грудної клітки Нижняя апертура грудной клетки Inferior thoracic aperture; Thoracic outlet
Sulcus pulmonalis Легенева борозна Легочная борозда Pulmonary groove
Arcus costalis Реброва дуга Реберная дуга Costal margin; Costal arch
Spatium intercostale Міжребровий простір Межреберье Intercostal space
Angulus infrasternalis Підгруднинний кут Подгрудинный угол Infrasternal angle; Subcostal angle
Ossa membri superioris
Кістки верхньої кінцівки
Кости верхней конечности
Bones of upper limb
CINGULUM PECTORALE; CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS ГРУДНИЙ ПОЯС; ПОЯС ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ ПОЯС ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ PECTORAL GIRDLE; SHOULDER GIRDLE
Scapula Лопатка Лопатка Scapula
Facies costalis; Facies anterior Реброва поверхня; Передня поверхня Реберная поверхность; Передняя поверхность Costal surface
  Fossa subscapularis    Підлопаткова ямка    Подлопаточная ямка   Subscapular fossa
Facies posterior Задня поверхня Задняя поверхность Posterior surface
  Spina scapulae    Ость лопатки    Ость лопатки   Spine of scapula
    Tuberculum deltoideum      Дельтоподібний горбок      Дельтовидный бугорок     Deltoid tubercle
  Fossa supraspinata    Надостьова ямка    Надостная ямка   Supraspinous fossa
  Fossa infraspinata    Підостьова ямка    Подостная ямка   Infraspinous fossa
Acromion Надплечовий відросток; Акроміон Акромион Acromion
  Facies articularis clavicularis   Ключична суглобова поверхня   Ключичная суставная поверхность   Clavicular facet
  Angulus acromii   Кут надплечового відростка   Угол акромиона   Acromial angle
Margo medialis Присередній край Медиальный край Medial border
Margo lateralis Бічний край Латеральный край Lateral border
Margo superior Верхній край Верхний край Superior border
  Incisura scapulae   Вирізка лопатки   Вырезка лопатки   Suprascapular notch
Angulus inferior Нижній кут Нижний угол Inferior angle
Angulus lateralis Бічний кут Латеральный угол Lateral angle
Angulus superior Верхній кут Верхний угол Superior angle
Cavitas glenoidalis Суглобова западина Суставная впадина Glenoid cavity
Tuberculum supraglenoidale Надсуглобовий горбок Надсуставной бугорок Supraglenoid tubercle
Tuberculum infraglenoidale Підсуглобовий горбок Подсуставной бугорок Infraglenoid tubercle
Collum scapulae Шийка лопатки Шейка лопатки Neck of scapula
Processus coracoideus Дзьобоподібний відросток Клювовидный отросток Coracoid process
Clavicula Ключиця Ключица Clavicle
Extremitas sternalis Груднинний кінець Грудинный конец Sternal end
  Facies articularis sternalis   Груднинна суглобова поверхня   Грудинная суставная поверхность   Sternal facet
  Impressio ligamenti costoclaviculans   Втиснення реброво-ключичиної зв’язки   Вдавление реберно-ключичной связки   Impression for costoclavicular ligament
Corpus claviculae Тіло ключиці Тело ключицы Shaft of clavicle; Body of clavicle
  Sulcus musculi subclavii   Борозна підключичного м’яза   Борозда подключичной мышцы   Subclavian groove; Groove for subclavius
Extremitas acromialis Надплечовий кінець Акромиальный конец Acromial end
  Facies articularis acromialis    Надплечова суглобова  поверхня   Акромиальная суставная поверхность   Acromial facet
  Tuberositas ligamenti coracoclavicularis    Горбистість дзьобо-ключичиної зв’язки   Бугристость клювовидно-ключичной связки   Tuberosity for сoracoclavicular ligament
      Tuberculum conoideum      Конусоподібний горбок     Конусовидный бугорок      Conoid tubercle
      Linea trapezoidea      Трапецієподібна лінія     Трапециевидная линия      Trapezoid line
PARS LIBERA MEMBRI SUPERIORIS ВІЛЬНА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ СВОБОДНАЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ FREE PART OF UPPER LIMB
Humerus Плечова кістка Плечевая кость Humerus
Caput humeri Головка плечової кістки Головка плечевой кости Head
Collum anatomicum Анатомічна шийка Анатомическая шейка Anatomical neck
Collum chirurgicum Хірургічна шийка Хирургическая шейка Surgical neck
Tuberculum majus Великий горбок Большой бугорок Greater tubercle
Tuberculum minus Малий горбок Малый бугорок Lesser tubercle
  Sulcus intertubercularis   Міжгорбкова борозна   Межбугорковая борозда   Intertubercular sulcus; Bicipital groove
     Crista tuberculi majoris; Labium laterale      Гребінь великого горбка; Бічна губа     Гребень большого бугорка      Crest of greater tubercle; Lateral lip
     Crista tuberculi minoris; Labium mediale      Гребінь малого горбка; Присередня губа     Гребень малого бугорка      Crest of lesser tubercle; Medial lip
Corpus humeri Тіло плечової кістки Тело плечевой кости Shaft of humerus; Body of  humerus
  Facies anteromedialis   Передньоприсередня поверхня   Переднемедиальная поверхность   Anteromedial surface
  Facies anterolateralis   Передньобічна поверхня   Переднелатеральная поверхность   Anterolateral surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
    Sulcus nervi radialis     Борозна променевого нерва     Борозда лучевого нерва     Radial groove; Groove for radial nerve
  Margo medialis   Присередній край   Медиальный край   Medial border
    Crista supraepicondylaris medialis; Crista supracondylaris medialis       Присередній наднадвиростковий гребінь     Медиальный надмыщелковый гребень     Medial supraepicondylar ridge; Medial supracondylar ridge
    (Processus supracondylaris)      (Надвиростковий відросток)     (Надмыщелковый отросток)     (Supracondylar process)
  Margo lateralis   Бічний край   Латеральный край  Lateral margin
    Crista supraepicondylaris lateralis; Crista supracondylaris lateralis      Бічний наднадвиростковий гребінь     Латеральный надмыщелковый гребень     Medial supraepicondylar ridge; Medial supracondylar ridge
  Tuberositas deltoidea   Дельтоподібна горбистість   Дельтовидная бугристость   Deltoid tuberosity
Condylus humeri Виросток плечової кістки Мыщелок плечевой кости Condyle of humerus
  Capitulum humeri   Головочка плечової кістки   Головка мыщелка плечевой кости   Capitulum
  Trochlea humeri   Блок плечової кістки   Блок плечевой кости   Trochlea
  Fossa olecrani   Ліктьова ямка   Ямка локтевого отростка   Olecranon fossa
  Fossa coronoidea   Вінцева ямка   Венечная ямка   Coronoid fossa
  Fossa radialis   Променева ямка   Лучевая ямка   Radial fossa
Epicondylus medialis Присередній надвиросток Медиальный надмыщелок Medial epicondyle
  Sulcus nervi ulnaris   Борозна ліктьового нерва   Борозда локтевого нерва   Groove for ulnar nerve
Epicondylus lateralis Бічний надвиросток Латеральный надмыщелок  Lateral epicondyle
Radius Променева кістка Лучевая кость Radius
Caput radii Головка променевої кістки Головка лучевой кости Head
  Fovea articularis   Суглобова ямка   Суставная ямка  Articular facet
  Circumferentia articularis   Суглобовий обвід   Суставная окружность   Articular circumference
Collum radii Шийка променевої кістки Шейка лучевой кости Neck
Corpus radii Тіло променевої кістки Тело лучевой кости Shaft; Body
  Tuberositas radii   Горбистість променевої кістки   Бугристость лучевой кости   Radial tuberosity
  Facies anterior   Передня поверхня   Передняя поверхность   Anterior surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
  Facies lateralis   Бічна поверхня   Латеральная поверхность   Lateral surface
  Tuberositas pronatoria   Горбистість м’яза-привертача   Бугристость пронатора   Pronator tuberosity
  Margo interosseus   Міжкістковий край   Межкостный край   Interosseous border
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo posterior   Задній край   Задний край   Posterior border
Processus styloideus radii Шилоподібний відросток променевої кістки Шиловидный отросток лучевой кости Radial styloid process
Crista suprastyloidea Надшилоподібний гребінь Надшиловидный гребень Suprastyloid crest
Tuberculum dorsale Дорсальний горбок Дорсальный бугорок Dorsal tubercle
Sulci tendinum musculorum extensonim Борозни сухожилків м’язів-розгиначів Борозды сухожилий мышц-разгибателей Groove for extensor muscle tendons
Incisura ulnaris Вирізка ліктьвої кістки Локтевая вырезка Ulnar notch
Facies articularis carpalis Зап’ясткова суглобова поверхня Запястная суставная поверхность Carpal articular surface
Ulna Ліктьова кістка Локтевая кость Ulna
Olecranon Ліктьовий відросток Локтевой отросток Olecranon
Processus coronoideus Вінцевий відросток Венечный отросток Coronoid process
  Tuberositas ulnae    Горбистість ліктьової кістки   Бугристость локтевой кости   Tuberosity of ulna
  Incisura radialis    Вирізка променевої кістки   Локтевая вырезка   Radial notch
Incisura trochlearis Блокова вирізка Блоковидная вырезка Trochlear notch
Corpus ulnae Тіло ліктьової кістки Тело локтевой кости Shaft; Body
  Facies anterior   Передня поверхня   Передняя поверхность   Anterior surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
  Facies medialis   Присередня поверхня   Медиальная поверхность   Medial surface
  Margo interosseus   Міжкістковий край   Межкостный край   Interosseous border
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo posterior   Задній край   Задний край   Posterior border
  Crista musculi supinatoris   Гребінь м’яза-відвертача   Гребень-супинатора   Supinator crest
Caput ulnae Головка ліктьової кістки Головка локтевой кости Head
  Circumferentia articularis   Суглобовий обвід   Суставная окружность   Articular circumference
  Processus styloideus ulnae   Шилоподібний відросток ліктьової кістки   Шиловидный отросток локтевой кости   Ulnar styloid process
Ossa manus Кістки кисті Кости кисти Bones of hand
Ossa carpi; Ossa carpalia Зап’ясткові кістки Кости запястья Carpal bones
(Os centrale) (Центральна кістка) (Центральная кость) (Os centrale)
Os scaphoideum Човноподібна кістка Ладьевидная кость Scaphoid
  Tuberculum ossis scaphoidei   Горбок човноподібної кістки   Бугорок ладьевидной кости   Tubercle
Os lunatum Півмісяцева кістка Полулунная кость Lunate
Os triquetrum Тригранна кістка Трехгранная кость Triquetrum
Os pisiforme Горохоподібна кістка Гороховидная кость Pisiform
Os trapezium Кістка-трапеція Кость-трапеция Trapezium
  Tuberculum ossis trapezii   Горбок кістки-трапеції   Бугорок кости-трапеции   Tubercle
Os trapezoideum Трапецієподібна кістка Трапециевидная кость Trapezoid
Os capitatum Головчаста кістка Головчатая кость Capitate
Os hamatum Гачкувата кістка Крючковидная кость Hamate
  Hamulus ossis hamati   Гачок гачкуватої кістки   Крючок крючковидной кости   Hook of hamate
Sulcus carpi Борозна зап’ястка Борозда запястья Carpal groove
Ossa metacarpi; Ossa metacarpalia [I-V] П’ясткові кістки [I-V] Пястные кости [I-V] Metacarpals [I-V]
Basis ossis metacarpi Основа п’яcткової кістки Основание пястной кости  Base
Corpus ossis metacarpi Тіло п’яcткової кістки Тело пястной кости Shaft; Body
Caput ossis metacarpi Головка п’ясткової кістки Головка пястной кости  Head
Processus styloideus ossis metacarpi tertii [III] Шилоподібний відросток третьої п’ясткові кістки [ІІІ] Шиловидный отросток третьей [ІІІ] пястной кости Styloid process of third metacarpal [ІІІ]
Ossa digitorum; Phalanges Кістки пальців; Фаланги Кости пальцев; Фаланги Phalanges
Phalanx proximalis Проксимальна фаланга Проксимальная фаланга Proximal phalanx
Phalanx media Середня фаланга Средняя фаланга Middle phalanx
Phalanx distalis Кінцева фаланга Дистальная фаланга Distal phalanx
  Tuberositas phalangis distalis   Горбистість кінцевої фаланги   Бугристость дистальной фаланги   Tuberosity of distal phalanx
Basis phalangis Основа фаланги Основание фаланги Base of phalanx
Corpus phalangis Тіло фаланги Тело фаланги Shaft of phalanx; Body of phalanx
Caput phalangis Головка фаланги Головка фаланги Head of phalanx
  Trochlea phalangis   Блок фаланги   Блок фаланги   Trochlea of phalanx
Ossa sesamoidea Сесамоподібні кістки Сесамовидные кости Sesamoid bones
Ossa membri inferioris Кістки нижньої кінцівки Кости нижней конечности Bones of lower limb
CINGULUM PELVICUM; CINGULUM MEMBRI INFERIORIS ТАЗОВИЙ ПОЯС; ПОЯС НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ТАЗОВЫЙ ПОЯС; ПОЯС НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ PELVIC GIRDLE
Os sacrum [Vertebrae sacrales I-V] Крижова кістка [Крижові хребці I-V] Крестец [Крестцовые позвонки I – V] Sacrum [Sacral vertebrae I-V]
Os coxae Кульшова кістка Тазовая кость Hip bone; Coxal bone; Pelvic bone
Acetabulum Кульшова западина Вертлужая впадина Acetabulum
  Limbus acetabuli; Margo acetabuli   Кант кульшової западини; Край кульшової западини   Край вертлужой впадины   Acetabular margin
  Fossa acetabuli   Ямка кульшової западини   Ямка вертлужной впадины   Acetabular fossa
  Incisura acetabuli   Вирізка кульшової западини   Вырезка вертлужной впадины   Acetabular notch
  Facies lunata   Півмісяцева поверхня   Полулунная поверхность   Lunate surface
R. ischiopubicus Сідничо-лобкова гілка Седалищно-лобковая ветвь Ischiopubic ramus
Foramen obturatum Затульний отвір Запирательное отверстие Obturator foramen
Incisura ischiadica major Велика сіднича вирізка Большая седалищная вырезка Greater sciatic notch
Os ilium; Ilium Клубова кістка Подвздошная кость Ilium
Corpus ossis ilii Тіло клубової кістки Тело подвздошной кости Body of ilium
  Sulcus supraacetabularis   Надкульшова борозна   Надвертлужная борозда   Supra-acetabular groove
Ala ossis ilii Крило клубової кістки Крыло подвздошной кости Ala of ilium; Wing of ilium
Linea arcuata Дугоподібна лінія Дугообразная линия Arcuate line
Crista iliaca Клубовий гребінь Подвздошный гребень Iliac crest
  Labium extemum   Зовнішня губа   Наружная губа  Outer lip
    Tuberculum iliacum     Клубовий горбок     Подвздошный бугорок     Tuberculum of iliac crest
  Linea intermedia   Проміжна лінія   Промежуточная линия   Intermediate zone
  Labium internum   Внутрішня губа   Внутренняя губа   Inner lip
  Spina iliaca anterior superior   Верхня передня клубова ость   Верхняя передняя подвздошная ость   Anterior superior iliac spine
  Spina iliaca anterior inferior   Нижня передня клубова ость   Нижняя передняя подвздошная ость   Anterior inferior iliac spine
  Spina iliaca posterior superior   Верхня задня клубова ость   Верхняя задняя подвздошная ость   Posterior superior iliac spine
  Spina iliaca posterior inferior   Нижня задня клубова ость   Нижняя задняя подвздошная ость   Posterior inferior iliac spine
  Fossa iliaca   Клубова ямка   Подвздошная ямка   Iliac fossa
Facies glutea Сіднична поверхня Ягодичная поверхность Gluteal surface
  Linea glutea anterior   Передня сіднична лінія   Передняя ягодичная линия   Anterior gluteal line
  Linea glutea posterior   Задня сіднична лінія   Задняя ягодичная линия   Posterior gluteal line
  Linea glutea inferior   Нижня сіднична лінія   Нижняя ягодичная линия   Inferior gluteal line
Facies sacropelvica Крижово-тазова поверхня Крестцово-тазовая поверхность Sacropelvic surface
  Facies auricularis   Вушкоподібна поверхня   Ушковидная поверхность   Auricular surface
  Tuberositas iliaca   Клубова горбистість   Подвздошная бугристость   Iliac tuberosity
Os ischii; Ischium Сіднича кістка Седалищная кость Ischium
Corpus ossis ischii Тіло сідничої кістки Тело седалищной кости Body
Ramus ossis ischii Гілка сідничої кістки Ветвь седалищной кости Ramus
  Tuber ischiadicum   Сідничий горб   Седалищный бугор   Ischial tuberosity
Spina ischiadica Сіднича ость Седалищная ость Ischial spine
Incisura ischiadica minor Мала сіднича вирізка Малая седалищная вырезка Lesser sciatic notch
Os pubis; Pubis Лобкова кістка Лобковая кость Pubis
Corpus ossis pubis Тіло лобкової кістки Тело лобковой кости Body
  Tuberculum pubicum   Лобковий горбок   Лобковый бугорок   Pubic tubercle
  Facies symphysialis   Симфізна поверхня   Симфизиальная поверхность   Symphysial surface
  Crista pubica   Лобковий гребінь   Лобковый грерень   Pubic crest
Ramus superior ossis pubis Верхня гілка лобкової кістки Верхняя ветвь лобковой кости Superior pubic ramus
  Eminentia iliopubica   Клубово-лобкове підвищення   Подвздошно-лобковое возвышение   Iliopubic ramus
  Pecten ossis pubis   Гребінь лобкової кістки   Гребень лобковой кости   Pecten pubis; Pectineal line
  Crista obturatoria   Затульний гребінь   Запирательный гребень   Obturator crest
  Sulcus obturatorius   Затульна борозна   Запирательная борозда   Obturator groove
  Tuberculum obturatonum anterius   Передній затульний горбок   Передний запирательный бугорок   Anterior obturator tubercle
  (Tuberculum obturatorium posterius)   (Задній затульний горбок)   (Задний запирательный  бугорок)   ( Posterior obturator tubercle)
Ramus inferior ossis pubis Нижня гілка лобкової кістки Нижняя ветвь лобковой кости Inferior pubic ramus
Pelvis Таз Таз Pelvis
Cavitas pelvis Тазова порожнина Полость таза Pelvic cavity
Arcus pubicus Лобкова дуга Лобковая дуга Pubic arch
Angulus subpubicus Підлобковий кут Подлобковый угол Subpubic angle
Pelvis major Великий таз Большой таз Greater pelvis; False pelvis
Pelvis minor Малий таз Малый таз Lesser pelvis; True pelvis
Linea terminalis Межова лінія Пограничная линия Linea terminalis
Apertura pelvis superior Верхній отвір таза Верхняя апертура таза Pelvic inlet
Apertura pelvis inferior Нижній отвір таза Нижняя апертура таза Pelvic outlet
Axis pelvis Тазова вісь Ось таза Axis of pelvis
Diameter transversa Поперечний діаметр Поперечный диаметр Transverse diameter
Diameter obliqua Косий діаметр Косой диаметр Oblique diameter
Conjugata anatomica Анатомічна кон’югата Анатомическая конъюгата Anatomical conjugate
Conjugata vera Справжня кон’югата Истинная конъюгата True conjugate
Conjugata diagonalis Діагональна кон’югата Диагональная конъюгата Diagonal conjugate
Conjugata recta Пряма кон’югата Прямая конъюгата Straight conjugate
Conjugata mediana Серединна кон’югата Срединная конъюгата Median conjugate
Conjugata externa Зовнішня кон’югата Наружная конъюгата External conjugate
Distantia interspinosa Міжостьова відстань Межостистое расстояние Interspinous distance;
Distantia intercristalis Міжгребенева відстань Межгребневое расстояние Intercristal distance; Intercristal diameter
Distantia intertrochanterica Міжвертлюгова відстань Межвертельное расстояние Intertrochanteric distance; Intertrochanteric diameter
Inclinatio pelvis Нахил таза Наклон таза Pelvic inclination
PARS LIBERA MEMBRI INFERIORIS ВІЛЬНА ЧАСТИНА НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ СВОБОДНАЯ ЧАСТЬ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ FREE PART OF LOWER LIMB
Femur; Os femoris Стегнова кістка Бедренная кость Femur; Thigh bone
Caput femoris Головка стегнової кістки Головка бедренной кости Head
  Fovea capitis femoris   Ямка головки стегнової кістки   Ямка головки бедренной кости   Fovea for ligament of head
Collum femoris Шийка стегнової кістки Шейка бедренной кости Neck
Trochanter major Великий вертлюг Большой вертел Greater trochanter
Fossa trochanterica   Вертлюгова ямка   Вертельная ямка Trochanteric fossa
Trochanter minor Малий вертлюг Малый вертел Lesser trochanter
(Trochanter tertius) (Третій вертлюг) (Третий вертел) (Third trochanter)
Linea intertrochanterica Міжвертлюгова лінія Межвертельная линия Intertrochanteric line
Crista intertrochanterica Міжвертлюговий гребінь Межвертельный гребень Intertrochanteric crest
  Tuberculum quadratum   Квадратний горбок   Квадратный бугорок   Quadrate tubercle
Corpus femoris Тіло стегнової кістки Тело бедренной кости Shaft of femur; Body of femur
  Linea aspera   Шорстка лінія   Шероховатая линия   Linea aspera
    Labium laterale     Бічна губа     Латеральная губа     Lateral lip
    Labium mediale     Присередня губа     Медиальная губа     Medial lip
  Linea pectinea   Гребінчаста лінія   Гребенчатая линия   Pectineal line; Spiral line
  Tuberositas glutea   Сіднична горбистість   Ягодичная бугристость   Gluteal tuberosity
  Facies poplitea   Підколінна поверхня   Подколенная поверхность   Popliteal surface
  Linea supracondylaris medialis   Присередня надвиросткова лінія   Медиальная надмыщелковая линия   Medial supracondylar line
  Linea supracondylaris lateralis   Бічна надвиросткова лінія   Латеральная надмыщелковая линия   Lateral supracondylar line
Condylus medialis Присередній виросток Медиальный мыщелок Medial condyle
  Epicondylus medialis   Присередній надвиросток   Медиальный надмыщелок   Medial epicondyle
  Tuberculum adductorium   Привідний горбок   Приводящий бугорок   Adductor tubercle
Condylus lateralis Бічний виросток Латеральный мыщелок Lateral condyle
  Epicondylus lateralis   Бічний надвиросток   Латеральный надмыщелок   Lateral epicondyle
Sulcus popliteus   Підколінна борозна   Подколенная борозда Groove for popliteus
Facies patellaris Наколінкова поверхня Надколенниковая поверхность Patellar surface
Fossa intercondylaris Міжвиросткова ямка Межмыщелковая ямка Intercondylar fossa
Linea intercondylaris Міжвиросткова лінія Межмыщелковая линия Intercondylar line
Patella Наколінок Надколенник Patella
Basis patellae Основа наколінка Основание надколенника Base of patella
Apex patellae Верхівка наколінка Верхушка надколенника Apex of patella
Facies articularis Суглобова поверхня Суставная поверхность Articular surface
Facies anterior Передня поверхня Передняя поверхность Anterior surface
Tibia Великогомілкова кістка Большеберцовая кость Tibia
Facies articularis superior Верхня суглобова поверхня Верхняя суставная поверхность Superior articular surface
Condylus medialis Присередній виросток Медиальный мыщелок Medial condyle
Condylus lateralis Бічний виросток Латеральный мыщелок Lateral condyle
  Facies articularis fibularis   Малогомілкова суглобова поверхня   Малоберцовая суставная поверхность   Fibular articular facet
Area intercondylaris anterior Переднє міжвиросткове поле Переднее межмыщелковое поле Anterior intercondylar area
Area intercondylaris posterior Заднє міжвиросткове поле Заднее межмыщелковое поле Posterior intercondylar area
Eminentia intercondylaris Міжвиросткове підвищення Межмыщелковое возвышение Intercondylar eminence
  Tuberculum intercondylare mediale   Присередній міжвиростковий горбок   Медиальный межмыщелковый бугорок   Medial intercondylar tubercle
  Tuberculum intercondylare laterale   Бічний міжвиростковий горбок   Латеральный межмыщелковый бугорок   Lateral intercondylar tubercle
Corpus tibiae Тіло великогомілкової кістки Тело большеберцовой кости Shaft; Body
  Tuberositas tibiae   Горбистість великогомілкової кістки   Бугристость большеберцовой кости   Tibial tuberosity
  Facies medialis   Присередня поверхня   Медиальная поверхность   Medial surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
    Linea musculi solei    Лінія камбалоподібного м’яза     Линия камбаловидной мышцы     Soleal line
  Facies lateralis   Бічна поверхня   Латеральная поверхность   Lateral surface
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo medialis   Присередній край   Медиальный край   Medial border
  Margo interosseus   Міжкістковий край   Межкостный край   Interosseous border
Malleolus medialis Присередня кісточка Медильная лодыжка Medial malleolus
  Sulcus malleolaris   Кісточкова борозна   Лодыжковая борозда   Malleolar groove
  Facies articularis malleoli medialis   Суглобова поверхня присередньої кісточки   Суставная поверхность медиальной лодыжки   Articular facet
Incisura fibularis Малогомілкова вирізка Малоберцовая вырезка Fibular notch
Facies articularis inferior Нижня суглобова поверхня Нижняя суставная поверхность Inferior articular surface
Fibula Малогомілкова кістка Малоберцовая кость Fibula
Caput fibulae Головка малогомілкової кістки Головка малоберцовой кости Head
  Facies articularis capitis fibulae   Суглобова поверхня головки малогомілкової кістки   Суставная поверхность головки малоберцовой кости   Articular facet
  Apex capitis fibulae   Верхівка головки малогомілкової кістки   Верхушка головки малоберцовой кости   Apex of head
Collum fibulae Шийка головки малогомілкової кістки Шейка малоберцовой кости Neck
Corpus fibulae Тіло малогомілкової кістки Тело малоберцовой кости Shaft; Body
  Facies lateralis   Бічна поверхня   Латеральная поверхность   Lateral surface
  Facies medialis   Присередня поверхня   Медиальная поверхность   Medial surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
    Crista medialis     Присередній гребінь     Медиальный гребень     Medial crest
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo interosseus   Міжкістковий край   Межкостный край   Interosseous border
  Margo posterior   Задній край   Задний край   Posterior border
Malleolus lateralis Бічна кісточка Латеральная лодыжка Lateral malleolus
  Facies articularis malleoli lateralis   Суглобова поверхня бічної кісточки   Суставная поверхность латеральной лодыжки   Articular facet
  Fossa malleoli lateralis   Ямка бічної кісточки   Ямка латеральной лодыжки   Malleolar fossa
  Sulcus malleolaris   Кісточкова борозна   Лодыжковая борозда   Malleolar groove
Ossa pedis Кістки стопи Кости стопы Bones of foot
Ossa tarsi; Ossa tarsalia Заплеснові кістки Кости предплюсны Tarsal bones
Talus Надп’ясткова кістка Таранная кость Talus
Caput tali Головка над’ясткової кістки Головка таранной кости Head
  Facies articularis navicularis    Човноподібна суглобова  поверхня   Ладьевидная суставная поверхность   Navicular articular surface
  Facies articularis  ligamenti calcaneonavicularis  plantaris    Суглобова поверхня підошвової п’ятково-човноподібної зв’язки   Суставная поверхность подошвенной пяточно-ладьевидной связки   Facet for plantar calcaneonavicular ligament
  Facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti   Суглобова поверхня  п’ятково-човноподібної роздвоєної зв’язки   Суставная поверхность пяточно-ладьевидной части раздвоенной связки   Facet for calcaneonavicular part of bifurcate ligament
  Facies articularis calcanеa anterior   Передня п’яткова суглобова поверхня   Передняя пяточная суставная поверхность   Anterior facet for calcaneus
Collum tali Шийка надп’яткової кістки Шейка таранной кости Neck
  Facies articularis calcanea media   Середня п’яткова суглобова поверхня   Средняя пяточная суставная поверхность   Middle facet for calcaneus
Sulcus tali Борозна надп’яткової кістки Борозда таранной кости Sulcus tali
Corpus tali Тіло надп’яткової кістки Тело таранной кости Body
  Trochlea tali   Блок надп’яткової кістки   Блок таранной кости   Trochlea of talus
   Facies superior      Верхня поверхня     Верхняя поверхность      Superior facet
  Facies malleolaris lateralis   Бічна кісточкова поверхня   Латеральная лодыжковая поверхность   Lateral malleolar facet
    Processus lateralis tali      Бічний відросток надп’яткової кістки       Латеральный отросток таранной кости     Lateral process
  Facies malleolaris medialis    Присередня кісточкова поверхня   Медиальная лодыжковая поверхность   Medial malleolar facet
  Processus posterior tali    Задній відросток надп’яткової кістки   Задний отросток таранной кости   Posterior process
    Sulcus tendmis musculi flexoris hallucis longi        Борозна сухожилка довгого м’яза-згинача великого пальця     Борозда сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы     Groove for tendon of flexor hallucis longus
      Tuberculum laterale        Бічний горбок       Латеральный бугорок     Lateral tubercle
      Tuberculum mediate        Присередній горбок       Медиальный бугорок     Medial tubercle
  Facies articularis calcanea posterior    Задня п’яткова суглобова поверхня   Задняя пяточная суставная поверхность   Posterior calcaneal articular facet
(Os trigonum) (Трикутна кістка) (Треугольная кость) (Os trigonum)
Calcaneus П’яткова кістка Пяточная кость Calcaneus
Tuber calcanei П’ятковий горб Бугор пяточной кости Calcaneal tuberosity
  Processus medialis tuberis calcanei   Присередній відросток п’яткового горба   Медиальный отросток бугра пяточной кости   Medial process
  Processus lateralis tuberis calcanei   Бічний відросток п’яткового горба   Латеральный отросток бугра пяточной кости   Lateral process
Tuberculum calcanei П’ятковий горбок Пяточный бугорок Calcaneal tubercle
Sustentaculum tali Підпора надп’яткової кістки Опора таранной кости Sustentaculum tali; Talar shelf
  Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi   Борозна сухожилка довгого м’яза-згинача великого пальця   Борозда сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы   Groove for tendon of flexor hallucis longus
Sulcus calcanei Борозна п’яткової кістки Борозда пяточной кости Calcaneal sulcus
Sinus tarsi Пазуха заплесна Пазуха предплюсны Tarsal sinus
Facies articularis talaris anterior Передня надп’яткова суглобова поверхня Передняя таранная суставная поверхность Anterior talar articular surface
Facies articularis talaris media Середня надп’яткова суглобова поверхня Средняя таранная суставная поверхность Middle talar articular surface
Facies articularis talaris posterior Задня надп’яткова суглобова поверхня Задняя таранная суставная поверхность Posterior talar articular surface
Sulcus tendinis musculi fibularis longi; Sulcus tendinis musculi peronei longi Борозна сухожилка довгого малогомілкового м’яза Борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы Groove for tendon of  fibularis longus; Groove for tendon of peroneus longus
Trochlea fibularis; Trochlea peronealis Малогомілковий блок Малоберцовый блок Fibular trochlea; Peroneal trochlea; Peroneal tubercle
Facies articularis cuboidea Кубоподібна суглобова поверхня Кубовидная суставная поверхность Articular surface for cuboid
Os naviculare Човоноподібна кістка Ладьевидная кость Navicular
Tuberositas ossis navicularis Горбистість човноподібної кістки Бугристость ладьевидной кости Tuberosity
Os cuneiforme mediale Присередня клиноподібна кістка Медиальная клиновидная кость Medial cuneiform
Os cuneiforme intermedium Проміжна клиноподібна кістка Промежуточная клиновидная кость Intermediate cuneiform; Middle cuneiform
Os cuneiforme laterale Бічна клиноподібна кістка Латеральная клиновидная кость Lateral cuneiform
Os cuboideum Кубоподібна кістка Кубовидная кость Cuboid
Sulcus tendinis musculi flbularis longi; Sulcus tendinis musculi peronei longi Борозна сухожилка довгого малогомілкового м’яза Борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы Groove for tendon of  fibularis longus; Groove for tendon of peroneus longus
Tuberositas ossis cuboidei Горбистість кубоподібної кістки Бугристость кубовидной кости Tuberosity
Processus calcaneus П’ятковий відросток Пяточный отросток Calcaneal process
Ossa metatarsi; Ossa metatarsalia [I-V] Плеснові кістки [I-V] Плюсневые кости [I-V] Metatarsals [I-V]
Basis ossis metatarsi Основа плеснової кістки Основание плюсневой кости Base
Corpus ossis metatarsi Тіло плеснової кістки Тело плюсневой кости Shaft; Body
Caput ossis metatarsi Головка плеснової кістки Головка плюсневой кости Head
Tuberositas ossis metatarsi primi [I] Горбистість першої плеснової кістки  [I] Бугристость первой [I] плюсневой кости Tuberosity of first metatarsal bone [I]
Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] Горбистість п’ятої плеснової кістки  [V] Бугристость пятой [V] плюсневой кости Tuberosity of fifth metatarsal bone [V]
Ossa digitorum; Phalanges Кістки пальців; Фаланги Кости пальцев; Фаланги Phalanges
Phalanx proximalis Проксимальна фаланга Проксимальная фаланга Proximal phalanx
Phalanx media Середня фаланга Средняя фаланга Middle phalanx
Phalanx distalis Кінцева фаланга Дистальная фаланга Distal phalanx
  Tuberositas phalangis distalis   Горбистість кінцевої фаланги   Бугристость дистальной фаланги   Tuberosity of distal phalanx
Basis phalangis Основа фаланги Основание фаланги Base of phalanx
Corpus phalangis Тіло фаланги Тело фаланги Shaft of phalanx; Body of phalanx
Caput phalangis Головка фаланги Головка фаланги Head of phalanx
  Trochlea phalangis   Блок фаланги   Блок фаланги   Trochlea of phalanx
Ossa sesamoidea Сесамоподібні кістки Сесамовидные кости Sesamoid bones
Juncturae; Systema articulare З’єднання; Система з’єднань Соединения; Система соединений Joints; Articular system
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Junctura З’єднання Соединения Joint
Juncturae ossium З’єднання кісток Соединения костей Bony joints
  Synarthrosis   Синартроз   Синартроз; непрерывное соединение   Synarthrosis
    Junctura fibrosa     Волокнисте з’єднання     Фиброзное соединение      Fibrous joint
      Syndesmosis       Синдесмоз       Синдесмоз         Syndesmosis
        Gomphosis          Вклинення, гомфоз         Зубоальвеолярный синдесмоз           Gomphosis; Socket
      Membrana interossea       Міжкісткова перетинка       Межкостная перепонка         Interosseous membrane
      Sutura       Шов       Шов         Suture
          Sutura plana         Плоский шов         Плоский шов          Plane suture
          Sutura squamosa         Лусковий шов         Чешуйчатый шов          Squamous suture
            Sutura limbosa           Кантовий шов           Окаймленный шов            Limbous suture
          Sutura serrata         Зубчастий шов         Зубчатый шов          Serrate suture
          Sutura denticulata         Зубчастий шов         Зазубренный шов          Denticulate suture
          Schindylesis         Схіндельоз         Схинделез; Расщепление          Schindylesis
   Junctura cartilaginea     Хрящове з’єднання     Хрящевое соединение    Cartilaginous joint
       Synchondrosis         Синхондроз       Синхондроз          Synchondrosis
       Symphysis         Симфіз       Симфиз          Symphysis; Secondary cartilaginous joint
       Cartilago epiphysialis         Епіфізний хрящ       Эпифизарный хрящ          Epiphysial cartilage; Primary cartilaginous
    Junctura ossea; Synostosis     Кісткове з’єднання; Синостоз     Костное соединение; Синостоз     Bony union; Synostosis
  Junctura synovialis; Articulatio; Diarthrosis   Синовіальні з’єднання; Суглоб; Діартроз   Синовиальное соединение; Сустав; Диартроз; Прерывное соединение   Synovial joint; Diarthrosis
     Facies articularis  Суглобова поверхня     Суставная поверхность     Articular surface
     Cavitas articularis  Суглобова порожнина     Суставная полость     Articular cavity
     Fossa articularis  Суглобова ямка     Суставная ямка     Articular fossa
     (Caput articulare)  (Головка суглоба)     (Суставная головка)     (Articular head)
     Labrum articulare  Суглобова губа     Суставная губа      Labrum
    Capsula articularis  Суглобова капсула     Суставная капсула      Joint capsule; Articular capsule
       Membrana fibrosa; Stratum fibrosum          Волокниста перертинка; Волокнистий шар       Фиброзная мембрана; Фирбозный слой       Fibrous layer; Fibrous membrane
       Membrana synovialis; Stratum synoviale          Синовіальна перетинка; Синовіальний шар       Синовиальная мембрана; Синовиальный слой       Synovial membrane; Synovial layer
            Plicae synoviales      Синовіальні складки         Синовиальные складки          Synovial folds
            Villi synoviales      Синовіальні ворсинки         Синовиальные ворсинки          Synovial villi
            Synovia      Зв’язки         Синовиальная жидкость; Синовия          Synovial fluid
    Discus articularis   Суглобовий диск   Суставной диск   Articular disc
    Meniscus articularis   Суглобовий меніск   Суставной мениск   Meniscus
    Ligamenta   Зв’язки   Связки   Ligaments
      Ligg. intracapsularia     Внутрішньокапсульні зв’язки     Внутрикапсульные связки       Intracapsular ligaments
      Ligg. capsularia     Капсульні зв’язки     Капсульные связки       Capsular ligaments
      Ligg. extracapsularia     Позакапсульні зв’язки     Внекапсульные связки       Extracapsular ligaments
    Recessus articularis   Суглобовий закуток   Суставной карман    Articular recess
    Bursa synovialis   Синовіальна сумка   Синовиальная сумка    Synovial bursa
    Vagina synovialis   Синовіальна піхва   Синовиальное влагалище    Synovial sheath
    Articulatio simplex   Простий суглоб   Простой сустав    Simple joint
    Articulatio composita   Складний суглоб   Сложный сустав    Complex joint
    Articulatio plana   Плоский суглоб   Плоский сустав    Plane joint
    Articulatio cylindrica   Циліндричний суглоб   Цилиндрический сустав    Cylindrical joint
      Articulatio trochoidea     Обертовий суглоб     Вращательный сустав        Pivot joint
      Ginglymus     Блокоподібний суглоб     Блоковидный сустав        Hinge joint
   Articulatio bicondylaris   Двовиростковий суглоб   Мыщелковый сустав   Bicondylar joint
   Articulatio sellaris   Сідлоподібний суглоб   Седловидный сустав   Saddle joint
   Articulatio ellipsoidea   Еліпсоподібний суглоб   Эллипсовидный сустав   Condylar joint; Ellipsoid joint
   Articulatio spheroidea; Enarthrosis   Кулястий суглоб   Шаровидный сустав   Ball and socket joint; Spheroidal joint
      Articulatio cotylica       Чашоподібний суглоб      Чашеобразный сустав       Cotyloid joint
  Amphiarthrosis  Малорухомий суглоб   Амфиартроз  Amphiarthrosis
Abductio Відведення Отведение Abduction
Adductio Приведення Приведение Adduction
Rotatio externa; Exorotatio; Rotatio lateralis Обертання назовні; Бічне обертання Вращение наружу; Латеральное вращение Lateral rotation; External rotation
Rotatio interna; Endorotatio; Rotatio medialis Обертання до середини; Присереднє обертання Вращение внутрь; Медиальное вращение Medial rotation; Internal rotation
Circumductio Колове обертання Круговое движение Circumduction
Flexio Згинання Сгибание Flexion
Extensio Розгинання Разгибание Extension
Pronatio Привертання Пронация Pronation
Supinatio Відвертання Супинация Supination
Oppositio Протиставлення Противоставление Opposition
Repositio Зіставлення Сопоставление Reposition
Juncturae cranii З’єднання черепа Соединения черепа Joints of skull
Juncturae fibrosae cranii Волокнисті з’єднання черепа Фиброзные соединения черепа Cranial fibrous joints
Syndesmoses cranii Синдесмози черепа Синдесмозы черепа Cranial syndesmoses
Lig. pterygospinale Крило-остьова зв’язка Крыловидно-остистая связка Pterygospinous ligament
Lig. stylohyoideum Шило-під’язикова зв’язка Шилоподъязычная связка Stylohyoid ligament
Suturae cranii Шви черепа Швы черепа Cranial sutures
Sutura coronalis Вінцевий шов Венечный шов Coronal suture
Sutura sagittalis Стріловий шов Сагиттальный шов Sagittal suture
Sutura lambdoidea Ламбдоподібний шов Ламбдовидный шов Lambdoid suture
Sutura occipitomastoidea Потилично-соскоподібний шов Затылочно-сосцевидный шов Occipitomastoid suture
Sutura sphenofrontalis Клино-лобовий шов Клиновидно-лобный шов Sphenofrontal suture
Sutura sphenoethmoidalis Клино-решитчастий шов Клиновидно-решетчатый шов Spheno-ethmoidal suture
Sutura sphenosquamosa Клино-лусковий шов Клиновидно-чешуйчатый шов Sphenosquamous suture
Sutura sphenoparietalis Клино-тім’яний шов Клиновидно-теменной шов Sphenoparietal suture
Sutura squamosa Лусковий шов Чешуйчатый шов Squamous suture
(Sutura frontalis persistens; Sutura metopica) (Постійне лобовий шов; Метопічний шов) (Лобный шов; Метопический шов) (Frontal suture; Metopic suture)
Sutura parietomastoidea Тім’яно-соскоподібний шов Теменно-сосцевидный шов Parietomastoid suture
(Sutura squamomastoidea) (Луско-подібний шов) (Чешуйчато-сосцевидный шов) (Squamomastoid suture)
Sutura frontonasalis Лобово-носовий шов Лобно-носовой шов Frontonasal suture
Sutura frontoethmoidalis Лобово-решітчастий шов Лобно-решетчатый шов Fronto-ethmoidal suture
Sutura frontomaxillaris Лобово-верхньощелепний шов Лобно-верхнечелюстной шов Frontomaxillary suture
Sutura frontolacrimalis Лобово-сльозовий шов Лобно-слезный шов Frontolacrimal suture
Sutura frontozygomatica Лобово-виличний шов Лобно-скуловой шов Frontozygomatic suture
Sutura zygomaticomaxillaris Вилично-верхньощелепний шов Скуловерхнечелюстной шов Zygomaticomaxillary suture
Sutura ethmoidomaxillaris Решітчасто-верхньощелепний шов Решетчато-верхнечелюстной шов Ethmoidomaxillary suture
Sutura ethmoidolacrimalis Решітчасто-сльозовий шов Решетчато-слезный шов Ethmoidolacrimal suture
Sutura sphenovomeralis Клино-лемешевий шов Клиновидно-сошниковый шов Sphenovomerine suture
Sutura sphenozygomatica Клино-виличний шов Клиновидно-скуловой шов Sphenozygomatic suture
Sutura sphenomaxillaris Клино-верхньощелепний шов Клиновидно-верхнечелюстной шов Sphenomaxillary suture
Sutura temporozygomatica Скронево-виличний шов Височно-скуловой шов Temporozygomatic suture
Sutura interaasalis Міжносовий шов Межносовой шов Internasal suture
Sutura nasomaxillaris Носо-верхньощелепний шов Носоверхнечелюстной шов Nasomaxillary suture
Sutura lacrimomaxillaris Сльозово-верхньощелепний шов Слезно-верхнечелюстной шов Lacrimomaxillary suture
Sutura lacrimoconchalis Сльозово-раковинний шов Слезно-раковинный шов Lacrimoconchal suture
Sutura intermaxillaris Міжверхньощелепний шов Межверхнечелюстной шов Intermaxillary suture
Sutura palatomaxillaris Піднебінно-верхньощелепний шов Небно-верхнечелюстной шов Palatomaxillary suture
Sutura palatoethmoidalis Піднебінно-решітчастий шов Небно-решетчатый шов Palato-ethmoidal suture
Sutura palatina mediana Серединне піднебінний шов Срединный небный шов Median palatine suture
Sutura palatina transversa Поперечне піднебінний шов Поперечный небный шов Transverse palatine suture
Syndesmosis dentoalveolaris; Gomphosis Зубо-комірковий синдесмоз; Вклинення Зубоальвеолярный синдесмоз; Вколачивание Dento-alveolar syndesmosis; Gomphosis
Periodontium Періодонт Периодонт Periodontium; Periodontal membrane
Gingiva Ясна Десна Gingiva
Periodontium protectionis Прикритий періодонт Периодонт десневой Gum; Gingiva
Periodontium insertionis Прикріплений періодонт Периодонт прикрепленный Inserting periodontium
  Desmodontium   Десмодонт   Десмодонт   Desmodentium; Periodontal fibre
Cementum Цемент Цемент Cement; Cementum
Alveoli dentales Зубні комірки Зубные альвеолы Dental alveoli
Juncturae cartilaginae cranii Хрящові з’єднання черепа Хрящевые соединения черепа Cranial cartilaginous joints
Synchondroses cranii Синхондрози черепа Синхондрозы черепа Cranial synchondroses
Synchondrosis sphenooccipitalis Клинопотиличний синхондроз Клиновидно-затылочный синхондроз Spheno-occipital synchondrosis
Synchondrosis sphenopetrosa Клино-кам’янистий синхондроз Клиновидно-каменистый синхондроз Sphenopetrosal synchondrosis
Synchondrosis petrooccipitalis Кам’янисто-потиличний синхондроз Каменисто-затылочный синхондроз Petro-occipital synchondrosis
(Synchondrosis intraoccipitalis posterior) (Задній внутрішньопотиличний синхондроз) (Задный внутризатылочный синхондроз) (Posterior intra-occipital synchondrosis)
(Synchondrosis intraoccipitalis anterior) (Передній внутрішньопотиличний синхондроз) (Передний внутризатылочный синхондроз) (Anterior intra-occipital synchondrosis)
Synchondrosis sphenoethmoidalis Клино-решітчастий синхондроз Клиновидно-решетчатый синхондроз Spheno-ethmoidal synchondrosis
Articulationes cranii Суглоби черепа Суставы черепа Cranial synovial joints
Articulatio temporomandibularis Скронево-нижньощелепний суглоб Височно-нижнечелюстной сустав Temporomandibular joint
Discus articularis Суглобовий диск Суставной диск Articular disc
Lig. laterale Бічна зв’язка Латеральная связка Lateral ligament
Lig. mediale Присередня зв’язка Медиальная связка Medial ligament
Membrana synovialis superior Верхня синовіальна перетинка Верхняя синовиальная мембрана Superior synovial membrane
Membrana synovialis inferior Нижня синовіальна перетинка Нижняя синовиальная мембрана Inferior synovial membrane
Lig. sphenomandibulare Клино-нижньощелепна зв’язка Клиновидно-нижнечелюстная связка Sphenomandibular ligament
Lig. stylomandibulare Шило-нижньощелепна зв’язка Шилонижнечелюстная связка Stylomandibular ligament
Articulatio atlantooccipitalis Атланто-потиличний суглоб Атлантозатылочный сустав Atlanto-occipital joint
Membrana atlantooccipitalis anterior Передня атланто-потилична перетинка Передняя атлантозатылочная мембрана Anterior atlanto-occipital membrane
(Lig. atlantooccipitale anterius) (Передня атланто-потилична зв’язка) (Передняя атлантозатылочная связка) (Anterior atlanto-occipital ligament)
Membrana atlantooccipitalis posterior Задня атланто-потилична перетинка Задняя атлантозатылочная мембрана Posterior atlanto-occipital membrane
Lig. atlantooccipitale laterale Бічна атланто-потилична зв’язка Латеральная атлантозатылочная связка Lateral atlanto-occipital ligament
Juncturae columnae vertebralis З’єднання хребтового стовпа Соединения позвоночного столба Vertebral joints
Syndesmoses columnae vertebralis Синдесмози хребтового стовпа Синдесмозы позвоночного столба Syndesmoses of vertebral column
Ligg. interspinalia Міжостьові зв’язки Межостистые связки Interspinous ligaments
Ligg. flava Жовті зв’язки Желтые связки Ligamenta flava
Ligg. intertransversaria Міжпоперечні зв’язки Межпоперечные связки Intertransverse ligaments
Lig. supraspinale Надостьова зв’язка Надостистая связка Supraspinous ligament
Lig. nuchae Каркова зв’язка Выйная связка Ligamentum nuchae; Nuchal ligament
Lig. longitudinale anterius Передня поздовжня зв’язка Передняя продольная связка Anterior longitudinal ligament
Lig. longitudinale posterius Задня поздовжня зв’язка Задняя продольная связка Posterior longitudinal ligament
Ligg. transversa Поперечні зв’язки Поперечные связки Transverse ligaments
Synchondroses columnae vertebralis Синхондрози хребтового стовпа Синхондрозы позвоночного столба Synchondroses of vertebral column
Symphysis intervertebralis Міжхребцевий симфіз Межпозвоночный симфиз Intervertebral joint
  Discus intervertebralis   Міжхребцевий диск   Межпозвоночный диск   Intervertebral disc
    Anulus fibrosus     Волокнисте кільце     Фиброзное кольцо      Anulus fibrosus
    Nucleus pulposus     Драглисте ядро     Студенистое ядро      Nucleus pulposus
Articulationes columnae vertebralis Суглоби хребтового стовпа Суставы позвоночного столба Vertebral synovial joints
Articulatio atlantoaxialis mediana Серединний атланто-осьовий суглоб Срединный атлантоосевой сустав Median atlanto-axial joint
Ligg. alaria Крилоподібні зв’язки Криловидные связки Alar ligaments
Lig. apicis dentis Зв’язка верхівки зуба Связка верхушки зуба Apical ligament of dens
Lig. cruciforme atlantis Хрестоподібна зв’язка атланта Крестообразная связка атланта Cruciate ligament of atlas
  Fasciculi longitudinales   Поздовжні пучки   Продольные пучки   Longitudinal bands
  Lig. transversum atlantis   Поперечна зв’язка атланта   Продольная связка атланта   Transverse ligament of atlas
Membrana tectoria Покрівельна перетинка Покровная мембрана Tectorial membrane
Articulatio atlantoaxialis lateralis Бічний атланто-осьовий суглоб Латеральный атлантоосевой сустав Lateral atlanto-axial joint
Articulationes zygapophysiales Дуговідросткові суглоби Дугоотростчатые суставы Zygapophysial joints
Articulatio lumbosacralis Попереково-крижовий суглоб Поперечно-крестцовый сустав Lumbosacral joint
Lig. iliolumbale Клубово-поперкова зв’язка Подвздошно-поперечная связка Iliolumbar ligament
Articulatio sacrococcygea Крижово-куприковий суглоб Крестцово-копчиковый сустав Sacrococcygeal joint
Lig. sacrococcygeum posterius superficiale; Lig. sacrococcygeum dorsale superficiale Поверхнева задня крижово-куприкова зв’язка; Поверхнева дорсальна крижово-куприкова зв’язка Поверхностная задняя крестцово-копчиковая связка Superficial posterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum posterius profundum; Lig.sacrococcygeum dorsale profundum Глибока задня крижово-куприкова зв’язка; Глибока дорсальна крижово-куприкова зв’язка Глубокая задняя крестцово-копчиковая связка Deep posterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum  anterius; Lig. sacrococcygeum ventrale Передня крижово-куприкова зв’язка; Вентральна крижово-куприкова зв’язка Передняя крестцово-копчиковая связка Anterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum laterale Бічна крижово-куприкова зв’язка Латеральная крестцово-копчиковая связка Lateral sacrococcygeal ligament
Juncturae thoracis З’єднання грудної клітки Соединения грудной клетки Thoracic joints
Syndesmoses thoracis Синдесмози грудної клітки Синдесмозы грудной клетки Syndesmoses of thorax
Membrana intercostalis externa Зовнішня міжреброва перетинка Наружная межреберная мембрана External intercostal membrane
Membrana intercostalis interna Внутрішня міжреброва перетинка Внутренняя межреберная мембрана Internal intercostal membrane
Synchondroses thoracis Синхондрози грудної клітки Синхондрозы грудной клетки Synchondroses of thorax
Synchondrosis costosternalis Реброво-груднинний синхондроз Реберно-грудинный синхондроз Costostemal joint
Synchondrosis costae primae Синхондроз першого ребра Синхондроз первого ребра Synchondrosis of first rib
Synchondroses sternales Груднинні синхондрози Синхондрозы грудины Sternal Synchondroses
  Symphysis xiphosternalis   Груднинний мечоподібний симфіз   Симфиз мечевидного отростка   Xiphisternal joint
  Symphysis manubriosternalis   Ручко-груднинний симфіз   Симфиз рукоятки грудины   Manubriosternal joint
  (Synchondrosis manubriosternalis)   (Ручко-груднинний синхондроз)   (Синхондроз рукоятки грудины)   (Manubriosternal syhondrosis)
Articulationes thoracis Суглоби грудної клітки Суставы грудной клетки Synovial joints of thorax
Articulationes costovertebrales Реброво-хребцеві суглоби Реберно-позвоночные суставы Costovertebral joints
Articulatio capitis costae Суглоб головки ребра Сустав головки ребра Joint of head of rib
  Lig. capitis costae radiatum   Промениста зв’язка головки ребра   Лучистая связка головки ребра   Radiate ligament of head of rib
  Lig. capitis costae intraarticulare   Внутрішньосуглобова зв’язка головки суглоба   Внутрисуставная связка головки сустава   Intra-articular ligament of head of rib
Articulatio costotransversaria Реброво-поперечний суглоб Реберно-поперечный сустав Costotransverse joint
  Lig. costotransversarium   Реброво-поперечна зв’язка   Реберно-поперечная связка Costotransverse ligament
    Lig. costotransversarium superius     Верхня реброво-поперечна зв’язка     Верхняя реберно-поперечная связка   Superior costotransverse ligament
    Lig. costotransversarium laterale     Бічна реброво-поперечна зв’язка     Латеральная реберно-поперечная связка   Lateral costotransverse ligament
  Lig. lumbocostale   Попереково-реброва зв’язка   Поперечно-реберная связка   Lumbocostal ligament
  Foramen costotransversarium   Реброво-поперечний отвір   Реберно-поперечное отверстие   Costotransverse foramen
Articulationes sternocostales Груднинно-реброві суглоби Грудино-реберные суставы Sternocostal joints
Lig. sternocostale intraarticulare Внутрішньосуглобова груднинно-реброва зв’язка Внутрисуставная грудинно-реберная связка Intra-articular sternocostal ligament
Ligg. sternocostalia radiata Променисті груднинно-реброві зв’язки Лучистые грудинно-реберные связки Radiate sternocostal ligaments
Membrana sterni Перетинка груднини Мембрана грудины Sternal membrane
Ligg. costoxiphoidea Реброво-мечеподібні зв’язки Реберно-мечевидные связки Costoxiphoid ligaments
Articulationes costochondrales Реброво-хрящові суглоби Реберно-хрящевые суставы Costochondral joints
Articulationes interchondrales Міжхрящові суглоби Межхрящевые суставы Interchondral joints
Juncturae cinguli pelvis З’єднання тазового пояса Соединения тазового пояса Joints of pelvis
Juncturae membri superioris З’єднання верхньої кінцівки Соединения верхней конечности Joints of upper limb
JUNCTURAE CINGULI PECTORALIS З’ЄДНАННЯ ГРУДНОГО ПОЯСА СОЕДИНЕНИЯ ПОЯСА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ JOINTS OF PECTORAL GIRDLE
Syndesmoses cinguli pectoralis; Syndesmoses cinguli membri superioris Синдесмози грудного пояса; Синдесмози пояса верхньої кінцівки Синдесмозы пояса верхней конечности Syndesmoses of pectoral girdle; Syndesmoses of shoulder girdle
Lig. coracoacromiale Дзьобо-надплечова зв’язка Клювовидно-акромиальная связка Coraco-acromial ligament
Lig. transversum scapulae superius Верхня поперечна зв’язка лопатки Верхняя поперечная связки лопатки Superior transverse scapular ligament
(Lig. transversum scapulae inferius) (Нижня поперечна зв’язка лопатки) (Нижняя поперечная связка лопатки) (Inferior transverse scapular ligament)
Articulationes cinguli pectoralis; Articulationes cinguli membri superioris Суглоби грудного пояса; Суглоби пояса верхньої кінцівки Суставы пояса верхней конечности Synovial joints of pectoral girdle; Synovial joints of shoulder girdle
Articulatio acromioclavicularis Надплечово-ключичний суглоб Акромиально-ключичный сустав Acromioclavicular joint
Lig. acromioclaviculare Надплечово-ключична зв’язка Акромиально-ключичная связка Acromioclavicular ligament
(Discus articularis) (Суглобовий диск) (Суставной диск) (Articular disc)
Lig. coracoclaviculare Дзьобо-ключична зв’язка Клювовидно-ключичная связка Coracoclavicular ligament
  Lig. trapezoideum   Трапецієподібна зв’язка   Трапециевидная связка   Trapezoid ligament
  Lig. conoideum   Конічна зв’язка   Коническая связка   Conoid ligament
Articulatio sternoclavicularis Груднинно-ключичний суглоб Грудино-ключичный сустав Sternoclavicular joint
Discus articularis Суглобовий диск Суставной диск Articular disc
Lig. sternoclaviculare anterius Передня груднинно-ключична зв’язка Передняя грудино-ключичная связка Anterior sternoclavicular ligament
Lig. sternoclaviculare posterius Задня груднинно-ключична зв’язка Задняя грудино-ключичная связка Posterior sternoclavicular ligament
Lig. costoclaviculare Реброво-ключична зв’язка Реберно-ключичная связка Costoclavicular ligament
Lig. interclaviculare Міжключична зв’язка Межключичная связка Interclavicular ligament
JUNCTURAE MEMBRI SUPERIORIS LIBERI З’ЄДНАННЯ ВІЛЬНОЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ СОЕДИНЕНИЯ СВОБОДНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ JOINTS OF FREE UPPER LIMB
Syndesmosis radioulnaris Променево-ліктьвоий синдесмоз Лучелоктевой синдесмоз Radio-ulnar syndesmosis
Membrana interossea antebrachii Міжкісткова перетинка передпліччя Межкостная перепонка предплечья Interosseous membrane of forearm
Chorda obliqua Коса струна Косая хорда Oblique cord
Articulationes membri superioris liberi Суглоби вільної верхньої кінцівки Суставы свободной верхней конечности Synovial joints of free upper limb
Articulatio humeri; Articulatio glenohumeralis Плечовий суглоб Плечевой сустав Glenohumeral joint; Shoulder joint
Labrum glenoidale Губа суглобової западини Суставная губа Glenoid labrum
Ligg. glenohumeralia Суглобовозападинно-плечові зв’язки Суставно-плечевые связки Glenohumeral ligaments
Lig. coracohumerale Дзьобо-плечова зв’язка Клювовидно-плечевая связки Coracohumeral ligament
Lig. transversum humeri Поперечна зв’язка плечової кістки Поперечная связка плеча Transverse humeral ligament
Articulatio cubiti Ліктьовий суглоб Локтевой сустав Elbow joint
Articulatio humeroulnaris Плечо-ліктьвий суглоб Плечелоктевой сустав Humero-ulnar joint
Articulatio humeroradialis Плечо-променевий суглоб Плечелучевой сустав Humeroradial joint
Articulatio radioulnaris proximalis Проксимальний променево-ліктьвий суглоб Проксимальный лучелоктевой сустав Proximal radio-ulnar joint
Lig. collateral ulnare Обхідна ліктьова зв’язка Локтевая коллатеральная связка Ulnar collateral ligament
Lig. collateral radiale Обхідна променева зв’язка Лучевая коллатеральная связка Radial collateral ligament
Lig. anulare radii Кільцева зв’язка променевої кістки Кольцевая связка лучевой кости Anular ligament of radius
Lig. quadratum Квадратна зв’язка Квадратная связка Quadrate ligament
Recessus sacciformis Мішкоподібний закуток Мешкообразное углубление Sacciform recess
Articulatio radioulnaris distalis Дистальний променево-ліктьовий суглоб Дистальный лучелоктевой сустав Distal radio-ulnar joint
Discus articularis Суглобовий диск Суставной диск Articular disc
Recessus sacciformis Мішкоподібний закуток Мешкообразное углубление Sacciform recess
Articulationes manus Суглоби кисті Суставы кисти Joints of hand
Articulatio radiocarpalis Променево-зап’ястковий суглоб Лучезапястный сустав Wrist joint
  Lig. radiocarpale dorsale   Тильна променево-зап’ясткова зв’язка   Тыльная лучезапястная связка   Dorsal radiocarpal ligament
  Lig. radiocarpale palmare   Долонна променево-зап’ясткова зв’язка   Ладонная лучезапястная связка   Palmar radiocarpal ligament
  Lig. ulnocarpale dorsale   Тильна ліктьова-зап’ясткова зв’язка   Тыльная локтевозапястная связка   Dorsal ulnocarpal ligament
  Lig. ulnocarpale palmare   Долонна ліктово-зап’ясткова зв’язка   Ладонная локтевозапястная связка   Palmar ulnocarpal ligament
  Lig. collaterale carpi ulnare   Ліктьова обхідна зв’язка зап’ястка   Локтевая коллатеральная связка запястья   Ulnar collateral ligament of wrist joint
  Lig. collaterale carpi radiale   Променева обхідна зв’язка зап’ястка   Лучевая коллатеральная связка запястья   Radial collateral ligament of wrist joint
Articulationes carpi; Articulationes intercarpales Зап’ясткові суглоби; Міжзап’ясткові суглоби Суставы запястья; Межзапястные суставы Carpal joints; Intercarpal joints
  Articulatio mediocarpalis   Середньозап’яткові суглоб   Среднезапястный сустав   Midcarpal joint
  Lig. carpi radiatum   Променева зв’язка зап’ястка   Лучистая связка запястья   Radiate carpal ligament
  Ligg. intercarpalia dorsalia   Тильні міжзап’ясткові зв’язки   Тыльные межзапястные связки   Dorsal intercarpal ligaments
  Ligg. intercarpalia palmaria   Долонні міжзап’ясткові зв’язки   Ладонные межзапястные связки   Palmar intercarpal ligaments
  Ligg. intercarpalia interossea   Міжкісткові міжзап’ясткові зв’язки   Межкостные межзапястные связки   Interosseous intercarpal ligaments
  Articulatio ossis pisiformis   Суглоб горохоподібної кістки   Сустав гороховидной кости   Pisiform joint
     Lig. pisohamatum      Горохово-гачкувата зв’язка     Горохово-крючковая связка     Pisohamate ligament
     Lig. pisometacarpale      Горохово-п’ясткова зв’язка     Горохово-пястная связка     Pisometacarpal ligament
Canalis carpi Канал зап’ястка Канал запястья Carpal tunnel
Canalis ulnaris Ліктьовий канал Локтевой канал Ulnar canal
Articulationes carpometacarpales Зап’ястково-п’ясткові суглоби Запястно-пястные суставы Carpometacarpal joints
  Ligg. carpometacarpalia dorsalia   Тильні зап’ястково-п’ясткові суглоби   Тыльные запястно-пястные суставы   Dorsal carpometacarpal ligaments
  Ligg. carpometacarpalia palmaria   Долонні зап’ястково-п’ясткові суглоби   Ладонные запястно-пястные суставы   Palmar carpometacarpal ligaments
  Articulatio carpometacarpalis pollicis   Зап’ястко-п’ястковий суглоб великого пальця   Запястно-пястный сустав большого пальца кисти   Carpometacarpal joint of thumb
Articulationes intermetacarpales Міжп’ясткові суглоби Межпястные суставы Intermetacarpal joints
  Ligg. metacarpalia dorsalia   Тильні п’ясткові суглоби   Тыльные пястные суставы   Dorsal metacarpal ligaments
  Ligg. metacarpalia palmaria   Долонні п’ясткові суглоби   Ладонные пястные суставы   Palmar metacarpal ligaments
  Ligg. metacarpalia interossea   Міжкісткові п’ясткові зв’язки   Межкостные пястные связки   Interosseous metacarpal ligaments
  Spatia interossea metacarpi   Міжкісткові проміжки п’ястка   Межкостные промежутки пястья   Interosseous metacarpal spaces
Articulationes metacarpophalangeae П’ястково-фалангові суглоби Пястно-фаланговые суставы Metacarpophalangeal joints
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки   Коллатеральные связки   Collateral ligaments
  Ligg. palmaria   Долонні зв’язки   Ладонные связки   Palmar ligaments
  Lig. metacarpale transversum profundum   Глибока поперечна п’ясткова зв’язка   Глубокая поперечная пястная связка   Deep transverse metacarpal ligament
Articulationes interphalangeae manus Міжфалангові суглоби кисті Межфаланговые суставы кисти Interphalangeal joints of hand
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки   Коллатеральные связки Collateral ligaments
  Ligg. palmaria   Долонні зв’язки   Ладонные связки Palmar ligaments
Juncturae membri inferioris З’єднання нижньої кінцівки Соединения нижней конечности Joints of lower limb
JUNCTURAE CINGULI PELVICI З’ЄДНАННЯ ТАЗОВОГО ПОЯСА СОЕДИНЕНИЯ ТАЗОВОГО ПОЯСА JOINTS OF PELVIC GIRDLE
Syndesmoses cinguli pelvici Синдесмози тазового пояса Синдесмозы тазового пояса Syndesmoses of pelvic girdle
Membrana obturatoria Затульна перетинка Запирательная мембрана Obturator membrane
Canalis obturatorius Затульний канал Запирательный канал Obturator canal
Symphysis pubica Лобковий симфіз Лобковый симфиз Pubic symphysis
Discus interpubicus; Fibrocartilago interpubica Міжлобковий диск; Міжлобковий волокнистий хрящ Межлобковый диск Interpubic disc; Interpubic fibrocartilage
Lig. pubicum superius Верхня лобкова зв’язка Верхняя лобковая связка Superior pubic ligament
Lig. pubicum inferius Нижня лобкова зв’язка Нижняя лобковая связка Inferior pubic ligament
Articulatio sacroiliaca Крижово-клубовий суглоб Крестцово-подвздошный суглоб Sacro-iliac joint
Lig. sacroiliacum anterius Передня крижово-клубова зв’язка Передняя крестцово-подвздошная связка Anterior sacro-iliac ligament
Lig. sacroiliacum interosseum Міжкісткова крижово-клубова зв’язка Межкостная крестцово-подвздошная связка Interosseous sacro-iliac ligament
Lig. sacroiliacum posterius Задня крижово-клубова зв’язка Задняя крестцово-подвздошная связка Posterior sacro-iliac ligament
Lig. sacrotuberale Крижово-горбова зв’язка Крестцово-бугорная связка Sacrotuberous ligament
  Processus falciformis   Серподібний відросток   Серповидный отросток   Falciform process
Lig. sacrospinale Крижово-остьова зв’язка Крестцово-остистая связка Sacrospinous ligament
Foramen ischiadicum majus Великий сідничий отвір Большое седалищное отверстие Greater sciatic foramen
Foramen ischiadicum minus Малий сідничий отвір Малое седалищное отверстие Lesser sciatic foramen
JUNCTURAE MEMBRI INFERIORIS  LIBERI З’ЄДНАННЯ ВІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ СОЕДИНЕНИЯ СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ JOINTS OF FREE LOWER LIMB
Syndesmosis tibioflbularis Велико-малогомілковий синдесмоз Межберцовый синдесмоз Tibiofibular syndesmosis;
Membrana interossea cruris Міжкісткова перетинка гомілки Межкостная перепонка голени Interosseous membrane of leg
Lig. tibiofibulare anterius Передня велико-малогомілкова зв’язка Передняя межберцовая связка Anterior tibiofibular ligament
Lig. tibiofibulare posterius Задня велико-малогомілкова зв’язка Задняя межберцовая связка Posterior tibiofibular ligament
Articulationes membri inferioris liberi Суглоби вільної нижньої кінцівки Суставы свободной нижней конечности Synovial joints of free lower limb
Articulatio coxae; Articulatio coxofemoralis Кульшовий суглоб Тазобедренный сустав Hip joint
Zona orbicularis Коловий пояс Круговая зона Zona orbicularis
Lig. iliofemorale Клубово-стегнова зв’язка Подвздошно-бедренная связка Iliofemoral ligament
  Pars transversa   Поперечна частина   Поперечная часть   Transverse part
  Pars descendens   Низхідна частина   Низходящая часть   Descending part
Lig. ischiofemorale сідничо-стегнова зв’язка Седалищно-бедренная связка Ischiofemoral ligament
Lig. pubofemorale Лобково-стегнова зв’язка Лобково-бедренная связка Pubofemoral ligament
Labrum acetabuli Губа кульшової западини Вертлужая губа Acetabular labrum
Lig. transversum acetabuli Поперечна зв’язка кульшової западини Поперечная связка вертлужой впадины Transverse acetabular ligament
Lig. capitis femoris Зв’язка головки стегнової кістки Связка головки бедренной кости Ligament of head of femur
Articulatio genus Колінний суглоб Коленный сустав Knee joint
Meniscus lateralis Бічний меніск Латеральный мениск Lateral meniscus
  Lig. meniscofemorale anterius   Передня меніско-стегнова зв’язка   Передняя менискобедренная связка   Anterior meniscofemoral ligament
  Lig. meniscofemorale posterius   Задня меніско-стегнова зв’язка   Задняя менискобедренная связка   Posterior meniscofemoral ligament
Meniscus medialis Присередній меніск Медиальный мениск Medial meniscus
Lig. transversum genus Поперечна зв’язка коліна Поперечная связка колена Transverse ligament of knee
Lig. cruciatum anterius Передня схрещена зв’язка коліна Передняя крестообразная связка Anterior cruciate ligament
Lig. cruciatum posterius Задня схрещена зв’язка Задняя крестообразная связка Posterior cruciate ligament
Plica synovialis infrapatellaris Піднадколінкова синовіальна складка Поднадколенниковая синовиальная складка Infrapatellar synovial fold
  Plicae alares   Крилоподібні складки   Крыловидные складки   Alar folds
Lig. collaterale fibulare Обхідна малогомілкова зв’язка Малоберцовая коллатеральная связка Fibular collateral ligament
Lig. collaterale tibiale Обхідна великогомілкова зв’язка Большеберцовая коллатеральная связка Tibial collateral ligament
Lig. popliteum obliquum Коса підколінна зв’язка Косая подколенная связка Oblique popliteal ligament
Lig. popliteum arcuatum Дугоподібна підколінна зв’язка Дугообразная подколенная связка Arcuate popliteal ligament
Lig. patellae Зв’язка наколінка Связка надколенника Patellar ligament
Retinaculum patellae mediale Присередній тримач наколінка Медиальная поддерживающая связка надколенника Medial patellar retinaculum
Retinaculum patellae laterale Бічний тримач наколінка Латеральная поддерживающая связка надколенника Lateral patellar retinaculum
Corpus adiposum infrapatellare Піднадколінкове жирове тіло Поднадколенниковое жировое тело Infrapatellar fat pad
Articulatio tibiofibularis Великомалогомілковий суглоб Межберцовый сустав Tibiofibular joint; Superior tibiofibular joint
Lig. capitis fibulae anterius Передня зв’язка головки малогомілкової кістки Передняя связка головки малоберцовой кости Anterior ligament of fibular head
Lig. capitis fibulae posterius Задня зв’язка головки малогомілкової кістки Задняя связка головки малоберцовой кости Posterior ligament of fibular head
Articulationes pedis Суглоби стопи Суставы стопы Joints of foot
Articulatio talocruralis Надп’ятково-гомілковий суглоб Голеностопный сустав Ankle joint
  Lig. collaterale mediale; Lig. deltoideum   Присередня обхідна зв’язка; Дельтоподібна зв’язка   Медиальная коллатеральная связка; Дельтовидная связка   Medial ligament; Deltoid ligament
    Pars tibionavicularis      Великогомілково-човноподібна частина     Большеберцово-ладьевидная часть     Tibionavicular part
    Pars tibiocalcanea      Великогомілково-п’яткова частина     Большеберцово-пятковая часть     Tibiocalcaneal part
    Pars tibiotalaris anterior      Передня великогомілково-надп’яткова частина     Передняя большеберцово-таранная часть     Anterior tibiotalar part
    Pars tibiotalaris posterior      Задня великогомілково-надп’яткова частина     Задняя большеберцово-таранная часть     Posterior tibiotalar part
  Lig. collaterale laterale  Бічна обхідна зв’язка   Латеральная коллатеральная связка   Lateral ligament
     Lig. talofibulare anterius      Передня надп’ятково-малогомілкова зв’язка     Передняя таранно-малоберцовая связка     Anterior talofibular ligament
     Lig. talofibulare posterius      Задня надп’ятково-малогомілкова зв’язка     Задняя таранно-малоберцовая связка     Posterior talofibular ligament
     Lig. calcaneofibulare      П’ятково-малогомілкова зв’язка     Пяточно-малоберцовая связка     Calcaneofibular ligament
Articulatio subtalaris; Articulatio talocalcanea Піднадп’ятковий суглоб; Надп’ятково-п’ятковий суглоб Подтаранный сустав; Таранно-пяточный сустав Subtalar joint; Talocalcaneal joint
  Lig. talocalcaneum laterale   Бічна надп’ятково-п’яткова зв’язка   Латеральная таранно-пяточная связка   Lateral talocalcaneal ligament
  Lig. talocalcaneum mediale   Присередня надп’ятково-п’яткова зв’язка   Медиальная таранно-пяточная связка   Medial talocalcaneal ligament
  Lig. talocalcaneum posterius   Задня надп’ятково-п’яткова зв’язка   Задняя таранно-пяточная связка   Posterior talocalcaneal ligament
Articulatio tarsi transversa Поперечний суглоб заплесна Поперечный сустав предплюсны Transverse tarsal joint
  Articulatio talocalcaneonavicularis   Надп’ятково-п’ятково-  човноподібний суглоб   Таранно-пяточно-ладьевидный сустав   Talocalcaneonavicular joint
     Lig. calcaneonaviculare plantare     Підошвова п’ятково-човноподібна зв’язка     Подошвенная пяточно-ладьевидная связка      Plantar calcaneonavicular ligament; Spring ligament
  Articulatio calcaneocuboidea   П’ятково-кубоподібний суглоб   Пяточно-кубовидный сустав   Calcaneocuboid joint
Articulatio cuneonavicularis Клино-човноподібний суглоб Клиноладьевидный сустав Cuneonavicular joint
Articulationes intercuneiformes Міжклиноподібні суглоби Межклиновидные суставы Intercuneiform joints
Ligamenta tarsi Зв’язки плесна Связки предплюсны Tarsal ligaments
  Ligg. tarsi interossea   Міжкісткові зв’язки плесна   Межкостные связки предплюсны   Tarsal interosseous ligaments
    Lig. talocalcaneum interosseum      Міжкісткова надп’ястково-п’яткова зв’язка     Межкостная таранно-пяточная связка     Talocalcaneal interosseous ligament
    Lig. cuneocuboideum interosseum      Міжкісткова клино-кубоподібна зв’язка     Межкостная клинокубовидная связка     Cuneocuboid interosseous ligament
    Ligg. intercuneiformia interossea      Міжкісткові міжклиноподібні зв’язки     Межкостные межклиновидные связки     Intercuneiform interosseous ligaments
  Ligg. tarsi dorsalia   Тильні зв’язки заплесна   Тыльные связки предплюсны   Dorsal tarsal ligaments
    Lig. talonaviculare     Надп’ятково-човноподібна зв’язка     Таранно-ладьевидная связка      Talonavicular ligament
    Ligg. intercuneiformia dorsalia     Тильні міжклиноподібні зв’язки     Тыльные межклиновидные связки      Dorsal intercuneiform ligament
    Lig. cuneocuboideum dorsale     Тильна клино-кубоподібна зв’язка     Тыльная клинокубовидная связка      Dorsal cuneocuboid ligament
    Lig. cuboideonaviculare dorsale     Тильна кубо-човноподібна зв’язка     Тыльная кубовидно-ладьевидная связка      Dorsal cuboideonavicular ligament
    Lig. bifurcatum     Роздвоєна зв’язка     Раздвоенная связка   Bifurcate ligament
      Lig. calcaneonaviculare        П’ятково-човноподібна зв’язка       Пяточно-ладьевидная связка     Calcaneonavicular ligament
      Lig. calcaneocuboideum        П’ятково-кубоподібна зв’язка       Пяточно-кубовидная связка     Calcaneocuboid ligament
  Ligg. cuneonavicularia dorsalia   Тильні клино-човноподібні зв’язки   Тыльные клиноладьевидные связки   Dorsal cuneonavicular ligament
    Lig. calcaneocuboideum dorsale       Тильна п’ятково-кубоподібна зв’язка     Тыльная пяточно-кубовидная связка      Dorsal calcaneocuboid ligament
  Ligg. tarsi plantaria   Підошвові зв’язки заплесна   Подошвенные связки предплюсны   Plantar tarsal ligaments
    Lig. plantare longum      Довга підошвова зв’язка     Длинная подошвенная связка      Long plantar ligament
    Lig. calcaneocuboideum dorsale      Підошвова п’ятково-кубоподібна зв’язка     Подошвенная пяточно-кубовидная связка      Plantar calcaneocuboid ligament; Short plantar ligament
    Lig. calcaneonaviculare plantare      Підошвова пятково-човноподібна зв’язка     Подошвенная пяточно-ладьевидная связка      Plantar calcaneonavicular ligament; Spring ligament
    Ligg. cuneonavicularia plantaria      Підошвові клино-човноподібні зв’язки     Подошвенные клиноладьевидные связки      Plantar cuneonavicular ligaments
    Lig. сuboideonaviculare plantare      Підошвова кубо-човноподібна зв’язка     Подошвенная кубовидно-ладьевидная связка      Plantar cuboideonavicular ligament
    Ligg. intercuneiformia plantaria      Підошвові міжклиноподібні зв’язки     Подошвенные межклиновидные связки      Plantar intercuneiform ligaments
    Lig. cuneocuboideum plantare      Підошвова клино-кубоподібна зв’язка     Подошвенная клинокубовидная связка      Plantar cuneocuboid ligament
Articulationes tarsometatarsales Заплесно-плеснові суглоби Предплюсне-плюсневые суставы Tarsometatarsal joints
  Ligg. tarsometatarsalia dorsalia   Тильні заплесно-плеснові  зв’язки   Тыльные предплюсне-плюсневые связки    Dorsal tarsometatarsal ligaments
  Ligg. tarsometatarsalia plantaria   Підошвові заплесно-плеснові  зв’язки   Подошвенные предплюсне-плюсневые связки    Plantar tarsometatarsal ligaments
  Ligg. cuneometatarsalia interossea   Міжкісткові клино-плеснові  зв’язки   Межкостные клиноплюсневые связки    Cuneometatarsal interosseous ligaments
Articulationes intermetatarsales Міжплеснові суглоби Межплюсневые суставы Intermetatarsal joints
  Ligg. metatarsalia interossea   Міжкісткові плеснові зв’язки   Межкостные плюсневые связки   Metatarsal interosseous ligaments
  Ligg. metatarsalia dorsalia   Тильні плеснові зв’язки   Тыльные плюсневые связки   Dorsal metatarsal ligaments
  Ligg. metatarsalia plantaria   Підошвові плеснові зв’язки   Подошвенные плюсневые связки   Plantar metatarsal ligaments
Spatia interossea metatarsi Міжкісткові плеснові проміжки Межкостные промежутки плюсны Intermetatarsal spaces
Articulationes metatarsophalangeae Плесно-фалангові суглоби Плюснефаланговые суставы Metatarsophalangeal joints
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки   Коллатеральные связки   Collateral ligaments
  Ligg. plantaria   Підошвові зв’язки   Подошвенные связки   Plantar ligaments
  Lig. metatarsale transversum profundum   Глибока поперечна плеснова зв’язка   Глубокая поперечная плюсневая связка   Deep transverse metatarsal ligament
Articulationes interphalangea pedis Міжфалангові суглоби стопи Межфаланговые суставы стопы Interphalangeal joints of foot
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки   Коллатеральные связки   Collateral ligaments
  Ligg. plantaria   Підошвові зв’язки   Подошвенные связки   Plantar ligaments
Musculi; Systema musculare М’язи; М’язова система Мышцы; Мышечная система Muscles; Muscular system
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Caput Головка Головка Head
Venter Черевце Брюшко Belly
Insertio Прикріплення Прикрепление Attachment
Punctum fixum Точка фіксації Фиксированная точка Fixed end
Punctum mobile Рухома точка Подвижная точка Mobile end
M. fusiformis Веретеноподібний м’яз Веретенообразная мышца Fusiforni muscle
M. planus Плоский м’яз Плоская мышца Fiat muscle
M. rectus Прямий м’яз Прямая мышца Straight muscle
M. triangularis Трикутний м’яз Треугольная мышца Triangular muscle
M. quadratus Квадратний м’яз Квадратная мышца Quadrate muscle
M. biventer Двочеревцевий м’яз Двубрюшная мышца Two-bellied muscle
M. biceps Двоголовий м’яз Двуглавая мышца Two-headed muscle
M. triceps Триголовий м’яз Трехглавая мышца Three-headed muscle
M. quadriceps Чотириголовий м’яз Четырехглавая мышца Four-headed muscle
M. semipennatus;

M. unipennatus

Півперистий м’яз;                   Одноперистий м’яз Полуперистая мышца; Одноперистая мышца Semipennate muscle; Unipennate muscle
M. pennatus;

M. bipennatus

Перистий м’яз; Двоперистий м’яз Перистая мышца; Двуперистая мышца Pennate muscle; Bipennate muscle
M. multipennatus Багатоперистий м’яз Многоперистая мышца Multipennate muscle
M. orbicularis Коловий м’яз Круговая мышца Orbicular muscle
M. cutaneus Шкірний м’яз Кожная мышца Cutaneous muscle
M. abductor Відвідний м’яз Отводящая мышца Abductor muscle
M. adductor Привідний м’яз Приводящая мышца Adductor muscle
M. rotator М’яз-обертач Мышца-вращатель Rotator muscle
M. flexor М’яз-згинач Мышца-сгибатель Flexor muscle
M. extensor М’яз-розгинач Мышца-разгибатель Extensor muscle
M. pronator М’яз-привертач Мышца-пронатор Pronator muscle
M. supinator М’яз-відвертач Мышца-супинатор Supinator muscle
M.opponens Протиставний м’яз Противопоставляющая мышца Opponens muscle
М. sphincter М’яз-замикач Сфинктер Sphincter muscle
М. dilatator М’яз-розширювач Дилататор Dilator muscle
Compartimentum Відділ Группы мышц; Подразделение Compartment
Fascia Фасція Фасция Fascia
  Fascia capitis et colli   Фасція голови та шиї   Фасция головы и шеи   Fascia of head and neck
  Fascia trunci   Фасція тулуба   Фасция туловища   Fascia of trunk
    Fascia parietalis     Пристінкова фасція     Париетальная фасция     Parietal fascia
    Fascia extraserosalis     Позасерозна фасція     Засерозная фасция     Extraserosal fascia
    Fascia visceralis     Нутрощева фасція     Висцеральная фасция     Visceral fascia
  Fasciae membrorum   Фасції кінцівок   Фасции конечностей   Fascia of limbs
  Fasciae musculorum   Фасції м’язів   Фасции мышц   Fascia of muscles
    Fascia investiens     Обгортальна фасція     Фасциальные влагалища     Investing layer
    Fascia propria musculi     Власна фасція м’язів     Собственная фасция мышцы     Fascia of individualmuscle; Muscle shealh
Ephnysium Епімізій Эпимизий Epimysium
Perimysium Перимізій Перимизий Perimysium
Endomysium Ендомізій Эндомизий Endomysium
Tendo Сухожилок Сухожилие Tendon
  Tendo intermedius   Проміжний сухожилок   Промежуточное сухожилие   Intermediate tendon
  Intersectio tendinea   Сухожилкова переділка   Сухожильная перемычка   Tendinous intersection
Aponeurosis Апоневроз Апоневроз Aponeurosis
Arcus tendineus Сухожилкова дуга Сухожильная дуга Tendinous arch
Trochlea muscularis М’язовий блок Мышечный блок Muscular trochlea
Bursa synovialis Синовіальна сумка Синовиальная сумка Synovial bursa
Vagina synovialis Синовіальна піхва Синовиальное влагалище Synovial sheath
Musculi capitis М’язи голови Мышцы головы Muscle of head
Musculi externi bulbi oculi Зовнішні м’язи очного яблука Наружные мышцы глазного яблока Extra-ocular muscles
Musculi ossiculorum auditus М’язи слухових кісточок Мышцы слуховых косточек Muscles of auditory ossicles
Musculi faciei М’язи лиця Мышцы лица Facial muscles
М. epicranius Надчерепний м’яз Надчерепная мышца Epicranius
  М. occipitofrontalis   Потилично-лобовий м’яз   Затылочно-лобная мышца   Occipitofrontalis
    Venter frontalis      Лобове черевце     Лобное брюшко     Frontal belly
    Venter occipitalis      Потиличне черевце     Затылочное брюшко     Occipital belly
  M. temporoparietalis   Скронево-тім’яний м’яз   Височно-теменная мышца   Temporoparietalis
  Galea aponeurotica; Aponeurosis epicranialis   Апоневротичний шолом; Надчерепний апоневроз   Сухожильный шлем; Надчерепной апоневроз   Epicranial aponeurosis
M. procerus М’яз гордіїв Мышца гордецов Procerus
M. nasalis Носовий м’яз Носовая мышца Nasalis
  Pars transversa   Поперечна частина   Поперечная часть   Transverse part
  Pars alaris   Крилова частина   Крыльная часть   Alar part
M. depressor septi nasi м’яз-опускач носової перегородки Мышца, опускающая перегородку носа Depressor septi nasi
M. orbicularis oculi Коловий м’яз ока Круговая мышца глаза Orbicularis oculi
  Pars palpebrals   Повікова частина   Вековая часть   Palpebral part
    Fasciculus ciliaris     Війковий пучок     Ресничный пучок     Ciliary bundle
    Pars profunda     Глибока частина     Глубокая часть     Deep part
  Pars orbitalis   Очноямкова частина   Глазничная часть   Orbital part
M. corrugator supercilii М’яз-зморщувач брови Мышца, сморщивающая бровь Corrugator supercilii
M. depressor supercilii М’яз-опускач брови Мышца, опускающая бровь Depressor supercilii
M. auricularis anterior Передній вушний м’яз Передняя ушная мышца Auricularis anterior
M. auricularis superior Верхній вушний м’яз Верхняя ушная мышца Auricularis superior
M. auricularis posterior Задній вушний м’яз Задняя ушная мышца Auricularis posterior
M. orbicularis oris Коловий м’яз рота Круговая мышца рта Orbicularis oris
  Pars marginalis   Крайова частина   Краевая часть   Marginal part
  Pars labialis   Губна частина   Губная часть   Labial part
M. depressor anguli oris М’яз-опускач кута рота Мышца, опускающая угол рта Depressor anguli oris
M. transversus menti Поперечний м’яз підборіддя Поперечная мышца подбородка Transversus menti
M. risorius М’яз сміху Мышца смеха Risorius
M. zygomaticus major Великий виличний м’яз Большая скуловая мышца Zygomaticus major
M. zygomaticus minor Малий виличний м’яз Малая скуловая мышца Zygomaticus minor
M. levator labii superioris м’яз-підіймач верхньої губи Мышца, поднимающая верхнюю губу Levator labii superioris
М. levator labii superioris alaeque nasi м’яз-підіймач верхньої губи і крила носа Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыла носа Levator labii superioris alaeque nasi
M. depressor labii inferioris м’яз-опускач нижньої губи Мышца, опускающая нижнюю губу Depressor labii inferioris
M. levator anguli oris м’яз-підіймач кута рота Мышца, поднимающая угол рта Levator anguli oris
Modiolus anguli oris Тримач кута рота Узел угла глаза Modiolus
M. buccinator Щічний м’яз Щечная мышца Buccinator
M. mentalis Підборідний м’яз Подбородочная мышца Mentalis
Musculi masticatorii Жувальні м’язи Жевательные мышцы Masticatory muscles
M. masseter Жувальний м’яз Жевательная мышца Masseter
  Pars superficialis   Поверхнева частина   Поверхностная часть   Superficial part
  Pars profunda   Глибока частина   Глубокая часть   Deep part
M. temporalis Скроневий м’яз Височная мышца Temporalis; Temporal muscle
M. pterygoideus lateralis Бічний крилоподібний м’яз Латеральная крыловидная мышца Lateral pterygoid
  Caput superius   Верхня головка   Верхняя головка   Upper head; Superior head
  Caput inferius   Нижня головка   Нижняя головка   Lower head; Inferior head
M. pterygoideus medialis Присередній крилоподібний м’яз Медиальная крыловидная мышца Medial pterygoid
Fascia buccopharyngea Щічно-глоткова фасція Щечно-глоточная фасция Buccopharyngeal fascia
Fascia masseterica Жувальна фасція Жевательная фасция Masseteric fascia
Fascia parotidea Привушна фасція Фасция околоушной железы Parotid fascia
Fascia temporalis Скронева фасція Височная фасция Temporal fascia
Lamina superficialis Поверхнева пластинка Поверхностная пластинка Superficial layer
Lamina profunda Глибока пластинка Глубокая пластинка Deep layer
Musculi linguae М’язи язика Мышцы языка Muscles of tongue
Musculi palati mollis et faucium М’язи м’якого піднебіння та зіва Мышцы мягкого неба и зева Muscles of soft palate and fauces
Musculi colli; Musculi cervicis М’язи шиї Мышцы шеи Muscle of neck
Platysma Підшкірний м’яз шиї Подкожная мышца шеи Platysma
М. longus capitis Довгий м’яз голови Длинная мышца головы Longus colli
М. scalenus anterior Передній драбинчастий м’яз Передняя лестничная мышца Longus capitis
М. scalenus medius Середній драбинчастий м’яз Средняя лестничная мышца Scalenus anterior; Anterior scalene
M. scalenus posterior Задній драбинчастий м’яз Задняя лестничная мышца Scalenus medius, Middle scalene
(M. scalenus minimus) (Найменший драбинчастий м’яз) (Наименьшая лестничная мышца) Scalenus posterior, Posterior scalene (Scalenus minimus)
M. sternocleidomastoideus Груднинно-ключично-cоско-подібний м’яз Грудино-ключично-сосцевидная мышца Sternocleidomastoid
Musculi suboccipitales Підпотиличні м’язи Подзатылочные мышцы Suboccipital muscles
M. rectus capitis anterior Передній прямий м’яз голови Передняя прямая мышца головы Rectus capitis anterior
M. rectus capitis lateralis Бічний прямий м’яз голови Латеральная прямая мышца головы Rectus capitis lateralis
M. rectus capitis posterior major Задній великий прямий м’яз голови Большая задняя прямая мышца головы Rectus capitis posterior major
M. rectus capitis posterior minor Задній малий прямий м’яз голови Малая задняя  прямая мышца головы Rectus capitis posterior minor
M. obliquus capitis superior Верхній косий м’яз голови Верхняя косая мышца головы Obliquus capitis superior
M. obliquus capitis inferior Нижній косий м’яз голови Нижняя косая мышца головы Obliquus capitis inferior
Musculi suprahyoidei Надпід’язикові м’язи Надподъязычные мышцы Suprahyoid muscles
M. digastricus Двочеревцевий м’яз Двубрюшная мышца Digastric
  Venter anterior   Переднє черевце   Переднее брюшко   Anterior belly
  Venter posterior   Заднє черевце   Заднее брюшко   Posterior belly
M. stylohyoideus Шило-під’язиковий м’яз Шилоподъязычная мышца Stylohyoid
M. mylohyoideus Щелепно-під’язиковий м’яз Челюстно-подъязычная мышца Mylohyoid
M. geniohyoideus Підборідно-під’язиковий м’яз Подбородочно-подъязычная мышца Geniohyoid
Musculi infrahyoidei Підпід’язикові м’язи Подподъязычные мышцы Infrahyoid muscles
M. sternohyoideus Груднинно-під’язиковий м’яз Грудино-подъязычная мышца Sternohyoid
M. omohyoideus Лопатково-під’язиковий м’яз Лопаточно-подъязычная мышца Omohyoid
  Venter superior   Верхнє черевце   Верхнее брюшко   Superior belly
  Venter inferior   Нижнє черевце   Нижнее брюшко   Inferior belly
M. sternothyreoideus Груднинно-щитоподібний м’яз Грудино-щитовидная мышца Sternothyroid
M. thyrohyoideus Щито-під’язиковий м’яз Щитоподъязычная мышца Thyrohyoid
(M. levator glandulae thyroideae) (М’яз-підіймач щитоподібної залози) (Мышца, поднимающая щитовидную железу) (Levator glandulae thyroideae)
Fascia cervicalis; Fascia colli Шийна фасція Фасция шеи Cervical fascia
Lamina superficialis Поверхнева пластинка Поверхностная пластинка Investing layer, Superficial layer
  Spatium suprastemale   Надгруднинний простір   Надгрудинное пространство   Suprasternal space
Lamina pretrachealis Передтрахейна пластинка Предтрахеальная пластинка Pretracheal layer
  Lig. suspensorium glandulae thyroideae   Підвішувальна зв’язка щитоподібної залози   Связка, поддерживающая щитовидную железу   Suspensory ligament of thyroid gland
Lamina prevertebralis Передхребтова пластинка Предпозвоночная пластинка Prevertebral layer
Vagina carotica Сонна піхва Сонное влагалище Carotid sheath
Musculi pharyngis М’язи глотки Мышцы глотки Pharyngeal muscles
Musculi laryngis М’язи гортані Мышцы гортани Laryngeal muscles
Musculi dorsi М’язи спини Мышцы спины Muscles of back
M. trapezius Трапецієподібний м’яз Трапециевидная мышца Trapezius
  Pars descendens   Низхідна частина   Низходящая часть   Descending part, Superior part
  Pars transversa   Поперечна частина   Поперечная часть   Transverse part, Middle part
  Pars ascendens   Висхідна частина   Восходящая часть   Ascending part, Inferior part
(M. transversus nuchae) (Поперечний карковий м’яз) (Поперечная мышца затылка) (Transversus nuchae)
M. latissimus dorsi Найширший м’яз спини Широчайшая мышца спины Latissimus dorsi
M. rhomboideus major Великий ромбоподібний м’яз Большая ромбовидная мышца Rhomboid major
M. rhomboideus minor Малий ромбоподібний м’яз Малая ромбовидная мышца Rhomboid minor
M. levator scapulae м’яз-підіймач лопатки Мышца, поднимающая лопатку Levator scapulae
M. serratus posterior inferior Нижній задній зубчастий м’яз Нижняя задняя зубчастая мышца Serratus posterior inferior
M. serratus posterior superior Верхній задній зубчастий м’яз Верхняя задняя зубчастая мышца Serratus posterior superior
Mm. intertransversarii anteriores cervicis; Mm. intertransversarii anteriores colli Передні міжпоперечні м’язи шиї Передние межпоперечные мышцы шеи Anterior cervical intertransversarii
Mm. intertransversarii posteriores laterale cervicis; Mm. intertransversarii posteriores laterales colli Задні бічні міжпоперечні м’язи шиї Латеральные задние межпоперечные мышцы шеи Lateral posterior cervical intertransversarii
Mm. intertransversarii laterales lumborum Бічні міжпоперечні м’язи попереку Латеральные межпоперечные мышцы поясницы Intertransversarii lateralis lumborum
  Partеs dorsales   Спинні частини   Задние части   Dorsal parts
  Partes ventrales   Черевні частини   Передние части   Ventral parts
Fascia nuchae Каркова фасція Выйная фасция Nuchal fascia
Musculi dorsi proprii Власні м’язи спини Собственные мышцы спины Muscles of back proper
Musculus erector spinae М’яз-випрямляч хребта Мышца, выпрямляющая позвоночник Elector spinae
Aponeurosis m. erectoris spinae Апоневроз м’яза – випрямляча хребта Апоневроз мышцы, выпрямляющей позвоночник Elector spinae aponeurosis
  Septum intermusculare   Міжм’язова перегородка   Межмышечная перегородка   Intermuscular septum
M. iliocostalis Клубово-ребровий м’яз Подвздошно-реберная мышца Iliocostalis
  M. iliocostalis lumborum   Клубово-ребровий м’яз попереку   Подвздошно-реберная мышца поясницы   Iliocostalis lumborum
    Pars lumbalis; Divisio lateralis m.erectoris spinae lumborum     Поперекова частина; Бічна частина м’яза-випрямляча попереку     Поясничная часть; Латеральный отдел мышцы, выпрямляющей позвоночник     Lumbar part; Lateral division of lumbar erector spinae
    Pars thoracalis     Грудна частина     Грудная часть     Thoracic part
  M. iliocostalis cervicis; M. iliocostalis colli   Клубово-ребровий м’яз шиї   Подвздошно-реберная мышца шеи   Iliocostalis cervicis
M. longissimus Найдовший м’яз Длиннейшая мышца Longissimus
  M. longissimus thoracis   Найдовший м’яз грудної клітки   Длиннейшая мышца груди   Longissimus thoracis
    Pars lumbalis; Divisio medialis m. erectoris spinae lumborum     Поперекова частина; Присередня частина м’яза-випрямляча попереку     Поперечная часть; Медиальная часть мышцы, выпрямляющей позвоночник     Lumbar part; Medial division of lumbar erector spinae
  M. longissimus cervicis; M. longissimus colli   Найдовший м’яз шиї   Длиннейшая мышца шеи   Longissimus cervicis
  M. longissimus capitis   Найдовший м’яз голови   Длиннейшая мышца головы   Longissimus capitis
M. spinalis Остьовий м’яз Остистая мышца Spinalis
  M. spinalis thoracis   Остьовий м’яз грудної клітки   Остистая мышца груди   Spinalis thoracis
  M. spinalis cervicis; M. spinalis colli   Остьовий м’яз шиї   Остистая мышца шеи   Spinalis cervicis
  M. spinalis capitis   Остьовий м’яз голови   Остистая мышца головы   Spinalis capitis
Musculi spinotransversales Остьово-поперечні м’язи Остисто-поперечные мышцы Spinotransversales
M. splenius Ремінний м’яз Ременная мышца Splenius
  M. splenius capitis   Ремінний м’яз голови   Ременная мышца головы   Splenius capitis
  M. splenius cervicis; M. splenius colli   Ремінний м’яз шиї   Ременная мышца шеи   Splenius cervicis
Musculi transversospinales Поперечно-остьові м’язи Поперечно-остистые мышцы Transversospinales
Mm. multifidi Багатороздільні м’язи Многораздельные мышцы Multifidus
  М. multifidus lumborum   Багатороздільний м’яз попереку   Многораздельная мышца поясницы   Multifidus lumborum
  М. multifidus thoracis   Багатороздільний м’яз грудної клітки   Многораздельная мышца груди   Multifidus thoracis
  М. multifidus cervicis; M. multifidus colli   Багатороздільний м’яз шиї   Многораздельная мышца шеи   Multifidus cervicis
M. semispinalis Півостьовий м’яз Полуостистая мышца Semispinalis
  M. semispinalis thoracis   Півостьовий м’яз грудної клітки   Полуостистая мышца груди   Semispinalis thoracis
  M. semispinalis cervicis; M. semispinalis colli   Півостьовий м’яз шиї   Полуостистая мышца шеи   Semispinalis cervicis
  M. semispinalis capitis   Півостьовий м’яз голови   Полуостистая мышца головы   Semispinalis capitis
Mm. rotatores М’язи-обертачі Мышцы-вращатели Rotatores
  (Mm. rotatores lumborum)   (М’язи-обертачі попереку)   (Мышцы, вращатели поясницы)   (Rotatores lumborum)
  Mm. rotatores thoracis   М’язи-обертачі грудної клітки   Мышцы, вращатели груди   Rotatores thoracis
  Mm. rotatores cervicis; Mm. rotatores colli   М’язи-обертачі шиї   Мышцы, вращатели шеи  Rotatores cervicis
Musculi interspinales Міжостьові м’язи Межостистые мышцы Interspinales
Mm. interspinales lumborum Міжостьові м’язи попереку Межостистые мышцы поясницы Interspinales lumborum
Mm. interspinales thoracis Міжостьові м’язи грудної клітки Межостистые мышцы груди Interspinals thoracis
Mm. interspinales cervicis; Mm. interspinales colli Міжостьові м’язи шиї Межостистые мышцы шеи Interspinales cervicis
Musculi intertransversarii Міжпоперечні м’язи Межпоперечные мышцы Intertransversarii
Mm. intertransversarii mediales lumborum Присередні міжпоперечні м’язи попереку Медиальные межпоперечные мышцы поясницы Medial lumbar intertransversarii
Mm. intertransversarii thoracis Міжпоперечні м’язи грудної клітки Межпоперечные мышцы груди Thoracic intertransversarii
Mm. intertransversarii posteriors mediales cervicis; Mm. intertransversarii posteriores mediales colli Задні присередні міжпоперечні м’язи шиї Задние медиальные межпоперечные мышцы шеи Medial posterior cervical intertransversarii
Fascia thoracolumbar Грудо-поперекова фасція Пояснично-грудная фасция Thoracolumbar fascia
Lamina posterior; Lamina superficialis Задня пластинка; Поверхнева пластинка Задняя пластинка; Поверхностная пластинка Posterior layer
Lamina media Середня пластинка Средняя пластинка Middle layer
Lamina anterior; Lamina profunda; Fascia musculi quadrati lumborum Передня пластинка; Глибока пластинка; Фасція квадратного м’яза попереку Передняя пластинка; Глубокая пластинка; Фасция квадратной мышцы поясницы Anterior layer; Quadratus lumborum fascia
Musculi thoracis М’язи грудної клітки Мышцы груди Muscles of thorax
(M. sternalis) (Груднинний м’яз) (Грудинная мышца) (Sternalis)
M. pectoralis major Великий грудний м’яз Большая грудная мышца Pectoralis major
  Pars clavicularis   Ключична частина   Ключичная часть   Clavicular head
  Pars sternocostalis   Груднинно-реброва частина   Грудинно-реберная часть   Sternocostal head
  Pars abdominalis   Черевна частина   Брюшная часть   Abdominal part
M. pectoralis minor Малий грудний м’яз Малая грудная мышца Pectoralis minor
M. subclavius Підключичний м’яз Подключичная мышца Subclavius
M. serratus anterior Передній зубчастий м’яз Передняя зубчастая мышца Serratus anterior
Mm. levatores costarum М’язи-підіймачі ребер Мышцы, поднимающие ребра Levatores costarum
  Mm. levatores costarum longi   Довгі м’язи-підіймачі ребер   Длинные мышцы, поднимающие ребра   Levatores costarum longi
  Mm. levatores costarum breves   Короткі м’язи-підіймачі ребер   Короткие мышцы, поднимающие ребра   Levatores costarum breves
Mm. intercostales externi Зовнішні міжреброві м’язи Наружные межреберные мышцы External intercostal muscle
Membrana intercostalis externa Зовнішня міжреброва перетинка Наружная межреберная мембрана External intercostal membrane
Mm. intercostales interni Внутрішні міжреброві м’язи Внутренние межреберные мышцы Internal intercostal muscle
Membrana intercostalis interna Внутрішня міжреброва перетинка Внутренняя межреберная мембрана Internal intercostal membiane
Mm. intercostales intimi Найглибші міжреброві м’язи Самые внутренние межреберные мышцы Innermost intercostal muscle
Mm. subcostales Підреброві м’язи Подреберные мышцы Subcostales
M. transversus thoracis Поперечний м’яз грудної клітки Поперечная мышца груди Transversus thoracis
Fascia pectoralis Грудна фасція Грудная фасция Pectoral fascia
Fascia clavipectoralis Ключично-грудна фасція Ключично-грудная фасция Clavipectoral fascia
Fascia thoracica Грудна фасція Собственно грудная фасция Thoracic fascia
Fascia endothoracica; Fascia parietalis thoracis Внутрішньогрудна фасція; Пристінкова фасція грудної клітки Внутригрудная фасция; Париетальная фасция груди Endothoracic fascia; Parietal fascia of thorax
Diaphragma Діафрагма Диафрагма Diaphragm
Pars lumbalis diaphragmatis Поперекова частина діафрагми Поясничная часть диафрагмы Lumbar part
  Crus dextrum   Права ніжка   Правая ножка   Right crus
  Crus sinistrum   Ліва ніжка   Левая ножка   Left crus
  Lig. arcuatum medianum   Серединна дугоподібна зв’язка   Срединная дугообразная связка   Median arcuate ligament
  Lig. arcuatum mediale   Присередня дугоподібна зв’язка   Медиальная дугообразная связка   Medial arcuate ligament
  Lig. arcuatum laterale Бічна дугоподібна зв’язка   Латеральная дугообразная связка   Lateral arcuate ligament
Pars costalis diaphragmatis Реброва частина діафрагми Реберная часть диафрагмы Costal part
Pars sternalis diaphragmatis Груднинна частина діафрагми Грудинная часть диафрагмы Sternal part
Hiatus aorticus Аортальний розтвір Аортальное отверстие Aortic hiatus
Hiatus oesophageus Стравохідний розтвір Пищеводное отверстие Oesophageal hiatus ▲
Lig. phrenicooesophagealis Діафрагмово-стравохідна зв’язка Диафрагмально-пищеводная связка Phrenico-oesophageal ligament ▲
Centrum tendineum Сухожилковий центр Сухожильный центр Central tendon
Foramen venae cavae Отвір порожнистої вени Отверстие нижней полой вены Caval opening
Trigonum sternocostal Груднинно-ребровий трикутник Грудино-реберный треугольник Sternocostal triangle
Trigonum lumbocostale Попереково-ребровий трикутник Пояснично-реберный треугольник Lumbocostal triangle
Fascia diaphragmatica Діафрагмова фасція Диафрагмовая фасция Diaphragmatic fascia
Musculi abdominis М’язи живота Мышцы живота Muscles of abdomen
M. rectus abdominis Прямий м’яз живота Прямая мышца живота Rectus abdominis
  Intersectiones tendineae   Сухожилкові переділки   Сухожильные перемычки   Tendinous intersections
  Vagina musculi recti abdominis   Піхва прямого м’яза живота   Влагалище прямой мышцы живота   Rectus sheath
    Lamina anterior     Передня пластинка     Передняя пластинка     Anterior layer
    Lamina posterior     Задня пластинка     Задняя пластинка     Posterior layer
    Linea arcuata     Дугоподібна лінія     Дугообразная линия     Arcuate line
M. pyramidalis Пірамідний м’яз Пирамидальная мышца Pyramidalis
M. obliquus externus abdominis Зовнішній косий м’яз живота Наружная косая мышца живота External oblique
  Lig inguinale, Arcus inguinalis   Пахвинна зв’язка, Пахвинна дуга   Паховая связка, Паховая дуга   Inguinal ligament
    Lig. lacunare     Затокова зв’язка     Лакунарная связка     Lacunar ligament
    Lig. pectincum     Гребінна зв’язка     Гребенчастая связка     Pectineal ligament
    Lig. reflexum     Повернена зв’язка     Загнутая связка     Reflected ligament
Anulus inguinalis superficialis Поверхневе пахвинне кільце Поверхностное паховое кольцо Superficial inguinal ring
  Crus mediale   Присередня ніжка   Медиальная ножка   Medial crus
  Crus laterale   Бічна ніжка   Латеральная ножка   Lateral crus
  Fibrae intercrurales   Міжніжкові волокна   Межножковые волокна   Intercrural fibres
М. obliquus internus abdominis Внутрішній косий м’яз живота Внутренняя косая мышца живота Internal oblique
  M. cremaster ♂   М’яз-підіймач яєчка ♂   Мышца, поднимающая яичко ♂   Cremaster ♂
M. transversus abdominis Поперечний м’яз живота Поперечная мышца живота Transversus abdominis; Transverse abdominal
  Falx inguinalis; Tendo conjunctivus   Пахвинний серп; Сполучний сухожилок   Паховый серп; Соединительное сухожилие   Inguinal falx; Conjoint tendon
  Anulus inguinalis profundus   Глибоке пахвинне кільце   Глубокое паховое кольцо   Deep inguinal ring
Linea alba Біла лінія Белая линия Linea alba
  Anulus umbilicalis   Пупкове кільце   Пупочное кольцо   Umbilical ring
  Adminiculum lineae albae   Підпора білої лінії   Подпора белой линии   Posterior attachment of linea alba
Linea semilunaris Півмісяцева лінія Полулунная линия Linea semilunaris
Canalis inguinalis Пахвинний канал Паховый канал Inguinal canal
M. quadratus lumborum Квадратний м’яз попереку Квадратная мышца поясницы Quadratus lumborum
Fascia abdominis Фасція живота Фасция живота Abdominal fascia
Fascia abdominis visceralis Нутрощева фасція живота Висцеральная фасция живота Visceral abdominal fascia
  Fascia propria organi   Власна фасція органа   Собственная фасция органа   Fascia of individual organ
Fascia extraperitonealis Заочеревинна фасція Забрюшинная фасция Extraperitoneal fascia
  Lig. extraperitoneale   Заочеревинна зв’язка   Забрюшинная связка   Extraperitoneal ligament
Fascia abdominis parietalis; Fascia endoabdominalis Пристінкова фасція живота; Внутрішньочеревна фасція Париетальная фасция живота; Внутрибрюшная фасция Parietal abdominal fascia; Endo-abdominal fascia
  Fascia propria organi   Власна фасція органа   Собственная фасция органа   Fascia of individual organ
  Fascia iliopsoas; Fascia iliaca   Попереково-клубова фасція; Клубова фасція   Подвздошно-поясничная фасция; Подвздошная фасция   Iliopsoas fascia; Fascia iliaca
    Pars psoatica     Поперекова частина     Поясничная часть     Psoas fascia
    Pars iliaca     Клубова частина     Подвздошная часть     Iliac fascia
      Arcus iliopectineus       Клубово-гребінна дуга       Подвздошно-гребенчатая дуга       Iliopectineal arch
  Fascia transversalis   Поперечна фасція   Поперечная фасция   Transversalis fascia
    Lig. interfoveolare     Між’ямочкова зв’язка     Межъямочная связка     Interfoveolar ligament
    Tractus iliopubicus     Клубово-лобковий шлях     Подвздошно-лобковый путь     Iliopubic tract
    Fascia umbilicalis     Пупкова фасція     Пупочная фасция     Umbilical fascia
  Fascia investiens abdominis   Обгортальна фасція живота   Выстилающая фасция живота   Investing abdominal fascia
    Fascia investiens profunda     Глибока обгортальна фасція     Глубокая выстилающая фасция     Deep investing fascia
    Fasciae investientes intermediae     Проміжні обгортальні фасції     Промежуточные выстилающие фасции     Intermediate investing fascia
    Fascia investiens superficialis     Поверхнева обгортальна фасція     Поверхностная выстилающая фасция     Superficial investing fascia
      Lig. suspensorium clitoridis ♀       Підвішувальна зв’язка клітора ♀       Связка, подвешивающая клитор ♀       Suspensory ligament of clitoris ♀
      Lig. suspensorium penis ♂       Підвішувальна зв’язка статевого члена ♂       Связка, подвешивающая половой член ♂       Suspensory ligament of penis ♂
Textus connectivus laxus Пухка сполучна тканина Рыхлая соединительная ткань Loose connective tissue
Tela subcutanea abdominis Підшкірна основа живота Подкожная ткань живота Subcutaneous tissue of abdomen
  Stratum membranosum   Перетинчастий шар   Перепончатая пластинка   Membranous layer
    Lig. fundiforme clitoridis ♀     Пращоподібна зв’язка клітора ♀     Пращевидная связка клитора ♀     Fundiform ligament of clitoris ♀
    Lig. fundiforme penis ♂     Пращоподібна зв’язка статевого члена ♂     Пращевидная связка полового члена ♂     Fundiform ligament of penis ♂
  Panniculus adiposus   Підшкірна жирова клітковина   Жировой слой   Fatty layer
Fascia pelvis; Fascia pelvica Тазова фасція Фасция таза Pelvic fascia
Fascia pelvis visceralis Нутрощева тазова фасція Висцеральная фасция таза Visceral pelvic fascia
  Fascia propria organi   Власна фасція органа   Собственная фасция органа   Fascia of individual organ
  Fascia rectoprostatica; Septum rectovesicale ♂   Прямокишково-передміхурова фасція; Прямокишково-міхурова перегородка ♂   Прямокишечно-простатическая фасция; Прямокишечно-пузырная перегородка ♂   Rectoprostatic fascia; Rectovesical septum ♂
  Fascia rectovaginalis; Septum rectovaginale ♀   Прямокишково-піхвова фасція; Прямокишково-піхвова перегородка ♀   Прямокишечно-влагалищная фасция; Прямокишечно-влагалищная перегородка ♀   Rectovaginal fascia; Rectovaginal septum ♀
Fascia extraperitonealis Заочеревинна фасція Забрюшинная фасция Extraperitoneal fascia
  Lig. extraperitoneale   Заочеревинна зв’язка   Забрюшинная связка    Extraperitoneal ligament
Fascia pelvis parietalis; Fascia endopelvina Пристінкова фасція таза; Внутрішньотазова фасція * Париетальная фасция таза Parietal pelvic fascia;  Endopelvic fascia
  Fascia propria organi   Власна фасція органа   Собственная фасция органа   Fascia of individual organ
  Fascia obturatoria   Затульна фасція   Запирательная фасция   Obturator fascia
    Arcus tendineus fasciae pelvis     Сухожилкова дуга тазової фасції     Сухожильная дуга фасции таза      Tendinous arch of pelvic fascia
  Fascia musculi piriformis   Фасція грушоподібного м’яза   Фасция грушевидной мышцы   Piriformis fascia
  Fascia superior diaphragmatis pelvis   Верхня фасція тазової діафрагми   Верхняя фасция диафрагмы таза   Superior fascia of pelvic diaphragm
    Lig. pubovesicale; Lig. mediale puboprostaticum ♂     Лобково-міхурова зв’язка; Присередня лобково-передміхурова зв’язка ♂     Лобково-пузырная связка; Медиальная лобково-простатическая связка ♂     Pubovesical ligament; Medial puboprostatic ligament ♂
    Lig. mediale pubovesicale♀     Присередня лобково-міхурова зв’язка ♀     Медиальная лобково-пузырная связка ♀     Medial pubovesical ligament ♀
    М. pubovesicalis     Лобково-міхуровий м’яз     Лобково-пузырная мышца     Pubovesicalis
    Lig. puboprostaticum; Lig.laterale puboprostaticum ♂     Лобково-передміхурова зв’язка; Бічна лобково-передміхурова зв’язка ♂     Лобково-простатическая связка; Латеральная лобково-простатическая связка ♂     Puboprostatic ligament; Lateral puboprostatic ligament ♂
    Lig. laterale pubovesicale ♀     Бічна лобково-міхурова зв’язка ♀     Латеральная лобково-пузырная связка ♀     Lateral pubovesical ligament ♀
    Lig. laterale vesicale     Бічна міхурова зв’язка     Латеральная связка мочевого пузыря     Lateral ligament of bladder
      M. rectovesicalis       Прямокишково-міхуровий м’яз       Прямокишечно-пузырная мышца       Rectovesicalis
  Fascia praesacralis   Передкрижова фасція   Предкрестцовая фасция   Presacral fascia
  Fascia rectosacralis   Прямокишково-крижова фасція   Прямокишечно-крестцовая фасция   Rectosacral fascia
  Fascia inferior diaphragmatis pelvis   Нижня фасція тазової діафрагми   Нижняя фасция диафрагмы таза   Inferior fascia of pelvic diaphragm
Diaphragma pelvis Тазова діафрагма Диафрагма таза Pelvic diaphragm; Pelvic floor
Fascia superior diaphragmatis pelvis Верхня фасція тазової діафрагми Верхняя фасция диафрагмы таза Superior fascia of pelvic diaphragm
Fascia inferior diaphragmatis pelvis Нижня фасція тазової діафрагми Нижняя фасция диафрагмы таза Inferior fascia of pelvic diaphragm
M. levator ani М’яз-підіймач відхідника Мышца, поднимающая задний проход Levator ani
  M. pubococcygeus   Лобково-куприковий м’яз   Лобково-копчиковая мышца   Pubococcygeus
    M. puboperinealis     Лобково-промежинний м’яз     Лобково-промежностная мышца     Puboperineales
    M. puboprostaticus; M. levator prostatae ♂     Лобково-передміхуровий м’яз; М’яз-підіймач передміхурової залози ♂     Лобково-простатичестая мышца; Мышца, поднимающая простату ♂     Puboprostaticus; Levator prostatae ♂
    M. pubovaginalis ♀     Лобково-піхвовий м’яз ♀     Лобково-влагалищная мышца ♀     Pubovaginalis ♀
    M. puboanalis     Лобково-відхідниковий м’яз     Лобково-заднепроходная мышца     Pubo-analis
  M. puborectalis   Лобково-прямокишковий м’яз   Лобково-прямокишечная мышца   Puborectalis
  M. iliococcygeus   Клубово-куприковий м’яз   Подвздошно-копчиковая мышца   Iliococcygeus
  (Arcus tendineus musculi levatoris ani)   (Сухожилкова дуга м’яза-підіймача відхідника)   (Сухожильная дуга мышцы, поднимающей задний проход)   (Tendinous arch of levator ani)
Hiatus urogenitalis Сечо-статевий розтвір Мочеполовая щель Urogenital hiatus
M. ischiococcygeus; M. coccygeus Сідничо-куприковий м’яз; Куприковий м’яз Седалищно-копчиковая мышца; Копчиковая мышца Ischiococcygeus; Coccygeus
M. sphincter ani externus Зовнішній м’яз-замикач відхідника Наружный сфинктер заднего прохода External anal sphincter
  Pars subcutanea   Підшкірна частина   Подкожная часть   Subcutaneous part
  Pars superficialis   Поверхнева частина   Поверхностная часть   Superficial part
  Pars profunda   Глибока частина   Глубокая часть   Deep part
Corpus anococcygeum;

Lig. anococcygeum

Відхідниково-куприкове тіло; Відхідниково-куприкова зв’язка Заднепроходно-копчиковое тело; Заднепроходно-копчиковая связка Anococcygeal body;

Anococcygeal ligament

  Tendo musculi pubococcygei   Сухожилок лобково-куприкового м’яза   Сухожилие лобково-копчиковой мышцы   Pubococcygeal tendon
  Raphe musculi iliococcygei   Шов клубово-куприкового м’яза   Шов подвздошно-копчиковой мышцы   Iliococcygeal raphe
  Insertio partis superficialis musculi sphincteris ani externi   Прикріплення поверхневої частини зовнішнього м’яза-замикача відхідника   Прикрепление поверхностной части наружного сфинктера заднего прохода   Attachment of superficial external anal sphincter
Mm. perinei М’язи промежини Мышцы промежности Perineal muscles
Musculi membri superioris М’язи верхньої кінцівки Мышцы верхней конечности Muscles of upper limb
Compartimenta Відділи Фасциальные ложа Compartments
Compartimentum brachii anterius; Compartimentum brachii flexorum Передній відділ плеча; Відділ згиначів плеча Переднее фасциальное ложе плеча; Фасциальное ложе сгибателей Anterior compartment of arm; Flexor compartment of arm
Compartimentum brachii posterius; Compartimentum brachii extensorum Задній відділ плеча; Відділ розгиначів плеча Заднее фасциальное ложе плеча; Фасциальное ложе разгибателей Posterior compartment of arm; Extensor of arm
Compartimentum antebrachii anterius; Compartimentum antebrachii flexorum Передній відділ передпліччя; Відділ згиначів передпліччя Переднее фасциальное ложе предплечья; Фасциальное ложе сгибателей предплечья Anterior compartment of forearm; Flexor compartment of forearm
  Pars superficialis   Поверхнева частина   Поверхностная часть Superficial part
  Pars profunda   Глибока частина   Глубокая часть Deep part
Compartimentum antebrachii posterius; Compartimentum antebrachii extensorum Задній відділ передпліччя; Відділ розгиначів передпліччя Заднее фасциальное ложе предплечья; Фасциальное ложе разгибателей предплечья Posterior compartment of forearm; Extensor compartment of forearm
  Pars lateralis; Pars radialis   Бічна частина; Променева частина   Латеральная часть; Лучевая часть   Lateral part; Radial part
Musculi М’язи Мышцы Muscles
M. deltoideus Дельтоподібний м’яз Дельтовидная мышца Deltoid
  Pars clavicularis   Ключична частина   Ключичная часть   Clavicular part
  Pars acromialis   Надплечова частина   Акромиальная часть   Acromial part
  Pars spinalis   Остьова частина   Остистая часть   Spinal part
М. supraspinatus Надостьовий м’яз Надостная мышца Supraspinatus
  Fascia supraspinata   Надостьова фасція   Надостная фасция   Supraspinous fascia
М. infraspinatus Підостьовий м’яз Подостная мышца Infraspinatus
  Fascia infraspinata   Підостьова фасція   Подостная фасция   Infraspinous fascia
M. teres minor Малий круглий м’яз Малая круглая мышца Teres minor
M. teres major Великий круглий м’яз Большая круглая мышца Teres major
M. subscapularis Підлопатковий м’яз Подлопаточная мышца Subscapularis
M. biceps brachii Двоголовий м’яз плеча Двуглавая мышца плеча Biceps brachii
  Caput longum   Довга головка   Длинная головка   Long head
  Caput breve   Коротка головка   Короткая головка   Short head
  Aponeurosis musculi bicipitis brachii; Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus   Апоневроз двоголового м’яза плеча; Двоголовий апоневроз; Сухожилковий розтяг   Апоневроз двуглавой мышцы плеча   Bicipital aponeurosis
M. coracobrachialis Дзьобо-плечовий м’яз Клювовидно-плечевая мышца Coracobrachialis
M. brachialis Плечовий м’яз Плечевая мышца Brachialis
M. triceps brachii Триголовий м’яз плеча Трехглавая мышца Triceps brachii
  Caput longum   Довга головка   Длинная головка   Long head
  Caput laterale   Бічна головка   Латеральная головка   Lateral head
  Caput mediale; Caput profundum   Присередня головка; Глибока головка   Медиальная головка   Medial head; Deep head
M. anconeus Ліктьовий м’яз Локтевая мышца Anconeus
M. articularis cubiti М’яз ліктьового суглоба Суставная мышца локтя Articularis cubiti
M. pronator teres Круглий м’яз-привертач Круглый пронатор Pronator teres
  Caput humerale   Плечова головка   Плечевая головка   Humeral head
  Caput ulnare   Ліктьова головка   Локтевая головка   Ulnar head
M. flexor carpi radialis Променевий м’яз-згинач зап’ястка Лучевой сгибатель запястья Flexor carpi radialis
M. palmaris longus Довгий долонний м’яз Длинная ладонная мышца Palmaris longus
M. flexor carpi ulnaris Ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка Локтевой сгибатель запястья Flexor carpi ulnaris
  Caput humerale   Плечова головка   Плечевая головка   Humeral head
  Caput ulnare   Ліктьова головка   Локтевая головка   Ulnar head
M. flexor digitorum superficialis Поверхневий м’яз-згинач пальців Поверхностный сгибатель пальцев Flexor digitorum superficialis
  Caput humeroulnare   Плечо-ліктьова головка   Плечелоктевая головка   Humero-ulnar head
  Caput radiale   Головка променевої кістки   Лучевая головка   Radial head
М. flexor digitorum profundus Глибокий м’яз-згинач пальців Глубокий сгибатель пальцев Flexor digitorum profundus
М. flexor pollicis longus Довгий м’яз-згинач великого пальця Длинный сгибатель большого пальца Flexor pollicis longus
M. pronator quadratus Квадратний м’яз-привертач Квадратный пронатор Pronator quadratus
M. brachioradialis Плечо-променевий м’яз Плечелучевая мышца Brachioradialis
M. extensor carpi radialis longus Довгий променевий м’яз-розгинач зап’ястка Длинный лучевой разгибатель запястья Extensor carpi radialis longus
M. extensor carpi radialis brevis Короткий променевий м’яз-розгинач зап’ястка Короткий лучевой разгибатель запястья Extensor carpi radialis brevis
M. extensor digitorum М’яз-розгинач пальців Разгибатель пальцев Extensor digitorum
  Connexus intertendineus   Міжсухожилковий зв’язок   Межсухожильное соединение   Intertendinous connections
M. extensor digiti minimi М’яз-розгинач мізинця Разгибатель мизинца Extensor digiti minimi
M. extensor carpi ulnaris Ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка Локтевой разгибатель запястья Extensor carpi ulnars
  Caput humerale   Плечова головка   Плечевая головка   Humeral head
  Caput ulnare   Ліктьова головка   Локтевая головка   Ulnar head
M. supinator М’яз-відвертач Супинатор Supinator
M. abductor pollicis longus Довгий відвідний м’яз великого пальця Длинная мышца, отводящая большой палец кисти Abductor pollicis longus
M. extensor pollicis brevis Короткий м’яз-розгинач великого пальця Короткий разгибатель большого пальца кисти Extensor pollicis brevis
M. extensor pollicis longus Довгий м’яз-розгинач великого пальця Длинный разгибатель большого пальца кисти Extensor pollicis longus
M. extensor indicis М’яз-розгинач вказівного пальця Разгибатель указательного пальца Extensor indicis
M. palmaris brevis Короткий долонний м’яз Короткая ладонная мышца Palmaris bievis
M. abductor pollicis brevis Короткий відвідний м’яз великого пальця Короткая мышца, отводящая большой палец кисти Abductor pollicis brevis
M. flexor pollicis brevis Короткий м’яз-згинач великого пальця Короткий сгибатель большого пальца кисти Flexor pollicis brevis
  Caput superficiale   Поверхнева головка   Поверхностная головка   Superficial head
  Caput profundum   Глибока головка   Глубокая головка   Deep head
M. opponens pollicis Протиставний м’яз великого пальця Мышца, противопоставляющая большой палец кисти Opponens pollicis
M. adductor pollicis Привідний м’яз великого пальця Мышца, приводящая большой палец кисти Adductor pollicis
  Caput obliquum   Коса головка   Косая головка   Oblique head
  Caput transversum   Поперечна головка   Поперечная головка   Tiansverse head
M. abductor digiti minimi Відвідний м’яз мізинця Мышца, отводящяя мизинец Abductor digiti minimi
М. flexor digiti minimi brevis Короткий м’яз-згинач мізинця Короткий сгибатель мизинца Flexor digiti minimi brevis
M. opponens digiti minimi Протиставний м’яз мізинця Мышца, противопоставляющая мизинец Opponens digiti minimi
Mm. lumbricales Червоподібні м’язи Червеобразные мышцы Lumbricals
Mm. interossei dorsales Тильні міжкісткові м’язи Тыльные межкостные мышцы Dorsal interossei
Mm. interossei palmares Долонні міжкісткові м’язи Ладонные межкостные мышцы Palmar interossei
Fasciae Фасції Фасции Fascia
Fascia axillaris Пахвова фасція Подмышечная фасция Axillary fascia
  Lig. suspensorium axillae   Підвішувальна зв’язка пахвової фасції   Связка, подвешевающая подмышечную фасцию   Suspensory ligament of
Fascia deltoidea Дельтоподібна фасція Дельтовидная фасция Deltoid fascia
Fascia brachii Плечова фасція Фасция плеча Brachial fascia
Septum intermusculare brachii mediale Присередня міжм’язова перегородка плеча Медиальная межмышечная перегородка плеча Medial intermuscular septum of arm
Septum intermusculare brachii laterale Бічна міжм’язова перегородка плеча Латеральная межмышечная перегородка плеча Lateral intermuscular septum of arm
Fascia antebrachii Фасція передпліччя Фасция предплечья Antebrachial fascia
Fascia dorsalis manus Тильна фасція кисті Тыльная фасция кисти Dorsal fascia of hand
Retinaculum musculorum extensoram Тримач м’язів-розгиначів Удерживатель мышц-разгибателей Extensor retinaculum
Lig. metacarpale transversum superficiale Поверхнева поперечна п’ясткова зв’язка Поверхностная поперечная пястная связка Superficial transverse metacarpal ligament
Aponeurosis palmaris Долонний апоневроз Ладонный апоневроз Palmar aponeurosis
Retinaculum musculorum flexorum Тримач м’язів-згиначів Удерживатель мышц-сгибателей Flexor retinaculum
Chiasma tendinum Перехрестя сухожилків Перекрест сухожилий Tendinous chiasm
Musculi membri inferioris М’язи нижньої кінцівки Мышцы нижней конечности Muscles of lower limb
Compartimenta Відділи Фасциальные ложа Compartments
Compartimentum femoris anterius; Compartimentum femoris extensorum Передній відділ стегна; Відділ розгиначів стегна Переднее фасциальное ложе бедра; Фасциальное ложе разгибателей Anterior compartment of thigh; Extensor of thigh
Compartimentum femoris posterius; Compartimentum femoris flexorum Задній відділ стегна; Відділ згиначів стегна Заднее фасциальное ложе бедра; Фасциальное ложе сгибателей Posterior compartment of thigh; Flexor compartment of  thigh
Compartimentum femoris mediale; Compartimentum femoris adductorum Присередній відділ стегна; Привідний відділ стегна Медиальное фасциальное ложе бедра; Фасциальное ложе приводящих мышц Medial compartment of thigh; Adductor compartment of thigh
Compartimentum cruris anterius; Compartimentum cruris extensorum Передній відділ гомілки; Відділ розгиначів гомілки Переднее фасциальное ложе голени; Фасциальное ложе разгибателей Anterior compartment of leg; Extensor compartment of leg
Compartimentum cruris posterius; Compartimentum cruris flexorum Задній відділ гомілки; Відділ згиначів гомілки Заднее фасциальное ложе голени; фасциальное ложе сгибателей Posterior compartment of leg; Flexor compartment of leg
  Pars superficialis; Pars gastrocnemialis; Pars tricipitalis   Поверхнева частина; Литкова частина; Триголова частина   Поверхностная часть; Икроножная часть; Трехглавая часть   Superficial part
  Pars profunda; Pars solealis   Глибока частина;  Камбалоподібна частина   Глубокая часть; Камбаловидная часть   Deep part
Compartimentum cruris laterale; Compartimentum cruris fibularium; Compartimentum cruris peroneorum Бічний відділ гомілки; Малогомілковий відділ гомілки Латеральное фасциальное ложе голени; Фасциальное ложе малоберцовых мышц Lateral compartment of leg; Fibular compartment of leg; Peroneal compartment of leg
Musculi М’язи Мышцы Muscles
M. iliopsoas Клубово-поперековий м’яз Подвздошно-поясничная мышца Iliopsoas
  M. iliacus   Клубовий м’яз   Подвздошная мышца   Iliacus
  M. psoas major   Великий поперековий м’яз   Большая поясничная мышца   Psoas major
(M. psoas minor) (Малий поперековий м’яз) (Малая поясничная мышца) (Psoas minor)
M. gluteus maximus Великий сідничний м’яз Большая ягодичная мышца Gluteus maximus
M. gluteus medius Середній сідничний м’яз Средняя ягодичная мышца Gluteus medius
M. gluteus minimus Малий сідничний м’яз Малая ягодичная мышца Gluteus minimus
Aponeurosis glutealis Сідничний апоневроз Ягодичный апоневроз Gluteal aponeurosis
M. tensor fasciae latae м’яз-натягувач широкої фасції Напрягатель широкой фасции Tensor fasciae latae; Tensor of fascia lata
M. piriformis Грушоподібний м’яз Грушевидная мышца Piriformis
M. obturatorius internus Внутрішній затульний м’яз Внутренняя запирательная мышца Obturator internus
M. gemellus superior Верхній близнюковий м’яз Верхняя близнецовая мышца Gemellus superior, Superior gemellus
M. gemellus inferior Нижній близнюковий м’яз Нижняя близнецовая мышца Gemellus inferior; Inferior gemellus
M. quadratus femoris Квадратний м’яз стегна Квадратная мышца бедра Quadratus femoris
M. sartorius Кравецький м’яз Портняжная мышца Sartorius
M. quadriceps femoris Чотириголовий м’яз стегна Четырехглавая мышца бедра Quadriceps femoris
  M. rectus femoris   Прямий м’яз стегна   Прямая мышца бедра   Rectus femoris
    Caput rectum     Пряма головка     Прямая головка      Straight head
    Caput reflexum     Поверхнена головка     Загнутая головка      Reflected head
  М. vastus lateralis   Бічний широкий м’яз   Латеральная широкая мышца бедра   Vastus lateralis
  М. vastus intermedius   Проміжний широкий м’яз   Промежуточная широкая мышца бедра   Vastus intermedius
  M. vastus medialis   Присередній широкий м’яз   Медиальная широкая мышца бедра   Vastus medialis
M. articularis genus Суглобовий м’яз коліна Суставная мышца колена Articularis genus; Articular muscle of knee
M. pectineus Гребінний м’яз Гребенчатая мышца Pectineus
M. adductor longus Довгий привідний м’яз Длинная приводящая мышца Adductor longus
M. adductor brevis Короткий привідний м’яз Короткая приводящая мышца Adductor brevis
M. adductor magnus Великий привідний м’яз Большая приводящая мышца Adductor magnus
M. adductor minimus Малий привідний м’яз Малая приводящая мышца Adductor minimus
M. gracilis Тонкий м’яз Тонкая мышца Gracilis
M. obturatorius externus Зовнішній затульний м’яз Наружная запирательная мышца Obturator externus
M. biceps femoris Двоголовий м’яз стегна Двуглавая мышца бедра Biceps femoris
  Caput longum   Довга головка   Длинная головка   Long head
  Caput breve   Коротка головка   Короткая головка   Short head
M. semitendinosus Півсухожилковий м’яз Полусухожильная мышца Semitendinosus
M. semimembranosus Півперетинчастий м’яз Полуперепончатая мышца Semimembranosus
M. tibialis anterior Передній великогомілковий м’яз Передняя большеберцовая мышца Tibialis anterior
M. extensor digitorum longus Довгий м’яз-розгинач пальців Длинный разгибатель пальцев Extensor digitorum longus
M. fibularis tertius; M. peroneus tertius Третій малогомілковий м’яз Третья малоберцовая мышца Fibularis tertius, Peroneus tertius
M. extensor hallucis longus Довгий м’яз-розгинач великого пальця стопы Длинный разгибатель большого пальца стопы Extensor hallucis longus
M. fibularis longus; M. peroneus longus Довгий малогомілковий м’яз Длинная малоберцовая мышца Fibularis longus; Peroneus longus
M. fibularis brevis; M. peroneus brevis Короткий малогомілковий м’яз Короткая малоберцовая мышца Fibularis brevis; Peroneus brevis
M. triceps surae Триголовий м’яз литки Трехглавая мышца голени Triceps surae
  M. gastrocnemius   Литковий м’яз   Икроножная мышца   Gastrocnemius
     Caput laterale      Бічна головка     Латеральная головка     Lateral head
     Caput mediale      Присередня головка     Медиальная головка     Medial head
  M. soleus   Камбалоподібний м’яз   Камбаловидная мышца   Soleus
  Tendo calcaneus   П’ятковий сухожилок   Пяточное сухожилие   Caleaneal tendon
M. plantaris Підошвовий м’яз Подошвенная мышца Plantans
M. popliteus Підколінний м’яз Подколенная мышца Popliteus
M. tibialis posterior Задній великогомілковий м’яз Задняя большеберцовая мышца Tibialis postenor
М. flexor digitorum longus Довгий м’яз-згинач пальців Длинный сгибатель пальцев Flexor digitorum longus
М. flexor hallucis longus Довгий м’яз-згинач великого пальця Длинный сгибатель большого пальца стопы Flexor hallucis longus
M. extensor hallucis brevis Короткий м’яз-розгинач великого пальця Короткий разгибатель большого пальца стопы Extensor hallucis brevis
M. extensor digitorum brevis Короткий м’яз-розгинач пальців Короткий разгибатель пальцев Extensor digitorum brevis
M. abductor hallucis Відвідний м’яз великого пальця стопы Мышца, отводящая большой палец стопы Abductor hallucis
M. flexor hallucis brevis Короткий м’яз-розгинач великого пальця стопы Короткий разгибатель большого пальца стопы Flexor hallucis brevis
  Caput mediale   Присередня головка   Медиальная головка   Medial head
  Caput laterale   Бічна головка   Латеральная головка   Lateral head
M. adductor hallucis Привідний м’яз великого пальця Мышца, приводящая большой палец стопы Adductor hallucis
  Caput obliquum   Коса головка   Косая головка   Oblique head
  Caput transversum   Поперечна головка   Поперечная головка   Transverse head
M. abductor digiti minimi Відвідний м’яз мізинця Мышца, отводящая мизинец стопы Abductor digiti minimi
(M. abductor metatarsi quinti) (Відвідний м’яз п’ятої плеснової кістки) (Мышца, отводящая V плюсневую кость) (Abductor of fifth metatarsal)
(M. opponens digiti minimi) (Протиставний м’яз мізинця) (Мышца, противопоставляющая мизинец стопы) (Opponens digiti minimi)
M. flexor digiti minimi brevis Короткий м’яз-згинач мізинця  Короткий сгибатель мизинца стопы Flexor digiti minimi brevis
M. flexor digitorum brevis Короткий м’яз-згинач пальців Короткий сгибатель пальцев Flexor digitorum brevis
M. quadratus plantae; M. flexor accessorius Квадратний м’яз підошви; Додатковий м’яз-згинач Квадратная мышца подошвы; Добавочный сгибатель Quadratus plantae; Flexor accessonus
Mm. lumbricales Червоподібні м’язи Червеобразные мышцы Lumbricals
Mm. interossei dorsales Тильні міжкісткові м’язи Тыльные межкостные мышцы Dorsal interossei
Mm. interossei plantares Підошвові міжкісткові м’язи Подошвенные межкостные мышцы Plantar interossei
Fasciae Фасції Фасции Fascia
Fascia lata Широка фасція Широкая фасция Fascia lata
  Tractus iliotibialis   Клубово-гомілкове пасмо   Подвздошно-большеберцовый тракт   Iliotibial tract
Septum intermusculare femoris laterale Бічна міжм’язова перегородка стегна Латеральная межмышечная перегородка бедра Lateral femoral intermuscular septum
Septum intermusculare femoris mediale Присередня міжм’язова перегородка стегна Медиальная межмышечная перегородка бедра Medial femoral intermuscular septum
Canalis adductorius Привідний канал Приводящий канал Adductor canal
Septum intermusculare vastoadductorium fascia Широко-привідна міжм’язова перегородка Широкоприводящая межмышечная перегородка; Переднемедиальная межмышечная перегородка Anteromedial intermuscular septum; Subsartorial fascia
Hiatus adductorius Привідний розтвір Сухожильная щель (большой приводящей мышцы) Adductor hiatus
Fascia iliaca Клубова фасція Подвздошная фасция Iliac fascia
Lacuna musculorum М’язова затока Мышечная лакуна Muscular space
Arcus iliopectineus Клубово-гребінна дуга Подвздошно-гребенчатая дуга Iliopectineal arch
Lacuna vasorum Судинна затока Сосудистая лакуна Vascular space
Canalis femoralis Стегновий канал Бедренный канал Femoral canal
Trigonum femorale Стегновий трикутник Бедренный треугольник Femoral triangle
Anulus femoralis Стегнове кільце Бедренное кольцо Femoral ring
Septum femorale Стегнова перегородка Бедренная перегородка Femoral septum
Hiatus saphenus Підшкірний розтвір Подкожная щель Saphenous opening
  Margo falciformis; Margo arcuatus   Серпоподібний край; Дугоподібний край   Серповидный край   Falciform margin
    Cornu superius; Crus superius     Верхній ріг; Верхня ніжка     Верхний рог     Superior horn
    Cornu inferius; Crus inferius     Нижній ріг; Нижня ніжка     Нижний рог     Inferior horn
  Fascia cribrosa   Дірчаста фасція   Решетчатая фасция   Cribriform fascia
Fascia cruris Фасція гомілки Фасция голени Deep fascia of leg
Septum intermusculare cruris anterius Передня міжм’язова перегородка гомілки Передняя межмышечная перегородка голени Anterior intermuscular septum of leg
Septum intermusculare cruris posterius Задня міжм’язова перегородка гомілки Задняя межмышечная перегородка голени Posterior intermuscular septum of leg
Arcus tendineus musculi solei Сухожилкова дуга камбалоподібного м’яза Сухожильная дуга камбаловидной мышцы Tendinous arch of soleus
Retinaculum musculorum extensorum superius Верхній тримач м’язів-розгиначів Верхний удерживатель сухожилий разгибателей Superior extensor retinaculum
Retinaculum musculorum flexorum Тримач м’язів-згиначів Удерживатель сухожилий сгибателей Flexor retinaculum
Retinaculum musculorum extensorum inferius Нижній тримач м’язів-розгиначів Нижний удерживатель сухожилий разгибателей Inferior extensor retinaculum
Retinaculum musculorum fibularium superius; Retinaculum musculorum peroneorum superius Верхній тримач малогомілкових м’язів Верхний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц Superior fibular retinaculum; Superior peroneal retinaculum
Retinaculum musculorum fibularium inferius; Retinaculum musculorum peroneorum inferius Нижній тримач малогомілкових м’язів Нижний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц Inferior fibular retinaculum; Inferior peroneal retinaculum
Fascia dorsalis pedis Тильна фасція стопи Тыльная фасция стопы Dorsal fascia of foot
Aponeurosis plantaris Підошвовий апоневроз Подошвенный апоневроз Plantar aponeurosis
  Fasciculi transversi   Поперечні пучки   Поперечные пучки   Transverse fascicles
Lig. metatarsale transversum superficiale Поверхнева поперечна плеснова зв’язка Поверхностная поперечная связка плюсны Superficial transverse metatarsal ligament
Vaginae tendinum et bursae Піхви сухожилків та сумки Влагалища сухожилий и сумки Tendon sheaths and bursae
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Bursa subcutanea Підшкірна сумка Подкожная сумка Subcutaneous bursa
Bursa submuscularis Підм’язова сумка Подмышечная сумка Submuscular bursa
Bursa subfascialis Підфасціальна сумка Подфасциальная сумка Subfascial bursa
Bursa subtendinea Підсухожилкова сумка Подсухожильная сумка Subtendinous bursa
Vagina tendinis Піхва сухожилка Влагалище сухожилия Tendon sheath
  Stratum fibrosum; Vagina fibrosa   Волокнистий шар; Волокниста піхва   Фиброзный шар; Фиброзное влагалище   Fibrous sheath
  Stratum synoviale; Vagina synovialis   Синовіальний шар; Синовіальна піхва   Синовиальный шар; Синовиальное влагалище   Synovial sheath
  Mesotendineum   Брижа сухожилка   Мезотендиний   Mesotendon
Bursae colli Сумки шиї Сумки шеи Bursae of neck
Bursa musculi tensoris veli palatini Сумка м’яза-натягувача піднебінної завіски Сумка мышцы, напрягающей небную занавеску Bursa of tensor veli palatini
Bursa subcutanea prominentiae laryngeae Підшкірна сумка гортанного виступу Подкожная сумка выступа гортани Subcutaneous bursa of laryngeal prominence
Bursa infrahyoidea Підпід’язикова сумка Подподъязычная сумка Infrahyoid bursa
Bursa retrohyoidea Запід’язикова сумка Позадиподъязычная сумка Retrohyoid bursa
Bursae membri superioris Сумки верхньої кінцівки Сумки верхней конечности Bursae of upper limb
Bursa subtendinea musculi trapezii Підсухожилкова сумка трапецієподібного м’яза Подсухожильная сумка трапециевидной мышцы Subtendinous bursa of trapezius
(Bursa subcutanea acromialis) (Підшкірна надплечова сумка) (Акромиальная подкожная сумка) (Subcutaneous acromial bursa)
Bursa subacromialis Піднадплечова сумка Подакромиальная сумка Subacromial bursa
Bursa subdeltoidea Піддельтоподібна сумка Поддельтовидная сумка Subdeltoid bursa
(Bursa musculi coracobrachialis) (Сумка дзьобо-плечового м’яза) (Сумка клювоплечевой мышцы) (Coracobrachial bursa)
Bursa subtendinea musculi infraspinati Підсухожилкова сумка підостьового м’яза Подсухожильная сумка подостной мышцы Subtendinous bursa of infraspinatus
Bursa subtendinea musculi subscapularis Підсухожилкова сумка підлопаткового м’яза Подсухожильная сумка подлопаточной мышцы Subtendinous bursa of subscapularis
Bursa subtendinea musculi teretis majoris Підсухожилкова сумка великого круглого м’яза Подсухожильная сумка большой круглой мышцы Subtendinous bursa of teres major
Bursa subtendinea musculi latissimi dorsi Підсухожилкова сумка найширшого м’яза спини Подсухожильная сумка широчайшей мышцы спины Subtendinous bursa of latissimus dorsi
Bursa subcutanea olecrani Ліктьова підшкірна сумка Локтевая подкожная сумка Subcutaneous olecranon bursa
(Bursa intratendinea olecrani) (Ліктьова внутрішньо-сухожилкова сумка) (Локтевая внутрисухожильная сумка) (Intratendinous olecranon bursa)
Bursa subtendinea musculi tricipitis brachii Підсухожилкова сумка триголового м’яза плеча Подсухожильная сумка трехглавой мышцы плеча Subtendinous bursa of triceps brachii
Bursa bicipitoradialis Двоголово-променева сумка Двуглаволучевая сумка Bicipitoradial bursa
(Bursa cubitalis interossea) (Міжкісткова ліктьова сумка) (Межкостная локтевая сумка) (Interosseous cubital bursa)
Vaginae tendinum membri superioris Піхви сухожилків верхньої кінцівки Влагалища сухожилий верхней конечности Tendinous sheaths of upper limb
Vagina tendinis intertubercularis Міжгорбкова сухожилкова піхва Межбугорковое влагалище Intertubercular tendon sheath
Vaginae tendinum carpales Піхви зап’ясткових сухожилків Запястные влагалища Carpal tendinous sheaths
  Vaginae tendinum carpales palmares   Долонні піхви зап’ясткових сухожилків   Ладонные запястные влагалища   Palmar carpal tendinous sheaths
    Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi     Піхва сухожилка довгого м’яза -згинача великого пальця     Влагалище сухожилья длинного разгибателя большого пальца кисти     Tendinous sheath of flexor pollicis longus
    Vagina tendinis musculi flexoris carpi radialis     Піхва сухожилка променевого м’яза-згинача зап’ястка     Влагалище сухожилья лучевого сгибателя запястья     Tendinous sheath of flexor carpi radialis
    Vagina communis tendinum musculorum flexorum     Спільна піхва сухожилків м’язів-згиначів     Общее влагалище сухожилий сгибателей     Common flexor sheath
Vaginae tendinum carpales dorsales Тильні піхви зап’ясткових сухожилків Тыльные запястные влагалища сухожилий Dorsal carpal tendinous sheaths
   Vagina tendinum musculorum abductoris longi et extensoris pollicis brevis    Піхва сухожилків довгого відвідного м’яза та короткого м’яза-розгинача великого пальця   Влагалище сухожилий длинной отводящей мышцы и короткого разгибателя большого пальца кисти    Tendinous sheath of abductor longus and extensor pollicis brevis
   Vagina tendinum musculorum extensorum carpi radialium   Піхва сухожилків променевих м’язів-розгиначів зап’ястка   Влагалище сухожилий лучевых разгибателей запястья   Tendinous sheath of extensores carpi radiales
  Vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi   Піхва сухожилка довгого м’яза -розгинача великого пальця   Влагалище сухожилья длинного разгибателя большого пальца кисти   Tendinous sheath of extensor pollicis longus
  Vagina tendinum musculorum extensoris digitorum et extensoris indicis   Піхва сухожилків м’язів-розгиначів пальців та розгинача вказівного пальця   Влагалище сухожилий разгибателей пальцев и разгибателя указательного пальца  Tendinous sheatli of extensor digitonim and extensor indicis
  Vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi brevis   Піхва сухожилка м’яза-розгинача мізинця   Влагалище сухожилья короткого разгибателя мизинца   Tendinous sheatli of extensor digiti minimi brevis
  Vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris   Піхва сухожилка ліктьового м’яза-розгинача зап’ястка   Влагалище сухожилья локтевого разгибателя запястья   Tendinous sheath of extensor carpi ulnaris
Vaginae fibrosae digitorum manus Волокнисті піхви пальців кисті Фиброзные влагалища пальцев кисти Fibrous sheaths of digits of hand
  Pars anularis vaginae fibrosae   Кільцева частина волокнистої піхви   Кольцевая часть фиброзного влагалища   Anular part of fibrous sheath
  Pars cruciformis vaginae fibrosae   Хрестоподібна частина волокнистої піхви   Крестообразная часть фиброзного влагалища   Cruciform part of fibrous sheath
Vaginae synoviales digitorum manus Синовіальні піхви пальців кисті Синовиальные влагалища пальцев кисти Synovial sheaths of digits of hand
  Vincula tendinum   Вуздечки сухожилків   Связки сухожилий   Vincula tendinum
    Vinculum longum     Довга вуздечка     Длинная уздечка     Vinculum longum
    Vinculum breve     Коротка вуздечка     Короткая уздечка     Vinculum breve
Bursae membri inferioris Сумки нижньої кінцівки Сумки нижней конечности Bursae of Iower limb
Bursa subcutanea trochanterica Вертлюгова підшкірна сумка Подкожная вертельная сумка Subcutaneous trochanteric bursa
Bursa trochanterica musculi glutei maximi Вертлюгова сумка великого сідничного м’яза Вертельная сумка большой ягодичной мышцы Trochanteric bursa of gluteus maximus
Bursae trochantericae musculi glutei medii Вертлюгові сумки середнього сідничного м’яза Вертельные сумки средней ягодичной мышцы Trochanteric bursae of gluteus medius
Bursa trochanterica musculi glutei minimi Вертлюгова сумка малого сідничного м’яза Вертельная сумка малой ягодичной мышцы Trochanteric bursa of gluteus minimus
Bursa musculi piriformis Сумка грушоподібного м’яза Сумка грушевидной мышцы Bursa of piriformis
Bursa ischiadica musculi obturatorii interni Сіднича сумка внутрішнього затульного м’яза Седалищная сумка внутренней запирательной мышцы Sciatic bursa of obturator internus
Bursa subtendinea musculi obturatorii interni Підсухожилкова сумка внутрішнього затульного м’яза Подсухожильная сумка внутренней запирательной мышцы Subtendinous bursa of obturator internus
Bursae intermusculares musculorum gluteorum Міжм’язові сумки сідничних м’язів Межмышечные сумки ягодичных мышц Intermuscular gluteal bursae
Bursa ischiadica musculi glutei maximi Сіднича сумка великого cідничного м’яза Седалищная сумка большой ягодичной мышцы Sciatic bursa of gluteus maximus
(Bursa iliopectinea) (Клубово-гребінна сумка) (Подвздошно-гребенчатая сумка) (Iliopectincal bursa)
Bursa subtendinea iliaca Клубова підсухожилкова сумка Подсухожильная подвздошная  сумка Subtendinous bursa of iliacus
Bursa musculi bicipitis femoris superior Верхня сумка двоголового м’яза стегна Верхняя сумка двуглавой мышцы бедра Superior bursa of biceps femoris
Bursa subcutanea prepatellaris Переднаколінкова підшкірна сумка Пподкожная преднадколенниковая  сумка Subcutaneous prepatellar bursa
(Bursa subfascialis prepatellaris) (Переднаколінкова підфасціальна сумка) (Подфасциальная преднадколенниковая сумка) (Subfascial prepatellar bursa)
(Bursa subtendinea prepatellaris) (Переднаколінкова підсухожилкова сумка) (Подсухожильная преднадколенниковая  сумка) (Subtendinous prepatellar bursa)
Bursa suprapatellaris Наднаколінкова сумка Наднадколенниковая сумка Suprapatellar bursa
Bursa subcutanea infrapatellaris Піднаколінкова підшкірна сумка Подкожная поднадколенниковая  сумка Subcutaneous infrapatellar bursa
Bursa infrapatellaris profunda Глибока піднаколінкова сумка Глубокая поднадколенниковая сумка Deep infrapatellar bursa
Bursa subcutanea tuberositatis tibiae Підшкірна сумка горбистості великогомілкової кістки Подкожная сумка бугристости большеберцовой кости Subcutaneous bursa of tuberosity of tibia
Bursae subtendineae musculi sartorii Підсухожилкові сумки кравецького м’яза Подсухожильные сумки портняжной мышцы Subtendinous bursa of sartorius
Bursa anserina Гусяча сумка Сумка “гусиной лапки” Anserine bursa
Bursa subtendinea musculi bicipitis femoris inferior Нижня підсухожилкова сумка двоголового м’яза стегна Нижняя подсухожильная сумка двуглавой мышцы бедра Inferior subtendinous bursa of biceps femoris
Recessus subpopliteus Підпідколінний закуток Подподколенный углубление Subpopliteal recess
Bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis Бічна підсухожилкова сумка литкового м’яза Латеральная подсухожильная сумка икроножной мышцы Lateral subtendinous bursa of gastrocnemius
Bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis Присередня підсухожилкова сумка литкового м’яза Медиальная подсухожильная сумка икроножной мышцы Medial subtendinous bursa of gastrocnemius
Bursa musculi semimembranosi Сумка півперетинчастого м’яза Сумка полуперепончатой мышцы Semimembranosus bursa
Bursa subcutanea malleoli lateralis Підшкірна сумка бічної кісточки Подкожная сумка латеральной лодыжки Subcutaneous bursa of lateral malleolus
Bursa subcutanea malleoli medialis Підшкірна сумка присередньої кісточки Подкожная сумка медиальной лодыжки Subcutaneous bursa of medial malleolus
Bursa subtendinea musculi tibialis anterioris Підсухожилкова сумка переднього великогомілкового м’яза Полусухожильная сумка передней большеберцовой мышцы Subtendinous bursa of tibialis anterior
Bursa subcutanea calcanea Підшкірна п’яткова сумка Подкожная пяточная сумка Subcutaneous calcaneal bursa
Bursa tendinis calcanei Сумка п’яткового сухожилка Сумка пяточного сухожилия Bursa of tendo calcaneus; Bursa of calcaneal tendon; Retrocalcaneal bursa
Vaginae tendinum membri inferioris Піхви сухожилків нижньої кінцівки Влагалища сухожилий нижней конечности Tendinous sheaths of lower limb
Vaginae tendinum tarsales anteriores Передні заплеснові сухожилкові піхви Предплюсневые влагалища сухожилий Anterior tarsal tendinous sheaths
  Vagina tendinis musculi tibialis anterioris   Піхва сухожилка переднього великогомілкового м’яза   Влагалище сухожилия передней большеберцовой мышцы   Tendinous sheath of tibialis anterior
  Vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi   Піхва сухожилка довгого м’яза-розгинача великого пальця   Влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца стопы   Tendinous sheath of extensor hallucis longus
  Vagina tendinum musculi extensoris digitorum longi   Піхва сухожилків довгого м’яза-розгинача пальців   Влагалище сухожилий длинного разгибателя пальцев стопы   Tendinous sheath of extensor digitorum longus
Vaginae tendinum tarsales tibiales Великогомілкові сухожилкові піхви заплесна Предплюсневые большеберцовые влагалища сухожилий Tibial tarsal tendinous sheaths
  Vagina tendinum musculi flexoris digitorum longi   Піхва сухожилків довгого м’яза-згинача пальців   Влагалище сухожилий длинного сгибателя пальцев стопы   Tendinous sheath of flexor digitorum longus
  Vagina tendinis musculi tibialis posterioris   Піхва сухожилка заднього великогомілкового м’яза   Влагалище сухожилья задней большеберцовой мышцы   Tendinous sheath of tibialis posterior
  Vagina tendinis musculi flexoris hallucis longi   Піхва сухожилка довгого м’яза-згинача великого пальця   Влагалище сухожилья длинного сгибателя большого пальца стопы   Tendinous sheath of flexor hallucis longus
Vaginae tendinum tarsales fibulares Малогомілкові сухожилкові піхви заплесна Передплюсневые малоберцовые влагалища сухожилий Fibular tarsal tendinous sheaths
  Vagina communis tendinum musculorum fibularium; Vagina communis tendinum musculorum peroneorum   Спільна піхва сухожилків малогомілкових м’язів   Общее влагалище сухожилий малоберцовых мышц   Common tendinous sheath of fibulares; Common tendinous sheath of peronei
  Vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi; Vagina plantaris tendinis musculi peronei longi   Підошвова піхва сухожилка довгого малогомілкового м’яза   Подошвенное влагалище сухожилия малоберцовой мышцы   Plantar tendinous sheath of fibularis longus; Plantar tendinous sheath of peroneus longus
Vaginae tendinum digitorum pedis Піхви сухожилків пальців стопи Влагадища сухожилий пальцев стопы Tendinous sheaths of toes
  Vaginae fibrosae digitorum pedis   Волокнисті піхви пальців стопи   Фиброзные влагалища пальцев стопы   Fibrous sheaths of toes
    Pars anularis vaginae fibrosae     Кільцева частина волокнистої піхви     Кольцевая часть фиброзного влагалища     Anular part
    Pars cruciformis vaginae fibrosae     Хрестоподібна частина волокнистої піхви     Крестообразная часть фиброзного влагалища     Cruciform part
  Vaginae synoviales digitorum pedis   Синовіальні піхви пальців стопи   Синовиальные влагалища пальцев стопы   Synovial sheaths of toes
    Vincula tendinum     Вуздечка сухожилків     Связки сухожилий     Vincula tendinum
Systema digestorium Травна система Пищеварительная система Alimentary system
Os Рот Рот Mouth
Cavitas oris Ротова порожнина Полость рта Oral cavity
Tunica mucosa oris Слизова оболонка рота Слизистая оболочка рта Mucous membrane of mouth
Vestibulum oris Присінок рота Преддверие рта Oral vestibule
Rima oris Ротова щілина Ротовая щель Oral fissure; Oral opening
Labia oris Губи рота Губы Lips
  Labium supenus   Верхня губа   Верхняя губа   Upper lip
    Philtrum     Верхньогубний жолобок     Губной желобок     Philtrum
    Tuberculum     Горбок     Бугорок     Tubercle
  Labium inferius   Нижня губа   Нижняя губа   Lower lip
Frenulum labii superioris Вуздечка верхньої губи Уздечка верхней губы Frenulum of upper lip
Frenulum labii inferioris Вуздечка нижньої губи Уздечка нижней губы Frenulum of lower lip
Commissura labiorum Спайка губ Спайка губ Labial commissure
Angulus oris Кут рота Угол рта Angle of mouth
Bucca Щока Щека Check
  Corpus adiposum buccae   Жирове тіло щоки   Жировое тело щеки   Buccal fat pad
  Organum juxtaorale   Приротовий орган   Околоротовой орган   Juxta-oral organ
Papilla ductus parotidei Сосочок привушної протоки Сосочек протока околоушной железы Papilla of parotid duct
Cavitas oris propria Власне ротова порожнина Собственно полость рта Oral cavity proper
Palatum Піднебіння Небо Palate
  Palatum durum   Тверде піднебіння   Твердое небо   Hard palate
  Palatum molle; Velum palatinum   М’яке піднебіння; Піднебінна завіска   Мягкое небо; Небная занавеска   Soft palate
  Raphe palati   Піднебінний шов   Шов неба   Palatine raphe
  Plicae palatinae transversae; Rugae palatinae rugae   Поперечні піднебінні складки   Поперечные небные складки   Transverse palatine folds; Palatine rugae
  Papilla incisiva   Різцевий сосочок   Резцовый сосочек   Incisive papilla
Gingiva Ясна Десны Gingiva; Gum
  Margo gingivalis   Ясенний край   Десневой край   Gingival margin
  Papilla gingivalis; Papilla interdentalis   Ясенний сосочок; Міжзубний сосочок   Десневой сосочек; Межзубной сосочек   Gingival papilla;  Interdental papilla
  Sulcus gingivalis   Ясенна борозна   Десневая борозда   Gingival sulcus; Gingival groove
Caruncula sublingualis Під’язикове м’ясце Подъязычный сосочек Sublingual caruncle
Plica sublingualis Під’язикова складка Подъязычная складка Sublingual fold
Glandulae oris Ротові залози Железы рта Glands of mouth
Glandulae salivariae majores Великі слинні залози Большие слюнные железы Major salivary glands
Glandula parotidea Привушна залоза Околоушная железа Parotid gland
  Pars superficialis   Поверхнева частина   Поверхностная часть   Superficial part
  Pars profunda   Глибока частина   Глубокая часть   Deep part
  Glandula parotidea accessoria   Додаткова привушна залоза   Добавочная околоушная железа   Accessory parotid gland
  Ductus parotideus   Привушна протока   Околоушной проток   Parotid duct
Glandula sublingualis Під’язикова залоза Подъязычная железа Sublingual gland
  Ductus sublingualis major   Велика під’язикова протока   Большой подъязычный проток   Major sublingual duct
  Ductus sublinguales minores   Малі під’язикові протоки   Малые подъязычные протоки   Minor sublingual ducts
Glandula submandibularis Піднижньощелепна залоза Поднижнечелюстная железа Submandibular gland
  Ductus submandibularis   Піднижньощелепна протока   Поднижнечелюстной проток   Submandibular duct
Glandulae salivariae minores Малі слинні залози Малые слюнные железы Minor salivary glands
Glandulae labiales Губні залози Губные железы Labial glands
Glandulae buccales Щічні залози Щечные железы Buccal glands
Glandulae molares Кутні залози Молярные железы Molar glands
Glandulae palatinae Піднебінні залози Небные железы Palatine glands
Glandulae linguales Язикові залози Язычные железы Lingual glands
Dentes Зуби Зубы Teeth
Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior arcade Верхньощелепна зубна дуга; Верхня зубна дуга Верхнечелюстная зубная дуга; Верхняя зубная дуга Maxillary dental arcade; Upper dental arcade
Arcus dentalis mandibularis; Arcus dentalis inferior arcade Нижньощелепна зубна дуга; Нижня зубна дуга Нижнечелюстная зубная дуга; Нижняя зубная дуга Mandibular dental arcade; Lower dental arcade
Dens incisivus Різець Резец Incisor tooth
Dens caninus Ікло Клык Canine tooth
Dens premolaris Малий кутній зуб Премоляр; Малый коренной зуб Premolar tooth
Dens molaris Великий кутній зуб Моляр; Большой коренной зуб Molar tooth
  Dens molaris tertius; Dens serotinus   Третій великий кутній зуб; Запізнілий зуб   Третий большой коренной зуб; Третий моляр; Зуб мудрости   Third molar tooth; Wisdom tooth
Corona dentis Коронка зуба Коронка зуба Crown
  Cuspis dentis   Вістря зуба   Острие зуба   Cusp; Cuspid
    Apex cuspidis     Верхівка вістря     Верхушка острия     Apex of cusp
    Cuspis acessoria     Додаткове вістря     Добавочное острие     Accessory cusp
  Tuberculum dentis   Горбок зуба   Бугорок зуба   Tubercle
  Crista transversalis   Поперечний гребінь   Поперечный гребешок   Transverse ridge
  Crista triangularis   Трикутний гребінь   Треугольный гребешок   Triangular ridge
  Crista obliqua  Косий гребінь   Косой гребешок   Oblique ridge
  Fissura occlusalis   Змикальна щілина   Окклюзионная щель   Occlusal fissure
  Fossa occlusalis   Змикальна ямка   Окклюзионная ямка   Occlusal fossa
  Cuspis buccalis   Щічне вістря   Щечный бугорок   Buccal cusp
  Cuspis palatinalis   Піднебінне вістря   Небный бугорок   Palatal cusp
  Cuspis lingualis   Язикове вістря   Язычный бугорок   Lingual cusp
  Cuspis mesiobuccalis   Ближньощічне вістря   Щечно-мезиальный бугорок   Mesiobuccal cusp
  Cuspis mesiopalatalis   Ближньопіднебінне вістря   Небно-мезиальноый бугорок   Mesiopalatal cusp
  Cuspis mesiolingualis   Ближньоязикове вістря   Язычно-мезиальный бугорок   Mesiolingual cusp
  Cuspis distobuccalis   Дальньощічне вістря   Щечно-дистальный бугорок   Distobuccal cusp
  Cuspis distopalatinalis   Дальньопіднебінне вістря   Небно-дистальный бугорок   Distopalatal cusp
  Cuspis distolingualis   Дальньоязикове вістря   Язычно-дистальный бугорок   Distolingual cusp
  Cuspis distalis   Дальше вістря   Дистальное бугорок   Distal cusp; Hypoconulid
Corona clinica Клінічна коронка Клиническая коронка Clinical crown
Cervix dentis Шийка зуба Шейка зуба Nock; Cervix
Radix dentis Корінь зуба Корень зуба Root
  Apex radicis dentis   Верхівка кореня зуба   Верхушка корня зуба     Root apex
Radix clinica Клінічний корінь Клинический корень Clinical root
Facies occlusalis Змикальна поверхня Окклюзионная поверхность Occlusal surface
Facies vestibularis Присінкова поверхня Вестибулярная поверхность Vestibular surface
  Facies buccalis   Щічна поверхня   Щечная поверхность   Buccal surface
  Facies labialis   Губна поверхня   Губная поверхность   Labial surface
Facies lingualis Язикова поверхня Язычная поверхность Lingual surface
Facies palatinalis Піднебінна поверхня Небная поверхность Palatal surface
Facies mesialis Ближча поверхня Мезиальная поверхность Mesial surface
Facies distalis Дальша поверхня Дистальная поверхность Distal surface
Facies approximalis Контактна поверхня Апроксимальная поверхность Approximal surface; Interproximal surface
  Area contingens   Дотикове поле   Контактная зона   Contact zone
Cinguium Пояс Пояс Cingulum
Crista marginalis Крайовий гребінь Краевой гребешок Marginal ridge
Margo incisalis Різальний край Режущий край lncisal margin
Cavitas dentis; Cavitas pulparis Зубна порожнина; Пульпова порожнина Полость зуба; Пульпарная полость Pulp cavity
  Cavitas coronae   Коронкова порожнина   Полость коронки   Pulp cavity of crown
  Canalis radicis dentis   Канал кореня зуба   Канал корня зуба   Root canal; Pulp canal
    Foramen apicis dentis     Отвір верхівки зуба     Отверстие корня зуба     Apical foramen
Pulpa dentis Пульпа зуба Пульпа зуба Dental pulp
  Pulpa coronalis   Коронкова пульпа   Пульпа коронки   Crown pulp
  Pulpa radicularis   Коренева пульпа   Пульпа корня   Root pulp
Papilla dentis Зубний сосочок Зубной сосочек; Десневой сосочек Dental papilla
Dentinum Дентин Дентин Dentine
Enamelum Емаль Эмаль Enamel
Cementum Цемент Цемент Cement
Periodontium Зубне окістя, періодонт Периодонт Periodontium
Mamillae Сосочки Сосочки Mamelons
Stria canina; Sulcus caninus Іклова стрічка; Іклова борозна Клыковая полоска; Клыковая борозда Canine groove
Fossa canina Іклова ямка Клыковая ямка Canine fossa
Fovea mesialis Ближча ямочка Мезиальная ямка Mesial fovea
Fovea distalis Дальша ямочка Дистальная ямка Distal fovea
Radix buccalis Щічний корінь Щечный корень Buccal root
Radix palatinalis Піднебінний корінь Небный корень Palatal root
Radix mesialis Ближчий корінь Мезиальный корень Mesial root
Radix distalis Дальший корінь Дистальный корень Distal root
Radix mesiobuccalis Ближньощічний корінь Щечно-мезиальный корень Mesiobuccal root
Radix mesiolinguaiis Ближньоязиковий корінь Язычно-мезиальный корень Mesiolingual root
Radix accessoria Додатковий корінь Добавочный корень Accessory root
(Tuberculum anomale) (Аномальний горбок) (Аномальный бугорок) (Anomalous tubercle)
Cuspis paramolaris; Tuberculum paramolare Прикутнє вістря; Прикутій горбок Околомолярный бугорок Paramolar cusp; Paramolar tubercle
Tuberculum molare Кутній горбок Бугорок моляра Molar tubercle
Alveolus dentalis Зубна комірка Зубная альвеола Tooth socket
Curvea occlusalis Змикальна кривина Окклюзионная кривизна Occlusal curves
Dentes decidui Молочні зуби Молочные зубы Deciduous teeth
Dentes permanentes Постійні зуби Постоянные зубы Permanent teeth
(Diastema) (Діастема) (Диастема) (Diastema)
Lingua Язик Язык Tongue
Corpus linguae Тіло язика Тело языка Body of tongue
Radix linguae Корінь язика Корень языка Root of tongue
Dorsum linguae Спинка язика Спинка языка Dorsum of tongue
  Pars anterior; Pars presulcalis   Передня частина; Передборозенна частина   Передняя часть; Передбороздовая часть   Anterior part; Presulcal part
  Pars posterior; Pars postsulcalis   Задня частина; Заборозенна частина   Задняя часть; Послебороздовая часть   Posterior part; Postsulcal part
Facies inferior linguae Нижня поверхня язика Нижняя поверхность языка Inferior surface of tongue
  Plica fimbriata   Торочкувата складка   Бахромчатая складка   Fimbriated fold
Margo linguae Край язика Край языка Margin of tongue
Apex linguae Верхівка язика Верхушка языка Apex of tongue; Tip of tongue
Tunica mucosa linguae Слизова оболонка язика Слизистая оболочка языка Mucous membrane of tongue
Frenulum linguae Вуздечка язика Уздечка языка Frenulum of tongue
Papillae linguales Язикові сосочки Сосочки языка Papillae of tongue; Lingual papillae
  Papillae filiformes   Ниткоподібні сосочки   Нитевидные сосочки   Filiform papillae
  Papillae fungiformes   Грибоподібні сосочки   Грибовидные сосочки   Fungiform papillae
  Papillae vallatae   Жолобуваті сосочки   Желобовидные сосочки   Vallate papillae
  Papillae foliatae   Листоподібні сосочки   Листовидные сосочки   Foliate papillae
Sulcus medianus linguae Серединна борозна язика Срединная борозда языка Midline groove of tongue; Median sulcus of tongue
Sulcus terminalis linguae Межова борозна язика Пограничная борозда языка Terminal sulcus of tongue
Foramen caecum linguae Сліпий отвір язика Слепое отверстие языка Foramen caecum of tongue▲
  (Ductus thyroglossalis)   (Щито-язикова протока)   (Щитоязычный проток)   (Thyroglossal duct)
Tonsilla lingualis Язиковий мигдалик Язычная миндалина Lingual tonsil
  Noduli lymphoidei   Лімфатичні вузлики   Лимфоидные узелки   Lymphoid nodules
Septum linguae Перегородка язика Перегородка языка Lingual septum
Aponeurosis linguae Апоневроз язика Апоневроз языка Lingual aponeurosis
Musculi linguae М’язи язика Мышцы языка Muscles of tongue
M. genioglossus Підборідно-язиковий м’яз Подбородочно-язычная мышца Genioglossus
M. hyoglossus Під’язиково-язиковий м’яз Подъязычно-язычная мышца Hyoglossus
  M. chondroglossus   Хрящо-язиковий м’яз   Хрящеязычная мышца   Chondroglossus
  M. ceratoglossus   Ріжково-язиковий м’яз   Рожково-язычная мышца   Ceratoglossus
M. styloglossus Шило-язиковий м’яз Шилоязычная мышца Styloglossus
M. longitudinalis superior Верхній поздовжній м’яз Верхняя продольная мышца Superior longitudinal muscle
M. longitudinalis inferior Нижній поздовжній м’яз Нижняя продольная мышца Inferior longitudinal muscle
M. transversus linguae Поперечний м’яз язика Поперечная мышца языка Transverse muscle
M. verticalis linguae Вертикальний м’яз язика Вертикальная мышца языка Vortical muscle
M. palatoglossus Піднебінно-язиковий м’яз Небно-язычная мышца Palatoglossus
FAUCES ЗІВ ЗЕВ FAUCES
Isthmus faucium Перешийок зіва Перешеек зева Isthmus of fauces; Oropharyngeal isthmus
Palatum molle; Velum palatinum М’яке піднебіння; Піднебінна завіска Мягкое небо; Небная занавеска Soft palate
  Uvula palatina   Піднебінний язичок   Небный язычек   Uvula
  Arcus palatoglossus; Plica anterior faucium   Піднебінно-язикова дужка; Передня складка зіва   Небно-язычная дужка; Передняя складка зева   Palatoglossal arch; Anterior pillar of fauces
    (Plica triangularis)     (Трикутна складка)     (Треугольная складка)     (Triangular fold)
  Arcus palatopharyngeus; Plica posterior faucium   Піднебінно-глоткова дужка; Задня складка зіва   Небно-глотковая дужка; Задняя складка зева   Palatopharyngeal arch; Posterior pillar of fauces
    (Plica semilunaris)     (Півмісяцева складка)     (Полулунная складка)     (Semilunar fold)
Fossa tonsillaris; Sinus tonsilla+R[343]Cris Мигдаликова ямка; Мигдаликова пазуха Миндаликовая ямка; Миндаликовый синус Tonsillar sinus; Tonsillar fossa; Tonsillar bed
  Fossa supratonsillaris   Надмигдаликова ямка   Надминдаликовая ямка   Supratonsillar fossa
Tonsilla palatina Піднебінний мигдалик Небная миндалина Palatine tonsil
  Capsula tonsillae   Мигдаликова капсула   Миндаликовая капсула   Tonsillar capsule
  (Fissura tonsillaris; Fissura intratonsillaris)   (Мигдаликова щілина; Внутрішньомигдаликова щілина)   (Миндаликовая щель; Внутриминдаликовая щель)   (Tonsillar cleft; Intratonsillar cleft)
  Fossulae tonsillae   Мигдаликові ямочки   Миндаликовые ямочки   Tonsillar fossulae
  Cryptae tonsillae   Мигдаликові крипти   Миндаликовые крипты   Tonsillar crypts
Musculi palati mollis et faucium М’язи м’якого піднебіння та зіва Мышцы мягкого неба и зева Muscles of soft palate and fauces
Aponeurosis palatina Піднебінний апоневроз Небный апоневроз Palatine aponeurosis
M. levator veli palatini М’яз-підіймач піднебінної завіски Мышца, поднимающая небную занавеску Levator veli palatini
M. tensor veli palatini М’яз-натягувач піднебінної завіски Мышца, напрягающая небную занавеску Tensor veli palatini
M. uvulae М’яз язичка Мышца язычка Musculus uvulae
M. palatoglossus Піднебінно-язиковий м’яз Небно-язычная мышца Palatoglossus
M. palatopharyngeus Піднебінно-глотковий м’яз Небно-глоточная мышца Palatopharyngeus
  Fasciculus anterior   Передній пучок   Передний пучок Anterior fascicle
  Fasciculus posterior;                   M. sphincter palatopharyngeus   Задній пучок;   Піднебінно-глотковий м’яз-замикач   Задний пучок; Небно-глоточный сфинктер Posterior fascicle; Palatopharyngeal sphincter
PHARYNX ГЛОТКА ГЛОТКА PHARYNX
Cavitas pharyngis Порожнина глотки Полость глотки Cavity of pharynx
Pars nasalis pharyngis Носова частина глотки Носовая часть глотки Nasopharynx
Fornix pharyngis Склепіння глотки Свод глотки Vault of pharynx
  Hypophysis pharyngealis   Глотковий гіпофіз   Глоточный гипофиз   Pharyngeal hypophysis
  Tonsilla pharyngealis   Глотковий мигдалик   Глоточная миндалина   Pharyngeal tonsil
    Fossulae tonsillae     Ямочки мигдаликів     Миндаликовые ямочки     Tonsillar pits
    Cryptae tonsillae     Крипти мигдаликів     Миндаликовые крипты     Tonsillar crypts
Noduli lymphoidei pharyngeales Глоткові лімфатичні вузлики Глоточные лимфоидные узелки Pharyngeal lymphoid nodules
(Bursa pharyngealis) (Глоткова сумка) (Глоточная сумка) (Pharyngeal bursa)
Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium pharyngeum tubae auditoriae Глотковий отвір слухової труби Глоточное отверстие слуховой трубы Pharyngeal opening of auditory tube
Torus tubarius Трубний валок Трубный валик Torus tubarius
  Plica salpingopharyngea   Трубно-глоткова складка   Трубно-глоточная складка   Salpingopharyngeal fold
  Plica salpingopalatina   Трубно-піднебінна складка   Трубно-небная складка   Salpingopalatine fold
Torus levatorius Валок підіймача Валик мышцы, поднимающий мягкое небо Torus levatorius
Tonsilla tubaria Трубний мигдалик Трубная миндалина Tubal tonsil
Recessus pharyngeus Глотковий закуток Глоточный карман Pharyngeal recess
Crista palatopharyngea Піднебінно-глотковий гребінь Небно-глоточный гребень Palatopharyngeal ridge
Pars oralis pharyngis Ротова частина глотки Ротовая часть глотки Oropharynx
Vallecula epiglottica Надгортанна долинка Ямка надгортанника Epiglottic vallecula
Plica glossoepiglottica mediana Серединна язиково-надгортанна складка Срединная язично-надгортанная складка Median glosso-epiglottic fold
Plica glossoepiglottica lateralis Бічна язиково-надгортанна складка Боковая язычно-надгортанная складка Lateral glosso-epiglottic fold
Pars laryngea pharyngis Гортанна частина глотки Гортанная часть глотки Laryngopharynx; Hypopharynx
Recessus piriformis Грушоподібний закуток Грушевидный карман Piriform fossa; Piriform recess
  Plica nervi laryngei superioris   Складка верхнього гортанного нерва   Складка верхнего гортанного нерва   Fold of superior laryngeal nerve
Constrictio pharyngooesophagealis Глотково-стравохідне звуження Глоточно-пищеводное сужение Pharyngo-oesophageal constriction ▲
Fascia pharyngobasilaris Глотково-основна фасція Глоточно-базилярная фасция Pharyngobasilar fascia
Tela submucosa Підслизовий прошарок Подслизистая основа Submucosa
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa: Mucous membrane
  Glandulae pharyngeales   Глоткові залози   Глоточные железы   Pharyngeal glands
Musculi pharyngis; Tunica muscularis pharyngis М’язи глотки; М’язова оболонка глотки Мышцы глотки; Мышечная оболочка глотки Pharyngeal muscles; Muscle layer of pharynx
Raphe pharyngis Глотковий шов Шов глотки Pharyngeal raphe
Raphe pterygomandibularis Крило-нижньощелепний шов Крылонижнечелюстной шов Pterygomandibular raphe
M. constrictor pharyngis superior Верхній м’яз-звужувач глотки Верхний констриктор глотки Superior constnctoi
  Pars pterygopharyngea   Крило-глоткова частина   Крылоглоточная часть   Pterygopharyngeal part
  Pars buccopharyngea   Щічно-глоткова частина   Щечно-глоточная часть   Buccopharyngeal part
  Pars mylopharyngea   Щелепно-глоткова частина   Челюстно-глоточная часть   Velopharyngeal part
  Pars glossopharyngea   Язиково-глоткова частина   Языкоглоточная часть   Glossopharyngeal part
M. constrictor pharyngis medius Середній м’яз-звужувач глотки Средний констриктор глотки Middle constrictor
  Pars chondropharyngea   Хрящо-глоткова частина   Хрящеглоточная часть   Chondropharyngeal part
  Pars ceratopharyngea   Ріжково-глоткова частина   Рожково-глоточная часть   Ceratopharyngeal part
M. constrictor pharyngis inferior Нижній м’яз-звужувач глотки Нижний констриктор глотки Inferior constrictor
  Pars thyropharyngea; M. thyropharyngeus   Щито-глоткова частина;   Щито-глотковий м’яз   Щитоглоточная часть   Thyropharyngeal part; Thyropharyngeus
  Pars cricopharyngea;          M. cricopharyngeus   Персне-глоткова частина;  Персне-глотковий м’яз   Перстне-глоточная часть   Cricopharyngeal part; Cricopharyngeus
M. stylopharyngeus Шило-глотковий м’яз Шилоглоточная мышца Stylopharyngeus
M. salpingopharyngeus Трубно-глотковий м’яз Трубно-глоточная мышца Salpingopharyngeus
M. palatopharyngeus Піднебінно-глотковий м’яз Небно-глоточная мышца Palatopharyngeus
Fascia buccopharyngealis Щічно-глоткова фасція Щечно-глоточная фасция Buccopharyngeal fascia
Spatium peripharyngeum Навкологлотковий простір Окологлоточное пространство Peripharyngeal space
  Spatium retropharyngeum   Заглотковий простір   Заглоточное пространство   Retropharyngeal space
  Spatium teropharyngeum; Spatium pharyngeum laterale; Spatium parapharyngeum   Бічноглотковий простір; Бічний глотковий простір; Приглотковий простір   Боковое окологлоточное пространство   Parapharyngeal space; Lateral pharyngeal space
OESOPHAGUS СТРАВОХІД ПИЩЕВОД OESOPHAGUS ▲
Pars cervicalis; Pars colli Шийна частина Шейная часть Cervical part
Pars thoracica Грудна частина Грудная часть Thoracic part
  Constrictio partis thoracicae; Constrictio bronchoaortica   Звуження грудної частини; Бронхо-аортальне звуження   Сужение грудной части; Бронхоаортальное сужение   Thoracic constriction; Broncho-aortic constriction
  Constrictio phrenica; Constrictio diaphragmatica   Діафрагмове звуження   Диафрагмальное сужение   Diaphragmatic constriction
Pars abdominalis Черевна частина Брюшная часть Abdominal part
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Tunica adventitia Зовнішня оболонка Адвентициальная оболочка Adventitia
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
  Tendo cricooesophageus   Персне-стравохідний сухожилок   Перстнепищеводное сухожилие   Crico-oesophageal tendon ▲
  M. bronchooesophageus   Бронхо-стравохідний м’яз   Бронхопищеводная мышца   Broncho-oesophageus ▲
  M. pleurooesophageus   Плевро-стравохідний м’яз   Плевропищеводная мышца   Pleuro-oesophageus ▲
Tela submucosa Підслизовий прошарок Подслизистая основа Submucosa
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa: Mucous membrane
Lamina muscularis mucosae М’язова пластинка слизової оболонки   Мышечная пластинка слизистой оболочки Muscularis mucosae
Glandulae oesophagcae Стравохідні залози Железы пищевода Oesophageal glands ▲
GASTER ШЛУНОК ЖЕЛУДОК STOMACH
Paries anterior Передня стінка Передняя стенка Anterior wall
Paries posterior Задня стінка Задняя стенка Posterior wall
Curvatura major Велика кривина Большая кривизна Greater curvature
Curvatura minor Мала кривина Малая кривизна Lesser curvature
  Incisura angularis   Кутова вирізка   Угловая вырезка   Angular incisure
Cardia; Pars cardiaca Кардія; Кардіальна частина Кардиа; Кардиальная часть Cardia; Cardial part
  Ostium cardiacum   Кардіальний отвір   Кардиальное отверстие   Cardial orifice
Fundus gastricus Дно шлунка Дно желудка Fundus of stomach
Fornix gastricus Склепіння шлунка Свод желудка Fornix of stomach
  Incisura cardialis   Кардіальна вирізка   Кардиальная вырезка   Cardial notch
Corpus gastricum Тіло шлунка Тело желудка Body of stomach
  Canalis gastricus   Шлунковий канал   Канал желудка   Gastric canal
Pars pylorica Воротарна частина Привратниковая (пилорическая) часть Pyloric part
  Antrum pyloricum   Воротарна печера   Привратниковая пещера   Pyloric antrum
  Canalis pyloricus   Воротарний канал   Канал привратника   Pyloric canal
  Pylorus   Воротар   Привратник (пилорус)   Pylorus
    Ostium pyloricum     Воротарний отвір     Отверстие привратника     Pyloric orifice
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
  Stratum longitudinale   Поздовжній шар   Продольный слой   Longitudinal layer
  Stratum circulare   Коловий шар   Круговой шар   Circular layer
  M. sphincter pyloricus   Воротарний м’яз-замикач   Сфинктер привратника   Pyloric sphincter
  Fibrae obliquae   Косі волокна   Косые волокна   Oblique fibres ▲
Tela submucosa Підслизовий прошарок Подслизистая основа Submucosa
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa: Mucous membrane
  Plicae gastricae   Шлункові складки   Складки желудка   Gastric folds; Gastric rugae
  Lamina muscularis mucosae   М’язова пластинка слизової оболонки   Мышечная пластинка слизистой оболочки   Muscularis mucosae
  Areae gastricae   Шлункові поля   Желудочные поля   Gastric areas
  Plicae villosae   Ворсинчасті складки   Ворсинчатые складки   Villous folds
  Foveolae gastricae   Шлункові ямочки   Желудочные ямочки   Gastric pits
  Glandulae gastricae   Шлункові залози   Железы желудка   Gastric glands
Intestinum tenue Тонка кишка Тонкая кишка Small intestine
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
  Stratum longitudinale; Stratum helicoidale longi gradus   Поздовжній шар; Довгоспіралеподібний шар   Продольный слой; Длинный спиралевидный слой   Longitudinal layer; Long pitch helicoidal layer
  Stratum circulare; Stratum helicoidale brevis gradus   Коловий шар; Короткий спіралеподібний шар   Круговой слой; Короткий спиралевидный шар   Circular layer; Short pitch helicoidal layer
Plicae circulares Колові складки Круговые складки Circular folds
Tela submucosa Підслизовий прошарок Подслизистая основа Submucosa
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
  Lamina muscularis mucosae   М’язова пластинка слизової оболонки   Мышечная пластинка слизистой оболочки   Muscularis mucosae
  Villi intestinales   Кишкові ворсинки   Кишечные ворсинки   Intestinal villi
  Glandulae intestinales   Кишкові залози   Кишечные железы   Intestinal glands
  Noduli lymphoidei solitarii   Поодинокі лімфатичні вузлики   Одиночные лимфоидные узелки   Solitary lymphoid nodules
  Noduli lymphoidei aggregati   Скупчені лімфатичні вузлики   Групповые лимфоидные узелки   Aggregated lymphoid nodules
DUODENUM ДВАНАДЦЯТИПАЛА КИШКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА DUODENUM
Pars superior Верхня частина Верхняя часть Superior part
  Ampulla; Bulbus   Ампула; Цибулина   Ампула; Луковица   Ampulla; Duodenal cap
Flexura duodeni superior Верхній згин дванадцятипалої кишки Верхний изгиб двенадцатиперстной кишки Superior duodenal flexure
Pars descendens Низхідна частина Нисходящая часть Descending part
Flexura duodeni inferior Нижній згин дванадцятипалої кишки Нижний изгиб двенадцатиперстной кишки Inferior duodenal flexure
Pars horizontalis; Pars inferior Горизонтальна частина; Нижня частина Горизонтальная часть; Нижняя часть Inferior part; Horizontal part; Transverse part
Pars ascendens Висхідна частина Восходящая часть Ascending part
Flexura duodenojejunalis Дванадцятипало-порожньокишковий згин Двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб Duodenojejunal flexure
Pars tecta duodeni Покрівельна частина дванадцятипалої кишки Скрытая часть двенадцатиперстной кишки Hidden part of duodenum
M. suspensorius duodeni; Lig. suspensorium duodeni М’яз-підвішувач дванадцятипалої кишки; Підвішувальна зв’язка дванадцятипалої кишки Мышца, подвешивающая двенадцатиперстную кишку; Связка, подвешивающая двенадцатиперстную кишку Suspensory muscle of duodenum; Suspensory ligament of duodenum
  Pars phrenicocoeliaca   Діафрагмово-черевна частина   Диафрагмально-чревная часть   Phrenicocoeliac part ▲
  Pars coeliacoduodenalis   Черевно-дванадцятипало-кишкова частина   Чревно-дуоденальная часть   Coeliacoduodenal part ▲
Plica longitudinalis duodeni Поздовжня складка дванадцятипалої кишки Продольная складка двенадцатиперстной кишки Longitudinal fold of duodenum
Papilla duodeni major Великий сосочок дванадцятипалої кишки Большой сосочек двенадцатиперстной кишки Major duodenal papilla
Papilla duodeni minor Малий сосочок дванадцятипалої кишки Малый сосочек двенадцатиперстной кишки Minor duodenal papilla
Glandulae duodenales Залози дванадцятипалої кишки Дуоденальные железы Duodenal glands
JEJUNUM ПОРОЖНЯ КИШКА ТОЩАЯ КИШКА JEJUNUM
ILEUM КЛУБОВА КИШКА ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ILEUM
Pars terminalis Межова частина Конечная часть Terminal ileum
(Diverticulum ilei) (Дивертикул клубової кишки) (Дивертикул подвздошной кишки) (Ilial diverticulum)
Intestinum crassum Товста кишка Толстая кишка Large intestine
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Tunica musculans М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
Tela submucosa Підслизовий прошарок Подслизистая основа Submucosa
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
  Lamina muscularis mucosae   М’язова пластинка слизової оболонки   Мышечная пластинка слизистой оболочки   Muscularis mucosae
  Glandulae intestinales   Кишкові залози   Кишечные железы   Intestinal glands
CAECUM СЛІПА КИШКА СЛЕПАЯ КИШКА CAECUM ▲
Papilla ilealis Клубовий сосочок Подвздошно-кишечный  сосочек Ileal papilla
Ostium ileale Клубовий отвір Подвздошно-кишечное отверстие Ileal orifice; Orifice of ileal papilla
  Frenulum ostii ilcalis   Вуздечка клубового отвору   Уздечка подвздошно-кишечного отверстия   Frenulum of ileal orifice
  Labrum ileocolicum; Labrum superius   Клубово-ободовокишкова губа; Верхня губа   Подвздошно-ободочно-кишечная губа; Верхняя губа   Ileocolic lip; Superior lip
  Labrum ileocaecale; Labrum inferius   Клубово-сліпокишкова губа; Нижня губа   Подвздошно-слепокишечная губа;      Нижняя губа   Ileocaecal lip; Inferior lip
Appendix vermiformis Червоподібний відросток Червеобразный отросток; Аппендикс Appendix; Vermiform appendix
  Ostium appendicis vermiformis   Отвір червоподібного відростка   Отверстие червеобразного отростка   Orifice of vermifoiin appendix
  Noduli lymphoidei aggregati   Скупчені лімфатичні вузлики   Групповые лимфоидные узелки   Aggregated lymphoid nodules
(Fascia precaecocolica) (Передсліпо-ободовокишкова фасція) (Предслепоободочно-кишечная фасция) (Precaecocolic fascia) ▲
COLON ОБОДОВА КИШКА ОБОДОЧНАЯ КИШКА COLON
Colon ascendens Висхідна ободова кишка Восходящая ободочная кишка Ascending colon
Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica Правий згин ободової кишки; Печінковий згин ободової кишки Правый изгиб ободочной кишки; Печеночный изгиб ободочной кишки Right colic flexure; Hepatic flexure
Colon transversum Поперечна ободова кишка Поперечная ободочная кишка Transverse colon
Flexura coli sinistra; Flexura coli splenica Лівий згин ободової кишки; Селезінковий згин ободової кишки Левый изгиб ободочной кишки; Селезеночный изгиб ободочной кишки Left colic flexure; Splenic flexure
Colon descendens Низхідна ободова кишка Нисходящая ободочная кишка Descending colon
Colon sigmoideum Сигмоподібна ободова кишка Сигмовидная ободочная кишка Sigmoid colon
Plicae semilunares coli Півмісяцеві складки ободової кишки Полулунные складки ободочной кишки Semilunar folds of colon
Haustra coli Випини ободової кишки Гаустры ободочной кишки Haustra of colon
Appendices omentales; Appendices adiposae coli; Appendices epiploicae Чепцеві привіски; Жирові привіски ободової кишки; Сальникові привіски Сальниковые отростки Omental appendices; Fatty appendices of colon
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
  Stratum longitudinale   Поздовжній шар   Продольный слой   Longitudinal layer
    Taeniae coli     Стрічки ободової кишки     Ленты ободочной кишки     Taeniae coli ▲
      Taenia mesocolica     Брижовоободово-кишкова стрічка       Брыжеечная лента      Mesocolic taenia ▲
      Taenia omentalis       Чепцева стрічка       Сальниковая лента      Omental taenia ▲
      Taenia libera       Вільна стрічка       Свободная лента      Free taenia ▲
  Stratum circulare   Коловий шар   Круговой слой   Circular layer
RECTUM ПРЯМА КИШКА ПРЯМАЯ КИШКА RECTUM
Flexura sacralis Крижовий згин Крестцовый изгиб Sacral flexure
Flexurae laterales Бічні згини Латеральные изгибы Lateral flexures
  Flexura superodextra lateralis;     Flexura superior lateralis   Бічний верхньоправий згин;       Бічний верхній згин   Верхнеправый латеральный изгиб;  Верхний латеральный изгиб   Superodextral lateral flexure; Superior lateral flexure
  Flexura intermediosinistra lateralis; Flexura intermedia lateralis   Бічний лівопроміжний згин;        Бічний проміжний згин   Промежуточный левый латеральный изгиб;          Латеральный промежуточный изгиб   Intermediosinistral lateral flexure;                                        Intermediate lateral flexure
  Flexura inferodextra lateralis;       Flexura inferior lateralis   Бічний нижньоправий згин;        Бічний нижній згин   Нижнеправый латеральный изгиб; Нижний латеральный изгиб   Inferodextral lateral flexure;          Inferior lateral flexure
Plicae transversae recti Поперечні складки прямої кишки Поперечные складки прямой кишки Transverse folds of rectum
Ampulla recti Ампула прямої кишки Ампула прямой кишки Rectal ampulla
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
  Stratum longitudinale   Поздовжній шар   Продольный слой   Longitudinal layer
    M. rectococcygeus     Прямокишково-куприковий м’яз     Прямокишечно-копчиковая мышца     Rectococcygeus
    Mm. anorectoperineales;             Mm. rectourethrales     Відхідниково-прямокишково-промежинні м’язи; Прямокишково-сечівникові м’язи     Анально-промежностные мышцы;    Прямокишечно-уретральные мышцы     Anorectoperineal muscles; Recto-urethral muscles
      M. rectoperinealis;         M. rectourethralis superior       Прямокишково-промежинний м’яз; Верхній прямокишково-сечівниковий м’яз       Прямокишечно-промежностная мышца;     Верхняя прямокишечно-уретральная мышца       Rectoperinealis; Recto-urethralis superior
      M. anoperinealis;                        M. rectourethralis inferior       Відхідниково-промежинний м’яз; Нижній прямокишково-сечівниковий м’яз       Анально-промежностная мышца;     Нижняя прямокишечно-уретральная мышца       Anoperinealis; Recto-urethralis inferior
    M. rectovesicalis     Прямокишково-міхуровий м’яз     Прямокишечно-пузырная мышца     Rectovesicalis
  Stratum circulare   Коловий шар   Круговой слой   Circular layer
Lig. recti laterale Бічна зв’язка прямої кишки Боковая связка прямой кишки Lateral ligament of rectum; Rectal stalk
CANALIS ANALIS ВІДХІДНИКОВИЙ КАНАЛ ЗАДНЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ; АНАЛЬНЫЙ КАНАЛ ANAL CANAL
Flexura anorectalis; Flexura perinealis Відхідниково-прямокишковий згин; Промежинний згин Анально-заднепроходной изгиб; Промежностный изгиб Anorectal flexure; Perineal flexure
Junctio anorectalis Відхідниково-прямокишкове з’єднання Анально-заднепроходное соединение Anorectal junction
Columnae anales Відхідникові стовпи Заднепроходные столбы; Анальные столбы Anal columns
Valvulae anales Відхідникові заслінки Заднепроходные заслонки; Анальные заслонки Anal valves
Sinus anales Відхідникові пазухи Заднепроходные синусы; Анальные синусы Anal sinuses
Zona transitionalis analis Відхідникова перехідна зона Заднепроходная переходная зона; Анальная переходная зона Anal transition zone
Linea anocutanea Відхідниково-шкірна лінія Заднепроходно-кожная линия; Анально-кожная линия Anocutaneous line
Linea pectinata Гребінчаста лінія Гребенчастая линия Pectinate line
Pecten analis Відхідниковий гребінь Заднепроходной гребень; Анальный гребень Anal pecten
M. sphincter ani intemus Внутрішній м’яз-замикач відхідника Внутренний сфинктер заднего прохода Internal anal sphincter
Sulcus intersphinctericus Міжзамикально-м’язова борозна Межсфинктерная борозда Intersphincteric groove
M. sphincter ani externus Зовнішній м’яз-замикач відхідника Наружный сфинктер заднего прохода External anal sphincter
  Pars profunda   Глибока частина   Глубокая часть   Deep part
  Pars superficialis   Поверхнева частина   Поверхностная часть   Superficial part
  Pars subcutanea   Підшкірна частина   Подкожная часть   Subcutaneous part
Anus Відхідник Задний проход Anus
Hepar Печінка Печень Liver
Facies diaphragmatica Діафрагмова поверхня Диафрагмальная поверхность Diaphragmatic surface
  Pars superior   Верхня частина   Верхняя часть   Superior part
    Impressio cardiaca     Серцеве втиснення     Сердечное вдавление     Cardiac impression
  Pars anterior   Передня частина   Передняя часть   Anterior part
  Pars dextra   Права частина   Правая часть   Right part
  Pars posterior   Задня частина   Задняя часть   Posterior part
  Area nuda   Голе поле   Внебрюшинное поле   Bare area
    Sulcus venae cavae     Борозна порожнистої вени     Борозда нижней полой вены     Groove for vena cava
    Fissura ligamenti venosi     Щілина венозної зв’язки     Щель венозной связки     Fissure for ligamentum venosum
    Lig. venosum     Венозна зв’язка     Венозная связка     Ligamentum venosum
Facies visceralis Нутрощева поверхня Висцеральная поверхность Visceral surface
  Fossa vesicae biliaris; Fossa vesicae felleae   Ямка жовчного міхура   Ямка желчного пузыря   Fossa for gallbladder
  Fissura ligamenti teretis   Щілина круглої зв’язки   Щель круглой связки     Fissure for ligamentum teres; Fissure for roun ligament
    Lig. teres hepatis     Кругла зв’язка печінки     Круглая связка печени     Round ligament of the liver
  Porta hepatis   Ворота печінки   Ворота печени   Porta hepatis
  Tuber omentale   Чепцевий горб   Сальниковый бугор   Omental tuberosity
  Impressio oesophageale   Стравохідне втиснення   Пищеводное вдавление   Oesophageal impression
  Impressio gastrica   Шлункове втиснення   Желудочное вдавление   Gastric impression
  Impressio duodenalis   Дванадцятипалокишкове втиснення   Двенадцатиперстно-кишечное вдавление; Дуоденальное вдавление   Duodenal impression
  Impressio colica   Ободовокишкове втиснення   Ободочно-кишечное вдавление   Colic impression
  Impressio renalis   Ниркове втиснення   Почечное вдавление   Renal impression
  Impressio suprarenalis   Надниркове втиснення   Надпочечное вдавление   Suprarenal impression
Margo inferior Нижній край Нижний край Inferior border
  Incisura ligamenti teretis   Вирізка круглої зв’язки   Вырезка круглой связки   Notch for ligamciituin teres
Lobus hepatis dexter Права частка печінки Правая доля печени Right lobe of liver
Lobus hepatis sinister Ліва частка печінки Левая доля печени Left lobe of liver
  Appendix fibrosa hepatis   Волокнистий придаток печінки   Фиброзный отросток печени   Fibrous appendix of liver
Lobus quadratus Квадратна частка Квадратная доля Quadrate lobe
Lobus caudatus Хвостата частка Хвостатая доля Caudate lobe
  Processus papillaris   Сосочкоподібний відросток   Сосочковый отросток   Papillary process
  Processus caudatus   Хвостатий відросток   Хвостатый отросток   Caudate process
Segmentatio hepatis: lobi, partes, divisiones et segmenta Сегментація печінки: частки, частини, відділи та сегменти Сегментация печени: доли, части, отделы и сегменты Hepatic segmentation: lobes, parts, divisions and segments
Fissura umbilicalis Пупкова щілина Пупочная щель Umbilical fissure
Fissura portalis principalis Головна ворітна щілина Главная воротная щель Main portal fissure
Fissura portalis dextra Права ворітна щілина Правая воротная щель Right portal fissure
Pars hepatis sinistra Ліва частина печінки Левая часть печени Left liver; Left part of liver
  Divisio lateralis sinistra   Лівий бічний відділ   Левый латеральный отдел   Left lateral division
    Segmentum posterius laterale sinistrum; Segmentum II     Лівий бічний задній сегмент; Сегмент II     Задний левый латеральный  сегмент; Сегмент II     Left posterior lateral segment; Segment II
    Segmentum anterius laterale sinistrum; Segmentum III     Лівий бічний передній сегмент; Сегмент III     Передний левый латеральный сегмент; Сегмент III     Left anterior lateral segment; Segment III
  Divisio medialis sinistra   Лівий присередній відділ   Левый медиальный отдел   Left medial division
    Segmentum mediale sinistrum; Segmentum IV     Лівий присередній сегмент; Сегмент IV     Левый медиальный сегмент; Сегмент IV     Left medial segment; Segment IV
  Pars posterior hepatis; Lobus caudatus   Задня частина печінки; Хвостата частка   Задняя часть печени; Хвостатая доля   Posterior liver; Posterior part of liver; Caudate lobe
    Segmentum posterius; Lobus caudatus; Segmentum I     Задній сегмент; Хвостата частка; Сегмент І     Задний сегмент; Хвостатая доля; Сегмент I     Posterior segment; Caudate lobe; Segment I
Pars hepatis dextra Права частина печінки Правая часть печени Right liver; Right part of liver
Divisio medialis dextra Правий присередній відділ   Правый медиальный участок   Right medial division
    Segmentum anterius mediale dextrum; Segmentum V     Правий присередній передній сегмент; Сегмент V     Передний правый медиальный  сегмент; Сегмент V     Anterior medial segment; Segment V
    Segmentum posterius mediale dextrum; Segmentum VIII     Правий присередній задній сегмент; Cегмент VIII     Задний правый медиальный  сегмент; Сегмент VIII     Posterior medial segment; Segment VIII
  Divisio lateralis dextra   Правий бічний відділ   Правый боковой отдел   Right lateral division
    Segmentum anterius laterale dextrum; Segmentum VI     Правий бічний передній cегмент; Cегмент VI     Передний правый латеральный  сегмент; Сегмент VI Anterior lateral segment; Segment VI
    Segmentum posterius laterale dextrum; Segmentum VII     Правий бічний задній сегмент; Сегмент VII     Задний правый латеральный  сегмент; Сегмент VII Posterior lateral segment; Segment VII
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Tunica fibrosa Волокниста оболонка Фиброзная оболочка Fibrous capsule
Capsula fibrosa perivascularis Навколосудинна волокниста капсула Околососудистая фиброзная капсула Perivascular fibrous capsule
Lobuli hepatis Часточки печінки Дольки печени Lobules of liver
Aa. interlobulares Міжчасточкові артерії Междольковые артерии Interlobular arteries
Vv. interlobulares Міжчасточкові вени Междольковые вены Interlobular veins
Vv. centrales Центральні вени Центральные вены Central veins
Ductus biliferi interlobulares Жовчовивідні міжчасточкові протоки Желчные междольковые протоки Interlobular bile ducts
Ductus hepaticus communis Загальна печінкова протока Общий печеночный проток Common hepatic duct
Ductus hepaticus dexter Права печінкова протока Правый печеночный проток Right hepatic duct
  R. anterior   Передня гілка   Передняя ветвь   Anterior branch
  R. posterior   Задня гілка   Задняя ветвь   Posterior branch
Ductus hepaticus sinister Ліва печінкова протока Левый печеночный проток Left hepatic duct
  R. lateralis   Бічна гілка   Латеральная ветвь   Lateral branch
  R. medialis   Присередня гілка   Медиальная ветвь   Medial branch
Ductus lobi caudati dexter Права протока хвостатої частки Правый проток хвостатой доли Right duct of caudate lobe
Ductus lobi caudati sinister Ліва протока хвостатої частки Левый проток хвостатой доли Left duct of caudate lobe
Vesica biliaris; Vesica fellea Жовчний міхур Желчный пузырь Gallbladder
Fundus vesicae biliaris; Fundus vesicae felleae Дно жовчного міхура Дно желчного пузыря Fundus of gallbladder
Infundibulum vesicae biliaris; Infundibulum vesicae felleae Лійка жовчного міхура Воронка желчного пузыря Infundibulum of gallbladder
Corpus vesicae biliaris; Corpus vesicae felleae Тіло жовчного міхура Тело желчного пузыря Body of gallbladder
Collum vesicae biliaris; Collum vesicae felleae Шийка жовчного міхура Шейка желчного пузыря Neck of gallbladder
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Мuscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
  Plicae mucosae; Rugae   Складки слизової оболонки; Складки   Складки слизистой оболочки   Mucosal folds; Rugae
Ductus cysticus Міхурова протока Пузырный проток Cystic duct
Plica spiralis Спіральна складка Спиральная складка Spiral fold
Ductus choledochus; Ductus biliaris Спільна жовчна протока Общий желчный проток Bile duct
M. sphincter ductus choledochi; M. sphincter ductus biliaris М’яз-замикач спільної жовчної протоки Сфинктер общего желчного протока Sphincter of bile duct
  M. sphincter superior   Верхній м’яз-замикач   Верхний сфинктер   Superior sphincter
  M. sphincter inferior   Нижній м’яз-замикач   Нижний сфинктер   Inferior sphincter
Ampulla hepatopancreatica; Ampulla biliaropancreatica Печінково-підшлункова ампула; Жовчно-підшлункова ампула Печеночно-поджелудочная ампула Hepatopancreatic ampulla; Biliaropancreatic ampulla
M. sphincter ampullae     М’яз-замикач ампули   Сфинктер ампулы Sphincter of ampulla
Glandulae ductus choledochi; Glandulae ductus biliaris Залози спільної жовчної протоки Железы общего желчного протока Glands of bile duct
Pancreas Підшлункова залоза Поджелудочная железа Pancreas
Caput pancreatis Головка підшлункової залози Головка поджелудочной железы Mead of pancreas
Processus uncinatus Гачкуватий відросток   Крючковидный отросток Uncinate process
Incisura pancreatis Вирізка підшлункової залози   Вырезка поджелудочной железы Pancreatic notch
Collum pancreatis Шийка підшлункової залози Шейка поджелудочной железы Neck of pancreas
Corpus pancreatis Тіло підшлункової залози Тело поджелудочной железы Body of pancreas
  Facies anterosuperior   Передньоверхня поверхня   Передневерхняя поверхность   Anterosuperior surface
  Facies posterior   Задня поверхня   Задняя поверхность   Posterior surface
  Facies anteroinferior   Передньонижня поверхня   Передненижняя поверхность   Antero-inferior surface
  Margo superior   Верхній край   Верхний край   Superior border
  Margo anterior   Передній край   Передний край   Anterior border
  Margo inferior   Нижній край   Нижний край   Inferior border
  Tuber omentale   Чепцевий горб   Сальниковый бугор   Omental eminence
Cauda pancreatis Хвіст підшлункової залози Хвост поджелудочной железы Tail of pancreas
Ductus pancreaticus Протока підшлункової залози Проток поджелудочной железы Pancreatic duct
  M. sphincter ductus pancreatici   М’яз-замикач протоки підшлункової залози   Сфинктер протока поджелудочной железы   Sphincter of pancreatic duct
Ductus pancreaticus accessorius Додаткова протока підшлункової залози Добавочный проток поджелудочной железы Accessory pancreatic duct
(Pancreas accessorium) (Додаткова підшлункова залоза) (Добавочная поджелудочная железа) (Accessory pancreas)
Insulae pancreaticae Підшлункові острівці Поджелудочные островки Pancreatic islets
Systema respiratorium Дихальна система Дыхательная система Respiratory systema
NASUS НІС НОС NOSE
Radix nasi Корінь носа Корень носа Root of nose
Dorsum nasi Спинка носа Спинка носа Dorsumofnose
Apex nasi Кінчик носа Верхушка носа; Кончик носа Apex of nose; Tip of nose
Ala nasi Крила носа Крыло носа Ala of nose
Cartilagines nasi Хрящі носа Хрящи носа Nasal cartilages
  Cartilage alaris major   Великий криловий хрящ   Большой хрящ крыла   Major alar cartilage
    Crus mediale     Присередня ніжка     Медиальная ножка     Medial crus
      Pars mobilis septi nasi       Рухома частина носової перегородки       Подвижная часть  перегородки носа       Mobile part of nasal septum
    Crus laterale     Бічна ніжка     Латеральная ножка     Lateral crus
  Cartilagines alares minores   Малі крилові хрящі   Малые хрящи крыльев   Minor alar cartilages
  Cartilagines nasi accessoriae   Додаткові носові хрящі   Добавочные носовые хрящи   Accessory nasal cartilages
  Cartilage septi nasi   Хрящ носової перегородки   Хрящ перегородки носа   Septal nasal cartilage
    Processus lateralis     Бічний відросток     Латеральный отросток      Lateral process
    Processus posterior; Processus sphenoidalis     Задній відросток; Клиноподібний відросток     Задний отросток; Основной отросток      Posterior process; Sphenoid process
  Cartilage vomeronasalis   Лемешево-носовий хрящ   Сошниково-носовой хрящ   Vomeronasal cartilage
Cavitas nasi Носова порожнина Полость носа Nasal cavity
Nares Ніздрі Ноздри Nares; Nostrils
Choanae Хоани Хоаны Choanae; Posterior nasal apertures
Septum nasi Носова перегородка Носовая перегородка Nasal septum
  Pars membranacea   Перетинчаста частина   Перепончатая часть   Membranous part
  Pars cartilaginea   Хрящова частина   Хрящевая часть   Cartilaginous part
  Pars ossea   Кісткова частина   Костная часть   Bony part
  Orgamim vomeronasale   Лемешево-носовий орган   Сошниково-носовой орган   Vomeronasal organ
Vestibulum nasi Присінок носа Преддверие носа Nasal vestibule
Limen nasi Поріг носа Порог носа Limen nasi
Sulcus olfactorius Нюхова борозна Обонятельная борозда Olfactory groove
Concha nasi suprema Найвища носова раковина Наивысшая носовая раковина Highest nasal concha
Concha nasi superior Верхня носова раковина Верхняя носовая раковина Superior nasal concha
Concha nasi media Середня носова раковина Средняя носовая раковина Middle nasal concha
Concha nasi inferior Нижня носова раковина Нижняя носовая раковина Inferior nasal concha
Plexus cavernosus conchae Печеристе сплетення раковини Пещеристое сплетение раковины Cavernous plexus of conchae
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa: Mucous membrane
  Pars respiratoria   Дихальна частина   Дихательная часть   Respiratory region
  Pars olfactoria   Нюхова частина   Обонятельная часть   Olfactory region
Glandulae nasales Носові залози Носовые железы Nasal glands
Agger nasi Носова гребелька Валик носа Agger nasi
Recessus sphenoethmoidalis Клино-решітчастий закуток Клиновидно-решетчастое углубление Spheno-ethmoidal recess
Meatus nasi superior Верхній носовий хід Верхний носовой ход Superior nasal meatus
Meatus nasi medius Середній носовий хід Средний носовой ход Middle nasal meatus
  Atrium meatus medii   Присінок середнього ходу   Преддверие среднего хода   Atrium of middle meatus
  Bulla ethmoidalis   Решітчастий пухир   Решетчатый пузырек   Ethmoidal bulla
  Infundibulum ethmoidale   Решітчаста лійка   Решетчатая воронка   Ethmoidal infundibulum
    Hiatus semilunaris     Півмісяцевий розтвір     Полулунная расщелина     Semilunar hiatus
Meatus nasi inferior Нижній носовий хід Нижний носовой ход Inferior nasal meatus
  Apertura ductus nasolacrimalis   Отвір носо-сльозової протоки   Отверстие слезно-носового протока   Opening of nasolacrimal duct
Meatus nasi communis Спільний носовий хід Общий носовой ход Common nasal meatus
Meatus nasopharyngeus Носо-глотковий хід Носоглоточный ход Nasopharyngeal meatus
(Ductus incisivus) (Різцева протока) (Резцовый проток) (Incisive duct)
Sinus paranasales Приносові пазухи Околоносовые пазухи Paranasal sinuses
Sinus maxillaris Верхньощелепна пазуха Верхнечелюстная пазуха Maxillary sinus
Sinus sphenoidalis Клиноподібна пазуха Клиновидная пазуха Sphenoidal sinus
Sinus frontalis Лобова пазуха Лобная пазуха Frontal sinus
Cellulae ethmoidales Решітчасті комірки Ячейки решетчатой кости Ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales anteriores   Передні решітчасті комірки   Передние решетчатые ячейки   Anterior ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales mediae   Середні решітчасті комірки   Средние решетчатые ячейки   Middle ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales  posteriores   Задні решітчасті комірки   Задние решетчатые ячейки   Posterior ethmoidal cells
LARYNX ГОРТАНЬ ГОРТАНЬ LARYNX
Cartilagines et Articulationes laryngis Хрящі та суглоби гортані Хрящи и суставы гортани Laryngeal cartilages & joints
Cartilage thyroidea Щитоподібний хрящ Щитовидный хрящ Thyroid cartilage
Prominentia laryngea Гортанний виступ Выступ гортани Laryngeal prominence
Lamina dextra/sinistra Пластинка права/ліва Пластинка правая/левая Right/left lamina
Incisura thyroidea superior Верхня щитоподібна вирізка Верхняя щитовидная вырезка Superior thyroid notch
Incisura thyroidea inferior Нижня щитоподібна вирізка Нижняя щитовидная вырезка Inferior thyroid notch
Tuberculum thyroideum superius Верхній щитоподібний горбок Верхний щитовидный бугорок Superior thyroid tubercle
Tuberculum thyroideum inferius Нижній щитоподібний горбок Нижний щитовидный бугорок Inferior thyroid tubercle
Linea obliqua Коса лінія Косая линия Oblique line
Cornu superius Верхній ріг Верхний рог Superior horn
Cornu inferius Нижній ріг Нижний рог Inferior horn
(Foramen thyroideum) (Щитоподібний отвір) (Щитовидное отверстие) (Thyroid foramen)
Membrana thyrohyoidea Щито-під’язикова перетинка Щитоподъязычная мембрана Thyrohyoid membrane
  Lig. thyrohyoideum medianum   Серединна щито-під’язикова зв’язка   Срединная щитоподъязычная связка   Median thyrohyoid ligament
  Bursa retrohyoidea   Запід’язикова сумка   Позадиподъязычная сумка   Retrohyoid bursa
  Bursa infrahyoidea   Підпід’язикова сумка   Подподъязычная сумка   Infrahyoid bursa
  Lig. thyrohyoideum laterale   Бічна щито-під’язикова зв’язка   Латерльная щитоподъязычная связка   Lateral thyrohyoid ligament
  Cartilago triticea   Зернуватий хрящ   Зерновидный хрящ   Triticeal cartilage
Cartilage cricoidea Перснеподібний хрящ Перстневидный хрящ Cricoid cartilage
Arcus cartilaginis cricoideae Дуга перснеподібного хряща Дуга перстневидного хряща Arch of cricoid cartilage
Lamina cartilaginis cricoideae Пластинка перснеподібного хряща Пластинка перстневидного хряща Lamina of cricoid cartilage
  Facies articularis  arytenoidea   Черпакувата суглобова поверхня   Черпаловидная суставная поверхность   Arytenoid articular surface
  Facies articularis thyroidea   Щитоподібна суглобова поверхня   Щитовидная суставная поверхность   Thyroid articular surface
Articulatio cricothyroidea Персне-щитоподібний суглоб Перстнещитовидный сустав Cricothyroid joint
Capsula articularis cricothyroidea Персне-щитоподібна суглобова капсула Капсула перснещитовидного сустава Capsule of cricothyroid joint
Lig. ceratocricoideum Рого-перснеподібна зв’язка Рожково-перстневидная связка Ceratocricoid ligament
Lig. cricothyroideum medianum Серединна персне-щитоподібна зв’язка Срединная перстнещитовидная связка Median cricothyroid ligament
Lig. cricotracheale Персне-трахейна зв’язка Перстнетрахеальная связка Cricotracheal ligament
Cartilago arytenoidea Черпакуватий хрящ Черпаловидный хрящ Arytenoid cartilage
Facies articularis Суглобова поверхня Суставная поверхность Articular surface
Basis cartilaginis arytenoideae Основа черпакуватого хряща Основание черпаловидного хряща Base of arytenoid cartilage
Facies anterolateralis Передньобічна поверхня Переднелатеральная поверхность Anterolateral surface
  Processus vocalis   Голосовий відросток   Голосовой отросток   Vocal process
  Crista arcuata   Дугоподібний гребінь   Дугообразный гребешок   Arcuate crest
  Colliculus   Горбок   Холмик   Colliculus
  Fovea oblonga   Довгаста ямка   Продолговатая ямка   Oblong fovea
  Fovea triangularis   Трикутна ямка   Треугольная ямка   Triangular fovea
Facies medialis Присередня поверхня Медиальная поверхность Medial surface
Facies posterior Задня поверхня Задняя поверхность Posterior surface
Apex cartilaginis arytenoideae Верхівка черпакуватого хряща Верхушка черпаловидного хряща Apex of arytenoid cartilage
Processus muscularis М’язовий відросток Мышечный отросток Muscular process
Articulatio cricoarytenoidea Персне-черпакуватий суглоб Перснечерпаловидный сустав Crico-arytenoid joint
Capsula articularis cricoarytenoidea Персне-черпакувата  cуглобова капсула Перснечерпаловидная  cуставная капсула Capsule of crico-arytenoid joint
Lig. cricoarytenoideum Персне-черпакувата зв’язка Перснечерпаловидная связка Crico-arytenoid ligament
Lig. cricopharyngeum Персне-глоткова зв’язка Перснеглоточная связка Cricopharyngeal ligament
(Cartilage sesamoidea) (Сесамоподібний хрящ) (Сесамовидный хрящ) (Sesamoid cartilage)
Cartilage corniculata Ріжкуватий хрящ Рожковидный хрящ Corniculate cartilage
Tuberculum corniculatum Ріжкуватий горбок Рожковидный бугорок Corniculate tubercle
Cartilage cuneiformis Клиноподібний хрящ Клиновидный хрящ Cuneiform cartilage
Tuberculum cuneiforme Клиноподібний горбок Клиновидный бугорок Cuneiform tubercle
Epiglottis Надгортанник Надгортанник Epiglottis
Cartilagо epiglottica Надгортанний хрящ Надгортанный хрящ Epiglottic cartilage
Petiolus epiglottidis Надгортанне стебло Стебелек надгортанника Stalk of epiglottis
Tuberculum epiglotticum Надгортанний горбок Надгортанный бугорок Epiglottic tubercle
Lig. thyroepiglotticum Щито-надгортанна зв‘язка Щитонадгортанная связка Thyro-epiglottic ligament
Lig. hyoepiglotticum Під’язиково-надгортанна зв’язка Подъязично-надгортанная связка Hyo-epiglottic ligament
Corpus adiposum preepiglotticum Переднадгортанне жирове тіло Преднадгортанное жировое тело Pre-epiglottic fat body
Musculi laryngis М’язи гортані Мышцы гортани Laryngeal muscles
M. cricothyroideus Персне-щитоподібний м’яз Перстнещитовидная мышца Cricothyroid
  Pars recta   Пряма частина   Прямая часть   Straight part
  Pars obliqua   Коса частина   Косая часть   Oblique part
M. cricoarytenoideus posterior Задній персне-черпакуватий м’яз Задняя перстнечерпаловидная мышца Posterior crico-arytenoid
(M. ceratocricoideus) (Рого-перснеподібний м’яз) (Рожково-персневидная мышца) (Cerato-cricoid)
M. cricoarytenoideus lateralis Бічний персне-черпакуватий м’яз Латеральный перстне-черпаловидная мышца Lateral crico-arytenoid
M. vocalis Голосовий м’яз Голосовая мышца Vocalis
M. thyroarytenoideus Щито-черпакуватий м’яз Щиточерпаловидная мышца Thyro-arytenoid
  Pars thyroepiglottica   Щито-надгортанна частина   Щитонадгортанная часть   Thyro-epiglottic part
M. arytenoideus obliquus Косий черпакуватий м’яз Косая черпаловидная мышца Oblique arytenoid
  Pars aryepiglottica   Черпакувато-надгортанна частина   Надгортанно-черпаловидная часть   Ary-epiglottic part
M. arytenoideus transversus Поперечний черпакуватий м’яз Поперечная черпаловидная мышца Transverse arytenoid
Cavitas laryngis Порожнина гортані Полость гортани Laryngeal cavity
Aditus laryngis Вхід до гортані Вход в гортань Laryngeal inlet
  Plica aryepiglottica   Черпакувато-надгортанна складка   Черпаловидно-надгортанная складка   Ary-epiglottic fold
    Tuberculum corniculatum     Ріжкуватий горбок     Рожковидный бугорок     Corniculate tubercle
    Tuberculum cuneiforme     Клиноподібний горбок     Клиновидный бугорок     Cuneiform tubercle
  Incisura interarytenoidea   Міжчерпакувата вирізка   Межчерпаловидная вирезка   Interarytenoid notch
Vestibulum laryngis Присінок гортані Преддверие гортани Laryngeal vestibule
   Plica vestibularis   Присінкова складка   Складка преддверия   Vestibular fold
     Rima vestibuli     Присінкова щілина     Щель преддверия      Rima vestibuli
Ventriculus laryngis Шлуночок гортані Желудочек гортани Laryngeal ventricle
  Sacculus laryngis   Мішечок гортані   Мешочек гортани   Laryngeal saccule
Glottis Голосник Голосовой аппарат Glottis
  Plica vocalis   Голосова складка   Голосовая складка   Vocal fold
   Rima glottidis; Rima vocalis     Голосова щілина     Щель голосового аппарата; Голосовая щель     Rima glottidis
     Pars intermembranacea       Міжперетинкова частина       Межперепончатая часть        Intermembranous part
     Pars intercartilaginea       Міжхрящова частина       Межхрящевая часть        Intercartilaginous part
     Plica interarytenoidea       Міжчерпакувата складка       Межчерпаловидная складка        Interarytenoid fold
Cavitas infraglottica Підголосникова порожнина Подголосовая полость Infraglottic cavity
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa: Mucous membrane
  Glandulae laryngeales   Гортанні залози   Гортанные железы   Laryngeal glands
 Membrana fibroelastica laryngis Волокнисто-еластична перетинка гортані Фиброзно-эластическая мембрана гортани Fibro-elastic membrane of larynx
   Membrana quadrangularis   Чотирикутна перетинка   Четырехугольная мембрана   Quadrangular membrane
     Lig. vestibulare     Присінкова зв’язка     Связка преддверия     Vestibular ligament
  Conus elasticus   Еластичний конус   Эластический конус   Conus elasticus; Cricovocal membrane
    Lig. vocale     Голосова зв’язка     Голосовая связка     Vocal ligament
TRACHEA ТРАХЕЯ ТРАХЕЯ TRACHEA
Pars cervicalis; Pars colli Шийна частина Шейная часть Cervical part
Pars thoracica Грудна частина Грудная часть Thoracic part
Cartilagines tracheales Трахейні хрящі Хрящи трахеи Tracheal cartilages
M. trachealis Трахейний м’яз Мышца трахеи Trachealis
Ligg. anularia; Ligg. trachealia Кільцеві зв’язки; Трахейні зв’язки Кольцевые связки; Связки трахеи Anular ligaments
Paries membranaceus Перетинчаста стінка Перепончатая стенка Membranous wall
Bifurcatio tracheae Роздвоєння трахеї Бифуркация трахеи Tracheal bifurcation
Carina tracheae Кіль трахеї Киль трахеи Carina of trachea
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa: Mucous membrane
  Glandulae tracheales   Трахейні залози   Трахеальные железы   Tracheal glands
BRONCHI БРОНХИ БРОНХИ BRONCHI
Arbor bronchialis Бронхове дерево Бронхильное дерево Bronchial tree
Bronchus principalis dexter Правий головний бронх Правый главный бронх Right main bronchus
Bronchus principalis sinister Лівий головний бронх Левый главный бронх Left main bronchus
Bronchi lobares et segmentales Часткові та сегментні бронхи Долевые и сегментарные бронхи Lobar and segmental bronchi
Bronchus lobaris superior dexter Правий верхній частковий бронх Правый верхний долевой бронх Right superior lobar bronchus
  Bronchus segmentalis apicalis [B І]   Верхівковий сегментний бронх [Б І]   Верхушечный сегментарный бронх [БІ]   Apical segmental bronchus [B I]
  Bronchus segmentalis posterior [B II]   Задній сегментний бронх [Б II]   Задний сегментарный бронх [БII]   Posterior segmental bronchus [B II]
  Bronchus segmentalis anterior [B III]   Передній сегментний бронх [Б III]   Передний сегментарный бронх [БIII]   Anterior segmental bronchus [B III]
Середній частковий бронх Среднедолевой бронх Middle lobar bronchus
  Bronchus segmentalis lateralis [B IV]   Бічний сегментний бронх [Б IV]   Латеральный сегментарный бронх [БIV]   Lateral segmental bronchus [B IV]
  Bronchus segmentalis medialis [B V]   Присередній сегментний бронх [Б V]   Медиальный сегментарный бронх [БV]   Medial segmental bronchus [B V]
Bronchus lobaris inferior dexter Правий нижній частковий бронх Правый нижний долевой бронх Right inferior lobar bronchus
  Bronchus segmentalis superior [B VI]   Верхній сегментний бронх [Б VI]   Верхний сегментарный бронх [БVI]   Superior segmental bronchus [B VI]
  Bronchus segmentalis basalis medialis; Bronchus  cardiacus [B VII]   Присередній основний сегментний бронх; Серцевий бронх [Б VII]   Медиальный базальный сегментарный бронх; Сердечный бронх [БVII]   Medial basal segmental bronchus [B VII]
  Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII]   Передній основний cегментний бронх [Б VIII]   Передний базальный cегментарный бронх [БVIII]   Anterior basal segmental bronchus [B VIII]
  Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX]   Бічний основний сегментний бронх [Б IX]   Латеральный базальный сегментарный бронх [БIX]   Lateral basal segmental bronchus [B IX]
  Bronchus segmentalis basalis posterior |B X]   Задній основний сегментний бронх [Б X]   Задний базальный сегментарный бронх [БX]   Posterior basal segmental bronchus [B X]
Bronchus lobaris superior sinister Лівий верхній частковий бронх Левый верхнедолевой бронх Left superior lobar bronchus
   Bronchus segmentalis apicoposterior [B I + II]   Верхівково-задній сегментний бронх [Б І + II]   Верхушечно-задний сегментарный бронх [БІ+II]   Apicoposterior segmental bronchus [B I + II]
   Bronchus segmentalis anterior [B III]   Передній сегментний бронх [Б III]   Передний сегментарный бронх [БIII]   Anterior segmental bronchus [B III]
   Bronchus lingularis superior [B IV]   Верхній язичковий бронх [Б IV]   Верхний язычковый бронх [БIV]   Superior lingular bronchus [B IV]
   Bronchus lingularis inferior [B V]   Нижній язичковий бронх [Б V]   Нижний язычковый бронх [БV]   Inferior lingular bronchus [B V]
Bronchus lobaris inferior sinister Лівий нижній частковий бронх Левый нижний долевой бронх Left inferior lobar bronchus
  Bronchus segmentalis superior [B VI]   Верхній сегментний бронх [Б VI]   Верхний сегментарный бронх [БVI]   Superior segmental bronchus [B VI]
  Bronchus segmentalis basalis medialis; Bronchus cardiacus [B VII]   Присередній основний сегментний бронх; Серцевий бронх [Б VII]   Медиальный базальный сегментарный бронх; Сердечный бронх [БVII]   Medial basal segmental bronchus [B VII]
  Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII]   Передній основний сегментний бронх [Б VIII]   Передний базальный сегментарный бронх [БVIII]   Anterior basal segmental bronchus [B VIII]
  Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX]   Бічний основний сегментний бронх [Б IX]   Латеральный базальный сегментарный бронх [БIX]   Lateral basal segmental bronchus [B IX]
  Bronchus segmentalis basalis posterior [B X]   Задній основний сегментний бронх [Б X]   Задний базальный сегментарный бронх [БX]   Posterior basal segmental bronchus [B X]
Bronchi intrasegmentales Внутрішньосегментні бронхи Внутрисегментарные бронхи Intrasegmental bronchi
Tunica fibromusculocartilaginea Волокнистом’язово-хрящова оболонка Фиброзно-мышечно-хрящевая оболочка Fibromusculocartilaginous layer
Tela submucosa Підслизовий прошарок Подслизистая основа Submucosa
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa: Mucous membrane
  Glandulae bronchiales   Бронхові залози   Бронхиальные железы   Bronchial glands
PULMONES ЛЕГЕНІ ЛЕГКИЕ LUNGS
Pulmo dexter Права легеня Правое легкое Left lung
Pulmo sinister Ліва легеня Левое легкое Right lung
Basis pulmonis Основа легені Основание легкого Base of lung
Apex pulmonis Верхівка легені Верхушка легкого Apex of lung
Facies costalis Реброва поверхня Реберная поверхность Costal surface
  Pars vertebralis   Хребтова частина   Позвоночная часть   Vertebral part
Facies mediastinalis Середостінна поверхня Средостенная часть Mediastinal surface
  Impressio cardiaca   Серцеве втиснення   Сердечное вдавление   Cardiac impression
Facies diaphragmatica Діафрагмова поверхня Диафрагмальная поверхность Diaphragmatic surface
Facies interlobaris Міжчасткова поверхня Междолевая поверхность Interlobar surface
Margo anterior Передній край Передний край Anterior border
  Incisura cardiaca pulmonis sinistri   Серцева вирізка лівої легені   Сердечная вырезка левого легкого   Cardiac notch of left lung
Margo inferior Нижній край Нижний край Inferior border
Hilum pulmonis Ворота легені Ворота легкого Hilum of lung
Radix pulmonis Корінь легені Корень легкого Root of lung
Lobus superior Верхня частка Верхняя доля Superior lobe; Upper lobe
Lingula pulmonis sinistri Язичок лівої легені Язычок левого легкого Lingula of left lung
Lobus medius pulmonis dextri Середня частка правої легені Средняя доля правого легкого Middle lobe of right lung
Lobus inferior Нижня частка Нижняя доля Inferior lobe; Lower lobe
Fissura obliqua Коса щілина Косая щель Oblique fissure
Fissura horizontalis pulmonis dextri Горизонтальна щілина правої легені Горизонтальная щель правого легкого Horizontal fissure of right lung
Vasa sanguinea intrapulmonalia lobus superior Внутрішньолегеневі кровоносні судини Внутрилегечные кровоносные сосуды Intrapulmonary blood vessels
Segmenta bronchopulmonalia Бронхо-легеневі сегменти Бронхолегочные сегменты Bronchopulmonaly segments
Pulmo dexter, lobus superior Права легеня, верхня частка Правое легкое, верхняя доля Right lung, superior lobe
  Segmentum apicale [S I]   Верхівковий сегмент [С І]   Верхушечный сегмент [СІ]   Apical segment [S I]
  Segmentum posterius [S II]   Задній сегмент [С II]   Задний сегмент [СII]   Posterior segment [S II]
  Segmentum anterius [S III]   Передній сегмент [С III]   Передний сегмент [СIII]   Anterior segment [S III]
Pulmo dexter, lobus medius Права легеня, середня частка Правое легкое, средняя доля Right lung, middle lobe
  Segmentum laterale [S IV]   Бічний сегмент [С IV]   Латеральный сегмент [СIV]  Lateral segment [S IV]
  Segmentum mediale [S V]   Присередній сегмент [С V]   Медиальный сегмент [СV]  Medial segment [S V]
Pulmo dexter, lobus inferior Права легеня, нижня частка Правое легкое, нижняя доля Right lung, inferior lobe
  Segmentum superius [S VI]   Верхній сегмент [С VI]   Верхний сегмент [СVI]   Superior segment [S VI]
  Segmentum basale mediale; Segmentum cardiacum [S VII]   Присередній основний сегмент; Серцевий сегмент [С VII]   Медиальный базальный сегмент; Сердечный сегмент [СVII]   Medial basal segment [S VII]
  Segmentum basale anterius [S VIII]   Передній основний сегмент [С VIII]   Передний базальный сегмент [СVIII]   Anterior basal segment [S VIII]
  Segmentum basale laterale [S IX]   Бічний основний сегмент [С IX]   Латеральный базальный сегмент [СIX]   Lateral basal segment [S IX]
  Segmentum basale posterius [S X]   Задній основний сегмент [С X]   Задний базальный сегмент [СX]   Posterior basal segment [S X]
Pulmo sinister,  lobus superior Ліва легеня, верхня частка Левое легкое, верхняя доля Left lung, superior lobe
  Segmentum apicoposterius [S I + II]   Верхівково-задній сегмент [С I + II]   Верхушечно-задний сегмент [СI+II]    Apicoposterior segment [S I + II]
  Segmentum anterius [S III]   Передній сегмент [С III]   Передний сегмент [СIII]   Anterior segment [S III]
  Segmentum lingulare superius [S IV]   Верхній язичковий сегмент [С IV]   Верхний язычковый сегмент [СIV]   Superior lingular segment [S IV]
  Segmentum lingulare inferius [S V]   Нижній язичковий сегмент [С V]   Нижний язычковый сегмент [СV]   Inferior lingular segment [S V]
Pulmo sinister, lobus inferior Ліва легеня, нижня частка Левое легкое, нижняя доля Left lung, inferior lobe
  Segmentum superius [S VI]   Верхній сегмент [С VI]   Верхний сегмент [СVI]   Superior segment [S VI]
  Segmentum basale mediale; Segmentum cardiacum  [S VII]   Присередній основний сегмент; Серцевий сегмент [С VII]   Медиальный базальный сегмент; Сердечный сегмент [СVII]   Medial basal segment [S VII]
  Segmentum basale anterius [S VIII]   Передній основний сегмент [С VIII]   Передний базальный сегмент [СVIII]   Anterior basal segment [S VIII]
  Segmentum basale laterale [S IX]   Бічний основний сегмент [С IX]   Латеральный базальный сегмент [СIX]   Lateral basal segment [S IX]
  Segmentum basale posterius [S X]   Задній основний сегмент [С X]   Задний базальный сегмент [СX]   Posterior basal segment [S X]
Bronchioli Бронхіоли Бронхиолы Bronchioles
Lobulus Часточка Долька Lobule
Cavitas thoracis; Cavitas thoracica Грудна порожнина Полость груди; Грудная полость Thorax; Thoracic cavity
Cavitas pleuralis Плевральна порожнина Полость плевры Pleural cavity
Pleura Плевра Плевра Pleura
Pleura visceralis; Pleura pulmonalis Нутрощева плевра; Легенева плевра Висцеральная плевра; Легочная плевра Visceral pleura; Pulmonary pleura
  Tunica serosa   Серозна оболонка   Серозная оболочка   Serosa; Serous coat
  Tela subserosa   Підсерозний прошарок   Субсерозная основа   Subserosa; Subserous layer
Pleura parietalis Пристінкова плевра Париетальная плевра Parietal pleura; Cervical pleura
  Cupula pleurae   Купол плеври   Купол плевры   Dome of pleura; Pleural cupula
  Pars costalis   Реброва частина   Реберная часть   Costal part
  Pars diaphragmatica   Діафрагмова частина   Диафрагмальная часть   Diaphragmatic part
  Pars mediastinalis   Середостінна частина   Средостенная часть   Mediastinal part
  Tunica serosa   Серозна оболонка   Серозная оболочка   Serosa; Serous coat
  Tela subserosa   Підсерозний прошарок   Субсерозная основа   Subserosa; Subserous layer
Recessus pleurales Плевральні закутки Плевральные синусы Pleural recesses
  Recessus costodiaphragmaticus   Реброво-діафрагмовий закуток   Реберно-диафрагмальный синус   Costodiaphragmatic recess
  Recessus costomediastinalis   Реброво-середостінний закуток   Реберно-медиастинальный синус   Costomediastinal recess
  Recessus phrenicomediastinalis   Діафрагмово-середостінний закуток   Диафрагмально-медиастинальный синус   Phrenicomediastinal recess
  Recessus vertebromediastinalis   Хребтово-середостінний закуток   Позвоночно-медиастинальный синус   Vertebromediastinal recess
Lig. pulmonale Легенева зв’язка Легочная связка   Pulmonary ligament
Fascia endothoracica;        Fascia parietalis thoracis Внутрішньогрудна фасція; Пристінкова фасція грудної клітки Внутригрудная фасция; Париетальная фасция груди Endothoracic fascia;          Parietal fascia of thorax
  Membrana suprapleuralis   Надплевральна перетинка   Надплевральная мембрана   Suprapleural membrane
  Fascia phrenicopleuralis   Діафрагмово-плевральна фасція   Диафрагмально-плевральная фасция   Phrenicopleural fascia
Mediastinum Середостіння Средостение Mediastinum
Mediastinum superius Верхнє середостіння Верхнее средостение Superior mediastinum
Mediastinum inferius Нижнє середостіння Нижнее средостение Inferior mediastinum
  Mediastinum anterius   Переднє середостіння   Переднее средостение   Anterior mediastinum
  Mediastinum medium   Середнє середостіння   Среднее средостение   Middle mediastinum
  Mediastinum posterius   Заднє середостіння   Заднее средостение   Posterior mediastinum
Cavitas pericardialis Осердна порожнина Перикардиальная полость Pericardial cavity
Systema urinarium Сечова система Мочевая система Urinary system
REN; NEPHROS НИРКА ПОЧКА KIDNEY
Margo lateralis Бічний край Латеральный край Lateral border
Margo medialis Присередній край Медиальный край Medial border
  Hilum renale   Ниркові ворота   Почечные ворота   Hilum of kidney
  Sinus renalis   Ниркова пазуха   Почечная пазуха   Renal sinus
Facies anterior Передня поверхня Передняя поверхность Anterior surface
Facies posterior Задня поверхня Задняя поверхность Posterior surface
Extremitas superior; Polus superior Верхній кінець; Верхній полюс Верхний конец; Верхний полюс Superior pole; Superior extremity
Extremitas inferior; Polus inferior Нижній кінець; Нижній полюс Нижний конец; Нижний полюс Inferior pole; Inferior extremity
Fascia renalis Ниркова фасція Почечная фасция Renal fascia
  Corpus adiposum pararenale   Приниркове жирове тіло   Околопочечное жировое тело   Paranephric fat; Pararenal fat body
Capsula adiposa Жирова капсула Жировая капсула Perinephric fat; Perirenal fat capsule
Capsula fibrosa Волокниста капсула Фиброзная капсула Fibrous capsule
Lobi renales Ниркові частки Почечные доли Kidney lobes
Cortex renalis Кіркова речовина нирки Корковое вещество почки Renal cortex
  Labyrinthus corticis   Лабіринт кіркової речовини   Лабиринт коры (лабиринт коркового вещества)   Cortical labyrinth
    Cortex corticis     Кіркова речовина кори     Кора коркового вещества     Cortex corticis
  Radii medullares   Мозкові промені   Мозговые лучи   Medullary rays
Columnae renales Ниркові стовпи Почечные столбы Renal columns
Medulla renalis Мозкова речовина нирки Мозговое вещество почки Renal medulla
  Zona externa   Зовнішня зона   Наружная зона   Outer zone
    Stria externa     Зовнішня стрічка     Наружная полоска     Outer stripe
    Stria interna     Внутрішня стрічка     Внутренняя полоска     Inner stripe
      Fasciculi vasculares       Судинні пучки       Сосудистые пучки        Vascular bundles
      Regio interfascicularis       Міжпучкова ділянка       Межпучковая область        Interbundle region
  Zona interna   Внутрішня зона   Внутренняя зона   Inner zone
    Papilla renalis     Нирковий сосочок     Почечный сосочек      Renal papilla
    Crista renalis     Нирковий гребінь     Почечный гребешок      Renal crest
  Pyramides renales   Ниркові піраміди   Почечные пирамиды   Renal pyramids
    Area cribrosa     Дірчасте поле     Решетчатая зона      Cribriform area
      Foramina papillaria       Сосочкові отвори       Сосочковые отверстия        Openings of papillary ducts
Segmenta renalia Ниркові сегменти Сегменты почки Renal segments
Segmentum superius Верхній сегмент Верхний сегмент Superior segment
Segmentum anterius superius Верхній передній сегмент Верхний передний сегмент Anterior superior segment
Segmentum anterius inferius Нижній передній сегмент Нижний передний сегмент Anterior inferior segment
Segmentum inferius Нижній сегмент Нижний сегмент Inferior segment
Segmentum posterius Задній сегмент Задний сегмент Posterior segment
Arteriae intrarenales Внутрішньониркові артерії Внутрипочечные артерии Intrarenal arteries
Aa. interlobares Міжчасткові артерії Междолевые артерии Interlobar arteries
Aa. arcuatae Дугоподібні артерії Дуговые артерии Arcuate arteries
  Aa. corticales radiatae; Aa. interlobulares   Променеві кіркові артерії; Міжчасточкові артерії   Радиальные корковые артерии; Междольковые артерии   Cortical radiate arteries; Interlobular arteries
    Arteriola glomerularis afferens     Приносна клубочкова артеріола     Приносящая клубочковая артериола     Afferent glomerular arteriole
    Arteriola glomerularis efferens     Виносна клубочкова артеріола     Выносящая клубочковая артериола     Efferent glomerular arteriole
Aa. perforantes radiatae Променеві пронизні артерії Радиальные прободающие артерии Perforating radiate arteries
Arteriolae rectae; Vasa recta Прямі артеріоли; Прямі судини Прямые артериолы; Прямые сосуды Vasa recta; Straight arterioles
Rr. capsulares Капсульні гілки Капсулярные ветви Capsular branches
Venae intrarenales Внутрішньониркові вени Внутрипочечные вены Intrarenal veins
Vv. interlobares Міжчасткові вени Междолевые вены Interlobar veins
Vv. arcuatae Дугоподібні вени Дуговые вены Arcuate veins
  Vv. corticales radiatae; Vv. interlobulares   Променеві кіркові вени; Міжчасточкові вени   Радиальные кортикальные вены; Междольковые вены   Cortical radiate veins; Interlobular veins
Venulae rectae Прямі венули Прямые венулы Venulae rectae; Straight venules
Vv. stellatae Зірчасті венули Звездчатые вены Stellate veins
Pelvis renalis Ниркова миска Почечная лоханка Renal pelvis
Typus dendriticus Деревоподібний тип Ветвистый тип Branching type
  Calices renales majores   Великі ниркові чашечки   Большие почечные чашки   Major calices
    Calyx superior     Верхня чашечка     Верхняя чашка      Superior calyx
    Calyx medius     Середня чашечка     Средняя чашка      Middle calyx
    Calyx inferior     Нижня чашечка     Нижняя чашка      Inferior calyx
  Calices renales minores   Малі ниркові чашечки   Малые почечные чашки   Minor calices
(Typus ampullaris) (Ампульний тип) (Ампулярный тип) (Ampullary type)
Tunica adventitia Зовнішня оболонка Адвентициальная оболочка Adventitia
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
URETER СЕЧОВІД МОЧЕТОЧНИК URETER
Pars abdominalis Черевна частина Брюшная часть Abdominal part
Pars pelvica Тазова частина Тазовая часть Pelvic part
Pars intramuralis Внутрішньостінкова частина Внутристеночная часть Intramural part
Tunica adventitia Зовнішня оболонка Адвентициальная оболочка Adventitia
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
VESICA URINARIA СЕЧОВИЙ МІХУР МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ URINARY BLADDER
Apex vesicae Верхівка міхура Верхушка пузыря Apex of bladder
Corpus vesicae Тіло міхура Тело пузыря Body of bladder
Fundus vesicae Дно міхура Дно пузыря Fundus of bladder
Cervix vesicae; Collum vesicae Шийка міхура Шейка пузыря Neck of bladder
Uvula vesicae Язичок міхура Язычек пузыря Uvula of bladder
Lig. umbilicale medianum Серединна пупкова зв’язка Срединная пупочная связка Median umbilical ligament
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
  Mm. trigoni vesicae   М’язи трикутника сечового міхура   Мышцы мочепузырного треугольника   Trigonal muscle
    M. trigoni vesicae superficialis     Поверхневий м’яз трикутника сечового міхура     Поверхностная мышца мочепузырного треугольника      Superficial trigone
    M. trigoni vesicae profundus     Глибокий м’яз трикутника сечового міхура     Глубокая мышца мочепузырного треугольника      Deep trigone
  M. detrusor vesicae   М’яз-випорожнювач міхура   Мышца, выталкивающая мочу   Detrusor
    Pars nonstratificata      Нерозшарована частина     Бесслойная часть      Unstratified part
    Pars cervicis vesicae; Pars colli vesicae      Шийна частина міхура     Шеечная часть      Bladder neck part
      Stratum externum longitudinale       Зовнішній поздовжній шар       Наружный продольный слой       External longitudinal layer
      Stratum circulare       Коловий шар       Циркулярный слой       Circular layer
      Stratum internum longitudinale       Внутрішній поздовжній шар       Внутренний продольный слой       Internal longitudinal layer
  M. pubovesicalis   Лобково-міхуровий м’яз   Лобково-пузырная мышца   Pubovesicalis
  M. rectovesicalis   Прямокишково-міхуровий м’яз   Прямокишечно-пузырная мышца   Rectovesicalis
  M. vesicoprostaticus ♂   Міхурово-передміхуровий м’яз ♂   Пузырно-простатическая мышца ♂   Vesicoprostaticus ♂
  M. vesicovaginalis ♀   Міхурово-піхвовий м’яз ♀   Пузырно-влагалищная мышца ♀   Vesicovaginalis ♀
Tela submucosa Підслизовий прошарок Подслизистая основа Submucosa
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
Trigonum vesicae Трикутник міхура Мочепузырный треугольник Trigone of bladder
  Plica interureterica   Міжсечовідна складка   Межмочеточниковая складка   Interureteric crest
  Ostium ureteris   Вічко сечовода   Мочеточниковое отверстие   Ureteric orifice
  Ostium urethrae internum   Внутрішнє вічко сечівника   Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала   Internal urethral orifice
Urethra feminina Жіночий сечівник Женский мочеиспускательный канал Female urethra
Urethra masculina Чоловічий сечівник Мужской мочеиспускательный канал Male urethra
Systemata genitalia Статеві системи Половые системы Genital systems
Systema genitale femininum Жіноча статева система Система женских половых органов Female genital system
 Systema genitale masculinum Чоловіча статева система Система мужских половых органов Male genital system
Organa genitalia feminina interna Внутрішні жіночі статеві органи Внутренние женские половые органы Female internar genitalia
OVARIUM ЯЄЧНИК ЯИЧНИК OVARY
Hilum ovarii Ворота яєчника Ворота яичника Hilum of ovary
Facies medialis Присередня поверхня Медиальная поверхность Medial surface
Fades lateralis Бічна поверхня Латеральная поверхность Lateral surface
Margo liber Вільний край Свободный край Free border
Margo mesovaricus Брижовий край Брыжеечный край Mesovarian border
Extremitas tubaria Трубний кінець Трубный конец Tubal extremity
Extremitas uterina Матковий кінець Маточный конец Uterine extremity
Tunica albuginea Білкова оболонка Белочная оболочка Tunica albuginea
Stroma ovarii Строма яєчника Строма яичника Ovarian stroma
Cortex ovarii Кора яєчника Корковое вещество яичника Ovarian cortex
Medulla ovarii Мозкова речовина яєчника Мозговое вещество яичника Ovarian medulla
Folliculi ovarici vesiculosi Пухирчасті яєчникові фолікули Везикулярные яичниковые фолликулы Vesicular ovarian follicle
Corpus rubrum Червоне тіло Красное тело Corpus rubrum
Corpus luteum Жовте тіло Желтое тело Corpus luteum
Corpus albicans Білясте тіло Беловатое тело Corpus albicans
Lig. ovarii proprium;                   Lig. uteroovaricum Власна зв’язка яєчника; Матково-яєчникова зв’язка Собственная связка яичника Ligament of ovary
Lig.suspensorium ovarii Підвішувальна зв’язка яєчника Подвешивающая связка яичника Suspensory ligament of ovary; Infundibulopelvic ligament
TUBA UTERINA; SALPINX МАТКОВА ТРУБА МАТОЧНАЯ ТРУБА UTERINE TUBE
Ostium abdominale tubae uterinae Черевний отвір маткової труби Брюшное отверстие маточной трубы  Abdominal ostium
Infundibulum tubae uterinae Лійка маткової труби Воронка маточной трубы Infundibulum
Fimbriae tubae uterinae Торочки маткової труби Бахромки маточной трубы Fimbriae
  Fimbria ovarica   Яєчникова торочка   Яичниковая бахромка   Ovarian fimbria
Ampulla tubae uterinae Ампула маткової труби Ампула маточной трубы Ampulla
Isthmus tubae uterinae Перешийок маткової труби Перешеек маточной трубы  Isthmus
Pars uterina Маткова частина Маточная часть Uterine part; Intramural part
Ostium uterinum tubae uterinae Маткове вічко маткової труби Маточное отверстие трубы Uterine ostium
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа  Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
  Plicae tubariae   Трубні складки   Трубные складки   Folds of uterine tube
UTERUS МАТКА МАТКА UTERUS
Fundus uteri Дно матки Дно матки Fundus of uterus
Corpus uteri Тіло матки Тело матки Body of uterus
Cornu uteri Pіг матки Pог матки Uterine horn
Margo uteri Край матки Край матки Border of uterus
Facies intestinalis;             Facies posterior Кишкова поверхня;                Задня поверхня Кишечная поверхность;    Задняя поверхность Intestinal surface;            Posterior surface
Cavitas uteri Порожнина матки Полость матки Uterine cavity
Facies vesicalis;                 Facies anterior Міхурова поверхня;       Передня поверхня Пузырная поверхность; Передняя поверхность Vesical surface; Anterior surface
Ostium anatomicum uteri internum Внутрішнє анатомічне вічко матки Внутреннее анатомическое отверстие матки  Anatomical internal os
Cervix uteri Шийка матки Шейка матки Cervix of uterus
  Portio supravaginalis cervicis   Надпіхвова частина шийки   Надвлагалищная часть шейки    Supravaginal part
    Isthmus uteri     Перешийок матки     Перешеек матки       Isthmus of uterus
    Ostium histologicum uteri internum     Внутрішнє гістологічне вічко матки     Внутреннее гистологическое отверстие матки       Histological internal os
  Portio vaginalis cervicis   Піхвова частина шийки   Влагалищная часть шейки   Vaginal part
Ostium uteri Вічко матки Отверстие матки External os of uterus
  Labium anterius   Передня губа   Передняя губа   Anterior lip
  Labium posterius   Задня губа   Задняя губа   Posterior lip
Canalis cervicis uteri Канал шийки матки Канал шейки матки Cervical canal
  Plicae palmatae   Пальмоподібні складки   Пальмовидные складки   Palmate folds
  Glandulae cervicales   Шийкові залози   Железы шейки   Cervical glands
Parametrium Приматкова клітковина, параметрій Околоматочная клетчатка; Параметрий Parametrium
  Paracervix   Пришийкова клітковина, парацервікс   Околошеечная клетчатка, парацервикс   Paracervix
Tunica serosa; Perimetrium Серозна оболонка; Периметрій Серозная оболочка; Периметрий Serosa; Serous coat; Perimetrium
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis; Myometrium М’язова оболонка; Міометрій Мышечная оболочка; Миометрий Myometrium
  M. rectouterinus   Прямокишково-матковий м’яз   Прямокишечно-маточная мышца   Recto-uterinus
Tunica mucosa; Endometrium Слизова оболонка; Ендометрій Слизистая оболочка; Ендометрий Endometrium
  Glandulae uterinae   Маткові залози   Маточные железы   Uterine glands
Lig. teres uteri Кругла маткова зв’язка Круглая связка матки Round ligament of uterus
Lig. pubocervicale Лобково-шийкова зв’язка Лобково-шеечная связка Pubocervical ligament
Lig. cardinale; Lig. transversum cervicis Кардинальна зв’язка; Поперечна зв’язка шийки Кардинальная связка; Поперечная связка шейки Cardinal ligament; Transverse cervical ligament
Lig. rectouterinum Прямокишково-маткова зв’язка Прямокишечно-маточная связка Uterosacral ligament; Recto-uterine ligament
VAGINA ПІХВА ВЛАГАЛИЩЕ VAGINA
Fornix vaginae Склепіння піхви Свод влагалища Vaginal fornix
  Pars anterior   Передня частина   Передняя часть   Anterior part
  Pars posterior   Задня частина   Задняя часть   Posterior part
  Pars lateralis   Бічна частина   Латеральная часть   Lateral part
Paries anterior Передня стінка Передняя стенка Anterior wall
Paries posterior Задня стінка Задняя стенка Posterior wall
Hymen Дівоча перетинка Девственная плева Hymen
  Carunculae hymenales   Сосочки дівочої перетинки   Лоскуты девственной плевы   Carunculae hymenales; Hymenal caruncles
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
  Rugae vaginales   Піхвові зморшки   Влагалищные складки   Vaginal rugae
    Columnae rugarum     Стовпи зморшок     Столбы складок     Vaginal columns
       Columna rugarum anterior       Передній стовп зморшок       Передний столб складок        Anterior vaginal column
       Columna rugarum posterior        Задній стовп зморшок       Задний столб складок        Posterior vaginal column
    Carina urethralis vaginae     Сечівниковий кіль піхви     Уретральный киль влагалища     Urethral carina of vagina
Tunica spongiosa Губчаста оболонка Губчатая оболочка Spongy layer
Epoophoron Над’яєчник Придаток яичника Epoophoron
Ductus longitudinalis Поздовжня протока Продольный проток Longitudinal duct
  Ductuli transversi   Поперечні проточки   Поперечные проточки    Transverse ductules
Appendices vesiculosae Пухирчасті придатки Везикулярные привески Vesicular appendices
Paroophoron Прияєчник Околояичник; Пароофорон Paroophoron
(Ductus deferens vestigialis) (Залишкова сім’явиносна протока) (Остаточный семявыносящий проток) (Vestige of ductus deferens)
Organa genitalia feminina externa Зовнішні жіночі статеві органи Наружные женские половые органы Female externar genitalia
PUDENDUM FEMININUM; VULVA ЖІНОЧА СОРОМІНА ДІЛЯНКА; ВУЛЬВА ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ ОБЛАСТЬ; ВУЛЬВА PUDENDUM; VULVA
Mons pubis Лобкове підвищення Лобок Mons pubis
Labium majus pudendi Велика соромітна губа Большая половая губа Labium majus
  Commissura labiorum anterior   Передня спайка губ   Передняя спайка губ   Anterior commissure
  Commissura labiorum posterior   Задня спайка губ   Задняя спайка губ   Posterior commissure
Rima pudendi Соромітна щілина Половая щель Pudendal cleft
Labium minus pudendi Мала соромітна губа Малая половая губа Labium minus
  Frenulum labiorum pudendi   Вуздечка соромітних губ   Уздечка половых губ   Frenulum of labia minora; Fourchette
  Preputium clitoridis   Передня шкірочка клітора   Крайняя плоть клитора   Prepuce of clitoris
  Frenulum clitoridis   Вуздечка клітора   Уздечка клитора   Frenulum of clitoris
Vestibulum vaginae Присінок піхви Преддверие влагалища Vestibule
  Fossa vestibuli vaginae   Ямка присінка піхви   Ямка преддверия влагалища   Vestibular fossa
Bulbus vestibuli Цибулина присінка Луковица преддверия Bulb of vestibule
  Commissura bulborum   Спайка цибулини   Спайка луковицы   Commissure of bulbs
Ostium vaginae Отвір піхви Отверстие влагалища Vaginal orifice
Glandula vestibularis major Велика присінкова залоза Большая железа преддверия Greater vestibular gland
Glandulae vestibulares minores Малі присінкові залози Малые железы преддверия Lesser vestibular glands
Clitoris Клітор Клитор Clitoris
Crus clitoridis Ніжка клітора Ножка клитора Cms of clitoris
Corpus clitoridis Тіло клітора Тело клитора Body of clitoris
  Glans clitoridis   Головка клітора   Головка клитора   Glans of clitoris
Corpus cavernosum clitoridis Печеристе тіло клітора Пещеристое тело клитора Corpus cavernosum of clitoris
Septum corporum cavernosorum Перегородка печеристих тіл Перегородка пещеристых тел Septum of corpora cavernosa
Fascia clitoridis Фасція клітора Фасция клитора Fascia of clitoris
Lig. suspensorium clitoridis Підвішувальна зв’язка клітора Подвешивающая связка клитора Suspensory ligament of clitoris
Lig. fundiforme clitoridis Пращоподібна зв’язка клітора Пращевидная связка клитора Fundiform ligament of clitoris
Urethra feminina Жіночий сечівник Женский мочеиспускательный канал; Женская уретра Female urethra
Ostium urethrae intemum Внутрішнє вічко сечівника Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала Internal urethral orifice; Internal urinary meatus
  Ostium urethrae internum accipiente   Внутрішнє накопичувальне вічко сечівника   Закупоривающие отверстие   Filling internal urethral orifice
  Ostium urethrae internum evacuante   Внутрішнє еваківне вічко сечівника   Эвакуирущие отверстие   Voiding internal urethral orifice
Pars intramuralis Внутрішньостінкова частина Внутристеночная часть Intramural part
Crista urethralis Сечівниковий гребінь Гребень мочеиспускательного канала Urethral crest
Ostium urethrae externum Зовнішнє вічко сечівника Наружное отверстие мочеиспускательного канала External urethral orifice
M. sphincter urethrae extenius Зовнішній м’яз-замикач сечівника Наружный сфинктер мочеиспускательного канала External urethral sphincter
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
  Stratum circulare   Коловий шар   Циркулярный слой   Circular layer
    Sphincter urethrae internus     Внутрішній замикач сечівника     Внутренний сфинктер мочеиспускательного канала     Internal urethral sphincter
  Stratum longitudinale   Поздовжній шар   Продольный слой   Longitudinal layer
Tunica spongiosa Губчаста оболонка Губчатая оболочка Spongy layer
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
  Glandulae urethrales   Сечівникові залози   Уретральные железы   Urethral glands
  Lacunae urethrales   Сечівникові затоки   Уретральные лакуны   Urethral lacunae
  (Ductus paraurethrales)   (Присечівникові протоки)   (Парауретральные протоки)   (Para-urethral ducts)
Organa genitalia masculina interna Внутрішні чоловічі статеві органи Внутренние мужские половые органы Male internar genitalia
TESTIS; ORCHIS ЯЄЧКО ЯИЧКО TESTIS
Extremitas superior; Polus superior Верхній кінець; Верхній полюс Верхний конец; Верхний полюс Upper pole;                      Superior pole
Extremitas inferior; Polus inferior Нижній кінець;                  Нижній полюс Нижний конец; Нижний полюс Lower pole; Inferior pole
Facies lateralis Бічна поверхня Латеральная поверхность Lateral surface
Facies medialis Присередня поверхня Медиальная поверхность Medial surface
Margo anterior Передній край Передний край Anterior border
Margo posterior Задній край Задний край Posterior border
Tunica vaginalis testis Піхвова оболонка яєчка Влагалищная оболочка яичка Tunica vaginalis
  Lamina parietalis   Пристінкова пластинка   Париетальная пластинка   Parietal layer
  Lamina visceralis   Нутрощева пластинка   Висцеральная пластинка   Visceral layer
  Lig. epididymidis superius   Верхня зв’язка над’яєчка   Верхняя связка придатка яичка   Superior ligament of epididymis
  Lig. epididymidis inferius   Нижня зв’язка над’яєчка   Нижняя связка придатка яичка   Inferior ligament of  еpididymis
  Sinus epididymidis   Пазуха над’яєчка   Пазуха придатка яичка   Sinus of epididymis
  Tunica serosa   Серозна оболонка   Серозная оболочка   Serosa; Serous coat
  Tela subserosa   Підсерозний прошарок   Подсерозная основа   Subserosa; Subserous layer
Tunica albuginea Білкова оболонка Белочная оболочка Tunica albuginea
Tunica vasculosa Судинна оболонка Сосудистая оболочка Vascular layer
Mediastinum testis Середостіння яєчка Средостение яичка Mediastinum of testis
Septula testis Перегородочки яєчка Перегородочки яичка Septa testis
Lobuli testis Часточки яєчка Дольки яичка Lobules of testis
Parenchyma testis Паренхіма яєчка Паренхима яичка Parenchyma of testis
Tubuli seminiferi contorti tubules Звивисті сім’яні трубочки Извитые семенные канальцы Seminiferous tubules; Convoluted seminiferous
Tubuli seminiferi recti Прямі сім’яні трубочки Прямые семенные канальцы Straight tubules
Rete testis Сітка яєчка Сеть яичка Rete testis
Ductuli efferentes testis Виносні проточки яєчка Выносящие канальцы яичка Efferent ductules
EPIDIDYMIS НАД’ЯЄЧКО ПРИДАТОК ЯИЧКА EPIDIDYMIS
Caput epididymidis Головка над’яєчка Головка придатка яичка Head of epididymis
  Lobuli epididymidis; Coni epididymidis   Часточки над’яєчка; Конуси над’яєчка   Дольки придатка яичка; Конусы придатка яичка   Lobules of epididymis; Conical lobules of epididymis
Corpus epididymidis Тіло над’яєчка Тело придатка яичка Body of epididymis
Cauda epididymidis Хвіст над’яєчка Хвост придатка яичка Tail of epididymis
Ductus epididymidis Протока над’яєчка Протока придатка яичка Duct of epididymis
Ductuli aberrantes Відхильні проточки Отклоняющиеся проточки Aberrant ductules
  (Ductulus aberrans superior)   (Верхня відхильна проточка)   (Верхний отклоняющийся проточек)   (Superior aberrant ductule)
  (Ductulus aberrans inferior)   (Нижня відхильна проточка)   (Нижний отклоняющийся проточек)   (Inferior aberrant ductule)
  Appendix testis   Привісок яєчка   Привесок яичка   Appendix of testis
  (Appendix epididymidis)   (Привісок над’яєчка)   (Привесок придатка яичка)   (Appendix of epididymis)
(PARADIDYMIS) (ПРИЯЄЧКО) (ПРИДАТОК ПРИВЕСКА ЯИЧКА) (Paradidymis)
FUNICULUS SPERMATICUS СІМ’ЯНИЙ КАНАТИК СЕМЕННОЙ КАНАТИК SPERMATIC CORD
Fascia spermatica externa Зовнішня сім’яна фасція Наружная семенная фасция External spermatic fascia
M. cremaster М’яз-підіймач яєчка Мышца, поднимающая яичко Cremaster
Fascia cremasterica Фасція м’яза – підіймача яєчка Фасция мышцы, поднимающей яичко Cremasteric fascia
Fascia spermatica interna Внутрішня сім’яна фасція Внутренняя семенная фасция Internal spermatic fascia
(Vestigium processus vaginalis) (Залишок піхвового відростка) (Следы влагалищного отростка) (Vestige of processus vaginalis)
DUCTUS DEFERENS СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА СЕМЯВЫНОСЯЩИЙ ПРОТОК DUCTUS DEFERENS;

VAS DEFERENS

Pars scrotalis Калиткова частина Мошоночная часть Scrotal part
Pars funicularis Канатикова частина Канатиковая часть Funicular part
Pars inguinalis Пахвинна частина Паховая часть Inguinal part
Pars pelvica Тазова частина Тазовая часть Pelvic part
Ampulla ductus deferentis Ампула сім’явиносної протоки Ампула семявыносящего протока Ampulla of ductus deferens
  Diverticula ampullae   Дивертикули ампули   Дивертикул ампулы   Diverticula of ampulla
Tunica adventitia Зовнішня оболонка Адвентициальная оболочка Adventitia
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
GLANDULA VESICULOSA; GLANDULA SEMINALIS; VESICULA SEMINALIS ПУХИРЧАСТА ЗАЛОЗА; СІМ’ЯНА ЗАЛОЗА; СІМ’ЯНИЙ ПУХИРЕЦЬ СЕМЕННАЯ ЖЕЛЕЗА; СЕМЕННОЙ ПУЗЫРЕК SEMINAL GLAND; SEMINAL VESICLE
Tunica adventitia Зовнішня оболонка Адвентициальная оболочка Adventitia
Tunica muscularis М’язова оболонка Мышечная оболочка Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Слизова оболонка Слизистая оболочка Mucosa; Mucous membrane
Ductus excretorius Вивідна протока Выделительный проток Excretory duct
Ductus ejaculatorius Сім’явипорскувальна протока Семявыбрасывающий проток Ejaculatory duct
PROSTATA ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА ПРОСТАТА PROSTATE
Basis prostatae Основа передміхурової залози Основание простаты Base of prostate
Pars proximalis Ближча частина Проксимальная часть Proximal part
Zona glandularum periurethralium Навколосечівникова залозиста зона Периуретральная железистая зона Peri-urethral gland zone
Pars distalis Дальша частина Дистальная часть Distal part
Apex prostatae Верхівка передміхурової залози Верхушка простаты Apex of prostate
Facies anterior Передня поверхня Передняя поверхность Anterior surface
Facies posterior Задня поверхня Задняя поверхность Posterior surface
Facies inferolateralis Нижньобічна поверхня Нижнелатеральная поверхность Inferolateral surface
Lobi prostatae dexter et sinister Права та ліва частки передміхурової залози Правая и левая доли простаты Right and left lobes of prostate
  Lobulus inferoposterior   Нижньозадня часточка   Нижнезадняя долька   Inferoposterior lobule
  Lobulus inferolateralis   Нижньобічна часточка   Нижнелатеральная долька   Inferolateral lobule
  Lobulus superomedialis   Верхньоприсередня часточка   Верхнемедиальная долька   Superomedial lobule
  Lobulus anteromedialis   Передньоприсередня часточка   Переднемедиальная долька   Anteromedial lobule
  (Lobus medius)   (Середня частка)   (Средняя долька)   (Middle lobe)
Isthmus prostatae; Conimissura prostatae Перешийок передміхурової залози; Спайка передміхурової залози Перешеек простаты Isthmus of prostate; Commissure of prostate
Capsula prostatica Капсула передміхурової залози Капсула простаты Capsule of prostate
Parenchyma Паренхіма Паренхима Parenchyma
Ductuli prostatici Проточки передміхурової залози Простатические проточки Prostatic ducts
Substantia muscularis М’язова речовина Мышечное вещество Muscular tissue
M. puboprostaticus Лобково-передміхуровий м’яз Лобково-простатическая мышца Puboprostaticus
M. vesicoprostaticus Міхурово-передміхуровий м’яз Пузырно-простатическая мышца Vesicoprostaticus
Area trapezoidea Трапецієподібне поле Трапециевидная область Trapezoid area
GLANDULA BULBOURETHRALIS ЦИБУЛИННО-СЕЧІВНИКОВА ЗАЛОЗА БУЛЬБОУРЕТРАЛЬНА ЗАЛОЗА BULBO-URETHRAL GLANDS
Ductus glandulae bulbourethralis Протока цибулинно-сечівникової залози Проток бульбоуретральной железы Duct of bulbo-urethral gland
Organa genitalia masculina externa Зовнішні чоловічі статеві органи Наружные мужские половые органы Male externar genitalia
PENIS СТАТЕВИЙ ЧЛЕН, ПРУТЕНЬ ПОЛОВОЙ ЧЛЕН PENIS
Radix penis Корінь статевого члена Корень полового члена Root of penis
Corpus penis Тіло статевого члена Тело полового члена Body of penis
Crus penis Ніжка статевого члена Ножка полового члена Crus of penis
Спинка статевого члена Спинка полового члена Dorsum of penis
Facies urethralis Сечівникова поверхня Уретральная поверхность Urethral surface
Glans penis Головка статевого члена Головка полового члена Glans penis
  Corona glandis   Вінець головки   Венец головки   Corona of glans
  Septum glandis   Перегородка головки   Перегородка головки   Septum of glans
  Collum glandis   Шийка головки   Шейка головки   Neck of glans
Preputium penis Передня шкірочка статевого члена Крайняя плоть полового члена Prepuce; Foreskin
  Frenulum preputii   Вуздечка передньої шкірочки   Уздечка крайней плоти   Frenulum
Raphe penis Шов статевого члена Шов полового члена Raphe of penis
Corpus cavernosum penis Печеристе тіло статевого члена Пещеристое тело полового члена Corpus cavernosum penis
Corpus spongiosum penis Губчасте тіло статевого члена Губчатое тело полового члена Corpus spongiosum penis
  Bulbus penis   Цибулина статевого члена   Луковица полового члена   Bulb of penis
Tunica albuginea corporum cavernosorum Білкова оболонка печеристого тіла Белочная оболочка пещеристого тела Tunica albuginea of corpora cavernosa
Tunica albuginea corporis spongiosi Білкова оболонка губчастого тіла Белочная оболочка губчатого тела Tunica albuginea of corpus spongiosum
Septum penis Перегородка статевого члена Перегородка полового члена Septum penis
Trabeculae corporum cavernosorum Перекладки печеристого тіла Трабекулы пещеристого тела Trabeculae of corpora cavernosa
Trabeculae corporis spongiosi Перекладки губчастого тіла Трабекулы губчатого тела Trabeculae of corpus spongiosum
Cavernae corporum cavernosorum Печери печеристих тіл Ячейки кавернозного тела Cavernous spaces of corpora cavernosa
Cavernae corporis spongiosi Печери губчастого тіла Ячейки губчатого тела Cavernous spaces of corpus spongiosum
Aa. helicinae Покручені артерії Завитковые артерии Helicine arteries
Vv. cavernosae Печеристі вени Пещеристые вены Cavernous veins
Fascia penis Фасція статевого члена Фасция полового члена Fascia of penis
  Lig. suspensorium penis   Підвішувальна зв’язка статевого члена   Подвешивающая связка полового члена   Suspensory ligament of penis
Tela subcutanea penis Підшкірний прошарок статевого члена Подкожная основа полового члена Subcutaneous tissue of penis
  Lig. fundiforme penis   Пращоподібна зв’язка статевого члена   Пращевидная связка полового члена   Fundiform ligament of penis
Glandulae preputiales Залози передньої шкірочки Железы крайней плоти; Препуциальные железы Preputial glands
URETHRA MASCULINA ЧОЛОВІЧИЙ СЕЧІВНИК МУЖСКОЙ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ; МУЖСКАЯ УРЕТРА MALE URETHRA
Ostium urethrae intemum Внутрішнє вічко сечівника Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала Internal urethral orifice; Internal urinary meatus
  Ostium urethrae intemum accipiente   Внутрішнє накопичувальне вічко сечівника   Закупоривающие отверстие   Filling internal urethral orifice
  Ostium urethrae intemum evacuante   Внутрішнє еваківне вічко сечівника   Эвакуирующее отверстие   Emptying internal urethral orifice
Pars intramuralis;                   Pars preprostatica Внутрішньостінкова частина; Передпередміхурова частина Внутристенная часть; Предпростатическая часть Intramural part;               Preprostatic part
Pars prostatica Передміхурова частина Простатическая часть Prostatic urethra
  Pars proximalis   Ближча частина   Проксимальная часть   Proximal part
  Pars distalis   Дальша частина   Дистальная часть   Distal part
  Crista urethralis   Сечівниковий гребінь   Гребень мочеиспускательного канала   Urethral crest
  Colliculus seminalis   Сім’яний горбок   Семенной холмик   Seminal colliculus
  Utriculus prostaticus   Передміхуровий мішечок   Простатическая маточка   Prostatic utricle
  Sinus prostaticus   Передміхурова пазуха   Простатическая пазуха   Prostatic sinus
  Tunica muscularis   М’язова оболонка   Мышечная оболочка   Muscular layer; Muscular coat
    Stratum circulare     Коловий шар     Циркулярный слой     Circular layer
      М. sphincter urethrae internus; М. sphincter supracollicularis       Внутрішній м’яз-замикач сечівника; Надгорбковий м’яз-замикач       Внутренний сфинктер мочеиспускательного канала; Надхолмиковый сфинктер        Internal urethral sphincter; Supracollicular sphincter; Preprostatic sphincter
    Stratum longitudinale     Поздовжній шар     Продольный слой       Longitudinal layer
  Tunica mucosa   Слизова оболонка   Слизистая оболочка     Mucosa; Mucous membrane
  M. sphincter urethrae externus   Зовнішній м’яз-замикач сечівника   Наружный сфинктер мочеиспускательного канала     External urethral sphincter
Pars intermedia; Pars membranacea Проміжна частина; Перетинчаста частина Промежуточная часть; Перепончатая часть Intermediate part of urethra; Membranous urethra
  Tunica muscularis   М’язова оболонка   Мышечная оболочка   Muscular layer; Muscular coat
    Stratum longitudinale     Поздовжній шар     Продольный слой     Longitudinal layer
  Tunica mucosa   Слизова оболонка   Слизистая оболочка   Mucosa; Mucous membrane
Pars spongiosa Губчаста частина Губчатая часть Spongy urethra
  Fossa navicularis urethrae   Човноподібна ямка сечівника   Ладьевидная ямка   Navicular fossa
  (Valvula fossae navicularis)   (Заслінка човноподібної ямки)   (Заслонка ладьевидной ямки)   (Valve of navicular fossa)
  Lacunae urethrales   Сечівникові затоки   Уретральные лакуны   Urethral lacunae
  Glandulae urethrales   Сечівникові залози   Уретральные железы   Urethral glands
  Ductus paraurethrales   Присечівникові протоки   Парауретральные протоки   Para-urethral ducts
  Tunica muscularis   М’язова оболонка   Мышечная оболочка   Muscular layer;  Muscular coat
    Stratum longitudinale     Поздовжній шар     Продольный слой      Longitudinal layer
  Tunica mucosa   Слизова оболонка   Слизистая оболочка   Mucosa; Mucous membrane
Ostium urethrae externum Зовнішнє вічко сечівника Наружное отверстие мочеиспускательного канала External urethral orifice; External urinary meatus
SCROTUM КАЛИТКА МОШОНКА SCROTUM
Raphe scroti Шов калитки Шов мошонки Raphe of scrotum
Tunica dartos М’ясиста оболонка Мясистая оболочка Dartos fascia; Superficial fascia of scrotum
  Septum scroti   Перегородка калитки   Перегородка мошонки   Septum of scrotum
  M. dartos   М’ясистий м’яз   Мясистая мышца   Dartos muscle
Perineum Промежина Промежность Perineum
Organa genitalia feminina externa Зовнішні жіночі статеві органи Наружные женские половые органы Female external genitalia
Organa genitalia masculina externa Зовнішні чоловічі статеві органи Наружные мужские половые органы Male external genitalia
Raphe perinei Шов промежини Шов промежности Perineal raphe
Mm. perinei М’язи промежини Мышцы промежности Perineal muscles
  Mm. regionis analis   М’язи відхідникової ділянки   Мышцы анальной области   Muscle of anal triangle
    M. sphincter ani externus     Зовнішній м’яз-замикач відхідника     Наружный сфинктер заднего прохода     External anal sphincter
  Mm. regionis urogenitahs   М’язи сечо-статевої ділянки   Мышцы мочеполовой области   Muscles of urogenital triangle
Corpus perineale; Centram perinei Промежинне тіло; Центр промежини Центр промежности Perineal body
Corpus anococcygeum; Lig. anococcygeum Відхідниково-куприкове тіло; Відхідниково-куприкова зв’язка Анально-копчиковая связка Anococcygeal body; Anococcygeal ligament
Tela subcutanea perinei Підшкірний прошарок промежини Подкожная основа промежности  Subcutaneous tissue of perineum
  Stratum membranosum   Перетинчастий шар   Перепончатый слой   Membranous layer
Saccus subcutaneus perinei Підшкірний мішок промежини Подкожный мешок промежности Subcutaneous perineal pouch
Compartimentum superficiale perinei; Spatium superficiale perinei Поверхневий відділ промежини; Поверхневий простір промежини Поверхностное пространство промежности Superficial perineal pouch; Superficial perineal compartment; Superficial  perineal space
Fascia perinei; Fascia investiens perinei superficialis Фасція промежини; Поверхнева обгортальна фасція промежини Фасция промежности; Поверхностная выстилающая фасция промежности Perineal fascia; Superficial investing fascia of perineum; Deep perineaI fascia
M. transversus perinei superficialis Поверхневий поперечний м’яз промежини Поверхностная поперечная мышца промежности Superficial transverse perineal muscle
M. ischiocavernosus Сідничо-печеристий м’яз Седалищно-пещеристая мышца Ischiocavernosus
M. bulbospongiosus Цибулинно-губчастий м’яз Луковично-губчатая мышца Bulbospongiosus
Saccus profundus perinei; Spatium profundum perinei Глибокий мішок промежини; Глибокий простір промежини Глубокий мешок промежности Deep perineal pouch; Deep perineal space
Membrana perinei Перетинка промежини Промежностная мембрана Perineal membrane
  Lig. transversum perinei ♂   Поперечна зв’язка промежини ♂   Поперечная связка промежности ♂   Transverse perineal ligament ♂
M. transversus perinei proftindus ♂ Глибокий поперечний м’яз промежини ♂ Глубокая поперечная мышца промежности ♂ Deep transverse perineal muscle
M. sphincter urethrae externus ♂ Зовнішній м’яз-замикач сечівника ♂ Наружный сфинктер  мочеиспускательного канала ♂ External urethral sphincter ♂
M. sphincter urethrae externus ♀ Зовнішній м’яз-замикач сечівника ♀ Наружный сфинктер  мочеиспускательного канала ♀ External urethral sphincter ♀
M. compressor urethrae ♀ М’яз-стискач сечівника ♀ Сдавливатель мочеиспускательного канала ♀ Compressor urethrae ♀
M. sphincter urethrovaginalis ♀ Сечівниково-піхвовий м’яз-замикач ♀ Уретровагинальный сфинктер ♀ Sphincter urethrovaginalis ♀
Fossa ischioanalis Сідничо-відхідникова ямка Седалищно-анальная ямка Ischio-anal fossa
Corpus adiposum fossae ischioanalis Жирове тіло сідничо-відхідникової ямки Жировое тело седалищно-анальной ямки Fat body of ischio-anal fossa
Canalis pudendalis Соромітний канал Половой канал Pudendal canal
Cavitas abdominalis et pelvis Черевна і тазова порожнини Полость живота и таза Abdominopelvic cavity
Cavitas abdominis; Cavitas abdominalis Черевна порожнина Полость живота; Брюшная полость Abdominal cavity
Cavitas pelvis; Cavitas pelvina Тазова порожнина Полость таза; Тазовая полость Pelvic cavity
Spatium extraperitoneale Позаочеревинний простір Внебрюшинное пространство Extraperitoneal space
Spatium retroperitoneale Заочеревинний простір Забрюшинное пространство Retroperitoneal space
Spatium retropubicum Залобковий простір Позадилобковое пространство Retropubic space
Spatium retroinguinale Запахвинний простір Позадипаховое пространство Retro-inguinal space
Cavitas peritonealis Очеревинна порожнина Брюшинная полость; Полость брюшины Peritoneal cavity
Peritoneum Очеревина Брюшина Peritoneum
Tunica serosa Серозна оболонка Серозная оболочка Serosa; Serous coat
Tela subserosa Підсерозний прошарок Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Peritoneum parietale Пристінкова очеревина Париетальная брюшина Parietal peritoneum
Pentoneum viscerale Нутрощева очеревина Висцеральная брюшина Viscerarperitoneum
Mesenterium Брижа тонкої кишки Брыжейка тонкой кишки Mesentery
Radix mesenterii Корінь брижі Корень брыжейки тонкой кишки Root ofmesenfery
Mesocolon Брижа ободової кишки Брыжейка ободовой кишки Mesoсolon
Mesocolon transversum Брижа поперечної ободової кишки Брыжейка поперечной ободовой кишки Transverse mesocolon
(Mesocolon ascendens) (Брижа висхідної ободової кишки) (Брыжейка восходящей ободовой кишки) (Ascending mesocoldn)
(Mesocolon descendens) (Брижа низхідної ободової кишки) (Брыжейка нисходящей ободовой кишки) (Descending mesocolon)
Mesocolon sigmoideum Брижа сигмоподібної ободової кишки Брыжейка сигмовидной ободовой кишки Sigmoid mesocolon
Mesoappendix Брижа червоподібного відростка Брыжейка червеобразного отростка (аппендикса) Meso-appendix
Omentum minus Малий чепець Малый сальник Lesser omentum
Lig. hepatophrenicum Печінково-діафрагмова зв’язка Печеночно-диафрагмальная связка Hepatophrenic ligament
Lig. hepatoesophageale Печінково-стравохідна зв’язка Печеночно-пищеводная связка Hepato-oesophageal ligament
Lig. hepatogastricum Печінково-шлункова зв’язка Печеночно-желудочная связка Hepatogastric ligament
Lig. hepatoduodenale Печінково-дванадцятипалокишкова зв’язка Печеночно-дуоденальная связка Hepatoduodenal ligament
(Lig. hepatocolicum) (Печінково-ободовокишкова зв’язка) (Печеночно-ободовая связка) (Hepatocolic ligament)
Omentum majus Великий чепець Большой сальник Greater omentum
Lig. gastrophrenicum Шлунково-діафрагмова зв’язка Желудочно-диафрагмальная связка Gastrophrenic ligament
Lig. gastrosplenicum; Lig. Gastrolienale Шлунково-селезінкова зв’язка Желудочно-селезеночная связка Gastrosplenic ligament (Gastrocolic ligament)
Plica presplenica Передселезінкова складка Предселезеночная связка Presplenic fold
(Lig. gastrocolicum) (Шлунково-ободовокишкова зв’язка) (Желудочно-ободочная связка) (Gastrocolic ligament)
Lig. phrenicosplenicum Діафрагмово-селезінкова зв’язка Диафрагмально-селезеночная связка Phrenicosplenic ligament
Lig. splenorenale; Lig. lienorenale Селезінково-ниркова зв’язка Селезеночно-почечная связка Splenorenal ligament; Lienorenal ligament
Lig. pancreaticosplenicum Підшлунково-селезінкова зв’язка Поджелудочно-селезеночная связка Pancreaticosplenic ligament
Lig. pancreaticocolicum Підшлунково-ободовокишкова зв’язка Поджелудочно-ободочная связка Pancreaticocolic ligament
Lig. splenocolicum Селезінково-ободовокишкова зв’язка Селезеночно-ободочная связка Splenocolic ligament
Lig. phrenicocolicum Діафрагмово-ободовокишкова зв’язка Диафрагмально-ободочная связка Phrenicocolic ligament
Ligamenta hepatis Зв’язки печінки Связки печени Peritoneal attachments of liver
Lig. coronarium Вінцева зв’язка Венечная связка Coronary ligament
  Lig. falciforme   Серпоподібна зв’язка   Серповидная связка   Falciform ligament
  Lig. triangulare dextram   Права трикутна зв’язка   Правая треугольная связка   Right triangular ligament
  Lig. triangulare sinistrum   Ліва трикутна зв’язка   Левая треугольная связка   Left triangular ligament
  Lig. hepatorenale   Печінково-ниркова зв’язка   Печеночно-почечная связка   Hepatorenal ligament
Recessus, fossae et plicae Закутки, ямки та складки Углубления, ямки и складки Recesses, fossae and folds
Bursa omentalis Чепцева сумка Сальниковая сумка Omental bursa; Lesser sac
  Foramen omentale; Foramen epiploicum   Чепцевий отвір   Сальниковое отверстие   Omental foramen; Epiploic foramen
  Vestibulum   Присінок   Преддверие   Vestibule
  Recessus superior   Верхній закуток   Верхнее углубление   Superior recess
  Recessus inferior   Нижній закуток   Нижнее углубление   Inferior recess
  Recessus splenicus; Recessus lienalis   Селезінковий закуток   Селезеночное углубление   Splenic recess
  Plica gastropancreatica   Шлунково-підшлунковозалозова складка   Гастропанкреатическая  складка   Gastropancreatic fold
  Plica hepatopancreatica   Печінково-підшлунковозалозова складка   Печеночно-панкреатическая складка   Hepatopancreatic fold
Plica duodenalis superior; Plica duodenojejunalis Верхня дванадцятипалокишкова складка; Дванадцятипало-порожньокишкова складка Верхняя дуоденальная складка; Дуоденально-еюнальная складка Superior duodenal fold; Duodenojejunal fold
Recessus duodenalis superior Верхній дванадцятипалокишковий закуток Верхнее дуоденальное углубление Superior duodenal fossa
Plica duodenalis inferior; Plica duodenomesocolica Нижня дванадцятипалокишкова складка; Дванадцятипало-брижовоободовокишкова складка Нижняя дуоденальная складка; Дуоденально-брыжеечная складка Inferior duodenal fold; Duodenomesocolic fold
Recessus duodenalis inferior Нижній дванадцятипалокишковий закуток Нижнее дуоденальное углубление Inferior duodenal fossa
(Plica paraduodenalis) (Придванадцятипалокишкова складка) (Парадуоденальная складка) (Paraduodenal fold)
(Recessus paraduodenalis) (Придванадцятипалокишковий закуток) (Парадуоденальное углубление) (Paraduodenal recess)
(Recessus retroduodenalis) (Задванадцятипалокишковий закуток) (Ретродуоденальное углубление) (Retroduodenal recess)
Recessus intersigmoideus Міжсигмоподібний закуток Межсигмовидное углубление Intersigmoid recess
Recessus ileocaecalis superior Верхній клубово-сліпокишковий закуток Верхнее илеоцекальное углубление Superior ileocaecal recess
Plica caecalis vascularis Судинна сліпокишкова складка Сосудистая слепокишечная складка Vascular fold of caecum*
Recessus ileocaecalis inferior Нижній клубово-сліпокишковий закуток Нижнее илеоцекальное углубление Inferior ileocaecal recess
Plica ileocaecalis Клубово-сліпокишкова складка Илеоцекальная складка Ileocaecal fold
Recessus retrocaecalis Засліпокишковий закуток Позадислепокишечное углубление Retrocaecal recess
Plicae caecales Сліпокишкові складки Слепокишечные складки Caecal folds
Sulci paracolici Приободовокишкові борозни Околоободочно-кишечные борозды Paracolic gutters
Recessus subphrenicus Піддіафрагмовий закуток Поддиафрагмальное углубление Subphrenic space
Recessus subhepaticus Підпечінковий закуток Подпеченочное углубление Subhepatic space
  Recessus hepatorenalis   Печінково-нирковий закуток   Печеночно-почечное углубление   Hepatorenal recess
Trigonum cystohepaticum Міхурово-печінковий трикутник Пузырно-печеночный треугольник Cystohepatic triangle
Plica umbilicalis mediana Серединна пупкова складка Срединная пупочная складка Median umbilical fold
Fossa supravesicalis Надміхурова ямка Надпузырная ямка Supravesical fossa
Plica umbilicalis medialis Присередня пупкова складка Медиальная пупочная складка Medial umbilical fold
Fossa inguinalis medialis Присередня пахвинна ямка Медиальная паховая ямка Medial inguinal fossa
Trigonum inguinale Пахвинний трикутник Паховый треугольник Inguinal triangle
Plica umbilicalis lateralis; Plica epigastrica Бічна пупкова складка; Надчеревна складка Латеральная пупочная складка Lateral umbilical fold; Epigastric fold
Fossa inguinalis lateralis Бічна пахвинна ямка Латеральная паховая ямка Lateral inguinal fossa
Peritoneum urogenitale Сечо-статева очеревина Мочеполовая брюшина Urogenital peritoneum
Fossa paravesicalis Приміхурова ямка Околопузырная ямка Paravesical fossa
Plica vesicalis transversa Поперечна міхурова складка Поперечно-пузырная складка Transverse vesical fold
Excavatio vesicouterina ♀ Міхурово-маткова заглибина ♀ Пузырно-маточное углубление♀ Vesico-uterine pouch ♀
Lig. latum uteri ♀ Широка маткова зв’язка ♀ Широкая связка матки ♀ Broad ligament of uterus ♀
  Mesometrium ♀   Брижа матки ♀   Брыжейка матки ♀   Mesometrium ♀
  Mesosalpinx ♀   Брижа маткової труби ♀   Брыжейка маточной трубы ♀   Mesosalpinx ♀
  Mesovarium ♀   Брижа яєчника ♀   Брыжейка яичника ♀   Mesovarium ♀
Trigonum parietale laterale pelvis ♀ Бічний пристінковий трикутник таза ♀ Треугольник боковой стенки таза ♀ Pelvic lateral wall triangle ♀
Fossa ovarica ♀ Яєчникова ямка ♀ Яичниковая ямка ♀ Ovarian fossa ♀
Lig. suspensorium ovarii ♀ Підвішувальна зв’язка яєчника ♀ Связка, подвешивающая яичник ♀ Suspensory ligament of ovary; Infundibulopelvic ligament ♀
Plica rectouterina ♀ Прямокишково-маткова складка ♀ Прямокишечно-маточная складка ♀ Recto-uterine fold ♀
Excavatio rectouterina ♀ Прямокишково-маткова заглибина ♀ Прямокишечно-маточное углубление ♀ Recto-uterine pouch ♀
Excavatio rectovesicalis ♂ Прямокишково-міхурова заглибина ♂ Прямокишечно-пузырное углубление ♂ Recto-vesical pouch ♂
Fossa pararectalis Припрямокишкова ямка Околопрямокишечная ямка Pararectal fossa
Glandulae endocrinae Залози внутрішньої секреції; Ендокринні залози Эндокринные железы Endocrine glands
Hypophysis; Glandula pituitaria Гіпофіз; Мозковий придаток Гипофиз Pituitary gland
Adenohypophysis; Lobus anterior Аденогіпофіз; Передня частка Аденогипофиз; Передняя доля Adenohypophysis; Anterior lobe
  Pars tuberalis   Горбова частина   Бугорная часть   Pars tuberalis
  Pars intermedia   Проміжна частина   Промежуточная часть   Pars intermedia
  Pars distalis   Дальша частина   Дистальная часть   Pars distalis; Pars anterior
Neurohypophysis; Lobus posterior Нейрогіпофіз; Задня частка Нейрогипофиз; Задняя доля Neurohypophysis;                   Posterior lobe
  Infundibulum   Лійка   Воронка   Inrundibulum
  Lobus nervosus; Pars nervosa   Нервова частка; Нервова частина   Нервная доля; Нервная часть   Neural lobe; Pars nervosa
Glandula pinealis; Corpus pineale Шишкоподібна залоза; Шишкоподібне тіло Шишковидная железа; Шишковидное тело Pineal gland; Pineal body
Glandula thyroidea Щитоподібна залоза Щитовидная железа Thyroid gland
Lobus Частка Доля Lobe
Isthmus glandulae thyroideae Перешийок щитоподібної залози Перешеек щитовидной железы Istlimus
(Lobus pyramidalis) (Пірамідна частка) (Пирамидальная доля) (Pyramidal lobe)
Glandulae thyroideae accessoriae Додаткові щитоподібні залози Добавочные щитовидные железы Accessory thyroid glands
Capsula fibrosa Волокниста капсула Фиброзная капсула Fibrous capsule
Stroma Строма Строма Stroma
Parenchyma Паренхіма Паренхима Parenchyma
Lobuli Часточки Дольки Lobules
Glandula parathyroidea Прищитоподібна залоза Околощитовидная железа Parathyroid gland
Glandula parathyroidea superior Верхня прищитоподібна залоза Верхняя околощитовидная   железа Superior parathyroid gland
Glandula parathyroidea inferior Нижня прищитоподібна залоза Нижняя околощитовидная   железа Inferior parathyroid gland
Glandulae parathyroideae accessoriae Додаткові прищитоподібні залози Добавочные околощитовидные железы Accessory parathyroid glands
Glandula suprarenalis Надниркова залоза Надпочечник Suprarenal gland; Adrenal gland
Facies anterior Передня поверхня Передняя поверхность Anterior surface
Facies posterior Задня поверхня Задняя поверхность Posterior surface
Facies renalis Ниркова поверхня Почечная поверхность Renal surface
Margo superior Верхній край Верхний край Superior border
Margo medialis Присередній край Медиальный край Medial border
Cortex Кіркова речовина Корковое вещество Cortex
Medulla Мозкова речовина Мозговое вещество Medulla
Hilum Ворота Ворота Hilum
V. centralis Центральна вена Центральная вена Central vein
Glandulae suprarenales accessoriae Додаткові надниркові залози Добавочные надпочечники Accessory suprarenal glands
Insulae pancreaticae Острівці підшлункової залози Панкреатические островки Pancreatic islets
Systema cardiovasculare Серцево-судинна система Сердечно-сосудистая система Cardiovascular system
Nomina generalia Загальні терміни Общие термины General terms
Vas sanguineum Кровоносна судина Кровоносный сосуд Blood vessel
Anastomosis arteriolovenularis; Anastomosis arteriovenosa Артеріоло-венульний анастомоз; Артеріо-венозний анастомоз Артериоловенулярный анастомоз; Артериовенозный анастомоз Arteriolovenular anastomosis; Arteriovenous anastomosis
Arteria Артерія Артерия Artery
A. nutricia; A. nutriens Живильна артерія Питающая артерия Nutrient artery
Arteriola Артеріола Артериола Arteriole
Circulus arteriosus Артеріальне коло Артериальный круг Arterial circle
Circulus vasculosus Судинне коло Сосудистый круг Vascular circle
Cisterna Цистерна Цистерна Cistern
Haema; Sanguis Кров Кровь Blood
Plexus vasculosus Судинне сплетення Сосудистое сплетение Vascular plexus
Plexus venosus Венозне сплетення Венозное сплетение Venous pTexus
Rete arteriosum Артеріальна сітка Артериальная сеть Arterial plexus
Rete mirabile Дивовижна сітка Чудесная сеть Rete mirabile
Rete vasculosum articulare Суглобова судинна сітка Суставная сосудистая сеть Articular vascular plexus
Rete venosum Венозна сітка Венозная сеть Venous plexus
Sinus venosus Венозна пазуха Венозный синус Sihvis venosus
Tunica externa Зовнішня оболонка Наружная оболочка I uiiica exferna
Tunica intima Внутрішня оболонка Внутренняя оболочка TumcTmtima
Tunica media Середня оболонка Средняя оболочка Tunica inecira
Valva Клапан Клапан Valve
  Valvula   Заслінка   Заслонка   Cusp
  Cuspis   Стулка   Створка   Cusp
Valvula venosa Венозна заслінка Венозная заслонка Venous valve
Vas anastomoticum Сполучна судина Анастомотический сосуд Anastomotic vessel
Vas capillare Капілярна судина Капилляр Capillary
Vas collaterale Обхідна судина Коллатеральный сосуд Collateral vessel
Vas sinusoideum Синусоїдна судина Синусоидальный сосуд Sinusoid
Vasa vasorum Судини судин Сосуды сосудов Vasa vasorum
Vasa nervorum Судини нервів Сосуды нервов Vessels ofrierves
Vena Вена Вена Vein
V. comitans Супутня вена Прилежащая вена Vena comitans
V. cutanea Шкірна вена Кожная вена Cutaneous vein
V. emissaria Випускна вена Эмиссарная вена Emissary vein
V. nutricia; V. nutriens Живильна вена Питающая вена Nutrient vein
V. profunda Глибока вена Глубокая вена Deep vein
V. superficialis Поверхнева вена Поверхностная вена Superficial vein
Venula Венула Венула Venule
Vas lymphaticum Лімфатична судина Лимфатический сосуд Lymphatic vessel
  Vas lymphaticum superficiale   Поверхнева лімфатична судина   Поверхностный лимфатический сосуд   Superficial lymph vessel
  Vas lymphaticum profundum   Глибока лімфатична судина   Глубокий лимфатический сосуд   Deep lymph vessel
  Plexus lymphaticus   Лімфатичне сплетення   Лимфатическое сплетение   Lymphatic plexus
  Valvula lymphatica   Лімфатична заслінка   Лимфатический клапан   Lymphatic valvule
Lympha Лімфа Лимфа Lymph
Vas lymphocapillare Лімфокапілярна судина Лимфатический капилляр Lymphatic capillary
Rete lymphocapillare Лімфокапілярна сітка Сеть лимфатических капилляров Lymphatic rete
Cor Серце Сердце Heart
Basis cordis Основа серця Основание сердца Base of heart
Facies sternocostalis; Facies anterior Груднинно-реброва поверхня; Передня поверхня Грудино-реберная поверхность; Передняя поверхность Anterior surface; Sternocostal surface
Facies diaphragmatica; Facies inferior Діафрагмова поверхня; Нижня поверхня Диафрагмальная поверхность; Нижняя поверхность Diaphragmatic surface; Inferior surface
Facies pulmonalis dextra/sinistra Права/ліва легенева поверхня Легочная поверхность правая/левая Right/Left pulmonary surface
Margo dexter Правий край Правый край Right border
Apex cordis Верхівка серця Верхушка сердца Apex of heart
  Incisura apicis cordis   Вирізка верхівки серця   Вырезка верхушки сердца   Notch of cardiac apex
Sulcus interventricularis anterior Передня міжшлуночкова борозна Передняя межжелудочковая борозда Anterior interventricular sulcus
Sulcus interventricularis posterior Задня міжшлуночкова борозна Задняя межжелудочковая борозда Posterior interventricular sulcus
Sulcus coronarius Вінцева борозна Венечная борозда Coronary sulcus
Ventriculus cordis dexter/sinister Правий/лівий шлуночок серця Желудочек сердца правый/ левый Right/Left Ventricle
Septum interventriculare Міжшлуночкова перегородка Межжелудочковая перегородка Interventricular septum
  Pars muscularis   М’язова частина   Мышечная часть   Muscular part
  Pars membranacea   Перетинчаста частина   Перепончатая часть   Membranous part
Septum atrioventriculare Передсердно-шлуночкова перегородка Предсердно-желудочковая перегородка Atrioventricular septum
Atrium cordis dextram/sinistram Праве/ліве передсердя Предсердие сердца правое/левое Right/ Left atrium
  Auricula atrii   Передсердне вушко   Ушко предсердия   Auricle
Septum interatriale Міжпередсердна перегородка Межпредсердная перегородка Interatrial septum
Trabeculae caraeae М’ясисті перекладки Мясистые трабекулы Trabeculae carneae
Vortex cordis Завиток серця Завиток сердца Vortex of heart
Mm. papillares Соскоподібні м’язи Сосочковые мышцы Papillary muscles
Chordae tendineae Сухожилкові струни Сухожильные хорды Chordae tendineae; Tendinous cords
Chordae tendineae falsae; Chordae tendineae spuriae Несправжні сухожилкові струни Ложные сухожильные хорды False chordae tendineae
Trigonum fibrosum dextrum Правий волокнистий трикутник Правый фиброзный треугольник Right fibrous trigone
Trigonum fibrosum sinistrum Лівий волокнистий трикутник Левый фиброзный треугольник Left fibrous trigone
Anulus fibrosus dexter/sinister Праве/ліве волокнисте кільце Фиброзное кольцо правое/левое Right/Left fibrous ring
Tendo infundibuli Сухожилок лійки Сухожилие воронки Tendon of infundibulum
Tendo valvulae venae cavae inferioris Сухожилок заслінки нижньої порожнистої вени Сухожилие заслонки нижней полой вены Tendon of valve of inferior vena cava
Trigonum nodi sinuatrialis Трикутник пазухо-передсердного вузла Треугольник предсердно- желудочкового узла Triangle of sinuarterial node
Atrium dextrum Праве передсердя Правое предсердие Right atrium
Auricula dextra Праве вушко Правое ушко Right auricle
Crista terminalis Межовий гребінь Пограничный гребень Crista terminalis
Foramina venarum minimarum Отвори найменших вен Отверстия наименьших вен Openings of smallest cardiac veins
Fossa ovalis Овальна ямка Овальная ямка Fossa ovalis; Oval fossa
Limbus fossae ovalis Кант овальної ямки Край овальной ямки Limbus fossae ovalis; Border of oval fossa
(Foramen ovale cordis) (Овальний отвір серця) (Овальное отверстие сердца) (Foramen ovale)
Mm. pectinati Гребенясті м’язи Гребенчатые мышцы Musculi pectinati; Pectinate muscles
Ostium sinus coronarii Отвір вінцевої пазухи Отверстие венечного синуса Dpening of coronary sinus
Ostium venae cavae inferioris Отвір нижньої порожнистої вени Отверстие нижней полой вены Opening of inferior vena cava
Ostium venae cavae superioris Отвір верхньої порожнистої вени Отверстие верхней полой вены Opening of superior vena cava
Sinus venarum cavaram Пазуха порожнистих вен Синус полых вен Sinus of venae cavae
Sulcus terminalis cordis Межова борозна серця Пограничная борозда сердца Sulcus terminalis cordis
Tuberculum intervenosum Міжвенний горбок Межвенозный бугорок Intervenous tubercle
Valvula venae cavae mferioris Заслінка нижньої порожнистої вени Заслонка нижней полой вены Valve of inferior vena cava
Valvula sinus coronarii Заслінка вінцевої пазухи Заслонка венечного синуса Valve of coronary sinus
Ventriculus dexter Правий шлуночок Правый желудочек Right ventricle
Ostium atrioventriculare dextrum Правий передсердно-шлуночковий отвір Правое предсердно-желудочковое отверстие Right atrioventricular orifice
Valva atrioventricularis dextra; Valva tricuspidalis Правий передсердно-шлуночковий клапан; Тристулковий клапан Правый предсердно-желудочковый клапан; Трехстворчатый клапан Tricuspid valve; Right atrioventricular valve
  Cuspis anterior   Передня стулка   Передняя створка   Anterior cusp
  Cuspis posterior   Задня стулка   Задняя створка   Posterior cusp
  Cuspis septalis   Перегородкова стулка   Перегородочная створка   Septal cusp
Crista supraventricularis Надшлуночковий гребінь Наджелудочковый гребень Supraventricular crest
Conus arteriosus Артеріальний конус Артериальный конус Conus arteriosus; Infundibulum
Ostium trunci pulmonalis Отвір легеневого стовбура Отверстие легочного ствола Opening of pulmonary trunk
Valva trunci pulmonalis Клапан легеневого стовбура Клапан легочного ствола Pulmonary valve
  Valvula semilunaris dextra   Права півмісяцева заслінка   Правая полулунная заслонка   Right semilunar cusp
  Valvula semilunaris sinistra  Ліва півмісяцева заслінка   Левая полулунная заслонка   Lett semilunar cusp
  Valvula semilunaris anterior  Передня півмісяцева заслінка   Передняя полулунная заслонка   Anterior semilunar cusp
  Noduli valvularum semilunanum  Вузлики півмісяцевих заслінок   Узелки полулунных заслонок   Nodules of semilunar cusps
  Lunulae valvularum semilunarium  Серпики півмісяцевих заслінок   Луночки полулунных заслонок   Lunules of semilunar cusps
  Commissurae valvularum semilunanum  Спайки півмісяцевих заслінок   Спайки полулунных заслонок   Commissures of semilunar cusps
M. papillaris anterior Передній сосочкоподібний м’яз Передняя сосочковая мышца Anterior papillary muscle
M. papillaris posterior Задній сосочкоподібний м’яз Задняя сосочковая мышца Posterior papillary muscle
M. papillaris septalis Перегородковий сосочкоподібний м’яз Перегородочная сосочковая мышца Septal papillary muscle
Trabecula septomarginalis Перегородково-крайова перекладка Перегородочно-краевая трабекула Septomarginal trabecula; Moderator band
Trabeculae cameae М’ясисті перекладки Мясистые трабекулы Trabeculae carneae
Atrium sinistrum Ліве передсердя Левое предсердие Left atrium
Auricula sinistra Ліве вушко Левое ушко Left auricle
Mm. pectinati Гребенясті м’язи Гребенчатые мышцы Vlusculi pectinati; Pectinate muscles
Ostia venaram pulmonalium Отвори легеневих вен Отверстия легочных вен Openings of pulmonary veins
Valvula foraminis ovalis Заслінка овального отвору Заслонка овального отверстия Valve of foramen ovale
Ventriculus sinister Лівий шлуночок Левый желудочек Left ventricle
Ostium atrioventriculare sinistrum Лівий передсердно-шлуночковий отвір Левое предсердно-желудочковое отверстие Left atrioventricular orifice
Valva atrioventricularis sinistra; Valva mitralis Лівий передсердно-шлуночковий клапан; Мітральний клапан Левый предсердно-желудочковый клапан; Митральный клапан Mitral valve; Left atrioventricular valve
  Cuspis anterior   Передня стулка   Передняя створка   Anterior cusp
  Cuspis posterior   Задня стулка   Задняя створка   Posterior cusp
  Cuspides commissurales   Спайкові стулки   Комиссуральные створки   Commissural cusps
M. papillaris anterior Передній соскоподібний м’яз Передняя сосочковая мышца Anterior papillary muscle
M. papillaris posterior Задній соскоподібний м’яз Задняя сосочковая мышца Posterior jmpjllary muscle
Vestibulum aortae Присінок аорти Преддверие аорты Aortic vestibule
Ostium aortae Отвір аорти Отверстие аорты Aortic orifice
Trabeculae cameae М’ясисті перекладки Мясистые трабекулы Trabeculae carneae
Valva aortae Клапан аорти Клапан аорты Aortic valve
  Valvula semilunaris dextra; Valvula coronaria dextra Права півмісяцева заслінка; Права вінцева заслінка   Правая полулунная заслонка; Правая венечная заслонка   Right semilunar cusp; Right coronary cusp
  Valvula semilunaris sinistra; Valvula coronaria sinistra Ліва півмісяцева заслінка; Ліва вінцева заслінка   Левая полулунная заслонка; Левая венечная заслонка   Left semilunar cusp; Left coronary cusp
  Valvula semilunaris posterior; Valvula non coronaria Задня півмісяцева заслінка; Невінцева заслінка   Задняя полулунная заслонка; Невенечная заслонка   Posterior semilunar cusp; Noncoronary cusp
  Noduli valvularum semilunarium Вузлики півмісяцевих заслінок   Узелки полулунных заслонок   Nodules of semilunar cusps
  Lunulae valvularum semilunarium Серпики півмісяцевих заслінок   Луночки полулунных заслонок   Lunules of semilunar cusps
  Commissurae valvularam semilunarium Спайки півмісяцевих заслінок   Спайки полулунных заслонок   Commissures of semilunar cusps
Endocardium Ендокард Эндокард Endocardium
Myocardium Міокард Миокард Myocardium
Complexus stimulans cordis; Systema conducente cordis Стимульний комплекс серця; Провідна система серця Проводящая система сердца Conducting system of heart
  Nodus sinuatrialis   Пазухо-передсердний вузол   Синусно-предсердный узел   Sinu-atrial node
  Nodus atrioventricularis   Передсердно-шлуночковий вузол   Предсердно-желудочковый узел   Atrioventricular node
  Fasciculus atrioventricularis   Передсердно-шлуночковий пучок   Предсердно-желудочковый пучок   Atrioventricular bundle
    Crus dextram     Права ніжка     Правая ножка     Right bundle
    Crus sinistram     Ліва ніжка     Левая ножка     Left bundle
      Rr. subendocardiales       Субендокардіальні гілки       Субэндокардиальные ветви       Subendocardial branches
Cavitas pericardiaca Осердна порожнина Перикардиальная полость Pericardial cavity
Sinus transversus pericardii Осердна поперечна пазуха Поперечная пазуха перикарда Transverse pericardial sinus
Sinus obliquus pericardii Осердна коса пазуха Косая пазуха перикарда Oblique pericardial sinus
Pericardium Осердя, перикард Перикард Pericardium
Pericardium fibrosum Волокнисте осердя Фиброзный перикард Fibrous pericardium
  Ligg. sternopericardiaca   Груднинно-осердні зв’язки   Грудино-перикардиальные связки Sternopericardial ligaments
Membrana bronchopericardiaca Бронхо-осердна перетинка Бронхоперикардиальная мембрана Bronchopencardial membrane
Pericardium serosum Серозне осердя Серозный перикард Serous pericardium
  Lamina parietalis   Пристінкова пластинка   Париетальная пластинка Parietal layer
  Lamina visceralis; Epicardium   Нутрощева пластинка; Епікард   Висцеральная пластинка; Эпикард Visceral layer; Epicardium
  Tunica serosa   Серозна оболонка   Серозная оболочка Serosa; Serous coat
  Tela subserosa   Підсерозний прошарок   Подсерозная основа Subserosa; Subserous layer
Plica venae cavae inferior Складка нижньої порожнистої вени Складка левой полой вены Fold of left vena cava
Arteriae Артерії Артерии Arteries
TRUNCUS PULMONALIS ЛЕГЕНЕВИЙ СТОВБУР ЛЕГОЧНЫЙ СТВОЛ PULMONARY TRUNK
Sinus trunci pulmonalis Пазуха легеневого стовбура Синус легочного ствола Sinus of pulmonary trunk
Crista supravalvularis Надзаслінковий гребінь Надклапанный гребень Supravalvular ridge
Bifurcatio trunci pulmonalis Роздвоєння легеневого стовбура Бифуркация легочного ствола Bifurcation of pulmonary trunk
Arteria pulmonalis dextra Права легенева артерія Правая легочная артерия Right pulmonary artery
Аа. lobares superiores Верхні часткові артерії Верхние долевые артерии Superior  lobar arteries
  A. segmentalis apicalis   Верхівкова сегментна артерія   Верхушечная сегментарная артерия   Apical segmental artery
  A. segmentahs anterior   Передня сегментна артерія   Передняя сегментарная артерия   Anterior segmental artery
    R. ascendens     Висхідна гілка     Восходящая ветвь     Ascending bunch
    R. descendens     Низхідна гілка     Нисходящая ветвь     Descending branch
  A. segmentalis posterior   Задня сегментна артерія   Задняя сегментарная артерия   Posterior segmental artery
    R.ascendens     Висхідна гілка     Восходящая ветвь     Ascending branch
    R. descendens     Низхідна гілка     Нисходящая ветвь     Descending branch
A. lobaris media Артерія середньої частки Средняя долевая артерия Middle lobar artery
  A. segmentalis medialis   Присередня сегментна артерія   Медиальная сегментарная артерия   Medial segmental artery
  A. segmentalis lateralis   Бічна сегментна артерія   Латеральная сегментарная артерия   Lateral segmental artery
Aa. lobares inferiores Артерії нижньої частки Нижние долевые артерии Inferior lobar arteries
  A. segmentalis supenor   Верхня сегментна артерія   Верхняя сегментарная артерия   Superior segmental artery
  Pars basalis   Основна частина   Базальная часть   Basal part
    A. segmentalis basalis anterior     Передня основна сегментна артерія     Передняя базальная сегментарная артерия     Anterior basal segmental artery
    A. segmentalis basalis lateralis     Бічна основна сегментна артерія     Латеральная базальная сегментарная артерия     Lateral basal segmental artery
    A. segmentalis basalis medialis     Присередня основна сегментна артерія     Медиальная базальная сегментарная артерия     Medial basal segmental artery
    A. segmentalis basalis posterior     Задня основна сегментна артерія     Задняя сегментарная базальная артерия     Posterior basal segmental artery
Arteria pulmonalis sinistra Ліва легенева артерія Левая легочная артерия Left pulmonary artery
Lig. arteriosum (Ductus arteriosus) Артеріальна зв’язка Артериальная связка (артериальный проток) Ligamentum arteriosum (Ductus arteriosus)
Aa. lobares superiores Артерії верхньої частки Верхние долевые артерии Superior lobar arteries
  A. segmentalis apicalis   Верхівкова сегментна артерія   Верхушечная сегментарная артерия   Apical segmental artery
  A. segmentalis anterior   Передня сегментна артерія   Передняя сегментарная артерия   Anterior segmental artery
    R. ascendens     Висхідна гілка     Восходящая ветвь     Ascending branch
    R. descendens     Низхідна гілка     Нисходящая ветвь    Descending branch
  A. segmentalis postenor   Задня сегментна артерія   Задняя сегментарная артерия   Posterior segmental artery
    R. ascendens     Висхідна гілка     Восходящая ветвь     Ascending branch
    R. descendens     Низхідна гілка     Нисходящая ветвь     Descending branch
  A. lingulans   Язичкова артерія   Язычковая артерия   Lingular  artery
    A. lingularis inferior     Нижня язичкова артерія     Нижняя язычковая артерия     Inferior lingular artery
    A. lingularis supenor     Верхня язичкова артерія     Верхняя язычковая артерия     Superior lingular artery
Aa. lobares inferiores Артерії нижньої частки Нижние долевые артерии Inferior lobar arteries
  A. segmentalis superior   Верхня сегментна артерія   Верхняя сегментарная артерия   Superior segmental artery
  Pars basalis   Основна частина   Базальная часть   Basal part
    A. segmentalis basalis anterior     Передня основна сегментна артерія     Передняя базальная сегментарная артерия     Anterior basal segmental artery
    A. segmentalis basalis lateralis     Бічна основна сегментна артерія     Латеральная базальная сегментарная артерия     Lateral basal segmental artery
    A. segmentalis basalis medialis     Присередня основна сегментна артерія     Медиальная базальная сегментарная артерия     Medial basal segmental artery
    A. segmentalis basalis posterior     Задня основна сегментна артерія     Задняя базальная сегментарная артерия     Posterior basal segmental artery
AORTA АОРТА АОРТА AORTA
Pars ascendens aortae; Aorta ascendens Висхідна частина аорти; Висхідна аорта Восходящая часть аорты; Восходящая аорта Ascending aorta
Sinus aortae Пазухи аорти Синусы аорты Aortic sinus
Crista supravalvularis Надзаслінковий гребінь Надклапанный гребень Supravalvular ridge
Bulbus aortae Цибулина аорти Луковица аорты Bulb of aorta
Arteria coronaria dextra Права вінцева артерія Правая венечная артерия Right сoronary artery
Rr. atrioventriculares Передсердно-шлуночкові гілки Предсердно-желудочковые ветви Atrioventricular branches
R. coni arteriosi Гілка артеріального конуса Ветвь артериального конуса Arterial conus branch
R. nodi sinuatrialis Гілка пазухо-передсердного вузла Ветвь синусно-предсердного узла Branch of sinuatrial node
Rr. atriales Передсердні гілки Предсердные ветви Atrial branches
R. marginalis dexter Права крайова гілка Правая краевая ветвь Right marginal branch
R. atrialis intermedius Проміжна передсердна гілка Промежуточная предсердная ветвь Intermediate atrial branch
R. lnterventricularis posterior Задня міжшлуночкова гілка Задняя межжелудочковая ветвь Posterior interventricular branch
  Rr. interventriculares septales   Перегородкові міжшлуночкові гілки   Перегородочные межжелудочковые ветви   Septal interventricular branches
R. nodi atrioventricularis Гілка передсердно-шлуночкового вузла Ветвь предсердно-желудочкового узла Branch of atrioventricular node
(R.  posterolateralis dexter) (Права задньобічна гілка) (Правая заднелатеральная ветвь) (Right posterolateral branch)
Arteria coronaria sinistra Ліва вінцева артерія Левая венечная артерия Left сoronary artery
R. interventricularis anterior Передня міжшлуночкова гілка Передняя межжелудочковая ветвь Anterior interventricular branch
  R. coni arteriosi   Гілка артеріального конуса   Ветвь артериального конуса   Arterial conus branch
  R. lateralis   Бічна гілка   Латеральная ветвь   Lateral branch
  Rr. interventriculares septales   Перегородкові міжшлуночкові гілки   Перегородочные межжелудочковые ветви   Septal interventricular branches
R. circumflexus Огинальна гілка Огибающая ветвь Circumflex branch
  R. atrialis anastomoticus   Сполучна передсердна гілка   Анастомотическая предсердная ветвь   Anastomosing atrial branch
  Rr. atrioventriculares   Передсердно-шлуночкові гілки   Предсердно-желудочковые ветви   Atrioventricular branches
  R. marginalis sinister   Ліва крайова гілка   Левая краевая ветвь   Left marginal branch
  R. atrialis intermedius   Проміжна передсердна гілка   Промежуточная предсердная ветвь   Intermediale atrial branch
  R. posterior ventriculi sinistri   Задня гілка лівого шлуночка   Задняя ветвь левого желудочка   Branch of posterior left ventricle
  (R. nodi sinuatrialis)   (Гілка пазухо-передсердного вузла)   (Ветвь синусно-предсердного узла)   (Branch of sinuatrial node)
  (R. nodi atrioventricularis)   (Гілка передсердно-шлуночкового вузла)   (Ветвь предсердно-желудочкового узла)   (Branch of atrioventricular node)
  Rr. atriales   Передсердні гілки   Предсердные ветви   Atrial branches
Arcus aortae Дуга аорти Дуга аорты Arch of aorta
(Isthmus aortae) (Перешийок аорти) (Перешеек аорты) (Isthmus of aorta)
Corpora paraaortica; Glomera aortica Приаортові тіла; Аортові клубочки Парааортальные тельца Paraaortic bodies; Aortic glomuses
Truncus brachiocephalicus Плечо-головний стовбур Плечеголовной ствол Brachiocephalic trunk
(A. thyroidea ima) (Безіменна щитоподібна артерія) (Низшая щитовидная артерия) Ima thyroid artery
Arteria carotis communis Загальна сонна артерія Общая сонная артерия Common carotid artery
Glomus caroticum Сонний клубочок Сонный гломус Glomus carotid artery
Sinus caroticus Сонна пазуха Сонный синус Carotid sinus
Bifurcatio carotidis Роздвоєння сонної артерії Бифуркация сонной артерии Bifurcation of carotid artery
Arteria carotis externa Зовнішня сонна артерія Наружная сонная артерия External carotid artery
A. thyroidea superior Верхня щитоподібна артерія Верхняя щитовидная артерия Superior thyroid artery
R. infrahyoideus Підпід’язикова гілка Подподъязычная ветвь Infrahyoid branch
R. sternocleidomastoideus Груднинно-ключично-соскоподібна гілка Грудино-ключично-сосцевидная ветвь Sternocleidomastoid branch
A. laryngea superior Верхня гортанна артерія Верхняя гортанная артерия Superior laryngeal artery
R. cricothyroideus Персне-щитоподібна гілка Перстнещитовидная ветвь Cricothyroid branch
R. glandularis anterior Передня залозова гілка Передняя железистая ветвь Anterior glandular branch
R. glandularis posterior Задня залозова гілка Задняя железистая ветвь Posterior glandular branch
R. glandularis lateralis Бічна залозова гілка Латеральная железистая ветвь Lateral glandular branch
Arteria pharyngea ascendens Висхідна глоткова артерія Восходящая глоточная артерия Ascending pharyngeal artery
A. meningea posterior Задня оболонна артерія Задняя менингеальная артерия Posterior meningeal artery
Rr. pharyngeales Глоткові гілки Глоточные ветви Pharyngeal branches
A. tympanica inferior Нижня барабанна артерія Нижняя барабанная артерия Inferior tympanic artery
(Truncus linguofacialis) (Язиково-лицевий стовбур) (Язычно-лицевой ствол) (Linguofacial trunk)
Arteria lingualis Язикова артерія Язычная артерия Lingual artery
R. suprahyoideus Надпід’язикова гілка Надподъязычная ветвь Suprahyoid branch
Rr. dorsales linguae Спинкові гілки язика Дорсальные ветви Dorsal lingual branches
A. sublingualis Під’язикова артерія Подъязычная артерия Sublingual artery
A. profunda linguae Глибока артерія язика Глубокая артерия языка Deep lingual artery
Arteria facialis Лицева артерія Лицевая артерия Facial artery
A. palatina ascendens Висхідна піднебінна артерія Восходящая небная артерия Ascending palatine artery
R. tonsillaris Мигдаликова гілка Миндаликовая ветвь Tonsillar branch
A. submentalis Підпідборідна артерія Подподбородочная артерия Submental artery
Rr. glandulares Залозові гілки Железистые ветви Glandular branches
A. labialis inferior Нижня губна артерія Нижняя губная артерия Inferior labial branch
A. labialis superior Верхня губна артерія Верхняя губная артерия Superior labial branch
  R. septi nasi   Гілка перегородки носа   Ветвь к перегородке носа Nasal septal branch
R. lateralis nasi Бічна гілка носа Боковая носовая ветвь Lateral nasal branch
A. angularis Кутова артерія Угловая артерия Angular artery
Arteria occipitalis Потилична артерія Затылочная артерия Occipital artery
R. mastoideus Соскоподібна гілка Сосцевидная ветвь Mastoid branch
R. auricularis Вушна гілка Ушная ветвь Auricular branch
Rr. sternocleidomastoidei Груднинно-ключично-соскоподібні гілки Грудино-ключично-сосцевидные ветви Sternocleidomastoid branches
Rr. occipitales Потиличні гілки Затылочные ветви Occipital branches
(R. meningeus) (Оболонна гілка) (Менингеальная ветвь) (Meningeal branch)
R. descendens Низхідна гілка Нисходящая ветвь Descending branch
Arteria auricularis posterior Задня вушна артерія Задняя ушная артерия Posterior auricular artery
A. stylomastoidea Шило-соскоподібна артерія Шилососцевидная артерия Stylomastoid artery
A. tympanica posterior Задня барабанна артерія Задняя барабанная артерия Posterior tympanic artery
  Rr. mastoidei   Соскоподібні гілки   Сосцевидные ветви   Mastoid branch
  (R. stapedius)   (Стремінцева гілка)   (Стременная ветвь)   (Stapedial branch)
R. aunculans Вушна гілка Ушная ветвь Auricular branch
R. occipitalis Потилична гілка Затылочная ветвь Occipital branch
R. parotideus Привушна гілка Ветвь к околоушной железе Parotid branch
Arteria temporalis superficialis Поверхнева скронева артерія Поверхностная височная артерия Superficial temporal artery
R. parotideus Привушна гілка Ветвь к околоушной железе Parotid branch
A. transversa faciei Поперечна артерія лиця Поперечная артерия лица Transverse facial artery
Rr. auriculares anteriores Передні вушні гілки Передние ушные ветви Anterior auricular branches
A. zygomaticoorbitalis Вилично-очноямкова артерія Скулоглазничная артерия Zygomatico-orbital artery
A. temporalis media Середня скронева артерія Средняя височная артерия Middle temporal artery
R. frontalis Лобова гілка Лобная ветвь Frontal branch
R. parietalis Тім’яна гілка Теменная ветвь Parietal branch
Arteria maxillaris Верхньощелепна артерія Верхнечелюстная артерия Maxillary artery
A. auricularis profunda Глибока вушна артерія Глубокая ушная артерия Deep auricular artery
A. tympanica anterior Передня барабанна артерія Передняя барабанная артерия Anterior tympanic artery
A. alveolaris inferior Нижня коміркова артерія Нижняя альвеолярная артерия Inferior alveolar artery
  Rr. dentales   Зубні гілки   Зубные ветви   Dental branches
  Rr. pendentales   Навколозубні гілки   Околозубные ветви   Peridental branches
  R. mentalis   Підборідна гілка   Подбородочная ветвь   Mental branch
  R. mylohyoideus   Щелепно-під’язикова гілка   Челюстно-подъязычная ветвь   Mylohyoid branch
А. meningea media Середня оболонна артерія Средняя менингеальная артерия Middle meningeal artery
R. accessorius Додаткова гілка Добавочная ветвь Accessory branch
  R. frontalis   Лобова гілка   Лобная ветвь   Frontal branch
  R. orbitalis   Очноямкова гілка   Глазничная ветвь   Orbital branch
  R. parietalis   Тім’яна гілка   Теменная ветвь   Parietal branch
  R. petrosus   Кам’яниста гілка   Каменистая ветвь   Petrosal branch
  A. tympanica superior   Верхня барабанна артерія   Верхняя барабанная артерия   Superior tympanic artery
  R. anastomoticus cum a. lacrimali   Сполучна гілка зі сльозовою артерією   Анастомотическая ветвь со слезной артерией   Anastomotic branch with lacrimal artery
A. pterygomeningea Крило-оболонна артерія Крыловидно-менингеальная артерия Ptcrygomcningcal artery
A. masseterica Жувальна артерія Жевательная артерия Masseteric artery
A. temporalis profunda anterior Передня глибока скронева артерія Передняя глубокая височная артерия Anterior deep temporal artery
A. temporalis profunda posterior Задня глибока скронева артерія Задняя глубокая височная артерия Posterior deep temporal artery
  Rr. pterygoidei   Крилоподібні гілки   Крыловидные ветви   Pterygoid branches
A. buccalis Щічна артерія Щечная артерия Buccal artery
A. alveolaris superior posterior Задня верхня коміркова артерія Задняя верхняя альвеолярная артерия Superior posterior alveolar artery
  Rr. dentales   Зубні гілки   Зубные ветви   Dental branches
  Rr. peridentales   Навколозубні гілки   Околозубные ветви   Peridental branches
A. infraorbitalis Підочноямкова аріерія Подглазничная артерия Infra-orbital artery
  Aa. alveolares superiores anteriores   Передні верхні коміркові артерії   Передние верхние альвеолярные артерии   Superior anterior alveolar arteries
    Rr. dentales     Зубні гілки     Зубные ветви     Dental branches
    Rr. pendentales     Навколозубні гілки     Околозубные ветви     Peridental branches
A. canalis pterygoidei Артерія крилоподібного каналу Артерия крыловидного канала Artery of pterygoid canal
  A. pharyngeus   Глоткова артерія   Глоточная ветвь   Pharyngeal branch
A. palatina descendens Низхідна піднебінна артерія Нисходящая небная артерия Descending palatine artery
  A. palatina major   Велика піднебінна артерія   Большая небная артерия   Greater palatine artery
  Aa. palatinae mmores   Малі піднебінні артерії   Малые небные артерии   Lesser palatine arteries
  R. pharyngeus   Глоткова гілка   Глоточная ветвь   Pharyngeal branch
A. sphenopalatina Клино-піднебінна артерія Клиновидно-небная артерия Sphenopalatine artery
  Aa. nasales posteriores laterales   Задні бічні носові артерії   Задние носовые латеральные артерии   Posterior lateral nasal arteries
  Rr. septales posteriores   Задні перегородкові гілки   Задние перегородочные ветви   Posterior septal branches
Arteria carotis interna Внутрішня сонна артерія Внутренняя сонная артерия Internal carotid artery
Pars cervicalis Шийна частина Шейная часть Cervical part
Sinus caroticus Сонна пазуха Сонный синус Carotid sinus
Pars petrosa Кам’яниста частина Каменистая часть Petrous part
Aa. caroticotympanicae Сонно-барабанні артерії Сонно-барабанные артерии Caroticotympanic arteries
A. canalis pterygoidei Артерія крилоподібного каналу Артерия крыловидного канала Artery of pterygoid canal
Pars cavernosa Печериста частина Пещеристая часть Cavernous part
R. basalis tentorii Основна гілка намету Базальная ветвь к намету Tentorial basal branch
R. marginalis tentorii Крайова гілка намету Краевая ветвь к намету Tentorial marginal branch
R. meningeus Оболонна гілка Менингеальная ветвь Meningeal branch
R. sinus cavernosi Гілка печеристої пазухи Ветвь к пещеристому синусу Cavernous branch
A. hypophysialis inferior Нижня гіпофізна артерія Нижняя гипофизарная артерия Inferior hypophysial artery
Rr. ganglionares trigeminales Гілки трійчастого вузла Ветви к тройничному узлу Branches to trigeminal ganglion
Rr. nervoram Гілки нервів Ветви к нервам Branches to nerves
Pars cerebralis Мозкова частина Мозговая часть Cerebral part
A. ophthalmica Очна артерія Глазная артерия Ophthalmic artery
A. hypophysialis superior Верхня гіпофізна артерія Верхняя гипофизарная артерия Superior hypophysial artery
A. communicans posterior Задня сполучна артерія Задняя соединительная артерия Posterior communicating artery
A. choroidea anterior Передня артерія судинного сплетення Передняя ворсинчатая артерия Anterior choroidal artery
A. uncalis Артерія гачка Артерия крючка Uncal artery
Rr. clivales Схилові гілки Ветви к скату Clivus branches
R. meningeus Оболонна гілка Менингеальная ветвь Meningeal branch
Siphon caroticum Сифон сонної артерії Сонный сифон Carotid syphon
Arteria ophthalmica Очна артерія Глазная артерия Ophthalmic artery
A. centralis retinae Центральна артерія сітківки Центральная артерия сетчатки Central retinal artery
  Pars extraoculans   Позаочна частина   Внеглазная часть   Extraocular part
  Pars intraocularis   Внутрішньоочна частина   Внутриглазная часть   Intraocular part
A. lacrimalis Сльозова артерія Слезная артерия Lacrimal artery
  R. anastomoticus cum a. meningea media   Сполучна гілка з середньою оболонною артерією   Анастомотическая ветвь со средней менингеальной артерией   Anastomotic branch with middle meningeal artery
  Aa. palpebrales laterales   Бічні повікові артерії   Латеральные артерии век   Lateral palpebral arteries
R. meningeus recurrens Поворотна оболонна гілка Возвратная менингеальная ветвь Recurrent meningeal branch
Aa. ciliares posteriores breves Задні короткі війкові артерії Короткие задние ресничные артерии Short posterior ciliary arteries
Aa. ciliares posteriores longae Задні довгі війкові артерії Длинные задние ресничные артерии Long posterior ciliary arteries
Aa. musculares М’язові артерії Мышечные артерии Muscular arteries
  Aa. ciliares anteriores   Передні війкові артерії   Передние ресничные артерии   Anterior ciliary arteries
  Aa. conjunctivales anteriores   Передні артерії сполучної оболонки   Передние конъюнктивальные артерии   Anterior conjunctival arteries
  Aa. episclerales   Надбілково-оболонкові артерії   Эписклеральные артерии   Episcleral arteries
A. supraorbitalis Надочноямкова артерія Надглазничная артерия Supra-orbital artery
R. diploicus Губчаткова гілка Диплоическая ветвь Diploic branch
A. ethmoidalis anterior Передня решітчаста артерія Передняя решетчатая артерия Anterior ethmoidal artery
  R. meningeus anterior   Передня оболонна гілка   Передняя менингеальная ветвь   Anterior meningeal branch
  Rr. septales anteriores   Передні перегородкові гілки   Передние ветви к перегородке носа   Anterior septal branches
  Rr. nasales anteriores laterales   Передні бічні носові гілки   Передние латеральные носовые ветви   Anterior lateral nasal branches
A. ethmoidalis posterior Задня решітчаста артерія Задняя решетчатая артерия Posterior ethmoidal artery
Aa. palpebrales mediales Присередні повікові артерії Медиальные артерии век Medial palpebral arteries
  Aa. conjunctivales posteriores   Задні артерії сполучної оболонки   Задние конъюнктивальные артерии   Posterior conjunctival arteries
  Arcus palpebralis inferior   Нижня повікова дуга   Дуга нижнего века   Inferior palpebral arch
  Arcus palpebralis superior   Верхня повікова дуга   Дуга верхнего века   Superior palpebral arch
A. supratrochlearis Надблокова артерія Надблоковая артерия Supratrochlear artery
A. dorsalis nasi Артерія спинки носа Дорсальная артерия носа Dorsal nasal artery; External nasal artery
Arteriae encephali Артерії головного мозку Артерии головного мозга Arteries of brain
A. choroidea anterior Передня артерія судинного сплетення Передняя ворсинчатая артерия Anterior choroidal artery
Rr. choroidei ventriculi lateralis Гілки судинного сплетення бічного шлуночка Ворсинчатые ветви к боковому желудочку Choroidal branches to lateral ventricle
(Rr. choroidei ventriculi tertii) (Гілки судинного сплетення третього шлуночка) (Ворсинчатые ветви к III желудочку) (Choroidal branches to third ventricle)
Rr. substantiae perforatae anterioris Гілки передньої пронизаної речовини Ветви к переднему продырявленному веществу Branches to anterior perforated substance
Rr. chiasmatici Гілки перехрестя Ветви к перекресту Branches to optic chiasm; Branches to optic chiasma
Rr. tractus optici Гілки зорового шляху Ветви к зрительному тракту Branches to optic tract
Rr. corporis geniculati lateralis Гілки бічного колінчастого тіла Ветви к латеральному коленчатому телу Branches to lateral geniculate body
Rr. genus capsulae interaae Гілки коліна внутрішньої капсули Ветви к колену внутренней капсулы Branches to internal capsule, genu
Rr. cruris posterioris capsulae internae Гілки задньої ніжки внутрішньої капсули Ветви к задней ножке внутренней капсулы Branches to internal capsule, posterior limb
Rr. partis retrolentiformis capsulae internae Гілки засочевицеподібної частини внутрішньої капсули Ветви к зачечевицеобразной части внутренней капсулы Branches to internal capsule, retrolentifomi limb
Rr. globi pallidi Гілки блідої кулі Ветви к бледному шару Branches to globus pallidus
Rr. caudae nuclei caudati Гілки хвоста хвостатого ядра Ветви к хвосту хвостатого ядра Branches to tail of caudate nucleus
Rr. hippocampi Гілки морського коника Ветви к гиппокампу Branches to hippocampus
(Rr. uncales) (Гілки гачка) (Ветви к крючку) (Branches to uncus)
Rr. corporis amygdaloidei Гілки мигдалеподібного тіла Ветви к миндалевидному телу Branches to amygdaloid body
(Rr. tuberis cinerei) (Гілки сірого горба) (Ветви к серому бугру) (Branches to tuber cinereum)
(Rr. nucleorum hypothalami) (Гілки ядер гіпоталамуса) (Ветви к ядрам гипоталамуса) (Branches to hypothalamic nuclei)
Rr. nucleorum thalami Гілки ядер таламуса Ветви к ядрам таламуса Branches to thalamic nuclei
Rr. substantiae nigrae Гілки чорної речовини Ветви к черному веществу Branches to substantia nigra
Rr. nuclei rubri Гілки червоного ядра Ветви к красному ядру Branches to red nucleus
Rr. cruris cerebri Гілки ніжок великого мозку Ветви к ножке мозга Branches to crus cerebri
Arteria cerebri anterior Передня мозкова артерія Передняя мозговая артерия Anterior cerebral artery
Pars precommunicalis; Segmentum A1 Передсполучна частина; Сегмент А1 Предкоммуникационная часть; Сегмент А1 Precommunicating part; A1 segment
  Aa. centrales anteromediales   Передньоприсередні центральні артерії   Переднемедиальные центральные артерии   Anteromedial central arteries
    Aa. striatae mediales proximales     Ближчі присередні смугасті артерії     Проксимальные медиальные артерии полосатого тела     Proximal medial striate arteries
    A. supraoptica     Надзорова артерія     Надзрительная артерия     Supraoptic artery
    Aa. perforantes anteriores     Передні пронизні артерії     Передние прободающие артерии     Anterior perforating arteries
    Aa. preopticae     Передзорові артерії     Предзрительные артерии     Preoptic arteries
A. communicans anterior Передня сполучна артерія Передняя соединительная артерия Anterior communicating artery
  Aa. centrales anteromediales   Передньоприсередні центральні артерії   Переднемедиальные центральные артерии   Anteromedial central arteries
    A. suprachiasmatica     Надперехресна артерія     Надперекрестная артерия     Suprachiasmatic artery
    A. commissuralis mediana     Серединна спайкова артерія     Срединная спаечная артерия     Median commissural artery
    А. callosa mediana     Серединна мозолиста артерія     Срединная артерия к мозолистому телу     Median callosal artery
Pars postcommunicalis; Segmentum A2 Засполучна частина; Сегмент А2 Посткоммуникационная часть; Сегмент А2 Postcommunicating part; A2 segment
  A. striata medialis distahs   Дальша присередня смугаста артерія   Дистальная медиальная артерия полосатого тела   Distal medial striate artery
  A. frontobasalis medialis; A. orbitofrontalis medialis artery   Присередня лобово-основна артерія; Присередня очноямково-лобова артерія   Медиальная лобно-базальная артерия; медиальная глазнично-лобная артерия   Medial frontobasal artery; Medial orbitofrontal artery
  A. polaris frontalis   Лобова полюсна артерія   Артерия лобного полюса   Polar frontal artery
  A. callosomarginalis   Мозолисто-крайова артерія   Краевая артерия мозолистого тела   Callosomarginal artery
    R. frontalis anteromedialis     Передньоприсередня лобова гілка     Переднемедиальная лобная ветвь     Anteromedial frontal branch
    R. frontalis intermediomedialis     Проміжно-присередня лобова гілка     Промежуточно-медиальная лобная ветвь     Intermediomedial frontal branch
    R. frontalis posteromedialis     Задньоприсередня лобова гілка     Заднемедиальная лобная ветвь     Posteromedial frontal branch
    R. cingularis     Поясна гілка    Поясная ветвь     Cingular branch
    Rr. paracentrales     Прицентральні гілки    Парацентральные ветви     Paracentral branches
  A. pericallosa   Навколомозолиста артерія   Околомозолистая артерия   Pericallosal artery
  (Rr. paracentrales)   (Прицентральні гілки)   (Парацентральные ветви)   (Paracentral branches)
  Rr. precuneales   Передклинні гілки   Предклинные ветви   Precuneal branches
  Rr. parietooccipitales   Тім’яно-потиличні гілки   Теменно-затылочные ветви   Parieto-occipital branches
Arteria cerebri media Середня мозкова артерія Средняя мозговая артерия Middle cerebral artery
Pars sphenoidalis; Pars horizontalis; Segmentum M1 Клиноподібна частина; Горизонтальна частина; Сегмент М1 Клиновидная часть; горизонтальная часть; Сегмент M1 Sphenoid part; Horizontal part; M1+R[354]C segment
  Aa. centrales anterolaterales   Передньобічні центральні артерії   Переднелатеральные центральные артерии   Anterolateral central arteries; Lenticulostriate arteries
    Rr. proximales laterales striati     Ближчі бічні смугасті гілки     Латеральные проксимальные ветви к полосатому телу     Proximal lateral striate branches
    Rr. distales laterales striati     Дальші бічні смугасті гілки     Латеральные дистальные ветви к полосатому телу     Distal lateral striate branches
  (A. uncalis)   (Гачкова артерія)   (Артерия крючка)   (Uncal artery)
  A. polaris temporalis   Скронева полюсна артерія   Полюсная височная артерия   Polar temporal artery
  A. temporalis anterior   Передня скронева артерія   Передняя височная артерия   Anterior temporal artery
Pars insularis; Segmentum M2 Острівцева частина; Сегмент М2 Островковая часть; Сегмент М2 Insular part; M2 segment
  Aa. insulares   Острівцеві артерії   Островковые артерии   Insular arteries
Rr. terminales inferiores; Rr. corticales inferiores; Segmentum M2 Нижні кінцеві гілки; Нижні кіркові гілки; Сегмент М2 Нижние терминальные ветви; нижние корковые ветви; Сегмент М2 Inferior terminal branches; Inferior cortical branches; M2 segment
  R. temporalis anterior   Передня скронева гілка   Передняя височная ветвь   Anterior temporal branch
  R. temporalis medius   Середня скронева гілка   Средняя височная ветвь   Middle temporal branch
  R. temporalis posterior   Задня скронева гілка   Задняя височная ветвь   Posterior temporal branch
  R. temporooccipitalis   Скронево-потилична гілка   Височно-затылочная ветвь   Temporo-occipital branch
  R. gyri angulans   Гілка кутової звивини   Ветвь угловой извилины   Branch to angular gyrus
Rr. terminales superiores; Rr. corticales superiores; Segmentum M2 Верхні кінцеві гілки; Верхні кіркові гілки; Сегмент М2 Верхние терминальные ветви; верхние корковые ветви; Сегмент М2 Superior terminal branches; Superior cortical branches; M2 segmen
  A. frontobasalis lateralis; A. orbitofrontalis lateralis   Бічна лобово-основна артерія; Бічна очноямково-лобова артерія   Латеральная лобно-базилярная артерия; латеральная глазнично-лобная артерия    Lateral frontobasal artery; Lateral orbitofrontal artery
  A. prefrontalis   Передлобова артерія   Предлобная артерия   Prefrontal artery
  A. sulci precentralis   Артерія передцентральної борозни   Артерия предцентральной борозды   Artery of precentral sulcus
  A. sulci centralis   Артерія центральної борозни   Артерия центральной борозды   Artery of central sulcus
  A. sulci postcentralis   Артерія зацентральної борозни   Артерия постцентральной борозды   Artery of postcentral sulcus
  A. parietalis anterior   Передня тім’яна артерія   Передняя теменная артерия   Anterior parietal artery
  A. parietalis posterior   Задня тім’яна артерія   Задняя теменная артерия   Posterior parietal artery
Arteria communicans posterior Задня сполучна артерія Задняя соединительная артерия Posterior communicating artery
Aa. centrales posteromediales Задньоприсередні центральні артерії Заднемедиальные центральные артерии Posteromedial central arteries
  Rr. anteriores   Передні гілки   Передние ветви   Anterior branches
  Rr. posteriores   Задні гілки   Задние ветви   Posterior branches
R. chiasmaticus Гілка перехрестя Ветвь к перекресту Chiasmatic branch
Aa. tuberis cinerei Артерії сірого горба Артерии серого бугра Artery of tuber cinereum
  Rr. mediales   Присередні гілки   Медиальные ветви   Medial branches
  Rr. laterales   Бічні гілки   Латеральные ветви   Lateral branches
A. thalamotuberalis Таламо-горбова артерія Таламотуберальная артерия Thalamotuberal artery; Premammary artery
R. hypothalamicus Підталамічна гілка Гипоталамическая ветвь Hypothalamic branch
Aa. mamillares Сосочкоподібні артерії Сосцевидные артерии Mamillary arteries
R. nervi oculomotorii Гілка окорухового нерва Ветвь к глазодвигательному нерву Branch to oculomotor nerve
Circulus arteriosus cerebri Артеріальне коло мозку Артериальный круг большого мозга Cerebral arterial circle
A. carotis interna Внутрішня сонна артерія Внутренняя сонная артерия Internal carotid artery
  A. cerebri anterior   Передня мозкова артерія   Передняя мозговая артерия   Anterior cerebral artery
    A. communicans anterior     Передня сполучна артерія     Передняя соединительная артерия     Anterior communicating artery
  A. cerebri media   Середня мозкова артерія   Средняя мозговая артерия   Middle cerebral artery
  A. communicans posterior   Задня сполучна артерія   Задняя соединительная артерия   Posterior communicating artery
A. basilaris Основна артерія Базилярная артерия Basilar artery
A. cerebri posterior Задня мозкова артерія Задняя мозговая артерия Posterior cerebral artery
Pars precommunicalis; Segmentum P1 Передсполучна частина; Сегмент Р1 Предкоммуникационная часть; Сегмент Р1 Precommunicating part; P1 segment
  Aa. centrales posteromediales   Задньоприсередні центральні артерії   Заднемедиальные центральные артерии   Posteromedial central arteries, Paramedian arteries
  Aa. circumferentiales breves   Короткі обвідні артерії   Короткие огибающие ветви   Short circumferential arteries
  A. thalami perforans   Пронизна артерія таламуса   Прободающая артерия таламуса   Thalamoperforating artery
  A. collicularis; A. quadrigeminalis Горбкова артерія; Чотиригорбикова артерія   Артерия холмиков; артерия четверохолмия   Collicular artery; Quadngemmal arteries
Pars postcommunicalis; Segmentum P2 Засполучна частина; Сегмент Р2 Посткоммуникационная часть; Сегмент Р2 Postcommunicating part; P2 segment
  Aa. centrales posterolaterales   Задньобічні центральні артерії Заднелатеральные центральные артерии Posterolateral central arteries
  A. thalamogeniculata   Таламо-колінчаста артерія   Таламоколенчатая артерия   Thalamogeniculate artery
  Rr. choroidei posteriores mediales   Присередні задні гілки судинного сплетення   Медиальные задние ворсинчатые ветви   Posterior medial choroidal branches
  Rr. choroidei posteriores laterales   Бічні задні гілки судинного сплетення   Латеральные задние ворсинчатые ветви   Posterior lateral choroidal branches
  Rr. pedunculares   Ніжкові гілки   Ножковые ветви   Peduncular branches
A. occipitalis lateralis; Segmentum P3 Бічна потилична артерія; Сегмент РЗ Латеральная затылочная артерия; Сегмент РЗ Lateral occipital artery; P3 segment
  Rr. temporales anteriores   Передні скроневі гілки   Передние височные ветви   Anterior temporal branches
  Rr. temporales intermedii; Rr. temporales medii   Проміжні скроневі гілки; Серединні скроневі гілки   Промежуточные височные ветви; средние височные ветви    Intermediate temporal branche; Middle temporal branche
  Rr. temporales posteriores   Задні скроневі гілки   Задние височные ветви   Posterior temporal branches
A. occipitalis medialis; Segmentum P4 Присередня потилична артерія; Сегменті Р4 Медиальная затылочная артерия; Сегмент Р4 Medial occipital artery; P4 segment
  R. corporis callosi dorsalis   Задня гілка мозолистого тіла   Дорсальная ветвь к мозолистому телу   Dorsal branch to corpus callosum
  R. parietalis   Тім’яна гілка   Теменная ветвь   Parietal branch
  R. parietooccipitalis   Тім’яно-потилична гілка   Теменно-затылочная ветвь