NOMINA ANATOMICA

Youtube.com/c/AnatomUa

Ignoratis terminis ignoratur et ars /

Без знання термінів невідома і сама наука

 

#АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Термінологія – це перелік назв, які прийняті в певній галузі науки.

Анатомічна номенклатура – перелік латинських (частково грецьких) термінів, які використовуються в медицині у різних країнах і затверджені на анатомічних конгресах, а також є основою медичного спілкування.

BNA – Базельська анатомічна номенклатура – 1855 рік

PNA – Паризька анатомічна номенклатура – 1955 рік

S-PNA – Сан-Пауло анатомічна номенклатура – 1997 рік

 

S-PNA (1997 рік):

Anatomia generalis Загальна анатомія
Nomina generalia Загальні терміни
Verticalis Вертикальний, прямовисний
Horizontalis Горизонтальний, поземний
Medianus Серединний
Coronalis Вінцевий
Sagittalis Стріловий, cагітальний
Dexter Правий
Sinister Лівий
Intermedius Проміжний
Medialis Присередній, медіальний
Lateralis Бічний, латеральний
Anterior Передній
Posterior Задній
Ventralis Черевний, вентральний
Dorsalis Спинний, тильний, дорсальний
Frontalis Лобовий, фронтальний
Occipitalis Потиличний
Superior Верхній
Inferior Нижній
Cranialis Черепний, краніальний
Caudalis Хвостовий, каудальний
Rostralis Дзьобовий, ростральний
Apicalis Верхівковий
Basalis Основний, базальний
Basilaris Основний
Medius Середній
Transversus Поперечний
Transversalis Поперечний
Longitudinalis Поздовжній
Axialis Осьовий, аксіальний
Internus Внутрішній
Externus Зовнішній
Luminals Просвітковий, люмінальний
Superficialis Поверхневий
Profundus Глибокий
Proximalis Ближчий, проксимальний
Distalis Дальший, кінцевий, дистальний
Centralis Центральний
Periphericus; Periferalis Периферійний
Radialis Променевий
Ulnaris Ліктьовий
Fibularis, Peronealis Малогомілковий
Tibialis Великогомілковий
Palmaris, Volaris Долонний
Plantaris Підошвовий
Flexor Згинач
Extensor Розгинач
Partes corporis humani Частини тіла людини
Caput Голoва
  Sinciput   Лоб
  Occiput   Потилиця
  Tempora   Скроня
  Auris   Вухо
  Facies   Лице, обличчя
   Oculus     Око
    Bucca     Щока
    Nasus     Ніс
    Os     Рот
    Mentum     Підборіддя
Collum; Cervix Шийка; Шия
Truncus Стовбур
  Thorax   Грудна клітка
    Pectus      Груди
  Abdomen    Живіт
  Pelvis    Таз
  Dorsum    Спина
Membrum superius Верхня кінцівка
  Cingulum pectorale; Cinguli membri superioris   Грудний пояс; Пояс верхніх кінцівок
  Axilla   Пахва
  Brachium   Плече
  Cubitus   Лікоть
  Antebrachium   Передпліччя
  Manus   Рука
    Carpus     Зап’ясток
    Metacarpus     П’ясток
    Palma; Vola     Долоня
    Dorsum manus     Тил кисті
    Digiti manus     Пальці кисті
Membrum inferius Нижня кінцівка
  Cingulum pelvicum; Cingulum membri inferioris    Тазовий пояс; Пояс нижніх кінцівок
  Nates; Clunes    Сідниці
  Coxa    Кульша
  Femur    Стегно
  Genu    Коліно
    Poples     Підколінок
  Crus   Гомілка
    Sura     Литка
  Pes   Стопа
    Tarsus     Заплесно
    Calx     П’ята
    Metatarsus     Плесно
    Planta     Підошва
    Dorsum pedis     Тил стопи
    Digiti pedis     Пальці стопи
Cavitates Порожнини
  Cavitas cranii   Порожнина черепа
  Cavitas thoracis   Порожнина грудної клітки
  Cavitas abdominis et pelvis   Порожнина живота і таза
     Cavitas abdominis     Порожнина живота
     Cavitas pelvis     Порожнина таза
Plana, lineae et regiones Площини, лінії та ділянки
Plana frontalia; Plana coronalia Лобові площини; Вінцеві площини
Plana horizontalia Горизонтальні площини
Plana sagittalia Стрілові площини
  Planum medianum   Серединна площина
  Plana paramediana   Присерединні площини
Plana transversalia Поперечні площини
  Planum transpyloricum   Черезворотарна площина
  Planum subcostale   Підреброва площина
  Planum supracristale   Надгребенва площина
  Planum intertuberculare   Міжгорбикова площина
  Planum interspinale   Міжостьова площина
Linea mediana anterior Передня серединна лінія
Linea parasternalis Пригруднинна лінія
Linea mediaclavicularis Середньоключична лінія
Linea mammilaris Соскова лінія
Linea axillaris anterior Пeредня пахвова лінія
Linea axillaris media Середня пахвова лінія
Linea mediana posterior Задня серединна лінія
Linea scapularis Лопаткова лінія
Linea paravertebralis Прихребтова лінія
Linea mediana posterior Задня серединна лінія
Regiones capitis Ділянки голови
Regio frontalis Лобова ділянка
Regio parietalis Тім’яна ділянка
Regio occipitalis Потилична ділянка
Regio temporalis Скронева ділянка
Regio auricularis Слухова ділянка
Regio mastoidea Соскоподібна ділянка
Regio facialis Лицева ділянка
  Sulcus suprapalpebralis   Надповікова борозна
  Regio orbitalis   Очноямкова ділянка
  Sulcus infrapalpebralis   Підповікова борозна
  Regio infraorbitalis   Підочноямкова ділянка
  Regio buccalis   Щічна ділянка
  Regio paratidomasseterica   Привушно-жувальна ділянка
  Regio zygomatica   Вилична ділянка
  Regio nasalis   Носова ділянка
  Sulcus nasolabialis   Носо-губна борозна
  Regio oralis   Ротова ділянка
  Sulcus mentolabialis   Підборідно-губна борозна
  Regio mentalis   Підборідна ділянка
Regiones cervicales Ділянки шиї
Regio cervicalis anterior; Trigonum cervicalis anterius; Trigonum colli anterius Передня шийна ділянка; Передній шийний трикутник
  Trigonum   submandibulare   Піднижньощелепний трикутник
  Trigonum caroticum   Сонний трикутник
  Trigonum musculare;   Trigonum omotracheale   М’язовий трикутник; Лопатково-трахейний трикутник
  Trigonum submentale   Підборідний трикутник
Regio sternocleidomastoidea Грудинно-ключично-сокоподібна ділянка
  Fossa supraclavicularis minor   Мала надключична ямка
Regio cervicalis lateralis; Trigonum cervicalis posterius; Trigonum colli Бічна шийна ділянка; Задній шийний трикутник; Бічний шийний трикутник
  Trigonum omoclaviculare   Лопатково-ключичний трикутник
  Fossa supraclavicularis major   Велика надключична ямка
Regio cervicalis posterior; Regio colli posterior Задня шийна ділянка
Regiones thoracicae anteriores et laterales Передні та бічні ділянки грудної клітки
Regio prestemalis Передгрудинна ділянка
Fossa infraclavicularis Підключична ямка
Trigonum clavipectorale; Trigonum deltopectorale Ключично-грудний трикутник; Дельто-грудний трикутник
Regio pectoralis Грудна ділянка
  Regio pectoralis lateralis   Бічна ділянка грудної клітки
  Regio mammaria   Грудна ділянка
  Regio inframammaria   Підгрудна ділянка
Regio axillaris Пахвова ділянка
Fossa axillaris Пахвова ямка
Regiones abdominales Ділянки живота
Hypochondrium; Regio hypochondriaca Підребер’я; Підреброва ділянка
Epigastrium; Regio epigastrica; Fossa epigastrica Надчерев’я; Надчеревна ділянка; Надчеревна ямка
Latus; Regio lateralis Бік; Бічна ділянка
Umbilicus; Regio umbilicalis Пупок; Пупкова ділянка
Inguen; Regio inguinalis Пахвина; Пахвинна ділянка
Hypogastrium; Regio  pubica Підчерев’я; Лобкова ділянка
Regiones dorsales; Regiones dorsi Спинні ділянки
Regio vertebralis Хребтова ділянка
Regio sacralis Крижова ділянка
  (Foveola coccygea)   (Куприкова ямочка)
Regio scapularis Лопаткова ділянка
Trigonum auscultationis Трикутник вислуховування
Regio infrascapularis Підлопаткова ділянка
Regio lumbalis Поперекова ділянка
   (Trigonum lumbale inferius)   (Нижній поперековий трикутник)
  (Trigonum lumbale superius)   (Верхній поперековий  трикутник)
Regio perinealis Промежинна ділянка
Regio analis Відхідникова ділянка
Regio urogenitalis Сечо-статева ділянка
Regiones membri Ділянки верхньої кінцівки
Regio deltoidea Дельтоподібна ділянка
Regio brachialis Плечова ділянка
  Regio brachii anterior; Regio brachialis anterior   Передня плечова ділянка
    Sulcus bicipitalis lateralis; Sulcus bicipitalis radialis     Бічна двоголова борозна; Променева двоголова борозна
    Sulcus bicipitalis medialis; Sulcus bicipitalis ulnaris     Присередня двоголова борозна; Ліктьова двоголова борозна
 Regio brachii posterior; Regio brachialis posterior   Задня плечова ділянка
Regio cubitalis Ліктьова ділянка
  Regio cubitalis anterior   Передня ліктьова ділянка
    Fossa cubitalis     Ліктьова ямка
  Regio cubitalis posterior   Задня ліктьова ділянка
Regio antebrachialis Передплічна ділянка
  Regio antebrachii anterior; Regio antebrachialis anterior   Передня передплічова ділянка
  Regio antebrachii posterior; Regio antebrachialis posterior   Задня передплічова ділянка
  Margo radialis; Margo lateralis   Променевий край; Бічний край
  Margo ulnaris; Margo medialis   Ліктьовий край; Присередній край
Regio manus Ділянка кисті
  Regio carpalis   Зап’ясткова ділянка
    Regio carpalis anterior     Передня зап’ясткова ділянка
    Regio carpalis posterior     Задня зап’ясткова ділянка
  Regio dorsalis manus   Тильна ділянка кисті
  Palma; Vola; Regio palmaris   Долоня; Долонна ділянка
  Thenar; Eminentia thenaris   Тенар; Підвищення великого пальця
  Hypothenar; Eminentia hypothenaris   Гіпотенар; Підвищення мізинця
  Regio metacarpalis   П’ясткова ділянка
  Digiti manus   Пальці кисті
    Pollex; Digitus primus [I]     Великий палець кисті; Перший палець [I]
    Index; Digitus secundus [II]     Вказівний палець; Другий палець (ІІ)
    Digitus medius; Digitus tertius [III]     Середній палець; Третій палець (ІІІ)
    Digitus anularis; Digitus quartus [IV]     Перстневий палець; Четвертий палець (IV)
    Digitus minimus; Digitus quintus [V]     Мізинець; П’ятий палець (V)
    Facies palmares digitorum     Долонні поверхні пальців
    Facies dorsales digitorum     Тильні поверхні пальців
Regiones membri infererioris Ділянки нижньої кінцівки
Regio glutealis Сіднична ділянка
  Crena analis; Crena ani; Crena interglutealis   Відхідникова щілина; Міжсіднична щілина
  Sulcus glutealis   Сіднична борозна
Regio coxae Кульшова ділянка
Regio femoris Стегнова ділянка
  Regio femoris anterior   Передня стегнова ділянка
    Trigonum femoris     Стегновий трикутник
  Regio femoris posterior   Задня стегнова ділянка
Regio genus Колінна ділянка
  Regio genus anterior   Передня колінна ділянка
  Regio genus posterior   Задня колінна ділянка
     Fossa poplitea     Підколінна ямка
Regio cruris Гомілкова ділянка
   Regio cruris anterior   Передня гомілкова ділянка
   Regio cruris posterior   Задня гомілкова ділянка
    Regio surae     Литкова ділянка
  Regio talocruralis anterior   Передня надп’ястково-гомілкова ділянка
  Regio talocruralis posterior   Задня надп’ястково-гомілкова ділянка
    Regio retromalleolaris lateralis     Бічна закісточкова ділянка
    Regio retromalleolaris medialis     Присередня закісточкова ділянка
Regio pedis Ділянка стопи
  Regio calcanea   П’яткова ділянка
  Dorsum pedis; Regio dorsalis pedis   Тил стопи; Тильна ділянка  стопи
  Planta; Regio plantaris   Підошва; Підошвова ділянка
  Margo lateralis pedis; Margo fibularis pedis   Бічний край стопи; Малогомілковий край стопи
  Margo medialis pedis; Margo tibialis pedis   Присередній край стопи; Великогомілковий край стопи
  Arcus pedis longitudinalis   Поздовжнє склепіння стопи
    Pars lateralis     Бічна частина
    Pars medialis     Присередня частина
  Arcus pedis transversus proximalis   Проксимальне поперечне склепіння стопи
  Arcus pedis transversus distalis   Дистальне поперечне склепіння стопи
  Regio tarsalis   Заплеснова ділянка
  Regio metatarsalis   Плеснова ділянка
  Digiti pedis   Пальці стопи
    Hallux; Digitus primus [I]     Великий палець стопи; Перший палець [I]
    Digitus secundus [II]     Другий палець [IІ]
    Digitus tertius [III]     Третій палець [IІІ]
    Digitus quartus [IV]     Четвертий палець [IV]
    Digitus minimus; Digitus quintus [V]     Мізинець; П’ятий палець [V]
    Facies plantares digitorum     Підошвові поверхні пальців
    Facies dorsales digitorum     Тильні поверхні пальців
Anatomia systemica Системна анатомія
Ossa; Systema skeletale Кістки; Система скелета
Nomina generalia Загальні терміни
Pars ossea Кісткова частина
  Substantia corticalis   Кіркова речовина
  Substantia compacta   Щільна речовина
  Substantia spongiosa; Substantia trabecularis   Губчаста речовина; Трабекулярна речовина
Pars cartilaginea Хрящова частина
Pars membranacea Перетинчаста частина
  Periosteum   Окістя
  Perichondrium   Охрястя
Skeleton axiale Осьовий скелет
Skeleton appendiculare Додатковий скелет
Os longum Довга кістка
Os breve Коротка кістка
Os planum Плоска кістка
Os irregulare Атипова кістка
Os pneumaticum Повітроносна кістка
Os sesamoideum Сесамоподібна кістка
Diaphysis Тіло кістки, діафіз
Epiphysis Наросток, епіфіз
  Cartilago epiphysialis   Наростковий хрящ
  Lamina epiphysialis   Наросткова пластина
  Linea epiphysialis   Наросткова лінія
Metaphysis Метафіз
Apophysis Приросток, апофіз
Tuber Горб
Tuberculum Горбок
Tuberositas Горбистість
Eminentia Підвищення
Processus Відросток
Condylus Виросток
Epycondylus Надвиросток
Crista Гребінь
Linea Лінія
Incisura Вирізка
Fossa Ямка
Sulcus Борозна
Facies articularis Суглобова поверхня
Cavitas medullaris Кістковомозкова порожнина
Endosteum Середкістя, ендост
Medulla ossium flava Жовтий кістковий мозок
Medulla ossium rubra Червоний кістковий мозок
Foramen nutricium Живильний отвір
Canalis nutricius; Canalis nutriens Живильний канал
Centrum ossificationis Центр скостеніння
  Primarium   Первинний
  Secundarium   Вторинний
Cranium Череп
Norma facialis; Norma frontalis Лицева норма; Лобова норма
Norma superior; Norma verticalis Верхня норма; Вертикальна норма
Norma occipitalis Потилична норма
Norma lateralis Бічна норма
Norma inferior; Norma basalis Нижня норма; Основна норма
Neurocranium Мозковий череп
Viscerocranium Лицевий череп; Вісцеральний череп
Chondrocranium Хрящовий череп
Desmocranium Перетинчастий череп
Pericranium; Periosteum externum cranii Окістя черепа; Зовнішнє окістя черепа
Cavitas cranii Порожнина черепа
Frons Лоб, чоло
Occiput Потилиця
Nasion Назіон
Bregma Брегма
Lambda Ламбда
Inion Ініон
Pterion Птеріон
Asterion Астеріон
Gonion Гоніон
Fossa temporalis Скронева ямка
Arcus zygomaticus Вилична дуга
Fossa infratemporalis Підскронева ямка
Fossa pterygopalatina Крило-піднебінна ямка
Fissura pterygomaxillaris Крило-верхньощелепна  щілина
Fonticuli cranii Тім’ячка черепа
  Fonticulus anterior   Переднє тім’ячко
  Fonticulus posterior   Заднє тім’ячко
  Fonticulus sphenoidalis; Fonticulus anterolateralis   Клинопіднебінне тім’ячко; Передньобічне тім’ячко
  Fonticulus mastoideus; Fonticulus posterolateralis   Соскоподібне тім’ячко; Задньобічне тім’ячко
Calvaria Склепіння черепа
  Vertex   Тім’я
  Lamina externa   Зовнішня пластина
  Diploe   Губчатка, діплое
    Canales diploici     Канали губчатки
Lamina interna Внутрішня пластинка
    Sulcus sinus sagittalis superioris     Борозна верхньої стрілової пазухи
    Foveolae granulares     Зернисті ямочки
    Impressiones gyrorum; Impressiones digitatae; Juga cerebralia     Втиснення звивин; Пальцеподібні втиснення; Мозкові випини
    Sulci venosi     Венозні борозни
    Sulci arteriosi     Артеріальні борозни
    (Os suturale)    (Кістка шва)
Basis cranii Основа черепа
  Basis cranii interna   Внутрішня основа черепа
    Fissura sphenopetrosa     Клино-кам’яниста щілина
    Fissura petrooccipitalis     Кам’янисто-потилична щілина
    Fossa cranii anterior    Передня черепна ямка
    Fossa cranii media    Середня черепна ямка
    Fossa cranii posterior    Задня черепна ямка
      Clivus       Схил
      Sulcus sinus petrosi inferioris       Борозна нижньої кам’яної пазухи
  Basis cranii externa Зовнішня основа черепа
    Foramen jugulare    Яремний отвір
    Foramen lacerum    Рваний отвір
    Palatum osseum    Кісткове піднебіння
    Canalis palatinus major    Великий піднебінний канал
    Foramen palatinum majus    Малий піднебінний канал
    Foramina palatina minora    Малі піднебінні отвори
    Fossa incisiva    Різцева ямка
    Canalis incisivus    Різцевий канал
    Foramen incisiviim    Різцевий отвір
    (Torus palatinus)    (Піднебінний валок)
    Canalis palatovaginalis     Піднебінно-піхвовий канал
    Canalis vomerovaginalis    Лемешево-піхвовий канал
   Canalis vomerorostralis    Лемешево-дзьобовий канал
Orbita Очна ямка
  Cavitas orbitalis   Очноямкова порожнина
    Aditus orbitalis     Очноямковий вхід
    Margo orbitalis     Очноямковий край
      Margo supraorbitalis       Надочноямковий край
      Margo infraorbitalis       Підочноямковий край
      Margo lateralis       Бічний край
      Margo medialis       Присередній край
  Paries superior   Верхня стінка
  Paries inferior   Нижня стінка
  Paries lateralis   Бічна стінка
  Paries medialis   Присередня стінка
    Foramen ethmoidale anterius      Передній решітчастий отвір
    Foramen ethmoidale posterius      Задній решітчастий отвір
    Sulcus lacrimalis     Сльозова борозна
    Fossa sacci lacrimalis     Ямка сльозового мішка
  Fissura orbitalis superior   Верхня очноямкова щілина
  Fissura orbitalis inferior   Нижня очноямкова щілина
Canalis nasolacrimalis Носо-сльозовий канал
Cavitas nasalis ossea Кісткова носова порожнина
  Septum nasi osseum   Кісткова носова перегородка
  Apertura piriformis   Грушоподібний отвір
  Meatus nasi superior   Верхній носовий хід
  Meatus nasi medius   Середній носовий хід
  Meatus nasi inferior   Нижній носовий хід
    Ostium canalis nasolacrimalis     Отвір носо-сльозового каналу
  Meatus nasi communis   Спільний носовий хід
  Recessus sphenoethmoidalis   Клино-решітчастий закуток
  Meatus nasopharyngeus   Носо-глотковий хід
  Choana; Apertura nasalis posterior   Хоана; Задній носовий отвір
  Foramen sphenopalatinum   Клино-піднебінний отвір
Ossa cranii Кістки черепа
Os parietale Тім’яна кістка
Facies interna Внутрішня поверхня
  Sulcus sinus sigmoidei   Борозна сигмоподібної пазухи
  Sulcus sinus sagittalis superioris   Борозна верхньої стрілової пазухи
  Sulcus arteriae meningeae mediae   Борозна середньої оболонної   артерії
  Sulci arteriosi   Артеріальні борозни
Facies externa Зовнішня поверхня
  Linea temporalis superior   Верхня скронева лінія
  Linea temporalis inferior   Нижня скронева лінія
  Tuber parietale; Eminentia parietalis   Тім’яний горб; Тім’яне підвищення
Margo occipitalis Потиличний край
Margo squamosus Лусковий край
Margo sagittalis Стріловий край
Margo frontalis Лобовий край
Angulus frontalis Лобовий кут
Angulus occipitalis Потиличний кут
Angulus sphenoidalis Клиноподібний кут
Angulus mastoideus Соскоподібний кут
Foramen parietale Тім’яний отвір
Os frontale Лобова кістка
Squama frontalis Лобова луска
  Facies externa   Зовнішня поверхня
    Tuber frontale; Eminentia frontalis     Лобовий горб; Лобове підвищення
    Arcus superciliaris     Надбрівна дуга
    Glabella     Надперенісся
    (Sutura frontalis persistens; Sutura metopica)     (Постійний лобовий шов; Метопічний шов)
    Margo supraorbitalis     Надочноямковий край
      Incisura supraorbitalis / Foramen supraorbitale        Надочноямкова вирізка / Надочноямковий отвір
      Incisura frontalis / Foramen frontale        Лобова вирізка / Лобовий отвір
  Facies temporalis   Скронева поверхня
    Margo parietalis    Тім’яний край
    Linea temporalis    Скронева лінія
    Processus zygomaticus    Виличний відросток
  Facies interna   Внутрішня поверхня
    Crista frontalis     Лобовий гребінь
    Sulcus sinus sagittalis superior     Борозна верхньої стрілової пазухи
    Foramen caecum     Сліпий отвір
  Pars nasalis   Носова частина
    Spina nasalis     Носова ость
    Margo nasalis     Носовий край
Pars orbitalis Очноямкова частина
Facies orbitalis    Очноямкова поверхня
      (Spina trochlearis)      (Блокова ость)
      Fovea trochlearis      Блокова ямка
      Fossa glandulae lacrimalis      Ямка сльозової залози
Margo sphenoidalis Клиноподібний край
Incisura ethmoidalis Решітчаста вирізка
Sinus frontalis Лобова пазуха
  Apertura sinus frontalis   Отвір лобової пазухи
  Septum sinuum frontalium   Перегородка лобових пазух
Os occipitale Потилична кістка
Foramen magnum Великий отвір
  Basion   Базіон
  Opisthion   Опістіон
Pars basilaris Основна частина
  Clivus   Схил
  Tuberculum pharyngeum   Глотковий горбок
  Sulcus sinus petrosi inferioris   Борозна нижньої кам’янистої пазухи
Pars lateralis Бічна частина
Squama occipitalis Потилична луска
   Margo mastoideus   Соскоподібний край
   Margo lambdoideus   Ламбдоподібний край
   (Os interparietale)   (Міжтім’яна кістка)
Condylus occipitalis Потиличний виросток
Canalis condylaris Виростковий канал
Canalis nervi hypoglossi Канал під’язикового нерва
Fossa condylaris Виросткова ямка
Tuberculum jugulare Яремний горбок
Incisura jugularis Яремна вирізка
Processus jugularis Яремний відросток
Processus intrajugulans Внутрішньояремний відросток
Protuberantia occipitalis еxterna Зовнішній потиличний виступ
(Crista occipitalis externa) (Зовнішній потиличний гребінь)
Linea nuchalis suprema Найвища каркова лінія
Linea nuchalis superior Верхня каркова лінія
Linea nuchalis inferior Нижня каркова лінія
Planum occipitale Потилична площина
Eminentia cruciformis Хрестоподібне підвищення
Protuberantia occipitalis interna Внутрішній потиличний виступ
(Crista occipitalis interna) (Внутрішній потиличний гребінь)
Sulcus sinus transversi Борозна поперечної пазухи
Sulcus sinus sigmoidei Борозна сигмоподібної пазухи
Sulcus sinus occipitalis Борозна потиличної пазухи
Sulcus sinus marginalis Борозна крайової пазухи
(Processus paramastoidcus) (Присоскоподібний відросток)
Fossa cerebralis Мозкова ямка
Fossa cerebellaris Мозочкова ямка
Os sphenoidale Клиноподібна кістка
Corpus Тіло
  Jugum sphenoidale   Клиноподібний випин
  Limbus sphenoidalis   Клиноподібний кант
  Sulcus prechiasmaticus   Передперехресна борозна
  Sella turcica   Турецьке сідло
    Tuberculum sellae     Горбок сідла
    (Processus clinoideus medius)     (Середній нахилений відросток)
    Fossa hypophysialis     Гіпофізна ямка
    Dorsum sellae     Спинка сідла
    Processus clinoideus posterior     Задній нахилений відросток
  Sulcus caroticus   Сонна борозна
  Lingula sphenoidalis   Клиноподібний язичок
  Crista sphenoidalis   Клиноподібний гребінь
  Rostrum sphenoidale   Клиноподібний дзьоб
  Sinus sphenoidalis   Клиноподібна пазуха
    Septum sinuum sphenoidalium    Перегородка клиноподібних пазух
    Apertura sinus sphenoidalis    Отвір клиноподібної пазухи
  Concha sphenoidalis   Клиноподібна раковина
Ala minor Мале крило
  Canalis opticus   Зоровий канал
  Processus clinoideus anterior   Передній нахилений відросток
  Fissura orbitalis superior   Верхня очноямкова щілина
Ala major Велике крило
  Facies cerebralis   Мозкова поверхня
  Facies temporalis   Скронева поверхня
  Facies infratemporalis   Підскронева поверхня
  Crista infratemporalis   Підскроневий гребінь
  Facies maxillaris   Верхньощелепна поверхня
  Facies orbitalis   Очноямкова поверхня
  Margo zygomaticus   Виличний край
  Margo frontalis   Лобовий край
  Margo parietalis   Тім’яний край
  Margo squamosus   Лусковий край
  Foramen rotundum   Круглий отвір
  Foramen ovale   Овальний отвір
  (Foramen venosum)   (Венозний отвір)
  Foramen spinosum   Остистий отвір
  (Foramen petrosum)   (Кам’янистий отвір)
  Spina ossis sphenoidalis   Ость клиноподібної кістки
  Sulcus tubae auditivae; Sulcus tubae auditoriae   Борозна слухової труби
Processus pterygoideus Крилоподібний відросток
  Lamina lateralis   Бічна пластинка
  Lamina mеdialis   Присередня пластинка
Incisura pterygoidea Крилоподібна вирізка
Fossa pterygoidea Крилоподібна ямка
Fossa scaphoidea Човноподібна ямка
Processus vaginalis Піхвовий відросток
  Sulcus palatovaginalis   Піднебінно-піхвова борозна
  Sulcus vomerovaginalis   Лемешево-піхвова борозна
Hamulus pterygoideus Крилоподібний гачок
  Sulcus hamuli pterygoidei   Борозна крилоподібного гачка
Canalis pterygoideus Крилоподібний канал
Processus pterygospinosus Крило-остистий відросток
Os temporale Скронева кістка
Pars petrosa Кам’яниста частина
  Margo occipitalis   Потиличний край
  Processus mastoideus   Соскоподібний відросток
  Incisura mastoidea   Соскоподібна вирізка
  Sulcus sinus sigmoidei   Борозна сигмоподібної пазухи
  Sulcus arteriae occipitalis   Борозна потиличної артерії
  Foramen mastoideum   Соскоподібний отвір
  Canalis nervi facialis   Канал лицевого нерва
    Geniculum canalis nervi facialis     Колінце каналу лицевого нерва
  Canaliculus chordae tympani   Каналець барабанної струни
  Apex partis petrosaе   Верхівка кам’янистої частини
    Canalis caroticus     Сонний канал
      Apertura externa canalis carotici       Зовнішній отвір сонного каналу
      Apertura interna canalis carotici      Внутрішній отвір сонного каналу
  Canaliculi caroticotympanici   Сонно-барабанні канальці
  Canalis musculotubarius   М’язово-трубний канал
    Semicanalis musculi tensoris tympani     Півканал м’яза-натягувача барабанної перетинки
    Semicanalis tubae auditivae; Semicanalis tubae auditoriae     Півканал слухової труби
    Septum canalis musculotubarii     Перегородка м’язово-трубного каналу
  Facies anterior partis petrosae   Передня поверхня кам’янистої частини
    Tegmen tympani     Покрівля барабанної порожнини
    Eminentia arcuata     Дугове підвищення
    Hiatus canalis nervi petrosi majoris     Розтвір каналу великого кам’янистого нерва
    Sulcus nervi petrosi majoris     Борозна великого кам’янистого нерва
    Hiatus canalis nervi  petrosi     Розтвір каналу малого кам’янистого нерва
    Sulcus nervi petrosi minoris     Борозна малого кам’янистого нерва
Impressio trigeminalis Трійчасте втиснення
  Margo superior partis petrosae   Верхній край кам’янистої частини
    Sulcus sinus petrosi superioris     Борозна верхньої кам’янистої пазухи
  Facies posterior partis petrosae   Задня поверхня кам’янистої  частини
    Porus acusticus internus     Внутрішній слуховий отвір
    Meatus acusticus internus     Внутрішній слуховий хід
    Fossa subarcuata     Піддугова ямка
    Canaliculus vestibuli     Kаналець присінка
    Apertura canaliculi vestibuli     Отвір канальця присінка
  Margo posterior partis petrosae   Задній край кам’янистої частини
    Sulcus sinus petrosi inferioris     Борозна нижньої кам’янистої пазухи
    Incisura jugularis     Яремна вирізка
  Facies inferior  partis petrosae   Нижня поверхня кам’янистої частини
    Fossa jugularis     Яремна ямка
      Canaliculus cochleae       Каналець завитки
      Apertura canaliculi cochleae       Отвір канальця завитки
      Canaliculus mastoideus       Соскоподібний каналець
      Incisura jugularis       Яремна вирізка
    Processus intrajugularis     Внутрішньояремний відросток
    Processus styloideus     Шилоподібний відросток
    Foramen stylomastoideum     Шило-соскоподібний отвір
    Canaliculus tympanicus     Барабанний каналець
    Fossula petrosa     Кам’яниста ямочка
  Cavitas tympani   Барабанна порожнина
Pars tympanica Барабанна частина
  Anulus tympanicus   Барабанне кільце
  Porus acusticus externus   Зовнішній слуховий отвір
  Meatus acusticus externus   Зовнішній слуховий хід
  Spina tympanica major   Велика барабанна ость
  Spina tympanica minor   Мала барабанна ость
  Sulcus tympanicus   Барабанна борозна
  Incisura tympanica   Барабанна вирізка
  Vagina processus styloidei   Піхва шилоподібного відростка
Pars squamosa Лускова частина
  Margo parietalis   Тім’яний край
  Incisura parietalis   Тім’яна вирізка
  Margo sphenoidalis   Клиноподібний край
  Facies temporalis   Скронева поверхня
  Sulcus arteriae temporalis mediae   Борозна середньої скроневої артерії
  Processus zygomaticus   Виличний відросток
    Crista supramastoidea     Надсоскоподібний гребінь
    Foveola suprameatica; Foveola suprameatalis     Надходова ямочка
    (Spina suprameatica; Spina suprameatalis)     (Надходова ость)
Fossa mandibuiaris Нижньощелепна ямка
  Facies articularis   Суглобова поверхня
Tuberculum articulare Суглобовий горбок
   Fissura petrotympanica   Кам’янисто-барабанна щілина
   Fissura petrosquamosa   Кам’янисто-лускова щілина
   Fissura tympanosquamosa   Барабанно-лускова щілина
   Fissura tympanomastoidea   Барабанно-соскоподібна щілина
Facies cerebralis Мозкова поверхня
Os ethmoidale Решітчаста кістка
Lamina cribrosa Дірчаста пластинка
Foramina cribrosa Дірчасті отвори
Crista galli Півнячий гребінь
  Ala cristae galli   Крило півнячого гребеня
Lamina perpendicularis Перпендикулярна пластинка
Labyrinthus ethmoidalis Решітчастий лабіринт
  Cellulae ethmoidales аnteriores   Передні решітчасті комірки
  Cellulae ethmoidales mediae   Середні решітчасті комірки
  Cellulae ethmoidales posteriores   Задні решітчасті комірки
  Lamina orbitalis   Очноямкова пластинка
  Concha nasalis suprema   Найвища носова раковина
  Concha nasalis superior   Верхня носова раковина
  Concha nasalis media   Середня носова раковина
  Bulla ethmoidalis   Решітчастий пухир
  Processus uncinatus   Гачкуватий відросток
  Infundibulum ethmoidale   Решітчаста лійка
  Hiatus semilunaris   Півмісяцева щілина
Concha nasalis inferior Нижня носова раковина
Processus lacrimalis Сльозовий відросток
Processus maxillaris Верхньощелепний відросток
Processus ethmoidalis Решітчастий відросток
Os lacrimale Сльозова кістка
Crista lacrimalis posterior Задній сльозовий гребінь
Sulcus lacrimalis Сльозова борозна
Hamulus lacrimalis Сльозовий гачок
Os nasale Носова кістка
Sulcus ethmoidalis Решітчаста борозна
Foramina nasalia Носові отвори
Vomer Леміш
Ala vomeris Крило леміша
Sulcus vomeris Борозна леміша
Crista choanalis vomeris Хоанний гребінь леміша
Pars cuneiformis vomeris Клиноподібна частина леміша
Maxilla Верхня щелепа
Corpus maxillae Тіло верхньої щелепи
  Facies orbitalis   Очноямкова поверхня
    Canalis infraorbitalis     Підочноямковий канал
    Sulcus infraorbitalis     Підочноямкова борозна
  Margo infraorbitalis   Підочноямковий край
  Facies anterior   Передня поверхня
     Foramen infraorbitale     Підочноямковий отвір
     Fossa canina     Іклова ямка
     Incisura nasalis     Носова вирізка
     Spina nasalis anterior     Передня носова ость
     Sutura zygomaticomaxillaris; Sutura infraorbitalis     Вилично-верхньощелепний шов; Підочноямковий шов
  Facies infratemporalis   Підскронева поверхня
     Foramina alveolaria     Коміркові отвори
     Canales alveolares     Коміркові канали
     Tuber maxillae; Eminentia maxillae     Горб верхньої щелепи; Підвищення верхньої щелепи
  Facies nasalis   Носова поверхня
    Sulcus lacrimalis      Сльозова борозна
      Crista conchalis         Раковинний гребінь
      Margo lacrimalis         Сльозовий край
      Hiatus maxillaris         Верхньощелепний розтвір
  Sulcus palatinus major   Велика піднебінна борозна
  Sinus maxillaris   Верхньощелепна пазуха
Processus frontalis Лобовий відросток
  Crista lacrimalis anterior   Передній сльозовий гребінь
  Incisura lacrimalis   Сльозова вирізка
  Crista ethmoidalis   Решітчастий гребінь
Processus zygomaticus Виличний відросток
Processus palatinus Піднебінний відросток
  Crista nasalis   Носовий гребінь
  (Os incisivum; Premaxilla)   (Різцева кістка; Предньо-верхньощелепна кістка)
  Canales incisivi   Різцеві канали
  (Sutura incisiva)   (Різцевий шов)
  Spinae palatinae   Піднебінні ості
  Sulci palatini   Піднебінні борозни
Processus alveolaris Комірковий відросток
  Arcus alveolaris   Коміркова дуга
  Alveoli dentales   Зубні комірки
  Septa interalveolaria   Міжкоміркові перегородки
  Septa interradicularia   Міжкореневі перегородки
  Juga alveolaria   Коміркові випини
  Foramina incisiva   Різцеві отвори
Os palatinum Піднебінна кістка
Lamina perpendicularis Перпендикулярна пластинка
  Facies nasalis   Носова поверхня
  Facies maxillaris   Верхньощелепна поверхня
  Incisura sphenopalatina   Клино-піднебінна вирізка
  Sulcus palatinus major   Велика піднебінна борозна
  Processus pyramidalis   Пірамідний відросток
  Canales palatini minores   Малі піднебінні канали
  Crista conchalis   Раковинний гребінь
  Crista ethmoidalis   Решітчастий гребінь
  Processus orbitalis   Очноямковий відросток
  Processus sphenoidalis   Клиноподібний відросток
Lamina horizontalis Горизонтальна пластинка
  Facies nasalis   Носова поверхня
  Facies palatina   Піднебінна поверхня
  Foramina palatina minora   Малі піднебінні отвори
  Spina nasalis posterior   Задня носова ость
  Crista nasalis   Носовий гребінь
  Crista palatina   Піднебінний гребінь
Os zygomaticum Вилична кістка
Facies lateralis Бічна поверхня
Facies temporalis Скронева поверхня
Facies orbitalis Очноямкова поверхня
Processus temporalis Скроневий відросток
Processus frontalis Лобовий відросток
Tuberculum orbitale Очноямковий горбок
(Tuberculum marginale) (Крайовий горбок)
Foramen zygomaticoorbitale Вилично-очноямковий отвір
Foramen zygomaticofaciale Вилично-лицевий отвір
Foramen zygomaticotemporale Вилично-скроневий отвір
Mandibula Нижня щелепа
Corpus mandibulae Тіло нижньлої щелепи
  Basis mandibulae   Основа нижньої щелепи
  (Symphysis mandibulae)   (Симфіз нижньої щелепи)
  Protuberantia mentalis   Підборідний виступ
  Tuberculum mentale   Підборідний горбок
  Foramen mentale   Підборідний отвір
  Linea obliqua   Коса лінія
  Fossa digastrica   Двочеревцева ямка
  Spina mentalis superior; Spina gеni superior   Верхня підборідна ость
  Spina mentalis inferior; Spina geni inferior   Нижня підборідна ость
  Linea mylohyoidea   Щелепно-під’язикова лінія
  (Torus mandibularis)   (Нижньощелепний валок)
  Fovea sublingualis   Під’язикова ямка
  Fovea submandibularis   Піднижньощелепна ямка
  Pars alveolaris   Коміркова частина
    Arcus alveolaris     Коміркова дуга
    Alveoli dentales     Зубні комірки
    Septa interalveolaria     Міжкоміркові перегородки
    Septa interradicularia     Міжкореневі перегородки
    Juga alveolaria     Коміркові випини
    Trigonum retromolare     Замолярний трикутник
    Fossa retromolaris     Замолярна ямка
Ramus mandibulae Гілка нижньої щелепи
  Angulus mandibulae   Кут нижньої щелепи
 (Tuberositas masseterica)   (Жувальна горбистість)
 (Tuberositas pterygoidea)   (Крилоподібна горбистість)
 Foramen mandibulae   Отвір нижньої щелепи
    Lingula mandibulae      Язичок нижньої щелепи
    Canalis mandibulae      Канал нижньої щелепи
  Sulcus mylohyoideus   Щелепно-під’язикова борозна
  Processus coronoideus   Вінцевий відросток
  Crista temporalis   Скроневий гребінь
  Incisura mandibulae   Вирізка нижньої щелепи
  Processus condylaris   Виростковий відросток
    Caput mandibulae; Condylus mandibulae     Головка нижньої щелепи; Виросток нижньої щелепи
    Collum mandlbulae     Шийка нижньої щелепи
    Fovea pterygoidea     Крилоподібна ямка
Os hyoideum Під’язикова кістка
Corpus ossis hyoidei Тіло під’язикової кістки
  Cornu minus   Малий ріг
  Cornu majus   Великий ріг
Ossicula auditus; Ossicula auditoria Слухові кісточи
Columna vertebralis Хребтовий стовп, хребет
Curvatura primaria Первинна кривина
  Kyphosis thoracica   Грудний кіфоз
  Kyphosis sacralis   Крижовий кіфоз
Curvaturae secundariae  Вторинні кривини
  Lordosis cervicis; Lordosis colli    Шийний лордоз
  Lordosis lumbalis    Поперековий лордоз
Scoliosis Сколіоз
Canalis vertebralis Хребтовий канал
Vertebra Хребець
Corpus vertebrae Тіло хребця
  Facies intervertebralis   Міжхребцева поверхня
  Epiphysis anularis   Кільцевий наросток
Arcus vertebrae Дуга хребця
  Pediculus arcus  vertebrae   Ніжка дуги хребця
  Lamina arcus vertebrae   Пластинка дуги хребця
Foramen intervertebrale Міжхребцевий отвір
Incisura vertebralis superior Верхня хребцева вирізка
Incisura vertebralis inferior Нижня хребцева вирізка
Foramen vertebrale Хребцевий отвір
Processus spinosus Остистий відросток
Processus transversus Поперечний відросток
Processus articularis superior; Zygapophysis superior Верхній суглобовий відросток; Верхній дугоапофіз
  Facies articularis superior   Верхня суглобова поверхня
Processus articularis inferior; Zygapophysis inferior Нижній суглобовий відросток; Нижній дугоапофіз
  Facies articularis inferior   Нижня суглобова поверхня
Vertebrae cervicales [C I – C VII] Шийні хребці [C I – C VII]
Uncus corporis; Processus uncinatus Гачок тіла; Гачкуватий відросток
Foramen transversarium Поперечний отвір
Tuberculum anterius Передній горбок
Tuberculum caroticum Сонний горбок
Tuberculum posterius Задній горбок
Sulcus nervi spinalis Борозна спинномозкового нерва
Atlas [C I] Атлант [C I], перший шийний хребець
Massa lateralis atlantis Бічна маса атланта
  Facies articularis superior   Верхня суглобова поверхня
  Facies articularis inferior   Нижня суглобова поверхня
Arcus anterior atlantis Передня дуга атланта
  Fovea dentis   Ямка зуба
  Tuberculum anterius   Передній горбок
Arcus posterior atlantis Задня дуга атланта
  Sulcus arteriae vertebralis   Борозна хребтової артерії
  (Canalis arteriae vertebralis)   (Канал хребтової артерії)
  Tuberculum posterius   Задній горбок
Axis [C II] Осьовий хребець[C II], другий шийний хребець
Dens axis Зуб осьового хребця
  Apex dentis   Верхівка зуба
  Facies articularis anterior   Передня суглобова поверхня
  Facies articularis posterior   Задня суглобова поверхня
Vertebra prominens [C VII] Виступний хребець [C VII]
Vertebrae thoracicae [T I – T XII] Грудні хребці [T I – T XII]
Fovea costalis superior Верхня реброва ямка
Fovea costalis inferior Нижня реброва ямка
Fovea costalis processus transversi Реброва ямка поперечного відростка
Uncus corporis; Processus uncinatus Гачок тіла; Гачкуватий відросток
Vertebrae lumbales [L I-L V] Поперекові хребці [L I-L V]
Processus accessorius Додатковий відросток
Processus costiformis; Processus costalis Реброподібний відросток; Ребровий відросток
Processus mamillaris Соскоподібний відросток
Os sacrum [Vertebrae sacrales I – V] Крижова кістка [Крижові хребці I – V]
Basis ossis sacri Основа крижової кістки
  Promontorium    Мис
  Ala ossis sacri    Крило крижової кістки
  Processus articularis superior    Верхній суглобовий  відросток
Pars lateralis Бічна частина
  Facies auricularis   Вушкоподібна поверхня
  Tuberositas ossis sacri   Горбистість крижової кістки
  Facies pelvica   Тазова поверхня
     Lineae transversae      Поперечні лінії
     Foramina intervertebralia      Міжхребцеві отвори
     Foramina sacralia anteriora      Передні крижові отвори
Facies dorsalis Спинна поверхня
  Crista sacralis mediana   Серединний крижовий гребінь
  Foramina sacralia posteriora   Задні крижові отвори
  Crista sacralis medialis   Присередній крижовий гребінь
  Crista sacralis lateralis   Бічний крижовий гребінь
  Cornu sacrale   Крижовий ріг
  Canalis sacralis   Крижовий канал
    Hiatus sacralis     Крижовий розтвір
Apex ossis sacri; Apex ossis sacralis Верхівка крижової кістки
Os coccygis; Coccyx [Vertebrae coccygeae I – IV] Куприкова кістка; Куприк [Куприкові хребці I – ІV]
Cornu coccygeum Куприковий ріг
Skeleton thoracis Скелет грудної клітки
Costae [I-XII] Ребра [I-XII]
Costae verae [I-VII] Справжні ребра [I-VII]
Costae spuriae [VIII-XII] Несправжні ребра [VIII-XII]
  Costae fluctuantes [XI-XII]   Коливні ребра [XI-XII]
Cartilago costalis Ребровий хрящ
Costa Ребро
Caput costae Головка ребра
  Facies articularis capitis costae   Суглобова поверхня головки ребра
  Crista capitis costae   Гребінь головки ребра
Collum costae Шийка ребра
  Crista colli costae   Гребінь шийки ребра
Corpus costae Тіло ребра
  Tuberculum costae   Горбок ребра
    Facies articularis tuberculi costae     Суглобова поверхня горбка ребра
  Angulus costae   Кут ребра
  Sulcus costae   Борозна ребра
  Crista costae   Гребінь ребра
(Costa cervicalis; Costa colli) (Шийне ребро)
Costa prima [I] Перше ребро [I]
  Tuberculum musculi scaleni anterioris   Горбок переднього драбинчастого м’яза
  Sulcus arteriae subclaviae   Борозна підключичної артерії
  Sulcus venae subclaviae   Борозна підключичної вени
Costa secunda [II] Друге ребро [II]
  Tuberositas musculi serrati anterioris   Горбистість переднього зубчастого м’яза
(Costa lumbalis) (Поперекове ребро)
Sternum Груднина
Manubrium sterni Ручка груднини
  Incisura clavicularis   Ключична вирізка
  Incisura jugularis   Яремна вирізка
Angulus sterni Кут груднини
Corpus sterni Тіло груднини
Processus xiphoideus Мечоподібний відросток
Incisurae costales Реброві вирізки
(Ossa suprastenialia) (Надгруднинні кістки)
Vertebrae thoracicae [T I – T XII] Грудні хребці [T I – T XII]
Cavea thoracis Порожняви грудної клітки
Cavitas thoracis Порожнина грудної клітки
Apertura thoracis superior Верхній отвір грудної клітки
Apertura thoracis inferior Нижній отвір грудної клітки
Sulcus pulmonalis Легенева борозна
Arcus costalis Реброва дуга
Spatium intercostale Міжребровий простір
Angulus infrasternalis Підгруднинний кут
Ossa membri superioris Кістки верхньої кінцівки
CINGULUM PECTORALE; CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS ГРУДНИЙ ПОЯС; ПОЯС ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Scapula Лопатка
Facies costalis; Facies anterior Реброва поверхня; Передня поверхня
  Fossa subscapularis    Підлопаткова ямка
Facies posterior Задня поверхня
  Spina scapulae    Ость лопатки
    Tuberculum deltoideum      Дельтоподібний горбок
  Fossa supraspinata    Надостьова ямка
  Fossa infraspinata    Підостьова ямка
Acromion Надплечовий відросток; Акроміон
  Facies articularis clavicularis   Ключична суглобова поверхня
  Angulus acromii   Кут надплечового відростка
Margo medialis Присередній край
Margo lateralis Бічний край
Margo superior Верхній край
  Incisura scapulae   Вирізка лопатки
Angulus inferior Нижній кут
Angulus lateralis Бічний кут
Angulus superior Верхній кут
Cavitas glenoidalis Суглобова западина
Tuberculum supraglenoidale Надсуглобовий горбок
Tuberculum infraglenoidale Підсуглобовий горбок
Collum scapulae Шийка лопатки
Processus coracoideus Дзьобоподібний відросток
Clavicula Ключиця
Extremitas sternalis Груднинний кінець
  Facies articularis sternalis   Груднинна суглобова поверхня
  Impressio ligamenti costoclaviculans   Втиснення реброво-ключичиної зв’язки
Corpus claviculae Тіло ключиці
  Sulcus musculi subclavii   Борозна підключичного м’яза
Extremitas acromialis Надплечовий кінець
  Facies articularis acromialis    Надплечова суглобова  поверхня
  Tuberositas ligamenti coracoclavicularis    Горбистість дзьобо-ключичиної зв’язки
      Tuberculum conoideum      Конусоподібний горбок
      Linea trapezoidea      Трапецієподібна лінія
PARS LIBERA MEMBRI SUPERIORIS ВІЛЬНА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Humerus Плечова кістка
Caput humeri Головка плечової кістки
Collum anatomicum Анатомічна шийка
Collum chirurgicum Хірургічна шийка
Tuberculum majus Великий горбок
Tuberculum minus Малий горбок
  Sulcus intertubercularis   Міжгорбкова борозна
     Crista tuberculi majoris; Labium laterale      Гребінь великого горбка; Бічна губа
     Crista tuberculi minoris; Labium mediale      Гребінь малого горбка; Присередня губа
Corpus humeri Тіло плечової кістки
  Facies anteromedialis   Передньоприсередня поверхня
  Facies anterolateralis   Передньобічна поверхня
  Facies posterior   Задня поверхня
    Sulcus nervi radialis     Борозна променевого нерва
  Margo medialis   Присередній край
    Crista supraepicondylaris medialis; Crista supracondylaris medialis       Присередній наднадвиростковий гребінь
    (Processus supracondylaris)      (Надвиростковий відросток)
  Margo lateralis   Бічний край
    Crista supraepicondylaris lateralis; Crista supracondylaris lateralis      Бічний наднадвиростковий гребінь
  Tuberositas deltoidea   Дельтоподібна горбистість
Condylus humeri Виросток плечової кістки
  Capitulum humeri   Головочка плечової кістки
  Trochlea humeri   Блок плечової кістки
  Fossa olecrani   Ліктьова ямка
  Fossa coronoidea   Вінцева ямка
  Fossa radialis   Променева ямка
Epicondylus medialis Присередній надвиросток
  Sulcus nervi ulnaris   Борозна ліктьового нерва
Epicondylus lateralis Бічний надвиросток
Radius Променева кістка
Caput radii Головка променевої кістки
  Fovea articularis   Суглобова ямка
  Circumferentia articularis   Суглобовий обвід
Collum radii Шийка променевої кістки
Corpus radii Тіло променевої кістки
  Tuberositas radii   Горбистість променевої кістки
  Facies anterior   Передня поверхня
  Facies posterior   Задня поверхня
  Facies lateralis   Бічна поверхня
  Tuberositas pronatoria   Горбистість м’яза-привертача
  Margo interosseus   Міжкістковий край
  Margo anterior   Передній край
  Margo posterior   Задній край
Processus styloideus radii Шилоподібний відросток променевої кістки
Crista suprastyloidea Надшилоподібний гребінь
Tuberculum dorsale Дорсальний горбок
Sulci tendinum musculorum extensonim Борозни сухожилків м’язів-розгиначів
Incisura ulnaris Вирізка ліктьвої кістки
Facies articularis carpalis Зап’ясткова суглобова поверхня
Ulna Ліктьова кістка
Olecranon Ліктьовий відросток
Processus coronoideus Вінцевий відросток
  Tuberositas ulnae    Горбистість ліктьової кістки
  Incisura radialis    Вирізка променевої кістки
Incisura trochlearis Блокова вирізка
Corpus ulnae Тіло ліктьової кістки
  Facies anterior   Передня поверхня
  Facies posterior   Задня поверхня
  Facies medialis   Присередня поверхня
  Margo interosseus   Міжкістковий край
  Margo anterior   Передній край
  Margo posterior   Задній край
  Crista musculi supinatoris   Гребінь м’яза-відвертача
Caput ulnae Головка ліктьової кістки
  Circumferentia articularis   Суглобовий обвід
  Processus styloideus ulnae   Шилоподібний відросток ліктьової кістки
Ossa manus Кістки кисті
Ossa carpi; Ossa carpalia Зап’ясткові кістки
(Os centrale) (Центральна кістка)
Os scaphoideum Човноподібна кістка
  Tuberculum ossis scaphoidei   Горбок човноподібної кістки
Os lunatum Півмісяцева кістка
Os triquetrum Тригранна кістка
Os pisiforme Горохоподібна кістка
Os trapezium Кістка-трапеція
  Tuberculum ossis trapezii   Горбок кістки-трапеції
Os trapezoideum Трапецієподібна кістка
Os capitatum Головчаста кістка
Os hamatum Гачкувата кістка
  Hamulus ossis hamati   Гачок гачкуватої кістки
Sulcus carpi Борозна зап’ястка
Ossa metacarpi; Ossa metacarpalia [I-V] П’ясткові кістки [I-V]
Basis ossis metacarpi Основа п’яcткової кістки
Corpus ossis metacarpi Тіло п’яcткової кістки
Caput ossis metacarpi Головка п’ясткової кістки
Processus styloideus ossis metacarpi tertii [III] Шилоподібний відросток третьої п’ясткові кістки [ІІІ]
Ossa digitorum; Phalanges Кістки пальців; Фаланги
Phalanx proximalis Проксимальна фаланга
Phalanx media Середня фаланга
Phalanx distalis Кінцева фаланга
  Tuberositas phalangis distalis   Горбистість кінцевої фаланги
Basis phalangis Основа фаланги
Corpus phalangis Тіло фаланги
Caput phalangis Головка фаланги
  Trochlea phalangis   Блок фаланги
Ossa sesamoidea Сесамоподібні кістки
Ossa membri inferioris Кістки нижньої кінцівки
CINGULUM PELVICUM; CINGULUM MEMBRI INFERIORIS ТАЗОВИЙ ПОЯС; ПОЯС НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Os sacrum [Vertebrae sacrales I-V] Крижова кістка [Крижові хребці I-V]
Os coxae Кульшова кістка
Acetabulum Кульшова западина
  Limbus acetabuli; Margo acetabuli   Кант кульшової западини; Край кульшової западини
  Fossa acetabuli   Ямка кульшової западини
  Incisura acetabuli   Вирізка кульшової западини
  Facies lunata   Півмісяцева поверхня
R. ischiopubicus Сідничо-лобкова гілка
Foramen obturatum Затульний отвір
Incisura ischiadica major Велика сіднича вирізка
Os ilium; Ilium Клубова кістка
Corpus ossis ilii Тіло клубової кістки
  Sulcus supraacetabularis   Надкульшова борозна
Ala ossis ilii Крило клубової кістки
Linea arcuata Дугоподібна лінія
Crista iliaca Клубовий гребінь
  Labium extemum   Зовнішня губа
    Tuberculum iliacum     Клубовий горбок
  Linea intermedia   Проміжна лінія
  Labium internum   Внутрішня губа
  Spina iliaca anterior superior   Верхня передня клубова ость
  Spina iliaca anterior inferior   Нижня передня клубова ость
  Spina iliaca posterior superior   Верхня задня клубова ость
  Spina iliaca posterior inferior   Нижня задня клубова ость
  Fossa iliaca   Клубова ямка
Facies glutea Сіднична поверхня
  Linea glutea anterior   Передня сіднична лінія
  Linea glutea posterior   Задня сіднична лінія
  Linea glutea inferior   Нижня сіднична лінія
Facies sacropelvica Крижово-тазова поверхня
  Facies auricularis   Вушкоподібна поверхня
  Tuberositas iliaca   Клубова горбистість
Os ischii; Ischium Сіднича кістка
Corpus ossis ischii Тіло сідничої кістки
Ramus ossis ischii Гілка сідничої кістки
  Tuber ischiadicum   Сідничий горб
Spina ischiadica Сіднича ость
Incisura ischiadica minor Мала сіднича вирізка
Os pubis; Pubis Лобкова кістка
Corpus ossis pubis Тіло лобкової кістки
  Tuberculum pubicum   Лобковий горбок
  Facies symphysialis   Симфізна поверхня
  Crista pubica   Лобковий гребінь
Ramus superior ossis pubis Верхня гілка лобкової кістки
  Eminentia iliopubica   Клубово-лобкове підвищення
  Pecten ossis pubis   Гребінь лобкової кістки
  Crista obturatoria   Затульний гребінь
  Sulcus obturatorius   Затульна борозна
  Tuberculum obturatonum anterius   Передній затульний горбок
  (Tuberculum obturatorium posterius)   (Задній затульний горбок)
Ramus inferior ossis pubis Нижня гілка лобкової кістки
Pelvis Таз
Cavitas pelvis Тазова порожнина
Arcus pubicus Лобкова дуга
Angulus subpubicus Підлобковий кут
Pelvis major Великий таз
Pelvis minor Малий таз
Linea terminalis Межова лінія
Apertura pelvis superior Верхній отвір таза
Apertura pelvis inferior Нижній отвір таза
Axis pelvis Тазова вісь
Diameter transversa Поперечний діаметр
Diameter obliqua Косий діаметр
Conjugata anatomica Анатомічна кон’югата
Conjugata vera Справжня кон’югата
Conjugata diagonalis Діагональна кон’югата
Conjugata recta Пряма кон’югата
Conjugata mediana Серединна кон’югата
Conjugata externa Зовнішня кон’югата
Distantia interspinosa Міжостьова відстань
Distantia intercristalis Міжгребенева відстань
Distantia intertrochanterica Міжвертлюгова відстань
Inclinatio pelvis Нахил таза
PARS LIBERA MEMBRI INFERIORIS ВІЛЬНА ЧАСТИНА НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Femur; Os femoris Стегнова кістка
Caput femoris Головка стегнової кістки
  Fovea capitis femoris   Ямка головки стегнової кістки
Collum femoris Шийка стегнової кістки
Trochanter major Великий вертлюг
Fossa trochanterica   Вертлюгова ямка
Trochanter minor Малий вертлюг
(Trochanter tertius) (Третій вертлюг)
Linea intertrochanterica Міжвертлюгова лінія
Crista intertrochanterica Міжвертлюговий гребінь
  Tuberculum quadratum   Квадратний горбок
Corpus femoris Тіло стегнової кістки
  Linea aspera   Шорстка лінія
    Labium laterale     Бічна губа
    Labium mediale     Присередня губа
  Linea pectinea   Гребінчаста лінія
  Tuberositas glutea   Сіднична горбистість
  Facies poplitea   Підколінна поверхня
  Linea supracondylaris medialis   Присередня надвиросткова лінія
  Linea supracondylaris lateralis   Бічна надвиросткова лінія
Condylus medialis Присередній виросток
  Epicondylus medialis   Присередній надвиросток
  Tuberculum adductorium   Привідний горбок
Condylus lateralis Бічний виросток
  Epicondylus lateralis   Бічний надвиросток
Sulcus popliteus   Підколінна борозна
Facies patellaris Наколінкова поверхня
Fossa intercondylaris Міжвиросткова ямка
Linea intercondylaris Міжвиросткова лінія
Patella Наколінок
Basis patellae Основа наколінка
Apex patellae Верхівка наколінка
Facies articularis Суглобова поверхня
Facies anterior Передня поверхня
Tibia Великогомілкова кістка
Facies articularis superior Верхня суглобова поверхня
Condylus medialis Присередній виросток
Condylus lateralis Бічний виросток
  Facies articularis fibularis   Малогомілкова суглобова поверхня
Area intercondylaris anterior Переднє міжвиросткове поле
Area intercondylaris posterior Заднє міжвиросткове поле
Eminentia intercondylaris Міжвиросткове підвищення
  Tuberculum intercondylare mediale   Присередній міжвиростковий горбок
  Tuberculum intercondylare laterale   Бічний міжвиростковий горбок
Corpus tibiae Тіло великогомілкової кістки
  Tuberositas tibiae   Горбистість великогомілкової кістки
  Facies medialis   Присередня поверхня
  Facies posterior   Задня поверхня
    Linea musculi solei    Лінія камбалоподібного м’яза
  Facies lateralis   Бічна поверхня
  Margo anterior   Передній край
  Margo medialis   Присередній край
  Margo interosseus   Міжкістковий край
Malleolus medialis Присередня кісточка
  Sulcus malleolaris   Кісточкова борозна
  Facies articularis malleoli medialis   Суглобова поверхня присередньої кісточки
Incisura fibularis Малогомілкова вирізка
Facies articularis inferior Нижня суглобова поверхня
Fibula Малогомілкова кістка
Caput fibulae Головка малогомілкової кістки
  Facies articularis capitis fibulae   Суглобова поверхня головки малогомілкової кістки
  Apex capitis fibulae   Верхівка головки малогомілкової кістки
Collum fibulae Шийка головки малогомілкової кістки
Corpus fibulae Тіло малогомілкової кістки
  Facies lateralis   Бічна поверхня
  Facies medialis   Присередня поверхня
  Facies posterior   Задня поверхня
    Crista medialis     Присередній гребінь
  Margo anterior   Передній край
  Margo interosseus   Міжкістковий край
  Margo posterior   Задній край
Malleolus lateralis Бічна кісточка
  Facies articularis malleoli lateralis   Суглобова поверхня бічної кісточки
  Fossa malleoli lateralis   Ямка бічної кісточки
  Sulcus malleolaris   Кісточкова борозна
Ossa pedis Кістки стопи
Ossa tarsi; Ossa tarsalia Заплеснові кістки
Talus Надп’ясткова кістка
Caput tali Головка над’ясткової кістки
  Facies articularis navicularis    Човноподібна суглобова  поверхня
  Facies articularis  ligamenti calcaneonavicularis  plantaris    Суглобова поверхня підошвової п’ятково-човноподібної зв’язки
  Facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti   Суглобова поверхня  п’ятково-човноподібної роздвоєної зв’язки
  Facies articularis calcanеa anterior   Передня п’яткова суглобова поверхня
Collum tali Шийка надп’яткової кістки
  Facies articularis calcanea media   Середня п’яткова суглобова поверхня
Sulcus tali Борозна надп’яткової кістки
Corpus tali Тіло надп’яткової кістки
  Trochlea tali   Блок надп’яткової кістки
   Facies superior      Верхня поверхня
  Facies malleolaris lateralis   Бічна кісточкова поверхня
    Processus lateralis tali      Бічний відросток надп’яткової кістки
  Facies malleolaris medialis    Присередня кісточкова поверхня
  Processus posterior tali    Задній відросток надп’яткової кістки
    Sulcus tendmis musculi flexoris hallucis longi        Борозна сухожилка довгого м’яза-згинача великого пальця
      Tuberculum laterale        Бічний горбок
      Tuberculum mediate        Присередній горбок
  Facies articularis calcanea posterior    Задня п’яткова суглобова поверхня
(Os trigonum) (Трикутна кістка)
Calcaneus П’яткова кістка
Tuber calcanei П’ятковий горб
  Processus medialis tuberis calcanei   Присередній відросток п’яткового горба
  Processus lateralis tuberis calcanei   Бічний відросток п’яткового горба
Tuberculum calcanei П’ятковий горбок
Sustentaculum tali Підпора надп’яткової кістки
  Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi   Борозна сухожилка довгого м’яза-згинача великого пальця
Sulcus calcanei Борозна п’яткової кістки
Sinus tarsi Пазуха заплесна
Facies articularis talaris anterior Передня надп’яткова суглобова поверхня
Facies articularis talaris media Середня надп’яткова суглобова поверхня
Facies articularis talaris posterior Задня надп’яткова суглобова поверхня
Sulcus tendinis musculi fibularis longi; Sulcus tendinis musculi peronei longi Борозна сухожилка довгого малогомілкового м’яза
Trochlea fibularis; Trochlea peronealis Малогомілковий блок
Facies articularis cuboidea Кубоподібна суглобова поверхня
Os naviculare Човоноподібна кістка
Tuberositas ossis navicularis Горбистість човноподібної кістки
Os cuneiforme mediale Присередня клиноподібна кістка
Os cuneiforme intermedium Проміжна клиноподібна кістка
Os cuneiforme laterale Бічна клиноподібна кістка
Os cuboideum Кубоподібна кістка
Sulcus tendinis musculi flbularis longi; Sulcus tendinis musculi peronei longi Борозна сухожилка довгого малогомілкового м’яза
Tuberositas ossis cuboidei Горбистість кубоподібної кістки
Processus calcaneus П’ятковий відросток
Ossa metatarsi; Ossa metatarsalia [I-V] Плеснові кістки [I-V]
Basis ossis metatarsi Основа плеснової кістки
Corpus ossis metatarsi Тіло плеснової кістки
Caput ossis metatarsi Головка плеснової кістки
Tuberositas ossis metatarsi primi [I] Горбистість першої плеснової кістки  [I]
Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] Горбистість п’ятої плеснової кістки  [V]
Ossa digitorum; Phalanges Кістки пальців; Фаланги
Phalanx proximalis Проксимальна фаланга
Phalanx media Середня фаланга
Phalanx distalis Кінцева фаланга
  Tuberositas phalangis distalis   Горбистість кінцевої фаланги
Basis phalangis Основа фаланги
Corpus phalangis Тіло фаланги
Caput phalangis Головка фаланги
  Trochlea phalangis   Блок фаланги
Ossa sesamoidea Сесамоподібні кістки
Juncturae; Systema articulare З’єднання; Система з’єднань
Nomina generalia Загальні терміни
Junctura З’єднання
Juncturae ossium З’єднання кісток
  Synarthrosis   Синартроз
    Junctura fibrosa     Волокнисте з’єднання
      Syndesmosis       Синдесмоз
        Gomphosis          Вклинення, гомфоз
      Membrana interossea       Міжкісткова перетинка
      Sutura       Шов
          Sutura plana         Плоский шов
          Sutura squamosa         Лусковий шов
            Sutura limbosa           Кантовий шов
          Sutura serrata         Зубчастий шов
          Sutura denticulata         Зубчастий шов
          Schindylesis         Схіндельоз
   Junctura cartilaginea     Хрящове з’єднання
       Synchondrosis         Синхондроз
       Symphysis         Симфіз
       Cartilago epiphysialis         Епіфізний хрящ
    Junctura ossea; Synostosis     Кісткове з’єднання; Синостоз
  Junctura synovialis; Articulatio; Diarthrosis   Синовіальні з’єднання; Суглоб; Діартроз
     Facies articularis  Суглобова поверхня
     Cavitas articularis  Суглобова порожнина
     Fossa articularis  Суглобова ямка
     (Caput articulare)  (Головка суглоба)
     Labrum articulare  Суглобова губа
    Capsula articularis  Суглобова капсула
       Membrana fibrosa; Stratum fibrosum          Волокниста перертинка; Волокнистий шар
       Membrana synovialis; Stratum synoviale          Синовіальна перетинка; Синовіальний шар
            Plicae synoviales      Синовіальні складки
            Villi synoviales      Синовіальні ворсинки
            Synovia      Зв’язки
    Discus articularis   Суглобовий диск
    Meniscus articularis   Суглобовий меніск
    Ligamenta   Зв’язки
      Ligg. intracapsularia     Внутрішньокапсульні зв’язки
      Ligg. capsularia     Капсульні зв’язки
      Ligg. extracapsularia     Позакапсульні зв’язки
    Recessus articularis   Суглобовий закуток
    Bursa synovialis   Синовіальна сумка
    Vagina synovialis   Синовіальна піхва
    Articulatio simplex   Простий суглоб
    Articulatio composita   Складний суглоб
    Articulatio plana   Плоский суглоб
    Articulatio cylindrica   Циліндричний суглоб
      Articulatio trochoidea     Обертовий суглоб
      Ginglymus     Блокоподібний суглоб
   Articulatio bicondylaris   Двовиростковий суглоб
   Articulatio sellaris   Сідлоподібний суглоб
   Articulatio ellipsoidea   Еліпсоподібний суглоб
   Articulatio spheroidea; Enarthrosis   Кулястий суглоб
      Articulatio cotylica       Чашоподібний суглоб
  Amphiarthrosis  Малорухомий суглоб
Abductio Відведення
Adductio Приведення
Rotatio externa; Exorotatio; Rotatio lateralis Обертання назовні; Бічне обертання
Rotatio interna; Endorotatio; Rotatio medialis Обертання до середини; Присереднє обертання
Circumductio Колове обертання
Flexio Згинання
Extensio Розгинання
Pronatio Привертання
Supinatio Відвертання
Oppositio Протиставлення
Repositio Зіставлення
Juncturae cranii З’єднання черепа
Juncturae fibrosae cranii Волокнисті з’єднання черепа
Syndesmoses cranii Синдесмози черепа
Lig. pterygospinale Крило-остьова зв’язка
Lig. stylohyoideum Шило-під’язикова зв’язка
Suturae cranii Шви черепа
Sutura coronalis Вінцевий шов
Sutura sagittalis Стріловий шов
Sutura lambdoidea Ламбдоподібний шов
Sutura occipitomastoidea Потилично-соскоподібний шов
Sutura sphenofrontalis Клино-лобовий шов
Sutura sphenoethmoidalis Клино-решитчастий шов
Sutura sphenosquamosa Клино-лусковий шов
Sutura sphenoparietalis Клино-тім’яний шов
Sutura squamosa Лусковий шов
(Sutura frontalis persistens; Sutura metopica) (Постійне лобовий шов; Метопічний шов)
Sutura parietomastoidea Тім’яно-соскоподібний шов
(Sutura squamomastoidea) (Луско-подібний шов)
Sutura frontonasalis Лобово-носовий шов
Sutura frontoethmoidalis Лобово-решітчастий шов
Sutura frontomaxillaris Лобово-верхньощелепний шов
Sutura frontolacrimalis Лобово-сльозовий шов
Sutura frontozygomatica Лобово-виличний шов
Sutura zygomaticomaxillaris Вилично-верхньощелепний шов
Sutura ethmoidomaxillaris Решітчасто-верхньощелепний шов
Sutura ethmoidolacrimalis Решітчасто-сльозовий шов
Sutura sphenovomeralis Клино-лемешевий шов
Sutura sphenozygomatica Клино-виличний шов
Sutura sphenomaxillaris Клино-верхньощелепний шов
Sutura temporozygomatica Скронево-виличний шов
Sutura interaasalis Міжносовий шов
Sutura nasomaxillaris Носо-верхньощелепний шов
Sutura lacrimomaxillaris Сльозово-верхньощелепний шов
Sutura lacrimoconchalis Сльозово-раковинний шов
Sutura intermaxillaris Міжверхньощелепний шов
Sutura palatomaxillaris Піднебінно-верхньощелепний шов
Sutura palatoethmoidalis Піднебінно-решітчастий шов
Sutura palatina mediana Серединне піднебінний шов
Sutura palatina transversa Поперечне піднебінний шов
Syndesmosis dentoalveolaris; Gomphosis Зубо-комірковий синдесмоз; Вклинення
Periodontium Періодонт
Gingiva Ясна
Periodontium protectionis Прикритий періодонт
Periodontium insertionis Прикріплений періодонт
  Desmodontium   Десмодонт
Cementum Цемент
Alveoli dentales Зубні комірки
Juncturae cartilaginae cranii Хрящові з’єднання черепа
Synchondroses cranii Синхондрози черепа
Synchondrosis sphenooccipitalis Клинопотиличний синхондроз
Synchondrosis sphenopetrosa Клино-кам’янистий синхондроз
Synchondrosis petrooccipitalis Кам’янисто-потиличний синхондроз
(Synchondrosis intraoccipitalis posterior) (Задній внутрішньопотиличний синхондроз)
(Synchondrosis intraoccipitalis anterior) (Передній внутрішньопотиличний синхондроз)
Synchondrosis sphenoethmoidalis Клино-решітчастий синхондроз
Articulationes cranii Суглоби черепа
Articulatio temporomandibularis Скронево-нижньощелепний суглоб
Discus articularis Суглобовий диск
Lig. laterale Бічна зв’язка
Lig. mediale Присередня зв’язка
Membrana synovialis superior Верхня синовіальна перетинка
Membrana synovialis inferior Нижня синовіальна перетинка
Lig. sphenomandibulare Клино-нижньощелепна зв’язка
Lig. stylomandibulare Шило-нижньощелепна зв’язка
Articulatio atlantooccipitalis Атланто-потиличний суглоб
Membrana atlantooccipitalis anterior Передня атланто-потилична перетинка
(Lig. atlantooccipitale anterius) (Передня атланто-потилична зв’язка)
Membrana atlantooccipitalis posterior Задня атланто-потилична перетинка
Lig. atlantooccipitale laterale Бічна атланто-потилична зв’язка
Juncturae columnae vertebralis З’єднання хребтового стовпа
Syndesmoses columnae vertebralis Синдесмози хребтового стовпа
Ligg. interspinalia Міжостьові зв’язки
Ligg. flava Жовті зв’язки
Ligg. intertransversaria Міжпоперечні зв’язки
Lig. supraspinale Надостьова зв’язка
Lig. nuchae Каркова зв’язка
Lig. longitudinale anterius Передня поздовжня зв’язка
Lig. longitudinale posterius Задня поздовжня зв’язка
Ligg. transversa Поперечні зв’язки
Synchondroses columnae vertebralis Синхондрози хребтового стовпа
Symphysis intervertebralis Міжхребцевий симфіз
  Discus intervertebralis   Міжхребцевий диск
    Anulus fibrosus     Волокнисте кільце
    Nucleus pulposus     Драглисте ядро
Articulationes columnae vertebralis Суглоби хребтового стовпа
Articulatio atlantoaxialis mediana Серединний атланто-осьовий суглоб
Ligg. alaria Крилоподібні зв’язки
Lig. apicis dentis Зв’язка верхівки зуба
Lig. cruciforme atlantis Хрестоподібна зв’язка атланта
  Fasciculi longitudinales   Поздовжні пучки
  Lig. transversum atlantis   Поперечна зв’язка атланта
Membrana tectoria Покрівельна перетинка
Articulatio atlantoaxialis lateralis Бічний атланто-осьовий суглоб
Articulationes zygapophysiales Дуговідросткові суглоби
Articulatio lumbosacralis Попереково-крижовий суглоб
Lig. iliolumbale Клубово-поперкова зв’язка
Articulatio sacrococcygea Крижово-куприковий суглоб
Lig. sacrococcygeum posterius superficiale; Lig. sacrococcygeum dorsale superficiale Поверхнева задня крижово-куприкова зв’язка; Поверхнева дорсальна крижово-куприкова зв’язка
Lig. sacrococcygeum posterius profundum; Lig.sacrococcygeum dorsale profundum Глибока задня крижово-куприкова зв’язка; Глибока дорсальна крижово-куприкова зв’язка
Lig. sacrococcygeum  anterius; Lig. sacrococcygeum ventrale Передня крижово-куприкова зв’язка; Вентральна крижово-куприкова зв’язка
Lig. sacrococcygeum laterale Бічна крижово-куприкова зв’язка
Juncturae thoracis З’єднання грудної клітки
Syndesmoses thoracis Синдесмози грудної клітки
Membrana intercostalis externa Зовнішня міжреброва перетинка
Membrana intercostalis interna Внутрішня міжреброва перетинка
Synchondroses thoracis Синхондрози грудної клітки
Synchondrosis costosternalis Реброво-груднинний синхондроз
Synchondrosis costae primae Синхондроз першого ребра
Synchondroses sternales Груднинні синхондрози
  Symphysis xiphosternalis   Груднинний мечоподібний симфіз
  Symphysis manubriosternalis   Ручко-груднинний симфіз
  (Synchondrosis manubriosternalis)   (Ручко-груднинний синхондроз)
Articulationes thoracis Суглоби грудної клітки
Articulationes costovertebrales Реброво-хребцеві суглоби
Articulatio capitis costae Суглоб головки ребра
  Lig. capitis costae radiatum   Промениста зв’язка головки ребра
  Lig. capitis costae intraarticulare   Внутрішньосуглобова зв’язка головки суглоба
Articulatio costotransversaria Реброво-поперечний суглоб
  Lig. costotransversarium   Реброво-поперечна зв’язка
    Lig. costotransversarium superius     Верхня реброво-поперечна зв’язка
    Lig. costotransversarium laterale     Бічна реброво-поперечна зв’язка
  Lig. lumbocostale   Попереково-реброва зв’язка
  Foramen costotransversarium   Реброво-поперечний отвір
Articulationes sternocostales Груднинно-реброві суглоби
Lig. sternocostale intraarticulare Внутрішньосуглобова груднинно-реброва зв’язка
Ligg. sternocostalia radiata Променисті груднинно-реброві зв’язки
Membrana sterni Перетинка груднини
Ligg. costoxiphoidea Реброво-мечеподібні зв’язки
Articulationes costochondrales Реброво-хрящові суглоби
Articulationes interchondrales Міжхрящові суглоби
Juncturae cinguli pelvis З’єднання тазового пояса
Juncturae membri superioris З’єднання верхньої кінцівки
JUNCTURAE CINGULI PECTORALIS З’ЄДНАННЯ ГРУДНОГО ПОЯСА
Syndesmoses cinguli pectoralis; Syndesmoses cinguli membri superioris Синдесмози грудного пояса; Синдесмози пояса верхньої кінцівки
Lig. coracoacromiale Дзьобо-надплечова зв’язка
Lig. transversum scapulae superius Верхня поперечна зв’язка лопатки
(Lig. transversum scapulae inferius) (Нижня поперечна зв’язка лопатки)
Articulationes cinguli pectoralis; Articulationes cinguli membri superioris Суглоби грудного пояса; Суглоби пояса верхньої кінцівки
Articulatio acromioclavicularis Надплечово-ключичний суглоб
Lig. acromioclaviculare Надплечово-ключична зв’язка
(Discus articularis) (Суглобовий диск)
Lig. coracoclaviculare Дзьобо-ключична зв’язка
  Lig. trapezoideum   Трапецієподібна зв’язка
  Lig. conoideum   Конічна зв’язка
Articulatio sternoclavicularis Груднинно-ключичний суглоб
Discus articularis Суглобовий диск
Lig. sternoclaviculare anterius Передня груднинно-ключична зв’язка
Lig. sternoclaviculare posterius Задня груднинно-ключична зв’язка
Lig. costoclaviculare Реброво-ключична зв’язка
Lig. interclaviculare Міжключична зв’язка
JUNCTURAE MEMBRI SUPERIORIS LIBERI З’ЄДНАННЯ ВІЛЬНОЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Syndesmosis radioulnaris Променево-ліктьвоий синдесмоз
Membrana interossea antebrachii Міжкісткова перетинка передпліччя
Chorda obliqua Коса струна
Articulationes membri superioris liberi Суглоби вільної верхньої кінцівки
Articulatio humeri; Articulatio glenohumeralis Плечовий суглоб
Labrum glenoidale Губа суглобової западини
Ligg. glenohumeralia Суглобовозападинно-плечові зв’язки
Lig. coracohumerale Дзьобо-плечова зв’язка
Lig. transversum humeri Поперечна зв’язка плечової кістки
Articulatio cubiti Ліктьовий суглоб
Articulatio humeroulnaris Плечо-ліктьвий суглоб
Articulatio humeroradialis Плечо-променевий суглоб
Articulatio radioulnaris proximalis Проксимальний променево-ліктьвий суглоб
Lig. collateral ulnare Обхідна ліктьова зв’язка
Lig. collateral radiale Обхідна променева зв’язка
Lig. anulare radii Кільцева зв’язка променевої кістки
Lig. quadratum Квадратна зв’язка
Recessus sacciformis Мішкоподібний закуток
Articulatio radioulnaris distalis Дистальний променево-ліктьовий суглоб
Discus articularis Суглобовий диск
Recessus sacciformis Мішкоподібний закуток
Articulationes manus Суглоби кисті
Articulatio radiocarpalis Променево-зап’ястковий суглоб
  Lig. radiocarpale dorsale   Тильна променево-зап’ясткова зв’язка
  Lig. radiocarpale palmare   Долонна променево-зап’ясткова зв’язка
  Lig. ulnocarpale dorsale   Тильна ліктьова-зап’ясткова зв’язка
  Lig. ulnocarpale palmare   Долонна ліктово-зап’ясткова зв’язка
  Lig. collaterale carpi ulnare   Ліктьова обхідна зв’язка зап’ястка
  Lig. collaterale carpi radiale   Променева обхідна зв’язка зап’ястка
Articulationes carpi; Articulationes intercarpales Зап’ясткові суглоби; Міжзап’ясткові суглоби
  Articulatio mediocarpalis   Середньозап’яткові суглоб
  Lig. carpi radiatum   Променева зв’язка зап’ястка
  Ligg. intercarpalia dorsalia   Тильні міжзап’ясткові зв’язки
  Ligg. intercarpalia palmaria   Долонні міжзап’ясткові зв’язки
  Ligg. intercarpalia interossea   Міжкісткові міжзап’ясткові зв’язки
  Articulatio ossis pisiformis   Суглоб горохоподібної кістки
     Lig. pisohamatum      Горохово-гачкувата зв’язка
     Lig. pisometacarpale      Горохово-п’ясткова зв’язка
Canalis carpi Канал зап’ястка
Canalis ulnaris Ліктьовий канал
Articulationes carpometacarpales Зап’ястково-п’ясткові суглоби
  Ligg. carpometacarpalia dorsalia   Тильні зап’ястково-п’ясткові суглоби
  Ligg. carpometacarpalia palmaria   Долонні зап’ястково-п’ясткові суглоби
  Articulatio carpometacarpalis pollicis   Зап’ястко-п’ястковий суглоб великого пальця
Articulationes intermetacarpales Міжп’ясткові суглоби
  Ligg. metacarpalia dorsalia   Тильні п’ясткові суглоби
  Ligg. metacarpalia palmaria   Долонні п’ясткові суглоби
  Ligg. metacarpalia interossea   Міжкісткові п’ясткові зв’язки
  Spatia interossea metacarpi   Міжкісткові проміжки п’ястка
Articulationes metacarpophalangeae П’ястково-фалангові суглоби
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки
  Ligg. palmaria   Долонні зв’язки
  Lig. metacarpale transversum profundum   Глибока поперечна п’ясткова зв’язка
Articulationes interphalangeae manus Міжфалангові суглоби кисті
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки
  Ligg. palmaria   Долонні зв’язки
Juncturae membri inferioris З’єднання нижньої кінцівки
JUNCTURAE CINGULI PELVICI З’ЄДНАННЯ ТАЗОВОГО ПОЯСА
Syndesmoses cinguli pelvici Синдесмози тазового пояса
Membrana obturatoria Затульна перетинка
Canalis obturatorius Затульний канал
Symphysis pubica Лобковий симфіз
Discus interpubicus; Fibrocartilago interpubica Міжлобковий диск; Міжлобковий волокнистий хрящ
Lig. pubicum superius Верхня лобкова зв’язка
Lig. pubicum inferius Нижня лобкова зв’язка
Articulatio sacroiliaca Крижово-клубовий суглоб
Lig. sacroiliacum anterius Передня крижово-клубова зв’язка
Lig. sacroiliacum interosseum Міжкісткова крижово-клубова зв’язка
Lig. sacroiliacum posterius Задня крижово-клубова зв’язка
Lig. sacrotuberale Крижово-горбова зв’язка
  Processus falciformis   Серподібний відросток
Lig. sacrospinale Крижово-остьова зв’язка
Foramen ischiadicum majus Великий сідничий отвір
Foramen ischiadicum minus Малий сідничий отвір
JUNCTURAE MEMBRI INFERIORIS  LIBERI З’ЄДНАННЯ ВІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Syndesmosis tibioflbularis Велико-малогомілковий синдесмоз
Membrana interossea cruris Міжкісткова перетинка гомілки
Lig. tibiofibulare anterius Передня велико-малогомілкова зв’язка
Lig. tibiofibulare posterius Задня велико-малогомілкова зв’язка
Articulationes membri inferioris liberi Суглоби вільної нижньої кінцівки
Articulatio coxae; Articulatio coxofemoralis Кульшовий суглоб
Zona orbicularis Коловий пояс
Lig. iliofemorale Клубово-стегнова зв’язка
  Pars transversa   Поперечна частина
  Pars descendens   Низхідна частина
Lig. ischiofemorale сідничо-стегнова зв’язка
Lig. pubofemorale Лобково-стегнова зв’язка
Labrum acetabuli Губа кульшової западини
Lig. transversum acetabuli Поперечна зв’язка кульшової западини
Lig. capitis femoris Зв’язка головки стегнової кістки
Articulatio genus Колінний суглоб
Meniscus lateralis Бічний меніск
  Lig. meniscofemorale anterius   Передня меніско-стегнова зв’язка
  Lig. meniscofemorale posterius   Задня меніско-стегнова зв’язка
Meniscus medialis Присередній меніск
Lig. transversum genus Поперечна зв’язка коліна
Lig. cruciatum anterius Передня схрещена зв’язка коліна
Lig. cruciatum posterius Задня схрещена зв’язка
Plica synovialis infrapatellaris Піднадколінкова синовіальна складка
  Plicae alares   Крилоподібні складки
Lig. collaterale fibulare Обхідна малогомілкова зв’язка
Lig. collaterale tibiale Обхідна великогомілкова зв’язка
Lig. popliteum obliquum Коса підколінна зв’язка
Lig. popliteum arcuatum Дугоподібна підколінна зв’язка
Lig. patellae Зв’язка наколінка
Retinaculum patellae mediale Присередній тримач наколінка
Retinaculum patellae laterale Бічний тримач наколінка
Corpus adiposum infrapatellare Піднадколінкове жирове тіло
Articulatio tibiofibularis Великомалогомілковий суглоб
Lig. capitis fibulae anterius Передня зв’язка головки малогомілкової кістки
Lig. capitis fibulae posterius Задня зв’язка головки малогомілкової кістки
Articulationes pedis Суглоби стопи
Articulatio talocruralis Надп’ятково-гомілковий суглоб
  Lig. collaterale mediale; Lig. deltoideum   Присередня обхідна зв’язка; Дельтоподібна зв’язка
    Pars tibionavicularis      Великогомілково-човноподібна частина
    Pars tibiocalcanea      Великогомілково-п’яткова частина
    Pars tibiotalaris anterior      Передня великогомілково-надп’яткова частина
    Pars tibiotalaris posterior      Задня великогомілково-надп’яткова частина
  Lig. collaterale laterale  Бічна обхідна зв’язка
     Lig. talofibulare anterius      Передня надп’ятково-малогомілкова зв’язка
     Lig. talofibulare posterius      Задня надп’ятково-малогомілкова зв’язка
     Lig. calcaneofibulare      П’ятково-малогомілкова зв’язка
Articulatio subtalaris; Articulatio talocalcanea Піднадп’ятковий суглоб; Надп’ятково-п’ятковий суглоб
  Lig. talocalcaneum laterale   Бічна надп’ятково-п’яткова зв’язка
  Lig. talocalcaneum mediale   Присередня надп’ятково-п’яткова зв’язка
  Lig. talocalcaneum posterius   Задня надп’ятково-п’яткова зв’язка
Articulatio tarsi transversa Поперечний суглоб заплесна
  Articulatio talocalcaneonavicularis   Надп’ятково-п’ятково-  човноподібний суглоб
     Lig. calcaneonaviculare plantare     Підошвова п’ятково-човноподібна зв’язка
  Articulatio calcaneocuboidea   П’ятково-кубоподібний суглоб
Articulatio cuneonavicularis Клино-човноподібний суглоб
Articulationes intercuneiformes Міжклиноподібні суглоби
Ligamenta tarsi Зв’язки плесна
  Ligg. tarsi interossea   Міжкісткові зв’язки плесна
    Lig. talocalcaneum interosseum      Міжкісткова надп’ястково-п’яткова зв’язка
    Lig. cuneocuboideum interosseum      Міжкісткова клино-кубоподібна зв’язка
    Ligg. intercuneiformia interossea      Міжкісткові міжклиноподібні зв’язки
  Ligg. tarsi dorsalia   Тильні зв’язки заплесна
    Lig. talonaviculare     Надп’ятково-човноподібна зв’язка
    Ligg. intercuneiformia dorsalia     Тильні міжклиноподібні зв’язки
    Lig. cuneocuboideum dorsale     Тильна клино-кубоподібна зв’язка
    Lig. cuboideonaviculare dorsale     Тильна кубо-човноподібна зв’язка
    Lig. bifurcatum     Роздвоєна зв’язка
      Lig. calcaneonaviculare        П’ятково-човноподібна зв’язка
      Lig. calcaneocuboideum        П’ятково-кубоподібна зв’язка
  Ligg. cuneonavicularia dorsalia   Тильні клино-човноподібні зв’язки
    Lig. calcaneocuboideum dorsale       Тильна п’ятково-кубоподібна зв’язка
  Ligg. tarsi plantaria   Підошвові зв’язки заплесна
    Lig. plantare longum      Довга підошвова зв’язка
    Lig. calcaneocuboideum dorsale      Підошвова п’ятково-кубоподібна зв’язка
    Lig. calcaneonaviculare plantare      Підошвова пятково-човноподібна зв’язка
    Ligg. cuneonavicularia plantaria      Підошвові клино-човноподібні зв’язки
    Lig. сuboideonaviculare plantare      Підошвова кубо-човноподібна зв’язка
    Ligg. intercuneiformia plantaria      Підошвові міжклиноподібні зв’язки
    Lig. cuneocuboideum plantare      Підошвова клино-кубоподібна зв’язка
Articulationes tarsometatarsales Заплесно-плеснові суглоби
  Ligg. tarsometatarsalia dorsalia   Тильні заплесно-плеснові  зв’язки
  Ligg. tarsometatarsalia plantaria   Підошвові заплесно-плеснові  зв’язки
  Ligg. cuneometatarsalia interossea   Міжкісткові клино-плеснові  зв’язки
Articulationes intermetatarsales Міжплеснові суглоби
  Ligg. metatarsalia interossea   Міжкісткові плеснові зв’язки
  Ligg. metatarsalia dorsalia   Тильні плеснові зв’язки
  Ligg. metatarsalia plantaria   Підошвові плеснові зв’язки
Spatia interossea metatarsi Міжкісткові плеснові проміжки
Articulationes metatarsophalangeae Плесно-фалангові суглоби
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки
  Ligg. plantaria   Підошвові зв’язки
  Lig. metatarsale transversum profundum   Глибока поперечна плеснова зв’язка
Articulationes interphalangea pedis Міжфалангові суглоби стопи
  Ligg. collateralia   Обхідні зв’язки
  Ligg. plantaria   Підошвові зв’язки
Musculi; Systema musculare М’язи; М’язова система
Nomina generalia Загальні терміни
Caput Головка
Venter Черевце
Insertio Прикріплення
Punctum fixum Точка фіксації
Punctum mobile Рухома точка
M. fusiformis Веретеноподібний м’яз
M. planus Плоский м’яз
M. rectus Прямий м’яз
M. triangularis Трикутний м’яз
M. quadratus Квадратний м’яз
M. biventer Двочеревцевий м’яз
M. biceps Двоголовий м’яз
M. triceps Триголовий м’яз
M. quadriceps Чотириголовий м’яз
M. semipennatus;

M. unipennatus

Півперистий м’яз;                   Одноперистий м’яз
M. pennatus;

M. bipennatus

Перистий м’яз; Двоперистий м’яз
M. multipennatus Багатоперистий м’яз
M. orbicularis Коловий м’яз
M. cutaneus Шкірний м’яз
M. abductor Відвідний м’яз
M. adductor Привідний м’яз
M. rotator М’яз-обертач
M. flexor М’яз-згинач
M. extensor М’яз-розгинач
M. pronator М’яз-привертач
M. supinator М’яз-відвертач
M.opponens Протиставний м’яз
М. sphincter М’яз-замикач
М. dilatator М’яз-розширювач
Compartimentum Відділ
Fascia Фасція
  Fascia capitis et colli   Фасція голови та шиї
  Fascia trunci   Фасція тулуба
    Fascia parietalis     Пристінкова фасція
    Fascia extraserosalis     Позасерозна фасція
    Fascia visceralis     Нутрощева фасція
  Fasciae membrorum   Фасції кінцівок
  Fasciae musculorum   Фасції м’язів
    Fascia investiens     Обгортальна фасція
    Fascia propria musculi     Власна фасція м’язів
Ephnysium Епімізій
Perimysium Перимізій
Endomysium Ендомізій
Tendo Сухожилок
  Tendo intermedius   Проміжний сухожилок
  Intersectio tendinea   Сухожилкова переділка
Aponeurosis Апоневроз
Arcus tendineus Сухожилкова дуга
Trochlea muscularis М’язовий блок
Bursa synovialis Синовіальна сумка
Vagina synovialis Синовіальна піхва
Musculi capitis М’язи голови
Musculi externi bulbi oculi Зовнішні м’язи очного яблука
Musculi ossiculorum auditus М’язи слухових кісточок
Musculi faciei М’язи лиця
М. epicranius Надчерепний м’яз
  М. occipitofrontalis   Потилично-лобовий м’яз
    Venter frontalis      Лобове черевце
    Venter occipitalis      Потиличне черевце
  M. temporoparietalis   Скронево-тім’яний м’яз
  Galea aponeurotica; Aponeurosis epicranialis   Апоневротичний шолом; Надчерепний апоневроз
M. procerus М’яз гордіїв
M. nasalis Носовий м’яз
  Pars transversa   Поперечна частина
  Pars alaris   Крилова частина
M. depressor septi nasi м’яз-опускач носової перегородки
M. orbicularis oculi Коловий м’яз ока
  Pars palpebrals   Повікова частина
    Fasciculus ciliaris     Війковий пучок
    Pars profunda     Глибока частина
  Pars orbitalis   Очноямкова частина
M. corrugator supercilii М’яз-зморщувач брови
M. depressor supercilii М’яз-опускач брови
M. auricularis anterior Передній вушний м’яз
M. auricularis superior Верхній вушний м’яз
M. auricularis posterior Задній вушний м’яз
M. orbicularis oris Коловий м’яз рота
  Pars marginalis   Крайова частина
  Pars labialis   Губна частина
M. depressor anguli oris М’яз-опускач кута рота
M. transversus menti Поперечний м’яз підборіддя
M. risorius М’яз сміху
M. zygomaticus major Великий виличний м’яз
M. zygomaticus minor Малий виличний м’яз
M. levator labii superioris м’яз-підіймач верхньої губи
М. levator labii superioris alaeque nasi м’яз-підіймач верхньої губи і крила носа
M. depressor labii inferioris м’яз-опускач нижньої губи
M. levator anguli oris м’яз-підіймач кута рота
Modiolus anguli oris Тримач кута рота
M. buccinator Щічний м’яз
M. mentalis Підборідний м’яз
Musculi masticatorii Жувальні м’язи
M. masseter Жувальний м’яз
  Pars superficialis   Поверхнева частина
  Pars profunda   Глибока частина
M. temporalis Скроневий м’яз
M. pterygoideus lateralis Бічний крилоподібний м’яз
  Caput superius   Верхня головка
  Caput inferius   Нижня головка
M. pterygoideus medialis Присередній крилоподібний м’яз
Fascia buccopharyngea Щічно-глоткова фасція
Fascia masseterica Жувальна фасція
Fascia parotidea Привушна фасція
Fascia temporalis Скронева фасція
Lamina superficialis Поверхнева пластинка
Lamina profunda Глибока пластинка
Musculi linguae М’язи язика
Musculi palati mollis et faucium М’язи м’якого піднебіння та зіва
Musculi colli; Musculi cervicis М’язи шиї
Platysma Підшкірний м’яз шиї
М. longus capitis Довгий м’яз голови
М. scalenus anterior Передній драбинчастий м’яз
М. scalenus medius Середній драбинчастий м’яз
M. scalenus posterior Задній драбинчастий м’яз
(M. scalenus minimus) (Найменший драбинчастий м’яз)
M. sternocleidomastoideus Груднинно-ключично-cоско-подібний м’яз
Musculi suboccipitales Підпотиличні м’язи
M. rectus capitis anterior Передній прямий м’яз голови
M. rectus capitis lateralis Бічний прямий м’яз голови
M. rectus capitis posterior major Задній великий прямий м’яз голови
M. rectus capitis posterior minor Задній малий прямий м’яз голови
M. obliquus capitis superior Верхній косий м’яз голови
M. obliquus capitis inferior Нижній косий м’яз голови
Musculi suprahyoidei Надпід’язикові м’язи
M. digastricus Двочеревцевий м’яз
  Venter anterior   Переднє черевце
  Venter posterior   Заднє черевце
M. stylohyoideus Шило-під’язиковий м’яз
M. mylohyoideus Щелепно-під’язиковий м’яз
M. geniohyoideus Підборідно-під’язиковий м’яз
Musculi infrahyoidei Підпід’язикові м’язи
M. sternohyoideus Груднинно-під’язиковий м’яз
M. omohyoideus Лопатково-під’язиковий м’яз
  Venter superior   Верхнє черевце
  Venter inferior   Нижнє черевце
M. sternothyreoideus Груднинно-щитоподібний м’яз
M. thyrohyoideus Щито-під’язиковий м’яз
(M. levator glandulae thyroideae) (М’яз-підіймач щитоподібної залози)
Fascia cervicalis; Fascia colli Шийна фасція
Lamina superficialis Поверхнева пластинка
  Spatium suprastemale   Надгруднинний простір
Lamina pretrachealis Передтрахейна пластинка
  Lig. suspensorium glandulae thyroideae   Підвішувальна зв’язка щитоподібної залози
Lamina prevertebralis Передхребтова пластинка
Vagina carotica Сонна піхва
Musculi pharyngis М’язи глотки
Musculi laryngis М’язи гортані
Musculi dorsi М’язи спини
M. trapezius Трапецієподібний м’яз
  Pars descendens   Низхідна частина
  Pars transversa   Поперечна частина
  Pars ascendens   Висхідна частина
(M. transversus nuchae) (Поперечний карковий м’яз)
M. latissimus dorsi Найширший м’яз спини
M. rhomboideus major Великий ромбоподібний м’яз
M. rhomboideus minor Малий ромбоподібний м’яз
M. levator scapulae м’яз-підіймач лопатки
M. serratus posterior inferior Нижній задній зубчастий м’яз
M. serratus posterior superior Верхній задній зубчастий м’яз
Mm. intertransversarii anteriores cervicis; Mm. intertransversarii anteriores colli Передні міжпоперечні м’язи шиї
Mm. intertransversarii posteriores laterale cervicis; Mm. intertransversarii posteriores laterales colli Задні бічні міжпоперечні м’язи шиї
Mm. intertransversarii laterales lumborum Бічні міжпоперечні м’язи попереку
  Partеs dorsales   Спинні частини
  Partes ventrales   Черевні частини
Fascia nuchae Каркова фасція
Musculi dorsi proprii Власні м’язи спини
Musculus erector spinae М’яз-випрямляч хребта
Aponeurosis m. erectoris spinae Апоневроз м’яза – випрямляча хребта
  Septum intermusculare   Міжм’язова перегородка
M. iliocostalis Клубово-ребровий м’яз
  M. iliocostalis lumborum   Клубово-ребровий м’яз попереку
    Pars lumbalis; Divisio lateralis m.erectoris spinae lumborum     Поперекова частина; Бічна частина м’яза-випрямляча попереку
    Pars thoracalis     Грудна частина
  M. iliocostalis cervicis; M. iliocostalis colli   Клубово-ребровий м’яз шиї
M. longissimus Найдовший м’яз
  M. longissimus thoracis   Найдовший м’яз грудної клітки
    Pars lumbalis; Divisio medialis m. erectoris spinae lumborum     Поперекова частина; Присередня частина м’яза-випрямляча попереку
  M. longissimus cervicis; M. longissimus colli   Найдовший м’яз шиї
  M. longissimus capitis   Найдовший м’яз голови
M. spinalis Остьовий м’яз
  M. spinalis thoracis   Остьовий м’яз грудної клітки
  M. spinalis cervicis; M. spinalis colli   Остьовий м’яз шиї
  M. spinalis capitis   Остьовий м’яз голови
Musculi spinotransversales Остьово-поперечні м’язи
M. splenius Ремінний м’яз
  M. splenius capitis   Ремінний м’яз голови
  M. splenius cervicis; M. splenius colli   Ремінний м’яз шиї
Musculi transversospinales Поперечно-остьові м’язи
Mm. multifidi Багатороздільні м’язи
  М. multifidus lumborum   Багатороздільний м’яз попереку
  М. multifidus thoracis   Багатороздільний м’яз грудної клітки
  М. multifidus cervicis; M. multifidus colli   Багатороздільний м’яз шиї
M. semispinalis Півостьовий м’яз
  M. semispinalis thoracis   Півостьовий м’яз грудної клітки
  M. semispinalis cervicis; M. semispinalis colli   Півостьовий м’яз шиї
  M. semispinalis capitis   Півостьовий м’яз голови
Mm. rotatores М’язи-обертачі
  (Mm. rotatores lumborum)   (М’язи-обертачі попереку)
  Mm. rotatores thoracis   М’язи-обертачі грудної клітки
  Mm. rotatores cervicis; Mm. rotatores colli   М’язи-обертачі шиї
Musculi interspinales Міжостьові м’язи
Mm. interspinales lumborum Міжостьові м’язи попереку
Mm. interspinales thoracis Міжостьові м’язи грудної клітки
Mm. interspinales cervicis; Mm. interspinales colli Міжостьові м’язи шиї
Musculi intertransversarii Міжпоперечні м’язи
Mm. intertransversarii mediales lumborum Присередні міжпоперечні м’язи попереку
Mm. intertransversarii thoracis Міжпоперечні м’язи грудної клітки
Mm. intertransversarii posteriors mediales cervicis; Mm. intertransversarii posteriores mediales colli Задні присередні міжпоперечні м’язи шиї
Fascia thoracolumbar Грудо-поперекова фасція
Lamina posterior; Lamina superficialis Задня пластинка; Поверхнева пластинка
Lamina media Середня пластинка
Lamina anterior; Lamina profunda; Fascia musculi quadrati lumborum Передня пластинка; Глибока пластинка; Фасція квадратного м’яза попереку
Musculi thoracis М’язи грудної клітки
(M. sternalis) (Груднинний м’яз)
M. pectoralis major Великий грудний м’яз
  Pars clavicularis   Ключична частина
  Pars sternocostalis   Груднинно-реброва частина
  Pars abdominalis   Черевна частина
M. pectoralis minor Малий грудний м’яз
M. subclavius Підключичний м’яз
M. serratus anterior Передній зубчастий м’яз
Mm. levatores costarum М’язи-підіймачі ребер
  Mm. levatores costarum longi   Довгі м’язи-підіймачі ребер
  Mm. levatores costarum breves   Короткі м’язи-підіймачі ребер
Mm. intercostales externi Зовнішні міжреброві м’язи
Membrana intercostalis externa Зовнішня міжреброва перетинка
Mm. intercostales interni Внутрішні міжреброві м’язи
Membrana intercostalis interna Внутрішня міжреброва перетинка
Mm. intercostales intimi Найглибші міжреброві м’язи
Mm. subcostales Підреброві м’язи
M. transversus thoracis Поперечний м’яз грудної клітки
Fascia pectoralis Грудна фасція
Fascia clavipectoralis Ключично-грудна фасція
Fascia thoracica Грудна фасція
Fascia endothoracica; Fascia parietalis thoracis Внутрішньогрудна фасція; Пристінкова фасція грудної клітки
Diaphragma Діафрагма
Pars lumbalis diaphragmatis Поперекова частина діафрагми
  Crus dextrum   Права ніжка
  Crus sinistrum   Ліва ніжка
  Lig. arcuatum medianum   Серединна дугоподібна зв’язка
  Lig. arcuatum mediale   Присередня дугоподібна зв’язка
  Lig. arcuatum laterale Бічна дугоподібна зв’язка
Pars costalis diaphragmatis Реброва частина діафрагми
Pars sternalis diaphragmatis Груднинна частина діафрагми
Hiatus aorticus Аортальний розтвір
Hiatus oesophageus Стравохідний розтвір
Lig. phrenicooesophagealis Діафрагмово-стравохідна зв’язка
Centrum tendineum Сухожилковий центр
Foramen venae cavae Отвір порожнистої вени
Trigonum sternocostal Груднинно-ребровий трикутник
Trigonum lumbocostale Попереково-ребровий трикутник
Fascia diaphragmatica Діафрагмова фасція
Musculi abdominis М’язи живота
M. rectus abdominis Прямий м’яз живота
  Intersectiones tendineae   Сухожилкові переділки
  Vagina musculi recti abdominis   Піхва прямого м’яза живота
    Lamina anterior     Передня пластинка
    Lamina posterior     Задня пластинка
    Linea arcuata     Дугоподібна лінія
M. pyramidalis Пірамідний м’яз
M. obliquus externus abdominis Зовнішній косий м’яз живота
  Lig inguinale, Arcus inguinalis   Пахвинна зв’язка, Пахвинна дуга
    Lig. lacunare     Затокова зв’язка
    Lig. pectincum     Гребінна зв’язка
    Lig. reflexum     Повернена зв’язка
Anulus inguinalis superficialis Поверхневе пахвинне кільце
  Crus mediale   Присередня ніжка
  Crus laterale   Бічна ніжка
  Fibrae intercrurales   Міжніжкові волокна
М. obliquus internus abdominis Внутрішній косий м’яз живота
  M. cremaster ♂   М’яз-підіймач яєчка ♂
M. transversus abdominis Поперечний м’яз живота
  Falx inguinalis; Tendo conjunctivus   Пахвинний серп; Сполучний сухожилок
  Anulus inguinalis profundus   Глибоке пахвинне кільце
Linea alba Біла лінія
  Anulus umbilicalis   Пупкове кільце
  Adminiculum lineae albae   Підпора білої лінії
Linea semilunaris Півмісяцева лінія
Canalis inguinalis Пахвинний канал
M. quadratus lumborum Квадратний м’яз попереку
Fascia abdominis Фасція живота
Fascia abdominis visceralis Нутрощева фасція живота
  Fascia propria organi   Власна фасція органа
Fascia extraperitonealis Заочеревинна фасція
  Lig. extraperitoneale   Заочеревинна зв’язка
Fascia abdominis parietalis; Fascia endoabdominalis Пристінкова фасція живота; Внутрішньочеревна фасція
  Fascia propria organi   Власна фасція органа
  Fascia iliopsoas; Fascia iliaca   Попереково-клубова фасція; Клубова фасція
    Pars psoatica     Поперекова частина
    Pars iliaca     Клубова частина
      Arcus iliopectineus       Клубово-гребінна дуга
  Fascia transversalis   Поперечна фасція
    Lig. interfoveolare     Між’ямочкова зв’язка
    Tractus iliopubicus     Клубово-лобковий шлях
    Fascia umbilicalis     Пупкова фасція
  Fascia investiens abdominis   Обгортальна фасція живота
    Fascia investiens profunda     Глибока обгортальна фасція
    Fasciae investientes intermediae     Проміжні обгортальні фасції
    Fascia investiens superficialis     Поверхнева обгортальна фасція
      Lig. suspensorium clitoridis ♀       Підвішувальна зв’язка клітора ♀
      Lig. suspensorium penis ♂       Підвішувальна зв’язка статевого члена ♂
Textus connectivus laxus Пухка сполучна тканина
Tela subcutanea abdominis Підшкірна основа живота
  Stratum membranosum   Перетинчастий шар
    Lig. fundiforme clitoridis ♀     Пращоподібна зв’язка клітора ♀
    Lig. fundiforme penis ♂     Пращоподібна зв’язка статевого члена ♂
  Panniculus adiposus   Підшкірна жирова клітковина
Fascia pelvis; Fascia pelvica Тазова фасція
Fascia pelvis visceralis Нутрощева тазова фасція
  Fascia propria organi   Власна фасція органа
  Fascia rectoprostatica; Septum rectovesicale ♂   Прямокишково-передміхурова фасція; Прямокишково-міхурова перегородка ♂
  Fascia rectovaginalis; Septum rectovaginale ♀   Прямокишково-піхвова фасція; Прямокишково-піхвова перегородка ♀
Fascia extraperitonealis Заочеревинна фасція
  Lig. extraperitoneale   Заочеревинна зв’язка
Fascia pelvis parietalis; Fascia endopelvina Пристінкова фасція таза; Внутрішньотазова фасція *
  Fascia propria organi   Власна фасція органа
  Fascia obturatoria   Затульна фасція
    Arcus tendineus fasciae pelvis     Сухожилкова дуга тазової фасції
  Fascia musculi piriformis   Фасція грушоподібного м’яза
  Fascia superior diaphragmatis pelvis   Верхня фасція тазової діафрагми
    Lig. pubovesicale; Lig. mediale puboprostaticum ♂     Лобково-міхурова зв’язка; Присередня лобково-передміхурова зв’язка ♂
    Lig. mediale pubovesicale♀     Присередня лобково-міхурова зв’язка ♀
    М. pubovesicalis     Лобково-міхуровий м’яз
    Lig. puboprostaticum; Lig.laterale puboprostaticum ♂     Лобково-передміхурова зв’язка; Бічна лобково-передміхурова зв’язка ♂
    Lig. laterale pubovesicale ♀     Бічна лобково-міхурова зв’язка ♀
    Lig. laterale vesicale     Бічна міхурова зв’язка
      M. rectovesicalis       Прямокишково-міхуровий м’яз
  Fascia praesacralis   Передкрижова фасція
  Fascia rectosacralis   Прямокишково-крижова фасція
  Fascia inferior diaphragmatis pelvis   Нижня фасція тазової діафрагми
Diaphragma pelvis Тазова діафрагма
Fascia superior diaphragmatis pelvis Верхня фасція тазової діафрагми
Fascia inferior diaphragmatis pelvis Нижня фасція тазової діафрагми
M. levator ani М’яз-підіймач відхідника
  M. pubococcygeus   Лобково-куприковий м’яз
    M. puboperinealis     Лобково-промежинний м’яз
    M. puboprostaticus; M. levator prostatae ♂     Лобково-передміхуровий м’яз; М’яз-підіймач передміхурової залози ♂
    M. pubovaginalis ♀     Лобково-піхвовий м’яз ♀
    M. puboanalis     Лобково-відхідниковий м’яз
  M. puborectalis   Лобково-прямокишковий м’яз
  M. iliococcygeus   Клубово-куприковий м’яз
  (Arcus tendineus musculi levatoris ani)   (Сухожилкова дуга м’яза-підіймача відхідника)
Hiatus urogenitalis Сечо-статевий розтвір
M. ischiococcygeus; M. coccygeus Сідничо-куприковий м’яз; Куприковий м’яз
M. sphincter ani externus Зовнішній м’яз-замикач відхідника
  Pars subcutanea   Підшкірна частина
  Pars superficialis   Поверхнева частина
  Pars profunda   Глибока частина
Corpus anococcygeum;

Lig. anococcygeum

Відхідниково-куприкове тіло; Відхідниково-куприкова зв’язка
  Tendo musculi pubococcygei   Сухожилок лобково-куприкового м’яза
  Raphe musculi iliococcygei   Шов клубово-куприкового м’яза
  Insertio partis superficialis musculi sphincteris ani externi   Прикріплення поверхневої частини зовнішнього м’яза-замикача відхідника
Mm. perinei М’язи промежини
Musculi membri superioris М’язи верхньої кінцівки
Compartimenta Відділи
Compartimentum brachii anterius; Compartimentum brachii flexorum Передній відділ плеча; Відділ згиначів плеча
Compartimentum brachii posterius; Compartimentum brachii extensorum Задній відділ плеча; Відділ розгиначів плеча
Compartimentum antebrachii anterius; Compartimentum antebrachii flexorum Передній відділ передпліччя; Відділ згиначів передпліччя
  Pars superficialis   Поверхнева частина
  Pars profunda   Глибока частина
Compartimentum antebrachii posterius; Compartimentum antebrachii extensorum Задній відділ передпліччя; Відділ розгиначів передпліччя
  Pars lateralis; Pars radialis   Бічна частина; Променева частина
Musculi М’язи
M. deltoideus Дельтоподібний м’яз
  Pars clavicularis   Ключична частина
  Pars acromialis   Надплечова частина
  Pars spinalis   Остьова частина
М. supraspinatus Надостьовий м’яз
  Fascia supraspinata   Надостьова фасція
М. infraspinatus Підостьовий м’яз
  Fascia infraspinata   Підостьова фасція
M. teres minor Малий круглий м’яз
M. teres major Великий круглий м’яз
M. subscapularis Підлопатковий м’яз
M. biceps brachii Двоголовий м’яз плеча
  Caput longum   Довга головка
  Caput breve   Коротка головка
  Aponeurosis musculi bicipitis brachii; Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus   Апоневроз двоголового м’яза плеча; Двоголовий апоневроз; Сухожилковий розтяг
M. coracobrachialis Дзьобо-плечовий м’яз
M. brachialis Плечовий м’яз
M. triceps brachii Триголовий м’яз плеча
  Caput longum   Довга головка
  Caput laterale   Бічна головка
  Caput mediale; Caput profundum   Присередня головка; Глибока головка
M. anconeus Ліктьовий м’яз
M. articularis cubiti М’яз ліктьового суглоба
M. pronator teres Круглий м’яз-привертач
  Caput humerale   Плечова головка
  Caput ulnare   Ліктьова головка
M. flexor carpi radialis Променевий м’яз-згинач зап’ястка
M. palmaris longus Довгий долонний м’яз
M. flexor carpi ulnaris Ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка
  Caput humerale   Плечова головка
  Caput ulnare   Ліктьова головка
M. flexor digitorum superficialis Поверхневий м’яз-згинач пальців
  Caput humeroulnare   Плечо-ліктьова головка
  Caput radiale   Головка променевої кістки
М. flexor digitorum profundus Глибокий м’яз-згинач пальців
М. flexor pollicis longus Довгий м’яз-згинач великого пальця
M. pronator quadratus Квадратний м’яз-привертач
M. brachioradialis Плечо-променевий м’яз
M. extensor carpi radialis longus Довгий променевий м’яз-розгинач зап’ястка
M. extensor carpi radialis brevis Короткий променевий м’яз-розгинач зап’ястка
M. extensor digitorum М’яз-розгинач пальців
  Connexus intertendineus   Міжсухожилковий зв’язок
M. extensor digiti minimi М’яз-розгинач мізинця
M. extensor carpi ulnaris Ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка
  Caput humerale   Плечова головка
  Caput ulnare   Ліктьова головка
M. supinator М’яз-відвертач
M. abductor pollicis longus Довгий відвідний м’яз великого пальця
M. extensor pollicis brevis Короткий м’яз-розгинач великого пальця
M. extensor pollicis longus Довгий м’яз-розгинач великого пальця
M. extensor indicis М’яз-розгинач вказівного пальця
M. palmaris brevis Короткий долонний м’яз
M. abductor pollicis brevis Короткий відвідний м’яз великого пальця
M. flexor pollicis brevis Короткий м’яз-згинач великого пальця
  Caput superficiale   Поверхнева головка
  Caput profundum   Глибока головка
M. opponens pollicis Протиставний м’яз великого пальця
M. adductor pollicis Привідний м’яз великого пальця
  Caput obliquum   Коса головка
  Caput transversum   Поперечна головка
M. abductor digiti minimi Відвідний м’яз мізинця
М. flexor digiti minimi brevis Короткий м’яз-згинач мізинця
M. opponens digiti minimi Протиставний м’яз мізинця
Mm. lumbricales Червоподібні м’язи
Mm. interossei dorsales Тильні міжкісткові м’язи
Mm. interossei palmares Долонні міжкісткові м’язи
Fasciae Фасції
Fascia axillaris Пахвова фасція
  Lig. suspensorium axillae   Підвішувальна зв’язка пахвової фасції
Fascia deltoidea Дельтоподібна фасція
Fascia brachii Плечова фасція
Septum intermusculare brachii mediale Присередня міжм’язова перегородка плеча
Septum intermusculare brachii laterale Бічна міжм’язова перегородка плеча
Fascia antebrachii Фасція передпліччя
Fascia dorsalis manus Тильна фасція кисті
Retinaculum musculorum extensoram Тримач м’язів-розгиначів
Lig. metacarpale transversum superficiale Поверхнева поперечна п’ясткова зв’язка
Aponeurosis palmaris Долонний апоневроз
Retinaculum musculorum flexorum Тримач м’язів-згиначів
Chiasma tendinum Перехрестя сухожилків
Musculi membri inferioris М’язи нижньої кінцівки
Compartimenta Відділи
Compartimentum femoris anterius; Compartimentum femoris extensorum Передній відділ стегна; Відділ розгиначів стегна
Compartimentum femoris posterius; Compartimentum femoris flexorum Задній відділ стегна; Відділ згиначів стегна
Compartimentum femoris mediale; Compartimentum femoris adductorum Присередній відділ стегна; Привідний відділ стегна
Compartimentum cruris anterius; Compartimentum cruris extensorum Передній відділ гомілки; Відділ розгиначів гомілки
Compartimentum cruris posterius; Compartimentum cruris flexorum Задній відділ гомілки; Відділ згиначів гомілки
  Pars superficialis; Pars gastrocnemialis; Pars tricipitalis   Поверхнева частина; Литкова частина; Триголова частина
  Pars profunda; Pars solealis   Глибока частина;  Камбалоподібна частина
Compartimentum cruris laterale; Compartimentum cruris fibularium; Compartimentum cruris peroneorum Бічний відділ гомілки; Малогомілковий відділ гомілки
Musculi М’язи
M. iliopsoas Клубово-поперековий м’яз
  M. iliacus   Клубовий м’яз
  M. psoas major   Великий поперековий м’яз
(M. psoas minor) (Малий поперековий м’яз)
M. gluteus maximus Великий сідничний м’яз
M. gluteus medius Середній сідничний м’яз
M. gluteus minimus Малий сідничний м’яз
Aponeurosis glutealis Сідничний апоневроз
M. tensor fasciae latae м’яз-натягувач широкої фасції
M. piriformis Грушоподібний м’яз
M. obturatorius internus Внутрішній затульний м’яз
M. gemellus superior Верхній близнюковий м’яз
M. gemellus inferior Нижній близнюковий м’яз
M. quadratus femoris Квадратний м’яз стегна
M. sartorius Кравецький м’яз
M. quadriceps femoris Чотириголовий м’яз стегна
  M. rectus femoris   Прямий м’яз стегна
    Caput rectum     Пряма головка
    Caput reflexum     Поверхнена головка
  М. vastus lateralis   Бічний широкий м’яз
  М. vastus intermedius   Проміжний широкий м’яз
  M. vastus medialis   Присередній широкий м’яз
M. articularis genus Суглобовий м’яз коліна
M. pectineus Гребінний м’яз
M. adductor longus Довгий привідний м’яз
M. adductor brevis Короткий привідний м’яз
M. adductor magnus Великий привідний м’яз
M. adductor minimus Малий привідний м’яз
M. gracilis Тонкий м’яз
M. obturatorius externus Зовнішній затульний м’яз
M. biceps femoris Двоголовий м’яз стегна
  Caput longum   Довга головка
  Caput breve   Коротка головка
M. semitendinosus Півсухожилковий м’яз
M. semimembranosus Півперетинчастий м’яз
M. tibialis anterior Передній великогомілковий м’яз
M. extensor digitorum longus Довгий м’яз-розгинач пальців
M. fibularis tertius; M. peroneus tertius Третій малогомілковий м’яз
M. extensor hallucis longus Довгий м’яз-розгинач великого пальця стопы
M. fibularis longus; M. peroneus longus Довгий малогомілковий м’яз
M. fibularis brevis; M. peroneus brevis Короткий малогомілковий м’яз
M. triceps surae Триголовий м’яз литки
  M. gastrocnemius   Литковий м’яз
     Caput laterale      Бічна головка
     Caput mediale      Присередня головка
  M. soleus   Камбалоподібний м’яз
  Tendo calcaneus   П’ятковий сухожилок
M. plantaris Підошвовий м’яз
M. popliteus Підколінний м’яз
M. tibialis posterior Задній великогомілковий м’яз
М. flexor digitorum longus Довгий м’яз-згинач пальців
М. flexor hallucis longus Довгий м’яз-згинач великого пальця
M. extensor hallucis brevis Короткий м’яз-розгинач великого пальця
M. extensor digitorum brevis Короткий м’яз-розгинач пальців
M. abductor hallucis Відвідний м’яз великого пальця стопы
M. flexor hallucis brevis Короткий м’яз-розгинач великого пальця стопы
  Caput mediale   Присередня головка
  Caput laterale   Бічна головка
M. adductor hallucis Привідний м’яз великого пальця
  Caput obliquum   Коса головка
  Caput transversum   Поперечна головка
M. abductor digiti minimi Відвідний м’яз мізинця
(M. abductor metatarsi quinti) (Відвідний м’яз п’ятої плеснової кістки)
(M. opponens digiti minimi) (Протиставний м’яз мізинця)
M. flexor digiti minimi brevis Короткий м’яз-згинач мізинця
M. flexor digitorum brevis Короткий м’яз-згинач пальців
M. quadratus plantae; M. flexor accessorius Квадратний м’яз підошви; Додатковий м’яз-згинач
Mm. lumbricales Червоподібні м’язи
Mm. interossei dorsales Тильні міжкісткові м’язи
Mm. interossei plantares Підошвові міжкісткові м’язи
Fasciae Фасції
Fascia lata Широка фасція
  Tractus iliotibialis   Клубово-гомілкове пасмо
Septum intermusculare femoris laterale Бічна міжм’язова перегородка стегна
Septum intermusculare femoris mediale Присередня міжм’язова перегородка стегна
Canalis adductorius Привідний канал
Septum intermusculare vastoadductorium fascia Широко-привідна міжм’язова перегородка
Hiatus adductorius Привідний розтвір
Fascia iliaca Клубова фасція
Lacuna musculorum М’язова затока
Arcus iliopectineus Клубово-гребінна дуга
Lacuna vasorum Судинна затока
Canalis femoralis Стегновий канал
Trigonum femorale Стегновий трикутник
Anulus femoralis Стегнове кільце
Septum femorale Стегнова перегородка
Hiatus saphenus Підшкірний розтвір
  Margo falciformis; Margo arcuatus   Серпоподібний край; Дугоподібний край
    Cornu superius; Crus superius     Верхній ріг; Верхня ніжка
    Cornu inferius; Crus inferius     Нижній ріг; Нижня ніжка
  Fascia cribrosa   Дірчаста фасція
Fascia cruris Фасція гомілки
Septum intermusculare cruris anterius Передня міжм’язова перегородка гомілки
Septum intermusculare cruris posterius Задня міжм’язова перегородка гомілки
Arcus tendineus musculi solei Сухожилкова дуга камбалоподібного м’яза
Retinaculum musculorum extensorum superius Верхній тримач м’язів-розгиначів
Retinaculum musculorum flexorum Тримач м’язів-згиначів
Retinaculum musculorum extensorum inferius Нижній тримач м’язів-розгиначів
Retinaculum musculorum fibularium superius; Retinaculum musculorum peroneorum superius Верхній тримач малогомілкових м’язів
Retinaculum musculorum fibularium inferius; Retinaculum musculorum peroneorum inferius Нижній тримач малогомілкових м’язів
Fascia dorsalis pedis Тильна фасція стопи
Aponeurosis plantaris Підошвовий апоневроз
  Fasciculi transversi   Поперечні пучки
Lig. metatarsale transversum superficiale Поверхнева поперечна плеснова зв’язка
Vaginae tendinum et bursae Піхви сухожилків та сумки
Nomina generalia Загальні терміни
Bursa subcutanea Підшкірна сумка
Bursa submuscularis Підм’язова сумка
Bursa subfascialis Підфасціальна сумка
Bursa subtendinea Підсухожилкова сумка
Vagina tendinis Піхва сухожилка
  Stratum fibrosum; Vagina fibrosa   Волокнистий шар; Волокниста піхва
  Stratum synoviale; Vagina synovialis   Синовіальний шар; Синовіальна піхва
  Mesotendineum   Брижа сухожилка
Bursae colli Сумки шиї
Bursa musculi tensoris veli palatini Сумка м’яза-натягувача піднебінної завіски
Bursa subcutanea prominentiae laryngeae Підшкірна сумка гортанного виступу
Bursa infrahyoidea Підпід’язикова сумка
Bursa retrohyoidea Запід’язикова сумка
Bursae membri superioris Сумки верхньої кінцівки
Bursa subtendinea musculi trapezii Підсухожилкова сумка трапецієподібного м’яза
(Bursa subcutanea acromialis) (Підшкірна надплечова сумка)
Bursa subacromialis Піднадплечова сумка
Bursa subdeltoidea Піддельтоподібна сумка
(Bursa musculi coracobrachialis) (Сумка дзьобо-плечового м’яза)
Bursa subtendinea musculi infraspinati Підсухожилкова сумка підостьового м’яза
Bursa subtendinea musculi subscapularis Підсухожилкова сумка підлопаткового м’яза
Bursa subtendinea musculi teretis majoris Підсухожилкова сумка великого круглого м’яза
Bursa subtendinea musculi latissimi dorsi Підсухожилкова сумка найширшого м’яза спини
Bursa subcutanea olecrani Ліктьова підшкірна сумка
(Bursa intratendinea olecrani) (Ліктьова внутрішньо-сухожилкова сумка)
Bursa subtendinea musculi tricipitis brachii Підсухожилкова сумка триголового м’яза плеча
Bursa bicipitoradialis Двоголово-променева сумка
(Bursa cubitalis interossea) (Міжкісткова ліктьова сумка)
Vaginae tendinum membri superioris Піхви сухожилків верхньої кінцівки
Vagina tendinis intertubercularis Міжгорбкова сухожилкова піхва
Vaginae tendinum carpales Піхви зап’ясткових сухожилків
  Vaginae tendinum carpales palmares   Долонні піхви зап’ясткових сухожилків
    Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi     Піхва сухожилка довгого м’яза -згинача великого пальця
    Vagina tendinis musculi flexoris carpi radialis     Піхва сухожилка променевого м’яза-згинача зап’ястка
    Vagina communis tendinum musculorum flexorum     Спільна піхва сухожилків м’язів-згиначів
Vaginae tendinum carpales dorsales Тильні піхви зап’ясткових сухожилків
   Vagina tendinum musculorum abductoris longi et extensoris pollicis brevis    Піхва сухожилків довгого відвідного м’яза та короткого м’яза-розгинача великого пальця
   Vagina tendinum musculorum extensorum carpi radialium   Піхва сухожилків променевих м’язів-розгиначів зап’ястка
  Vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi   Піхва сухожилка довгого м’яза -розгинача великого пальця
  Vagina tendinum musculorum extensoris digitorum et extensoris indicis   Піхва сухожилків м’язів-розгиначів пальців та розгинача вказівного пальця
  Vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi brevis   Піхва сухожилка м’яза-розгинача мізинця
  Vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris   Піхва сухожилка ліктьового м’яза-розгинача зап’ястка
Vaginae fibrosae digitorum manus Волокнисті піхви пальців кисті
  Pars anularis vaginae fibrosae   Кільцева частина волокнистої піхви
  Pars cruciformis vaginae fibrosae   Хрестоподібна частина волокнистої піхви
Vaginae synoviales digitorum manus Синовіальні піхви пальців кисті
  Vincula tendinum   Вуздечки сухожилків
    Vinculum longum     Довга вуздечка
    Vinculum breve     Коротка вуздечка
Bursae membri inferioris Сумки нижньої кінцівки
Bursa subcutanea trochanterica Вертлюгова підшкірна сумка
Bursa trochanterica musculi glutei maximi Вертлюгова сумка великого сідничного м’яза
Bursae trochantericae musculi glutei medii Вертлюгові сумки середнього сідничного м’яза
Bursa trochanterica musculi glutei minimi Вертлюгова сумка малого сідничного м’яза
Bursa musculi piriformis Сумка грушоподібного м’яза
Bursa ischiadica musculi obturatorii interni Сіднича сумка внутрішнього затульного м’яза
Bursa subtendinea musculi obturatorii interni Підсухожилкова сумка внутрішнього затульного м’яза
Bursae intermusculares musculorum gluteorum Міжм’язові сумки сідничних м’язів
Bursa ischiadica musculi glutei maximi Сіднича сумка великого cідничного м’яза
(Bursa iliopectinea) (Клубово-гребінна сумка)
Bursa subtendinea iliaca Клубова підсухожилкова сумка
Bursa musculi bicipitis femoris superior Верхня сумка двоголового м’яза стегна
Bursa subcutanea prepatellaris Переднаколінкова підшкірна сумка
(Bursa subfascialis prepatellaris) (Переднаколінкова підфасціальна сумка)
(Bursa subtendinea prepatellaris) (Переднаколінкова підсухожилкова сумка)
Bursa suprapatellaris Наднаколінкова сумка
Bursa subcutanea infrapatellaris Піднаколінкова підшкірна сумка
Bursa infrapatellaris profunda Глибока піднаколінкова сумка
Bursa subcutanea tuberositatis tibiae Підшкірна сумка горбистості великогомілкової кістки
Bursae subtendineae musculi sartorii Підсухожилкові сумки кравецького м’яза
Bursa anserina Гусяча сумка
Bursa subtendinea musculi bicipitis femoris inferior Нижня підсухожилкова сумка двоголового м’яза стегна
Recessus subpopliteus Підпідколінний закуток
Bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis Бічна підсухожилкова сумка литкового м’яза
Bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis Присередня підсухожилкова сумка литкового м’яза
Bursa musculi semimembranosi Сумка півперетинчастого м’яза
Bursa subcutanea malleoli lateralis Підшкірна сумка бічної кісточки
Bursa subcutanea malleoli medialis Підшкірна сумка присередньої кісточки
Bursa subtendinea musculi tibialis anterioris Підсухожилкова сумка переднього великогомілкового м’яза
Bursa subcutanea calcanea Підшкірна п’яткова сумка
Bursa tendinis calcanei Сумка п’яткового сухожилка
Vaginae tendinum membri inferioris Піхви сухожилків нижньої кінцівки
Vaginae tendinum tarsales anteriores Передні заплеснові сухожилкові піхви
  Vagina tendinis musculi tibialis anterioris   Піхва сухожилка переднього великогомілкового м’яза
  Vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi   Піхва сухожилка довгого м’яза-розгинача великого пальця
  Vagina tendinum musculi extensoris digitorum longi   Піхва сухожилків довгого м’яза-розгинача пальців
Vaginae tendinum tarsales tibiales Великогомілкові сухожилкові піхви заплесна
  Vagina tendinum musculi flexoris digitorum longi   Піхва сухожилків довгого м’яза-згинача пальців
  Vagina tendinis musculi tibialis posterioris   Піхва сухожилка заднього великогомілкового м’яза
  Vagina tendinis musculi flexoris hallucis longi   Піхва сухожилка довгого м’яза-згинача великого пальця
Vaginae tendinum tarsales fibulares Малогомілкові сухожилкові піхви заплесна
  Vagina communis tendinum musculorum fibularium; Vagina communis tendinum musculorum peroneorum   Спільна піхва сухожилків малогомілкових м’язів
  Vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi; Vagina plantaris tendinis musculi peronei longi   Підошвова піхва сухожилка довгого малогомілкового м’яза
Vaginae tendinum digitorum pedis Піхви сухожилків пальців стопи
  Vaginae fibrosae digitorum pedis   Волокнисті піхви пальців стопи
    Pars anularis vaginae fibrosae     Кільцева частина волокнистої піхви
    Pars cruciformis vaginae fibrosae     Хрестоподібна частина волокнистої піхви
  Vaginae synoviales digitorum pedis   Синовіальні піхви пальців стопи
    Vincula tendinum     Вуздечка сухожилків
Systema digestorium Травна система
Os Рот
Cavitas oris Ротова порожнина
Tunica mucosa oris Слизова оболонка рота
Vestibulum oris Присінок рота
Rima oris Ротова щілина
Labia oris Губи рота
  Labium supenus   Верхня губа
    Philtrum     Верхньогубний жолобок
    Tuberculum     Горбок
  Labium inferius   Нижня губа
Frenulum labii superioris Вуздечка верхньої губи
Frenulum labii inferioris Вуздечка нижньої губи
Commissura labiorum Спайка губ
Angulus oris Кут рота
Bucca Щока
  Corpus adiposum buccae   Жирове тіло щоки
  Organum juxtaorale   Приротовий орган
Papilla ductus parotidei Сосочок привушної протоки
Cavitas oris propria Власне ротова порожнина
Palatum Піднебіння
  Palatum durum   Тверде піднебіння
  Palatum molle; Velum palatinum   М’яке піднебіння; Піднебінна завіска
  Raphe palati   Піднебінний шов
  Plicae palatinae transversae; Rugae palatinae rugae   Поперечні піднебінні складки
  Papilla incisiva   Різцевий сосочок
Gingiva Ясна
  Margo gingivalis   Ясенний край
  Papilla gingivalis; Papilla interdentalis   Ясенний сосочок; Міжзубний сосочок
  Sulcus gingivalis   Ясенна борозна
Caruncula sublingualis Під’язикове м’ясце
Plica sublingualis Під’язикова складка
Glandulae oris Ротові залози
Glandulae salivariae majores Великі слинні залози
Glandula parotidea Привушна залоза
  Pars superficialis   Поверхнева частина
  Pars profunda   Глибока частина
  Glandula parotidea accessoria   Додаткова привушна залоза
  Ductus parotideus   Привушна протока
Glandula sublingualis Під’язикова залоза
  Ductus sublingualis major   Велика під’язикова протока
  Ductus sublinguales minores   Малі під’язикові протоки
Glandula submandibularis Піднижньощелепна залоза
  Ductus submandibularis   Піднижньощелепна протока
Glandulae salivariae minores Малі слинні залози
Glandulae labiales Губні залози
Glandulae buccales Щічні залози
Glandulae molares Кутні залози
Glandulae palatinae Піднебінні залози
Glandulae linguales Язикові залози
Dentes Зуби
Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior arcade Верхньощелепна зубна дуга; Верхня зубна дуга
Arcus dentalis mandibularis; Arcus dentalis inferior arcade Нижньощелепна зубна дуга; Нижня зубна дуга
Dens incisivus Різець
Dens caninus Ікло
Dens premolaris Малий кутній зуб
Dens molaris Великий кутній зуб
  Dens molaris tertius; Dens serotinus   Третій великий кутній зуб; Запізнілий зуб
Corona dentis Коронка зуба
  Cuspis dentis   Вістря зуба
    Apex cuspidis     Верхівка вістря
    Cuspis acessoria     Додаткове вістря
  Tuberculum dentis   Горбок зуба
  Crista transversalis   Поперечний гребінь
  Crista triangularis   Трикутний гребінь
  Crista obliqua  Косий гребінь
  Fissura occlusalis   Змикальна щілина
  Fossa occlusalis   Змикальна ямка
  Cuspis buccalis   Щічне вістря
  Cuspis palatinalis   Піднебінне вістря
  Cuspis lingualis   Язикове вістря
  Cuspis mesiobuccalis   Ближньощічне вістря
  Cuspis mesiopalatalis   Ближньопіднебінне вістря
  Cuspis mesiolingualis   Ближньоязикове вістря
  Cuspis distobuccalis   Дальньощічне вістря
  Cuspis distopalatinalis   Дальньопіднебінне вістря
  Cuspis distolingualis   Дальньоязикове вістря
  Cuspis distalis   Дальше вістря
Corona clinica Клінічна коронка
Cervix dentis Шийка зуба
Radix dentis Корінь зуба
  Apex radicis dentis   Верхівка кореня зуба
Radix clinica Клінічний корінь
Facies occlusalis Змикальна поверхня
Facies vestibularis Присінкова поверхня
  Facies buccalis   Щічна поверхня
  Facies labialis   Губна поверхня
Facies lingualis Язикова поверхня
Facies palatinalis Піднебінна поверхня
Facies mesialis Ближча поверхня
Facies distalis Дальша поверхня
Facies approximalis Контактна поверхня
  Area contingens   Дотикове поле
Cinguium Пояс
Crista marginalis Крайовий гребінь
Margo incisalis Різальний край
Cavitas dentis; Cavitas pulparis Зубна порожнина; Пульпова порожнина
  Cavitas coronae   Коронкова порожнина
  Canalis radicis dentis   Канал кореня зуба
    Foramen apicis dentis     Отвір верхівки зуба
Pulpa dentis Пульпа зуба
  Pulpa coronalis   Коронкова пульпа
  Pulpa radicularis   Коренева пульпа
Papilla dentis Зубний сосочок
Dentinum Дентин
Enamelum Емаль
Cementum Цемент
Periodontium Зубне окістя, періодонт
Mamillae Сосочки
Stria canina; Sulcus caninus Іклова стрічка; Іклова борозна
Fossa canina Іклова ямка
Fovea mesialis Ближча ямочка
Fovea distalis Дальша ямочка
Radix buccalis Щічний корінь
Radix palatinalis Піднебінний корінь
Radix mesialis Ближчий корінь
Radix distalis Дальший корінь
Radix mesiobuccalis Ближньощічний корінь
Radix mesiolinguaiis Ближньоязиковий корінь
Radix accessoria Додатковий корінь
(Tuberculum anomale) (Аномальний горбок)
Cuspis paramolaris; Tuberculum paramolare Прикутнє вістря; Прикутій горбок
Tuberculum molare Кутній горбок
Alveolus dentalis Зубна комірка
Curvea occlusalis Змикальна кривина
Dentes decidui Молочні зуби
Dentes permanentes Постійні зуби
(Diastema) (Діастема)
Lingua Язик
Corpus linguae Тіло язика
Radix linguae Корінь язика
Dorsum linguae Спинка язика
  Pars anterior; Pars presulcalis   Передня частина; Передборозенна частина
  Pars posterior; Pars postsulcalis   Задня частина; Заборозенна частина
Facies inferior linguae Нижня поверхня язика
  Plica fimbriata   Торочкувата складка
Margo linguae Край язика
Apex linguae Верхівка язика
Tunica mucosa linguae Слизова оболонка язика
Frenulum linguae Вуздечка язика
Papillae linguales Язикові сосочки
  Papillae filiformes   Ниткоподібні сосочки
  Papillae fungiformes   Грибоподібні сосочки
  Papillae vallatae   Жолобуваті сосочки
  Papillae foliatae   Листоподібні сосочки
Sulcus medianus linguae Серединна борозна язика
Sulcus terminalis linguae Межова борозна язика
Foramen caecum linguae Сліпий отвір язика
  (Ductus thyroglossalis)   (Щито-язикова протока)
Tonsilla lingualis Язиковий мигдалик
  Noduli lymphoidei   Лімфатичні вузлики
Septum linguae Перегородка язика
Aponeurosis linguae Апоневроз язика
Musculi linguae М’язи язика
M. genioglossus Підборідно-язиковий м’яз
M. hyoglossus Під’язиково-язиковий м’яз
  M. chondroglossus   Хрящо-язиковий м’яз
  M. ceratoglossus   Ріжково-язиковий м’яз
M. styloglossus Шило-язиковий м’яз
M. longitudinalis superior Верхній поздовжній м’яз
M. longitudinalis inferior Нижній поздовжній м’яз
M. transversus linguae Поперечний м’яз язика
M. verticalis linguae Вертикальний м’яз язика
M. palatoglossus Піднебінно-язиковий м’яз
FAUCES ЗІВ
Isthmus faucium Перешийок зіва
Palatum molle; Velum palatinum М’яке піднебіння; Піднебінна завіска
  Uvula palatina   Піднебінний язичок
  Arcus palatoglossus; Plica anterior faucium   Піднебінно-язикова дужка; Передня складка зіва
    (Plica triangularis)     (Трикутна складка)
  Arcus palatopharyngeus; Plica posterior faucium   Піднебінно-глоткова дужка; Задня складка зіва
    (Plica semilunaris)     (Півмісяцева складка)
Fossa tonsillaris; Sinus tonsilla+R[343]Cris Мигдаликова ямка; Мигдаликова пазуха
  Fossa supratonsillaris   Надмигдаликова ямка
Tonsilla palatina Піднебінний мигдалик
  Capsula tonsillae   Мигдаликова капсула
  (Fissura tonsillaris; Fissura intratonsillaris)   (Мигдаликова щілина; Внутрішньомигдаликова щілина)
  Fossulae tonsillae   Мигдаликові ямочки
  Cryptae tonsillae   Мигдаликові крипти
Musculi palati mollis et faucium М’язи м’якого піднебіння та зіва
Aponeurosis palatina Піднебінний апоневроз
M. levator veli palatini М’яз-підіймач піднебінної завіски
M. tensor veli palatini М’яз-натягувач піднебінної завіски
M. uvulae М’яз язичка
M. palatoglossus Піднебінно-язиковий м’яз
M. palatopharyngeus Піднебінно-глотковий м’яз
  Fasciculus anterior   Передній пучок
  Fasciculus posterior;                   M. sphincter palatopharyngeus   Задній пучок;   Піднебінно-глотковий м’яз-замикач
PHARYNX ГЛОТКА
Cavitas pharyngis Порожнина глотки
Pars nasalis pharyngis Носова частина глотки
Fornix pharyngis Склепіння глотки
  Hypophysis pharyngealis   Глотковий гіпофіз
  Tonsilla pharyngealis   Глотковий мигдалик
    Fossulae tonsillae     Ямочки мигдаликів
    Cryptae tonsillae     Крипти мигдаликів
Noduli lymphoidei pharyngeales Глоткові лімфатичні вузлики
(Bursa pharyngealis) (Глоткова сумка)
Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium pharyngeum tubae auditoriae Глотковий отвір слухової труби
Torus tubarius Трубний валок
  Plica salpingopharyngea   Трубно-глоткова складка
  Plica salpingopalatina   Трубно-піднебінна складка
Torus levatorius Валок підіймача
Tonsilla tubaria Трубний мигдалик
Recessus pharyngeus Глотковий закуток
Crista palatopharyngea Піднебінно-глотковий гребінь
Pars oralis pharyngis Ротова частина глотки
Vallecula epiglottica Надгортанна долинка
Plica glossoepiglottica mediana Серединна язиково-надгортанна складка
Plica glossoepiglottica lateralis Бічна язиково-надгортанна складка
Pars laryngea pharyngis Гортанна частина глотки
Recessus piriformis Грушоподібний закуток
  Plica nervi laryngei superioris   Складка верхнього гортанного нерва
Constrictio pharyngooesophagealis Глотково-стравохідне звуження
Fascia pharyngobasilaris Глотково-основна фасція
Tela submucosa Підслизовий прошарок
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Glandulae pharyngeales   Глоткові залози
Musculi pharyngis; Tunica muscularis pharyngis М’язи глотки; М’язова оболонка глотки
Raphe pharyngis Глотковий шов
Raphe pterygomandibularis Крило-нижньощелепний шов
M. constrictor pharyngis superior Верхній м’яз-звужувач глотки
  Pars pterygopharyngea   Крило-глоткова частина
  Pars buccopharyngea   Щічно-глоткова частина
  Pars mylopharyngea   Щелепно-глоткова частина
  Pars glossopharyngea   Язиково-глоткова частина
M. constrictor pharyngis medius Середній м’яз-звужувач глотки
  Pars chondropharyngea   Хрящо-глоткова частина
  Pars ceratopharyngea   Ріжково-глоткова частина
M. constrictor pharyngis inferior Нижній м’яз-звужувач глотки
  Pars thyropharyngea; M. thyropharyngeus   Щито-глоткова частина;   Щито-глотковий м’яз
  Pars cricopharyngea;          M. cricopharyngeus   Персне-глоткова частина;  Персне-глотковий м’яз
M. stylopharyngeus Шило-глотковий м’яз
M. salpingopharyngeus Трубно-глотковий м’яз
M. palatopharyngeus Піднебінно-глотковий м’яз
Fascia buccopharyngealis Щічно-глоткова фасція
Spatium peripharyngeum Навкологлотковий простір
  Spatium retropharyngeum   Заглотковий простір
  Spatium teropharyngeum; Spatium pharyngeum laterale; Spatium parapharyngeum   Бічноглотковий простір; Бічний глотковий простір; Приглотковий простір
OESOPHAGUS СТРАВОХІД
Pars cervicalis; Pars colli Шийна частина
Pars thoracica Грудна частина
  Constrictio partis thoracicae; Constrictio bronchoaortica   Звуження грудної частини; Бронхо-аортальне звуження
  Constrictio phrenica; Constrictio diaphragmatica   Діафрагмове звуження
Pars abdominalis Черевна частина
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica adventitia Зовнішня оболонка
Tunica muscularis М’язова оболонка
  Tendo cricooesophageus   Персне-стравохідний сухожилок
  M. bronchooesophageus   Бронхо-стравохідний м’яз
  M. pleurooesophageus   Плевро-стравохідний м’яз
Tela submucosa Підслизовий прошарок
Tunica mucosa Слизова оболонка
Lamina muscularis mucosae М’язова пластинка слизової оболонки
Glandulae oesophagcae Стравохідні залози
GASTER ШЛУНОК
Paries anterior Передня стінка
Paries posterior Задня стінка
Curvatura major Велика кривина
Curvatura minor Мала кривина
  Incisura angularis   Кутова вирізка
Cardia; Pars cardiaca Кардія; Кардіальна частина
  Ostium cardiacum   Кардіальний отвір
Fundus gastricus Дно шлунка
Fornix gastricus Склепіння шлунка
  Incisura cardialis   Кардіальна вирізка
Corpus gastricum Тіло шлунка
  Canalis gastricus   Шлунковий канал
Pars pylorica Воротарна частина
  Antrum pyloricum   Воротарна печера
  Canalis pyloricus   Воротарний канал
  Pylorus   Воротар
    Ostium pyloricum     Воротарний отвір
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica muscularis М’язова оболонка
  Stratum longitudinale   Поздовжній шар
  Stratum circulare   Коловий шар
  M. sphincter pyloricus   Воротарний м’яз-замикач
  Fibrae obliquae   Косі волокна
Tela submucosa Підслизовий прошарок
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Plicae gastricae   Шлункові складки
  Lamina muscularis mucosae   М’язова пластинка слизової оболонки
  Areae gastricae   Шлункові поля
  Plicae villosae   Ворсинчасті складки
  Foveolae gastricae   Шлункові ямочки
  Glandulae gastricae   Шлункові залози
Intestinum tenue Тонка кишка
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica muscularis М’язова оболонка
  Stratum longitudinale; Stratum helicoidale longi gradus   Поздовжній шар; Довгоспіралеподібний шар
  Stratum circulare; Stratum helicoidale brevis gradus   Коловий шар; Короткий спіралеподібний шар
Plicae circulares Колові складки
Tela submucosa Підслизовий прошарок
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Lamina muscularis mucosae   М’язова пластинка слизової оболонки
  Villi intestinales   Кишкові ворсинки
  Glandulae intestinales   Кишкові залози
  Noduli lymphoidei solitarii   Поодинокі лімфатичні вузлики
  Noduli lymphoidei aggregati   Скупчені лімфатичні вузлики
DUODENUM ДВАНАДЦЯТИПАЛА КИШКА
Pars superior Верхня частина
  Ampulla; Bulbus   Ампула; Цибулина
Flexura duodeni superior Верхній згин дванадцятипалої кишки
Pars descendens Низхідна частина
Flexura duodeni inferior Нижній згин дванадцятипалої кишки
Pars horizontalis; Pars inferior Горизонтальна частина; Нижня частина
Pars ascendens Висхідна частина
Flexura duodenojejunalis Дванадцятипало-порожньокишковий згин
Pars tecta duodeni Покрівельна частина дванадцятипалої кишки
M. suspensorius duodeni; Lig. suspensorium duodeni М’яз-підвішувач дванадцятипалої кишки; Підвішувальна зв’язка дванадцятипалої кишки
  Pars phrenicocoeliaca   Діафрагмово-черевна частина
  Pars coeliacoduodenalis   Черевно-дванадцятипало-кишкова частина
Plica longitudinalis duodeni Поздовжня складка дванадцятипалої кишки
Papilla duodeni major Великий сосочок дванадцятипалої кишки
Papilla duodeni minor Малий сосочок дванадцятипалої кишки
Glandulae duodenales Залози дванадцятипалої кишки
JEJUNUM ПОРОЖНЯ КИШКА
ILEUM КЛУБОВА КИШКА
Pars terminalis Межова частина
(Diverticulum ilei) (Дивертикул клубової кишки)
Intestinum crassum Товста кишка
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica musculans М’язова оболонка
Tela submucosa Підслизовий прошарок
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Lamina muscularis mucosae   М’язова пластинка слизової оболонки
  Glandulae intestinales   Кишкові залози
CAECUM СЛІПА КИШКА
Papilla ilealis Клубовий сосочок
Ostium ileale Клубовий отвір
  Frenulum ostii ilcalis   Вуздечка клубового отвору
  Labrum ileocolicum; Labrum superius   Клубово-ободовокишкова губа; Верхня губа
  Labrum ileocaecale; Labrum inferius   Клубово-сліпокишкова губа; Нижня губа
Appendix vermiformis Червоподібний відросток
  Ostium appendicis vermiformis   Отвір червоподібного відростка
  Noduli lymphoidei aggregati   Скупчені лімфатичні вузлики
(Fascia precaecocolica) (Передсліпо-ободовокишкова фасція)
COLON ОБОДОВА КИШКА
Colon ascendens Висхідна ободова кишка
Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica Правий згин ободової кишки; Печінковий згин ободової кишки
Colon transversum Поперечна ободова кишка
Flexura coli sinistra; Flexura coli splenica Лівий згин ободової кишки; Селезінковий згин ободової кишки
Colon descendens Низхідна ободова кишка
Colon sigmoideum Сигмоподібна ободова кишка
Plicae semilunares coli Півмісяцеві складки ободової кишки
Haustra coli Випини ободової кишки
Appendices omentales; Appendices adiposae coli; Appendices epiploicae Чепцеві привіски; Жирові привіски ободової кишки; Сальникові привіски
Tunica muscularis М’язова оболонка
  Stratum longitudinale   Поздовжній шар
    Taeniae coli     Стрічки ободової кишки
      Taenia mesocolica     Брижовоободово-кишкова стрічка
      Taenia omentalis       Чепцева стрічка
      Taenia libera       Вільна стрічка
  Stratum circulare   Коловий шар
RECTUM ПРЯМА КИШКА
Flexura sacralis Крижовий згин
Flexurae laterales Бічні згини
  Flexura superodextra lateralis;     Flexura superior lateralis   Бічний верхньоправий згин;       Бічний верхній згин
  Flexura intermediosinistra lateralis; Flexura intermedia lateralis   Бічний лівопроміжний згин;        Бічний проміжний згин
  Flexura inferodextra lateralis;       Flexura inferior lateralis   Бічний нижньоправий згин;        Бічний нижній згин
Plicae transversae recti Поперечні складки прямої кишки
Ampulla recti Ампула прямої кишки
Tunica muscularis М’язова оболонка
  Stratum longitudinale   Поздовжній шар
    M. rectococcygeus     Прямокишково-куприковий м’яз
    Mm. anorectoperineales;             Mm. rectourethrales     Відхідниково-прямокишково-промежинні м’язи; Прямокишково-сечівникові м’язи
      M. rectoperinealis;         M. rectourethralis superior       Прямокишково-промежинний м’яз; Верхній прямокишково-сечівниковий м’яз
      M. anoperinealis;                        M. rectourethralis inferior       Відхідниково-промежинний м’яз; Нижній прямокишково-сечівниковий м’яз
    M. rectovesicalis     Прямокишково-міхуровий м’яз
  Stratum circulare   Коловий шар
Lig. recti laterale Бічна зв’язка прямої кишки
CANALIS ANALIS ВІДХІДНИКОВИЙ КАНАЛ
Flexura anorectalis; Flexura perinealis Відхідниково-прямокишковий згин; Промежинний згин
Junctio anorectalis Відхідниково-прямокишкове з’єднання
Columnae anales Відхідникові стовпи
Valvulae anales Відхідникові заслінки
Sinus anales Відхідникові пазухи
Zona transitionalis analis Відхідникова перехідна зона
Linea anocutanea Відхідниково-шкірна лінія
Linea pectinata Гребінчаста лінія
Pecten analis Відхідниковий гребінь
M. sphincter ani intemus Внутрішній м’яз-замикач відхідника
Sulcus intersphinctericus Міжзамикально-м’язова борозна
M. sphincter ani externus Зовнішній м’яз-замикач відхідника
  Pars profunda   Глибока частина
  Pars superficialis   Поверхнева частина
  Pars subcutanea   Підшкірна частина
Anus Відхідник
Hepar Печінка
Facies diaphragmatica Діафрагмова поверхня
  Pars superior   Верхня частина
    Impressio cardiaca     Серцеве втиснення
  Pars anterior   Передня частина
  Pars dextra   Права частина
  Pars posterior   Задня частина
  Area nuda   Голе поле
    Sulcus venae cavae     Борозна порожнистої вени
    Fissura ligamenti venosi     Щілина венозної зв’язки
    Lig. venosum     Венозна зв’язка
Facies visceralis Нутрощева поверхня
  Fossa vesicae biliaris; Fossa vesicae felleae   Ямка жовчного міхура
  Fissura ligamenti teretis   Щілина круглої зв’язки
    Lig. teres hepatis     Кругла зв’язка печінки
  Porta hepatis   Ворота печінки
  Tuber omentale   Чепцевий горб
  Impressio oesophageale   Стравохідне втиснення
  Impressio gastrica   Шлункове втиснення
  Impressio duodenalis   Дванадцятипалокишкове втиснення
  Impressio colica   Ободовокишкове втиснення
  Impressio renalis   Ниркове втиснення
  Impressio suprarenalis   Надниркове втиснення
Margo inferior Нижній край
  Incisura ligamenti teretis   Вирізка круглої зв’язки
Lobus hepatis dexter Права частка печінки
Lobus hepatis sinister Ліва частка печінки
  Appendix fibrosa hepatis   Волокнистий придаток печінки
Lobus quadratus Квадратна частка
Lobus caudatus Хвостата частка
  Processus papillaris   Сосочкоподібний відросток
  Processus caudatus   Хвостатий відросток
Segmentatio hepatis: lobi, partes, divisiones et segmenta Сегментація печінки: частки, частини, відділи та сегменти
Fissura umbilicalis Пупкова щілина
Fissura portalis principalis Головна ворітна щілина
Fissura portalis dextra Права ворітна щілина
Pars hepatis sinistra Ліва частина печінки
  Divisio lateralis sinistra   Лівий бічний відділ
    Segmentum posterius laterale sinistrum; Segmentum II     Лівий бічний задній сегмент; Сегмент II
    Segmentum anterius laterale sinistrum; Segmentum III     Лівий бічний передній сегмент; Сегмент III
  Divisio medialis sinistra   Лівий присередній відділ
    Segmentum mediale sinistrum; Segmentum IV     Лівий присередній сегмент; Сегмент IV
  Pars posterior hepatis; Lobus caudatus   Задня частина печінки; Хвостата частка
    Segmentum posterius; Lobus caudatus; Segmentum I     Задній сегмент; Хвостата частка; Сегмент І
Pars hepatis dextra Права частина печінки
Divisio medialis dextra Правий присередній відділ
    Segmentum anterius mediale dextrum; Segmentum V     Правий присередній передній сегмент; Сегмент V
    Segmentum posterius mediale dextrum; Segmentum VIII     Правий присередній задній сегмент; Cегмент VIII
  Divisio lateralis dextra   Правий бічний відділ
    Segmentum anterius laterale dextrum; Segmentum VI     Правий бічний передній cегмент; Cегмент VI
    Segmentum posterius laterale dextrum; Segmentum VII     Правий бічний задній сегмент; Сегмент VII
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica fibrosa Волокниста оболонка
Capsula fibrosa perivascularis Навколосудинна волокниста капсула
Lobuli hepatis Часточки печінки
Aa. interlobulares Міжчасточкові артерії
Vv. interlobulares Міжчасточкові вени
Vv. centrales Центральні вени
Ductus biliferi interlobulares Жовчовивідні міжчасточкові протоки
Ductus hepaticus communis Загальна печінкова протока
Ductus hepaticus dexter Права печінкова протока
  R. anterior   Передня гілка
  R. posterior   Задня гілка
Ductus hepaticus sinister Ліва печінкова протока
  R. lateralis   Бічна гілка
  R. medialis   Присередня гілка
Ductus lobi caudati dexter Права протока хвостатої частки
Ductus lobi caudati sinister Ліва протока хвостатої частки
Vesica biliaris; Vesica fellea Жовчний міхур
Fundus vesicae biliaris; Fundus vesicae felleae Дно жовчного міхура
Infundibulum vesicae biliaris; Infundibulum vesicae felleae Лійка жовчного міхура
Corpus vesicae biliaris; Corpus vesicae felleae Тіло жовчного міхура
Collum vesicae biliaris; Collum vesicae felleae Шийка жовчного міхура
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica muscularis М’язова оболонка
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Plicae mucosae; Rugae   Складки слизової оболонки; Складки
Ductus cysticus Міхурова протока
Plica spiralis Спіральна складка
Ductus choledochus; Ductus biliaris Спільна жовчна протока
M. sphincter ductus choledochi; M. sphincter ductus biliaris М’яз-замикач спільної жовчної протоки
  M. sphincter superior   Верхній м’яз-замикач
  M. sphincter inferior   Нижній м’яз-замикач
Ampulla hepatopancreatica; Ampulla biliaropancreatica Печінково-підшлункова ампула; Жовчно-підшлункова ампула
M. sphincter ampullae     М’яз-замикач ампули
Glandulae ductus choledochi; Glandulae ductus biliaris Залози спільної жовчної протоки
Pancreas Підшлункова залоза
Caput pancreatis Головка підшлункової залози
Processus uncinatus Гачкуватий відросток
Incisura pancreatis Вирізка підшлункової залози
Collum pancreatis Шийка підшлункової залози
Corpus pancreatis Тіло підшлункової залози
  Facies anterosuperior   Передньоверхня поверхня
  Facies posterior   Задня поверхня
  Facies anteroinferior   Передньонижня поверхня
  Margo superior   Верхній край
  Margo anterior   Передній край
  Margo inferior   Нижній край
  Tuber omentale   Чепцевий горб
Cauda pancreatis Хвіст підшлункової залози
Ductus pancreaticus Протока підшлункової залози
  M. sphincter ductus pancreatici   М’яз-замикач протоки підшлункової залози
Ductus pancreaticus accessorius Додаткова протока підшлункової залози
(Pancreas accessorium) (Додаткова підшлункова залоза)
Insulae pancreaticae Підшлункові острівці
Systema respiratorium Дихальна система
NASUS НІС
Radix nasi Корінь носа
Dorsum nasi Спинка носа
Apex nasi Кінчик носа
Ala nasi Крила носа
Cartilagines nasi Хрящі носа
  Cartilage alaris major   Великий криловий хрящ
    Crus mediale     Присередня ніжка
      Pars mobilis septi nasi       Рухома частина носової перегородки
    Crus laterale     Бічна ніжка
  Cartilagines alares minores   Малі крилові хрящі
  Cartilagines nasi accessoriae   Додаткові носові хрящі
  Cartilage septi nasi   Хрящ носової перегородки
    Processus lateralis     Бічний відросток
    Processus posterior; Processus sphenoidalis     Задній відросток; Клиноподібний відросток
  Cartilage vomeronasalis   Лемешево-носовий хрящ
Cavitas nasi Носова порожнина
Nares Ніздрі
Choanae Хоани
Septum nasi Носова перегородка
  Pars membranacea   Перетинчаста частина
  Pars cartilaginea   Хрящова частина
  Pars ossea   Кісткова частина
  Orgamim vomeronasale   Лемешево-носовий орган
Vestibulum nasi Присінок носа
Limen nasi Поріг носа
Sulcus olfactorius Нюхова борозна
Concha nasi suprema Найвища носова раковина
Concha nasi superior Верхня носова раковина
Concha nasi media Середня носова раковина
Concha nasi inferior Нижня носова раковина
Plexus cavernosus conchae Печеристе сплетення раковини
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Pars respiratoria   Дихальна частина
  Pars olfactoria   Нюхова частина
Glandulae nasales Носові залози
Agger nasi Носова гребелька
Recessus sphenoethmoidalis Клино-решітчастий закуток
Meatus nasi superior Верхній носовий хід
Meatus nasi medius Середній носовий хід
  Atrium meatus medii   Присінок середнього ходу
  Bulla ethmoidalis   Решітчастий пухир
  Infundibulum ethmoidale   Решітчаста лійка
    Hiatus semilunaris     Півмісяцевий розтвір
Meatus nasi inferior Нижній носовий хід
  Apertura ductus nasolacrimalis   Отвір носо-сльозової протоки
Meatus nasi communis Спільний носовий хід
Meatus nasopharyngeus Носо-глотковий хід
(Ductus incisivus) (Різцева протока)
Sinus paranasales Приносові пазухи
Sinus maxillaris Верхньощелепна пазуха
Sinus sphenoidalis Клиноподібна пазуха
Sinus frontalis Лобова пазуха
Cellulae ethmoidales Решітчасті комірки
  Cellulae ethmoidales anteriores   Передні решітчасті комірки
  Cellulae ethmoidales mediae   Середні решітчасті комірки
  Cellulae ethmoidales  posteriores   Задні решітчасті комірки
LARYNX ГОРТАНЬ
Cartilagines et Articulationes laryngis Хрящі та суглоби гортані
Cartilage thyroidea Щитоподібний хрящ
Prominentia laryngea Гортанний виступ
Lamina dextra/sinistra Пластинка права/ліва
Incisura thyroidea superior Верхня щитоподібна вирізка
Incisura thyroidea inferior Нижня щитоподібна вирізка
Tuberculum thyroideum superius Верхній щитоподібний горбок
Tuberculum thyroideum inferius Нижній щитоподібний горбок
Linea obliqua Коса лінія
Cornu superius Верхній ріг
Cornu inferius Нижній ріг
(Foramen thyroideum) (Щитоподібний отвір)
Membrana thyrohyoidea Щито-під’язикова перетинка
  Lig. thyrohyoideum medianum   Серединна щито-під’язикова зв’язка
  Bursa retrohyoidea   Запід’язикова сумка
  Bursa infrahyoidea   Підпід’язикова сумка
  Lig. thyrohyoideum laterale   Бічна щито-під’язикова зв’язка
  Cartilago triticea   Зернуватий хрящ
Cartilage cricoidea Перснеподібний хрящ
Arcus cartilaginis cricoideae Дуга перснеподібного хряща
Lamina cartilaginis cricoideae Пластинка перснеподібного хряща
  Facies articularis  arytenoidea   Черпакувата суглобова поверхня
  Facies articularis thyroidea   Щитоподібна суглобова поверхня
Articulatio cricothyroidea Персне-щитоподібний суглоб
Capsula articularis cricothyroidea Персне-щитоподібна суглобова капсула
Lig. ceratocricoideum Рого-перснеподібна зв’язка
Lig. cricothyroideum medianum Серединна персне-щитоподібна зв’язка
Lig. cricotracheale Персне-трахейна зв’язка
Cartilago arytenoidea Черпакуватий хрящ
Facies articularis Суглобова поверхня
Basis cartilaginis arytenoideae Основа черпакуватого хряща
Facies anterolateralis Передньобічна поверхня
  Processus vocalis   Голосовий відросток
  Crista arcuata   Дугоподібний гребінь
  Colliculus   Горбок
  Fovea oblonga   Довгаста ямка
  Fovea triangularis   Трикутна ямка
Facies medialis Присередня поверхня
Facies posterior Задня поверхня
Apex cartilaginis arytenoideae Верхівка черпакуватого хряща
Processus muscularis М’язовий відросток
Articulatio cricoarytenoidea Персне-черпакуватий суглоб
Capsula articularis cricoarytenoidea Персне-черпакувата  cуглобова капсула
Lig. cricoarytenoideum Персне-черпакувата зв’язка
Lig. cricopharyngeum Персне-глоткова зв’язка
(Cartilage sesamoidea) (Сесамоподібний хрящ)
Cartilage corniculata Ріжкуватий хрящ
Tuberculum corniculatum Ріжкуватий горбок
Cartilage cuneiformis Клиноподібний хрящ
Tuberculum cuneiforme Клиноподібний горбок
Epiglottis Надгортанник
Cartilagо epiglottica Надгортанний хрящ
Petiolus epiglottidis Надгортанне стебло
Tuberculum epiglotticum Надгортанний горбок
Lig. thyroepiglotticum Щито-надгортанна зв‘язка
Lig. hyoepiglotticum Під’язиково-надгортанна зв’язка
Corpus adiposum preepiglotticum Переднадгортанне жирове тіло
Musculi laryngis М’язи гортані
M. cricothyroideus Персне-щитоподібний м’яз
  Pars recta   Пряма частина
  Pars obliqua   Коса частина
M. cricoarytenoideus posterior Задній персне-черпакуватий м’яз
(M. ceratocricoideus) (Рого-перснеподібний м’яз)
M. cricoarytenoideus lateralis Бічний персне-черпакуватий м’яз
M. vocalis Голосовий м’яз
M. thyroarytenoideus Щито-черпакуватий м’яз
  Pars thyroepiglottica   Щито-надгортанна частина
M. arytenoideus obliquus Косий черпакуватий м’яз
  Pars aryepiglottica   Черпакувато-надгортанна частина
M. arytenoideus transversus Поперечний черпакуватий м’яз
Cavitas laryngis Порожнина гортані
Aditus laryngis Вхід до гортані
  Plica aryepiglottica   Черпакувато-надгортанна складка
    Tuberculum corniculatum     Ріжкуватий горбок
    Tuberculum cuneiforme     Клиноподібний горбок
  Incisura interarytenoidea   Міжчерпакувата вирізка
Vestibulum laryngis Присінок гортані
   Plica vestibularis   Присінкова складка
     Rima vestibuli     Присінкова щілина
Ventriculus laryngis Шлуночок гортані
  Sacculus laryngis   Мішечок гортані
Glottis Голосник
  Plica vocalis   Голосова складка
   Rima glottidis; Rima vocalis     Голосова щілина
     Pars intermembranacea       Міжперетинкова частина
     Pars intercartilaginea       Міжхрящова частина
     Plica interarytenoidea       Міжчерпакувата складка
Cavitas infraglottica Підголосникова порожнина
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Glandulae laryngeales   Гортанні залози
 Membrana fibroelastica laryngis Волокнисто-еластична перетинка гортані
   Membrana quadrangularis   Чотирикутна перетинка
     Lig. vestibulare     Присінкова зв’язка
  Conus elasticus   Еластичний конус
    Lig. vocale     Голосова зв’язка
TRACHEA ТРАХЕЯ
Pars cervicalis; Pars colli Шийна частина
Pars thoracica Грудна частина
Cartilagines tracheales Трахейні хрящі
M. trachealis Трахейний м’яз
Ligg. anularia; Ligg. trachealia Кільцеві зв’язки; Трахейні зв’язки
Paries membranaceus Перетинчаста стінка
Bifurcatio tracheae Роздвоєння трахеї
Carina tracheae Кіль трахеї
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Glandulae tracheales   Трахейні залози
BRONCHI БРОНХИ
Arbor bronchialis Бронхове дерево
Bronchus principalis dexter Правий головний бронх
Bronchus principalis sinister Лівий головний бронх
Bronchi lobares et segmentales Часткові та сегментні бронхи
Bronchus lobaris superior dexter Правий верхній частковий бронх
  Bronchus segmentalis apicalis [B І]   Верхівковий сегментний бронх [Б І]
  Bronchus segmentalis posterior [B II]   Задній сегментний бронх [Б II]
  Bronchus segmentalis anterior [B III]   Передній сегментний бронх [Б III]
Середній частковий бронх
  Bronchus segmentalis lateralis [B IV]   Бічний сегментний бронх [Б IV]
  Bronchus segmentalis medialis [B V]   Присередній сегментний бронх [Б V]
Bronchus lobaris inferior dexter Правий нижній частковий бронх
  Bronchus segmentalis superior [B VI]   Верхній сегментний бронх [Б VI]
  Bronchus segmentalis basalis medialis; Bronchus  cardiacus [B VII]   Присередній основний сегментний бронх; Серцевий бронх [Б VII]
  Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII]   Передній основний cегментний бронх [Б VIII]
  Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX]   Бічний основний сегментний бронх [Б IX]
  Bronchus segmentalis basalis posterior |B X]   Задній основний сегментний бронх [Б X]
Bronchus lobaris superior sinister Лівий верхній частковий бронх
   Bronchus segmentalis apicoposterior [B I + II]   Верхівково-задній сегментний бронх [Б І + II]
   Bronchus segmentalis anterior [B III]   Передній сегментний бронх [Б III]
   Bronchus lingularis superior [B IV]   Верхній язичковий бронх [Б IV]
   Bronchus lingularis inferior [B V]   Нижній язичковий бронх [Б V]
Bronchus lobaris inferior sinister Лівий нижній частковий бронх
  Bronchus segmentalis superior [B VI]   Верхній сегментний бронх [Б VI]
  Bronchus segmentalis basalis medialis; Bronchus cardiacus [B VII]   Присередній основний сегментний бронх; Серцевий бронх [Б VII]
  Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII]   Передній основний сегментний бронх [Б VIII]
  Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX]   Бічний основний сегментний бронх [Б IX]
  Bronchus segmentalis basalis posterior [B X]   Задній основний сегментний бронх [Б X]
Bronchi intrasegmentales Внутрішньосегментні бронхи
Tunica fibromusculocartilaginea Волокнистом’язово-хрящова оболонка
Tela submucosa Підслизовий прошарок
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Glandulae bronchiales   Бронхові залози
PULMONES ЛЕГЕНІ
Pulmo dexter Права легеня
Pulmo sinister Ліва легеня
Basis pulmonis Основа легені
Apex pulmonis Верхівка легені
Facies costalis Реброва поверхня
  Pars vertebralis   Хребтова частина
Facies mediastinalis Середостінна поверхня
  Impressio cardiaca   Серцеве втиснення
Facies diaphragmatica Діафрагмова поверхня
Facies interlobaris Міжчасткова поверхня
Margo anterior Передній край
  Incisura cardiaca pulmonis sinistri   Серцева вирізка лівої легені
Margo inferior Нижній край
Hilum pulmonis Ворота легені
Radix pulmonis Корінь легені
Lobus superior Верхня частка
Lingula pulmonis sinistri Язичок лівої легені
Lobus medius pulmonis dextri Середня частка правої легені
Lobus inferior Нижня частка
Fissura obliqua Коса щілина
Fissura horizontalis pulmonis dextri Горизонтальна щілина правої легені
Vasa sanguinea intrapulmonalia lobus superior Внутрішньолегеневі кровоносні судини
Segmenta bronchopulmonalia Бронхо-легеневі сегменти
Pulmo dexter, lobus superior Права легеня, верхня частка
  Segmentum apicale [S I]   Верхівковий сегмент [С І]
  Segmentum posterius [S II]   Задній сегмент [С II]
  Segmentum anterius [S III]   Передній сегмент [С III]
Pulmo dexter, lobus medius Права легеня, середня частка
  Segmentum laterale [S IV]   Бічний сегмент [С IV]
  Segmentum mediale [S V]   Присередній сегмент [С V]
Pulmo dexter, lobus inferior Права легеня, нижня частка
  Segmentum superius [S VI]   Верхній сегмент [С VI]
  Segmentum basale mediale; Segmentum cardiacum [S VII]   Присередній основний сегмент; Серцевий сегмент [С VII]
  Segmentum basale anterius [S VIII]   Передній основний сегмент [С VIII]
  Segmentum basale laterale [S IX]   Бічний основний сегмент [С IX]
  Segmentum basale posterius [S X]   Задній основний сегмент [С X]
Pulmo sinister,  lobus superior Ліва легеня, верхня частка
  Segmentum apicoposterius [S I + II]   Верхівково-задній сегмент [С I + II]
  Segmentum anterius [S III]   Передній сегмент [С III]
  Segmentum lingulare superius [S IV]   Верхній язичковий сегмент [С IV]
  Segmentum lingulare inferius [S V]   Нижній язичковий сегмент [С V]
Pulmo sinister, lobus inferior Ліва легеня, нижня частка
  Segmentum superius [S VI]   Верхній сегмент [С VI]
  Segmentum basale mediale; Segmentum cardiacum  [S VII]   Присередній основний сегмент; Серцевий сегмент [С VII]
  Segmentum basale anterius [S VIII]   Передній основний сегмент [С VIII]
  Segmentum basale laterale [S IX]   Бічний основний сегмент [С IX]
  Segmentum basale posterius [S X]   Задній основний сегмент [С X]
Bronchioli Бронхіоли
Lobulus Часточка
Cavitas thoracis; Cavitas thoracica Грудна порожнина
Cavitas pleuralis Плевральна порожнина
Pleura Плевра
Pleura visceralis; Pleura pulmonalis Нутрощева плевра; Легенева плевра
  Tunica serosa   Серозна оболонка
  Tela subserosa   Підсерозний прошарок
Pleura parietalis Пристінкова плевра
  Cupula pleurae   Купол плеври
  Pars costalis   Реброва частина
  Pars diaphragmatica   Діафрагмова частина
  Pars mediastinalis   Середостінна частина
  Tunica serosa   Серозна оболонка
  Tela subserosa   Підсерозний прошарок
Recessus pleurales Плевральні закутки
  Recessus costodiaphragmaticus   Реброво-діафрагмовий закуток
  Recessus costomediastinalis   Реброво-середостінний закуток
  Recessus phrenicomediastinalis   Діафрагмово-середостінний закуток
  Recessus vertebromediastinalis   Хребтово-середостінний закуток
Lig. pulmonale Легенева зв’язка
Fascia endothoracica;        Fascia parietalis thoracis Внутрішньогрудна фасція; Пристінкова фасція грудної клітки
  Membrana suprapleuralis   Надплевральна перетинка
  Fascia phrenicopleuralis   Діафрагмово-плевральна фасція
Mediastinum Середостіння
Mediastinum superius Верхнє середостіння
Mediastinum inferius Нижнє середостіння
  Mediastinum anterius   Переднє середостіння
  Mediastinum medium   Середнє середостіння
  Mediastinum posterius   Заднє середостіння
Cavitas pericardialis Осердна порожнина
Systema urinarium Сечова система
REN; NEPHROS НИРКА
Margo lateralis Бічний край
Margo medialis Присередній край
  Hilum renale   Ниркові ворота
  Sinus renalis   Ниркова пазуха
Facies anterior Передня поверхня
Facies posterior Задня поверхня
Extremitas superior; Polus superior Верхній кінець; Верхній полюс
Extremitas inferior; Polus inferior Нижній кінець; Нижній полюс
Fascia renalis Ниркова фасція
  Corpus adiposum pararenale   Приниркове жирове тіло
Capsula adiposa Жирова капсула
Capsula fibrosa Волокниста капсула
Lobi renales Ниркові частки
Cortex renalis Кіркова речовина нирки
  Labyrinthus corticis   Лабіринт кіркової речовини
    Cortex corticis     Кіркова речовина кори
  Radii medullares   Мозкові промені
Columnae renales Ниркові стовпи
Medulla renalis Мозкова речовина нирки
  Zona externa   Зовнішня зона
    Stria externa     Зовнішня стрічка
    Stria interna     Внутрішня стрічка
      Fasciculi vasculares       Судинні пучки
      Regio interfascicularis       Міжпучкова ділянка
  Zona interna   Внутрішня зона
    Papilla renalis     Нирковий сосочок
    Crista renalis     Нирковий гребінь
  Pyramides renales   Ниркові піраміди
    Area cribrosa     Дірчасте поле
      Foramina papillaria       Сосочкові отвори
Segmenta renalia Ниркові сегменти
Segmentum superius Верхній сегмент
Segmentum anterius superius Верхній передній сегмент
Segmentum anterius inferius Нижній передній сегмент
Segmentum inferius Нижній сегмент
Segmentum posterius Задній сегмент
Arteriae intrarenales Внутрішньониркові артерії
Aa. interlobares Міжчасткові артерії
Aa. arcuatae Дугоподібні артерії
  Aa. corticales radiatae; Aa. interlobulares   Променеві кіркові артерії; Міжчасточкові артерії
    Arteriola glomerularis afferens     Приносна клубочкова артеріола
    Arteriola glomerularis efferens     Виносна клубочкова артеріола
Aa. perforantes radiatae Променеві пронизні артерії
Arteriolae rectae; Vasa recta Прямі артеріоли; Прямі судини
Rr. capsulares Капсульні гілки
Venae intrarenales Внутрішньониркові вени
Vv. interlobares Міжчасткові вени
Vv. arcuatae Дугоподібні вени
  Vv. corticales radiatae; Vv. interlobulares   Променеві кіркові вени; Міжчасточкові вени
Venulae rectae Прямі венули
Vv. stellatae Зірчасті венули
Pelvis renalis Ниркова миска
Typus dendriticus Деревоподібний тип
  Calices renales majores   Великі ниркові чашечки
    Calyx superior     Верхня чашечка
    Calyx medius     Середня чашечка
    Calyx inferior     Нижня чашечка
  Calices renales minores   Малі ниркові чашечки
(Typus ampullaris) (Ампульний тип)
Tunica adventitia Зовнішня оболонка
Tunica muscularis М’язова оболонка
Tunica mucosa Слизова оболонка
URETER СЕЧОВІД
Pars abdominalis Черевна частина
Pars pelvica Тазова частина
Pars intramuralis Внутрішньостінкова частина
Tunica adventitia Зовнішня оболонка
Tunica muscularis М’язова оболонка
Tunica mucosa Слизова оболонка
VESICA URINARIA СЕЧОВИЙ МІХУР
Apex vesicae Верхівка міхура
Corpus vesicae Тіло міхура
Fundus vesicae Дно міхура
Cervix vesicae; Collum vesicae Шийка міхура
Uvula vesicae Язичок міхура
Lig. umbilicale medianum Серединна пупкова зв’язка
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica muscularis М’язова оболонка
  Mm. trigoni vesicae   М’язи трикутника сечового міхура
    M. trigoni vesicae superficialis     Поверхневий м’яз трикутника сечового міхура
    M. trigoni vesicae profundus     Глибокий м’яз трикутника сечового міхура
  M. detrusor vesicae   М’яз-випорожнювач міхура
    Pars nonstratificata      Нерозшарована частина
    Pars cervicis vesicae; Pars colli vesicae      Шийна частина міхура
      Stratum externum longitudinale       Зовнішній поздовжній шар
      Stratum circulare       Коловий шар
      Stratum internum longitudinale       Внутрішній поздовжній шар
  M. pubovesicalis   Лобково-міхуровий м’яз
  M. rectovesicalis   Прямокишково-міхуровий м’яз
  M. vesicoprostaticus ♂   Міхурово-передміхуровий м’яз ♂
  M. vesicovaginalis ♀   Міхурово-піхвовий м’яз ♀
Tela submucosa Підслизовий прошарок
Tunica mucosa Слизова оболонка
Trigonum vesicae Трикутник міхура
  Plica interureterica   Міжсечовідна складка
  Ostium ureteris   Вічко сечовода
  Ostium urethrae internum   Внутрішнє вічко сечівника
Urethra feminina Жіночий сечівник
Urethra masculina Чоловічий сечівник
Systemata genitalia Статеві системи
Systema genitale femininum Жіноча статева система
 Systema genitale masculinum Чоловіча статева система
Organa genitalia feminina interna Внутрішні жіночі статеві органи
OVARIUM ЯЄЧНИК
Hilum ovarii Ворота яєчника
Facies medialis Присередня поверхня
Fades lateralis Бічна поверхня
Margo liber Вільний край
Margo mesovaricus Брижовий край
Extremitas tubaria Трубний кінець
Extremitas uterina Матковий кінець
Tunica albuginea Білкова оболонка
Stroma ovarii Строма яєчника
Cortex ovarii Кора яєчника
Medulla ovarii Мозкова речовина яєчника
Folliculi ovarici vesiculosi Пухирчасті яєчникові фолікули
Corpus rubrum Червоне тіло
Corpus luteum Жовте тіло
Corpus albicans Білясте тіло
Lig. ovarii proprium;                   Lig. uteroovaricum Власна зв’язка яєчника; Матково-яєчникова зв’язка
Lig.suspensorium ovarii Підвішувальна зв’язка яєчника
TUBA UTERINA; SALPINX МАТКОВА ТРУБА
Ostium abdominale tubae uterinae Черевний отвір маткової труби
Infundibulum tubae uterinae Лійка маткової труби
Fimbriae tubae uterinae Торочки маткової труби
  Fimbria ovarica   Яєчникова торочка
Ampulla tubae uterinae Ампула маткової труби
Isthmus tubae uterinae Перешийок маткової труби
Pars uterina Маткова частина
Ostium uterinum tubae uterinae Маткове вічко маткової труби
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica muscularis М’язова оболонка
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Plicae tubariae   Трубні складки
UTERUS МАТКА
Fundus uteri Дно матки
Corpus uteri Тіло матки
Cornu uteri Pіг матки
Margo uteri Край матки
Facies intestinalis;             Facies posterior Кишкова поверхня;                Задня поверхня
Cavitas uteri Порожнина матки
Facies vesicalis;                 Facies anterior Міхурова поверхня;       Передня поверхня
Ostium anatomicum uteri internum Внутрішнє анатомічне вічко матки
Cervix uteri Шийка матки
  Portio supravaginalis cervicis   Надпіхвова частина шийки
    Isthmus uteri     Перешийок матки
    Ostium histologicum uteri internum     Внутрішнє гістологічне вічко матки
  Portio vaginalis cervicis   Піхвова частина шийки
Ostium uteri Вічко матки
  Labium anterius   Передня губа
  Labium posterius   Задня губа
Canalis cervicis uteri Канал шийки матки
  Plicae palmatae   Пальмоподібні складки
  Glandulae cervicales   Шийкові залози
Parametrium Приматкова клітковина, параметрій
  Paracervix   Пришийкова клітковина, парацервікс
Tunica serosa; Perimetrium Серозна оболонка; Периметрій
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Tunica muscularis; Myometrium М’язова оболонка; Міометрій
  M. rectouterinus   Прямокишково-матковий м’яз
Tunica mucosa; Endometrium Слизова оболонка; Ендометрій
  Glandulae uterinae   Маткові залози
Lig. teres uteri Кругла маткова зв’язка
Lig. pubocervicale Лобково-шийкова зв’язка
Lig. cardinale; Lig. transversum cervicis Кардинальна зв’язка; Поперечна зв’язка шийки
Lig. rectouterinum Прямокишково-маткова зв’язка
VAGINA ПІХВА
Fornix vaginae Склепіння піхви
  Pars anterior   Передня частина
  Pars posterior   Задня частина
  Pars lateralis   Бічна частина
Paries anterior Передня стінка
Paries posterior Задня стінка
Hymen Дівоча перетинка
  Carunculae hymenales   Сосочки дівочої перетинки
Tunica muscularis М’язова оболонка
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Rugae vaginales   Піхвові зморшки
    Columnae rugarum     Стовпи зморшок
       Columna rugarum anterior       Передній стовп зморшок
       Columna rugarum posterior        Задній стовп зморшок
    Carina urethralis vaginae     Сечівниковий кіль піхви
Tunica spongiosa Губчаста оболонка
Epoophoron Над’яєчник
Ductus longitudinalis Поздовжня протока
  Ductuli transversi   Поперечні проточки
Appendices vesiculosae Пухирчасті придатки
Paroophoron Прияєчник
(Ductus deferens vestigialis) (Залишкова сім’явиносна протока)
Organa genitalia feminina externa Зовнішні жіночі статеві органи
PUDENDUM FEMININUM; VULVA ЖІНОЧА СОРОМІНА ДІЛЯНКА; ВУЛЬВА
Mons pubis Лобкове підвищення
Labium majus pudendi Велика соромітна губа
  Commissura labiorum anterior   Передня спайка губ
  Commissura labiorum posterior   Задня спайка губ
Rima pudendi Соромітна щілина
Labium minus pudendi Мала соромітна губа
  Frenulum labiorum pudendi   Вуздечка соромітних губ
  Preputium clitoridis   Передня шкірочка клітора
  Frenulum clitoridis   Вуздечка клітора
Vestibulum vaginae Присінок піхви
  Fossa vestibuli vaginae   Ямка присінка піхви
Bulbus vestibuli Цибулина присінка
  Commissura bulborum   Спайка цибулини
Ostium vaginae Отвір піхви
Glandula vestibularis major Велика присінкова залоза
Glandulae vestibulares minores Малі присінкові залози
Clitoris Клітор
Crus clitoridis Ніжка клітора
Corpus clitoridis Тіло клітора
  Glans clitoridis   Головка клітора
Corpus cavernosum clitoridis Печеристе тіло клітора
Septum corporum cavernosorum Перегородка печеристих тіл
Fascia clitoridis Фасція клітора
Lig. suspensorium clitoridis Підвішувальна зв’язка клітора
Lig. fundiforme clitoridis Пращоподібна зв’язка клітора
Urethra feminina Жіночий сечівник
Ostium urethrae intemum Внутрішнє вічко сечівника
  Ostium urethrae internum accipiente   Внутрішнє накопичувальне вічко сечівника
  Ostium urethrae internum evacuante   Внутрішнє еваківне вічко сечівника
Pars intramuralis Внутрішньостінкова частина
Crista urethralis Сечівниковий гребінь
Ostium urethrae externum Зовнішнє вічко сечівника
M. sphincter urethrae extenius Зовнішній м’яз-замикач сечівника
Tunica muscularis М’язова оболонка
  Stratum circulare   Коловий шар
    Sphincter urethrae internus     Внутрішній замикач сечівника
  Stratum longitudinale   Поздовжній шар
Tunica spongiosa Губчаста оболонка
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Glandulae urethrales   Сечівникові залози
  Lacunae urethrales   Сечівникові затоки
  (Ductus paraurethrales)   (Присечівникові протоки)
Organa genitalia masculina interna Внутрішні чоловічі статеві органи
TESTIS; ORCHIS ЯЄЧКО
Extremitas superior; Polus superior Верхній кінець; Верхній полюс
Extremitas inferior; Polus inferior Нижній кінець;                  Нижній полюс
Facies lateralis Бічна поверхня
Facies medialis Присередня поверхня
Margo anterior Передній край
Margo posterior Задній край
Tunica vaginalis testis Піхвова оболонка яєчка
  Lamina parietalis   Пристінкова пластинка
  Lamina visceralis   Нутрощева пластинка
  Lig. epididymidis superius   Верхня зв’язка над’яєчка
  Lig. epididymidis inferius   Нижня зв’язка над’яєчка
  Sinus epididymidis   Пазуха над’яєчка
  Tunica serosa   Серозна оболонка
  Tela subserosa   Підсерозний прошарок
Tunica albuginea Білкова оболонка
Tunica vasculosa Судинна оболонка
Mediastinum testis Середостіння яєчка
Septula testis Перегородочки яєчка
Lobuli testis Часточки яєчка
Parenchyma testis Паренхіма яєчка
Tubuli seminiferi contorti tubules Звивисті сім’яні трубочки
Tubuli seminiferi recti Прямі сім’яні трубочки
Rete testis Сітка яєчка
Ductuli efferentes testis Виносні проточки яєчка
EPIDIDYMIS НАД’ЯЄЧКО
Caput epididymidis Головка над’яєчка
  Lobuli epididymidis; Coni epididymidis   Часточки над’яєчка; Конуси над’яєчка
Corpus epididymidis Тіло над’яєчка
Cauda epididymidis Хвіст над’яєчка
Ductus epididymidis Протока над’яєчка
Ductuli aberrantes Відхильні проточки
  (Ductulus aberrans superior)   (Верхня відхильна проточка)
  (Ductulus aberrans inferior)   (Нижня відхильна проточка)
  Appendix testis   Привісок яєчка
  (Appendix epididymidis)   (Привісок над’яєчка)
(PARADIDYMIS) (ПРИЯЄЧКО)
FUNICULUS SPERMATICUS СІМ’ЯНИЙ КАНАТИК
Fascia spermatica externa Зовнішня сім’яна фасція
M. cremaster М’яз-підіймач яєчка
Fascia cremasterica Фасція м’яза – підіймача яєчка
Fascia spermatica interna Внутрішня сім’яна фасція
(Vestigium processus vaginalis) (Залишок піхвового відростка)
DUCTUS DEFERENS СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА
Pars scrotalis Калиткова частина
Pars funicularis Канатикова частина
Pars inguinalis Пахвинна частина
Pars pelvica Тазова частина
Ampulla ductus deferentis Ампула сім’явиносної протоки
  Diverticula ampullae   Дивертикули ампули
Tunica adventitia Зовнішня оболонка
Tunica muscularis М’язова оболонка
Tunica mucosa Слизова оболонка
GLANDULA VESICULOSA; GLANDULA SEMINALIS; VESICULA SEMINALIS ПУХИРЧАСТА ЗАЛОЗА; СІМ’ЯНА ЗАЛОЗА; СІМ’ЯНИЙ ПУХИРЕЦЬ
Tunica adventitia Зовнішня оболонка
Tunica muscularis М’язова оболонка
Tunica mucosa Слизова оболонка
Ductus excretorius Вивідна протока
Ductus ejaculatorius Сім’явипорскувальна протока
PROSTATA ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА
Basis prostatae Основа передміхурової залози
Pars proximalis Ближча частина
Zona glandularum periurethralium Навколосечівникова залозиста зона
Pars distalis Дальша частина
Apex prostatae Верхівка передміхурової залози
Facies anterior Передня поверхня
Facies posterior Задня поверхня
Facies inferolateralis Нижньобічна поверхня
Lobi prostatae dexter et sinister Права та ліва частки передміхурової залози
  Lobulus inferoposterior   Нижньозадня часточка
  Lobulus inferolateralis   Нижньобічна часточка
  Lobulus superomedialis   Верхньоприсередня часточка
  Lobulus anteromedialis   Передньоприсередня часточка
  (Lobus medius)   (Середня частка)
Isthmus prostatae; Conimissura prostatae Перешийок передміхурової залози; Спайка передміхурової залози
Capsula prostatica Капсула передміхурової залози
Parenchyma Паренхіма
Ductuli prostatici Проточки передміхурової залози
Substantia muscularis М’язова речовина
M. puboprostaticus Лобково-передміхуровий м’яз
M. vesicoprostaticus Міхурово-передміхуровий м’яз
Area trapezoidea Трапецієподібне поле
GLANDULA BULBOURETHRALIS ЦИБУЛИННО-СЕЧІВНИКОВА ЗАЛОЗА
Ductus glandulae bulbourethralis Протока цибулинно-сечівникової залози
Organa genitalia masculina externa Зовнішні чоловічі статеві органи
PENIS СТАТЕВИЙ ЧЛЕН
Radix penis Корінь статевого члена
Corpus penis Тіло статевого члена
Crus penis Ніжка статевого члена
Спинка статевого члена
Facies urethralis Сечівникова поверхня
Glans penis Головка статевого члена
  Corona glandis   Вінець головки
  Septum glandis   Перегородка головки
  Collum glandis   Шийка головки
Preputium penis Передня шкірочка статевого члена
  Frenulum preputii   Вуздечка передньої шкірочки
Raphe penis Шов статевого члена
Corpus cavernosum penis Печеристе тіло статевого члена
Corpus spongiosum penis Губчасте тіло статевого члена
  Bulbus penis   Цибулина статевого члена
Tunica albuginea corporum cavernosorum Білкова оболонка печеристого тіла
Tunica albuginea corporis spongiosi Білкова оболонка губчастого тіла
Septum penis Перегородка статевого члена
Trabeculae corporum cavernosorum Перекладки печеристого тіла
Trabeculae corporis spongiosi Перекладки губчастого тіла
Cavernae corporum cavernosorum Печери печеристих тіл
Cavernae corporis spongiosi Печери губчастого тіла
Aa. helicinae Покручені артерії
Vv. cavernosae Печеристі вени
Fascia penis Фасція статевого члена
  Lig. suspensorium penis   Підвішувальна зв’язка статевого члена
Tela subcutanea penis Підшкірний прошарок статевого члена
  Lig. fundiforme penis   Пращоподібна зв’язка статевого члена
Glandulae preputiales Залози передньої шкірочки
URETHRA MASCULINA ЧОЛОВІЧИЙ СЕЧІВНИК
Ostium urethrae intemum Внутрішнє вічко сечівника
  Ostium urethrae intemum accipiente   Внутрішнє накопичувальне вічко сечівника
  Ostium urethrae intemum evacuante   Внутрішнє еваківне вічко сечівника
Pars intramuralis;                   Pars preprostatica Внутрішньостінкова частина; Передпередміхурова частина
Pars prostatica Передміхурова частина
  Pars proximalis   Ближча частина
  Pars distalis   Дальша частина
  Crista urethralis   Сечівниковий гребінь
  Colliculus seminalis   Сім’яний горбок
  Utriculus prostaticus   Передміхуровий мішечок
  Sinus prostaticus   Передміхурова пазуха
  Tunica muscularis   М’язова оболонка
    Stratum circulare     Коловий шар
      М. sphincter urethrae internus; М. sphincter supracollicularis       Внутрішній м’яз-замикач сечівника; Надгорбковий м’яз-замикач
    Stratum longitudinale     Поздовжній шар
  Tunica mucosa   Слизова оболонка
  M. sphincter urethrae externus   Зовнішній м’яз-замикач сечівника
Pars intermedia; Pars membranacea Проміжна частина; Перетинчаста частина
  Tunica muscularis   М’язова оболонка
    Stratum longitudinale     Поздовжній шар
  Tunica mucosa   Слизова оболонка
Pars spongiosa Губчаста частина
  Fossa navicularis urethrae   Човноподібна ямка сечівника
  (Valvula fossae navicularis)   (Заслінка човноподібної ямки)
  Lacunae urethrales   Сечівникові затоки
  Glandulae urethrales   Сечівникові залози
  Ductus paraurethrales   Присечівникові протоки
  Tunica muscularis   М’язова оболонка
    Stratum longitudinale     Поздовжній шар
  Tunica mucosa   Слизова оболонка
Ostium urethrae externum Зовнішнє вічко сечівника
SCROTUM КАЛИТКА
Raphe scroti Шов калитки
Tunica dartos М’ясиста оболонка
  Septum scroti   Перегородка калитки
  M. dartos   М’ясистий м’яз
Perineum Промежина
Organa genitalia feminina externa Зовнішні жіночі статеві органи
Organa genitalia masculina externa Зовнішні чоловічі статеві органи
Raphe perinei Шов промежини
Mm. perinei М’язи промежини
  Mm. regionis analis   М’язи відхідникової ділянки
    M. sphincter ani externus     Зовнішній м’яз-замикач відхідника
  Mm. regionis urogenitahs   М’язи сечо-статевої ділянки
Corpus perineale; Centram perinei Промежинне тіло; Центр промежини
Corpus anococcygeum; Lig. anococcygeum Відхідниково-куприкове тіло; Відхідниково-куприкова зв’язка
Tela subcutanea perinei Підшкірний прошарок промежини
  Stratum membranosum   Перетинчастий шар
Saccus subcutaneus perinei Підшкірний мішок промежини
Compartimentum superficiale perinei; Spatium superficiale perinei Поверхневий відділ промежини; Поверхневий простір промежини
Fascia perinei; Fascia investiens perinei superficialis Фасція промежини; Поверхнева обгортальна фасція промежини
M. transversus perinei superficialis Поверхневий поперечний м’яз промежини
M. ischiocavernosus Сідничо-печеристий м’яз
M. bulbospongiosus Цибулинно-губчастий м’яз
Saccus profundus perinei; Spatium profundum perinei Глибокий мішок промежини; Глибокий простір промежини
Membrana perinei Перетинка промежини
  Lig. transversum perinei ♂   Поперечна зв’язка промежини ♂
M. transversus perinei proftindus ♂ Глибокий поперечний м’яз промежини ♂
M. sphincter urethrae externus ♂ Зовнішній м’яз-замикач сечівника ♂
M. sphincter urethrae externus ♀ Зовнішній м’яз-замикач сечівника ♀
M. compressor urethrae ♀ М’яз-стискач сечівника ♀
M. sphincter urethrovaginalis ♀ Сечівниково-піхвовий м’яз-замикач ♀
Fossa ischioanalis Сідничо-відхідникова ямка
Corpus adiposum fossae ischioanalis Жирове тіло сідничо-відхідникової ямки
Canalis pudendalis Соромітний канал
Cavitas abdominalis et pelvis Черевна і тазова порожнини
Cavitas abdominis; Cavitas abdominalis Черевна порожнина
Cavitas pelvis; Cavitas pelvina Тазова порожнина
Spatium extraperitoneale Позаочеревинний простір
Spatium retroperitoneale Заочеревинний простір
Spatium retropubicum Залобковий простір
Spatium retroinguinale Запахвинний простір
Cavitas peritonealis Очеревинна порожнина
Peritoneum Очеревина
Tunica serosa Серозна оболонка
Tela subserosa Підсерозний прошарок
Peritoneum parietale Пристінкова очеревина
Pentoneum viscerale Нутрощева очеревина
Mesenterium Брижа тонкої кишки
Radix mesenterii Корінь брижі
Mesocolon Брижа ободової кишки
Mesocolon transversum Брижа поперечної ободової кишки
(Mesocolon ascendens) (Брижа висхідної ободової кишки)
(Mesocolon descendens) (Брижа низхідної ободової кишки)
Mesocolon sigmoideum Брижа сигмоподібної ободової кишки
Mesoappendix Брижа червоподібного відростка
Omentum minus Малий чепець
Lig. hepatophrenicum Печінково-діафрагмова зв’язка
Lig. hepatoesophageale Печінково-стравохідна зв’язка
Lig. hepatogastricum Печінково-шлункова зв’язка
Lig. hepatoduodenale Печінково-дванадцятипалокишкова зв’язка
(Lig. hepatocolicum) (Печінково-ободовокишкова зв’язка)
Omentum majus Великий чепець
Lig. gastrophrenicum Шлунково-діафрагмова зв’язка
Lig. gastrosplenicum; Lig. Gastrolienale Шлунково-селезінкова зв’язка
Plica presplenica Передселезінкова складка
(Lig. gastrocolicum) (Шлунково-ободовокишкова зв’язка)
Lig. phrenicosplenicum Діафрагмово-селезінкова зв’язка
Lig. splenorenale; Lig. lienorenale Селезінково-ниркова зв’язка
Lig. pancreaticosplenicum Підшлунково-селезінкова зв’язка
Lig. pancreaticocolicum Підшлунково-ободовокишкова зв’язка
Lig. splenocolicum Селезінково-ободовокишкова зв’язка
Lig. phrenicocolicum Діафрагмово-ободовокишкова зв’язка
Ligamenta hepatis Зв’язки печінки
Lig. coronarium Вінцева зв’язка
  Lig. falciforme   Серпоподібна зв’язка
  Lig. triangulare dextram   Права трикутна зв’язка
  Lig. triangulare sinistrum   Ліва трикутна зв’язка
  Lig. hepatorenale   Печінково-ниркова зв’язка
Recessus, fossae et plicae Закутки, ямки та складки
Bursa omentalis Чепцева сумка
  Foramen omentale; Foramen epiploicum   Чепцевий отвір
  Vestibulum   Присінок
  Recessus superior   Верхній закуток
  Recessus inferior   Нижній закуток
  Recessus splenicus; Recessus lienalis   Селезінковий закуток
  Plica gastropancreatica   Шлунково-підшлунковозалозова складка
  Plica hepatopancreatica   Печінково-підшлунковозалозова складка
Plica duodenalis superior; Plica duodenojejunalis Верхня дванадцятипалокишкова складка; Дванадцятипало-порожньокишкова складка
Recessus duodenalis superior Верхній дванадцятипалокишковий закуток
Plica duodenalis inferior; Plica duodenomesocolica Нижня дванадцятипалокишкова складка; Дванадцятипало-брижовоободовокишкова складка
Recessus duodenalis inferior Нижній дванадцятипалокишковий закуток
(Plica paraduodenalis) (Придванадцятипалокишкова складка)
(Recessus paraduodenalis) (Придванадцятипалокишковий закуток)
(Recessus retroduodenalis) (Задванадцятипалокишковий закуток)
Recessus intersigmoideus Міжсигмоподібний закуток
Recessus ileocaecalis superior Верхній клубово-сліпокишковий закуток
Plica caecalis vascularis Судинна сліпокишкова складка
Recessus ileocaecalis inferior Нижній клубово-сліпокишковий закуток
Plica ileocaecalis Клубово-сліпокишкова складка
Recessus retrocaecalis Засліпокишковий закуток
Plicae caecales Сліпокишкові складки
Sulci paracolici Приободовокишкові борозни
Recessus subphrenicus Піддіафрагмовий закуток
Recessus subhepaticus Підпечінковий закуток
  Recessus hepatorenalis   Печінково-нирковий закуток
Trigonum cystohepaticum Міхурово-печінковий трикутник
Plica umbilicalis mediana Серединна пупкова складка
Fossa supravesicalis Надміхурова ямка
Plica umbilicalis medialis Присередня пупкова складка
Fossa inguinalis medialis Присередня пахвинна ямка
Trigonum inguinale Пахвинний трикутник
Plica umbilicalis lateralis; Plica epigastrica Бічна пупкова складка; Надчеревна складка
Fossa inguinalis lateralis Бічна пахвинна ямка
Peritoneum urogenitale Сечо-статева очеревина
Fossa paravesicalis Приміхурова ямка
Plica vesicalis transversa Поперечна міхурова складка
Excavatio vesicouterina ♀ Міхурово-маткова заглибина ♀
Lig. latum uteri ♀ Широка маткова зв’язка ♀
  Mesometrium ♀   Брижа матки ♀
  Mesosalpinx ♀   Брижа маткової труби ♀
  Mesovarium ♀   Брижа яєчника ♀
Trigonum parietale laterale pelvis ♀ Бічний пристінковий трикутник таза ♀
Fossa ovarica ♀ Яєчникова ямка ♀
Lig. suspensorium ovarii ♀ Підвішувальна зв’язка яєчника ♀
Plica rectouterina ♀ Прямокишково-маткова складка ♀
Excavatio rectouterina ♀ Прямокишково-маткова заглибина ♀
Excavatio rectovesicalis ♂ Прямокишково-міхурова заглибина ♂
Fossa pararectalis Припрямокишкова ямка
Glandulae endocrinae Залози внутрішньої секреції; Ендокринні залози
Hypophysis; Glandula pituitaria Гіпофіз; Мозковий придаток
Adenohypophysis; Lobus anterior Аденогіпофіз; Передня частка
  Pars tuberalis   Горбова частина
  Pars intermedia   Проміжна частина
  Pars distalis   Дальша частина
Neurohypophysis; Lobus posterior Нейрогіпофіз; Задня частка
  Infundibulum   Лійка
  Lobus nervosus; Pars nervosa   Нервова частка; Нервова частина
Glandula pinealis; Corpus pineale Шишкоподібна залоза; Шишкоподібне тіло
Glandula thyroidea Щитоподібна залоза
Lobus Частка
Isthmus glandulae thyroideae Перешийок щитоподібної залози
(Lobus pyramidalis) (Пірамідна частка)
Glandulae thyroideae accessoriae Додаткові щитоподібні залози
Capsula fibrosa Волокниста капсула
Stroma Строма
Parenchyma Паренхіма
Lobuli Часточки
Glandula parathyroidea Прищитоподібна залоза
Glandula parathyroidea superior Верхня прищитоподібна залоза
Glandula parathyroidea inferior Нижня прищитоподібна залоза
Glandulae parathyroideae accessoriae Додаткові прищитоподібні залози
Glandula suprarenalis Надниркова залоза
Facies anterior Передня поверхня
Facies posterior Задня поверхня
Facies renalis Ниркова поверхня
Margo superior Верхній край
Margo medialis Присередній край
Cortex Кіркова речовина
Medulla Мозкова речовина
Hilum Ворота
V. centralis Центральна вена
Glandulae suprarenales accessoriae Додаткові надниркові залози
Insulae pancreaticae Острівці підшлункової залози
Systema cardiovasculare Серцево-судинна система
Nomina generalia Загальні терміни
Vas sanguineum Кровоносна судина
Anastomosis arteriolovenularis; Anastomosis arteriovenosa Артеріоло-венульний анастомоз; Артеріо-венозний анастомоз
Arteria Артерія
A. nutricia; A. nutriens Живильна артерія
Arteriola Артеріола
Circulus arteriosus Артеріальне коло
Circulus vasculosus Судинне коло
Cisterna Цистерна
Haema; Sanguis Кров
Plexus vasculosus Судинне сплетення
Plexus venosus Венозне сплетення
Rete arteriosum Артеріальна сітка
Rete mirabile Дивовижна сітка
Rete vasculosum articulare Суглобова судинна сітка
Rete venosum Венозна сітка
Sinus venosus Венозна пазуха
Tunica externa Зовнішня оболонка
Tunica intima Внутрішня оболонка
Tunica media Середня оболонка
Valva Клапан
  Valvula   Заслінка
  Cuspis   Стулка
Valvula venosa Венозна заслінка
Vas anastomoticum Сполучна судина
Vas capillare Капілярна судина
Vas collaterale Обхідна судина
Vas sinusoideum Синусоїдна судина
Vasa vasorum Судини судин
Vasa nervorum Судини нервів
Vena Вена
V. comitans Супутня вена
V. cutanea Шкірна вена
V. emissaria Випускна вена
V. nutricia; V. nutriens Живильна вена
V. profunda Глибока вена
V. superficialis Поверхнева вена
Venula Венула
Vas lymphaticum Лімфатична судина
  Vas lymphaticum superficiale   Поверхнева лімфатична судина
  Vas lymphaticum profundum   Глибока лімфатична судина
  Plexus lymphaticus   Лімфатичне сплетення
  Valvula lymphatica   Лімфатична заслінка
Lympha Лімфа
Vas lymphocapillare Лімфокапілярна судина
Rete lymphocapillare Лімфокапілярна сітка
Cor Серце
Basis cordis Основа серця
Facies sternocostalis; Facies anterior Груднинно-реброва поверхня; Передня поверхня
Facies diaphragmatica; Facies inferior Діафрагмова поверхня; Нижня поверхня
Facies pulmonalis dextra/sinistra Права/ліва легенева поверхня
Margo dexter Правий край
Apex cordis Верхівка серця
  Incisura apicis cordis   Вирізка верхівки серця
Sulcus interventricularis anterior Передня міжшлуночкова борозна
Sulcus interventricularis posterior Задня міжшлуночкова борозна
Sulcus coronarius Вінцева борозна
Ventriculus cordis dexter/sinister Правий/лівий шлуночок серця
Septum interventriculare Міжшлуночкова перегородка
  Pars muscularis   М’язова частина
  Pars membranacea   Перетинчаста частина
Septum atrioventriculare Передсердно-шлуночкова перегородка
Atrium cordis dextram/sinistram Праве/ліве передсердя
  Auricula atrii   Передсердне вушко
Septum interatriale Міжпередсердна перегородка
Trabeculae caraeae М’ясисті перекладки
Vortex cordis Завиток серця
Mm. papillares Соскоподібні м’язи
Chordae tendineae Сухожилкові струни
Chordae tendineae falsae; Chordae tendineae spuriae Несправжні сухожилкові струни
Trigonum fibrosum dextrum Правий волокнистий трикутник
Trigonum fibrosum sinistrum Лівий волокнистий трикутник
Anulus fibrosus dexter/sinister Праве/ліве волокнисте кільце
Tendo infundibuli Сухожилок лійки
Tendo valvulae venae cavae inferioris Сухожилок заслінки нижньої порожнистої вени
Trigonum nodi sinuatrialis Трикутник пазухо-передсердного вузла
Atrium dextrum Праве передсердя
Auricula dextra Праве вушко
Crista terminalis Межовий гребінь
Foramina venarum minimarum Отвори найменших вен
Fossa ovalis Овальна ямка
Limbus fossae ovalis Кант овальної ямки
(Foramen ovale cordis) (Овальний отвір серця)
Mm. pectinati Гребенясті м’язи
Ostium sinus coronarii Отвір вінцевої пазухи
Ostium venae cavae inferioris Отвір нижньої порожнистої вени
Ostium venae cavae superioris Отвір верхньої порожнистої вени
Sinus venarum cavaram Пазуха порожнистих вен
Sulcus terminalis cordis Межова борозна серця
Tuberculum intervenosum Міжвенний горбок
Valvula venae cavae mferioris Заслінка нижньої порожнистої вени
Valvula sinus coronarii Заслінка вінцевої пазухи
Ventriculus dexter Правий шлуночок
Ostium atrioventriculare dextrum Правий передсердно-шлуночковий отвір
Valva atrioventricularis dextra; Valva tricuspidalis Правий передсердно-шлуночковий клапан; Тристулковий клапан
  Cuspis anterior   Передня стулка
  Cuspis posterior   Задня стулка
  Cuspis septalis   Перегородкова стулка
Crista supraventricularis Надшлуночковий гребінь
Conus arteriosus Артеріальний конус
Ostium trunci pulmonalis Отвір легеневого стовбура
Valva trunci pulmonalis Клапан легеневого стовбура
  Valvula semilunaris dextra   Права півмісяцева заслінка
  Valvula semilunaris sinistra  Ліва півмісяцева заслінка
  Valvula semilunaris anterior  Передня півмісяцева заслінка
  Noduli valvularum semilunanum  Вузлики півмісяцевих заслінок
  Lunulae valvularum semilunarium  Серпики півмісяцевих заслінок
  Commissurae valvularum semilunanum  Спайки півмісяцевих заслінок
M. papillaris anterior Передній сосочкоподібний м’яз
M. papillaris posterior Задній сосочкоподібний м’яз
M. papillaris septalis Перегородковий сосочкоподібний м’яз
Trabecula septomarginalis Перегородково-крайова перекладка
Trabeculae cameae М’ясисті перекладки
Atrium sinistrum Ліве передсердя
Auricula sinistra Ліве вушко
Mm. pectinati Гребенясті м’язи
Ostia venaram pulmonalium Отвори легеневих вен
Valvula foraminis ovalis Заслінка овального отвору
Ventriculus sinister Лівий шлуночок
Ostium atrioventriculare sinistrum Лівий передсердно-шлуночковий отвір
Valva atrioventricularis sinistra; Valva mitralis Лівий передсердно-шлуночковий клапан; Мітральний клапан
  Cuspis anterior   Передня стулка
  Cuspis posterior   Задня стулка
  Cuspides commissurales   Спайкові стулки
M. papillaris anterior Передній соскоподібний м’яз
M. papillaris posterior Задній соскоподібний м’яз
Vestibulum aortae Присінок аорти
Ostium aortae Отвір аорти
Trabeculae cameae М’ясисті перекладки
Valva aortae Клапан аорти
  Valvula semilunaris dextra; Valvula coronaria dextra Права півмісяцева заслінка; Права вінцева заслінка
  Valvula semilunaris sinistra; Valvula coronaria sinistra Ліва півмісяцева заслінка; Ліва вінцева заслінка
  Valvula semilunaris posterior; Valvula non coronaria Задня півмісяцева заслінка; Невінцева заслінка
  Noduli valvularum semilunarium Вузлики півмісяцевих заслінок
  Lunulae valvularum semilunarium Серпики півмісяцевих заслінок
  Commissurae valvularam semilunarium Спайки півмісяцевих заслінок
Endocardium Ендокард
Myocardium Міокард
Complexus stimulans cordis; Systema conducente cordis Стимульний комплекс серця; Провідна система серця
  Nodus sinuatrialis   Пазухо-передсердний вузол
  Nodus atrioventricularis   Передсердно-шлуночковий вузол
  Fasciculus atrioventricularis   Передсердно-шлуночковий пучок
    Crus dextram     Права ніжка
    Crus sinistram     Ліва ніжка
      Rr. subendocardiales       Субендокардіальні гілки
Cavitas pericardiaca Осердна порожнина
Sinus transversus pericardii Осердна поперечна пазуха
Sinus obliquus pericardii Осердна коса пазуха
Pericardium Осердя, перикард
Pericardium fibrosum Волокнисте осердя
  Ligg. sternopericardiaca   Груднинно-осердні зв’язки
Membrana bronchopericardiaca Бронхо-осердна перетинка
Pericardium serosum Серозне осердя
  Lamina parietalis   Пристінкова пластинка
  Lamina visceralis; Epicardium   Нутрощева пластинка; Епікард
  Tunica serosa   Серозна оболонка
  Tela subserosa   Підсерозний прошарок
Plica venae cavae inferior Складка нижньої порожнистої вени
Arteriae Артерії
TRUNCUS PULMONALIS ЛЕГЕНЕВИЙ СТОВБУР
Sinus trunci pulmonalis Пазуха легеневого стовбура
Crista supravalvularis Надзаслінковий гребінь
Bifurcatio trunci pulmonalis Роздвоєння легеневого стовбура
Arteria pulmonalis dextra Права легенева артерія
Аа. lobares superiores Верхні часткові артерії
  A. segmentalis apicalis   Верхівкова сегментна артерія
  A. segmentahs anterior   Передня сегментна артерія
    R. ascendens     Висхідна гілка
    R. descendens     Низхідна гілка
  A. segmentalis posterior   Задня сегментна артерія
    R.ascendens     Висхідна гілка
    R. descendens     Низхідна гілка
A. lobaris media Артерія середньої частки
  A. segmentalis medialis   Присередня сегментна артерія
  A. segmentalis lateralis   Бічна сегментна артерія
Aa. lobares inferiores Артерії нижньої частки
  A. segmentalis supenor   Верхня сегментна артерія
  Pars basalis   Основна частина
    A. segmentalis basalis anterior     Передня основна сегментна артерія
    A. segmentalis basalis lateralis     Бічна основна сегментна артерія
    A. segmentalis basalis medialis     Присередня основна сегментна артерія
    A. segmentalis basalis posterior     Задня основна сегментна артерія
Arteria pulmonalis sinistra Ліва легенева артерія
Lig. arteriosum (Ductus arteriosus) Артеріальна зв’язка
Aa. lobares superiores Артерії верхньої частки
  A. segmentalis apicalis   Верхівкова сегментна артерія
  A. segmentalis anterior   Передня сегментна артерія
    R. ascendens     Висхідна гілка
    R. descendens     Низхідна гілка
  A. segmentalis postenor   Задня сегментна артерія
    R. ascendens     Висхідна гілка
    R. descendens     Низхідна гілка
  A. lingulans   Язичкова артерія
    A. lingularis inferior     Нижня язичкова артерія
    A. lingularis supenor     Верхня язичкова артерія
Aa. lobares inferiores Артерії нижньої частки
  A. segmentalis superior   Верхня сегментна артерія
  Pars basalis   Основна частина
    A. segmentalis basalis anterior     Передня основна сегментна артерія
    A. segmentalis basalis lateralis     Бічна основна сегментна артерія
    A. segmentalis basalis medialis     Присередня основна сегментна артерія
    A. segmentalis basalis posterior     Задня основна сегментна артерія
AORTA АОРТА
Pars ascendens aortae; Aorta ascendens Висхідна частина аорти; Висхідна аорта
Sinus aortae Пазухи аорти
Crista supravalvularis Надзаслінковий гребінь
Bulbus aortae Цибулина аорти
Arteria coronaria dextra Права вінцева артерія
Rr. atrioventriculares Передсердно-шлуночкові гілки
R. coni arteriosi Гілка артеріального конуса
R. nodi sinuatrialis Гілка пазухо-передсердного вузла
Rr. atriales Передсердні гілки
R. marginalis dexter Права крайова гілка
R. atrialis intermedius Проміжна передсердна гілка
R. lnterventricularis posterior Задня міжшлуночкова гілка
  Rr. interventriculares septales   Перегородкові міжшлуночкові гілки
R. nodi atrioventricularis Гілка передсердно-шлуночкового вузла
(R.  posterolateralis dexter) (Права задньобічна гілка)
Arteria coronaria sinistra Ліва вінцева артерія
R. interventricularis anterior Передня міжшлуночкова гілка
  R. coni arteriosi   Гілка артеріального конуса
  R. lateralis   Бічна гілка
  Rr. interventriculares septales   Перегородкові міжшлуночкові гілки
R. circumflexus Огинальна гілка
  R. atrialis anastomoticus   Сполучна передсердна гілка
  Rr. atrioventriculares   Передсердно-шлуночкові гілки
  R. marginalis sinister   Ліва крайова гілка
  R. atrialis intermedius   Проміжна передсердна гілка
  R. posterior ventriculi sinistri   Задня гілка лівого шлуночка
  (R. nodi sinuatrialis)   (Гілка пазухо-передсердного вузла)
  (R. nodi atrioventricularis)   (Гілка передсердно-шлуночкового вузла)
  Rr. atriales   Передсердні гілки
Arcus aortae Дуга аорти
(Isthmus aortae) (Перешийок аорти)
Corpora paraaortica; Glomera aortica Приаортові тіла; Аортові клубочки
Truncus brachiocephalicus Плечо-головний стовбур
(A. thyroidea ima) (Безіменна щитоподібна артерія)
Arteria carotis communis Загальна сонна артерія
Glomus caroticum Сонний клубочок
Sinus caroticus Сонна пазуха
Bifurcatio carotidis Роздвоєння сонної артерії
Arteria carotis externa Зовнішня сонна артерія
A. thyroidea superior Верхня щитоподібна артерія
R. infrahyoideus Підпід’язикова гілка
R. sternocleidomastoideus Груднинно-ключично-соскоподібна гілка
A. laryngea superior Верхня гортанна артерія
R. cricothyroideus Персне-щитоподібна гілка
R. glandularis anterior Передня залозова гілка
R. glandularis posterior Задня залозова гілка
R. glandularis lateralis Бічна залозова гілка
Arteria pharyngea ascendens Висхідна глоткова артерія
A. meningea posterior Задня оболонна артерія
Rr. pharyngeales Глоткові гілки
A. tympanica inferior Нижня барабанна артерія
(Truncus linguofacialis) (Язиково-лицевий стовбур)
Arteria lingualis Язикова артерія
R. suprahyoideus Надпід’язикова гілка
Rr. dorsales linguae Спинкові гілки язика
A. sublingualis Під’язикова артерія
A. profunda linguae Глибока артерія язика
Arteria facialis Лицева артерія
A. palatina ascendens Висхідна піднебінна артерія
R. tonsillaris Мигдаликова гілка
A. submentalis Підпідборідна артерія
Rr. glandulares Залозові гілки
A. labialis inferior Нижня губна артерія
A. labialis superior Верхня губна артерія
  R. septi nasi   Гілка перегородки носа
R. lateralis nasi Бічна гілка носа
A. angularis Кутова артерія
Arteria occipitalis Потилична артерія
R. mastoideus Соскоподібна гілка
R. auricularis Вушна гілка
Rr. sternocleidomastoidei Груднинно-ключично-соскоподібні гілки
Rr. occipitales Потиличні гілки
(R. meningeus) (Оболонна гілка)
R. descendens Низхідна гілка
Arteria auricularis posterior Задня вушна артерія
A. stylomastoidea Шило-соскоподібна артерія
A. tympanica posterior Задня барабанна артерія
  Rr. mastoidei   Соскоподібні гілки
  (R. stapedius)   (Стремінцева гілка)
R. aunculans Вушна гілка
R. occipitalis Потилична гілка
R. parotideus Привушна гілка
Arteria temporalis superficialis Поверхнева скронева артерія
R. parotideus Привушна гілка
A. transversa faciei Поперечна артерія лиця
Rr. auriculares anteriores Передні вушні гілки
A. zygomaticoorbitalis Вилично-очноямкова артерія
A. temporalis media Середня скронева артерія
R. frontalis Лобова гілка
R. parietalis Тім’яна гілка
Arteria maxillaris Верхньощелепна артерія
A. auricularis profunda Глибока вушна артерія
A. tympanica anterior Передня барабанна артерія
A. alveolaris inferior Нижня коміркова артерія
  Rr. dentales   Зубні гілки
  Rr. pendentales   Навколозубні гілки
  R. mentalis   Підборідна гілка
  R. mylohyoideus   Щелепно-під’язикова гілка
А. meningea media Середня оболонна артерія
R. accessorius Додаткова гілка
  R. frontalis   Лобова гілка
  R. orbitalis   Очноямкова гілка
  R. parietalis   Тім’яна гілка
  R. petrosus   Кам’яниста гілка
  A. tympanica superior   Верхня барабанна артерія
  R. anastomoticus cum a. lacrimali   Сполучна гілка зі сльозовою артерією
A. pterygomeningea Крило-оболонна артерія
A. masseterica Жувальна артерія
A. temporalis profunda anterior Передня глибока скронева артерія
A. temporalis profunda posterior Задня глибока скронева артерія
  Rr. pterygoidei   Крилоподібні гілки
A. buccalis Щічна артерія
A. alveolaris superior posterior Задня верхня коміркова артерія
  Rr. dentales   Зубні гілки
  Rr. peridentales   Навколозубні гілки
A. infraorbitalis Підочноямкова аріерія
  Aa. alveolares superiores anteriores   Передні верхні коміркові артерії
    Rr. dentales     Зубні гілки
    Rr. pendentales     Навколозубні гілки
A. canalis pterygoidei Артерія крилоподібного каналу
  A. pharyngeus   Глоткова артерія
A. palatina descendens Низхідна піднебінна артерія
  A. palatina major   Велика піднебінна артерія
  Aa. palatinae mmores   Малі піднебінні артерії
  R. pharyngeus   Глоткова гілка
A. sphenopalatina Клино-піднебінна артерія
  Aa. nasales posteriores laterales   Задні бічні носові артерії
  Rr. septales posteriores   Задні перегородкові гілки
Arteria carotis interna Внутрішня сонна артерія
Pars cervicalis Шийна частина
Sinus caroticus Сонна пазуха
Pars petrosa Кам’яниста частина
Aa. caroticotympanicae Сонно-барабанні артерії
A. canalis pterygoidei Артерія крилоподібного каналу
Pars cavernosa Печериста частина
R. basalis tentorii Основна гілка намету
R. marginalis tentorii Крайова гілка намету
R. meningeus Оболонна гілка
R. sinus cavernosi Гілка печеристої пазухи
A. hypophysialis inferior Нижня гіпофізна артерія
Rr. ganglionares trigeminales Гілки трійчастого вузла
Rr. nervoram Гілки нервів
Pars cerebralis Мозкова частина
A. ophthalmica Очна артерія
A. hypophysialis superior Верхня гіпофізна артерія
A. communicans posterior Задня сполучна артерія
A. choroidea anterior Передня артерія судинного сплетення
A. uncalis Артерія гачка
Rr. clivales Схилові гілки
R. meningeus Оболонна гілка
Siphon caroticum Сифон сонної артерії
Arteria ophthalmica Очна артерія
A. centralis retinae Центральна артерія сітківки
  Pars extraoculans   Позаочна частина
  Pars intraocularis   Внутрішньоочна частина
A. lacrimalis Сльозова артерія
  R. anastomoticus cum a. meningea media   Сполучна гілка з середньою оболонною артерією
  Aa. palpebrales laterales   Бічні повікові артерії
R. meningeus recurrens Поворотна оболонна гілка
Aa. ciliares posteriores breves Задні короткі війкові артерії
Aa. ciliares posteriores longae Задні довгі війкові артерії
Aa. musculares М’язові артерії
  Aa. ciliares anteriores   Передні війкові артерії
  Aa. conjunctivales anteriores   Передні артерії сполучної оболонки
  Aa. episclerales   Надбілково-оболонкові артерії
A. supraorbitalis Надочноямкова артерія
R. diploicus Губчаткова гілка
A. ethmoidalis anterior Передня решітчаста артерія
  R. meningeus anterior   Передня оболонна гілка
  Rr. septales anteriores   Передні перегородкові гілки
  Rr. nasales anteriores laterales   Передні бічні носові гілки
A. ethmoidalis posterior Задня решітчаста артерія
Aa. palpebrales mediales Присередні повікові артерії
  Aa. conjunctivales posteriores   Задні артерії сполучної оболонки
  Arcus palpebralis inferior   Нижня повікова дуга
  Arcus palpebralis superior   Верхня повікова дуга
A. supratrochlearis Надблокова артерія
A. dorsalis nasi Артерія спинки носа
Arteriae encephali Артерії головного мозку
A. choroidea anterior Передня артерія судинного сплетення
Rr. choroidei ventriculi lateralis Гілки судинного сплетення бічного шлуночка
(Rr. choroidei ventriculi tertii) (Гілки судинного сплетення третього шлуночка)
Rr. substantiae perforatae anterioris Гілки передньої пронизаної речовини
Rr. chiasmatici Гілки перехрестя
Rr. tractus optici Гілки зорового шляху
Rr. corporis geniculati lateralis Гілки бічного колінчастого тіла
Rr. genus capsulae interaae Гілки коліна внутрішньої капсули
Rr. cruris posterioris capsulae internae Гілки задньої ніжки внутрішньої капсули
Rr. partis retrolentiformis capsulae internae Гілки засочевицеподібної частини внутрішньої капсули
Rr. globi pallidi Гілки блідої кулі
Rr. caudae nuclei caudati Гілки хвоста хвостатого ядра
Rr. hippocampi Гілки морського коника
(Rr. uncales) (Гілки гачка)
Rr. corporis amygdaloidei Гілки мигдалеподібного тіла
(Rr. tuberis cinerei) (Гілки сірого горба)
(Rr. nucleorum hypothalami) (Гілки ядер гіпоталамуса)
Rr. nucleorum thalami Гілки ядер таламуса
Rr. substantiae nigrae Гілки чорної речовини
Rr. nuclei rubri Гілки червоного ядра
Rr. cruris cerebri Гілки ніжок великого мозку
Arteria cerebri anterior Передня мозкова артерія
Pars precommunicalis; Segmentum A1 Передсполучна частина; Сегмент А1
  Aa. centrales anteromediales   Передньоприсередні центральні артерії
    Aa. striatae mediales proximales     Ближчі присередні смугасті артерії
    A. supraoptica     Надзорова артерія
    Aa. perforantes anteriores     Передні пронизні артерії
    Aa. preopticae     Передзорові артерії
A. communicans anterior Передня сполучна артерія
  Aa. centrales anteromediales   Передньоприсередні центральні артерії
    A. suprachiasmatica     Надперехресна артерія
    A. commissuralis mediana     Серединна спайкова артерія
    А. callosa mediana     Серединна мозолиста артерія
Pars postcommunicalis; Segmentum A2 Засполучна частина; Сегмент А2
  A. striata medialis distahs   Дальша присередня смугаста артерія
  A. frontobasalis medialis; A. orbitofrontalis medialis artery   Присередня лобово-основна артерія; Присередня очноямково-лобова артерія
  A. polaris frontalis   Лобова полюсна артерія
  A. callosomarginalis   Мозолисто-крайова артерія
    R. frontalis anteromedialis     Передньоприсередня лобова гілка
    R. frontalis intermediomedialis     Проміжно-присередня лобова гілка
    R. frontalis posteromedialis     Задньоприсередня лобова гілка
    R. cingularis     Поясна гілка
    Rr. paracentrales     Прицентральні гілки
  A. pericallosa   Навколомозолиста артерія
  (Rr. paracentrales)   (Прицентральні гілки)
  Rr. precuneales   Передклинні гілки
  Rr. parietooccipitales   Тім’яно-потиличні гілки
Arteria cerebri media Середня мозкова артерія
Pars sphenoidalis; Pars horizontalis; Segmentum M1 Клиноподібна частина; Горизонтальна частина; Сегмент М1
  Aa. centrales anterolaterales   Передньобічні центральні артерії
    Rr. proximales laterales striati     Ближчі бічні смугасті гілки
    Rr. distales laterales striati     Дальші бічні смугасті гілки
  (A. uncalis)   (Гачкова артерія)
  A. polaris temporalis   Скронева полюсна артерія
  A. temporalis anterior   Передня скронева артерія
Pars insularis; Segmentum M2 Острівцева частина; Сегмент М2
  Aa. insulares   Острівцеві артерії
Rr. terminales inferiores; Rr. corticales inferiores; Segmentum M2 Нижні кінцеві гілки; Нижні кіркові гілки; Сегмент М2
  R. temporalis anterior   Передня скронева гілка
  R. temporalis medius   Середня скронева гілка
  R. temporalis posterior   Задня скронева гілка
  R. temporooccipitalis   Скронево-потилична гілка
  R. gyri angulans   Гілка кутової звивини
Rr. terminales superiores; Rr. corticales superiores; Segmentum M2 Верхні кінцеві гілки; Верхні кіркові гілки; Сегмент М2
  A. frontobasalis lateralis; A. orbitofrontalis lateralis   Бічна лобово-основна артерія; Бічна очноямково-лобова артерія
  A. prefrontalis   Передлобова артерія
  A. sulci precentralis   Артерія передцентральної борозни
  A. sulci centralis   Артерія центральної борозни
  A. sulci postcentralis   Артерія зацентральної борозни
  A. parietalis anterior   Передня тім’яна артерія
  A. parietalis posterior   Задня тім’яна артерія
Arteria communicans posterior Задня сполучна артерія
Aa. centrales posteromediales Задньоприсередні центральні артерії
  Rr. anteriores   Передні гілки
  Rr. posteriores   Задні гілки
R. chiasmaticus Гілка перехрестя
Aa. tuberis cinerei Артерії сірого горба
  Rr. mediales   Присередні гілки
  Rr. laterales   Бічні гілки
A. thalamotuberalis Таламо-горбова артерія
R. hypothalamicus Підталамічна гілка
Aa. mamillares Сосочкоподібні артерії
R. nervi oculomotorii Гілка окорухового нерва
Circulus arteriosus cerebri Артеріальне коло мозку
A. carotis interna Внутрішня сонна артерія
  A. cerebri anterior   Передня мозкова артерія
    A. communicans anterior     Передня сполучна артерія
  A. cerebri media   Середня мозкова артерія
  A. communicans posterior   Задня сполучна артерія
A. basilaris Основна артерія
A. cerebri posterior Задня мозкова артерія
Pars precommunicalis; Segmentum P1 Передсполучна частина; Сегмент Р1
  Aa. centrales posteromediales   Задньоприсередні центральні артерії
  Aa. circumferentiales breves   Короткі обвідні артерії
  A. thalami perforans   Пронизна артерія таламуса
  A. collicularis; A. quadrigeminalis Горбкова артерія; Чотиригорбикова артерія
Pars postcommunicalis; Segmentum P2 Засполучна частина; Сегмент Р2
  Aa. centrales posterolaterales   Задньобічні центральні артерії
  A. thalamogeniculata   Таламо-колінчаста артерія
  Rr. choroidei posteriores mediales   Присередні задні гілки судинного сплетення
  Rr. choroidei posteriores laterales   Бічні задні гілки судинного сплетення
  Rr. pedunculares   Ніжкові гілки
A. occipitalis lateralis; Segmentum P3 Бічна потилична артерія; Сегмент РЗ
  Rr. temporales anteriores   Передні скроневі гілки
  Rr. temporales intermedii; Rr. temporales medii   Проміжні скроневі гілки; Серединні скроневі гілки
  Rr. temporales posteriores   Задні скроневі гілки
A. occipitalis medialis; Segmentum P4 Присередня потилична артерія; Сегменті Р4
  R. corporis callosi dorsalis   Задня гілка мозолистого тіла
  R. parietalis   Тім’яна гілка
  R. parietooccipitalis   Тім’яно-потилична гілка
  R. calcarinus   Острогова гілка
  R. occipitotemporalis   Потилично-скронева гілка
Arteria subclavia Підключична артерія
Arteria vertebralis Хребтова артерія
Pars prevertebralis Передхребтова частина
Pars transversaria; Pars cervicalis Поперечна частина; Шийна частина
  Rr. spinales   Спинномозкові гілки
    Rr. radiculares     Корінцеві гілки
    A. medullaris segmentalis     Сегментна артерія спинного мозку
  Rr. musculares   М’язові гілки
Pars atlantica Атлантова частина
Pars intracranialis Внутрішньочерепна частина
  Rr. meningei   Оболонні гілки
  A. inferior posterior cerebelli   Задня нижня мозочкова артерія
    A. spinalis posterior     Задня спинномозкова артерія
    R. tonsillae cerebelli     Гілка мигдалика мозочка
    R. choroideus ventriculi quarti     Гілка судинного сплетення четвертого шлуночка
  A. spinalis anterior   Передня спинномозкова артерія
  Rr. medullares mediales   Присередні мозкові гілки
  Rr. medullares laterales   Бічні мозкові гілки
Arteria basilaris Основна артерія
A. inferior anterior cerebelli Передня нижня мозочкова артерія
  A. labyrinthi   Артерія лабіринту
Aa. pontis Артерії мосту
  Rr. mediales   Присередні гілки
  Rr. laterales   Бічні гілки
Aa.mesencephalicae Середньомозкові артерії
A. superior cerebelli Верхня мозочкова артерія
  R. medialis   Присередня гілка
    A. vermis superior     Верхня артерія черв’яка
  R. lateralis   Бічна гілка
A. cerebri posterior Задня мозкова артерія
Arteria thoracica interna Внутрішня грудна артерія
Rr. mediastinales Середостінні гілки
Rr. thymici Гілки загруднинної залози
(Rr. bronchiales) (Бронхові гілки)
(Rr. tracheales) (Трахейні гілки)
A. pericardiacophrenica Осердно-діафрагмова артерія
Rr. sternales Груднинні гілки
Rr. perforantes Пронизні гілки
  Rr. mammarii mediales   Присередні гілки груді
(R. costalis lateralis) (Бічна реброва гілка)
Rr. intercostales anteriores Передні міжреброві гілки
A. musculophrenica М’язово-діафрагмова артерія
A. epigastrica superior Верхня надчеревна артерія
Truncus thyrocervicalis Щито-шийний стовбур
A. thyroidea inferior Нижня щитоподібна артерія
  A. laryngea inferior   Нижня гортанна артерія
  Rr. glandulares   Залозові гілки
  Rr. pharyngeales   Глоткові гілки
  Rr. oesophageales   Стравохідні гілки
  Rr. tracheales   Трахейні гілки
A. cervicalis ascendens Висхідна шийна артерія
  Rr. spinales   Спинномозкові гілки
A. suprascapularis Надлопаткова артерія
  R. acromialis   Надплечова гілка
A. transversa colli; A. transversa cervicis Поперечна артерія шиї
  R. superficialis   Поверхнева гілка
    R.ascendens     Висхідна гілка
    R. descendens     Низхідна гілка
  R. profundus; A. dorsalis scapulae   Глибока гілка; Тильна артерія лопатки
(A. dorsalis scapulae) (Тильна артерія лопатки)
Truncus costocervicalis Реброво-шийний стовбур
А. cervicalis profunda Глибока шийна артерія
А. intercostalis suprema Найвища міжреброва артерія
  A. intercostalis posterior prima   Перша задня міжреброва артерія
  A. intercostalis posterior secunda   Друга задня міжреброва артерія
    Rr. dorsales     Задні гілки
    Rr. spinales     Спинномозкові гілки
Arteriae membri superioris Артерії верхньої кінцівки
Arteria axillaris Пахвова артерія
Rr. subscapulares Підлопаткові гілки
A. thoracica superior Верхня грудна артерія
A. thoracoacromialis Грудо-надплечова артерія
  R. acromialis   Надплечова гілка
  Rete acromiale   Надплечова сітка
  R. clavicularis   Ключична гілка
  R. deltoideus   Дельтоподібна гілка
  Rr. pectorales   Грудні гілки
A. thoracica lateralis Бічна грудна артерія
  Rr. mammarii laterales   Бічні гілки груді
A. subscapularis Підлопаткова артерія
  A. thoracodorsalis   Грудо-спинна артерія
  A. circumflexa scapulae   Огинальна артерія лопатки
A. circumflexa humeri anterior Передня огинальна артерія плеча
A. circumflexa humeri posterior Задня огинальна артерія плеча
Arteria brachialis Плечова артерія
(A. brachialis superficialis) (Поверхнева плечова артерія)
A. profunda brachii Глибока артерія плеча
  Aa. nutriciae humeri; Aa. nutrientes humeri   Живильні артерії плеча
  R. deltoideus   Дельтоподібна гілка
  А. collateralis media   Середня обхідна артерія
  А. collateralis radialis   Променева обхідна артерія
А. collateralis ulnaris superior Верхня ліктьова обхідна артерія
A. collateralis ulnaris inferior Нижня ліктьова обхідна артерія
Arteria radialis Променева артерія
A. recurrens radialis Променева поворотна артерія
A. nutricia radii; A. nutriens radii Живильна артерія променевої кістки
R. carpalis palmaris Долонна зап’ясткова гілка
R. palmaris superficialis Поверхнева долонна гілка
  R. carpalis dorsalis   Тильна зап’ясткова гілка
  Rete carpale dorsale   Тильна зап’ясткова сітка
  Aa. metacarpales dorsales   Тильні зап’ясткові артерії
Aa. digitales dorsales Тильні пальцеві артерії
A. princeps pollicis Головна артерія великого пальця
A. radialis indicis Променева артерія вказівного пальця
Arcus palmaris profundus Глибока долонна дуга
  Aa. metacarpales palmares   Долонні п’ясткові артерії
  Rr. perforantes   Пронизні гілки
Arteria ulnaris Ліктьова артерія
A. recurrens ulnaris Ліктьова поворотна артерія
  R. anterior   Передня гілка
  R. posterior   Задня гілка
Rete articulare cubiti Ліктьова суглобова сітка
A. nutricia ulnae; A. nutriens ulnae Живильна артерія ліктьової кістки
A. interossea communis Загальна міжкісткова артерія
  A. interossea anterior   Передня міжкісткова артерія
    A. comitans nervi mediani     Супутня артерія серединного нерва
  A. interossea posterior   Задня міжкісткова артерія
    R. perforans     Пронизна гілка
    A. interossea recurrens     Поворотна міжкісткова артерія
R. carpalis dorsalis Тильна зап’ясткова гілка
R. carpalis palmaris Долонна зап’ясткова гілка
R. palmaris profundus Глибока долонна гілка
Arcus palmaris superficialis Поверхнева долонна дуга
Aa. digitales palmares communes Загальні долонні пальцеві артерії
  Aa. digitales palmares propriae   Власні долонні пальцеві артерії
Pars descendens aortae; Aorta descendens Низхідна частина аорти; Низхідна аорта
Pars thoracica aortae; Aorta thoracica Грудна частина аорти; Грудна аорта
Rr. bronchiales Бронхові гілки
Rr. oesophageales Стравохідні гілки
Rr. pericardiaci Осердні гілки
Rr. mediastinales Середостінні гілки
Aa. phrenicae superiores Верхні діафрагмові артерії
Aa. intercostales posteriores Задні міжреброві артерії
  R. dorsalis   Спинна гілка
    R. cutaneus medialis     Присередня шкірна гілка
    R. cutaneus lateralis     Бічна шкірна гілка
  Rr. spinales   Спинномозкові гілки
    R. postcentralis     Зацентральна гілка
    R. prelaminaris     Передпластинкова гілка
    A. radicularis posterior     Задня корінцева артерія
    A. radicularis anterior     Передня корінцева артерія
    A. medullaris segmentalis     Сегментна мозкова артерія
  R. collateralis   Обхідна гілка
  R. cutaneus lateralis   Бічна шкірна гілка
     Rr. mammarii laterales      Бічні гілки груді
A. subcostalis Підреброва артерія
  R. dorsalis   Спинна гілка
  R. spinalis   Спинномозкова гілка
Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis Черевна частина аорти; Черевна аорта
A. phrenica inferior Нижня діафрагмова артерія
Aa. suprarenales superiores Верхні надниркові артерії
Aa. lumbales Поперекові артерії
R. dorsalis Спинна гілка
R. spinalis Спинномозкова гілка
  A. medullaris segmentalis   Сегментна спинномозкова артерія
A. sacralis mediana Серединна крижова артерія
Aa. lumbales imae Найнижчі поперекові артерії
Rr. sacrales laterales Бічні крижові гілки
Glomus coccygeum Куприковий клубочок
Truncus coeliacus Черевний стовбур
A. gastrica sinistra Ліва шлункова артерія
  Rr. oesophageales   Стравохідні гілки
A. hepatica communis Загальна печінкова артерія
A. gastroduodenalis Шлунково-дванадцятипалокишкова артерія
  (A. supraduodenalis)   (Наддванадцятипалокишкова артерія)
  A. pancreaticoduodenalis superior posterior   Задня верхня підшлунково-дванадцятипалокишкова артерія
    Rr. pancreatici     Гілки підшлункової залози
    Rr. duodenales     Дванадцятипалокишкові гілки
  Aa. retroduodenales   Задванадцятипалокишкові артерії
  A. gastroomentalis dextra   Права шлунково-чепцева артерія
    Rr. gastrici     Шлункові гілки
    Rr. omentales     Чепцеві гілки
  A. pancreaticoduodenalis superior anterior   Передня верхня підшлунково-дванадцятипалокишкова артерія
    Rr. pancreatici  Гілки підшлункової залози
    Rr. duodenales  Дванадцятипалокишкові гілки
  А. gastrica dextra   Права шлункова артерія
  А. hepatica propria   Власна печінкова артерія
    R. dexter      Права гілка
      A. cystica       Жовчноміхурова артерія
      A. lobi caudati       Артерія хвостатої частки
      A. segmenti anterioris       Артерія переднього сегмента
      A. segmenti posterioris       Артерія заднього сегмента
    R. sinister     Ліва гілка
      A. lobi caudati       Артерія хвостатої частки
      A. segmenti medialis       Артерія присереднього сегмента
      A. segmenti lateralis       Артерія бічного сегмента
    R. intermedius     Проміжна гілка
A. splenica; A. lienalis Селезінкова артерія
  Rr. pancreatici   Гілки підшлункової залози
    A. pancreatica dorsalis     Дорсальна артерія підшлункової залози
    A. pancreatica inferior     Нижня артерія підшлункової залози
    A. prepancreatica     Передпідшлунковозалозова артерія
    A. pancreatica magna     Велика артерія підшлункової залози
    A. caudae pancreatis     Артерія хвоста підшлункової залози
  A. gastroomentalis sinistra   Ліва шлунково-чепцева артерія
    Rr. gastrici     Шлункові гілки
    Rr. omentales     Чепцеві гілки
  Aa. gastricae breves  Короткі шлункові артерії
 Rr. splenici; Rr. lienales  Селезінкові гілки
 A. gastrica posterior  Задня шлункова артерія
Arteria mesenterica superior Верхня брижова артерія
A. pancreaticoduodenalis inferior Нижня підшлунково-дванадцятипалокишкова артерія
  R. anterior   Передня гілка
  R. posterior   Задня гілка
Aa. jejunales Порожньокишкові артерії
Aa. ileales Клубовокишкові артерії
A. ileocolica Клубово-ободовокишкова артерія
  A. caecalis anterior   Передня сліпокишкова артерія
  A. caecalis posterior   Задня сліпокишкова артерія
  A. appendicularis   Артерія червоподібного відростка
  R. ilealis   Клубовокишкова гілка
  R. colicus   Ободовокишкова гілка
A. colica dextra Права ободовокишкова артерія
A. flexurae dextrae Артерія правого вигину
A. colica media Середня ободовокишкова артерія
A. marginalis coli; A. juxtacolica; Arcus marginalis coli Крайова ободовокишкова артерія; Біляободовокишкова артерія; Крайова ободовокишкова дуга
A. mesenterica inferior Нижня брижова артерія
A.ascendens Висхідна артерія
A. colica sinistra Ліва ободовокишкова артерія
Aa. sigmoideae Сигмоподібні артерії
A. rectalis superior Верхня прямокишкова артерія
A. suprarenalis media Середня надниркова артерія
A. renalis Ниркова артерія
Rr. capsulares Капсульні гілки
A. suprarenalis inferior Нижня надниркова артерія
R. anterior Передня гілка
A. segmenti superioris   Артерія верхнього сегмента
A. segmenti anterioris superioris   Артерія переднього верхнього сегмента
A. segmenti anterioris inferioris   Артерія переднього нижнього сегмента
  A. segmenti inferioris   Артерія нижнього сегмента
R. posterior Задня гілка
  A. segmenti posterioris   Артерія заднього сегмента
Rr. ureterici Сечовідні гілки
Aa. intrarenales Внутрішньониркові артерії
A. ovarica ♀ Яєчникова артерія ♀
Rr. ureterici ♀ Сечовідні гілки ♀
Rr. tubarii ♀ Трубні гілки ♀
A. testicularis ♂ Яєчкова артерія ♂
Rr. ureterici c♂ Сечовідні гілки ♂
Rr. epididymales ♂ Над’яєчкові гілки ♂
Bifurcatio aortae Роздвоєння аорти
Arteria iliaca communis Спільна клубова артерія
Arteria iliaca interna Внутрішня клубова артерія
A. iliolumbalis Клубово-поперекова артерія
R. lumbalis Поперекова гілка
R. spinalis Спинномозкова гілка
R. iliacus Клубова гілка
Aa. sacrales laterales Бічні крижові артерії
Rr. spinales Спинномозкові гілки
A. obturatoria Затульна артерія
R. pubicus Лобкова гілка
R. acetabularis Кульшовозападинна гілка
R. anterior Передня гілка
R. posterior Задня гілка
A. glutea superior Верхня сіднична артерія
R. superficialis Поверхнева гілка
R. profundus Глибока гілка
  R. superior   Верхня гілка
  R. inferior   Нижня гілка
A. glutea inferior Нижня сіднична артерія
A. comitans nervi ischiadici Супутня артерія сідничого нерва
A. umbilicalis Пупкова артерія
Pars patens Відкрита частина
  A. ductus deferentis ♂   Артерія сім’явиносної протоки ♂
  Rr. ureterici   Сечовідні гілки
  Aa. vesicales superiores   Верхні міхурові артерії
Pars occlusa Закрита частина
Chorda a. umbilicalis Струна пупкової артерії
A. vesicalis inferior Нижня міхурова артерія
Rr. prostatici ♂ Гілки передміхурової залози ♂
A. uterina ♀ Маткова артерія ♀
Rr. helicini ♀ Звивисті гілки ♀
Rr. vaginales ♀ Піхвові гілки ♀
  (A. azygos vaginae) ♀   (Непарна артерія піхви) ♀
R. ovaricus ♀ Яєчникова гілка ♀
R. tubarius ♀ Трубна гілка ♀
A. vaginalis ♀ Піхвова артерія ♀
A. rectalis media Середня прямокишкова артерія
Rr. vaginales ♀ Піхвові гілки ♀
Rr. prostatici ♂ Передміхурові залозові гілки ♂
A. pudenda interna Внутрішня соромітна артерія
A. rectalis inferior Нижня прямокишкова артерія
A. perinealis Промежинна артерія
Rr. labiales posteriores ♀ Задні губні гілки ♀
Rr. scrotales posteriores ♂ Задні калиткові гілки ♂
A. urethralis Сечівникова артерія
A. bulbi vestibuli ♀ Артерія цибулини присінка ♀
A. bulbi penis ♂ Артерія цибулини статевого члена ♂
A. dorsalis clitoridis ♀ Спинкова артерія клітора ♀
A. dorsalis penis ♂ Спинкова артерія статевого члена ♂
A. profunda clitoridis ♀ Глибока артерія клітора ♀
A. profunda penis ♂ Глибока артерія статевого члена ♂
Aa. perforantes penis ♂ Пронизні артерії статевого члена ♂
ARTERIAE MEMBRI INFERIOREIS АРТЕРІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Arteria iliaca externa Зовнішня клубова артерія
A. epigastrica inferior Нижня надчеревна артерія
  R. pubicus   Лобкова гілка
    R. obturatorius     Затульна гілка
    (A. obturatoria accessoria)     (Додаткова затульна артерія)
  A. cremasterica ♂   Артерія підвішувального м’яза яєчка ♂
  A. ligamenti teretis uteri ♀   Артерія круглої зв’язки матки♀
A. circumflexa ilium profunda Огинальна артерія клубової кістки
  R.ascendens   Висхідна гілка
Arteria femoralis Стегнова артерія
A. epigastrica superficialis Поверхнева надчеревна артерія
A. circumflexa ilium superficialis Поверхнева огинальна артерія клубової кістки
A. pudenda externa superficialis Поверхнева зовнішня соромітна артерія
A. pudenda externa profunda Глибока зовнішня соромітна артерія
  Rr. labiales anteriores ♀   Передні губні гілки ♀
  Rr. scrotales anteriores ♂   Передні калиткові гілки ♂
  Rr. inguinales   Пахвинні гілки
A. descendens genus Низхідна колінна артерія
  R. saphenus   Підшкірна гілка
  Rr. articulares   Суглобові гілки
Arteria profunda femoris Глибока стегнова артерія
A. circumflexa femoris medialis Присередня огинальна артерія стегна
  R. superficialis   Поверхнева гілка
  R. profundus   Глибока гілка
  R. acetabularis   Кульшовозападинна гілка
  R. ascendens   Висхідна гілка
  R. descendens   Низхідна гілка
А. circumflexa femoris lateralis Бічна огинальна артерія стегна
  R. ascendens   Висхідна гілка
  R. descendens   Низхідна гілка
  R. transversus   Поперечна гілка
Aa. perforantes Пронизні артерії
  Aa. nutriciae femoris; A. nutrientes femoris   Живильні артерії стегна
Arteria poplitea Підколінна артерія
A. superior lateralis genus Бічна верхня колінна артерія
A. superior medialis genus Присередня верхня колінна артерія
A. media genus Середня колінна артерія
Aa. surales Литкові артерії
A. inferior lateralis genus Бічна нижня колінна артерія
A. inferior medialis genus Присередня нижня колінна артерія
Rete articulare genus Суглобова колінна сітка
Rete patellare Наколінкова сітка
Arteria tibialis anterior Передня великогомілкова артерія
A. recurrens tibialis anterior Передня поворотна великогомілкова артерія
(A. recurrens tibialis posterior) (Задня поворотна великогомілкова артерія)
A. malleolaris anterior lateralis Передня бічна кісточкова артерія
A. malleolaris anterior medialis Передня присередня кісточкова артерія
Rete malleolare laterale Бічна кісточкова сітка
Arteria dorsalis pedis Тильна артерія стопи
A. tarsalis lateralis Бічна заплеснова артерія
Aa. tarsales mediales Присередні заплеснові артерії
(А. arcuata) (Дугоподібна артерія)
Аа. metatarsales dorsales Тильні плеснові артерії
Аа. digitales dorsales Тильні пальцеві артерії
А. plantaris proftinda Глибока підошвова артерія
Arteria tibialis posterior Задня великогомілкова артерія
R. circumflexus fibularis; R. circumflexus peronealis Малогомілкова огинальна гілка
Rr. malleolares mediales Присередні кісточкові гілки
Rete malleolare mediale Присередня кісточкова сітка
Rr. calcanei П’яткові гілки
A. nutricia tibiae; A. nutriens tibiae Живильна артерія великогомілкової кістки
Arteria plantaris medialis Присередня підошвова артерія
R. profundus Глибока гілка
R. superficialis Поверхнева гілка
Arteria plantaris lateralis Бічна підошвова артерія
Arcus plantaris profundus Глибока підошвова дуга
  Aa. metatarsales plantares   Підошвові плеснові артерії
    Rr. perforantes     Пронизні гілки
    Aa. digitales plantares communes     Загальні підошвові пальцеві артерії
      Aa. digitales plantares propriae       Власні підошвові пальцеві артерії
(Arcus plantaris superficialis) (Поверхнева підошвова дуга)
Arteria fibularis; Arteria peronea Малогомілкова артерія
R. perforans Пронизна гілка
R. communicans Сполучна гілка
Rr. malleolares laterales Бічні кісточкові гілки
  Rr. calcanei   П’яткові гілки
Rete calcaneum П’яткова сітка
A. nutricia fibulae; A. nutriens fibulae Живильна артерія малогомілкової кістки
Venae Вены
Venae cordis Вени серця
Sinus coronarius Вінцева пазуха
V. cardiaca magna; V. cordis magna Велика серцева вена
  V. interventricularis anterior   Передня міжшлуночкова вена
  V. marginalis sinistra   Ліва крайова вена
V(v).ventriculi sinistri posterior(es) Задня(і) лівошлуночкова(і) вена(и)
V. obliqua atrii sinistri Коса лівопередсердна вена
  Lig. venae cavae sinistrae   Ліва зв’язка порожнистої вени
V. cardiaca media; V. cordis media; V. interventricularis posterior Середня серцева вена; Задня міжшлуночкова вена
V. cardiaca parva; V. cordis parva Мала серцева вена
  V. marginalis dextra   Права крайова вена
  V(v). ventriculi dextri anterior(es); Vv. cardiacae anteriores; Vv. cordis anteriores   Передня(і) правошлуночкова(і) вена(и); Передні серцеві вени
Vv. cardiacae minimae; Vv. cordis minimae Найменші серцеві вени
  Vv. atriales dextrae   Праві передсердні вени
  Vv. ventriculares dextrae   Праві шлуночкові вени
  (Vv. atriales sinistrae)   (Ліві передсердні вени)
  (Vv. ventriculares sinistrae)   (Ліві шлуночкові вени)
Venae pulmonales Легеневі вени
Vena pulmonalis dextra superior Верхня права легенева вена
V. apicalis; R. apicalis Верхівкова вена; Верхівкова гілка
  Pars intrasegmentalis   Внутрішньосегментна частина
  Pars intersegmentalis   Міжсегментна частина
V. anterior; R. anterior Передня вена; Передня гілка
  Pars intrasegmentalis   Внутрішньосегментна частина
  Pars intersegmentalis   Міжсегментна частина
V. posterior; R. posterior Задня вена; Задня гілка
  Pars infralobaris   Підчасткова частина
  Pars intralobaris (intersegmentalis)   Внутрішньочасткова (міжсегментна) частина
V. lobi medii; R. lobi medii Вена середньої частки; Гілка середньої частки
  Pars lateralis   Бічна частина
  Pars medialis   Присередня частина
Vena pulmonalis dextra inferior Нижня права легенева вена
V. superior; R. superior Верхня вена; Верхня гілка
  Pars intrasegmentalis   Внутрішньосегментна частина
  Pars intersegmentalis   Міжсегментна частина
V. basalis communis Загальна основна вена
  V. basalis superior   Верхня основна вена
    V. basalis anterior; R. basalis anterior     Передня основна вена; Передня основна гілка
      Pars intrasegmentalis       Внутрішньосегментна частина
      Pars intersegmentalis       Міжсегментна частина
  V. basalis inferior   Нижня основна вена
Vena pulmonalis sinistra superior Верхня ліва легенева вена
V. apicoposterior; R. apicoposterior Верхівковозадня вена; Верхівковозадня гілка
  Pars intrasegmentalis   Внутрішньосегментна частина
  Pars intersegmentalis   Міжсегментна частина
V. anterior; R. anterior Передня вена; Передня гілка
  Pars intrasegmentalis   Внутрішньосегментна частина
  Pars intersegmentalis   Міжсегментна частина
V. lingularis; R. lingularis Язичкова вена; Язичкова гілка
  Pars superior   Верхня частина
  Pars inferior   Нижня частина
Vena pulmonalis sinistra inferior Нижня ліва легенева вена
V. superior; R. superior Верхня вена; Верхня гілка
  Pars intrasegmentalis   Внутрішньосегментна частина
  Pars intersegmentalis   Міжсегментна частина
V. basalis communis Спільна основна вена
V. basalis superior Верхня основна вена
  V. basalis anterior; R. basalis anterior   Передня основна вена; Передня основна гілка
    Pars intrasegmentalis     Внутрішньосегментна частина
    Pars intersegmentalis     Міжсегментна частина
V. basalis inferior Нижня основна вена
VENA CAVA SUPERIOR ВЕРХНЯ ПОРОЖНИСТА ВЕНА
Vena brachiocephalica Плечо-головна вена
V. thyroidea inferior Нижня щитоподібна вена
Plexus thyroideus impar Непарне щитоподібне сплетення
V. laryngea inferior Нижня гортанна вена
Vv. thymicae Вени загруднинної залози
Vv. pericardiacae Осердні вени
Vv. pericardiacophrenicae Осердно-діафрагмові вени
Vv. mediastinales Середостінні вени
Vv. bronchiales Бронхові вени
Vv. tracheales Трахейні вени
Vv. oesophageales Стравохідні вени
V. vertebralis Хребтова вена
  V. occipitalis   Потилична вена
  V. vertebralis anterior   Передня хребтова вена
  (V. vertebralis accessoria)   (Додаткова хребтова вена)
Plexus venosus suboccipitalis Підпотиличне венозне сплетення
V. cervicalis profunda; V. colli profunda Глибока шийна вена
Vv. thoracicae internae Внутрішні грудні вени
  Vv. epigastricae superiores   Верхні надчеревні вени
  Vv. subcutaneae abdominis   Підшкірні вени живота
  Vv. musculophrenicae   М’язово-діафрагмові вени
  Vv. intercostales anteriores   Передні міжреброві вени
V. intercostalis suprema Найвища міжреброва вена
V. intercostalis superior sinistra Ліва верхня міжреброва вена
Vena jugularis interna Внутрішня яремна вена
Bulbus superior venae jugularis Верхня цибулина яремної вени
  Glomus jugulare   Яремний клубок
V. aqueductus cochleae Вена водопроводу завитки
Bulbus inferior venae jugularis Нижня цибулина яремної вени
Plexus pharyngeus Глоткове сплетення
Vv. pharyngeae Глоткові вени
Vv. meningeae Оболонні вени
V. lingualis Язикова вена
  Vv. dorsales linguae   Спинкові вени язика
  V. comitans nervi hypoglossi   Супровідна вена під’язикового нерва
  V. sublingualis   Під’язикова вена
  V. profunda linguae   Глибока вена язика
V. thyroidea superior Верхня щитоподібна вена
Vv. thyroideae mediae Середні щитоподібні вени
V. sternocleidomastoidea Груднинно-ключично-соскоподібна вена
V. laryngea superior Верхня гортанна вена
Vena facialis Лицева вена
V. angularis Кутова вена
Vv. supratrochleares Надблокові вени
V. supraorbitalis Надочноямкова вена
Vv. palpebrales superiores Верхні повікові вени
Vv. nasales externae Зовнішні носові вени
Vv. palpebrales inferiores Нижні повікові вени
V. labialis superior Верхня губна вена
Vv. labiales inferiores Нижні губні вени
V. profunda faciei Глибока вена лиця
Vv. parotideae; Rr. parotidei Привушні вени; Привушні гілки
V. palatina externa Зовнішня піднебінна вена
V. submentalis Підпідборідна вена
Vena retromandibularis Занижньощелепна вена
Vv. temporales superficiales Поверхневі скроневі вени
V. temporalis media Середня скронева вена
V. transversa faciei Поперечна вена лиця
Vv. maxillares Верхньощелепні вени
Plexus pterygoideus Крилоподібне сплетення
  Vv. meningeae mediae   Середні оболонні вени
  Vv. temporales profundae   Глибокі скроневі вени
  V. canalis pterygoidei   Вена крилоподібного каналу
  Vv. auriculares anteriores   Передні вушні вени
  Vv. parotideae   Привушні вени
  Vv. articulares   Суглобові вени
  Vv. tympanicae   Барабанні вени
  V. stylomastoidea   Шило-соскоподібна вена
Vena jugularis externa Зовнішня яремна вена
V. auricularis posterior Задня вушна вена
V. jugularis anterior Передня яремна вена
  Arcus venosus jugularis   Яремна венозна дуга
V. suprascapularis Надлопаткова вена
Vv. transversae cervicis; Vv. transversae colli Поперечні вени шиї
Sinus durae matris Пазухи твердої оболони
Sinus transversus Поперечна пазуха
Confluens sinuum Стік пазух
Sinus marginalis Крайова пазуха
Sinus occipitalis Потилична пазуха
Plexus basilaris Основне сплетення
Sinus petrosquamosus Кам’янисто-лускова пазуха
Sinus sigmoideus Сигмоподібна пазуха
Sinus sagittalis superior Верхня стрілова пазуха
  Lacunae laterales   Бічні затоки
Sinus sagittalis inferior Нижня стрілова пазуха
Sinus rectus Пряма пазуха
Sinus petrosus inferior Нижня кам’яниста пазуха
  Vv. labyrinthi   Вени лабіринту
Sinus petrosus superior Верхня кам’яниста пазуха
Sinus cavernosus Печериста пазуха
  Sinus intercavemosus anterior   Передня міжпечериста пазуха
  Sinus intercavemosus posterior   Задня міжпечериста пазуха
Sinus sphenoparietalis Клино-тім’яна пазуха
Venae diploicae Вени губчатки
V. diploica frontalis Лобова вена губчатки
V. diploica temporalis anterior Передня скронева вена губчатки
V. diploica temporalis posterior Задня скронева вена губчатки
V. diploica occipitalis Потилична вена губчатки
Venae emissariae Випускні вени
V. emissaria parietalis Тім’яна випускна вена
V. emissaria mastoidea Соскоподібна випускна вена
V. emissaria condylaris Виросткова випускна вена
V. emissaria occipitalis Потилична випускна вена
Plexus venosus canalis nervi hypoglossi Венозне сплетення каналу під’язикового нерва
Plexus venosus foraminis ovalis Венозне сплетення овального отвору
Plexus venosus caroticus intemus Внутрішнє сонне венозне сплетення
Vv. portales hypophysiales Ворітні вени гіпофіза
Venae encephali Вени головного мозку
Venae superficiales cerebri Поверхневі вени великого мозку
Vv. superiores cerebri Верхні вени великого мозку
  Vv. prefrontales   Передлобові вени
  Vv. frontales   Лобові вени
  Vv. parietales   Тім’яні вени
  Vv. temporales   Скроневі вени
  Vv. occipitales   Потиличні вени
V. media superficialis cerebri Середні поверхневі вени великого мозку
  V. anastomotica inferior   Нижня сполучна вена
  V. anastomotica superior   Верхня сполучна вена
Vv. inferiores cerebri Нижні вени великого мозку
  V. uncalis   Гачкувата вена
  Vv. orbitae   Очноямкові вени
  Vv. temporales   Скроневі вени
Venae profundae cerebri Глибокі вени великого мозку
V. basalis Основна вена
  Vv. anteriores cerebri   Передні вени великого мозку
  V. media profunda cerebri   Середня глибока вена великого мозку
    Vv. insulares     Острівцеві вени
  Vv. thalamostriatae inferiores   Нижні таламо-смугасті вени
  V. gyri olfactorii   Вени нюхової звивини
  V. ventricularis inferior   Нижня шлуночкова вена
  V. choroidea inferior   Нижня вена судинного сплетення
  Vv. pedunculares   Ніжкові вени
V. magna cerebri Велика вена великого мозку
   Vv. internae cerebri   Внутрішні вени великого мозку
    V. choroidea superior     Верхня вена судинного сплетення
  V. thalamostriata superior; V. terminalis   Верхня таламо-смугаста вена; Кінцева вена
    V. anterior septi pellucidi     Передня вена прозорої перегородки
    V. posterior septi pellucidi     Задня вена прозорої перегородки
    V. medialis ventriculi lateralis     Присередня вена бічного шлуночка
    V. lateralis ventriculi lateralis     Бічна вена бічного шлуночка
    Vv. nuclei caudati     Вени хвостатого ядра
  Vv. directae laterales   Бічні прямі вени
  V. posterior corporis callosi; V. dorsalis corporis callosi   Задня вена мозолистого тіла; Тильна вена мозолистого тіла
Venae trunci encephali Вени стовбура головного мозку
V. pontomesencephalica Мосто-середньомозкова вена
Vv. interpedunculares Міжніжкові вени
V. intercollicularis Міжгорбкова вена
V. mesencephalica lateralis Бічна середньомозкова вена
Vv. pontis Вени мосту
  V. pontis anteromediana   Передньосерединна вена мосту
  V. pontis anterolateralis   Передньобічна вена мосту
  Vv. pontis transversae   Поперечні вени мосту
  V. pontis lateralis   Бічна вена мосту
Vv. medullae oblongatae Вени довгастого мозку
  V. medullaris anteromediana   Передньосерединна вена довгастого мозку
  V. medullaris anterolateralis   Передньобічна вена довгастого мозку
  Vv. medullares transversae   Поперечні вени довгастого мозку
  Vv. medullares dorsales   Тильні вени довгастого мозку
  V. medullaris posteromediana   Задньосерединна вена довгастого мозку
V. recessus latcralis ventriculi quarti Вена бічного закутка четвертого шлуночка
V. cisternae cerebellomedullaris Вена мозочково-мозкової цистерни
Venae cerebelli Вени мозочка
V. superior vermis Верхня вена черв’яка
V. inferior vermis Нижня вена черв’яка
Vv. superiores cerebelli Верхні вени мозочка
Vv. inferiores cerebelli Нижні вени мозочка
V. precentralis cerebelli Передцентральна вена мозочка
V. petrosa Кам’яниста вена
Venae orbitae Очноямкові вени
Vena ophthalmica superior Верхня очна вена
V. nasofrontalis Носо-лобова вена
Vv. ethmoidales Решітчасті вени
V. lacrimalis Сльозова вена
Vv. vorticosae Завиткові вени
Vv. ciliares Війкові вени
Vv. ciliares anteriores Передні війкові вени
  Sinus venosus sclerae   Венозна білковооболонкова пазуха
  Vv. sclerales   Білковооболонкові вени
V. centralis retinae Центральна вена сітківки
  Pars extraocularis   Позаочна частина
  Pars intraocularis   Внутрішньоочна частина
Vv. episclerales Надбілковооболонкові вени
  Vv. palpebrales   Повікові вени
  Vv. conjunctivales   Сполучнооболонкові вени
Vena ophthalmica inferior Нижня очна вена
Vena azygos Непарна вена
Arcus venae azygi Дуга непарної вени
V. intercostalis superior dextra Права верхня міжреброва вена
V. hemiazygos Півнепарна вена
V. hemiazygos accessoria Додаткова півнепарна вена
Vv. oesophageales Стравохідні вени
Vv. bronchiales Бронхові вени
Vv. pericardiacae Осердні вени
Vv. mediastinales Середостінні вени
Vv. phrenicae superiores Верхні діафрагмові вени
V. lumbalis ascendens Висхідна поперекова вена
  Vv. lumbales   Поперекові вени
V. subcostalis Підреброва вена
Vv. intercostales posteriores Задні міжреброві вени
  V. dorsalis; R. dorsalis   Дорсальна вена; Дорсальна гілка
  V. intervertebralis   Міжхребцева вена
  V. spinalis; R. spinalis   Спинномозкова вена; Спинномозкова гілка
Venae columnae vertebralis Вени хребтового стовпа
Plexus venosus vertebralis externus anterior Переднє  зовнішнє хребтове венозне сплетення
Plexus venosus vertebralis externus posterior Заднє зовнішнє хребтове венозне сплетення
Plexus venosus vertebralis internus anterior Переднє внутрішнє хребтове венозне сплетення
  Vv. basivertebrales   Основно-хребцеві вени
  Vv. medullae spinalis   Спинномозкові вени
  Vv. spinales anteriores   Передні спинномозкові вени
  Vv. spinales posteriores   Задні спинномозкові вени
Plexus venosus vertebralis internus posterior Заднє внутрішнє хребтове венозне сплетення
VENAE MEMBRI SUPERIORIS ВЕНИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Vena subclavia Підключична вена
Vv. pectorales Грудні вени
V. scapularis dorsalis Тильна лопаткова вена
Vena axillaris Пахвова вена
V. subscapularis Підлопаткова вена
V. circumflexa scapulae Огинальна вена лопатки
  V. thoracodorsalis   Грудо-спинна вена
  V. circumflexa humeri posterior   Задня огинальна вена плеча
  V. circumflexa humeri anterior   Передня огинальна вена плеча
V. thoracica lateralis Бічна грудна вена
Vv. thoracoepigastricae Грудо-надчеревні вени
Plexus venosus areolaris Кружальцеве венозне сплетення
Venae superflciales membri superioris Поверхневі вени верхньої кінцівки
V. cephalica Головна вена
  V. thoracoacromialis   Грудо-надплечова вена
  (V. cephalica accessoria)   (Додаткова головна вена)
V. basilica Основна вена
V. mediana cubiti Серединна вена ліктя
V. mediana antebrachii Серединна вена передпліччя
V. cephalica antebrachii Головна вена передпліччя
V. basilica antebrachii Основна вена передпліччя
Rete venosum dorsale manus Тильна венозна сітка кисті
  Vv. intercapitulares   Міжголовкові вени
  Vv. metacarpales dorsales   Тильні п’ясткові вени
Arcus venosus palmaris superficialis Поверхнева долонна венозна дуга
  Vv. digitales palmares   Долонні пальцеві вени
Venae profundae membri superioris Глибокі вени верхньої кінцівки
Vv. brachiales Плечові вени
Vv. ulnares Ліктьові вени
Vv. radiales Променеві вени
Vv. interosseae anteriores Передні міжкісткові вени
Vv. interosseae posteriores Задні міжкісткові вени
Arcus venosus palmaris profundus Глибока долонна венозна дуга
  Vv. metacarpales palmares   Долонні п’ясткові вени
VENA CAVA INFERIOR НИЖНЯ ПОРОЖНИСТА ВЕНА
Vv. phrenicae inferiores Нижні діафрагмові вени
Vv. lumbales Поперекові вени
V. lumbalis ascendens Висхідна поперекова вена
Vv. hepaticae Печінкові вени
  V. hepatica dextra   Права печінкова вена
  V. hepatica intermedia   Проміжна печінкова вена
  V. hepatica sinistra   Ліва печінкова вена
Vv. renales Ниркові вени
  Vv. capsulares   Капсульні вени
  V. suprarenalis sinistra   Ліва надниркова вена
  V. ovarica sinistra ♀   Ліва яєчникова вена ♀
  V. testicularis sinistra ♂   Ліва яєчкова вена ♂
  Vv. intrarenales   Внутрішньониркові вени
V. suprarenalis dextra Права вена надниркових залоз
V. ovarica dextra ♀ Права яєчникова вена ♀
V. testicularis dextra ♂ Права яєчкова вена ♂
  Plexus pampiniformis   Лозоподібне сплетення
Vena iliaca communis Спільна клубова вена
V. sacralis mediana Серединна крижова вена
V. iliolumbalis Клубово-поперекова вена
Vena iliaca interna Внутрішня клубова вена
Vv. gluteae superiores Верхні сідничні вени
Vv. gluteae inferiores Нижні сідничні вени
Vv. obturatoriae Затульні вени
Vv. sacrales laterales Бічні крижові вени
Plexus venosus sacralis Крижове венозне сплетення
Plexus venosus rectalis Прямокишкове венозне сплетення
Vv. vesicales Міхурові вени
Plexus venosus vesicalis Міхурове венозне сплетення
Plexus venosus prostaticus ♂ Передміхуровозалозове венозне сплетення ♂
V. dorsalis profunda clitoridis ♀ Глибока спинкова вена клітора♀
V. dorsalis profunda penis ♂ Глибока спинкова вена статевого члена ♂
Vv. uterinae ♀ Маткові вени ♀
Plexus venosus uterinus ♀ Маткове венозне сплетення ♀
Plexus venosus vaginalis ♀ Піхвове венозне сплетення ♀
Vv. rectales mediae Середні прямокишкові вени
V. pudenda interna Внутрішня соромітна вена
  Vv. profundae clitoridis ♀   Глибокі вени клітора ♀
  Vv. profundae penis ♂   Глибокі вени статевого члена ♂
  Vv. rectales inferiores   Нижні прямокишкові вени
Vv. labiales posteriores ♀ Задні губні вени ♀
Vv. scrotales posteriores ♂ Задні калиткові вени ♂
V. bulbi vestibuli ♀ Вена цибулини присінка ♀
V. bulbi penis ♂ Вена цибулини статевого члена♂
Vena iliaca externa Зовнішня клубова вена
V. epigastrica inferior Нижня надчеревна вена
  V. pubica; R. pubicus (V. obturatoria accessoria)   Лобкова вена; Лобкова гілка (Додаткова затульна вена)
V. circumflexa ilium profunda Глибока огинальна вена клубової кістки
VENAE MEMBRI INFERIORIS ВЕНИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Venae superficiales membri inferioris Поверхневі вени нижньої кінцівки
V. saphena magna Велика підшкірна вена
Vv. pudendae externae Зовнішні соромітні вени
V. circumflexa ilium superficialis Поверхнева огинальна вена клубової кістки
V. epigastrica superficialis Поверхнева надчеревна вена
V. saphena accessoria Додаткова підшкірна вена
Vv. dorsales superficiales clitoridis ♀ Поверхневі спинкові вени клітора ♀
Vv. dorsales superficiales penis ♂ Поверхневі спинкові вени статевого члена ♂
Vv. labiales anteriores ♀ Передні губні вени ♀
Vv. scrotales anteriores ♂ Передні калиткові вени ♂
V. saphena parva Мала підшкірна вена
Rete venosum dorsale pedis Тильна венозна сітка стопи
Arcus venosus dorsalis pedis Тильна венозна дуга стопи
Vv. metatarsales dorsales Тильні плеснові вени
Vv. digitales dorsales pedis Тильні пальцеві вени стопи
Rete venosum plantare Підошвова венозна сітка
Arcus venosus plantaris Підошвова венозна дуга
Vv. metatarsales plantares Підошвові плеснові вени
Vv. digitales plantares Підошвові пальцеві вени
Vv. intercapitulares Міжголовкові вени
V. marginalis lateralis Бічна крайова вена
V. marginalis medialis Присередня крайова вена
Venae profundae membri inferioris Глибокі вени нижньої кінцівки
V. femoralis Стегнова вена
V. profunda femoris Глибока стегнова вена
Vv. circumflexae femoris mediales Присередні огинальні стегнові вени
Vv. circumflexae femoris laterales Бічні огинальні стегнові вени
Vv. perforantes Пронизні вени
V. poplitea Підколінна вена
Vv. surales Литкові вени
Vv. geniculares Колінні вени
Vv. tibiales anteriores Передні великогомілкові вени
Vv. tibiales posteriores Задні великогомілкові вени
  Vv. fibulares; Vv. peroneae   Малогомілкові вени
VENA PORTAE HEPATIS ВОРІТНА ПЕЧІНКОВА ВЕНА
R. dexter Права гілка
  R. anterior   Передня гілка
  R. posterior   Задня гілка
R. sinister Ліва гілка
  Pars transversa   Поперечна частина
    Rr. lobi caudati     Гілки хвостатої частки
  Pars umbilicalis   Пупкова частина
    Lig. venosum     Венозна зв’язка
    Rr. laterales     Бічні гілки
    V. umbilicalis     Пупкова вена
    Lig. teres hepatis     Кругла печінкова зв’язка
    Rr. mediales     Присередні гілки
V. cystica Міхурова вена
Vv. paraumbilicales Припупкові вени
V. pancreaticoduodenalis superior posterior Задня верхня підшлунково-дванадцятипалокишкова вена
V. gastrica sinistra Ліва шлункова вена
V. gastrica dextra Права шлункова вена
V. prepylorica Передворотарна вена
Vena mesenterica superior Верхня брижова вена
Vv. jejunales Порожньокишкові вени
Vv. ileales Клубовокишкові вени
V. gastroomentalis dextra; V. gastroepiploica dextra Права шлунково-чепцева вена
Vv. pancreaticae Підшлунковозалозові вени
Vv. pancreaticoduodenales Підшлунково-дванадцятипалокишкова вена
V. ileocolica Клубово-ободовокишкова вена
  V. appendicularis   Вена червоподібного відростка
V. colica dextra Права ободовокишкова вена
V. colica media Середня ободовокишкова вена
Vena spienica; V. lienalis Селезінкова вена
Vv. pancreaticae Підшлунковозалозові вени
Vv. gastricae breves Короткі шлункові вени
V. gastroomentalis sinistra; V. gastroepiploica sinistra Ліва шлунково-чепцева вена
V. mesenterica inferior Нижня брижова вена
  V. colica sinistra   Ліва ободовокишкова вена
  Vv. sigmoideae   Сигмоподібні вени
  V. rectalis superior   Верхня прямокишкова вена
Trunci et ductus lymphatici Лімфатичні стовбури та протоки
Truncus jugularis Яремний стовбур
Truncus subclavius Підключичний стовбур
Plexus lymphaticus axillaris Пахвове лімфатичне сплетення
Truncus bronchomediastinalis Бронхо-середостінний стовбур
Ductus lymphaticus dexter; Ductus thoracicus dexter Права лімфатична протока; Права грудна протока
Ductus thoracicus Грудна протока
  Arcus ductus thoracici   Дуга грудної протоки
  Pars cervicalis; Pars colli   Шийна частина
  Pars thoracica   Грудна частина
  Pars abdominalis   Черевна частина
Cisterna chyli Молочна цистерна
Truncus lumbalis Поперековий стовбур
Trunci intestinales Кишкові стовбури
Nodi lymphoidei regionales Ділянкові лімфатичні вузли
Systema lymphoideum Лімфатична система
ORGANA LYMPHOIDEA PRIMARIA ПЕРВИННІ ЛІМФАТИЧНІ ОРГАНИ
Medulla ossium Кістковий мозок
Thymus Загруднинна залоза, тимус
Lobus Частка
  Lobuli thymi   Часточки загруднинної залози
    Cortex thymi     Кіркова речовина загруднинної залози
    Medulla thymi     Мозкова речовина загруднинної залози
(Lobuli thymici accessorii) (Додаткові часточки загруднинної залози)
ORGANA LYMPHOIDEA SECUNDARIA ВТОРИННІ ЛІМФАТИЧНІ ОРГАНИ
Splen; Lien Селезінка
Capsula; Tunica fibrosa Капсула; Волокниста оболонка
Trabeculae splenicae Селезінкові перекладки
Pulpa splenica; Pulpa lienalis Селезінкова пульпа
  Pulpa rabra   Червона пульпа
  Pulpa alba   Біла пульпа
Facies diaphragmatica Діафрагмова поверхня
Facies visceralis Нутрощева поверхня
  Facies renalis   Ниркова поверхня
  Facies gastrica   Шлункова поверхня
  Facies colica   Ободовокишкова поверхня
  (Facies pancreatica)   (Підшлунковозалозова поверхня)
Extremitas anterior Передній кінець
Extremitas posterior Задній кінець
Margo inferior Нижній край
Margo superior Верхній край
Hilum splenicum; Hilum lienale Селезінкові ворота
Tunica serosa Серозна оболонка
Sinus splenicus; Sinus lienalis Селезінкова пазуха
Реnісіlli Китиці
Noduli lymphoidei splenici; Noduli lymphoidei lienales Селезінкові лімфатичні вузлики
(Splen accessorius) (Додаткова селезінка)
Anulus lymphoideus pharyngis Лімфатичне кільце глотки
Tonsilla lingualis Язиковий мигдалик
  Cryptae tonsillares   Мигдаликові крипти
  Noduli lymphoidei   Лімфатичні вузлики
Tonsilla palatina Піднебінний мигдалик
  Fossulae tonsillares   Мигдаликові ямочки
  Cryptae tonsillares   Мигдаликові крипти
  Capsula tonsillaris   Мигдаликова капсула
Tonsilla pharyngea Глотковий мигдалик
  Fossulae tonsillares   Мигдаликові ямочки
  Cryptae tonsillares   Мигдаликові крипти
  Noduli lymphoidei   Лімфатичні вузлики
Tonsilla tubaria Трубний мигдалик
  Cryptae tonsillares   Мигдаликові крипти
Nodus lymphoideus; Nodus lymphaticus; Lymphonodus Лімфатичний вузол
Capsula Капсула
Trabeculae Перекладки
Hilum Ворота
Cortex Кіркова речовина
Medulla Мозкова речовина
Noduli lymphoidei solitarii Одинокі лімфатичні вузлики
Noduli lymphoidei aggregati Скупчені лімфатичні вузлики
Noduli lymphoidei aggregati appendicis vermiformis Скупчені лімфатичні вузлики червоподібного відростка
Nodi lymphoidei regionales Ділянкові лімфатичні вузли
Nodi lymphoidei capitis et colii Лімфатичні вузли голови та шиї
Nodi occipitales Потиличні вузли
Nodi mastoidei Соскоподібні вузли
Nodi parotidei superficiales Поверхневі привушні вузли
Nodi parotidei profundi Глибокі привушні вузли
  Nodi preauriculares   Передвушні вузли
  Nodi infraauriculares   Підвушні вузли
  Nodi intraglandulares   Внутрішньозалозові вузли
Nodi faciales Лицеві вузли
  Nodus buccinatorius   Щічний вузол
  Nodus nasolabialis   Носо-губний вузол
  Nodus malaris   Великий кутній вузол
  Nodus mandibularis   Нижньощелепний вузол
Nodi linguales Язикові вузли
Nodi submentales Підпідборідні вузли
Nodi submandibulares Піднижньощелепні вузли
Nodi cervicales anteriores; Nodi colii anteriores Передні шийні вузли
  Nodi superficiales; Nodi jugulares anteriores   Поверхневі вузли; Передні яремні вузли
  Nodi profundi   Глибокі вузли
     Nodi infrahyoidei      Підпід’язикові вузли
       Nodi prelaryngei        Передгортанні вузли
    Nodi thyroidei     Щитоподібні вузли
    Nodi pretracheales     Передтрахейні вузли
    Nodi paratracheales     Притрахейні вузли
    Nodi retropharyngei     Заглоткові вузли
Nodi cervicales laterales; Nodi colli laterales Бічні шийні вузли
  Nodi superficiales   Поверхневі вузли
  Nodi profundi superiores   Верхні глибокі вузли
    Nodus jugulodigastricus     Яремно-двочеревцевий вузол
    Nodus lateralis     Бічний вузол
    Nodus anterior     Передній вузол
  Nodi profundi inferiores   Нижні глибокі вузли
    Nodus juguloomohyoideus     Яремно-лопатково-під’язиковий вузол
    Nodus lateralis     Бічний вузол
    Nodi anteriores     Передні вузли
Nodi supraclaviculares Надключичні вузли
Nodi accessorii Додаткові вузли
  Nodi retropharyngeales   Заглоткові вузли
Nodi lymphoidei membri superioris Лімфатичні вузли верхньої кінцівки
Nodi lymphoidei axillares Пахвові лімфатичні вузли
  Nodi apicales   Верхівкові вузли
  Nodi humerales; Nodi laterales   Плечові вузли; Бічні вузли
  Nodi subscapulares; Nodi posteriores   Підлопаткові вузли; Задні вузли
  Nodi pectorales; Nodi anteriores   Грудні вузли; Передні вузли
  Nodi centrales   Центральні вузли
Nodi inlerpectorales Міжгрудні вузли
Nodi deltopectorales; Nodi infraclaviculares Дельтоподібно-грудні вузли; Підключичні вузли
Nodi brachiales Плечові вузли
Nodi cubitales Ліктьові вузли
  Nodi supratrochleares    Надблокові вузли
Nodi superficiales Поверхневі вузли
Nodi profundi Глибокі вузли
Nodi lymphoidei thoracis Лімфатичні вузли грудної клітки
Nodi paramammarii Пригрудні вузли
Nodi parasternales Пригруднинні вузли
Nodi intercostales Міжреброві вузли
Nodi phrenici superiores Верхні діафрагмові вузли
Nodi prepericardiaci Передосердні вузли
Nodi brachiocephalici Плечо-головні вузли
(Nodus ligamenti arteriosi) (Вузол артеріальної зв’язки)
(Nodus arcus venae azygos) (Вузол дуги непарної вени)
Nodi pericardiaci laterales Бічні осердні вузли
Nodi paratracheales Притрахейні вузли
Nodi tracheobronchiales Трахео-бронхові вузли
  Nodi tracheobronchiales superiores   Верхні трахео-бронхові вузли
  Nodi tracheobronchiales inferiores   Нижні трахео-бронхові вузли
Nodi bronchopulmonales Бронхо-легеневі вузли
Nodi intrapulmonales Внутрішньолегеневі вузли
Nodi juxtaoesophageales Білястравохідні вузли
Nodi prevertebrales Передхребтові вузли
Nodi lymphoidei abdominis Лімфатичні вузли живота
Nodi lymphoidei parietales Пристінкові лімфатичні вузли
  Nodi lumbales sinistri   Ліві поперекові вузли
    Nodi aortici laterales     Бічні аортальні вузли
    Nodi preaortici     Передаортальні вузли
    Nodi retroaortici; Nodi postaortici     Зааортальні вузли
  Nodi lumbales intermedii   Проміжні поперекові вузли
  Nodi lumbales dextri   Праві поперекові вузли
    Nodi cavales laterales     Бічні порожнисті вузли
    Nodi precavales     Передпорожнисті вузли
    Nodi retrocavales; Nodi postcavales     Запорожнисті вузли
  Nodi phrenici infenores   Нижні діафрагмові вузли
  Nodi epigastrici inferiores   Нижні надчеревні вузли
Nodi lymphoidei viscerales Нутрощеві лімфатичні вузли
  Nodi coeliaci   Черевні вузли
  Nodi gastrici dextri/sinistn   Праві/ліві шлункові вузли
  (Anulus lymphaticus cardiae)   (Лімфатичне кільце вхідного отвору шлунка)
  Nodi gastroomentales dextri/sinistri   Праві/ліві шлунково-чепцеві вузли
  Nodi pylorici   Воротарні вузли
    (Nodus suprapyloricus)     (Надворотарний вузол)
    (Nodi subpylonci)     (Підворотарні вузли)
    (Nodi retropylorici)     (Заворотарні вузли)
  Nodi pancreatici   Підшлунковозалозові вузли
    Nodi superiores     Верхні вузли
    Nodi inferiores     Нижні вузли
  Nodi splenici; Nodi lienales   Селезінкові вузли
  Nodi pancreaticoduodenales   Підшлунково-дванадцятипалокишкові вузли
    Nodi superiores     Верхні вузли
    Nodi inferiores     Нижні вузли
  Nodi hepatici   Печінкові вузли
    Nodus cysticus     Міхуровий вузол
    Nodus foraminalis     Вузол чепцевого отвору
  Nodi mesenterici superiores   Верхні брижові вузли
    Nodi juxtaintestinales     Білякишкові вузли
    Nodi superiores centrales     Верхні центральні вузли
    Nodi ileocolici     Клубово-ободовокишкові вузли
    Nodi precaecales     Передсліпокишкові вузли
    Nodi retrocaecales     Засліпокишкові вузли
    Nodi appendiculares     Вузли червоподібного відростка
    Nodi mesocolici    Брижовоободовокишкові вузли
      Nodi paracolici       Приободовокишкові вузли
      Nodi colici dextri/medii/sinistri       Праві/присередні/ліві ободові вузли
  Nodi mesenterici inferiores   Нижні брижові вузли
    Nodi sigmoidei     Сигмоподібні вузли
    Nodi rectales superiores     Верхні прямокишкові вузли
Nodi lymphoidei pelvis Лімфатичні тазові вузли
Nodi lymphoidei parietales Пристінкові лімфатичні вузли
  Nodi iliaci communes   Загальні клубові вузли
    Nodi mediales     Присередні вузли
    Nodi intermedii     Проміжні вузли
    Nodi laterales     Бічні вузли
    Nodi subaortici     Підаортальні вузли
    Nodi promontorii     Вузли мису
  Nodi iliaci externi   Зовнішні клубові вузли
    Nodi mediales     Присередні вузли
    Nodi intermedii     Проміжні вузли
    Nodi laterales     Бічні вузли
    (Nodus lacunaris medialis)     (Присередній затоковий вузол)
    (Nodus lacunaris intermedius)     (Проміжний затоковий вузол)
    (Nodus lacunaris lateralis)     (Бічний затоковий вузол)
    Nodi interiliaci     Міжклубові вузли
    Nodi obturatorii     Затульні вузли
  Nodi iliaci interni   Внутрішніклубові вузли
    Nodi gluteales     Сідничні вузли
      Nodi superiores       Верхні вузли
      Nodi inferiores       Нижні вузли
    Nodi sacrales     Крижові вузли   .
Nodi lymphoidei viscerales Нутрощеві лімфатичні вузли
  Nodi paravesicales   Приміхурові вузли
    Nodi prevesicales     Передміхурові вузли
       Nodi retrovesicales; Nodi postvesicales        Заміхурові вузли
    Nodi vesicales laterales      Бічні міхурові вузли
  Nodi parauterini ♀   Приматкові вузли ♀
  Nodi paravaginales ♀   Припіхвові вузли ♀
  Nodi pararectales; Nodi anorectales   Припрямокишкові вузли; Відхідниково-прямокишкові вузли
Nodi lymphoidei membri inferioris Лімфатичні вузли нижньої кінцівки
Nodi lymphoidei inguinales Пахвинні лімфатичні вузли
  Nodi inguinales superficiales   Поверхневі пахвинні вузли
    Nodi superomediales     Верхньоприсередні вузли
    Nodi superolaterales     Верхньобічні вузли
    Nodi inferiores     Нижні вузли
  Nodi inguinales profundi   Глибокі пахвинні вузли
    (Nodus proximalis)     (Ближчий вузол)
    (Nodus intermedius)     (Проміжний вузол)
    Nodus distalis     Дальший вузол
Nodi poplitei Підколінні вузли
  Nodi superficiales   Поверхневі вузли
  Nodi profundi   Глибокі вузли
(Nodus tibialis anterior) (Передній великогомілковий вузол)
(Nodus tibialis posterior) (Задній великогомілковий вузол)
(Nodus fibularis) (Малогомілковий вузол)
Systema nervorum Нервова система
Nomina generalia Загальні терміни
Neurofibra Нервові волокна
Neuron Нейрон
Perikaryon Навколоядро
Synapsis Синапс
Neuroglia Нейроглія
Pars centralis; Systema nervorum centrale Центральна частина; Центральна нервова система
Nomina generalia Загальні терміни
Substantia grisea Сіра речовина
  Nucleus   Ядро
    Nucleus nervi cranialis     Ядро черепного нерва
      Nucleus originis       Початкове ядро
      Nucleus terminationis       Кінцеве ядро
  Columna   Стовп
  Lamina   Пластинка
Substantia alba Біла речовина
  Funiculus   Канатик
  Tractus   Шлях
  Fasciculus   Пучок
  Commissura   Спайка
  Lemniscus   Петля
  Fibra   Волокно
    Fibra associationis     Асоціативне волокно
    Fibra commissuralis     Спайкове волокно
    Fibra prqjectionis     Проекційне волокно
  Decussatio   Перехрестя
  Stria   Стрічка
Formatio reticularis Сітчастий утвір
Ependyma Епендима
MENINGES ОБОЛОНИ МОЗКУ
Pachymeninx; Duramater Тверда оболона
Leptomeninx; Arachnoidea mater et pia mater М’яка оболона; Павутинна та м’яка оболони
Dura mater Тверда оболона
Dura mater cranialis; Dura mater encephali Черепна тверда оболона; Тверда оболона головного мозку
  Falx cerebri   Серп великого мозку
  Tentorium cerebelli   Намет мозочка
    Incisura tentorii     Вирізка намету
  Falx cerebelli   Серп мозочка
  Diaphragma sellae   Діафрагма сідла
  Cavum trigeminale   Трійчаста порожнина
(Spatium subdurale) (Підтвердооболонний простір)
(Spatium epidurale; Spatium extradurale) (Надтвердооболонний простір; Позатвердооболонний простір)
Dura mater spinalis Спинномозкова тверда оболона
  Spatium epidurale; Spatium peridurale   Надтвердооболонний простір; Навколотвердооболонний простір
Arachnoidea mater Павутинна оболона
Spatium subarachnoideum; Spatium leptomeningeum Підпавутинний простір; Підм’якооболонний простір
  Liquor cerebrospinalis   Спинномозкова рідина
Arachnoidea mater cranialis; Arachnoidea mater encephali Черепна павутинна оболона; Павутинна оболона головного мозку
  Granulationes arachnoideae   Павутинні зернистості
  Trabeculae arachnoideae   Павутинні перекладки
  Cisternae subarachnoideae   Підпавутинні цистерни
    Cisterna cerebellomedullaris posterior; Cisterna magna     Задня мозочково-мозкова цистерна; Велика цистерна
    Cisterna cerebellomedullaris lateralis     Бічна мозочково-мозкова цистерна
    Cisterna fossae lateralis cerebri     Цистерна бічної ямки великого мозку
    Cisterna chiasmatica     Цистерна перехрестя
    Cisterna interpeduncularis     Міжніжкова цистерна
    Cisterna ambiens     Оточна цистерна
    Cisterna pericallosa     Навколомозолиста цистерна
    Cisterna pontocerebellaris     Мосто-мозочкова цистерна
    Cisterna laminae terminalis     Цистерна кінцевої пластинки
    Cisterna quadrigeminalis; Cisterna venae magnae cerebri     Чотиригорбкова цистерна; Цистерна великої вени великого мозку
Arachnoidea mater spinalis Спинномозкова павутинна оболона
  Cisterna lumbalis   Поперекова цистерна
Ріа mater М’яка оболона
Ріа mater cranialis; Pia mater encephali Черепна м’яка оболона; М’яка оболона головного мозку
  Tela choroidea ventriculi quarti   Судинний прошарок четвертого шлуночка
  Plexus choroideus ventriculi quarti   Судинне сплетення четвертого шлуночка
  Tela choroidea ventriculi tertii   Судинний прошарок третього шлуночка
  Plexus choroideus ventriculi tertii   Судинне сплетення третього шлуночка
  Plexus choroideus ventriculi lateralis   Судинне сплетення бічного шлуночка
  Glomus choroideum   Судинний клубок
Ріа mater spinalis Спинномозкова м’яка оболона
  Lig. denticulatum   Зубчаста зв’язка
  Septum cervicale intermedium   Проміжна шийна перегородка
Filum terminale Кінцева нитка
Pars duralis Тверда частина
Pars pialis М’яка частина
Medulla spinalis Спинний мозок
Morphologia externa Зовнішня будова
Intumescentia cervicalis Шийне стовщення
Intumescentia lumbosacralis Попереково-крижове стовщення
Conus medullaris Мозковий конус
Filum terminale, pars spinalis Кінцева нитка, спинномозкова частина
Ventriculus terminalis Кінцевий шлуночок
Fissura mediana anterior Передня серединна щілина
Sulcus medianus posterior Задня серединна борозна
  Septum medianum posterius   Задня серединна перегородка
Sulcus anterolateralis Передньобічна борозна
Sulcus posterolateralis Задньобічна борозна
Sulcus intermedius posterior Задня проміжна борозна
Funiculi medullae spinalis Канатики спинного мозку
Pars cervicalis; Segmenta cervicalia [1-8] Шийна частина; Шийні сегменти [1-8]
Pars thoracica; Segmenta thoracica [1-12] Грудна частина; Грудні сегменти [1-12]
Pars lumbalis; Segmenta lumbalia [1-5] Поперекова частина; Поперекові сегменти [1-5]
Pars sacralis; Segmenta sacralia [1-5] Крижова частина; Крижові сегменти [1-5]
Pars coccygea; Segmenta coccygea [1-3] Куприкова частина; Куприкові сегменти [1-3]
Morphologia interna Внутрішня будова
Canalis centralis Центральний канал
Substantia grisea Сіра речовина
  Cornu anterius   Передній ріг
  Cornu laterale   Бічний ріг
  Cornu posterius   Задній ріг
Substantia alba Біла речовина
Substantia gelatinosa centralis Центральна драглиста речовина
Columnae griseae Сірі стовпи
Columna anterior Передній стовп
Cornu anterius Передній ріг
  Laminae spinales VII-IX   Спинномозкова пластинка VII-IX
  Nucleus anterolateralis   Передньобічне ядро
  Nucleus anterior   Переднє ядро
  Nucleus anteromedialis   Передньоприсереднє ядро
  Nucleus posterolateralis   Задньобічне ядро
  Nucleus retroposterolateralis   Зазадньобічне ядро
  Nucleus posteromedialis   Задньоприсереднє ядро
  Nucleus centralis   Центральне ядро
  Nucleus nervi accessorii   Ядро додаткового нерва
  Nucleus nervi phrenici   Ядро діафрагмового нерва
Columna posterior Задній стовп
Cornu posterius Задній ріг
  Арех   Верхівка
    Nucleus marginalis; Lamina spinalis І     Крайове ядро; Спинномозкова пластинка І
  Caput   Головка
    Substantia gelatinosa; Lamina spinalis ІI     Драглиста речовина; Спинномозкова пластинка ІI
  Cervix   Шийка
    Nucleus proprius; Lamina spinalis ІII et IV     Власне ядро; Спинномозкові пластинки III та IV
    Laminae spinales V     Спинномозкова пластинка V
  Basis   Основа
    Lamina spinalis VI      Спинномозкова пластинка VI
Substantia visceralis secundaria Вторинна нутрощева речовина
Nucleus basilaris intemus Внутрішнє основне ядро
Nucleus cervicalis lateralis Бічне шийне ядро
Nucleus cervicalis medialis Присереднє шийне ядро
Nucleus posterior funiculi lateralis Заднє ядро бічного канатика
Columna intermedia Проміжний стовп
Lamina spinalis VII Спинномозкова пластинка VII
Cornu laterale Бічний ріг
  Nucleus intermediolateralis   Бічно-проміжне ядро
Substantia intermedia centralis Центральна проміжна речовина
Nucleus thoracicus posterior; Nucleus dorsalis Заднє грудне ядро; Дорсальне ядро
Substantia intermedia lateralis Бічна проміжна речовина
Nucleus intermediomedialis Присередньо-проміжне ядро
Nuclei parasympathici sacrales Крижові парасимпатичні ядра
Nucleus nervi pudendi Ядро соромітного нерва
Formatio reticularis spinalis Сітчастий утвір спинного мозку
Nucleus medialis anterior Переднє присереднє ядро
Substantia alba Біла речовина
Funiculus anterior Передній канатик
Fasciculus proprius anterior Передній власний пучок
  Fasciculus sulcomarginalis   Пучок крайової борозни
Tractus corticospinalis anterior Передній кірково-спинномозковий шлях
Tractus vestibulospinalis lateralis Бічний присінково-спинномозковий шлях
Tractus vestibulospinalis medialis Присередній присінково-спинномозковий шлях
Fibrae reticulospinales Сітчасто-спинномозкові волокна
Tractus pontoreticulospinalis Мосто-сітчасто-спинномозковий шлях
Tractus interstitiospinalis Проміжно-спинномозковий шлях
Tractus tectospinalis Покрівельно-спинномозковий шлях
Tractus raphespinalis anterior Передній шовно-спинномозковий шлях
Fibrae olivospinales Оливо-спинномозкові волокна
Tractus spinothalamicus anterior Передній спинномозково-таламічний шлях
Funiculus lateralis Бічний канатик
Fasciculus proprius lateralis Бічний власний пучок
Tractus fastigiospinalis Вершинно-спинномозковий шлях
Tractus interpositospinalis Міжпозиційно-спинномозковий шлях
Tractus corticospinalis lateralis Бічний кірково-спинномозковий шлях
Tractus rubrospinalis Червоноядерно-спинномозковий шлях
Tractus bulboreticulospinalis Цибулинно-сітчасто-спинномозковий шлях
Fibrae olivospinales Оливо-спинномозкові волокна
Tractus spinotectalis Спинномозково-покрівельний шлях
Tractus spinothalamicus lateralis Бічний спинномозково-таламічний шлях
Tractus spinocerebellaris anterior Передній спинномозково-мозочковий шлях
Tractus spinocerebellaris posterior Задній спинномозково-мозочковий шлях
Tractus posterolateralis Задньобічний шлях
Pars posterior funiculi lateralis Задня частина бічного канатика
Tractus spinoolivaris Спинномозково-оливний шлях
Tractus spinoreticularis Спинномозково-сітчастий шлях
Tractus caeruleospinalis Блакитно-спинномозковий шлях
Fibrae hypothalamospinales Гіпоталамо-спинномозкові волокна
Tractus raphespinalis lateralis Бічний шовно-спинномозковий шлях
Tractus sohtariospinalis Одиноко-спинномозковий шлях
Tractus spinocervicalis Спинномозково-шийний шлях
Tractus spinovestibularis Спинномозково-присінковий шлях
Tractus trigeminospinalis Трійчасто-спинномозковий шлях
Funiculus posterior Задній канатик
Fasciculus proprius posterior Задній власний пучок
Fasciculus septomarginalis Перегородково-крайовий пучок
Fasciculus interfascicularis; Fasciculus semilunaris Міжпучковий пучок; Півмісяцевий пучок
Fasciculus gracilis Тонкий пучок
Fasciculus cuneatus Клиноподібний пучок
Fibrae cuneospinales Клино-спинномозкові волокна
Fibrae gracilispinales Тонко-спинномозкові волокна
Fibrae spinocuneatae Спинномозково-клиноподібні волокна
Fibrae spinograciles Спинномозково-тонкопучкові волокна
Structurae centrales medullae spinalis Центральні структури спинного мозку
Area spinalis X; Lamina spinalis X Спинномозкове поле X; Спинномозкова пластинка X
Commissura grisea anterior Передня сіра спайка
Commissura grisea posterior Задня сіра спайка
Commissura alba anterior Передня біла спайка
Commissura alba posterior Задня біла спайка
Canalis centralis Центральний канал
Encephalon Головний мозок
Rhombencephalon Ромбоподібний мозок
  Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus   Довгастий мозок; Цибулина
  Metencephalon; Pons et cerebellum кора півкуль великого мозку
Mesencephalon Середній мозок
Prosencephalon Передній мозок
  Diencephalon   Проміжний мозок
  Telencephalon   Кінцевий мозок
Truncus encephali Стовбур головного мозку
Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus Довгастий мозок; Цибулина
Pons Міст
Mesencephalon Середній мозок
MYELENCEPHALON; MEDULLA OBLONGATA; BULBUS ДОВГАСТИЙ МОЗОК; ЦИБУЛИНА
Morphologia externa Зовнішня будова
Fissura mediana anterior Передня серединна щілина
Foramen caecum medullae oblongatae Сліпий отвір довгастого мозку
Pyramis medullae oblongatae; Pyramis bulbi Піраміда довгастого мозку; Піраміда цибулини
Decussatio pyramidum Перехрестя пірамід
Sulcus anterolateralis Передньобічна борозна
Sulcus preolivaris Передоливна борозна
Funiculus lateralis Бічний канатик
Oliva Олива
Fibrae arcuatae externae anteriores Передні зовнішні дугоподібні волокна
Sulcus retroolivaris Заоливна борозна
Area retroolivaris Заоливне поле
Sulcus posterolateralis Задньобічна борозна
Pedunculus cerebellaris inferior Нижня мозочкова ніжка
  Corpus restiforme   Мотузкове тіло
Tuberculum trigeminale Трійчастий горбок
Fasciculus cuneatus Клиноподібний пучок
Tuberculum cuneatum Клиноподібний горбок
Fasciculus gracilis Тонкий пучок
Tuberculum gracile Тонкий горбок
Sulcus medianus posterior Задня серединна борозна
Оbех Засувка
Morphologia interna Внутрішня будова
Substantia alba Біла речовина
Tractus pyramidalis Пірамідний шлях
  Fibrae corticospinales   Кірково-спинномозкові волокна
  Fibrae corticonucleares bulbi   Кірково-ядерні волокна цибулини
  Fibrae corticoreticulares   Кірково-сітчасті волокна
Decussatio pyramidum Перехрестя пірамід
Fasciculus gracilis Тонкий пучок
Fasciculus cuneatus Клиноподібний пучок
Fibrae arcuatae internae Внутрішні дугоподібні волокна
Decussatio lemnisci medialis Перехрестя присередньої петлі
Lemniscus medialis Присередня петля
Tractus tectospinalis Покрівельно-спинномозковий шлях
Fasciculus longitudinalis medialis Присередній поздовжній пучок
Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis Задній поздовжній пучок; Дорсальний поздовжній пучок
Tractus spinalis nervi trigemini Спинномозковий шлях трійчастого нерва
Amiculum olivare Оливний плащ
Tractus spinoolivaris Спинномозково-оливний шлях
Tractus olivocerebellaris Оливо-мозочковий шлях
Pedunculus cerebellaris inferior Нижня мозочкова ніжка
  Corpus juxtarestiforme   Білямотузкове тіло
  Corpus restiforme   Мотузкове тіло
Tractus solitarius Одинокий шлях
Fibrae arcuatae externae anteriores Передні зовнішні дугоподібні волокна
Fibrae arcuatae externae posteriores Задні зовнішні дугоподібні волокна
Raphe medullae oblongatae Шов довгастого мозку
Tractus raphespinalis anterior Передній шовно-спинномозковий шлях
Tractus reticulospinalis anterior Передній сітчасто-спинномозковий шлях
Tractus spinocerebellaris anterior Передній спинномозково-мозочковий шлях
Fibrae hypothalamospinales Гіпоталамо-спинномозкові волокна
Tractus interstitiospinalis Проміжно-спинномозковий шлях
Tractus raphespinalis lateralis Бічний шовно-спинномозковий шлях
Tractus bulboreticulospinalis lateralis Бічний цибулинно-сітчасто-спинномозковий шлях
  Fibrae medulloreticulospinales   Мозково-сітчасто-спинномозкові волокна
Tractus vestibulospinalis lateralis Бічний присінково-спинномозковий шлях
Tractus spinocerebellaris posterior Задній спинномозково-мозочковий шлях
Fibrae cuneocerebellares Клино-мозочкові волокна
Tractus rubrobulbaris Червоноядерно-цибулинний шлях
Tractus rubroolivaris Червоноядерно-оливний шлях
Tractus rubrospinalis Червоноядерно-спинномозковий шлях
Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales Спинномозкова петля; Передньобічний шлях
  Fibrae spinothalamicae   Спинномозково-таламічні волокна
  Fibrae spinoreticulares   Спинномозково-сітчасті волокна
  Fibrae spinomesencephalicae   Спинномозково-середньомозкові волокна
    Fibrae spinotectales     Спинномозково-покрівельні волокна
    Fibrae spinoperiaqueductales     Спинномозково-навколоводопровідні волокна
  Fibrae spinohypothalamicae   Спинномозково-гіпоталамічні волокна
  Fibrae spinobulbares   Спинномозково-цибулинні волокна
    Fibrae spinoolivares     Спинномозково-оливні волокна
Tractus spinovestibularis Спинномозково-присінковий шлях
Tractus tectobulbaris Покрівельно-цибулинний шлях
Substantia grisea Сіра речовина
Nucleus gracilis Тонке ядро
  Pars centralis   Центральна частина
  Pars rostralis   Дзьобова частина
  Subnucleus rostrodorsalis   Дзьобово-дорсальне під’ядро
Nucleus cuneatus Клиноподібне ядро
  Pars centralis   Центральна частина
  Pars rostralis   Дзьобова частина
Nucleus cuneatus accessorius Додаткове клиноподібне ядро
Nucleus precuneatus accessorius Додаткове передклиноподібне ядро
Nucleus spinalis nervi trigemini Спинномозкове ядро трійчастого нерва
 Pars caudalis   Хвостова частина
    Subnucleus zonalis     Зональне під’ядро
    Subnucleus gelatinosus     Драглисте під’ядро
    Subnucleus magnocellularis     Великоклітинне під’ядро
  Pars interpolaris   Міжполюсна частина
Nucleus retrotrigeminalis Затрійчасте ядро
Nucleus retrofacialis Залицеве ядро
Complexus olivaris inferior; Nuclei olivares inferiores Нижній оливний комплекс; Нижні оливні ядрa
  Nucleus olivaris principalis   Головне оливне ядро
    Lamella posterior     Задня пластинка
    Lamella anterior     Передня пластинка
    Lamella lateralis     Бічна пластинка
  Hilum nuclei olivaris inferioris   Ворота нижнього оливного ядра
  Nucleus olivaris accessorius posterior   Заднє додаткове оливне ядро
  Nucleus olivaris accessorius medialis   Присереднє додаткове оливне ядро
Nucleus nervi hypoglossi Ядро під’язикового нерва
Nucleus paramedianus posterior Заднє присерединне ядро
Nucleus posterior nervi vagi; Nucleus dorsalis nervi vagi Заднє ядро блукаючого нерва; Дорсальне ядро блукаючого нерва
Nuclei tractus solitarii Ядро одинокого шляху
  Nucleus parasolitarius   Приодиноке ядро
  Nucleus commissuralis   Спайкове ядро
  Nucleus gelatinosus solitarius   Одиноке драглисте ядро
  Nucleus intermedius solitarius   Одиноке проміжне ядро
  Nucleus interstitialis solitarius   Одиноке проміжне ядро
  Nucleus medialis solitarius   Присереднє одиноке ядро
  Nucleus paracommissuralis solitarius   Одиноке приспайкове ядро
  Nucleus solitarius posterior   Заднє одиноке ядро
  Nucleus solitarius posterolateralis   Задньобічне одиноке ядро
  Nucleus solitarius anterior   Переднє одиноке ядро
  Nucleus solitarius anterolateralis   Передньобічне одиноке ядро
Nuclei vestibulares Присінкові ядра
  Nucleus vestibularis inferior   Нижнє присінкове ядро
    Pars magnocellularis nuclei vestibularis inferioris     Великоклітинна частина нижнього присінкового ядра
  Nucleus vestibularis medialis   Присереднє присінкове ядро
Nucleus marginalis corporis restiformis Крайове ядро мотузкового тіла
Nuclei cochleares Завиткові ядра
  Nucleus cochlearis posterior   Заднє завиткове ядро
  Nucleus cochlearis anterior   Переднє завиткове ядро
    Pars anterior     Передня частина
    Pars posterior     Задня частина
Nucleus commissuralis nervi vagi Спайкове ядро блукаючого нерва
Nucleus ambiguus Подвійне ядро
Nucleus retroambiguus Заподвійне ядро
Nucleus salivatorius inferior Нижнє слиновидільне ядро
Nucleus arcuatus Дугоподібне ядро
Nuclei raphes Ядра шва
Area postrema Позаднє поле
Nucleus endolemniscalis Внутрішньопетельне ядро
Nucleus pericuneatus medialis Присереднє навколо клиноподібне ядро
Nucleus pericuneatus lateralis Бічне навколоклиноподібне ядро
Nuclei perihypoglossales Навколопід’язикові ядра
  Nucleus subhypoglossalis   Підпід’язикове ядро
  Nucleus intercalatus   Вставне ядро
  Nucleus prepositus   Прилегле ядро
Nucleus peritrigeminalis Навколотрійчасте ядро
Nucleus pontobulbaris Мосто-цибулинне ядро
Nucleus supraspinalis Надспинномозкове ядро
Nuclei reticulares Сітчасті ядра
Nucleus gigantocellularis Велетенськоклітинне ядро
  Pars alpha   Початкова частина
Nucleus gigantocellularis anterior Переднє велетенськоклітинне ядро
Nucleus paragigantocellularis lateralis Бічне привелетенськоклітинне ядро
Nucleus interfascicularis nervi hypoglossi Міжпучкове ядро під’язикового нерва
Nucleus reticularis intermedius Проміжне сітчасте ядро
Nucleus reticularis lateralis Бічне сітчасте ядро
  Pars magnocellularis   Великоклітинна частина
  Pars parvocellularis   Дрібноклітинна частина
  Pars subtrigeminalis   Підтрійчаста частина
Nucleus reticularis parvocellularis Дрібноклітинне сітчасте ядро
Nucleus paragigantocellularis posterior Заднє привелетенськоклітинне ядро
Nucleus reticularis centralis Центральне сітчасте ядро
  Pars dorsalis   Задня частина
  Pars ventralis   Передня частина
Nucleus reticularis medialis Присереднє сітчасте ядро
Nuclei raphes Ядра шва
Nucleus raphes obscurus Темне ядро шва
Nucleus raphes pallidus Бліде ядро шва
Nucleus raphes magnus Велике ядро шва
PONS МІСТ
Morphologia externa Зовнішня будова
Sulcus bulbopontinus Цибулинно-мостова борозна
Sulcus basilaris Основна борозна
Pedunculus cerebellaris medius Середня мозочкова ніжка
Angulus pontocerebellaris Мосто-мозочковий кут
Frenulum veli Вуздечка паруса
Pedunculus cerebellaris superior Верхня мозочкова ніжка
Velum medullare superius Верхній мозковий парус
Morphologia interna Внутрішня будова
Pars basilaris pontis Основна частина мосту
Substantia alba Біла речовина
Fibrae pontis longitudinales Поздовжні волокна мосту
  Fibrae corticospinales   Кірково-спинномозкові волокна
  Fibrae corticonucleares pontis   Кірково-ядерні волокна мосту
  Fibrae corticoreticulares   Кірково-сітчасті волокна
  Fibrae corticopontinae   Кірково-мостові волокна
  Fibrae tectopontinae   Покрівельно-мостові волокна
Fibrae pontis transversae Поперечні волокна мосту
  Fibrae pontocerebellares   Мосто-мозочкові волокна
Substantia grisea Сіра речовина
Nuclei pontis Ядра мосту
  Nucleus anterior   Переднє ядро
  Nucleus lateralis   Бічне ядро
  Nucleus medianus   Серединне ядро
  Nucleus paramedianus   Присерединне ядро
  Nucleus peduncularis   Ніжкове ядро
  Nucleus posterior   Заднє ядро
  Nucleus posterior lateralis   Заднє бічне ядро
  Nucleus posterior medialis   Заднє присереднє ядро
  Nucleus reticularis tegmenti pontis   Сітчасте ядро покриву мосту
Tegmentum pontis Покрив мосту
Substantia alba Біла речовина
Raphe pontis Шов мосту
Fasciculus longitudinalis medialis Присередній поздовжній пучок
Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis Задній поздовжній пучок; Дорсальний поздовжній пучок
Lemniscus medialis Присередня петля
Tractus tectospinalis Покрівельно-спинномозковий шлях
Fibrae pretectoolivares Передпокрівельно-оливні волокна
Fibrae tectoolivares Покрівельно-оливні волокна
Fibrae tectoreticulares Покрівельно-сітчасті волокна
Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales Спинномозкова петля; Передньобічні шляхи
  Fibrae spinothalamicae   Спинномозково-таламічні волокна
  Fibrae spinoreticulares   Спинномозково-сітчасті волокна
  Fibrae spinomesencephalicae   Спинномозково-середньомозкові волокна
    Fibrae spinotectales     Спинномозково-покрівельні волокна
    Fibrae spinoperiaqueductales     Спинномозково-навколоводопровідні волокна
  Fibrae spinohypothalamicae   Спинномозково-підталамічні волокна
  Fibrae spinobulbares   Спинномозково-цибулинні волокна
    Fibrae spinoolivares     Спинномозково-оливні волокна
Tractus spinalis nervi trigemini Спинномозковий шлях трійчастого нерва
Lemniscus trigeminalis; Tractus trigeminothalamicus Трійчаста петля; Трійчасто-таламічний шлях
  Tractus trigeminothalamicus anterior   Передній трійчасто-таламічний шлях
  Tractus trigeminothalamicus posterior   Задній трійчасто-таламічний шлях
Tractus mesencephalicus nervi trigemini Середньомозковий шлях трійчастого нерва
Genu nervi facialis Коліно лицевого нерва
Corpus trapezoideum Трапецієподібне тіло
Tractus olivocochlearis Оливо-завитковий шлях
Lemniscus lateralis Бічна петля
Striae medullares ventriculi quarti Мозкові смуги четвертого шлуночка
Stria cochlearis anterior Передня смуга завитки
Stria cochlearis intermedia Проміжна смуга завитки
Stria cochlearis posterior Задня смуга завитки
Tractus pontoreticulospinalis anterior Передній мосто-сітчасто-спинномозковий шлях
Tractus spinocerebellaris anterior Передній спинномозково-мозочковий шлях
Commissura cochlearis pontis Завиткова спайка мосту
Tractus tegmentalis centralis Центральний покривний шлях
  Fibrae rubroolivares   Червоноядерно-оливні волокна
  Fibrae anuloolivares   Кільцево-оливні волокна
  Fibrae cerebelloolivares   Мозочково-оливні волокна
Tractus hypothalamospinalis Гіпоталамо-спинномозковий шлях
Tractus interstitiospinalis Проміжно-спинномозковий шлях
Tractus rubropontinus Червоноядерно-мостовий шлях
Tractus rubrospinalis Червоноядерно-спинномозковий шлях
Tractus tectobulbaris Покрівельно-цибулинний шлях
Tractus tectopontinus Покрівельно-мостовий шлях
Substantia grisea Сіра речовина
Nuclei raphes Ядерні шви
Formatio reticularis Сітчаста формація
Nucleus spinalis nervi trigemini Спинномозкове ядро трійчастого нерва
  Subnucleus oralis   Ротове під’ядро
Nucleus principalis nervi trigemini Головне ядро трійчастого нерва
  Nucleus posteromedialis   Задньоприсереднє ядро
  Nucleus anterolateralis   Передньобічне ядро
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini Середньомозкове ядро трійчастого нерва
Nucleus motorius nervi trigemini Рухове ядро трійчастого нерва
Nucleus nervi abducentis Ядро відвідного нерва
Nucleus nervi facialis Ядро лицевого нерва
Nucleus salivatorius superior Верхнє слиновидільне ядро
Nucleus lacrimalis Сльозове ядро
Nucleus olivaris superior Верхнє оливне ядро
  Nucleus olivaris superior lateralis   Бічне верхнє оливне ядро
  Nucleus olivaris superior medialis   Присереднє верхнє оливне ядро
  Nuclei periolivares   Навколооливні ядра
    Nuclei mediales     Присередні ядра
    Nuclei laterales     Бічні ядра
Nuclei corporis trapezoidei Ядра трапецієподібного тіла
  Nucleus anterior corporis trapezoidei   Переднє ядро трапецієподібного тіла
  Nucleus lateralis corporis trapezoidei   Бічне ядро трапецієподібного тіла
  Nucleus medialis corporis trapezoidei   Присереднє ядро трапецієподібного тіла
Nuclei vestibulares Присінкові ядра
  Nucleus vestibularis medialis   Присереднє присінкове ядро
  Nucleus vestibularis lateralis   Бічне присінкове ядро
    Pars parvocellularis      Дрібноклітинна частина
  Nucleus vestibularis superior   Верхнє присінкове ядро
Nuclei cochleares Завиткові ядра
Nuclei lemnisci lateralis Ядра бічної петлі
  Nucleus posterior lemnisci lateralis nucleus   Заднє ядро бічної петлі
  Nucleus intermedius lemnisci lateralis   Проміжне ядро бічної петлі
  Nucleus anterior lemnisci lateralis   Переднє ядро бічної петлі
Nucleus tegmentalis anterior Переднє покривне ядро
Nucleus caeruleus Блакитне ядро
Nucleus subcaeruleus Підблакитне ядро
Nuclei interstitiales fasciculi longitudinalis medialis Проміжні ядра присереднього поздовжнього пучка
Nuclei parabrachiales Приручкові ядра
  Nucleus subparabrachialis   Підприручкове ядро
  Nucleus parabrachialis lateralis   Бічне приручкове ядро
    Pars lateralis     Бічна частина
    Pars medialis     Присередня частина
    Pars posterior     Задня частина
    Pars anterior     Передня частина
  Nucleus parabrachialis medialis   Присереднє приручкове ядро
    Pars medialis     Присередня частина
    Pars lateralis     Бічна частина
Nucleus tegmentalis posterior Заднє покривне ядро
Nucleus supralemniscalis Надпетельне ядро
Nuclei reticulares Сітчасті ядра
Nucleus reticularis pontis caudalis Хвостове сітчасте ядро мосту
Nucleus reticularis pontis rostralis Дзьобове сітчасте ядро мосту
Nucleus paralemniscalis Припетельне ядро
Nucleus reticularis paramedianus Присерединне сітчасте ядро
Nucleus reticularis tegmenti pontis Сітчасте ядро покриву мосту
Nuclei raphes Ядра шва
Nucleus raphes magnus Велике ядро шва
Nucleus raphes pontis Ядро шва мосту
Nucleus raphes medianus Серединне ядро шва
Nucleus raphes posterior Заднє ядро шва
Ventriculus quartus Четвертий шлуночок
Fossa rhomboidea Ромбоподібна ямка
  Sulcus medianus   Серединна борозна
  Eminentia medialis   Присереднє підвищення
  Colliculus facialis   Лицевий горбок
  Locus caeruleus   Блакитне місце
  Striae medullares ventriculi quarti   Мозкові смуги четвертого шлуночка
  Trigonum nervi hypoglossi   Трикутник під’язикового нерва
  Trigonum nervi vagi; Trigonum vagale   Трикутник блукаючого нерва; Блукаючий трикутник
  Area vestibularis   Присінкове поле
  Funiculus separans   Окремий канатик
  Taenia cinerea   Сіра стрічка
Tegmen ventriculi quarti Покрив четвертого шлуночка
  Fastigium   Вершина
  Plexus choroideus   Судинне сплетення
  Tela choroidea   Судинний прошарок
  Recessus lateralis   Бічний закуток
    Apertura lateralis     Бічний отвір
  Velum medullare superius   Верхній мозковий парус
    Frenulum veli medullaris superioris     Вуздечка верхнього мозкового паруса
  Velum medullare inferius   Нижній мозковий парус
  Apertura mediana   Серединний отвір
  Area postrema   Зазаднє поле
  Оbех   Засувка
Sulcus limitans Межова борозна
Fovea superior Верхня ямочка
Fovea inferior Нижня ямочка
MESENCEPHALON СЕРЕДНІЙ МОЗОК
Morphologia externa Зовнішня будова
Fossa intepeduncularis Міжніжкова ямка
Substantia perforata posterior Задня пронизана речовина
Sulcus nervi oculomotorii Борозна окорухового нерва
Pedunculus cerebri Ніжка мозку
  Crus cerebri   Ніжка мозку
  Sulcus lateralis mesencephali   Бічна борозна середнього мозку
  Tegmentum mesencephali   Покрив середнього мозку
    Trigonum lemnisci lateralis     Трикутник бічної петлі
Pedunculus cerebellaris superior Верхня мозочкова ніжка
Frenulum veli medullaris superioris Вуздечка верхнього мозкового паруса
Lamina tecti; Lamina quadrigemina Пластинка покрівлі; Чотиригорбкова пластинка
  Brachium colliculi inferioris   Ручка нижнього горбка
  Brachium colliculi superioris   Ручка верхнього горбка
  Colliculus inferior   Нижній горбок
  Colliculus superior   Верхній горбок
Morphologia interna Внутрішня будова
Pedunculus cerebri Ніжка мозку
Basis pedunculi Основа ніжки
Crus cerebri Ніжка мозку
Tractus pyramidalis Пірамідний шлях
  Fibrae corticospinales   Кірково-спинномозкові волокна
  Fibrae corticonucleares   Кірково-ядерні волокна
Tractus corticopontinus Кірково-мостовий шлях
  Fibrae frontopontinae   Лобово-мостові волокна
  Fibrae occipitopontinae   Потилично-мостові волокна
  Fibrae parietopontinae   Тім’яно-мостові волокна
  Fibrae temporopontinae   Скронево-мостові волокна
Fibrae corticoreticulares Кірково-сітчасті волокна
Substantia nigra Чорна речовина
Pars compacta Щільна частина
Pars lateralis Бічна частина
Pars reticularis Сітчаста частина
Pars retrorubralis Зачервоноядерна частина
Tegmentum mesencephali Покрив середнього мозку
Substantia alba Біла речовина
Tractus tegmentalis centralis Центральний покривний шлях
  Fibrae rubroolivares   Червоноядерно-оливні волокна
  Fibrae cerebelloolivares   Мозочково-оливні волокна
Fibrae corticonucleares mesencephali Кірково-ядерні волокна середнього мозку
Fibrae hypothalamospinales Гіпоталамо-спинномозкові волокна
Lemniscus lateralis Бічна петля
Tractus tectopontinus Покрівельно-мостовий шлях
   Tractus tectobulbaris lateralis    Бічний покрівельно-цибулинннй шлях
Lemniscus medialis Присередня петля
Lemniscus trigeminalis Трійчаста петля
Fasciculus longitudinalis medialis Присередній поздовжній пучок
Tractus mesencephalicus nervi trigemini Середньомозковий шлях трійчастого нерва
Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis Задній поздовжній пучок; Дорсальний поздовжній пучок
Tractus rubronuclearis Червоноядерно-ядерний шлях
Tractus rubrospinalis Червоноядерно-спинномозковий шлях
Tractus rubroolivaris Червоноядерно-оливний шлях
Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales Спинномозкова петля; Передньобічний шлях
  Fibrae spinothalamicae   Спинномозково-таламічні волокна
  Fibrae spinoreticulares   Спинномозково-сітчасті волокна
  Fibrae spinomesencephalicae   Спинномозково-середньомозкові волокна
    Fibrae spinotectales     Спинномозково-покрівельні волокна
    Fibrae spinoperiaqueductales     Спинномозково-навколоводопровідні волокна
  Fibrae spinohypothalamicae   Спинномозково-гіпоталамічні волокна
Pedunculus cerebellaris superior Верхня мозочкова ніжка
  Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum   Перехрестя верхніх мозочкових ніжок
Tractus tectobulbaris Покрівельно-цибулинний шлях
Tractus tectopontinus Покрівельно-мостовий шлях
Tractus tectospinalis Покрівельно-спинномозковий шлях
Fibrae pretectoolivares Передпокрівельно-оливні волокна
Fibrae tectoolivares Покрівельно-оливні волокна
Decussationes tegmentales Покришкові перехрестя
  Decussatio tegmentalis posterior   Заднє покришкове перехрестя
  Decussatio tegmentalis anterior   Переднє покришкове перехрестя
Fibrae corticomesencephalicae Кірково-середньомозкові волокна
Substantia grisea Сіра речовина
Nucleus nervi oculomotorii Ядро окорухового нерва
Nuclei accessorii nervi oculomotorii Додаткове ядро окорухового нерва
  Nuclei viscerales; Nuclei autonomici   Нутрощеві ядра; Автономні ядра
    Nucleus anteromedialis     Передньоприсереднє ядро
    Nucleus dorsalis      Дорсальне ядро
Nucleus interstitialis Проміжне ядро
Nucleus precommissuralis centralis Центральне передспайкове ядро
Nucleus commissurae posterioris Ядро задньої спайки
  Pars ventralis   Вентральна частина
  Pars interstitialis   Проміжна частина
  Pars dorsalis   Дорсальна частина
Nucleus interpeduncularis Міжніжкове ядро
Nuclei accessorii tractus optici Додаткові ядра зорового шляху
  Nucleus posterior   Заднє ядро
  Nucleus lateralis   Бічне ядро
  Nucleus medialis   Присереднє ядро
Nucleus tegmentalis posterolateralis Задньобічне покришкове ядро
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini Середньомозкове ядро трійчастого нерва
Nucleus nervi trochlearis Ядро блокового нерва
Nucleus parabigeminalis Придвогорбкове ядро
Substantia grisea centralis Центральна сіра речовина
Nucleus peripeduncularis Навколоніжкове ядро
Nucleus ruber Червоне ядро
  Pars magnocellularis   Великоклітинна частина
  Pars parvocellularis   Дрібноклітинна частина
  Pars posteromedialis; Pars dorsomedialis   Задньоприсередня частина
Formatio reticularis Сітчаста речовина
Nucleus saguli; Sagulum Ядро прогину; Прогин
Nucleus subbrachialis Підручкове ядро
Nuclei tegmentales anteriores Передні покришкові ядра
  Nucleus interfascicularis   Міжпучкове ядро
  Nucleus pigmentosus parabrachialis   Пігментне приручкове ядро
  Nucleus paranigralis   Причорне ядро
Nucleus cuneiformis Клиноподібне ядро
Nucleus subcuneiformis Підклиноподібне ядро
Nucleus tegmentalis pedunculopontinus Навколомостове покришкове ядро
  Pars compacta   Щільна частина
  Pars dissipata   Розпорошена частина
Nuclei raphes Ядра шва
Nucleus raphes posterior Заднє ядро шва
Nucleus linearis inferioris Нижнє лінійне ядро
Nucleus linearis intermedius Проміжне лінійне ядро
Nucleus linearis superior Верхнє лінійне ядро
Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri Водопровід середнього мозку; Водопровід мозку
Apertura aqueductus mesencephali; Apertura aqueductus cerebri Отвір водопроводу середнього мозку; Отвір водопроводу мозку
Tectum mesencephali Покрівля середнього мозку
Lamina tecti; Lamina quadrigemina Пластинка покрівлі; Чотиригорбкова пластинка
Colliculus inferior Нижній горбок
Nuclei colliculi inferioris Ядра нижнього горбка
  Nucleus centralis   Центральне ядро
  Nucleus externus; Nucleus lateralis   Зовнішнє ядро; Бічне ядро
  Nucleus pericentralis   Навколоцентральне ядро
Colliculus superior Верхній горбок
  Stratum zonale; Lamina І   Зональний шар; Пластинка І
  Stratum griseum superficiale; Lamina II   Поверхневий сірий шар; Пластинка II
  Stratum opticum; Lamina III   Зоровий шар; Пластинка III
  Stratum griseum intermedium; Lamina IV   Проміжний сірий шар; Пластинка IV
  Stratum medullare intermedium; Lamina V   Проміжний мозковий шар; Пластинка V
  Stratum griseum proflindum; Lamina VI   Глибокий сірий шар; Пластинка VI
  Stratum medullare profundum; Lamina VII   Глибокий мозковий шар; Пластинка VII
  Brachium colliculi inferioris   Ручка нижнього горбка
  Brachium colliculi superioris   Ручка верхнього горбка
Commissura colliculi inferioris Спайка нижнього горбка
Commissura colliculi superioris Спайка верхнього горбка
Decussatio fibrarum nervorum trochlearium Перехрестя волокон блокових нервів
Nuclei reticulares Сітчасті ядра
Nucleus cuneiformis Клиноподібне ядро
Nucleus subcuneiformis Підклиноподібне ядро
Nucleus tegmentalis peduncolopontinus Ніжко-мостове покривне ядро
  Pars compacta   Щільна речовина
  Pars dissipata   Розпорошена частина
Nucleus parapeduncularis Приніжкове ядро
CEREBELLUM МОЗОЧОК
Nomina generalia Загальні терміни
Fissurae cerebelli Щілини мозочка
Folia cerebelli Листки мозочка
Hemispherium cerebelli [НII-НХ] Півкуля мозочка [НII-НХ]
Vallecula cerebelli Долинка мозочка
Vermis cerebelli [І-X] Черв’як мозочка [І-X]
Vestibulocerebellum Присінкомозочок
Spinocerebellum Спинномозкомозочок
Pontocerebellum Мостомозочок
Archicerebellum Стародавній мозочок
Paleocerebellum Давній мозочок
Neocerebellum Новий мозочок
Morphologia externa Зовнішня будова
Corpus cerebelli Тіло мозочка
Lobus cerebelli anterior Передня частка мозочка
Lingula cerebelli [I] Язичок мозочка [І]
Fissura precentralis; Fissura postlingualis Передцентральна щілина; Заязикова щілина
Lobulus centralis [II et III] Центральна часточка [II і III]
  Pars anterior; Pars ventralis [II]   Передня частина; Вентральна частина [II]
  Pars posterior; Pars dorsalis [ІІI]   Задня частина; Дорсальна частина [ІІІ]
Ala lobuli centralis Крило центральної часточки
  Pars inferior; Pars ventralis [H II]   Нижня частина; Вентральна частина [H II]
  Pars superior; Pars dorsalis [H III]   Верхня частина; Дорсальна частина [Н ІІІ]
Fissura preculminalis; Fissura postcentralis Передвершинна щілина; Зацентральна щілина
Culmen [IV et V] Вершина [IV і V]
  Pars anterior; Pars ventralis [IV]   Передня частина; Вентральна частина [IV]
Fissura intraculminalis Внутрішньовершинна щілина
  Pars posterior; Pars dorsalis [V]   Задня частина; Дорсальна частина [V]
Lobulus quadrangularis anterior [H IV et H V] Передня чотирикутна часточка  [Н IV та Н V]
  Pars anterior; Pars ventralis [H IV]   Передня частина; Вентральна частина [Н IV]
  Pars posterior; Pars dorsalis [H V]   Задня частина; Дорсальна частина [Н V]
Fissura prima; Fissura preclivalis Первинна щілина; Передсхилова щілина
Lobus cerebelli posterior Задня частка мозочка
Lobulus simplex [H VI et VI] Проста часточка [Н VI та VI]
  Declive [VI]   Схил [VI]
  Lobulus quadrangularis posterior [H VI]   Задня чотирикутна часточка  [Н VІ]
Fissura posterior superior; Fissura postclivalis Задня верхня щілина; Засхилова щілина
Folium vermis [VII A] Листок черв’яка [VII А]
Lobuli semilunares; Lobulus ansiformis [H VII A] Півмісяцеві часточки; Петлеподібна часточка [H VII A]
  Lobulus semilunaris superior; Crus primum lobuli ansiformis [H VII A]   Верхня півмісяцева часточка; Перша ніжка петлеподібної часточки [H VII A]
Fissura horizontalis; Fissura intercruralis Горизонтальна щілина
  Lobulus semilunaris inferior; Crus secundum lobuli ansiformis [H VII A]   Нижня півмісяцева часточка; Друга ніжка петлеподібної часточки [Н VII А]
Fissura lunogracilis; Fissura ansoparamedianis Півмісяцевотонка щілина
Tuber [VII B] Горб [VII В]
Lobulus gracilis; Lobulus paramedianus [H VII B] Тонка часточка; Присерединна часточка  [Н VII В]
Fissura prebiventralis; Fissura prepyramidalis Переддвочеревцева щілина; Передпірамідна щілина
Pyramis [VIII] Піраміда [VIII]
Lobulus biventer [H VIII] Двочеревцева часточка  [Н VIII]
  Pars lateralis lobuli biventralis; Pars copularis lobuli paramediani [H VIII A]   Бічна частина двочеревцевої часточки; З’єднувальна частина присередньої часточки [Н VIII А]
Fissura intrabiventralis; Fissura anterior inferior Внутрішньодвочеревцева щілина; Передня нижня щілина
  Pars medialis lobuli biventralis; Lobulus parafloccularis dorsalis [H VIII B]   Присередня частина двочеревцевої частки; Дорсальна приклаптикова частка [Н VIII В]
Fissura secunda; Fissura postpyramidalis Вторинна щілина; Запірамідна щілина
Uvula [IX] Язичок [IX]
Tonsilla cerebelli; Paraflocculus ventralis [H IX] Мигдалик мозочка; Передній приклаптик [Н IX]
Fissura posterolateralis Задньобічна щілина
Lobus flocculonodularis Клаптико-вузликова частка
Flocculus [H X] Клаптик [Н X]
Pedunculus flocculi Ніжка клаптика
Nodulus [X] Вузлик [X]
Morphologia іnterna Внутрішня  будoвa
Arbоr vitae Дерево життя
Cortex cerebelli Кора мозочка
Stratum granulosum Зернистий шар
Stratum purkinjense Пуркіньєвий шар
Stratum moleculare Молекулярний шар
Nuclei cerebelli Ядра мозочка
Nucleus dentatus; Nucleus lateralis cerebelli Зубчасте ядро; Бічне ядро мозочка
  Hilum nuclei dentati   Ворота зубчастого ядра
Nucleus interpositus anterior; Nucleus emboliformis Переднє міжпозиційне ядро; Кіркоподібне ядро
Nucleus interpositus posterior; Nucleus globosus Заднє міжпозиційне ядро; Кулясте ядро
Nucleus fastigii; Nucleus medialis cerebelli Ядро вершини; Присереднє ядро мозочка
Pedunculi cerebellares Мозочкові ніжки
Pedunculus cerebellaris inferior Нижня мозочкова ніжка
  Corpus restiforme   Мотузкове тіло
  Corpus juxtarestiforme   Білямотузкове тіло
Pedunculus cerebellaris medius Середня мозочкова ніжка
Pedunculus cerebellaris superior Верхня мозочкова ніжка
Corpus medullare cerebelli Мозкове тіло мозочка
Commissura cerebelli Спайка мозочка
Fasciculus uncinatus cerebelli Гачкуватий пучок мозочка
DIENCEPHALON ПРОМІЖНИЙ МОЗОК
Morphologia externa Зовнішня будова
Epithalamus Епіталамус
Habenula Повідець
  Sulcus habenularis   Повідцева борозна
  Trigonum habenulare   Повідцевий трикутник
Glandula pinealis Шишкоподібна залоза
Thalamus Таламус, горб
Tuberculum anterius thalami Передній горбок таламуса
Adhesio interthalamica Міжталамічне злипання
Pulvinar thalami Подушка таламуса
Taenia thalami Стрічка таламуса
Stria medullaris thalami Мозкова смуга таламуса
Subthalamus Субталамус
Metathalamus Метаталамус
Corpus geniculatum laterale Бічне колінчасте тіло
Corpus geniculatum mediale Присереднє колінчасте тіло
Hypothalamus Гіпоталамус
Соrpus mamillare Сосочкове тіло
Neurohypophysis Нейрогіпофіз
  Infundibulum   Лійка
  Pars nervosa   Нервова частина
Chiasma opticum Зорове перехрестя
Tractus opticus Зоровий шлях
  Radix lateralis   Бічний корінець
  Radix medialis   Присередній корінець
Area preoptica Передзорове поле
Tuber cinereum Сірий горб
  Eminentia mediana   Серединне підвищення
Ventriculus tertius Третій шлуночок
Foramen interventriculare Міжшлуночковий отвір
Organum subfornicale Підсклепінний орган
Taenia thalami Стрічка таламуса
Tela choroidea Судинний прошарок
Plexus choroideus Судинне сплетення
Stria medullaris thalami Мозкова смуга таламуса
Recessus suprapinealis Надшишкоподібний закуток
Commissura habenularum Спайка повідців
Recessus pinealis Шишкоподібний закуток
Commissura posterior; Commissura epithalamica Задня спайка; Надталамічна спайка
Apertura aqueductus mesencephali; Apertura aqueductus cerebri Отвір водопроводу середнього мозку; Отвір водопроводу мозку
Recessus infundibuli; Recessus infundibularis Лійковий закуток
Recessus supraopticus Надзоровий закуток
Lamina terminalis Кінцева пластинка
Columna fornicis Стовп склепіння
Commissura anterior Передня спайка
Sulcus hypothalamicus Гіпоталамічна борозна
Adhesio interthalamica Міжталамічне злипання
Morphologia interna Внутрішня будова
Epithalamus Епіталамус
Commissura habenularum Спайка повідців
Tractus habenulointerpeduncularis; Fasciculus retroflexus Повідцево-міжніжковий шлях; Задньозагнутий пучок
Nucleus habenularis lateralis Бічне повідцеве ядро
Nucleus habenularis medialis Присереднє повідцеве ядро
Commissura posterior; Commissura epithalamica Задня спайка; Епіталамічна спайка
Area pretectalis Передпокрівельне поле
Nuclei pretectales Передпокрівельне ядро
  Nucleus pretectalis anterior   Переднє передпокрівельне ядро
  Nucleus tractus optici   Ядро зорового шляху
  Nucleus pretectalis olivaris   Оливне передпокрівельне ядро
  Nucleus pretectalis posterior   Заднє передпокрівельне ядро
Organum subcommissurale Підспайковий орган
Thalamus Таламус
Substantia grisea thalami Сіра речовина таламуса
Nuclei anteriores thalami Передні ядра таламуса
  Nucleus anterodorsalis   Передньодорсальне ядро
  Nucleus anteromedialis   Передньоприсереднє ядро
  Nucleus anteroventralis   Передньовентральне ядро
Nuclei dorsales thalami Дорсальні ядра таламуса
  Nucleus dorsalis lateralis   Бічне дорсальне ядро таламуса
  Nucleus lateralis posterior   Заднє бічне ядро таламуса
  Nuclei pulvinares   Подушкові ядра
    Nucleus pulvinaris anterior     Переднє подушкове ядро
    Nucleus pulvinaris inferior     Нижнє подушкове ядро
    Nucleus pulvinaris lateralis     Бічне подушкове ядро
    Nucleus pulvinaris medialis     Присереднє подушкове ядро
Nuclei intralaminares thalami Внутрішньопластинкові ядра таламуса
  Nucleus centralis lateralis   Бічне центральне ядро
  Nucleus centralis medialis   Присереднє центральне ядро
  Nucleus centromedianus   Центросерединне ядро
  Nucleus paracentralis   Прицентральне ядро
  Nucleus parafascicularis   Припучкове ядро
Nuclei mediales thalami Присередні ядра таламуса
  Nucleus mediodorsalis   Присередньодорсальне ядро
    Pars parvocellularis lateralis     Бічна дрібноклітинна частина
    Pars magnocellularis medialis     Присередня великоклітинна частина
    Pars paralaminaris     Припластинкова частина
  Nucleus medioventralis   Присередньовентральне ядро
Nuclei mediani thalami Серединні ядра таламуса
  Nuclcus parataenialis   Пристрічкове ядро
  Nuclei paraventriculares thalami   Пришлуночкові ядра таламуса
    Nucleus paraventricularis аnterior     Переднє пришлуночкове ядро
    Nucleus paraventneularis posterior     Заднє пришлуночкове ядро
  Nucleus reuniens   З’єднувальне ядро
  Nuclcus commissuralis rhomboidalis   Ромбоподібне спайкове ядро
Nuclei posteriores thalami Задні ядра таламуса
  Nucleus limitans   Межове ядро
  Nucleus posterior   Заднє ядро
  Nucleus suprageniculatus   Надколінчасте ядро
Nucleus reticularis thalami Сітчасте ядро таламуса
Nuclei ventrales thalami Вентральні ядра таламуса
  Nuclei ventrobasales   Вентро-основні ядра
    Nucleus ventralis posterolateralis     Задньобічне вентральне ядро
    Nucleus ventralis posteromedialis     Задньоприсереднє вентральне ядро
      Pars parvicellularis       Дрібноклітинна частина
  Nuclei ventrales mediales   Присередні вентральні ядра
    Nucleus basalis ventralis medialis     Присереднє основне вентральне ядро
    Nucleus principalis ventralis medialis     Присереднє головне вентральне ядро
    Nucleus submedialis     Надприсереднє ядро
  Nucleus ventralis posterior inferior   Задньонижнє вентральне ядро
  Nuclei ventrales laterales   Бічні вентральні ядра
    Nucleus anterior ventrolateralis     Переднє вентробічне ядро
    Nucleus posterior ventrolateralis     Заднє вентробічне ядро
  Nucleus ventralis anterior   Переднє вентральне ядро
    Pars magnocellularis     Великоклітинна частина
    Pars principalis     Головна частина
  Nucleus ventralis intermedius   Проміжне вентральне ядро
  Nucleus ventralis posterolateralis   Задньобічне вентральне ядро
  Nucleus ventralis posterior internus   Заднє внутрішнє вентральне ядро
  Nucleus ventroposterior parvocellularis   Дрібноклітинне вентрозаднє ядро
Substantia alba thalami Біла речовина таламуса
Lamina medullaris lateralis Бічна мозкова пластинка
Lamina medullaris medialis Присередня мозкова пластинка
Radiatio acustica Слухова променистість
Ansa lenticularis Сочевицеподібна петля
Fasciculus lenticularis Сочевицеподібний пучок
Ansa peduncularis Ніжкова петля
Radiatio anterior thalami Передня променистість таламуса
Brachium colliculi inferioris Ручка нижнього горбка
Brachium colliculi superioris Ручка верхнього горбка
Radiatio centralis thalami Центральна променистість таламуса
Radiatio inferior thalami Нижня променистість таламуса
Fibrae intrathalamicae Внутрішньоталамічні волокна
Lemniscus lateralis Бічна петля
Fasciculus mamillothalamicus Сосочково-таламічний пучок
Lemniscus medialis Присередня петля
Radiatio optica Зорова променистість
Fibrae periventriculares Навколошлуночкові волокна
Radiatio posterior thalami Задня променистість таламуса
Lemniscus spinalis Спинномозкова петля
Fasciculus subthalamicus Підталамічний пучок
Pedunculus cerebellaris superior Верхня мозочкова ніжка
Fasciculus thalamicus Таламічний пучок
Lemniscus trigeminalis Трійчаста петля
Subthalamus Субталамус
Nucleus subthalamicus Субталамічне ядро
Nuclei campi perizonalis [Н, H1, H2] Навколозональні ядра коника [Н, H1, H2]
  Nucleus campi medialis [Н]   Присереднє ядро коника [Н]
  Nucleus campi dorsalis [H1]   Дорсальне ядро коника [H1]
  Nucleus campi ventralis [H2]   Вентральне ядро коника [H2]
Zona incerta Невизначена зона
Metathalamus Метаталамус
Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis Дорсальне ядро бічного колінчастого тіла
  Stratum koniocellulare   Конусо-клітинний шар
  Strata magnocellularia   Великоклітинні шари
  Strata parvocellularia   Дрібноклітинні шари
Nucleus ventralis corporis geniculati lateralis; Nucleus pregeniculatus Вентральне ядро бічного колінчастого тіла; Передколінчасте ядро
Folium intergeniculatum Міжколінчастий листок
Nuclei corporis geniculati medialis Ядра присереднього колінчастого тіла
  Nucleus ventralis   Вентральне ядро
  Nucleus dorsalis   Дорсальне ядро
  Nucleus medialis magnocellularis   Присереднє великоклітинне ядро
Hypothalamus Гіпоталамус
Area hypothalamica rostralis Дзьобове гіпоталамічне поле
  Nucleus anterior hypothalami   Переднє ядро гіпоталамуса
  Nucleus periventricularis ventralis   Вентральне навколошлуночкове ядро
  Nuclei interstitiales hypothalami anteriores   Передні проміжні ядра гіпоталамуса
  Nucleus preopticus lateralis   Бічне передзорове ядро
  Nucleus preopticus medialis   Присереднє передзорове ядро
  Nucleus preopticus medianus   Серединне передзорове ядро
  Nucleus paraventricularis hypothalami   Пришлуночкове ядро гіпоталамуса
  Nucleus preopticus periventricularis   Навколошлуночкове передзорове ядро
  Nucleus suprachiasmaticus   Надперехресне ядро
  Nucleus supraopticus   Надзорове ядро
    Pars dorsolateralis     Дорсобічна частина
    Pars dorsomedialis     Дорсоприсередня частина
    Pars ventromedialis     Вентроприсередня частина
Area hypothalamica dorsalis Дорсальне поле гіпоталамуса
  Nucleus dorsomedialis   Дорсоприсереднє ядро
  Nucleus endopeduncularis   Внутрішньоніжкове ядро
  Nucleus ansae lenticularis   Ядро сочевицеподібної петлі
Area hypothalamica intermedia Проміжне поле гіпоталамуса
  Nucleus dorsalis hypothalami   Дорсальне ядро гіпоталамуса
  Nucleus dorsomedialis   Дорсоприсереднє ядро
  Nucleus arcuatus; Nucleus semilunaris; Nucleus infundibularis   Дугоподібне ядро; Півмісяцеве ядро; Лійкове ядро
  Nucleus periventricularis   Навколошлуночкове ядро
  Nucleus periventricularis posterior   Заднє навколошлуночкове ядро
  Area retrochiasmatica   Заперехресне поле
  Nuclei tuberales laterales   Бічні горбові ядра
  Nucleus ventromedialis hypothalami   Вентроприсереднє ядро гіпоталамуса
Area hypothalamica lateralis Бічне гіпоталамічне поле
  Area preoptica   Передзорове поле
  Nuclei tuberales laterales   Бічні горбові ядра
  Nucleus perifornicalis   Навколосклепінне ядро
  Nucleus tuberomamillaris   Горбове сосочкоподібне ядро
Area hypothalamica posterior Заднє гіпоталамічне поле
  Nucleus premamillaris dorsalis Дорсальне передсосочкове ядро
  Nucleus mamillaris lateralis   Бічне сосочкове ядро
  Nucleus mamillaris medialis   Присереднє сосочкове ядро
  Nucleus supramamillaris   Надсосочкове ядро
  Nucleus premamillaris ventralis   Вентральне передсосочкове ядро
Nucleus posterior hypothalami Заднє ядро гіпоталамуса
Organum vasculosum laminae terminalis Судинний орган кінцевої пластинки
Zonae hypothalamicae Гіпоталамічні зони
  Zona periventricularis   Навколошлуночкова зона
  Zona medialis   Присередня зона
  Zona lateralis   Бічна зона
Neurohypophysis Нейрогіпофіз
Substantia alba hypothalami Біла речовина гіпоталамуса
Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis Задній поздовжній пучок; Дорсальний поздовжній пучок
Commissura supraoptica dorsalis Дорсальна надзорова спайка
Fibrae striae terminalis Волокна межової смуги
Fornix Склепіння
Tractus hypothalamohypophysialis Гіпоталамо-гіпофізний шлях
  Fibrae paraventriculohypophysiales   Пришлуночково-гіпофізні волокна
  Fibrae supraopticohypophysiales   Надзорово-гіпофізні волокна
Fasciculus mamillotegmentahs Сосочково-покривний пучок
Fasciculus mamillothalamicus Сосочково-таламічний пучок
Fasciculus medialis telencephali Присередній пучок кінцевого мозку
Tractus paraventriculohypophysialis Пришлуночково-гіпофізний шлях
Fibrae periventriculares Навколошлуночкові волокна
Tractus supraopticohypophysialis Надзорово-гіпофізний шлях
Commissura supraoptica ventralis Вентральна надзорова спайка
Tractus retinohypothalamicus Сітківко-гіпоталамічний шлях
TELENCEPHALON; CEREBRUM КІНЦЕВИЙ МОЗОК; ВЕЛИКИЙ МОЗОК
Nomina generalia Загальні терміни
Hemispherium cerebri Півкуля великого мозку
Pallium Плащ
Gyri cerebri Звивини великого мозку
Lobi cerebri Частки великого мозку
Sulci cerebri Борозни великого мозку
Fissura longitudinalis cerebri Поздовжня щілина великого мозку
Fissura transversa cerebri Поперечна щілина великого мозку
Fossa lateralis cerebri Бічна ямка великого мозку
Margo superior Верхній край
Margo inferomedialis Нижньоприсередній край
Margo inferolateralis Нижньобічний край
Facies superolateralis hemispherii cerebri Верхньобічна поверхня півкулі великого мозку
Sulci interlobares Міжчасткові борозни
  Sulcus centralis   Центральна борозна
  Sulcus lateralis   Бічна борозна
    Ramus posterior     Задня гілка
    Ramus ascendens     Висхідна гілка
    Ramus anterior     Передня гілка
  Sulcus parietooccipitalis   Тім’яно-потилична борозна
  Incisura preoccipitalis   Передпотилична вирізка
Lobus frontalis Лобова частка
Polus frontalis Лобовий полюс
Operculum frontale Лобова покришка
Gyrus frontalis inferior Нижня лобова звивина
  Pars orbitalis   Очноямкова частина
  Pars triangularis   Трикутна частина
  Pars opercularis   Покришкова частина
Sulcus frontalis inferior Нижня лобова борозна
Gyrus frontalis medius Середня лобова звивина
Gyrus precentralis Передцентральна звивина
Sulcus precentralis Передцентральна борозна
Gyrus frontalis superior Верхня лобова звивина
Sulcus frontalis superior Верхня лобова борозна
Lobus parietalis Тім’яна частка
Gyrus angularis Кутова звивина
Lobulus parietalis inferior Нижня тім’яна часточка
  Operculum parietale   Тім’яна покришка
Sulcus intraparietalis Внутрішньотім’яна борозна
Gyrus postcentralis Зацентральна звивина
Sulcus postcentralis Зацентральна борозна
Lobulus parietalis superior Верхня тім’яна часточка
Gyrus supramarginalis Надкрайова звивина
Lobus occipitalis Потилична частка
Polus occipitalis Потиличний полюс
Sulcus lunatus Місяцева борозна
Incisura preoccipitalis Передпотилична вирізка
Sulcus occipitalis transversus Поперечна потилична борозна
Lobus temporalis Скронева частка
Polus temporalis Скроневий полюс
Gyrus temporalis superior Верхня скронева звивина
  Operculum temporale   Скронева покришка
Gyri temporales transversi Поперечні скроневі звивини
  Gyrus temporalis transversus anterior   Передня поперечна скронева звивина
  Gyrus temporalis transversus posterior   Задня поперечна скронева звивина
Planum temporale Скронева площина
Sulcus temporalis transversus Поперечна скронева борозна
Sulcus temporalis superior Верхня скронева борозна
Gyrus temporalis medius Середня скронева звивина
Sulcus temporalis inferior Нижня скронева борозна
Gyrus temporalis inferior Нижня скронева звивина
Insula; Lobus insularis Острівець; Острівцева частка
Gyri insulae Звивини острівця
  Gyrus longus insulae   Довга звивина острівця
  Gyri breves insulae   Короткі звивини острівця
Sulcus centralis insulae Центральна борозна острівця
Sulcus circularis insulae Колова борозна острівця
Limen insulae Поріг острівця
Facies medialis et inferior hemispherii cerebri Присередня і нижня поверхні півкулі великого мозку
Sulci interlobares Міжчасткові борозни
  Sulcus corporis callosi   Борозна мозолистого тіла
  Sulcus cinguli   Борозна пояса
    Ramus marginalis; Sulcus marginalis     Крайова гілка; Крайова борозна
  Sulcus subparietalis   Підтім’яна борозна
  Sulcus parietooccipitalis   Тім’яно-потилична борозна
  Sulcus collateralis   Побічна борозна
  Sulcus centralis   Центральна борозна
Lobus frontalis Лобова частка
Gyrus frontalis medialis Присередня лобова звивина
Sulcus paracentralis Прицентральна борозна
Lobulus paracentralis Прицентральна часточка
  Gyrus paracentralis anterior   Передня прицентральна звивина
Sulcus centralis Центральна борозна
Area subcallosa Підмозолисте поле
  Gyrus paraterminalis   Примежова звивина
Area paraolfactoria Принюхове поле
  Gyri paraolfactorii   Принюхові звивини
  Sulci paraolfactorii   Принюхові борозни
Gyri orbitales Очноямкові звивини
Sulci orbitales Очноямкові борозни
Gyrus rectus Пряма звивина
Sulcus olfactorius Нюхова борозна
Gyrus olfactorius lateralis Бічна нюхова звивина
Gyrus olfactorius medialis Присередня нюхова звивина
Lobus parietalis Тім’яна частка
Lobulus paracentralis Прицентральна часточка
  Gyrus paracentralis posterior   Задня прицентральна звивина
Precuneus Передклин
Sulcus subparietalis Підтім’яна борозна
Sulcus parietooccipitalis Тім’яно-потилична борозна
Ramus marginalis; Sulcus marginalis Крайова гілка; Крайова борозна
Lobus occipitalis Потилична частка
Cuneus Клин
Sulcus calcarinus Острогова борозна
Gyrus lingualis Язикова звивина
Gyrus occipitotemporalis lateralis Бічна потилично-скронева звивина
Gyrus occipitotemporalis medialis Присередня потилично-скронева звивина
Sulcus occipitotemporalis Потилично-скронева борозна
Sulcus parietooccipitalis Тім’яно-потилична борозна
Lobus temporalis Скронева частка
Sulcus collateralis Обхідна борозна
Gyrus occipitotemporalis medialis Присередня потилично-скронева звивина
Sulcus occipitotemporalis Потилично-скронева борозна
Gyrus occipitotemporalis lateralis Бічна потилично-скронева звивина
Sulcus temporalis inferior Нижня скронева борозна
Gyrus temporalis inferior Нижня скронева звивина
Lobus limbicus Обідкова частка
Sulcus cinguli Поясна борозна
Gyrus cinguli Поясна звивина
  Isthmus gyri cinguli   Перешийок поясної звивини
Gyrus fasciolaris Смужкова звивина
Gyrus parahippocampalis Приморськоконикова звивина
  Uncus   Гачок
Sulcus hippocampalis Морськоконикова борозна
Gyrus dentatus Зубчаста звивина
Sulcus fimbriodentatus Торочко-зубчаста борозна
Fimbria hippocampi Морськоконикові торочки
Sulcus collateralis Обхідна борозна
Sulcus rhinalis Нюхова борозна
Corpus callosum Мозолисте тіло
Rostram Дзьоб
Genu Коліно
Truncus Стовбур
Splenium Валик
Indusium griseum Сіре покриття
Stria longitudinalis lateralis Бічна поздовжня смуга
Stria longitudinalis medialis Присередня поздовжня смуга
Radiatio соrpоrіs callosi Променистість мозолистого тіла
  Forceps minor; Forceps frontalis   Малі щипці; Лобові щипці
  Forceps major; Forceps occipitalis   Великі щипці; Потиличні щипці
  Tapetum   Покрив
Lamina terminalis Кінцева пластинка
Organum vasculosum laminae terminalis Судинний орган кінцевої пластинки
fтрикутний закуток Передня спайка
Pars anterior Передня частина
Pars posterior Задня частина
Fornix Склепіння
Columna Стовп
  Fibrae precommissurales   Передспайкові волокна
  Fibrae postcommissurales   Заспайкові волокна
Соrpus Тіло
Crus Ніжка
Commissura Спайка
Taenia fornicis Стрічка склепіння
Septum pellucidum Прозора перегородка
Cavum Порожнина
Lamina Пластинка
Nucleus septalis precommissuralis Передспайкове перегородкове ядро
Nuclei septales et stracturae pertinentes Перегородкові ядра та структури утворів
Nucleus septalis dorsalis Дорсальне перегородкове ядро
Nucleus septalis lateralis Бічне перегородкове ядро
Nucleus septalis medialis Присереднє перегородкове ядро
Nucleus septofimbrialis Перегородково-торочкове ядро
Organum subfornicale Підсклепінний орган
Nucleus triangularis Трикутне ядро
Ventriculus lateralis Бічний шлуночок
Cornu frontale; Cornu anterius Лобовий ріг; Передній ріг
Foramen interventriculare Міжшлуночковий отвір
Pars centralis Центральна частина
Stria terminalis Межова смуга
Lamina affixa Прикріплена пластинка
Taenia choroidea Судинна стрічка
Fissura choroidea Судинна щілина
Plexus choroideus Судинне сплетення
Trigonum collaterale Обхідний трикутник
Atrium Присінок
Eminentia collateralis Обхідне підвищення
Glomus choroideum Судинний клубок
Bulbus cornus posterioris Цибулина заднього рога
Calcar avis Пташина острога
Cornu occipitale; Cornu posterius Потиличний ріг; Задній ріг
Cornu temporale; Cornu inferius Скроневий ріг; Нижній ріг
Cortex cerebri Кора великого мозку
Archicortex Стародавня кора
Paleocortex Давня кора
Neocortex Нова кора
Allocortex Різнорідна кора
Mesocortex Середня кора
Isocortex Однорідна кора
Strata isocorticis Шари однорідної кори
  Lamina molecularis   Молекулярна пластинка
  Lamina granularis externa   Зовнішня зерниста пластинка
  Lamina pyramidalis externa   Зовнішня пірамідна пластинка
  Lamina granularis interna   Внутрішня зерниста пластинка
  Lamina pyramidalis interna   Внутрішня пірамідна пластинка
  Lamina multiformis   Багатоформна пластинка
  Stria laminae molecularis   Смужка молекулярної пластинки
  Stria laminae granularis externae   Смужка зовнішньої зернистої пластинки
  Stria laminae granularis internae   Смужка внутрішньої зернистої пластинки
    Stria occipitalis     Потилична смужка
  Stria laminae pyramidalis internae   Смужка внутрішньої пірамідної пластинки
  Neurofibrae tangentiales   Тангенційні нервові волокна
Hippocampus Морський коник
Parasubiculum Припідставка
Pes hippocampi Нога морського коника
Digitationes hippocampi Пальцеподібні випини морського коника
Presubiculum Передпідставка
Subiculum Підставка
Cormu Ammonis Aммонів ріг
  Regio I cornus Ammonis   Ділянка І Aммонівого рогу
  Regio II cornus Ammonis   Ділянка ІІ Aммонівого рогу
  Regio III cornus Ammonis   Ділянка ІІІ Aммонівого рогу
  Regio IV cornus Ammonis   Ділянка IV Aммонівого рогу
Fimbria hippocampi Торочка морського коника
Alveus hippocampi Заглиблення морського коника
Strata hippocampi; Strata cornus Ammonis Шари морського коника, Шари Аммонівого рогу
  Stratum moleculare et substratum lacunosum   Молекулярний шар та затоковий підшар
  Stratum oriens   Орієнтовний шар
  Stratum pyramidale   Пірамідний шар
  Stratum radiatum   Променевий шар
Gyrus dentatus Зубчаста звивина
Strata gyri dentati Шари зубчастої звивини
  Stratum moleculare   Молекулярний шар
  Stratum granulare   Зернистий шар
  Stratum multiforme   Багатоформний шар
Pars basalis telencephali Основна частина кінцевого мозку
Corpus amygdaloideum Мигдалеподібне тіло
Агеа amygdaloclaustralis Огороже-мигдалеве поле
Агеа parahippocampalis Приморськоконикове поле
Агеа transitionis amygdalopiriformis Мигдало-грушоподібне перехідне поле
Агеа amygdaloidea anterior Переднє мигдалеподібне поле
Nucleus amygdalae basalis lateralis Бічне основне ядро мигдалика
Nucleus amygdalae basalis medialis Присереднє основне ядро мигдалика
Nucleus amygdalae centralis Центральне ядро мигдалика
Nucleus amygdalae corticalis Кіркове ядро мигдалика
Nucleus amygdalae interstitialis Проміжне ядро мигдалика
Nucleus amygdalae lateralis Бічне ядро мигдалика
Nucleus amygdalae medialis Присереднє ядро мигдалика
Nucleus tractus olfactorii lateralis Ядро бічного нюхового шляху
Cortex periamygdaloideus Навколомигдалоподібна кора
Nucleus olfactorius anterior Переднє нюхове ядро
  Substantia basalis   Основна речовина
  Nucleus basalis   Основне ядро
  Nucleus striae terminalis   Ядро кінцевої смуги
  Pars sublenticularis amygdalae   Підсочевицеподібна частина мигдалика
Claustrum Огорожа
Stria diagonalis Діагональна смуга
  Crus horizontale   Горизонтальна ніжка
  Cras verticale   Вертикальна ніжка
  Nucleus striae diagonalis   Ядро діагональної смуги
Substantia innominata Безіменна речовина
Fasciculus peduncularis Ніжковий пучок
Insulae olfactoriae Нюхові острівці
Bulbus olfactorius Нюхова цибулина
  Pedunculus olfactorius   Нюхова ніжка
  Tractus olfactorius   Нюховий шлях
  Trigonum olfactorium   Нюховий трикутник
  Tuberculum olfactorium   Нюховий горбок
Striae olfactoriae Нюхові смуги
  Stria olfactoria medialis   Присередня нюхова смуга
  Stria olfactoria lateralis   Бічна нюхова смуга
Substantia perforata anterior; Substantia perforata rostralis Передня пронизана речовина; Дзьобова пронизана речовина
Pallidum ventrale Вентральний палідум
Striatum ventrale; Corpus striatum ventrale Вентральний стріатум; Вентральне смугасте тіло
  Nucleus accumbens   Прилегле ядро
    Pars lateralis     Бічна частина
    Pars medialis     Присередня частина
Ansa peduncularis Ніжкова петля
Area septalis Перегородкове поле
  Nucleus septalis dorsalis   Дорсальне перегородкове ядро
  Nucleus septalis lateralis   Бічне перегородкове ядро
  Nucleus septalis medialis   Присереднє перегородкове ядро
  Nucleus septofimbrialis   Перегородково-торочкове ядро
  Nucleus triangularis septi   Трикутне ядро перегородки
  Organum subfornicale   Підсклепінний орган
Nuclei basales et structurae pertinentes Основні ядра та структури утворів
Nucleus caudatus Хвостате ядро
Caput Голова
Corpus Тіло
Cauda Хвіст
Nucleus lentiformis Сочевицеподібне ядро
Putamen Лушпина
Lamina medullaris lateralis; Lamina medullaris externa Бічна мозкова пластинка; Зовнішня мозкова пластинка
Globus pallidus lateralis Бічна бліда куля
Lamina medullaris medialis; Lamina medullaris interna Присередня мозкова пластинка; Внутрішня мозкова пластинка
Globus pallidus medialis Присередня бліда куля
  Pars lateralis   Бічна частина
  Lamina medullaris accessoria   Додаткова мозкова пластинка
  Pars medialis   Присередня частина
Corpus striatum Смугасте тіло
Striatum Стріатум
  Striatum dorsale   Дорсальний стріатум
  Striatum ventrale; Corpus striatum ventrale   Вентральний стріатум; Вентральне смугасте тіло
Pallidum Палідум
  Pallidum dorsale   Дорсальний палідум
  Pallidum ventrale   Вентральний палідум
Ansa lenticularis Сочевицеподібна петля
Fasciculus lenticularis Сочевицеподібний пучок
Fasciculus subthalamicus Субталамічний пучок
Fasciculus thalamicus Таламічний пучок
Capsula interna Внутрішня капсула
Pontes grisei caudatolenticulares Хвостато-сочевицеподібні сірі мости
Crus anterius Передня ніжка
  Radiatio thalami anterior   Передня променистість таламуса
  Tractus frontopontinus   Лобово-мостовий шлях
Genu capsulae internae Коліно внутрішньої капсули
  Fibrae corticonucleares   Кірково-ядерні волокна
Crus posterius Задня ніжка
  Radiatio thalami centralis   Центральна променистість таламуса
  Fibrae corticoreticulares   Кірково-сітчасті волокна
  Fibrae corticorubrales   Кірково-червоноядерні волокна
  Fibrae corticospinales   Кірково-спинномозкові волокна
  Fibrae corticothalamici   Кірково-таламічні волокна
  Fibrae parietopontinae   Тім’яно-мостові волокна
  Fibrae thalamoparietales   Таламо-тім’яні волокна
  Pars retrolentiformis   Засочевицеподібна частина
    Fibrae occipitopontinae     Потилично-мостові волокна
    Fibrae occipitotectales     Потилично-покрівельні волокна
    Radiatio optica; Fibrae geniculocalcarinae     Зорова променистість; Колінцево-острогові волокна
    Radiatio thalamica posterior     Задня таламічна променистість
  Pars sublentiformis   Підсочевицеподібна частина
    Radiatio acustica; Fibrae geniculotempoiales     Слухова променистість; Колінцево-скроневі волокна
    Fibraе corticoteclales     Кірково-покришкові волокна
    Radiatio optica     Зорова променистість
    Fibrae temporopontinae     Скронево-мостові волокна
    Fibrae corticotlialamicae     Кірково-таламічні волокна
Corona radiata Променистий вінець
Capsula externa Зовнішня капсула
Capsula extrema Крайня капсула
Commissura anterior Передня спайка
  Pars anterior   Передня частина
  Pars posterior   Задня частина
Fibrae associationis telencephali Асоціативні волокна кінцевого мозку
Fibrae arcuatae cerebri Дугоподібні волокна великого мозку
Cingulum Пояс
Fasciculus longitudinalis inferior Нижній поздовжній пучок
Fasciculus longitudinalis superior; Fasciculus arcuatus Верхній поздовжній пучок; Дугоподібний пучок
Fibrae associationis longae Довгі асоціативні волокна
Fibrae associationis breves Короткі асоціативні волокна
Fasciculus uncinatus Гачкуватий пучок
Fasciculus occipitofrontalis inferior Нижній потилично-лобовий пучок
Fasciculus occipitofrontalis superior; Fasciculus subcallosus Верхній потилично-лобовий пучок; Підмозолистий пучок
Fasciculi occipitales verticales Вертикальні потиличні пучки
  Fibrae laterales   Бічні волокна
  Fibrae caudales   Хвостові волокна
Fasciculi occipitales horizontales Горизонтальні потиличні пучки
  Fibrae cuneatae   Клиноподібні волокна
  Fibrae linguales   Язикові волокна
Fibrae commissurales telencephali Спайкові волокна кінцевого мозку
Fibrae corporis callosi Волокна мозолистого тіла
Commissura hippocampi Спайка морського коника
Commissura anterior Передня спайка
Aggregationes cellularum chemergicarum Скупчення хемергійних клітин
Cellulae aminergicae Амінергійні клітини
Cellulae noradrenergicae medullae oblongatae [А1, А2] Норадренергійні клітини довгастого мозку [А1, А2]
Cellulae noradrenergicae nuclei lemnisci lateralis [A7] Норадренергійні клітини ядер бічної петлі [А7]
Cellulae noradrenergicae loci caerulei [A6] Норадренергійні клітини блакитного місця [А6]
Cellulae noradrenergicae caudalis lateralis [A5] Бічні хвостові норадренергійні клітини [A5]
Cellulae aminergicae formationis reticularis; Nucleus retrobulbaris [A8] Амінергійні клітини сітчастого утвору; Зацибулинне ядро [A8]
  Cellulae dopaminergicae   Допамінергійні клітини
  Cellulae noradrenergicae   Норадренергійні клітини
Cellulae aminergicae partis compactae substantiae nigrae [A9] Амінергійні клітини щільної частини чорної речовини [A9]
Cellulae dopaminergicae Допамінергійні клітини
Cellulae noradrenergicae Норадренергійні клітини
Cellulae aminergicae аrеае tegmentalis ventralis [А10] Амінергійні клітини вентрального покривного поля [А10]
  Cellulae dopaminergicae   Допамінергійні клітини
  Cellulae noradrenergicae   Норадренергійні клітини
Cellulae dopaminergicae аrеае hypothalamicae posterioris [А11] Допамінергійні клітини заднього гіпоталамічного поля [А11]
Cellulae dopaminergicae nuclei arcuati [А12] Допамінергійні клітини дугоподібних ядер [А12]
Cellulae dopaminergicae zonae incertae [А13] Допамінергійні клітини невизначеної зони [А13]
Cellulae dopaminergicae zonae medialis et areae anterioris hypothalamicae [А14] Допамінергійні клітини присередньої зони та переднього підталамічного поля [А14]
Cellulae dopaminergicae bulbi olfactorii [А15] Допамінергійні клітини нюхової цибулини [А15]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes pallidi [В1] Серотонінергійні клітини ядер шва палідума [В1]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes obscuri [B2] Серотонінергійні клітини ядер шва затемнення [В2]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes magni [В3] Серотонінергійні клітини ядер великого шва [В3]
Cellulae serotoninergicae vicinae nuclei vestibularis medialis et nuclei prepositi [B4] Серотонінергійні клітини сусідніх присередніх присінкових ядер та прилеглих ядер [В4]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes pontis [B5] Серотонінергійні клітини ядер шва моста [В5]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes mediani [B6] Серотонінергійні клітини ядер серединного шва [В6]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes dorsalis [B7] Серотонінергійні клітини ядер дорсального шва [В7]
Cellulae adrenergicae areae postremae et nuclei reticularis anterioris [С1, С2] Адренергійні клітини ядер закрайнього поля та передніх сітчастих ядер [С1, С2]
Cellulae cholinergicae Холінергійні клітини
Cellulae cholinergicae nuclei septi medialis [Ch1] Холінергійні клітини ядер присередньої перегородки [Ch1]
Cellulae cholinergicae globi pallidi, nuclei accumbentis et gyri diagonalis [Ch2] Холінергійні клітини блідої кулі, прилеглих ядер та діагональної звивини [Ch2]
Cellalae cholinergicae globi pallidi, nuclei accumbentis et striae diagonalis [Ch3] Холінергійні клітини блідої кулі, прилеглих ядер та діагональної смуги[СhЗ]
Cellulae cholinergicae substantiae innominatae, nuclei basalis, corporis amygdaloidei et tuberculi olfactorii [Ch4] Холінергійні клітини безіменної речовини, основних ядер; мигдалеподібного тіла та нюхового горбка [Ch4]
Cellulae cholinergicae areae tegmentalis dorsalis[Ch5,Ch6,Ch8] Холінергійні клітини заднього покривного поля [Ch5, Ch6, Ch8]
Cellulae cholinergicae epithalamicae [Ch7] Епіталамічні холінергійні клітини [Ch7]
Pars peripherica; Systema nervosum periphericum Периферійна частина; Периферійна нервова система
Nomina generalia Загальні терміни
Ganglion Вузол
  Capsula ganglii   Капсула вузла
  Stroma ganglii   Строма вузла
Ganglion craniospinale sensorium Чутливий черепно-спинномозковий вузол
  Ganglion sensorium nervi spinalis   Чутливий вузол спинномозкового нерва
  Ganglion sensorium nervi cranialis   Чутливий вузол черепного нерва
Ganglion autonomicum Вегетативний вузол
  Neurofibrae preganglionicae   Передвузлові нервові волокна
  Neurofibrae postganglionicae   Завузлові нервові волокна
  Ganglion sympathicum   Симпатичний вузол
  Ganglion parasympathicum   Парасимпатичний вузол
Nervus Нерв
  Perineurium   Ендоневрій
  Perineurium   Периневрій
  Epineurium   Епіневрій
  Neurofibrae afferentes   Аферентні нервові волокна
  Neurofibrae efferentes   Еферентні нервові волокна
  Neurofibrae somaticae   Соматичні нервові волокна
  Neurofibrae autonomicae   Вегетативні нервові волокна
N. motorius Руховий нерв
N. sensorius Чутливий нерв
N. mixtus Змішаний нерв
  R. cutaneus   Шкірна гілка
  R. articularis   Суглобова гілка
  R. muscularis   М’язова гілка
N. spinalis Спинномозковий нерв
  Fila radicularia   Корінцеві нитки
  Radix anterior; Radix motoria   Передній корінець; Руховий корінець
  Radix anterior; Radix motoria   Задній корінець; Чутливий корінець
  Truncus nervi spinalis   Стовбур спинномозкового нерва
    R. meningeus; R. recurrens     Оболонна гілка; Поворотна гілка
    R. communicans     Сполучна гілка
    R. anterior     Передня гілка
    R. posterior     Задня гілка
Cauda equina Кінський хвіст
  Plexus nervorum spinalium   Сплетення спинномозкових нервів
N. cranialis Черепний нерв
N. autonomicus Вегетативний нерв
R. autonomicus Вегетативна гілка
Plexus autonomicus Вегетативне сплетення
Plexus visceralis Нутрощеве сплетення
  Plexus vascularis   Судинне сплетення
  Plexus periarterialis   Навколоартеріальне сплетення
  Nn. vasorum   Нерви судин
NERVI CRANIALES ЧЕРЕПНІ НЕРВИ
Nervus terminalis [0] Кінцевий нерв [0]
Ganglion terminale Кінцевий вузол
Nervus olfactorius [І] Нюховий нерв [І]
Fila olfactoria Нюхові нитки
Nervus opticus [II] Зоровий нерв [II]
Nervus oculomotorius [III] Окоруховий нерв [III]
R. superior Верхня гілка
R. inferior Нижня гілка
Ramus ad ganglion ciliare; Radix parasympathica ganglia ciliaris; Radix oculomotoria ganglia ciliaris Гілка до війкового вузла; Парасимпатичний корінець війкового вузла; Окоруховий корінець війкового вузла
Nervus trochlearis [IV] Блоковий нерв [IV]
Nervus trigeminus [V] Трійчастий нерв [V]
Radix sensoria Чутливий корінець
  Ganglion trigeminale   Трійчастий вузол
Radix motoria Руховий корінець
Nervus ophthalmicus [Va; V1] Очний нерв [Va;V1]
R. meningeus recurrens; R. tentorius Поворотна оболонна гілка; Наметова гілка
N. lacrimalis Сльозовий нерв
  R. communicans cum nervo zygomatico   Сполучна гілка з виличним нервом
N. frontalis Лобовий нерв
  N. supraorbitalis   Надочноямковий нерв
    R. lateralis     Бічна гілка
    R. medialis     Присередня гілка
  N. supratrochlearis   Надблоковий нерв
N. nasociliaris Носовійковий нерв
  R. communicans cum ganglio ciliari; Radix sensoria ganglii ciliaris; Radix nasociliaris ganglia ciliaris   Сполучна гілка з війковим вузлом; Чутливий корінець війкового вузла; Носовійковий корінець війкового вузла
    Nn. ciliares longi     Довгі війкові нерви
  N. ethmoidalis posterior   Задній решітчастий нерв
    R. meningeus anterior     Передня оболонна гілка
  N. ethmoidalis anterior   Передній решітчастий нерв
    Rr. nasales interni     Внутрішні носові гілки
      Rr. nasales laterales       Бічні носові гілки
      Rr. nasales mediales       Присередні носові гілки
    R. nasalis externus     Зовнішня носова гілка
  N. infratrochlearis   Підблоковий нерв
     Rr. palpebrales      Повікові гілки
Nervus maxillaris [Vb; V2] Верхньощелепний нерв [Vb;V2]
R. meningeus Оболонна гілка
Rr. ganglionares ad ganglion pterygopalatinum; Radix sensoria ganglii pterygopalatini Вузлові гілки до крило-піднебінного вузла; Чутливий корінець крило-піднебінного вузла
Rr. orbitales Очноямкові гілки
Rr. nasales posteriores superiores laterales Бічні верхні задні носові гілки
Rr. nasales posteriores superiores mediales Присередні верхні задні носові гілки
N. nasopalatinus Носо-піднебінний нерв
N. pharyngeus Глотковий нерв
N. palatinus major Великий піднебінний нерв
  Rr. nasales posteriores inferiores   Нижні задні носові гілки
Nn. palatini minores Малі піднебінні нерви
  Rr. tonsillares   Мигдаликові гілки
Nn. alveolares superiores Верхні коміркові нерви
  Rr. alveolares superiores posteriores   Задні верхні коміркові гілки
  R. alveolaris superior medius   Середня верхня коміркова гілка
  Rr. alveolares superiores anteriores   Передні верхні коміркові гілки
    Plexus dentalis superior     Верхнє зубне сплетення
      Rr. dentales superiores       Верхні зубні гілки
      Rr. gingivales superiores       Верхні ясенні гілки
N. zygomaticus Виличний нерв
  R. zygomaticotemporalis   Вилично-скронева гілка
  R. zygomaticofacialis   Вилично-лицева гілка
N. infraorbitalis Підочноямковий нерв
  Rr. palpebrales inferiores   Нижні повікові гілки
  Rr. nasales externi   Зовнішні носові гілки
  Rr. nasales interni   Внутрішні носові гілки
  Rr. labiales superiores   Верхні губні гілки
Nervus mandibularis [Vc;V3] Нижньощелепний нерв [Vc;V3]
R. meningeus; N. spinosus Оболонна гілка; Остистий нерв
N. pterygoideus medialis Присередній крилоподібний нерв
Rr. ganglionares ad ganglion oticum; Radix sensoria ganglii otici Вузлові гілки до вушного вузла; Чутливий корінець вушного вузла
N. musculi tensoris veli palatini Нерв м’яза-натягувача піднебінної завіски
N. musculi tensoris tympani Нерв м’яза-натягувача барабанної перетинки
N. massetericus Жувальний нерв
Nn. temporales profundi Глибокі скроневі нерви
N. pterygoideus lateralis Бічний крилоподібний нерв
N. buccalis Щічний нерв
N. auriculotemporalis Вушно-скроневий нерв
  N. meatus acustici externi   Нерв зовнішнього слухового ходу
  Rr. membranae tympani   Гілки барабанної перетинки
  Rr. parotidei   Привушні гілки
  Rr. communicantes cum nervo faciale   Сполучні гілки з лицевим нервом
  Nn. auriculares anteriores   Передні вушні нерви
  Rr. temporales superficiales   Поверхневі скроневі гілки
N. lingualis Язиковий нерв
  Rr. isthmi faucium   Гілки зіва
  Rr. communicantes cum nervo hypoglosso   Сполучні гілки з під’язиковим нервом
  Chorda tympani   Барабанна струна
  N. sublingualis   Під’язиковий нерв
  Rr. linguales   Язикові гілки
  Rr. ganglionares ad ganglion submandibulare; Radix sensoria ganglii submandibularis   Вузлові гілки до піднижньощелепного вузла; Чутливий корінець піднижньощелепного вузла
  Rr. ganglionares ad ganglion sublinguale; Radix sensoria ganglii sublingualis   Вузлові гілки до під’язикового вузла; Чутливий корінець під’язикового вузла
N. alveolaris inferior Нижній комірковий нерв
  N. mylohyoideus   Щелепно-під’язиковий нерв
  Plexus dentalis inferior   Нижнє зубне сплетення
    Rr. dentales inferiores     Нижні зубні гілки
    Rr. gingivales inferiores     Нижні ясенні гілки
N. mentalis Підборідний нерв
  Rr. mentales   Підборідні гілки
  Rr. labiales   Губні гілки
  Rr. gingivales   Ясенні гілки
Nervus abducens [VI] Відвідний нерв [VI]
Nervus facialis [VII] Лицевий нерв [VII]
Geniculum Колінце
N. stapedius Стремінцевий нерв
N. auricularis posterior Задній вушний нерв
  R. occipitalis   Потилична гілка
  R. auricularis   Вушна гілка
R. digastricus Двочеревцева гілка
R. stylohyoideus Шило-під’язикова гілка
R. communicans cum nervo glossopharyngeo Сполучна гілка з язико-глотковим нервом
Plexus intraparotideus Внутрішньопривушне сплетення
Rr. temporales Скроневі гілки
Rr. zygomatici Виличні гілки
Rr. buccales Щічні гілки
(R. lingualis) (Язикова гілка)
R. marginalis mandibularis Крайова нижньощелепна гілка
R. colli; R. cervicalis Шийна гілка
Nervus intermedius Проміжний нерв
Ganglion geniculi; Ganglion geniculatum Колінцевий вузол
N. petrosus major; Radix parasympathica ganglii pterygopalatinum; Radix intermedia ganglii pterygopalatinum Великий кам’янистий нерв; Парасимпатичний корінець крило-піднебінного вузла; Проміжний корінець крило-піднебінного вузла
Chorda tympani; Radix arasympathica ganglii submandibularis Барабанна струна; Парасимпатичний корінець піднижньощелепного вузла
R. communicans cum plexu tympanico Сполучна гілка з барабанним сплетенням
R. communicans cum nervo vago Сполучна гілка з блукаючим нервом
Nervus vestibulocochlearis [VIII] Присінково-завитковий нерв [VIII]
Nervus vestibularis Присінковий нерв
Ganglion vestibulare Присінковий вузол
  R. communicans cochlearis   Завиткова сполучна гілка
Pars superior Верхня частина
  N. utriculoampullaris   Маточково-ампульний нерв
  N. utricularis   Маточковий нерв
  N. ampullaris anterior   Передній ампульний нерв
  N. ampullaris lateralis   Бічний ампульний нерв
Pars inferior Нижня частина
  N. ampullaris posterior   Задній ампульний нерв
  N. saccularis   Мішечковий нерв
Nervus cochlearis Завитковий нерв
Ganglion cochleare; Ganglion spirale cochleae Завитковий вузол; Спіральний вузол завитки
Nervus glossopharyngeus [IX] Язико-глотковий нерв [IX]
Ganglion superius Верхній вузол
Ganglion inferius Нижній вузол
N. tympanicus Барабанний нерв
  Intumescentia tympanica; Ganglion tympanicum   Барабанне стовщення; Барабанний вузол
  Plexus tympanicus   Барабанне сплетення
    R. tubarius     Трубна гілка
    Nn. caroticotympanici     Сонно-барабанні нерви
R. communicans cum ramo auriculare nervi vagi Сполучна гілка з вушною гілкою блукаючого нерва
Rr. pharyngei Глоткові гілки
R: musculi stylopharyngei Гілка шило-глоткового м’яза
R. sinus carotici Гілка сонної пазухи
Rr. tonsillares Мигдаликові гілки
Rr. linguales Язикові гілки
N. petrosus minor; Radix parasympathica ganglii otica Малий кам’янистий нерв; Парасимпатичний корінець вушного вузла
R. communicans cum ramo meningeo Сполучна гілка з оболонною гілкою
R. communicans сum nervo auriculotemporali Сполучна гілка з вушно-скроневим нервом
R. communicans сum chorda tympani Сполучна гілка з барабанною струною
cNervus vagus [X] Блукаючий нерв [X]
Ganglion superius Верхній вузол
R. meningeus Оболонна гілка
R. auricularis Вушна гілка
Ganglion inferius Нижній вузол
R. communicans cum nervo glossopharyngeo Сполучна гілка з язико-глотковим нервом
R. pharyngeus Глоткова гілка
  Plexus pharyngeus   Глоткове сплетення
N. laryngeus superior Верхній гортанний нерв
  R. externus   Зовнішня гілка
  R. intemus   Внутрішня гілка
    R. communicans cum nervo laryngeo recurrente     Сполучна гілка з поворотним гортанним нервoм
Rr. сardiaci cervicales superiores Верхні шийні серцеві гілки
Rr. сardiaci cervicales inferiores Нижні шийні серцеві гілки
N. laryngeus recurrens Поворотний гортанний нерв
  Rr. tracheales   Трахейні гілки
  Rr. oesophagei   Стравохідні гілки
  Rr. pharyngei   Глоткові гілки
Rr. cardiaci thoracici Грудні серцеві гілки
Rr. bronchiales Бронхові гілки
Plexus pulmonalis Легеневе сплетення
Plexus oesophageus Стравохідне сплетення
Truncus vagalis anterior Передній блукаючий стовбур
  Rr. gastrici anteriores   Передні шлункові гілки
    N. curvaturae minoris anterior     Передній нерв малої кривини
  Rr. hepatici   Печінкові гілки
    R. pyloricus      Воротарна гілка
Truncus vagalis posterior Задній блукаючий стовбур
  Rr. gastrici posteriores   Задні шлункові гілки
     N. curvaturae minoris posterior       Задній нерв малої кривини
  Rr. coeliaci   Черевні гілки
Rr. renales Ниркові гілки
Nervus accessorius [XI] Додатковий нерв [XI]
Radix cranialis; Pars vagalis Черепний корінець; Блукаюча частина
Radix spinalis; Pars spinalis Спинномозковий корінець; Спинномозкова частина
Truncus nervi accessorii Стовбур додаткового нерва
  R. internus   Внутрішня гілка
  R. extemus   Зовнішня гілка
    Rr. musculares     М’язові гілки
Nervus hypoglossus [XII] Під’язиковий нерв [XII]
Rr. linguales Язикові гілки
Nervi spinales Спинномозкові нерви
NERVI CERVICALES [С1-С8] ШИЙНІ НЕРВИ [С1-С8]
Rami posteriores; Rami dorsales Задні гілки; Дорсальні гілки
R. medialis Присередня гілка
R. lateralis Бічна гілка
  R. cutaneus posterior   Задня шкірна гілка
N. suboccipitalis Підпотиличний нерв
N. occipitalis major Великий потиличний нерв
N. occipitalis tertius Третій потиличний нерв
Plexus cervicalis posterior Заднє шийне сплетення
Rami anteriores; Rami ventrales Передні гілки; Вентральні гілки
Plexus cervicalis Шийне сплетення
Ansa cervicalis Шийна петля
  Radix superior   Верхній корінець
  Radix inferior   Нижній корінець
  R. thyrohyoideus   Щито-під’язикова гілка
N. occipitalis minor Малий потиличний нерв
N. auricularis magnus Великий вушний нерв
  R. posterior   Задня гілка
  R. anterior   Передня гілка
N. transversus colli; N. transversus cervicalis Шийний поперечній нерв
  Rr. superiores   Верхні гілки
  Rr. inferiores   Нижні гілки
Nn. supraclaviculares Надключичні нерви
  Nn. supraclaviculares mediales   Присередні надключичні нерви
  Nn. supraclaviculares intermedii   Проміжні надключичні нерви
  Nn. supraclaviculares laterales   Бічні надключичні нерви
Nervus phrenicus Діафрагмовий нерв
R. pericardiacus Осердна гілка
Rr. phrenicoabdominales Діафрагмово-черевні гілки
(Nn. phrenici accessorii) (Додаткові діафрагмові нерви)
Plexus brachialis Плечове сплетення
Nomina generalia Загальні терміни
Radices Корінці
Тгаnсі Стовбури
  Truncus superior   Верхній стовбур
  Truncus medius   Середній стовбур
  Truncus inferior   Нижній стовбур
Divisiones anteriores Передні розгалуження
Divisiones posteriores Задні розгалуження
Fasciculi Пучки
Pars supraclavicularis Надключична частина
N. dorsalis scapulae Дорсальний нерв лопатки
N. thoracicus longus Довгий грудний нерв
N. subclavius Підключичний нерв
N. suprascapularis Надлопатковий нерв
Nn. subscapulares Підлопаткові нерви
N. thoracodorsalis Грудо-спинний нерв
N. pectoralis medialis Присередній грудний нерв
N. pectoralis lateralis Бічний грудний нерв
Rr. musculares М’язові гілки
Pars infraclavicularis Підключична частина
Fasciculus lateralis Бічний пучок
Fasciculus medialis Присередній пучок
Fasciculus posterior Задній пучок
N. musculocutaneus М’язово-шкірний нерв
Rr. musculares М’язові гілки
N. cutaneus antebrachii lateralis Бічний шкірний нерв передпліччя
N. cutaneus brachii medialis Присередній шкірний нерв плеча
N. cutaneus antebrachii medialis Присередній шкірний нерв передпліччя
R. anterior Передня гілка
R. posterior Задня гілка
N. medianus Серединний нерв
Radix medialis nervi mediani Присередній корінець серединного нерва
Radix lateralis nervi mediani Бічний корінець серединного нерва
N. interosseus antebrachii anterior Передній міжкістковий нерв передпліччя
Rr. musculares М’язові гілки
R. palmaris Долонна гілка
R. communicans cum nervo ulnari Сполучна гілка з ліктьовим нервом
Nn. digitales palmares communes Спільні долонні пальцеві нерви
  Nn. digitales palmares proprii   Власні долонні пальцеві нерви
N. ulnaris Ліктьовий нерв
Rr. musculares М’язові гілки
R. dorsalis Тильна гілка
  Nn. digitales dorsales   Тильні пальцеві нерви
R. palmaris Долонна гілка
R. superficialis Поверхнева гілка
  Nn. digitales palmares communes   Спільні долонні пальцеві нерви
     Nn. digitales palmares proprii     Власні долонні пальцеві нерви
R. profundus Глибока гілка
N. radialis Променевий нерв
N. cutaneus brachii posterior Задній шкірний нерв плеча
N. cutaneus brachii lateralis inferior Нижній бічний шкірний нерв плеча
N. cutaneus antebrachii posterior Задній шкірний нерв передпліччя
Rr. musculares М’язові гілки
R. profundus Глибока гілка
  N. interosseus antebrachii posterior   Задній міжкістковий нерв передпліччя
R. superficialis Поверхнева гілка
  R. communicans ulnaris   Ліктьова сполучна гілка
  Nn. digitales dorsales   Тильні пальцеві нерви
N. axillaris Пахвовий нерв
Rr. musculares М’язові гілки
N. cutaneus brachii lateralis superior Верхній бічний шкірний нерв плеча
NERVI THORACICI [Т1-Т12] ГРУДНІ НЕРВИ [Т1-Т12]
Rami posteriores; Rami dorsales Задні гілки; Дорсальні гілки
R. medialis Присередня гілка
R. lateralis Бічна гілка
R. cutaneus posterior Задня шкірна гілка
Nn. intercostales; Rami anteriores; Rami ventrales Міжреброві нерви; Передні гілки; Вентральні гілки
Rr. musculares М’язові гілки
R. collateralis Обхідна гілка
R. cutaneus lateralis pectoralis Бічна шкірна грудна гілка
  Rr. mammarii laterales   Бічні гілки груді
R. cutaneus lateralis abdominalis Бічна черевна шкірна гілка
Nn. intercostobrachiales Міжреброво-плечові нерви
R. cutaneus anterior pectoralis Передня грудна шкірна гілка
  Rr. mammarii mediales   Присередні гілки груді
R. cutaneus anterior abdominalis Передня черевна шкірна гілка
N. subcostalis Підребровий нерв
NERVI  LUMBALES [L1-L5] ПОПЕРЕКОВІ НЕРВИ [L1-L5]
Rami posteriores; Rami dorsales Задні гілки; Дорсальні гілки
R. medialis Присередня гілка
R. lateralis Бічна гілка
R. cutaneus posterior Задня шкірна гілка
Nn. clunium superiores Верхні нерви сідниці
Plexus posterior Заднє сплетення
Rami anteriores; Rami ventrales Передні гілки; Вентральні гілки
NERVI SACRALES ЕТ NERVUS COCCYGEUS [S1-S5, Co] КРИЖОВІ НЕРВИ ТА КУПРИКОВИЙ HEPB [S1-S5, Co]
Rami posteriores; Rami dorsales Задні гілки; Дорсальні гілки
R. medialis Присередня гілка
R. lateralis Бічна гілка
R. cutaneus posterior Задня шкірна гілка
Nn. clunium medii Середні нерви сідниці
Rami anteriores; Rami ventrales Передні гілки; Вентральні гілки
Plexus lumbosacralis Попереково-крижове сплетення
Plexus lumbalis Поперекове сплетення
N. iliohypogastricus; N. iliopubicus Клубово-підчеревний нерв; Клубово-лобковий нерв
R. cutaneus lateralis Бічна шкірна гілка
R. cutaneus anterior Передня шкірна гілка
N. ilioinguinalis Клубово-пахвинний нерв
Nn. labiales anteriores ♀ Передні губні нерви ♀
Nn. scrotales anteriores ♂ Передні калиткові нерви ♂
N. genitofemoralis Статево-стегновий нерв
R. genitalis Статева гілка
R. femoralis Стегнова гілка
N. cutaneus femoris lateralis Бічний шкірний нерв стегна
N. obturatorius Затульний нерв
R. anterior Передня гілка
  R. cutaneus   Шкірна гілка
  Rr. musculares   М’язові гілки
R. posterior Задня гілка
  Rr. musculares   М’язові гілки
  R. articularis   Суглобова гілка
N. obturatorius accessorius Додатковий затульний нерв
N. femoralis Стегновий нерв
Rr. musculares М’язові гілки
Rr. culanci аnteriores Передні шкірні і піки
N.saphenus Підшкірний нерв
  R. infrapatellaris   Піднаколінкова гілка
  Rr. cutanei cruris mediales   Присередні шкірні гілки гомілки
Truncus lumbosacralis Попереково-крижовий стовбур
Plexus sacralis Крижове сплетення
N. musculi obturatorii interni Нерв внутрішнього затульного м’яза
N. musculi piriformis Нерв грушоподібного м’яза
N. musculi quadrati femoris Нерв квадратного м’яза стегна
N. gluteus superior Верхній сідничний нерв
N. gluteus inferior Нижній сідничний нерв
N. cutaneus femoris posterior Задній шкірний нерв стегна
  Nn. clunium inferiores   Нижні нерви сідниці
  Rr. perineales   Промежинні гілки
N. cutaneus perforans Пронизний шкірний нерв
N.pudendus Соромітний нерв
Nn. anales inferiores; Nn. rectales inferiores Нижні відхідникові нерви; Нижні прямокишкові нерви
Nn. perineales Промежинні нерви
  Nn. labiales posteriores ♀   Задні губні нерви ♀
  Nn. scrotales posteriores ♂   Задні калиткові нерви ♂
  Rr. musculares   М’язові гілки
  N. dorsalis clitoridis ♀   Дорсальний нерв клітора ♀
  N. dorsalis penis ♂   Дорсальний нерв статевого члена ♂
N.coccygeus Куприковий нерв
Plexus coccygeus Куприкове сплетення
N.anococcygeus Відхідниково-куприковий нерв
N. ischiadicus Сідничий нерв
N. fibularis communis; N. peroneus communis Загальний малогомілковий нерв
N. cutaneus surae lateralis Бічний шкірний нерв литки
R. communicans fibularis; Малогомілкова сполучна гілка
N. fibularis superficialis; N. peroneus superficialis Поверхневий малогомілковий нерв
  Rr. musculares   М’язові гілки
  N. cutaneus dorsalis medialis   Присередній дорсальний шкірний нерв
  N. cutaneus dorsalis intermedius   Проміжний дорсальний шкірний
    Nn. digitales dorsales pedis     Тильні пальцеві нерви стопи
N. fibularis profundus; N. peroneus profundus Глибокий малогомілковий нерв
  Rr. musculares   М’язові гілки
  Nn. digitales dorsales pedis   Тильні пальцеві нерви стопи
N. tibialis Великогомілковий нерв
Rr. musculares М’язові гілки
N. interosseus cruris Міжкістковий нерв гомілки
N. cutaneus surae medialis Присередній шкірний нерв литки
N. suralis Литковий нерв
  N. cutaneus dorsalis lateralis   Бічний тильний шкірний нерв
  Rr. calcanei laterales   Бічні п’яткові гілки
Rr. calcanei mediales Присередні п’яткові гілки
N. plantaris medialis Присередній підошвовий нерв
Nn. digitales plantares communes Спільні підошвові пальцеві нерви
  Nn. digitales plantares proprii   Власні підошвові пальцеві нерви
N. plantaris lateralis Бічний підошвовий нерв
  R. superficialis   Поверхнева гілка
    Nn. digitales plantares communes     Спільні підошвові пальцеві нерви
    Nn. digitales plantares proprii     Власні підошвові пальцеві нерви
  R. profundus   Глибока гілка
Divisio autonomica; Pars autonomica systematis nervosi peripherici Автономний відділ; Автономна частина периферійної нервової системи
PARS SYMPATHICA СИМПАТИЧНА ЧАСТИНА
Truncus sympathicus Симпатичний стовбур
Ganglion trunci sympathici Вузол симпатичного стовбура
Rr. interganglionares Міжвузлові гілки
Rr. communicantes Сполучні гілки
  R. communicans griseus   Сполучна сіра гілка
  R. communicans albus   Сполучна біла гілка
Ganglia intermedia Проміжні вузли
Ganglion cervicale superius Верхній шийний вузол
N. jugularis Яремний нерв
N. caroticus internus Внутрішній сонний нерв
  N. pinealis   Шишкоподібний нерв
Nn. carotici externi Зовнішні сонні нерви
Rr. laryngopharyngei Гортанно-глоткові гілки
N. cardiacus cervicalis superior Верхній шийний серцевий нерв
Ganglion cervicale medium Середній шийний вузол
Ganglion vertebrale Хребтовий вузол
N. cardiacus cervicalis medius Середній шийний серцевий нерв
(Ganglion cervicale inferioris) (Нижній шийний вузол)
Ganglion cervicothoracicum; Ganglion stellarum Шийно-грудний вузол; Зірчастий вузол
Ansa subclavia Підключична петля
N. cardiacus cervicalis inferior Нижній шийний серцевий нерв
N. vertebralis Хребтовий нерв
Ganglia thoracica Грудні вузли
Rr. cardiaci thoracici Грудні серцеві гілки
Rr. pulmonales thoracici Грудні легеневі гілки
Rr. oesophageales Стравохідні гілки
N. splanchnicus major Великий нутрощевий нерв
Ganglion thoracicum splanchnicum Грудний нутрощевий вузол
N. splanchnicus minor Малий нутрощевий нерв
R. renalis Ниркова гілка
N. splanchnicus imus Найнижчий нутрощевий нерв
Ganglia lumbalia Поперекові вузли
Nn. splanchnici lumbales Поперекові нутрощеві нерви
Ganglia sacralia Крижові вузли
Nn. splanchnici sacrales Крижові нутрощеві нерви
Ganglion impar Непарний вузол
Paraganglia sympathica Симпатичні параганглії
PARS PARASYMPATHICA ПАРАСИМПАТИЧНА ЧАСТИНА
Pars cranialis Черепна частина
Ganglion ciliare Війковий вузол
  Radix parasympathica; Radix oculomotoria; R. n. oculomotorius ad ganglion ciliare   Парасимпатичний корінець; Окоруховий корінець; Гілка окорухового нерва до війкового вузла
  Radix sympathica   Симпатичний корінець
  Radix sensoria; Radix nasociliaris; R. communicans n. nasociliaris cum ganglio ciliare   Чутливий корінець; Носовійковий корінець; Сполучна гілка носовійкового нерва з війковим вузлом
  Nn. ciliares breves   Короткі війкові нерви
Ganglion pterygopalatinum Крило-піднебінний вузол
  N. canalis pterygoidei   Нерв крилоподібного каналу
  Radix parasympathica; Radix intermedia; N. petrosus major   Парасимпатичний корінець; Проміжний корінець; Великий кам’янистий нерв
  Radix sympathica; N. petrosus profundus   Симпатичний корінець; Глибокий кам’янистий нерв
  Radix sensoria ganglii pterygopalatini; Rr. ganglionares n. maxillaris   Чутливий корінець крило-піднебінного вузла; Вузлові гілки верхньощелепного нерва
Ganglion submandibulare Піднижньощелепний вузол
  Radix parasympathica; Chorda tympani   Парасимпатичний корінець; Барабанна струна
  Radix sympathica   Симпатичний корінець
  Radix sensoria; Rr. ganglionares n. mandibularis   Чутливий корінець; Вузлові гілки піднижньощелепного нерва
Ganglion sublinguale Під’язиковий вузол
  Radix parasympathica; Chorda tympani   Парасимпатичний корінець; Барабанна струна
  Radix sympathica   Симпатичний корінець
  Radix sensoria; Rr. ganglionares n. mandibularis   Чутливий корінець; Вузлові гілки піднижньощелепного нерва
Ganglion oticum Вушний вузол
  Radix parasympathica; N. petrosus minor    Парасимпатичний корінець; Малий кам’янистий нерв
  Radix sympathica   Симпатичний корінець
  Radix sensoria; Rr. ganglionares n. mandibularis   Чутливий корінець; Вузлові гілки піднижньощелепного нерва
Pars pelvica Тазова частина
Ganglia pelvica Тазові вузли
  Radix parasympathica; Nn. splanchnici pelvici   Парасимпатичний корінець; Тазові нутрощеві нерви
  Radix sympathica   Симпатичний корінець
  Radix sensoria   Чутливий корінець
PLEXUS VISCERALES ЕТ GANGLIA VISCERALIA НУТРОЩЕВІ СПЛЕТЕННЯ ТА НУТРОЩЕВІ ВУЗЛИ
Pars craniocervicalis Черепно-шийна частина
Plexus caroticus communis Загальне сонне сплетення
  Plexus caroticus internus   Внутрішнє сонне сплетення
  Radix sympathica ganglii ciliaris   Симпатичний корінець війкового вузла
  Radix sympathica ganglii pterygopalatini; N. petrosus profundus   Симпатичний корінець крило-піднебінного вузла; Глибокий кам’янистий нерв
  Radix sympathica ganglii submandibulare   Симпатичний корінець піднижньощелепного вузла
  Radix sympathica ganglii sublinguale   Симпатичний корінець під’язикового вузла
  Radix sympathica ganglii otici   Симпатичний корінець вушного вузла
  Nn. caroticotympanici   Сонно-барабанні нерви
Plexus cavernosus Печеристе сплетення
Plexus caroticus extemus Зовнішнє сонне сплетення
Plexus subclavius Підключичне сплетення
Plexus autonomicus brachialis Вегетативне плечове сплетения
Plexus vertebralis Хребтове сплетення
Pars thoracica Грудна частина
Plexus aorticus thoracices Грудне аортальне сплетення
Plexus cardiacus Серцеве сплетення
Ganglia cardiaca Серцеві вузли
Plexus oesophageus Стравохідне сплетення
Plexus pulmonalis Легеневе сплетення
  Rr. pulmonales   Легеневі гілки
Pars abdominalis Черевна частина
Plexus aorticus abdominalis Черевне аортальне сплетення
Ganglia phrenica Діафрагмові вузли
Plexus coeliacus Черевне сплетення
  Plexus hepaticus   Печінкове сплетення
  Plexus splenicus; Plexus lienalis   Селезінкове сплетення
  Plexus gastrici   Шлункове сплетення
  Plexus pancreaticus   Підшлунковозалозове сплетення
  Plexus suprarenalis   Надниркове сплетення
  Ganglia coeliaca   Черевні вузли
Ganglia aorticorenalia Аортально-ниркові вузли
Plexus mesentericus superior Верхнє брижове сплетення
  Ganglion mesentericum superius  Верхній брижовий вузол
Plexus intermesentericus Міжбрижове сплетення
Plexus renalis Ниркове сплетення
  Ganglia renalia   Ниркові вузли
Plexus uretericus Сечовідне сплетення
Plexus ovaricus ♀ Яєчникове сплетення ♀
Plexus testicularis ♂ Яєчкове сплетення ♂
Plexus mesentericus inferior Нижнє брижове сплетення
  Ganglion mesentericum inferius   Нижній брижовий вузол
Plexus rectalis superior Верхнє прямокишкове сплетення
Plexus entericus Кишкове сплетення
  Plexus subserosus   Підсерозне сплетення
  Plexus myentericus   М’язово-кишкове сплетення
  Plexus submucosus   Підслизове сплетення
Plexus iliacus Клубове сплетення
Plexus femoralis Стегнове сплетення
Pars pelvica Тазова частина
Plexus hypogastricus superior; N. presacralis Верхнє підчеревне сплетення; Передкрижовий нерв
  N. hypogastricus   Підчеревний нерв
Plexus hypogastricus inferior; Plexus pelvicus Нижнє підчеревне сплетення; Тазове сплетення
  Plexus rectalis medius   Середнє прямокишкове сплетення
  Plexus rectalis inferior   Нижнє прямокишкове сплетення
    Nn. anales superiores     Верхні відхідникові нерви
Plexus uterovaginalis ♀ Матково-піхвове сплетення ♀
  Nn. vaginales ♀   Піхвові нерви ♀
Plexus prostaticus ♂ Передміхуровозалозове сплетення ♂
Plexus deferentialis ♂ Сплетення сім’явиносної протоки ♂
Plexus vesicalis Міхурове сплетення
Nn. cavemosi clitoridis ♀ Печеристі нерви клітора ♀
Nn. cavemosi penis ♂ Печеристі нерви статевого члена ♂
Organa sensuum Органи чуття
Organum olfactorium; Organum olfactus Орган нюху
Pars olfactoria tunicae mucosae nasi Нюхова частина слизової оболонки носа
Glandulae olfactoriae Нюхові залози
Oculus et structurae pertinentes Око та структури утворів
BULBUS OCULI ОЧНЕ ЯБЛУКО
Polus anterior Передній полюс
Polus posterior Задній полюс
Equator Екватор
Meridiani Меридіани
Axis bulbi extemus Зовнішня вісь очного яблука
Axis bulbi intemus Внутрішня вісь очного яблука
Axis opticus Зорова вісь
Segmentum anterius Передній сегмент
Segmentum posterius Задній сегмент
Tunica fibrosa bulbi Волокниста оболонка очного яблука
Sclera Білкова оболонка ока
Sulcus sclerae Борозна білкової оболонки
Reticulum trabeculare Трабекулярна сітка
  Pars corneoscleralis   Рогівково-білкова частина
  Pars uvealis   Судинна частина
  Calcar sclerae   Шпора білкової оболонки
Sinus venosus sclerae Венозна пазуха білкової оболонки
Lamina episcleralis Надбілковооболонкова пластинка
Substantia propria sclerae Власна речовина білкової оболонки
Lamina fusca sclerae Темна пластинка білкової оболонки
Lamina cribrosa sclerae Решітчаста пластинка білкової оболонки
Cornea Рогівка
Anulus conjunctivae Кільце сполучної оболонки
Limbus corneae Кант рогівки
Vertex corneae Вершина рогівки
Facies anterior Передня поверхня
Facies posterior Задня поверхня
Epithelium anterius Передній епітелій
Lamina limitans anterior Передня межова пластинка
Substantia propria Власна речовина
Lamina limitans posterior Задня межова пластинка
Epithelium posterius Задній епітелій
Tunica vasculosa bulbi Судинна оболонка очного яблука
Choroidea Власна судинна оболонка
Lamina suprachoroidea Надсудинна пластинка
Spatium perichoroideum Навколосудинний простір
Lamina vasculosa Судинна пластинка
Lamina choroidocapillaris Судинно-капілярна пластинка
Lamina basalis Основна пластинка
Vasa sanguinea choroideae Кровоносні судини судинної оболонки
Corpus ciliare Війкове тіло
Corona ciliaris Війковий вінець
Processus ciliares Війкові відростки
Plicae ciliares Війкові складки
Orbiculus ciliaris Війкове коло
М. ciliaris Війковий м’яз
  Fibrae meridionales   Меридіанні волокна
  Fibrae longitudinales   Поздовжні волокна
  Fibrae radiales   Радіальні волокна
  Fibrae circulares   Колові волокна
Lamina basalis Основна пластинка
Iris Райдужка
Margo pupillaris Зіничний край
Margo ciliaris Війковий край
Facies anterior Передня поверхня
Facies posterior Задня поверхня
Anulus iridis major Велике кільце райдужки
Anulus iridis minor Мале кільце райдужки
Plicae iridis Складки райдужки
Pupilla Зіниця
  М. sphincter pupillae   М’яз-звужувач зіниці
  М. dilatator pupillae   М’яз-розширювач зіниці
Stroma iridis Строма райдужки
Epithelium pigmentosum Пігментний епітелій
Spatia anguli iridocornealis Простори райдужково-рогівкового кута
Circulus arteriosus iridis major Велике артеріальне коло райдужки
Circulus arteriosus iridis minor Мале артеріальне коло райдужки
(Membrana pupillaris) (Зінична перетинка)
Tunica intema bulbi Внутрішня оболонка очного яблука
Retina Сітківка
Pars caeca retinae Сліпа частина сітківки
  Pars ciliaris retinae   Війкова частина сітківки
  Pars iridica retinae   Райдужна частина сітківки
Оrа serrata Зубчаста лінія
Pars optica retinae Зорова частина сітківки
  Stratum pigmentosum   Пігментний шар
  Stratum nervosum   Нервовий шар
    Stratum segmentorum externorum et internorum     Сегментні зовнішні та внутрішні шари
    Stratum limitans externum     Зовнішній межовий шар
    Stratum nucleare externum     Зовнішній ядерний шар
    Stratum plexiforme externum     Зовнішній переплетений шар
    Stratum nucleare internum     Внутрішній ядерний шар
    Stratum plexiforme internum     Внутрішній переплетений шар
    Stratum ganglionicum     Вузловий шар
    Stratum neurofibrarum     Нервововолокнистий шар
    Stratum limitans internum     Внутрішній межовий шар
Discus nervi optici Диск зорового нерва
  Excavatio disci   Заглибина диска
Macula lutea Жовта пляма
  Fovea centralis   Центральна ямка
  Foveola   Ямочка
Nervus opticus Зоровий нерв
Pars intracranialis Внутрішньочерепна частина
Pars canalis Канальна частина
Pars orbitalis Очноямкова частина
Pars intraocularis Внутрішньоочна частина
  Pars postlaminaris   Запластинкова частина
  Pars intralaminaris   Внутрішньопластинкова частина
  Pars prelaminaris   Передпластинкова частина
Vagina externa Зовнішня піхва
Vagina interna Внутрішня піхва
  Spatium intervaginale subarachnoidale; Spatium leptomeningeum   Підпавутинний міжпіхвовий простір; Простір м’якої оболони
Vasa sanguinea retinae Кровоносні судини сітківки
А. centralis retinae, pars intraocularis Центральна артерія сітківки, внутрішньоочна частина
Circulus vasculosus nervi optici Судинне коло зорового нерва
  Arteriola temporalis retinae superior   Верхня скронева артеріола сітківки
  Arteriola temporalis retinae inferior   Нижня скронева артеріола сітківки
  Arteriola nasalis retinae superior   Верхня носова артеріола сітківки
  Arteriola nasalis retinae inferior   Нижня носова артеріола сітківки
  Arteriola macularis superior    Верхня плямова артеріола
  Arteriola macularis inferior   Нижня плямова артеріола
  Arteriola macularis media   Середня плямова артеріола
V. centralis retinae, pars intraocularis Центральна вена сітківки, внутрішньоочна частина
  Venula temporalis retinae superior   Верхня скронева венула сітківки
  Venula temporalis retinae inferior   Нижня скронева венула сітківки
  Venula nasalis retinae superior   Верхня носова венула сітківки
  Venula nasalis retinae inferior   Нижня носова венула сітківки
  Venula macularis superior   Верхня плямова венула
  Venula macularis inferior   Нижня плямова венула
  Venula macularis media   Середня плямова венула
Lens Кришталик
Substantia lentis Речовина кришталика
Cortex lentis Кора кришталика
Nucleus lentis Ядро кришталика
Fibrae lentis Волокна кришталика
Epithelium lentis Епітелій кришталика
Capsula lentis Капсула кришталика
Polus anterior Передній полюс
Polus posterior Задній полюс
Facies anterior Передня поверхня
Facies posterior Задня поверхня
Axis Вісь
Equator Екватор
Radii Промені
Zonula ciliaris Війковий поясок
  Fibrae zonulares   Пояскові волокна
  Spatia zonularia   Пояскові простори
Camerae bulbi Камери очного яблука
Humor aquosus Водяниста волога
Camera anterior Передня камера
  Angulus iridocornealis   Райдужково-рогівковий кут
Camera posterior Задня камера
Camera postrema; Camera vitrea Зазадня камера; Склиста камера
Spatium retrozonulare Запоясковий простір
Corpus vitreum Склисте тіло
(А. hyaloidea) (Артерія склистого тіла)
Canalis hyaloideus Канал склистого тіла
Fossa hyaloidea Ямка склистого тіла
Membrana vitrea Склиста перетинка
Stroma vitreum Склиста строма
Humor vitreus Склиста волога
STRUCTURAE OCULI ACCESSORIAE ДОДАТКОВІ СТРУКТУРИ ОКА
Periorbita Окістя очної ямки
Septum orbitale Очноямкова перегородка
Vagina bulbi Піхва очного яблука
  Lig. suspensorium bulbi   Підвішувальна зв’язка очного яблука
Spatium episclerale Надбілковооболонковий простір
Corpus adiposum orbitae Жирове тіло очної ямки
Fasciae musculares М’язові фасції
Musculi externi bulbi oculi Зовнішні м’язи очного яблука
М. orbitalis Очноямковий м’яз
М. rectus superior Верхній прямий м’яз
М. rectus inferior Нижній прямий м’яз
М. rectus medialis Присередній прямий м’яз
М. rectus lateralis Бічний прямий м’яз
  Lacertus musculi recti lateralis   Сухожилковий розтяг бічного прямого м’яза
Anulus tendineus communis Спільне сухожилкове кільце
М. obliquus superior Верхній косий м’яз .
  Trochlea   Блок
  Vagina tendinis musculi obliqui superioris   Сухожилкова піхва верхнього косого м’яза
М. obliquus inferior Нижній косий м’яз
М. levator palpebrae superioris М’яз-підіймач верхньої повіки
  Lamina superficialis   Поверхнева пластинка
  Lamina profunda   Глибока пластинка
Supercilium Брова
Palpebrae Повіки
Palpebra superior Верхня повіка
Palpebra inferior Нижня повіка
Facies anterior palpebrae Передня поверхня повіки
Plica palpebronasalis Повіково-носова складка
Facies posterior palpebrae Задня поверхня повіки
Rima palpebrarum Щілина повік
Commissura lateralis palpebrarum Бічна спайка повік
Commissura medialis palpebrarum Присередня спайка повік
Angulus oculi lateralis Бічний кут ока
Angulus oculi medialis Присередній кут ока
Limbus anterior palpebrae Передній кант повіки
Задній кант повіки
Сіlіа Вія
Tarsus superior Верхній хрящ повіки
Tarsus inferior Нижній хрящ повіки
Lig. palpebrale laterale Бічна повікова зв’язка
Lig. palpebrale mediale Присередня повікова зв’язка
Glandulae tarsales Залози хрящів повік
Glandulae ciliares Війкові залози
Glandulae sebaceae Сальні залози
М. tarsalis superior М’яз верхнього хряща повіки
М. tarsalis inferior М’яз нижнього хряща повіки
Tunica conjunctiva Сполучна оболонка, кон’юнктива
Plica semilunaris Півмісяцева складка
Caruncula lacrimalis Сльозове м’ясце
Tunica conjunctiva bulbi Сполучна оболонка очного яблука
Tunica conjunctiva palpebrarum Сполучна оболонка повік
Fornix conjunctivae superior Верхнє склепіння сполучної оболонки
Fornix conjunctivae inferior Нижнє склепіння сполучної оболонки
Saccus conjunctivalis Сполучнооболонковий мішок
Glandulae conjunctivales Сполучнооболонкові залози
Apparatus lacrimalis Сльозовий апарат
Glandula lacrimalis Сльозова залоза
  Pars orbitalis   Очноямкова частина
  Pars palpebralis   Повікова частина
  Ductuli excretorii   Вивідні проточки
(Glandulae lacrimales accessoriae) (Додаткові сльозові залози)
Rivus lacrimalis Сльозовий струмок
Lacus lacrimalis Сльозове озеро
Papilla lacrimalis Сльозовий сосочок
Punctum lacrimale Сльозова точка
Canaliculus lacrimalis Сльозовий каналець
  Ampulla canaliculi lacrimalis   Ампула сльозового канальця
Saccus lacrimalis Сльозовий мішок
  Fornix sacci lacrimalis   Склепіння сльозового мішка
Ductus nasolacrimalis Носо-сльозова протока
  Рlіса lacrimalis   Сльозова складка
Auris Вухо
AURIS EXTERNA ЗОВНІШНЄ ВУХО
Auricula Вушна раковина
Lobulus auriculae Вушна часточка
Cartilago auriculae Вушний хрящ
Неlіх Завиток
  Crus helicis   Ніжка завитка
  Spina helicis   Ость завитка
  Cauda helicis   Хвіст завитка
Antihelix Протизавиток
  Fossa triangularis   Трикутна ямка
  Crura antihelicis   Ніжки протизавитка
Scapha Човен
Concha auriculae Раковина вуха
  Cymba conchae   Човник раковини
  Cavitas conchae; Cavum conchae   Порожнина раковини
Antitragus Протикозелок
Tragus Козелок
lncisura anterior Передня вирізка
Incisura intertragica Міжкозелкова вирізка
(Tuberculum auriculare) (Вушний горбок)
(Арех auriculae) (Вушна верхівка)
Sulcus posterior auriculae Задня борозна вушної раковини
(Tuberculum supratragicum) (Надкозелковий горбок)
Isthmus cartilaginis auricularis Перешийок вушного хряща
lncisura terminalis auricularis Межова вушна вирізка
Fissura antitragohelicina Протикозелково-завиткова щілина
Sulcus cruris helicis Борозна ніжки завитка
Fossa antihelica Ямка протизавитка
Eminentia conchae Підвищення раковини
Eminentia scaphae Підвищення човна
Eminentia fossae triangularis Підвищення трикутної ямки
Ligg. auricularia Зв’язки вушної раковини
Lig. auriculare anterius Передня вушна зв’язка
Lig. auriculare superius Верхня вушна зв’язка
Lig. auriculare posterius Задня вушна зв’язка
Mm. auriculares Вушні м’язи
М. helicis major Великий м’яз завитка
М. helicis minor Малий м’яз завитка
М. tragicus Козелковий м’яз
  (М. incisurae terminalis)   (М’яз межової вирізки)
М. pyramidalis auriculae Пірамідний м’яз вушної раковини
М. antitragicus Протикозелковий м’яз
М. transversus auriculae Поперечний м’яз вушної раковини
М. obliquus auriculae Косий м’яз вушної раковини
Meatus acusticus externus Зовнішній слуховий хід
Porus acusticus externus Зовнішній слуховий отвір
Incisura tympanica Барабанна вирізка
Meatus acusticus externus cartilagineus Хрящовий зовнішній слуховий хід
  Cartilago meatus acustici   Хрящ слухового ходу
  Incisura cartilaginis meatus acustici   Вирізка хряща слухового ходу
Lamina tragi Пластинка козелка
Membrana tympanica Барабанна перетинка
Pars flaccida Розслаблена частина
Pars tensa Натягнута частина
Plica mallearis anterior Передня молоточкова складка
Plica mallearis posterior Задня молоточкова складка
Prominentia mallearis Молоточковий виступ
Stria mallearis Молоточкова смуга
Umbo membranae tympanicae Пупок барабанної перетинки
Anulus fibrocartilagineus Волокнисто-хрящове кільце
AURIS MEDIA СЕРЕДНЄ ВУХО
Cavitas tympani Барабанна порожнина
Paries tegmentalis Покрівельна стінка
  Recessus epitympanicus   Надбарабанний закуток
     Pars cupularis      Купольна частина
Paries jugularis Яремна стінка
  Prominentia styloidea   Шилоподібний виступ
Paries labyrinthicus Лабіринтна стінка
  Fenestra vestibuli   Вікно присінка
  Fossula fenestrae vestibuli   Ямочка вікна присінка
  Promontorium   Мис
    Sulcus promontorii     Борозна мису
    Subiculum promontorii     Підставка мису
  Sinus tympani   Барабанна пазуха
  Fenestra cochleae   Вікно завитки
  Fossula fenestrae cochleae   Ямочка вікна завитки
  Crista fenestrae cochleae   Гребінь вікна завитки
  Processus cochleariformis   Завиткоподібний відросток
  Membrana tympanica secundaria   Вторинна барабанна перетинка
Paries mastoideus Соскоподібна стінка
  Aditus ad antrum mastoideum   Вхід до соскоподібної печери
    Prominentia canalis semicircularis lateralis     Виступ бічного півколового каналу
    Prominentia canalis facialis     Виступ лицевого каналу
  Eminentia pyramidalis   Пірамідне підвищення
  Fossa incudis   Ямка коваделка
  Sinus posterior   Задня пазуха
  Apertura tympanica canaliculi chordae tympani   Барабанний отвір канальця барабанної струни
Antrum mastoideum Соскоподібна печера
  Cellulae mastoideae   Соскоподібні комірки
  Cellulae tympanicae   Барабанні комірки
Paries caroticus Сонна стінка
Paries membranaceus Перетинчаста стінка
Ossicula auditus; Ossicula auditoria Слухові кісточки
Stapes Стремінце
Caput stapedis Головка стремінця
Crus anterius Передня ніжка
Crus posterius Задня ніжка
Basis stapedis Основа стремінця
Incus Коваделко
Corpus incudis Тіло коваделка
Crus longum Довга ніжка
  Processus lenticularis   Сочевицеподібний відросток
Crus breve Коротка ніжка
Malleus Молоточок
Manubrium mallei Ручка молоточка
Caput mallei Головка молоточка
Collum mallei Шийка молоточка
Processus lateralis Бічний відросток
Processus anterior Передній відросток
Articulationes ossiculorum auditus; Articulationes ossiculorum auditoriorum Суглоби слухових кісточок
Articulatio incudomallearis Коваделко-молоточковий суглоб
Articulatio incudostapedialis Коваделко-стремінцевий суглоб
Syndesmosis tympanostapedialis Барабанно-стремінцевий синдесмоз
Ligg. ossiculorum auditus; Ligg. ossiculorum auditoriorum Зв’язки слухових кісточок
Lig. mallei anterius Передня зв’язка молоточка
Lig. mallei superius Верхня зв’язка молоточка
Lig. mallei laterale Бічна зв’язка молоточка
Lig. incudis superius Верхня зв’язка коваделка
Lig. incudis posterius Задня зв’язка коваделка
Membrana stapedialis Стремінцева перетинка
Lig. anulare stapediale Кільцева стремінцева зв’язка
Musculi ossiculorum auditus; Musculi ossiculorum auditoriorum М’язи слухових кісточок
М. tensor tympani М’яз-натягувач барабанної перетинки
М. stapedius Стремінцевий м’яз
Tunica mucosa cavitatis tympanicae Слизова оболонка барабанної порожнини
Plica mallearis posterior Задня молоточкова складка
Plica mallearis anterior Передня молоточкова складка
Plica chordae tympani Складка барабанної струни
Recessus membranae tympanicae Закутки барабанної перетинки
  Recessus anterior   Передній закуток
  Recessus superior   Верхній закуток
  Recessus posterior   Задній закуток
Plica incudialis Коваделкова складка
Plica stapedialis Стремінцева складка
Tuba auditiva; Tuba auditoria Слухова труба
Ostium tympanicum tubae auditivae; Ostium tympanicum tubae auditoriae Барабанний отвір слухової труби
Pars ossea Кісткова частина
Isthmus tubae auditivae; Isthmus tubae auditoriae Перешийок слухової труби
Cellulae pneumaticae Повітряні комірки
Pars cartilaginea Хрящова частина
Cartilago tubae auditivae; Cartilago tubae auditoriae Хрящ слухової труби
  Lamina medialis   Присередня пластинка
  Lamina lateralis   Бічна пластинка
  Lamina membranacea   Перетинчаста пластинка
Tunica mucosa Слизова оболонка
  Glandulae tubariae   Трубні залози
Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium pharyngeum tubae auditoriae Глотковий отвір слухової труби
AURIS INTERNA ВНУТРІШНЄ ВУХО
Organum vestibulocochleare Присінково-завитковий орган
Labyrinthus osseus Кістковий лабіринт
Vestibulum Присінок
Recessus ellipticus; Recessus utricularis Еліптичний закуток; Маточковий закуток
  Apertura interna canaliculi vestibuli   Внутрішній отвір канальця присінка
Crista vestibuli Присінковий гребінь
  Pyramis vestibuli   Піраміда присінка
Recessus sphericus; Recessus saccularis Кулястий закуток; Мішечковий закуток
Recessus cochlearis Завитковий закуток
Maculae cribrosae Решітчасті плями
  Macula cribrosa superior   Верхня решітчаста пляма
  Macula cribrosa media   Середня решітчаста пляма
  Macula cribrosa inferior   Нижня решітчаста пляма
Canales semicirculares Півколові канали
Canalis semicircularis anterior Передній півколовий канал
  Ampulla ossea anterior   Передня кісткова ампула
Canalis semicircularis posterior Задній півколовий канал
  Ampulla ossea posterior   Задня кісткова ампула
Crus osseum commune Спільна кісткова ніжка
  Crura ossea ampullaria   Ампульні кісткові ніжки
Canalis semicircularis lateralis Бічний півколовий канал
  Ampulla ossea lateralis   Бічна кісткова ампула
  Crus osseum simplex   Проста кісткова ніжка
Cochlea Завитка
Cupula cochleae Купол завитки
Basis cochleae Основа завитки
Canalis spiralis cochleae Спіральний канал завитки
  Lamina spiralis ossea   Кісткова спіральна пластинка
    Lamella vestibularis     Присінкова пластинка
    Lamella tympanica     Барабанна пластинка
      Foramina nervosa       Нервові отвори
    Hamulus laminae spiralis     Гачок спіральної пластинки
  Lamina spiralis secundaria   Вторинна спіральна пластинка
  Apertura interna canaliculi cochleae   Внутрішній отвір канальця завитки
Septum cochleae Перегородка завитки
Modiolus cochleae Веретено завитки
  Basis modioli   Основа веретена
  Lamina modioli   Пластинка веретена
  Canalis spiralis modioli   Спіральний канал веретена
  Canales longitudinales modioli   Поздовжні канали веретена
Scala vestibuli Сходи присінка
Helicotrema Отвір завитки
Scala tympani Барабанні сходи
Meatus acusticus internus Внутрішній слуховий хід
Porus acusticus internus Внутрішній слуховий отвір
Fundus meatus acustici interni Дно внутрішнього слухового ходу
  Crista transversa   Поперечний гребінь
  Area nervi facialis   Поле лицевого нерва
  Crista verticalis   Прямовисний гребінь
  Area vestibularis superior   Верхнє присінкове поле
  Area vestibularis inferior   Нижнє присінкове поле
    Foramen singulare     Одинокий отвір
  Area cochlearis; Area cochleae   Завиткове поле
    Tractus spiralis foraminosus     Дірчастий спіральний шлях
Spatium perilymphaticum Перилімфатичний простір
Penlympha Перилімфа
Aqueductus vestibuli Водопровід присінка
Aqueductus cochleae Водопровід завитки
Labyrinthus membranaceus Перетинчастий лабіринт
Spatium endolymphaticum Ендолімфатичний простір
  Endolympha   Ендолімфа
Labyrinthus vestibularis Присінковий лабіринт
Utriculus Маточка
Recessus utricularis; Recessus utriculi Маточковий закуток
Sacculus Мішечок
Ductus semicirculares Півколові протоки
Ductus semicircularis anterior Передня півколова протока
  Ampulla membranacea anterior   Передня перетинчаста ампула
Ductus semicircularis posterior Задня півколова протока
  Ampulla membranacea posterior   Задня перетинчаста ампула
Crus membranaceum commune Спільна перетинчаста ніжка
  Crura membranacea ampullaria   Ампульні перетинчасті ніжки
Ductus semicircularis lateralis Бічна півколова протока
  Ampulla membranacea lateralis   Бічна перетинчаста ампула
  Crus membranaceum simplex   Проста перетинчаста ніжка
Ductus utriculosaccularis Маточково-мішечкова протока
Ductus utricularis Маточкова протока
Ductus saccularis Мішечкова протока
Ductus endolymphaticus Ендолімфатична протока
Saccus endolymphaticus Ендолімфатичний мішечок
Ductus reuniens Сполучна протока
Maculae Плями
  Macula utriculi   Пляма маточки
  Macula sacculi   Пляма мішечка
  Membrana statoconiorum   Перетинка статичного піску
    Statoconium     Статичний пісок
    Striola     Смужечка
Crista ampullaris Ампульний гребінь
  Sulcus ampullaris   Ампульна борозна
  Cupula ampullaris   Ампульний купол
Labyrinthus cochlearis Завитковий лабіринт
Scala media Середні сходи
Ductus cochlearis Завиткова протока
Paries vestibularis; Membrana vestibularis Присінкова стінка; Присінкова перетинка
Paries externus Зовнішня стінка
  Stria vascularis   Судинна смуга
  Prominentia spiralis   Спіральний виступ
  Vas prominens   Виступна судина
  Ligamentum spirale   Спіральна зв’язка
Paries tympanicus; Membrana spiralis Барабанна стінка; Спіральна перетинка
  Crista basilaris; Crista spiralis   Основний гребінь; Спіральний гребінь
  Lamina basilaris   Основна пластинка
  Vas spirale   Спіральна судина
Limbus spiralis Спіральний кант
  Labium limbi tympanicum   Барабанна губа канта
  Labium limbi vestibulare   Присінкова губа канта
  Dentes acustici   Слухові зубці
Membrana tectoria Покривна перетинка
Caecum vestibulare Присінковий сліпий кінець
Caecum cupulare Купольний сліпий кінець
Organum spirale Спіральний орган
  Membrana reticularis   Сітчаста перетинка
  Sulcus spiralis intemus   Внутрішня спіральна борозна
  Sulcus spiralis externus   Зовнішня спіральна борозна
Ganghon spirale cochleae Спіральний вузол завитки
Vasa sanguinea auris internae Кровоносні судини внутрішнього вуха
А. labyrinthi Артерія лабіринту
  А. vestibularis anterior; А. vestibuli   Передня присінкова артерія; Артерія присінка
  А. cochlearis communis   Загальна завиткова артерія
    А. vestibulocochlearis     Присінково-завиткова артерія
      R. vestibularis posterior       Задня присінкова гілка
      R. cochlearis       Завиткова гілка
    А. cochlearis propria     Власна присінкова артерія
    А. spiralis modioli     Спіральна артерія веретена
V. aqueductus vestibuli Вена водопроводу присінка
  Vv. ductuum semicircularium   Вени півколових проток
V. aqueductus cochleae Вена водопроводу завитки
  V. modioli communis   Загальна вена веретена
    V. scalae vestibuli     Вена сходів присінка
    V. scalae tympani     Вена барабанних сходів
  V. vestibulocochlearis   Присінково-завиткова вена
    V. vestibularis anterior     Передня присінкова вена
    V. vestibularis posterior     Задня присінкова вена
    V. fenestrae cochleae     Вена вікна завитки
Vv. labyrinthi Вени лабіринту
Organum gustatorium; Organum gustus Орган смаку
Caliculus gustatorius; Cienima guslatoria Смакова чашечка; Смакова брунька
Porus gustatorius Смакова пора
Integumentum commune Загальний покрив
Cutis Шкіра
Sulci cutis Борозни шкіри
Cristae cutis Гребені шкіри
Retinacula cutis Тримачі шкіри
Retinaculum caudale Хвостовий тримач
Toruli tactiles Дотикові валочки
Lineae distractiones Лінії розтягів
Epidermis Надшкір’я
Dermis; Corium Дерміс; Власне шкіра
Stratum papillare Сосочковий шар
  Papillae   Сосочки
Stratum reticulare Сітчастий шар
Рili Волосся
Lanugo Пушок
Саpilli Волосся голови
Supercilia Брови
Сіlіа Вії
Barba Борода
Tragi Вушне волосся
Vibrissae Волосся ніздрів
Ніrсі Пахвове волосся
Pubes Лобкове волосся
Folliculus pili Волосяний мішечок
М. arrector pili М’яз-випрямляч волосся
Flumina pilorum Волосяні потоки
Vortices pilorum Волосяні вихри
Cruces pilorum Волосяні перехрестя
Glandulae cutis Залози шкіри
  Glandula sudorifera   Потові залози
  Glandula sebacea   Сальні залози
Terminationes nervorum Нервові закінчення
Unguis Ніготь
Matrix unguis Ложе нігтя
Vallum unguis Валик нігтя
Corpus unguis Тіло нігтя
Lunula Місячко
Margo occultus Прикритий край
Margo lateralis Бічний край
Margo liber Вільний край
Реrіоnух Онігтя
Eponychium Наднігтя
Hyponychium Піднігтя
Mamma Грудь
Sulcus intermammariws Міжгрудна борозна
(Mamma accessoria) (Додаткові груді)
Papilla mammaria Грудний сосок
Corpus mammae Тіло груді
Glandula mammaria Грудна залоза
  Processus axillaris; Processus lateralis   Пахвовий відросток; Бічний відросток
  Lobi glandulae mammariae   Частки грудної залози
    Lobuli glandulae mammariae     Часточки грудної залози
  Ductus lactiferi   Молочні протоки
  Sinus lactiferi   Молочні пазухи
  Areola mammae   Грудне кружальце
    Glandulae arcolares     Кружальцеві залози
    Tubercula areolae     Кружальцеві горбки
  Ligg. suspensoria mammaria; Retinaculum cutis mammae   Підвішувальні зв’язки груді; Тримач шкіри груді
Tela subcutanea; Hypodermis Підшкірний прошарок; Підшкір’я
Panniculus adiposus Підшкірна жирова клітковина
  Stratum musculosum   М’язовий шар
  Stratum fibrosum   Волокнистий шар
Stratum membranosum Перетинчастий шар
Textus connectivus laxus Пухка сполучна тканина

Youtube.com/c/AnatomUa

Terminologia Anatomica (2nd edition, 2019; approved by IFAA, 2020)

Loading