ФЕДОНЮК Лариса Ярославівна

Доктор медичних наук (2010), професор (2011).

Народилась 22 червня 1974 року у м. Рівне.

 • Місце роботи та посада: завідувач кафедри медичної біології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль).

Освіта: Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського (1997)

Досвід професійної діяльності:

 • асистент-стажист (1998), асистент, доцент (2003) кафедри гістології, цитології та ембріології Тернопільської державної медичної академії імені І. Я. Горбачевського;

 • доцент, професор (2011) кафедри медичної біології, генетики та гістології Буковинського державного медичного університету;

 • завідувач кафедри медичної біології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України з 2012 року;

 • директор навчально-наукового інституту медико-біологічних проблем ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (2013-2014).

Тема докторської дисертації: “Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця” (2010)

Шифр наукової спеціальності: 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Опублікувала понад 450 робіт, у тому числі: 6 монографій, 14 підручників і навчальних посібників, отримала 5 патентів на корисну модель. Серед них:

СТАТТІ

 • Кованова Э. Н., Федонюк Л. Я., Бигуняк Т. В., Бигуняк Е. О., Кулицкая М. И. Эпигенетические и генетические аспекты синдрома Ретта, ассоциированные с эпимутацией C-mC трансгенерационном наследовании // Світ медицини та біології. – 2017. – № 4 (62). – C. 183–186.367.
 • Федонюк Л. Я., Подобівський С. С. Морфологічні особливості популяцій іксодових кліщів Тернопільської та суміжних областей західної України // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, том 2 (140). – C. 152–155.
 • Подобивский С. С., Федонюк Л. Я., Лобода Е. О. Мониторинг инвазионных заболеваний населения Тернопольской области (Украина) // «Вестник СурГУ. Медицина». – 2017. – № 3 (33). – C. 39–42.364.
 • Федонюк Л. Я., Олещук А. М., Сас Л. М., Боярчук О. Р., Миколенко А. З., Орел Ю. Н., Глушко К. Т. Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии // Вопросы практической педиатрии. – 2018. – Т. 13, №1. – С. 77-82.
 • Федонюк Л. Я., Подобівський С. С., Корда М. М., Кліщ І. М., Андрейчин М. А., Шкільна М. І. Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.– ектопаразитів людини і тварин у західній Україні // Світ медицини та біології. – 2018. – № 1 (63). – C. 173–177.391.
 • Федонюк Л. Я., Котляренко Л. Т., Ярема О. М. Структурно-функциональные, биохимические и иммунологические особенности тонкого кишечника под воздействием алюминий хлорида в эксперименте // «Вестник СурГУ. Медицина». – 2018. – № 2 (36). – C. 91–96.
 • Sydorchuk Larysa, Yarynych Yulia, Knut R., Sydorchuk A., Matyukha Larysa, Sydorchuk O., Fedoniuk Larysa, Khodorovskyi V., Petrynych V., Babinec Lilia, Reva Tatyana, Sydorchuk R. Hepatocytes’ Function and Adipokines in Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease Depending on the ACE (rs4646994) and PPAR-g2 (rs1801282) Genes’ Polymorphisms // Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iaşi – 2018. –vol. 122, no.2. – P. 358-364.
 • Підручна С. Р., Степанова Г. Н., Захарчук У. М., Федонюк Л. Я., Ничик Н. А., Крицький Т. І. Зміни показників калікреїн-кінінової сиcтеми у щурів різного віку за умов політравми // Світ медицини та біології. – 2018. – № 3 (65). – C. 173–176.
 • Гарець В. І., Федонюк Л. Я., Шевченко К. В. Структурні особливості власної пластинки слизової оболонки ясен щурів після впливу метакрилату // Морфологія. – 2018. – № 3. – Т. 12. – C. 38–43.
 • Шевченко К. В., Гарець В. І., Федонюк Л. Я., Волков К. С., Нестерук С. О. Гістофізіологія кінцевих відділів часточок піднижньо­щелепних слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації етанолом // Світ медицини та біології. – 2018. – № 4 (66). – C. 231–234.
 • Sarafinyuk L.A., Fomina L.V., Fedoniuk L.Ia., Khavtur V.O., Khapitska O.P., Stefanenko I.S. Features of total body sizes and anthropometric torso sizes in female volleyball players of mesomorphic somatotype // Вісник морфології. – 2018. – № 3. – C. 32–36.
 • Sarafyniuk L.A., Pivtorak V.I., Fedoniuk L.Ia., Khavtur V.O., Khapitska O.P. Peculiarities of the chest’s size in female volleyball players of different constitutional types // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2018. – № 33. – P. 47–52.
 • Палиця Л.М., Корда М.М., Мудра А.Є., Федонюк Л.Я. Фулирени С60 посилюють токсичний вплив толуолу на стан ферментативної системи біотрансформації ксенобіотиків етанолом // Світ медицини та біології. – 2019. – № 1 (67). – C. 178–181.
 • Федонюк Л. Я., Лобода О. Ю., Хавтур В. О. Микроскопические и субмикроскопические изменения почек при адаптации организма к клеточному обезвоживанию // Вестник СурГУ. Медицина. – 2019. – № 1 (39). – C. 90–96.
 • Fedoniuk Larisa Ya., Podobivskyi Stepan S., Kamyshnyi Alexandr M., Saturska Аnna S., Khavtur Vira О., Marchuk Оlga М., Zahrychuk Оksana М., Furka Оlga B., Cherniashova Valentina М. Morphological and physiological, biological and epidemiological features of acariana of the genus Ixodes (Latreille, 1795) – human ectoparasites in biogeocenoses of Ternopil region //Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – TOM LXXII, no 2. – P. 224–228.
 • Kuzniak Nataliya B., Dmytrenko Roman R., Fedoniuk Larysa Ya. Boitsaniuk Svitlana I., Kuzniak Liudmyla V., Yavorskyi Andrii V., Tkachyk Stepan V. Development of the inner nasal cavity in animals in phylo- and ontogenesis: functional anatomic significance in the development period //Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – TOM LXXII, no 3. – P. 432–435.
 • Kuzniak N., Protsak T., Marchuk О., Fedoniuk L., Kamyshnyi A., Penteleichuk N., Stoliar D., Dmytrenko R. Histotopography of the Oviducts in Fetus //Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – TOM LXXII, no 8. – P. 1481–1485.
 • Бабінець Л. С., Федонюк Л. Я., Білочицька В. В., Коцаб Ю. Я. Вплив стану вегетативної нервової системи на гемодинаміку пацієнтів з гіпертонічною хворобою у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок // Здобутки кінічної і експериментальної медицини. – 2019. – № 2 (38). – C. 56–62.
 • Khmara Т.V., Fedoniuk L.Ya., Sarafiniuk L.А., Halahdyna А.А., Honcharenko V.А. Structural Organization of Trachea and Primary Bronchus of the 7-10 Months’ Fetus // Світ медицини та біології. – 2019. – № 3 (69). – C. 230–233.
 • Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Подобівський В.С., Никитюк С.О. Впровадження медичної геоінформаційної системи при дослідженнях іксодових кліщів і кліщових інфекцій в Україні // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 3 (97). – C. 38–45.
 • Федонюк Л. Я. Роль дисфункції ендотелію у формуванні вад клапанів серця // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019. – № 3(39). – С. 40-47.

МОНОГРАФІЇ

 • Бойко В. В., Польовий В. П., Криворучко І. А., Федонюк Л. Я., Іванова Ю. В., Польова С. П., Пастернак О. В., Сидорчук Р. І. Патогенетичні аспекти антибіотикотерапії за хірургічної інфекції /монографія/ за ред. проф. В. В. Бойко, проф. В. П. Польового. – Харків-Чернівці: Медуніверситет, 2018. – 273 с.
 • Федонюк Л. Я., Ярема О. М., Подобівський С. С. Життя для науки (монографія). – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 72 с.
 • Дзюбановський І. Я., Польовий В. П., Федонюк Л. Я., Кріцак М. Ю. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи: монографія / Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 316 с.
 • Синдром набутого імунодефіциту в хірургії: епідеміологія, класифікація, патогенез, клініка, діагностика, лікування, концепція профілактики (монографія: за ред. Польового В.П., Дзюбановського І.Я., Ващука В.В.). – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 280 с.

 ПІДРУЧНИКИ

 • Гістологія з основами гістологічної техніки /[Пішак В.П., Федонюк Л.Я., Зажаєва В.В., Чала К.М., Чернікова Г.М., Кузь В.Ф.]. – Київ: КОНДОР, 2008. – 400 с.
 • Анатомія та фізіологія з патологією (підручник) / [Я. І. Федонюк, К. С. Волков, В. Д. Волошин, Т. К. Головата, Л. Я. Федонюк, І. І. Боймиструк] за ред. Я. І. Федонюка, В. Д. Волошина. – 3-тє вид., допов. і випр. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 676 с.
 • Основи медичних знань та долікарської підготовки: підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації /Федонюк Я.І., Грушко В.С., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М., Ющак М.В.; за ред. В.С.Грушка. – Львів: «Новий Світ-2000», 2019. – 590 с.

 ПОСІБНИКИ

 • Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики (посібник) / Бойчук Т.М., Федонюк Л.Я., Чала К.М., Чернікова Г.М., Ходоровська А.А. – Вид-во БДМУ: Чернівці. – 2012. – 85 с.
 • Handbook of Human Anatomy / B. Ya. Reminetskyy, I. Ee. Herasymiuk, L. Ya. Fedonyuk, V. D. Voloshyn / edited by B. Ya. Reminetskyy. – Ternopil: TS MU, 2018. – 224 p.
 • Федонюк Л.Я., Подобівський С.С., Загричук О.М., Привроцька І.Б., Ружицька О.Ю., Фурка О.Б. Самовчитель з дисципліни «Медична біологія»: посібник. – Тернопіль: ТНМУ, 2019. – 288с.

Підготувала 3 кандидатів наук.

Напрями наукових інтересів:  Гістоархітектоніка передсердно-шлуночкових клапанів серця та морфологічні аспекти сухожилкових струн і кровоносних судин клапанів серця в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу. Життєво-екологічні аспекти патології людини та тварини в умовах глобальної екологічної кризи. Дослідження регенераторного потенціалу мезенхімальних стовбурових клітин при пошкодженні тканин в експерименті та перспективи їх терапевтичного застосування.

Робоча адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Словацького, 2, навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем, кафедра медичної біології.

Електронна адреса: Fedonyuk22Larisa@gmail.com

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 

Loading